Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 czerwca 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 7/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 czerwca 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1. Ocena planów i przygotowań Gminy do sezonu letniego .

2. Analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza za 5 miesięcy.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Ocena planów i przygotowań Gminy do sezonu letniego .

  1. Analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza za 5 miesięcy.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 6/2011 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  powiedział, że ocena planów i przygotowań do sezonu letniego jest również tematem sesyjnym i była omawiana na posiedzeniu Komisji SSOiK i będzie na Komisji GFiR, dlatego nie ma potrzeby powielania tego tematu.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza za 5 miesięcy.

Informację dot. analizy i trybu rozpatrywania skarg złożyła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska – pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy zostały zachowane art. 237 i 244 KPA, które mówią o terminach?

Sekretarz Gminy powiedziała, że skarga wpłynęła do Urzędu 27 kwietnia, a odpowiedź była udzielona 1 czerwca, ponieważ radca prawny na brudno przygotował odpowiedź i dało się tego wcześniej zrobić. Potrzebne były także informacje z samego „Aquabellis” i dopiero potem przekazano sprawę radcy do rozpatrzenia. Nadmieniła, że tak faktycznie nie jest to skarga na działalność organu. Skarga została złożona na spółkę kapitałową, która odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości we własnym imieniu. Dlatego działać należy w trybie sądowym, a nie skargowym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  podkreślił, że konieczne zachowanie jest terminowości. Nawet jeśli niemożliwe jest załatwienie danej sprawy w ciągu miesiącu, to odpowiedź na złożone pismo powinna być udzielona max. do miesiąca.

Sekretarz Gminy powiedziała, że skoro nie jest to de facto skarga na działalność organu i nie można był stwierdzić jej zasadności lub nie. Urząd nie mógł się wypowiedzieć w tym temacie.  Faktem jest, że wszczęto pewne postępowanie. Burmistrz jako udziałowiec Spółki zwrócił się do „Aquabellis” z zapytaniem. Spółka, którą reprezentuje Pan Prezes stwierdziła, że nie było z jej strony uchybień i hydranty były sprawne. Urząd nie mógł zająć stanowiska, czy zarzut jest zasadny, czy nie. Taką decyzję będzie musiał podjąć sąd.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański  zapoznał wszystkich członków Komisji z treścią skargi Państwa Filipczak z 27 kwietnia oraz odpowiedzią Urzędu Miejskiego z 1 czerwca br.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy straż pożarna ma obowiązek posiadania map?

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie wie na ile opóźnienie było spowodowane posiadaniem map. Wymaga to postępowania sądowego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  powiedział, że termin 1 miesiąca nie został zachowany, ale Urząd poczynił działania i 4 maja 2011 r. Prezes „Aquabellis” odpisał Burmistrzowi. Skarga więc nabrała toku od razu.

Sekretarz Gminy poinformowała, że tylko sąd na podstawie zeznań świadków może ustalić prawdę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański i radny A. Jóźwiak stwierdził, że należało wystąpić do strażaków o krótką notatkę służbową, jak to z ich strony wyglądało.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  zapytał, czy prowadzony jest rejestr poniedziałkowych spotkań Burmistrza z mieszkańcami? Jak wyglądają takie spotkania i czego dotyczą? W jaki sposób petent jest załatwiany? Odpowiedź udzielana jest na piśmie, czy ustnie?

Sekretarz Gminy powiedziała, że najczęściej jest tak, iż interesant składa jakieś pismo i myśli, że przyspieszy sprawę jeśli dodatkowo zarejestruje się do Burmistrza. Najczęściej jest tak, że Burmistrz dzwoni do pracownika, jeśli są to sprawy do załatwienia od ręki i przekazuje dalej sprawę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  zapytał, jak to jest odnotowywane?

Sekretarz Gminy powiedziała, że interesanci są rejestrowani przez sekretarkę i prowadzona jest ewidencja. Oprócz tego prowadzony jest centralny rejestr w kancelarii odnośnie skarg i wniosków przyjmowanych w Urzędzie. Nadmieniła, że za jego prowadzenie odpowiada Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Zawsze na koniec roku robiona jest informacja z realizacji skarg i wniosków do Wojewody. W zakresie skarg i wniosków również ma prawo kontrolowania Najwyższa Izba Kontroli. Informacje o tym, kiedy Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków znajdują się w Urzędzie i na BIP-ie. Pani Sekretarz nadmieniła, że kwestia skarg i wniosków uregulowana została również w Regulaminie Organizacyjnym UM. Radni również przyjmują mieszkańców na dyżurach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy były skargi na konkretnych pracowników?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  powiedział, że w ślad za rejestrem powinna być informacja jak daleki jest tok załatwienia sprawy. Czy sprawa jest załatwiona? Interesant powinien dostać stosowną informację, pisemną lub ustną, że został załatwiony.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy obecnie na skargę lub wniosek, który jest zarejestrowany w ewidencji, odpowiedź jest udzielana na piśmie? Bądź jest adnotacja, że udzielono odpowiedzi ustnej?

Sekretarz Gminy powiedziała, że można to sprawdzić jedynie w wyniku kontroli na stanowisku pracy. Sprawdzić w spisie spraw załatwionych. Gdyby mieszkaniec składał skargę , to Burmistrz poprosił by sekretarkę, żeby spisała skargę do protokołu. Skoro tego nie uczynił, nie można mówić, że 47 osób, które zostało przyjęte, wniosły skargi. Przyszli oni do Burmistrza w innych sprawach, mimo że w godzinach przyjmowania skarg i wniosków.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mieszkańcy zawracają się z różnymi sprawami głównie mieszkaniowymi i rodzinnymi dot. opieki społecznej i zasiłków itd.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy takie sprawy załatwiane są na bieżąco?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że większość tak, ale nie wszystkie.

 

 

 

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 15 sierpnia 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący KR........................................

 

Wiceprzewodniczący KR...............................

 

Członek KR.......................................................

 

drukuj pobierz pdf