Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 42/2014 z XLII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

Protokół nr 42/2014

z XLII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 16.00

 

XLII  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 26 lutego 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości, Przewodniczący Rady w kilku słowach odniósł się do uroczystości, która w ostatnim czasie miała miejsce w naszej gminie.

14 lutego miała miejsce uroczystość, która wieńczyła zakończenie realizacji projektu pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”.

W trakcie części oficjalnej, która miała miejsce pod siedzibą Oczyszczalni, Pan Bogusław Janus-Burmistrz Rogoźna podziękował wielu osobom – w tym również gościom spoza Rogoźna  za wkład pracy i realizację tej znaczącej inwestycji dla naszego miasta.

Podziękowanie takie również miał okazję odebrać Przewodniczący Rady, a jego treść kierowana była również do Radnych Rady Miejskiej, którzy uchwalając budżet wnieśli istotny wkład w realizację wspomnianej inwestycji.

Rewanżując się, Przewodniczący Rady podziękował również Panu Burmistrzowi, gdyż to On dźwigał na swoich barkach główny ciężar odpowiedzialności za realizację tegoż przedsięwzięcia.

 

Bukiet kwiatów Przewodniczący złożył także na ręce Pana Tadeusza Zygmunta,

który również ma znaczący udział w realizacji tego zadania.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007-2013:

a)       wystąpienie Sekretarza Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

 1. Informacja o sytuacji z zakresu zimowego utrzymania dróg:

a) wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno.

 1. Informacja o udziale gminy w Związkach i Stowarzyszeniach:

a)       Wystąpienie Sekretarza Gminy Rogoźno.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

b)       ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

c)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

d)       wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

e)       pozostawienia środków obrotowych za rok 2013 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

f)        zmiany Uchwały nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, dotyczącej określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący  Rady Z. Hinz wniósł ze swej strony następujące autopoprawki do zaproponowanego porządku obrad:

 1. Autopoprawka nr 1 by w pkt. „8 g” porządku obrad rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 2. Autopoprawka nr 2 by w pkt. „8 h” porządku obrad rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma pani Zofii Zywert.

Radny A. Nadolny zgłosił autopoprawkę następującej treści, by w pkt. „8 i” rozpatrzeć projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Radny H. Janus wniósł wniosek formalny, aby pkt. 3 został zdjęty z porządku obrad, ponieważ w protokole nie zostało uwzględnione nagranie przedstawione z zebrania wiejskiego.

Radny H. Janus poinformował, że uzgodnił z pracownikiem BR, że  sam uwzględni treść tego nagrania w protokole i do najbliższej sesji zostanie od przedstawiony pracownikowi BR.

Radny R. Dworzański odnośnie autopoprawki zgłoszonej przez radnego A. Nadolnego powiedział, że pomimo wczorajszego posiedzenia Komisji SSOiK, na którym realizowany był temat zabytków, projekt tej uchwały nie został omówiony i uważa, że tak ważny projekt uchwały jakim jest określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich powinien zostać omówiony przez wszystkie Komisje. Poprosił, aby projekt tej uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego R. Dworzańskiego, jednakże jako Przewodniczący Rady nie posiada takiej mocy, żeby nie wprowadzać tego projektu uchwały do porządku obrad, ponieważ decyduje o tym Wysoka Rada.

 

Przystąpiono do głosowania przedstawionych autopoprawek.

Autopoprawka nr 1 zgłoszona przez Przewodniczącego Rady sumą głosów 5 „za”, 9 „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym” nie uzyskała akceptacji Wysokiej Rady.

 

Autopoprawka nr 2 zgłoszona przez Przewodniczącego Rady suma głosów 12 „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych została wprowadzona do porządku obrad.

 

Autopoprawka zgłoszona przez radnego A. Nadolnego została przyjęta 9 głosami „za”,  4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 

Wniosek zgłoszony przez radnego H. Janusa został przyjęty 9 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Po zgłoszonych autopoprawkach porządek obrad przedstawiał się następująco.

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.

5.       Ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007-2013:

a)       wystąpienie Sekretarza Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

6.       Informacja o sytuacji z zakresu zimowego utrzymania dróg:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno.

7.       Informacja o udziale gminy w Związkach i Stowarzyszeniach:

a)       wystąpienie Sekretarza Gminy Rogoźno.

8.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

b)       ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

c)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

d)       wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

e)       pozostawienia środków obrotowych za rok 2013 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

f)        zmiany Uchwały nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, dotyczącej określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej

g)       rozpatrzenia pisma Pani Zofii Zywert,

h)       zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Zakończenie.

 

III. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie – pkt. zdjęty z porządku obrad.

 

IV. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus odnosząc się do pisma jakie otrzymali w dniu 10.02.2014 r. Sołtysi, w sprawie zezwoleń na pojazdy nienormatywne, zapytał czy przepisy, na które starosta się w tym piśmie powołuje tj. ustawa z 1997 r. i 2012 r. obowiązują we wszystkich gminach, czy jest to szukanie środków dla powiatu.

Zapytał, czy obowiązuje to tylko drogi powiatowej, czy będziemy płacić osobno również do dróg wojewódzkich, krajowych, gminnych, powiatowych, czy środki te będą rozdzielane, czy zostaną przekazane tylko dla powiatu.

Starosta Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że pismo to nie jest wytworem Starosty Powiatu Obornickiego. Dodał, że jest to pismo, które wyjaśnia rolnikom i nie tylko, że wszystkie pojazdy ponadnormatywne, czyli wielkogabarytowe muszą mieć specjalne zezwolenia.

Dodał, że zdarzały się sytuacje, że kierowcy samochodów wielkogabarytowych poruszali się bez odpowiednich zezwoleń i byli kontrolowanie przez Policję. Nadmienił, że prawo o ruchu drogowym i wydane do niego rozporządzenia w bardzo szczegółowy sposób  nakazują przestrzeganie tego obowiązku.

Dodał, że pismo to zostało wystosowane na wniosek  jednego radnego Rady Powiatu, który zważył, że dobrze byłoby poinformować przede wszystkim rolników, którzy nie śledzą wszystkich przepisów, o tym jakie mają obowiązki.

Dodał, że Naczelnik Wydziału był na spotkaniu z Sołtysami w Obornikach, gdzie poinformował, aby na zebraniach wiejskich z rolnikami porozmawiali o tym, i by mieli oni pełną świadomość w tym temacie i by dopełnili wszystkich formalności.

Starosta zapewnił, że żadne duże środki z tego tytułu do budżetu powiatu nie spłyną.

Radny H. Janus zapytał, czy zezwolenie to dotyczy wszystkich maszyn wielkogabarytowych?

Starosta odpowiedział, że tak i zezwala na korzystanie z wszystkich dróg.

Radny A. Nadolny zapytał, od kiedy można takie zaświadczenia odbierać?

Starosta odpowiedział, że od zaraz i wydawane są na wniosek w Wydziale Komunikacji, który pobrać można również ze strony internetowej powiatu.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wydanie tego zezwolenia polega na wydaniu odpowiedniego dokumentu, czy jakaś odpowiednia komisja będzie kontrolować i sprawdzać te maszyny.

Starosta odpowiedział, że określone przepisy regulują to jaki pojazd może być duży i jeżeli przekracza on odpowiednie gabaryty, to wytwarza się stosowne opłaty, ponieważ kierowca stwarza wtedy zagrożenia na drodze.

 

V. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007-2013.

Temat w imieniu Pana Burmistrza zreferowała Sekretarz Gminy I.Sip - Michalska.

Przedstawioną informację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

VI. Informacja o udziale Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach.

Informację przedstawił Pan J. Stępień – Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie.

Informację stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

VII. Informacja o udziale Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach.

Temat w imieniu Pana Burmistrza zreferowała Sekretarz Gminy I.Sip - Michalska.

Przedstawioną informację stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyskusja

Radny M. Połczyński zapytał, jakie korzyści Gmina Rogoźno czerpie z przynależności do Stowarzyszenia SGiPW i jakie kroki Stowarzyszenie to poczyniło, aby przyśpieszyć budowę obwodnicy Miasta Rogoźna.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że od strony materialnej Stowarzyszenie to nie przynosi żadnych korzyści. Dodał, że Gmina Rogoźno jest członkiem tego Stowarzyszenia od samego początku, czyli od I kadencji istnienia samorządu i pierwszym przedstawicielem Gminy w tym Stowarzyszeniu był Pan Gustaw Wańkowicz.

Poinformował, że głównym zadaniem tego Stowarzyszenia jest integracja Samorządów Województwa Wielkopolskiego oraz działalność szkoleniowa, doradcza. Wyjaśnił, że Stowarzyszenie to nie przynosi korzyści materialnych, ponieważ nie ma takiego charakteru, tak jak i WOKISS. Dodał, że Rogoźno było inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć m.in. Forum Młodzieży z rejonu Wielkopolski.

Radny M. Połczyński podziękował za przekazanie sentencji istnienia tego Stowarzyszenia i zapyta Pana Burmistrza, czy zgodnie z zapisem przedstawionej informacji, że „Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w Wągrowcu za najważniejsze zadania jakie realizowało w 2013 roku uznało wspieranie modernizacji dróg wojewódzkich nr 241 na odcinkach : obwodnica Wągrowca w budowie Wągrowiec-Morakowo; Kcynia-Nakło, zapytał, czy na rzecz obwodnicy Miasta Rogoźna też to Stowarzyszenie tak prężnie działa?

Burmistrz B. Janus  odpowiedział, że szczegółowa informacja na temat lobbowania została przekazana w przedstawionej informacji. Dodał, że finansowo Stowarzyszenie to Gminy nie wspiera, ale budowa obwodnicy była na pierwszym miejscu, kiedy Stowarzyszenie podejmowało uchwałę odnośnie dróg. Dodał, że Stowarzyszenie to lobbuje również inne miasta nie tylko Rogoźno.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przysłuchiwała się wypowiedzi pana Przewodniczącego i jest trochę zaniepokojona, ponieważ nie usłyszała żadnych konkretów na temat korzyści płynących z naszego uczestnictwa w Stowarzyszeniu GiPW.

Zapytała, jakie straty poniosłaby Gmina Rogoźno, jeśli zrezygnowałaby z tego członkostwa, pomijając oczywiście utratę przez pana Przewodniczącego diety, którą z tego tytułu pobiera.

Dodał, że Gmina na pewno zyskałaby 4-5.000 zł oszczędzając na składkach, jakie rocznie są opłacane.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że spodziewał się tego typu pytań, ponieważ jest to temat, który sięga do pierwszych dni kadencji. Dodał, że Gmina Rogoźno jest  w tym Stowarzyszeniu gminą założycielską i od samego początku jest gminą bardzo aktywną. Odpowiedział, że konkretem w tych działaniach jest udział w konferencjach, seminariach, uczestnictwo we wszystkich Forach Młodzieżowych, konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Dodał, że Stowarzyszenie prowadzi Centrum Obsługi Inwestora i zachęcał do tego, aby Gmina Rogoźno przekazywała do Stowarzyszenia informacje na temat swoich terenów inwestycyjnych.

Nadmieniał, że jeżeli Rada uzna, że Gmina Rogoźno nie powinna należeć do Stowarzyszenia, to uchwałę takową ma prawo przegłosować, choć osobiście uważa, że przynależność do Stowarzyszenia, które promuje  Wielkopolskę i Samorządy Wielkopolskie jest bardzo ważne. Dodał, że w ostatni piątek miał przyjemność prowadzić seminarium na temat: „Rola rodzin dużych 3+” i choć proponował pewnym osobom uczestnictwo w tym seminarium, nie było żadnego odzewu.

Dodał, że jest w tej chwili najstarszym członkiem Zarządu jeśli chodzi o ilość lat przynależności do Stowarzyszenia, ale decyzja co do potrzeby przynależności przez Gminę Rogoźno należy do Wysokiej Rady.

Nadmienił, że Stowarzyszenie to nie przynosi żadnych korzyści materialnych Gminie, choć nie ulega wątpliwości, że zdecydowana korzyścią jest jej promocja. Poinformował, że w ostatnim czasie w Stowarzyszeniu odbyła się również konferencja na temat „Rad Seniorów”, w której  uczestniczyło również kilku Seniorów z naszej Gminy.

Wracając do tematu konkursu „Wiedza o Wielkopolsce” dodał, że to również uczniowie ze Szkoły, której Dyrektorem jest radna R. Tomaszewska w konkursie tym brali udział i byli jego laureatami.

Radny R. Szuberski odnośnie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „RRAMPER” działającego w Poznaniu, zapytał ile razy w ciągu bieżącej kadencji przedstawiciel naszego samorządu brał udział w posiedzeniu  i jaka była wówczas tematyka?

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska odpowiedziała, że przekazała informację, że w roku 2013 nie odbyło się żadne posiedzenie. Dodała, że Gmina Rogoźno nie posiada żadnych kosztów w związku z tą przynależnością, ponieważ żadne składki nie są z tego tytułu opłacane.

Radny R. Szubesrki odpowiedział, że pytał ile razy w ciągu bieżącej kadencji odbyło się posiedzenie.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska odpowiedziała, że z pamięci nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Radny H. Janus zapytał, czy oprócz składek przekazywanych na rzecz WOKISS były świadczone jeszcze jakieś inne usługi na rzecz tego Stowarzyszenia. Ponadto poinformował, że w zakresie doradztwa gmina otrzymała 24 opinie prawne/ ekspertyzy. Zapytał, czy wnioski z jakimi zwracają się do zaopiniowania radni nie mogłyby być przygotowywane przez to Stowarzyszenie, ponieważ wszystkie dokumenty redagowane są przez doradców z Piły.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska poinformował, że inną usługą, za którą Gmina Rogoźno musi dopłacać Stowarzyszeniu jest szkolenie organizowane dla informatyków.

Dodała, że jeżeli radni sobie życzą, to dokumenty wymagające opinii radcy prawnego będą przekazywane również do WOKISS.

Burmistrz B. Janus dodał, że zapewne opinia wydana przez WOKISS radnego H. Janusa też niezadowoli. Ponadto poinformował, że zapewne opinia prawna przygotowana przez to Stowarzyszenie zostanie wykonana odpłatnie. Dodał, że WOKISS przygotowuje 24 ekspertyzy prawne w ciągu roku, które przesłał na adres Urzędu, a które pojawiają się na spotkaniach wójtów, burmistrzów, sekretarzy. Nadmienił, że przygotowanymi opiniami prawnymi radni mogą się zapoznać.

Radny H. Janus zapytał ile środków finansowych gminy wydawanych jest na zatrudnianie biura prawnego w Pile.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o ścisłe przestrzeganie tematu dyskusji.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie pamięta dokładnie, ale radny posiada budżet gminy i w odpowiednim paragrafie powinien  poszukać odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie Dodał, że szczegółowej odpowiedzi może udzielić radnemu  na piśmie.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna Biały Kruk.

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że głównym zadaniem tego Stowarzyszenia jest promocja  turystyczna naszego regionu i tego, co warto u nas zobaczyć. Dodał, że korzyścią płynącą z przynależności do Stowarzyszenia  jest możliwość współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych dla pracowników w dziedzinie turystyki, oraz odpłata możliwość wystawiania się na Międzynarodowych Targach Turystycznych.

Radny H. Janus odnośnie Stowarzyszenia „Komunikacja” i jego działania zapytał, co Stowarzyszenie zrobiło w materii przeciwdziałania likwidacji linii pasażerskich na linii ROGOŹNO-WĄGROWIEC. Zapytał również na czym polega „wspieranie samorządów w zakresie nieodpłatnego przekazywania dworców oraz terenów z nimi sąsiadującymi z przeznaczeniem na obsługę kolejowego ruchu pasażerskiego” Zapytał, czy polega to na tym, że Stowarzyszenie wspiera działanie samorządów, żeby przejmowały one dworce i je utrzymywały.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że radny sam udzielił sobie odpowiedzi na zadane pytanie.

Radny H. Janus odpowiedział, że przyzwyczaił się już do odpowiedzi Pana Burmistrza, dlatego nawet z tych odpowiedzi się już nie śmieje. Dodał, że chyba nie oto chodzi radnym i samorządowi, aby Stowarzyszenie to  zrzucało na barki samorządów te zrujnowane dworce, remontowanie ich i utrzymywanie.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że radny źle pojmuje działanie tego samorządu, ponieważ Stowarzyszenie to działa nie tylko w Gminie Rogoźno i radnemu może to się nie podobać, ale np. Gmina Wągrowiec przejęła dworzec kolejowy i Stowarzyszenie to w takich sytuacjach pomaga. Burmistrz przypomniał, że Stowarzyszenie „Komunikacja” w roku 2004 zapłaciło 26.000 zł za koncepcję obwodnicy Wągrowiec-Rogoźno ponieważ Gmina Rogoźno nie miała wówczas na to pieniędzy. Dodał, że radny chce się do czegoś przyczepić, ale nie wie jak to sformułować. Burmistrz wyjaśnił, że Stowarzyszenie pomaga w przejęciu dworców kolejowych, jeżeli gminy tego chcą.

Radny H. Janus odpowiedział, to Burmistrz nie rozumie, ponieważ radni realizują główny temat sesyjny i są po to, aby zadawać pytania, na które Burmistrz jako delegat musi odpowiadać. Dodał, że zadał konkretne pytanie, czy gminy mają przejmować dworce po to, żeby je utrzymywać. Dodał, że takie głupie aluzje mogłyby zostać przedstawiane na innym spotkaniu a nie na forum sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie były to głupie aluzje, tylko uwaga do wystąpienia radnego. Dodał, że jego zdaniem pytanie radnego było nienormalne. Dodał, że odpowiedział radnemu, że jeśli samorząd nie chce przejąć to Stowarzyszenie do tego nic nie ma. Dodał, że gminy dworce przejmują i zapewne temat ten do Gminy Rogoźno powróci, choć nie wie jeszcze kiedy. Poinformował, że Zastępca był kilka miesięcy temu na takim spotkaniu w Obornikach, na którym były również samorządy, które mieszczą się przy linii kolejowej 11-tce i które zastanawiają się czy dworce przejmować ponieważ jednym samorządom się to opłaca a innym nie i Stowarzyszenie pomaga w rozwiazywaniu tych problemów, organizowaniu spotkań z władzami PKP itd.

Radny H. Janus odpowiedział, że w końcu pan Burmistrz zrozumiał jak odpowiadać ponieważ teraz była odpowiedź wyczerpująca, bez żadnej szydery i aluzji i na taką właśnie czekał.

 

 

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 

a)       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych

( głosowanie odbyło się bez radnej E. Wysokiej).

Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

b)       ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych

( głosowanie odbyło się bez radnej E. Wysokiej).

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

c)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

                Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

d)       wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

                Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za w obecności 15 radnych.

        Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

e)       pozostawienia środków obrotowych za rok 2013 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZAMK w Rogoźnie Pan M. Mysłek.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

                Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za w obecności 15 radnych.

        Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

f)        zmiany Uchwały nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, dotyczącej określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radny H. Janus.

Radny Z. Chudzicki zapytał co na celu miało przygotowanie tego projektu uchwały. Zapytał, czy aż tak bardzo przeszkadzało rannym, wnioskodawcom to, że wielokrotnie są zakładane i zdejmowane łańcuchy podczas wielogodzinnych obrad sesji Rady Miejskiej. Zapytał, czy jest to dbałość o Burmistrza czy o Przewodniczącego i czy polegać ma to na usprawnieniu pracy Rady. Dodał, że nie widzi uzasadnienia dla podjęcia tej uchwały i będzie głosował „przeciw”.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jest to dbałość o Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego.

Radny A. Nadolny dodał, że jest to również dbałość o insygnia.

Radny H. Kuszak poprosił o wyjaśnienie czym będą zgodnie z zapisem projektu uchwały „uroczystości samorządowe”.

Radny H. Janus odpowiedział, że np. uroczystością samorządową było w poprzedniej kadencji 20-lecie istnienia samorządu i była to min. uroczysta sesja.

Radny H. Kuszak poprosił o podanie większej ilości przykładów i wytłumaczenie kiedy Burmistrz będzie musiał ubrać łańcuch a kiedy nie. Dodał, że rozumie, że będzie przygotowane jakieś specjalne kalendarium mówiące o tym, na jakie uroczystości trzeba ubrać łańcuch.

Radna R. Tomaszewska poinformował, że zarówno Pan Burmistrz jak i Pan Przewodniczący są członkami Kapituły Tytułu Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej i podczas uroczystości wręczanie tych tytułów jak najbardziej wskazane jest założenie insygniów władzy.

Radny H. Janus dodał, że nie widomo jakie uroczystości samorządowe się odbędą dlatego wnioskodawcy nie chcieli dokładnie określać, żeby którejś w uchwale nie pominąć.

Dyrektor RCK P. Szturmiński poinformował, że bardzo często na sesjach roboczych na początku obrad wprowadzany jest dodatkowy punkt np. podziękowanie Koszykarkom lub pożegnanie osoby odchodzącej na emeryturę. Zapytał, czy wówczas Przewodniczący i Burmistrz powinni być w łańcuchach czy nie?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uważa że nie, ponieważ uroczystości samorządowe są ściśle określone i może to być zarówno lecie samorządu jak i lecie jakiejś jednostki samorządowej np. szkoły.

Radny R. Tomaszewska dodała, że „my” w gminie większą wagę przywiązujemy do całej oprawy aniżeli do tych rzeczy bardziej istotnych. Nadmieniła, że miała okazję uczestniczyć w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nie widziała, aby ktoś tam podczas obrad występował w insygniach władzy. Poinformowała, że sesja Rady Powiatu również odbywa się bez insygniów władzy i wszystko toczy się swoim torem. Zapytała, czy to jest aż tak ważne aby przystroić się w ten łańcuch? Dodała, że jeśli w tej gminie to jest najważniejsze to prosi aby głosować „za”. Dodała, że uważa, że jest o wiele więcej  ważniejszych rzeczy aniżeli przystrajanie się w łańcuchy i jest to jej zdanie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnej R. Tomaszewskiej. Dodał, że na KGFiR członkowie Komisji przypomnieli sobie od kiedy zakładanie tych łańcuchów zaczęło obowiązywać. Poinformował, że była to pierwsza z inicjatyw samorządu wielkopolskiego w Rogoźnie, gdzie insygnia władzy zostały uchwalone. Dodał, że w pierwszej kadencji uchwalony został także Hymn Rogoźna i również była ta pierwsza z inicjatyw naszego samorządu i było to w pewnym sensie wykazanie się jakąś inicjatywą. Dodał, że jest decyzja Wysokiej Rady i jeśli tak uważają, to tak będzie i z pewnością uroczystości samorządowe będzie można jasno określić.

Radny R. Dworzański dodał, że temat ten mógłby być długo dyskutowany i mogłaby się nim zająć przyszła Rada. Dodał, że nie wie czemu ma to dzisiaj służyć i również będzie głosował „przeciw” tej uchwale.

Radny H. Kuszak zapytał co o tak przygotowanym projekcie uchwały sadzi Pan Burmistrz?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jest to śmieszny pomysł pod koniec kadencji i zastanawia się komu i po co ma to służyć. Dodał, że wnioskodawcy tego projektu uchwały w poprzedniej kadencji byli bardzo „za”, żeby Burmistrz łańcuch nosił a teraz i Burmistrz i Przewodniczący nosić nie mają. Dodał, że zastanawia się jaki jest tego cel i komu ma to służyć i odpowiedzieć na to pytanie nie potrafi.

Radny H. Janus odpowiedział, że ten kto jest przeciwko podjęciu tej uchwały to dla niego każdy termin będzie zły, czy będzie to początek, środek czy koniec kadencji.

Dodał, że przeglądał ostatnio protokoły z sesji z roku 2007-2009 i można tam sprawdzić jak niektórzy głosują i że zmieniają poglądy można powiedzieć z sesji na sesję.

Radny Z. Chudzicki dodał, że popiera zdanie wypowiedziane przez radnego R. Dworzańskiego, który zapytał czemu ma to służyć. Dodał, że rozumie że podjęcie tej uchwały spowoduje, że zarówno Przewodniczący jak i Burmistrz będą zakładać łańcuchy na rozpoczęcie i zakończenie kadencji i uroczystości państwowe  takie jak: 11 Listopada, 3 Maja, Kapituła. Zapytał, czy łańcuchy nie będą zakładane nigdy podczas roboczych posiedzeń sesji RM. Dodała, że czuje, że jest to jakiś głębszy podtekst.

Radny A. Olenderski dodał, że pamięta jak w poprzedniej kadencji niektórzy radni szukali sposobu, którym zobowiążą Burmistrza do noszenia insygniów władzy, ponieważ wówczas na roboczych sesjach łańcuch zakładany był tylko przez Przewodniczącego a Burmistrz nie przykładał do tego większej wagi. Dodał, że radni podjęli uchwałę zobowiązującą również Burmistrza do zakładania insygniów podczas roboczych posiedzeń sesji. Nadmienił, że dzisiaj radni zmieniają swój pogląd dość radykalnie co świadczy o tym , że uzasadnienie przedstawione przez radnego H. Janusa nie jest wiarygodne.

Radny H. Janus odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego powiedział, że kiedy wspominał o protokołach z sesji z roku 2007-2009 miał na myśli właśnie podglądy pana Wiceprzewodniczącego.

Radny A. Nadolny zapytał Wiceprzewodniczącego jak on wówczas głosował.

Radny A. Olenderski odpowiedział, że nie pamięta dzisiaj dokładnie ale prawdopodobnie głosował „za” podjęciem uchwały.

Radny M. Kutka powiedział, że radny Z. Chudzicki powiedział, „że jest to jakiś głębszy podtekst” i zapytał co radny miał na myśli?

Radny Z. Chudzicki odpowiedział „nic”.

Radny M. Kutka odpowiedział, że tak właśnie myślał, że Wiceprzewodniczący nie weźmie odpowiedzialności za słowa, które wypowiada.

Radny H. Kuszak zapytał radnego R. Szuberskiego jakie jest jego zdanie na ten temat jako osoby, która przez 6 lat piastowała stanowisko Przewodniczącego Rady i w łańcuchy występowała.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że wówczas taka sytuacja jak dzisiaj również miała miejsce i o ile dobrze sobie przypomina, to pan Burmistrz i nie tylko był wtedy  przeciwko temu, żeby nie występować w łańcuchu. Dodał, że pamięta również jak radny K. Lis zaproponował, aby Burmistrz tak jak Przewodniczący występował w łańcuchu.

Dodał, że przypomina sobie że łańcuch ten panu Burmistrzowi bardzo przeszkadzał, ponieważ bardzo często radni robili przerwy i domagali się, aby łańcuch był przez Burmistrza zakładany. Dodał, że dzisiaj też tak asytuacja miała na początku obrad miejsce, kiedy Pan Przewodniczący był w łańcuchu a Pan Burmistrz nie. Dodał, że widać, że łańcuch ten trochę jednak przeszkadza. Nadmienił, że osobiście większego problemu zakładanie i noszenie łańcucha mu nie sprawiało, ale uważa, że sesja robocza nie musi być w łańcuchu i tutaj sens jest.

Burmistrz B. Janus odniósł się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego i  powiedział, że radny wie co Burmistrzowi przeszkadza a co nie. Dodał, że na którejś z poprzednich sesji powiedział, że jest dumny z tego, że może ten łańcuch nosić i może radny Szuberski mówi za siebie, że jemu to przeszkadzało. Burmistrz dodał, że trudno aby do toalety lub gdzieś indziej chodzić w łańcuchu a radny przywołuje to jako argument do tego, że Burmistrzowi łańcuch przeszkadzał. Dodał, że pamięta jak radna Tomaszewska zgłaszała przerwy ale nie oznacza to, że Burmistrzowi łańcuch przeszkadzał i nie jest to argument.

Nadmienił, że pamięta również, że to właśnie radni Szuberski, Tomaszewska i Janus głosowali za tym, żeby Burmistrz łańcuch nosił i o ile dobrze pamięta, to było 8 głosów „za”.

Dodał, że również zastanawia się tak jak radny Chudzicki czemu ma to służyć.

Burmistrz jeszcze raz poinformował, że jest dumny z tego, że może ten łańcuch nosić.

Radny H. Janus dodał, że radni myślą nie tylko o przeszłej ale i o przyszłej kadencji.

Radny H. Kuszak dodał, że na pewno wszyscy radni zgodzą się z tym, że są to symbole i symbolem takim jest również laska, którą Pan Przewodniczący rozpoczyna obrady i może sesje robocze  powinny również odbywać się bez trzech uderzeń.

Radny H. Janus zapytał, czy ma to rozumieć jako wniosek formalny do uchwały?

Radny H. Kuszak odpowiedział, że nie jest to wniosek ale może wnioskodawca wniosek tak wprowadzi.

Radny H. Janus odpowiedział, że wnioskodawcy pomysłu takiego nie mieli.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy podejmując taką uchwałę nie należałoby zmienić również statut.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w tej chwili należy rozpatrzeć konkretny zgłoszony projekt uchwały.

Radny H. Janus odpowiadając radnemu P. Wojciechowskiemu przytoczył §4 pkt. 5 rozdziału I Statutu Gminy Rogoźno, który mówi, że „ zasady używania herbu, barw, hejnału, insygniów władz i pieczęci urzędowej określa Rada w drodze uchwały”. Dodał, że w związku z tym zmiany Statutu Gminy Rogoźno nie jest konieczna.

 

Przystąpiono do głosowania  projektu uchwały.

Uchwała została przyjęta 9 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

 

g)       rozpatrzenia pisma Pani Zofii Zywert.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że członkowie Komisji SSOiK na swoim posiedzeniu podjęli wniosek podobnej treści.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

 

 

h)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radny R. Kinach.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono,  Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał tylko, że szkoda, że tak ważny projekt uchwały nie został zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej i radni nie mieli możliwości podyskutowania na temat jej zgodności z obowiązującym prawem i innymi przepisami.

Radny H. Kuszak dopowiedział, że projekt uchwały Komisją nie został przedstawiony pomimo tego, że Komisja SSOiK debatowała nad tematem ochrony zabytków.

Radny H. Janus odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej dodał, że jest to zgodne z przyjętym przez Radę Statutem Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że powiedział, że nie ma pewności czy jest to zgodne z prawem, ponieważ nie miał możliwości skonfrontowania tych zapisów.

Uchwała został przyjęta 9 glosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 4 glosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że do Biura Rady wpłynęła  interpelacja autorstwa radnego H. Janusa i poprosił o jej odczytanie.

Radny H. Janus poinformował, że treść zgłoszonego zapytania dotyczyła wniosku jaki Zarząd OSP w Gościejewie złożył do projektu budżetu na 2014 rok.

 

Treść interpelacji 26.02.2014 r. autorstwa radnego A. Nadolnego.

„ W imieniu mieszkańców Sołectwa Parkowo zwracam się do Burmistrza Gminy Rogoźno o przeprowadzenie remontu przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Parkowo „Huby”, przy posesji Państwa Siemińskich. Uszkodzony przepust powoduje trudności komunikacyjne i stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdów”.

 

Treść interpelacji nr 1/02/2014 autorstwa radnych: A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, A. Jóźwiaka, H. Janusa.

„ W imieniu mieszkańców Parkowa i Józefinowa zwracam się do Burmistrza Rogoźna o podjęcie w trybie pilnym decyzji o załatwieniu wyrw i dziur w jezdni asfaltowej na odcinku od końca drogi powiatowej do skrzyżowania z nową drogą biegnącą w kierunku Boguniewa. Stan drogi jest porażający a ilość i rozmiar wyrw uniemożliwia ich ominięcie, co powoduje nadmierne zużycie zawieszeń w autach mieszkańców.”

 

Treść interpelacji  nr 2/02/2014 autorstwa radnych: A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, A. Jóźwiaka, H. Janusa.

P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, A. Jóźwiaka, H. Janusa.

„W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Parkowa dotyczących remontu Sali OSP w Parkowie i ostatniego spotkania zarządów OSP, Parkowianki, Rady Soleckiej oraz radnych Rady Miejskiej zwracamy się do Burmistrza Rogoźna o przedstawienie podjętych działań w sprawie wykonanego remontu. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem do Pana Burmistrza jakie zostaną podjęte kroki, aby sala OSP w Parkowie ponownie mogła spełniać swoje przeznaczenie”.

 

 

 

Treść interpelacji nr 3/02/2014 autorstwa radnych A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, A. Jóźwiaka, H. Janusa.

 „ W imieniu mieszkańców Parkowa i Józefinowa zwracam się do Burmistrza Rogoźna o podjęcie w trybie pilnym decyzji o wycince krzewów oraz drzew przy drodze gminnej na odcinku od Józefinowa do skrzyżowania z nową drogą biegnąca w kierunku Boguniewa. Krzewy oraz zaniedbane drzewa pogarszają widoczność (szczególnie na skrzyżowaniu z drogą do Boguniewa obok Pana Karólskiego) oraz utrudniają manewr mijania co może prowadzić do wypadku”.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

 Odpowiedź na interpelację radnego P. Wojciechowskiego.

„W odpowiedzi na zapytanie radnego P. Wojciechowskiego dotyczące elektrowni wiatrowych znajdujących się w miejscowościach Kaziopole i Gościejewo informuję, że podatek od nieruchomości za grunty i budowle od wiatraków na 2014 rok przedstawia się następująco:

- wiatrak w Kaziopolu to przychód w kwocie 4.631 zł za grunty i budowle,

- wiatrak w Gościejewie to przychód w kwocie 194.351 zł za grunty i budowle”.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy jeśli stawki podatkowe uchwalone przez radnych Rady Miejskiej pozostałyby na takim samym poziomie, to czy podatek za te wiatraki będzie co rocznie wpływał w takiej samej kwocie?

Skarbnik Gminy M. Kachlicki odpowiedziała, że tak.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiedź na interpelację radnych: A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego,

P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, A. Jóźwiaka, H. Janusa, E. Wysockiej.

„ W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2014 r. skierowanego przez grupę radnych podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie określenia kosztów wytyczenia miejsc parkingowych wokół budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie informuję, że według kalkulacji wstępnej jest to koszt około 130 000,- brutto”.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Radny H. Janus zapytał, czy został wykonany projekt na to, że taka suma została podana.

Zapytał również, czy zostało to zrobione tak, jak w niektórych przypadkach, że kwota zostaje wzięta z sufitu a później zostaje robiona dokumentacja. Radny wyjaśnił, że radni wnioskowali o to, żeby zrobić to najprostszym sposobem

( wywiezienie gruzu, i nawiezienie łupku). Dodał, że ma to być parking ale nie za kwotę 130.000 zł.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że przygotowując taką odpowiedź było na myśli położenie poz-bruku, ponieważ zamiarem jest utwardzenie tego terenu.

Radny H. Janus odpowiedział, że intencją złożonej interpelacji było zrobienie parkingu, ponieważ nie można w niektórych miejscach przed Urzędem postawić samochodu.

Dodał, że nie było zamiarem utrudnianie mieszkańcom, a teraz trzeba będzie szukać 140.000.

Zastępca K. Ostrowski odpowiedział, że teren w tym miejscu jest w tej chwili porządkowany ale pieniędzy na to zadanie przewidzianych nie ma.

Radny H. Janus jeszcze raz zapytał na jakiej podstawie podano kwotę 130.000 zł, czy był wykonany kosztorys?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że kwotę tę wyliczyli pracownicy Urzędu i w skład tej kwoty wchodzą: kostka brukowa, kanalizacja deszczowa. Dodał, że jest to kwota orientacyjna. Nadmienił, że radny zna się lepiej, to może sam sobie wyliczyć i podać swoją kwotę.

Radny H. Janus powiedział, „ czyli przyznaje pan Burmistrz rację, że jest to rzucanie kwoty z sufitu tak jak przy wielu inwestycji gminnych, bez kosztorysu tak od siebie na oko”.

Dodał, że intencją było nawiezienie gruzobetonu, wyrównanie terenu i według pracowników drogowych byłby to koszt ok 15.000 zł.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że żadna inwestycja nie była wykonywana bez kosztorysu tak jak radny twierdzi, ale to nienawiść radnego cały czas funkcjonuje. Dodał, że wszystkie inwestycje są z kosztorysami, projektami, ale na wykonanie tego w tej chwili pieniędzy nie ma dlatego pracownicy M. Domagalska, E. Cieszyński i P. Andrzejczak taką kwotę wyliczyli, porównując ją do innych rzeczy. Dodał, że założono, że parking utwardzony zostanie kostką brukową.

Pracownik WRGiP T. Zygmunt uzupełniająco wyjaśnił, że jest też metoda szacowania kosztów inwestycji, które publikują pewne instytucje. Dodał, że radny kwestionuje kwalifikacje pracowników UM. Nadmienił, że on też nie rozmawia z radnym na temat tego jak się sieje i jak się orze i poprosił aby radny stosował merytoryczne uwagi. Poinformował, że kwota została podana na podstawie wyliczeń m2, zgodnie z prawem budowlanym i myślą techniczną na podstawie której miałby zostać wykonany parking. Dodał, że jeśli radny chce się bawić w partyzantkę, to inaczej się to liczy.

Radny H. Janus odpowiedział, że partyzantką jest robienie dróg gminnych gdzie niema środków na poz-bruk i asfalty.

Dodał, że zgodnie z wcześniejszą wypowiedzią Pana Burmistrza kosztorysu nie było, a ceny brane są z sufitu.

Poinformował, że nie mówił o inwestycjach, tylko przy planowaniu inwestycji najpierw wprowadzane są do budżetu środki a później wykonywany jest kosztorys, który mówi zupełnie o innych kwotach.

Do wypowiedzi przedmówców odniósł się również radny A. Nadolny, który powiedział, że lepiej marny parking, aniżeli żaden. Dodał, że w tej chwili nie ma gdzie przy Urzędzie stanąć.  Nadmienił, że byłby marny parking, a w tej chwili nie ma żadnego.

Pracownik WRGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że marny parking również musi mieć pozwolenie na budowę, które musi wyć wydane zgodnie ze sztuką budowlaną  ponieważ każdy projektant podpisuje się pod projektem i pisze oświadczenie, że wykonał dokumentację zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Polskich obowiązujących przepisów.

Radny A. Nadolny dodał, że Urząd Gminy w Ryczywole też położony ciasno, miejsca nie ma, ale teren został wokół wyrównany i petenci mają gdzie parkować samochody, które wcześniej stały na ulicy.

Dodał, że w przypadku parkingu wokół naszego Urzędu też chodzi o wyrównanie terenu a nie o wykonywanie inwestycji, wykonywaniu kosztorysu i uzyskiwaniu pozwolenia, tylko na wyrównaniu terenu i umożliwieniu korzystania z niego.

Przewodniczący Z. Hinz dodał, że pytanie było konkretne- jaki jest koszt i dlatego taka została udzielona odpowiedź. Dodał, że w tej chwili zmienia się postać rzeczy.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że jeśli nie ma pieniędzy to chodzi o wyrównanie terenu i przystosowanie go do miejsc parkingowych. Dodał, że jeśli będzie z niego korzystać dużo samochodów to teren się rozjedzie, ale jeśli będą z niego korzystać tylko pracownicy, którzy o 7:00 przyjadą a o 15:00 wyjadą, to teren się nie rozjedzie.

Pracownik WRGiP T. Zygmunt poprosił aby stosować odpowiednie nazwy to w tedy będzie wiadomo, że ma być zrobiona klepanka a nie parking. Dodał, że jeśli ktoś nazywa obiekt, to wiadomo, jak definiuje się poszczególne budowle. Dodał, że jeśli ktoś ma na myśli „klepankę”, to musi napisać, że ma to być taka „klepanka”, aby można było przygotować miejsca parkingowe dla pojazdów.

Radny H. Janus dodał, że Pan Burmistrz odpowiedź na interpelację podpisał ale widocznie ani on ani Pan Zygmunt złożonej interpelacji nie czytali. Następnie odczytał fragment złożonej interpelacji „ W związku z brakiem miejsc parkingowych wokół budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wnioskujemy o uporządkowanie terenu na sąsiedniej działce nr 1546/6 oraz utwardzenie kamieniem, gruzo-betonem lub szlaką. Można wygospodarować teren pod miejsca parkingowe……”. Radny dodał, że radni nie mówią o parkingu i należy rozumieć to wyraźnie.

Radny R. Szuberski zapytał T. Zygmunta, czy było zrozumienie tego pisma i czy była odpowiedź na pytanie zdane przez radnego H. Janusa?

Pracownik WRGiP T. Zygmunt odpowiedział, że udzielił odpowiedzi na pytanie w zastępstwie Kierownika Wydziału, który przebywa na zwolnieniu lekarski, Nadmienił, że chciał tylko wyjaśnić kwestię terminów budowlanych.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że należałoby przeprosić radnego H. Janusa, ponieważ nie była to odpowiedź na jego pytanie, które zadał w swojej interpelacji.

 

Odpowiedź na interpelację nr 3 autorstwa radnych A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, H. Janusa.

„W odpowiedzi na interpelację nr 3 informuję, iż:

1.       delegacje Gminy Rogoźno gościły w:

a)       Marijampole - Litwa od 14 czerwca do 16 czerwca 2013r., skład delegacji: Krzysztof Ostrowski, Zbigniew Chudzicki, Krystyna Gromanowska, Ewelina Kowalska – koszty związane z wyjazdem: 1.103,26 zł delegacja na samochód osobowy, 555 zł obraz namalowany przez p. Rzańską, 125,40 dyplom drewniany z okazji „Dni Marijampola”,

b)       Kalisz Pomorki – od 20 lipca do 21 lipca 2013r., skład delegacji: Bogusław Janus – koszty związane z wyjazdem: 217,30 zł delegacja na samochód osobowy,

c)       La Trimouille - Francja od 8 listopada do 13 listopada 2013r., skład delegacji: Zdzisław Hinz, Hubert Kuszak, Michał Niedźwiedź, Piotr Warnke, Krzysztof Nikodem, Elwira Józefek – koszty związane z wyjazdem: 3.364,06 zł delegacja na samochód osobowy.

2.       na terenie Gminy Rogoźno gościły delegacje z:

a)       Marijampole, Czorsztyna od 30 sierpnia do 1 września 2013r. oraz Kalisza Pomorskiego od 31 sierpnia do 1 września 2013r. – koszty związane z pobytem delegacji: 405 zł transport, 1.927,80 zakwaterowanie (pobyt podczas dożynek gminnych w Parkowie)

b)       La Trimouille od 11 października do 14 października 2013r. – koszty związane z pobytem delegacji: 630 zł zakwaterowanie, 213,90 zł upominki dla delegacji.

3.       Koszty poniesione na organizację Gminnego Święta Plonów Dożynki 2013 w Parkowie:

a)       zakup głośników dla kościoła paraf. NMP K. Św. w Parkowie – 374,24 zł

b)       zakup art. malarskich celem pomalowania płotów na terenie przy świetlicy wiejskiej i amfiteatrze w Parkowie – 512,50 zł

c)       koszty Rogozińskiego Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszej informacji”

Uwag do przygotowanej odpowiedzi na interpelację nie zgłoszono.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiedź na interpelację nr 2-29.01.2014 r. autorstwa radnych A. Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, H. Janusa.

„Odpowiadając na interpelację Państwa z dnia 29 stycznia 2014 roku dotyczącą szkoleń w 2013 roku uprzejmie informuję, że:

Ad.1)

Do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie są przesyłane szkolenia drogą elektroniczną tzn. e-mail, fax, jak również pocztą-listownie. Kierownicy poszczególnych wydziałów decydują czy szkolenie, które wpłynęło do urzędu jest przydatne do pracy urzędnika. Po uzgodnieniu z pracownikiem i pracodawcą, kieruje się danego pracownika na szkolenie które dotyczy jego bezpośredniej pracy. Nie wykorzystane szkolenia nie są przechowywane.

Ad.2 i 3)

·         Radni Rady Miejskiej uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1.       „Wykonanie budżetu i absolutorium za 2012r.” w miejscowości Piła w dniu 24.04.2013r. Organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową; uczestniczyli: Dworzański Ryszard, Kutka Maciej; koszt 300 złotych, koszt przejazdu delegacji 100,30 zł.

·         Pan Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus nie uczestniczył w szkoleniach

·         Pan Zastępca Burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski nie uczestniczył w szkoleniach.

·         Pani Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip-Michalska uczestniczyła w następujących szkoleniach:

1.       „Mierniki oceny działalności JST w ramach polityki zarządzania ryzykiem” w miejscowości Piła w dniu 25.01.2013r.; koszt 0 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński.

2.       „Stanowienie aktów prawa miejscowego” w miejscowości Piła w dniu 19.04.2013r.; koszt 0 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński.

 

·         Pani Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka uczestniczyła w następujących szkoleniach:

1.       „Informatyczne – Zarządzanie budżetami JST BeSTi@” w miejscowości Poznań w dniu 11.03.2013r.; koszt 170 złotych, koszt przejazdu delegacji 44 złote.

2.       „Wykonanie budżetu i absolutorium za 2012r.” w miejscowości Piła w dniu 24.04.2013r.; koszt 150 złotych, koszt przejazdu 0 zł – przejazd koleżeński.

3.       „VAT – nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w 2013 roku” w miejscowości Piła w dniu 24.05.2013r.; koszt 0 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński.

4.       „Księgowość i egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej” w miejscowości Poznań w dniu 28.05.2013r.; koszt 310 złotych, koszt przejazdu delegacji 25 złotych.

5.       „Cząstkowe deklaracje VAT-7 – sporządzane przez gminne jednostki budżetowe dla gmin” w miejscowości Poznań w dniu 04.09.2013r.; koszt 340 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński.

6.       „Projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2014 rok” w miejscowości Piła w dniu 28.10.2013r.; koszt 150 złotych, koszt przejazdu delegacji 24,97 zł.

7.       „Zmiany w organizowaniu i finansowaniu zadań oświatowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013r.” w miejscowości Piła w dniu 04.11.2013r.; koszt 150 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński.

8.       „Prawidłowa realizacja projektu w ramach Priorytetu III -Środowisko Przyrodnicze- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” w miejscowości Poznań w dniu 14.11.2013r.; koszt 0 złotych, koszt przejazdu delegacji 0 zł – przejazd koleżeński”

II część odpowiedzi na interpelację:

 „Ponieważ interpelacja, której treść została przedstawiona w trakcie obrad plenarnych w dniu 29.01.2014 r. nie ma właściwego adresata, stąd postanowiłem odnieść się tylko do tych fragmentów pisma, które bezpośrednio dotyczą osoby przewodniczącego.

O ile mi wiadomo tematyką szkoleń i seminariów wśród stowarzyszeń, których nasza Gmina jest członkiem, zajmuje się tylko Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Wszystkie informacje odnoszące się do szkoleń organizowanych przez SGiPW przekazałem Państwu w odrębnym piśmie odnoszącym się do całokształtu działalności wspomnianego Stowarzyszenia, zaś co do bieżącej informacji związanej z organizacją owych szkoleń, zawarte są one na stronie internetowej i biuletynie informacji tegoż Stowarzyszenia. Uważam więc, że każdy z Państwa miał możliwość zapoznania się z powyższym jeżeli uznawał, że istniała taka konieczność.

W końcowej części wspomnianej interpelacji jednoznacznie Państwo stwierdzacie, że informowanie Radnych o planowych seminariach należy do zadań przewodniczącego. Pozwolę sobie mieć jednak inne zdanie, gdyż uważam, że twierdzenie to jest bezzasadne i niemające żadnego umocowania prawnego, które wprost zobowiązałyby przewodniczącego do realizacji takiego zadania.

Tyle moich uwag na ten temat. Pragnę równocześnie zapewnić, że każdemu radnemu, który będzie zainteresowany udziałem w określonym szkoleniu lub seminarium udzielę wnikliwych i możliwie pewnych informacji na ten temat”.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Radny H. Janus dodał, że nie jest to odpowiedź pełna i nie zgodzi się z odpowiedzią Pana Przewodniczącego, że radni odnoszą się do Pana Przewodniczącego, ponieważ w pkt. 1 radni prosili o wykaz wszystkich szkoleń organizowanych w roku 2013 dla radnych. Dodał, że wykazu takiego radni nie otrzymali, otrzymali natomiast informację o szkoleniu kilka dni temu, na które nie mogli jechać. Poinformował, że przez cały rok nie otrzymywali żadnych informacji. Dodał, że w ubiegłym roku radni złożyli podobne zapytanie i  otrzymali wykaz na kilkanaście różnych szkoleń. Poinformował, że uważa, że radni nie są informowani o szkoleniach być może dlatego, aby za dużo się nie dowiedzieli w swojej kadencji. Następnie radny przytoczył słowa Pana Burmistrza „ że nie wykorzystane szkolenia nie są przechowywane” i dodał, że szkolenia przekazywane drogą elektroniczną można sprawdzić.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że radny Janus wie wszystko jak to się dzieje i dodał, że takich szkoleń pracownicy mają na skrzynce codziennie 50-100 i są one od razu kasowane a nie magazynowane tylko po to, że radny ma zachcianki. Dodał, że przygotowanie wykazu wszystkich organizowanych szkoleń w ciągu całego roku jest po prostu technicznie nie możliwe. Dodał, że są tysiące firm w Polsce, które codziennie zapełniają skrzynki mailowe wszystkich pracowników. Dodał, że dla „zachciewajstwa” radnego nie będzie tego gromadził.

Dodał, że przechowywane są tylko te, które są przydatne i które pracownicy uważają za słuszne.

Radny H. Janus zapytał, co się stało od zeszłego roku, kiedy radni otrzymali całkowity spis szkoleń i nie były one niszczone. Dodał, że wówczas Pan Przewodniczący również wykaz taki przedstawił, a w tym roku nie ma po prostu nic.

Przewodniczący Rady dodał, że radny H. Janus nie poinformował, że w miedzy czasie Przewodniczący również przekazał wykaz szkoleń, które odbywać się będą od miesiąca marca i na które serdecznie zaprasza i którymi może pokierować.

Przewodniczący poprosił o podanie przykładu, kiedy to radni wyszli z inicjatywą wzięcia udziału w szkoleniu. Dodał, że przypadku takiego nie było. Nadmienił, że mówi się tylko o obowiązkach Przewodniczącego a o obowiązkach radnego nie.

Radny H. Janus odpowiedział, że radnych interesują wszystkie szkolenia związane z samorządem, ale o tym czy wezmą w nich udział decyduje czas, możliwości i koszty, które musi ponosić gmina.

Dodał, że otrzymali od Przewodniczącego wykaz szkoleń organizowanych w marcu ale przez cały rok nie otrzymali. Dodał, że wykaz szkoleń trafił do radnych po złożonej interpelacji a w 2013 roku szkoleń nie było.

Przewodniczący odpowiedział, że biuletyn informacyjny Stowarzyszenia systematycznie przychodzi do BR i radnym został przedstawiany. Przewodniczący zapytał, czy radnemu chodzi o to, żeby punktować Burmistrza i Przewodniczącego za to, że powinno zostać zrobione zestawienie. Dodał, że chyba nie tędy droga.

Radny H. Janus odpowiedział, że dziwne jest usprawiedliwienia Pana Przewodniczącego ponieważ radni muszą sami sobie szukać propozycji szkoleń, a te które trafiają do Urzędu, są wrzucane do kosza.

Radny R. Szuberski dodał, że gro radnych m.in. z klubu radnych „Rogoźno Nasza Gmina, Nasze Miasto” zakupuje indywidualnie publikatory i z nich korzysta. Dodał, że chyba nie jest trudną rzeczą otrzymane szkolenie przesłać drogą elektroniczną do wiadomości radnym.

Radny M. Połczyński potwierdził, że radni z różne poradniki zakupują i z nich korzystają.

Burmistrz B. Janus poprosił aby radny Połczyński poinformował wszystkich radnych z jakiego poradnika korzysta i może wszyscy radni za własne pieniądze go zakupią.

Radny H. Janus dodał, że jeśli radni nie otrzymują informacji o szkoleniach z Urzędu i BR to muszą sami szkoleń takich szukać i się dokształcać.

Burmistrz B. Janus zaprosił radnego H. Janusa na poranne odbieranie poczty mailowej i będzie sam sobie wybierał szkolenia. Dodał, że radny mówi abstrakcje i coś nienormalnego, jakby żył w kosmosie i wciska ludziom i radnym głupoty.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz przerwał polemikę toczącą się pomiędzy Burmistrzem B. Janusem a radnym H. Janusem.

 

 

Przystąpiono do odczytania kolejnej odpowiedzi na złożoną interpelację.

 

Odpowiedź na interpelację nr 1/01/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. autorstwa grupy radnych:  A.Nadolnego, R. Tomaszewskiej,  R. Szuberskiego, P. Wojciechowskiego, M. Kutki, M. Połczyńskiego, A. Jóźwiaka, H. Janusa, R. Kinacha.

„W związku z interpelacją nr 1/01/2013 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XXVII/185/2008 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, proszę o uszczegółowienie propozycji zmian jakie mają być dokonane w w/w uchwale”.

 

Uwag do przygotowanej odpowiedzi na interpelację nie zgłoszono.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Treść informacji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji GFiR poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 24 lutego 2014 r., którego głównymi tematami były: ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na  lata 2007-2013 miasta Rogoźno oraz aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący Komisji poinformował również, że członkowie Komisji wypracowali wnioski i opinie następujących treści:

 

1.       Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, które odbyło się dnia 24.02.2014 r., członkowie Komisji zaakceptowali opinię wydaną przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej  i wnoszą o usytuowanie budynku i parkingu zgodnie z jej propozycją.

 

 1. Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie na swoim posiedzeniu w dniu 24.02.2014 r., negatywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez firmę „WINDPOWER POLAND”, dotyczący budowy parku wiatrowego w Gminie Oborniki w sąsiedztwie z Gminą Rogoźno.

 

Ponadto członkowie Komisji rozpatrzyli pismo mieszkańców ul. Kamila Cypriana Norwida i podjęli decyzję, iż na przyszłe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w m-cu marcu podpisani mieszkańcy zostaną zaproszeniu i zgłoszona sprawa zostanie omówiona.

 

Członkowie Komisji zgłosili również wniosek formalny do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach o wycięcie drzew przy drodze powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego, na którym ma zostanie budowany chodnik zgodnie z przyjętym na 2014 rok budżetem Gminy Rogoźno.

 Zgłoszony został również wniosek do Burmistrza Rogoźna o uporządkowanie znaku drogowego znajdującego się  na ul. Fabrycznej.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że posiedzenie Komisji SSOiK Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło się  dnia 25.02.2014 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach. Głównymi tematami posiedzenia Komisji było: funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Pruścach oraz stan opracowania planu ochrony zabytków na terenie Gminy Rogoźno.

Członkowie Komisji wypracowani również następujące treści wniosków i opinii:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie po zapoznaniu się z treścią pisma mieszkanki Parkowa Pani Zofii Zywert oraz rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu Komisji w dniu 25.02.2014 r., stwierdza co następuje:

 1. Komisja uznaje zasadność wniosków i postulatów tam zawartych.
 2. Komisja kieruje wnioski do właściwych adresatów, celem zajęcia stanowiska co do realności, możliwości i terminowości ich realizacji

 

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o przeprowadzenie przeglądu technicznego oraz regulacji wysokości znaków drogowych znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno”.

 

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie na swoim posiedzeniu w dniu 25.02.2014 r., negatywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez firmę WINDPOWER POLAND, dotyczący budowy parku wiatrowego w Gminie Oborniki w sąsiedztwie z Gminą Rogoźno”

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że głównym tematem posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 19.02.2014 r. była analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że plan finansowy funduszu sołeckiego opiewał na łączną kwotę 212.686 zł z czego wykonanie zanotowano w kwocie

308,73 gr, czyli 94,18%.  Dodał, że jedno sołectwo wykorzystało fundusz sołecki w 99,92 a jedno w 0%.

 

Radny M. Kutka odnośnie informacji złożonej przez Przewodniczącego Rady, poinformował, że w informacji podano, że Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan A. Olenderski brał udział w Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Rogoźnie. Dodał, że osobiście również brał udział w tym zebraniu i Wiceprzewodniczącego Rady na nim nie widział.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przeprosił za zaistniałą pomyłkę i wyjaśnił, że nie wiedział o tym , że Wiceprzewodniczącego tam nie było. Dodał, że ustalał z  nim, że będzie brał w tym zebraniu udział.

Radny R. Kinach poprosił o rozszerzenie punktu spotkania z Panem Ryszardem Marszałem w temacie odbudowy spalonej dzwonnicy przy Kościele Św. Wita w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że spotkanie odbyło się na prośbę Pana Marszała, który poprosił o przedstawienie możliwości finansowych odbudowy/remontu spalonej dzwonnicy. Przewodniczący poinformował, że pierwsze spotkanie w tym temacie powinien Ks. Prałat odbyć z Panem Burmistrzem, którzy wspólnie zastanowiliby się jakie są tego możliwości. Dodał, że nie posiada dalszych informacji w tym temacie i nie wie, czy Ks. Prałat  odbył rozmowę z Panem Burmistrzem. Przewodniczący powiedział, że będzie radnych informował o dalszych działaniach w temacie.

Radny R. Kinach odpowiedział, że jest zdziwiony tym, że Przewodniczący spotyka się z Panem Marszałem w temacie odbudowy spalonej dzwonnicy, a jako jedyny był przeciwko podjęciu uchwały, która usprawni pozyskanie środków finansowych na cele zabytkowe.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że o ile radny uważnie słuchał jego wcześniejszych wypowiedzi wie, jakie zgłaszał uwagi co do zasadności procedowania tej uchwały. Dodał, że uważa, że nie tak powinna zostać podejmowana tak ważna uchwała.

Radny H. Janus zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jakie Sołectwo nie wykorzystało funduszu sołeckiego w żadnym procencie, ponieważ nie zdarzyło się to od 95 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że jest to Sołectwo Laskowo, które w planie miało remont dachu na świetlicy wiejskiej, który nie został wykonany i całość środków musiał zostać przekazany.

Radny H. Janus uzupełniając wypowiedź Przewodniczącego KGFiR dodał, że na posiedzeniu Komisji wnioskował o prawidłowe oznakowanie znakami  „droga z pierwszeństwem przejazdu”( znakami D1) od ul. Towarowej do ronda, ponieważ jest to droga główna a znaku takiego nie ma na początku ale jest na końcu przed rondem. Dodał, że tak jest właściwie przy każdym skrzyżowaniu ( ul. Piłsudskiego, Kochanowskiego, Polna i Fabryczna w stronę firmy „Agromech”.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odpowiedział, że wielokrotnie prosił aby składane wnioski były precyzyjnie formułowane.

 

 

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o działaniach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Treść informacji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy głos zabrał radny M. Połczyński, który odpowiadając na wcześniejsze pytanie Pana Burmistrza powiedział, że korzysta z czasopisma „Wybraniec”. Poinformował, że jest to kwartalnik radnego mówiący o pracy w samorządzie, z którego korzysta już dość dawno.

Następnie odnosząc się do informacji przedstawionej przez Burmistrza radny M. Połczyński poprosił o omówienie punktów: „spotkanie z Panią Kolat – omówienie trudnej sytuacji syna po kontuzji kolana” i „spotkanie z właścicielami firmy „ARTUS” - pomieszczenia dla rehabilitacji”.

Burmistrz B. Janus odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego M. Połczyńskiego podziękował za przekazaną informację i dodał, że może jak zostanie kiedyś radnym, to też z czasopisma tego będzie korzystał. Odnośnie wypowiedzi radnego R. Kinacha dotyczącej podjętej uchwały dodał, że nie wie, czy uchwała może mieć zastosowanie przy odbudowie spalonej dzwonnicy, ponieważ nie jest ona zabytkiem.

Radny M. Połczyński dodał, że w czasopiśmie tym zawarte są również kwestie dotyczące pracy Burmistrza.

Odpowiadając na pytania odnoszące się do kwestii złożonej informacji Burmistrz B. Janus odpowiedział, że spotkanie z Panią Kolat odbyło się w obecności Przewodniczącego Rady, Zastępcy Burmistrza, Prezesa Wełny i dotyczyło omówienia możliwości pomocy dla syna,  Burmistrz B. Janus poinformował, że zawodnik Wełny otrzyma pomoc z GOPS oraz zorganizowany został przez Zastępcę Burmistrza turniej charytatywny piłki nożnej, podczas którego zbierane zostały drobne kwoty.

Radny M. Połczyński zapytał, czy udało się zebrać potrzebną sumę pieniędzy

 ( 5.000 zł).

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że udało się zebrać 1.200 zł i jest tym trochę zawiedziony. Poinformował, że łączna kwota zebrana przez wszystkich sponsorów to ok 4.000 zł.

Odnośnie pkt.  „spotkanie z właścicielami firmy „ARTUS” - pomieszczenia dla rehabilitacji” Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że jest to firma, która prowadzi rehabilitację, i która szuka pomieszczeń do wynajęcia.

Poinformował, że firma ta dowiedziała się, że Gmina Rogoźno przejmuje Agrobizes i chciałaby wynająć jeden pawilon. Burmistrz wyjaśnił, że Arobiznes nie został jeszcze  przejęty dlatego o żadnej dzierżawie nie może być jeszcze mowy.

Radny A. Nadolny poprosił o omówienie pkt. „spotkanie w Starostwie w Chodzieży z przedstawicielami PKP, przedstawicielami firmy wykonującej studium modernizacji linii kolejowej Poznań-Piła” i zapytał, czy wiadomo już które przejazdy wypadną, przestaną istnieć.

Burmistrz odpowiedział, że wypadnie jeden przejazd znajdujący się na początku miejscowości Garbatka i jeden przejazd w miejscowości Parkowo, pozostałe przejazdy zostaną utrzymane.

Radny A. Nadolny zapytał, czy PKP przewiduje rewitalizację istniejących dworców w Rogoźnie i Parkowie?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że założenie jest takie, że PKP zajmuje się tylko torami. Dodał, że być może w przyszłej kadencji radni będą decydować o przejęciu dworców.

Radny M. Kutka zapytał czy jest bliżej znany termin modernizacji linii kolejowej Poznań-Piła?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że będą to lata 2015-2016 jeśli zostaną na to rozdysponowane środki unijne.

Radny Z. Chudzicki poprosił o omówienie pkt. „Spotkanie z Panem Starostą, omówienie zakupu Agrobiznesu” ponieważ wie, że Starosta zastrzegł sobie w uchwale przeznaczenie tego budynku wyłącznie na zadania własne gminy. Radny Chudzicki zapytał jak sprawa wygląda na obecną chwilę i czy został dokonane jakieś ustalenia na wczorajszej sesji Rady Powiatu?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że  o tym, że budynek ten jest przeznaczony na zadania własne gminy mówił na poprzedniej sesji. Dodał, że ma w tej chwili różne dylematy i wątpliwości, na które radca prawny przygotowuje opinie prawną.

Radny Z. Chudzicki odnośnie pkt.spotkanie z Panią Kolat – omówienie trudnej sytuacji syna po kontuzji kolana”   zapytał Pana Burmistrza jaką konkretną pomoc finansową zadeklarował Rogoziński Klub Sportowy „Wełna” .

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wie, czy jakaś kwota została przekazana podczas zbiórki ale podczas spotkania Prezes informował, że koszt jaki „Wełna” poniosła to 1.000 zł. ( lekarstwa, dowóz do szpitala).

Zastępca Burmistrza K. ostrowski dopowiedział, że Kapitan „Wełny”  zdeklarował się, że przekaże 3 koszulki i 2 piłki, które mają zostać sprzedane na aukcji.

Poinformował, że łącznie mogła zostać przekazana kwota ok. 1.000 zł.

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że uważa, że jeśli jest to zawodnik tego klub, to klub ten powinien pokryć przynajmniej 50% kosztów. Dodał, że przy budżecie 215.000 zł nie powinno być żadnym problemem przekazanie 2.500 zł. Radny Z. Chudzicki zapytał, czy Panowie Burmistrzowie rozmawiali na ten temat z Prezesem Wełny.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie będzie dyskutował na temat tego, czy jest to dla tego klubu mało, czy dużo. Dodał, że nie jest członkiem Zarządu, który o tym decyduje.

Radny H. Janus dodał, że z otrzymanej informacji wynika, że zawodnicy klubu ubezpieczenie są na kwotę 4.000 zł. Dodał, że jest to śmieszne i jeśli na takim czymś się oszczędza, to jest to dziwne.

Burmistrz odpowiedział, że ubezpiecza klub a nie gmina, burmistrz czy urząd.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że była to opinia wyrażona przez radnego i nie należy tego odbierać jako uwagi do Burmistrza.

 

XIII. Wolne głosy i wnioski.

Radny A. Jóźwiak odniósł się do zapytania radnego P. Wojciechowskiego dotyczącego podatku od nieruchomości. Poinformował, że w odpowiedzi radni otrzymali informację, że wiatrak w Kaziopolu to przychód w kwocie 4.631 zł za grunty i budowle, wiatrak w Gościejewie to przychód w kwocie 194.351 zł za grunty i budowle. Zapytał, czy jest to kwota od jednego, czy od dwóch?

Radny w odpowiedzi uzyskał informację, że od dwóch i poinformował, że za jeden wiatrak  jest 97.000 zł. Zapytał, skąd się bierze tak duża różnica pomiędzy wiatrakiem w Kaziopolu a Gościejewie. Nadmienił, że jest to dwudziestokrotna różnica w podatku.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśnił, że wiatraki w Gościejewie są nowe, większe, większej mocy a wiatrak w Kaziopolu jest używany i został sprzedany przez dwie firmy i dlatego w ewidencji jest taka wartość.

Radny A. Jóźwiak dodał, że o ile dobrze pamięta, to podatek ten jest naliczany na podstawie zeznania podatkowego składanego do końca stycznia i zapytał, czy zostało to weryfikowane?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że każdy podatnik składa deklarację podatkową  

i szacuje wartość . Poinformował, że zwrócono się z pytaniem do notariusza, który sporządzał umowę notarialna kupna od ostatniego właściciela ale Pani notariusz odmówiła udzielenia odpowiedzi.

Radny M. Kutka poinformował, że przy zgłaszaniu wniosku na KSSOiK, który dotyczył przeglądu technicznego znaków poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki znajdujące się na ul. Różanej. Chodzi o znak zakaz zatrzymywania się i postoju,  ponieważ tam nagminnie na chodniku zatrzymują się pojazdy i ma wrażenie, że kierowcy po prostu tego znaku nie widzą, dlatego może wystarczyłoby go tylko odmalować.

Następnie Radny M. Kutka zapytał, czy prawdą jest, że pod koniec roku 2013 została utwardzona droga na ul. Sienkiewicza, ponieważ wie od mieszkańców, że coś takiego miało miejsce, ale nie został o tym poinformowany.

Odnośnie pierwszego pytania Burmistrz odpowiedział, że sprawami takimi zajmuje się policja ale oczywiście podczas przeglądu technicznego znaków zostanie na to zwrócona uwaga.

Na pytanie odnośnie ul. Sienkiewicza odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, który poinformował, że pod koniec roku była robiona ul. Sinkiewicza.

Radny M. Kutka zapytał, czy było to robione ze środków gminy i jaki był tego koszt.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zostało to wykonane ze środków gminnych ale dokładnego kosztu nie pamięta.

Radny M. Kutka dodał, że nie pamięta, żeby w budżecie było takie zadanie, ale cieszy się, że utwardzenie tej drogi, o które od kilku lat do budżetu wnosi zostało wykonane.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki poinformował, że wniosek o którym wspominał radny M. Kutka zostanie w imieniu członków Komisji Panu Burmistrzowi przekazany i będzie w nim zawarta prośba o przegląd znaków drogowych w całym mieście. Natomiast chciałby, aby prośba z jaką zwrócił się radny M. Kutka została przekazana bezpośrednio do Pana Burmistrza lub Zastępcy jako osobna sprawa.

Sołtys Sołectwa Owczegłowy zapytała dlaczego przegląd znaków drogowych ma zostać przeprowadzony tylko w mieście, a nie w całej gminie.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki odpowiedział, że dlatego ponieważ wniosek takiej treści został zgłoszony.

Następnie mieszkaniec Wsi Budziszewko Pan Kowalski zapytał Pana Burmistrza, kiedy nastąpi zakończenie budowy strażnicy w Budziszewku, ponieważ budowa ta trwa już III kadencje Pana Burmistrza. Dodał, że cieszy się z tego, że w gminie przeprowadzane są inwestycje ale mieszkańcy Budziszewka też na zakończenie tej inwestycji oczekują.

Dodał, że może jeśli nie uda się tego zrobić w bieżącej kadencji, to może warto o tym pomyśleć w przyszłej. Nadmienił, że OSP Budziszewko korzysta również z najstarszego samochodu w gminie.

Burmistrz B. Janus obiecał, że w następnej kadencji to zrobi.

Radny R. Szuberski odnosząc się do wypowiedzi Pani Sołtys poinformował, że członkowie Komisji składając taki wniosek mieli na myśli całą gminę, a nie tylko miasto.

Przewodniczący Komisji SSOiK poinformował, że jeśli taka jest wola wszystkich członków Komisji, to oczywiście wniosek będzie dotyczył przeprowadzenia przeglądu technicznego wszystkich znaków na trenie całej Gminy Rogoźno.

Następnie radny R. Szuberski zgłosił wniosek formalny, aby wniosek ten był wnioskiem silniejszym i był wnioskiem autorstwa całej Rady.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia przeglądu technicznego wszystkich znaków drogowych znajdujących się na drogach gminnych w Gminie Rogoźno.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Radny R. Kinach zapytał Prezesa „Aguabellis” czy zostało rozpoczęte dokańczanie zadania budowy kanalizacji na ul. Leśnej, na które radni w ubiegłym roku przeznaczyli 30.000 zł.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że niestety wniosek ten nie ruszył z miejsca ani na rok z uwagi na nieprzewidziane wydatki jakie „Aquabellis” miał w ostatnim czasie.

Radny H. Kuszak poinformował, że przegląd techniczny znaków już się rozpoczął, ponieważ wniosek jaki złożył 1,5 m-ca temu został zrealizowany i znak „strefa ograniczonej prędkości” znajdujący się przy LO w Rogoźnie został podniesiony, za co serdecznie podziękował Komendantowi Straży Miejskiej i Zastępcy Burmistrza.

Radny H. Kuszak podziękował również za słupki ograniczające dostęp pieszych do jezdni przy skrzyżowaniu ulic Kotlarskiej i W. Poznańskiej na narożniku Cechu Rzemiosł Różnych. Dodał, że wniosek ten został wyjątkowo szybko zrealizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Radny P. Wojciechowski zapytał Prezesa W. Dulko jakie Spółka w ostatnim czasie poniosła nieprzewidziane wydatki. Poinformował, że kiedy wniosek ten składał również na Komisjach wówczas Prezes zapewnił, że zadanie to zostanie w 2014 roku wykonane. Zapytał jakie przeszkody stoją na drodze do wykonania tego zadania?

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że główna przeszkodą jest brak pieniędzy a wynika to z dużej ilości wniosków na ustalenie nieodpłatnej służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Prezes poinformował, że w ostatni czasie 108.000 zł wypłynęło ze spółki na te cele a cały plan inwestycyjny wynosi ok. 400.000 zł a więc ¼ pieniędzy po prostu uciekła.

Radny A. Nadolny zapytał, czy były w tym względzie jakieś rozprawy sądowe.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że były negocjacje. Dodał, że w niektórych przypadkach były rozprawy sadowe a w niektórych nie było.

Radny A. Nadolny zapytał ile było takich spraw.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że 5.

Radny R. Kinach zapytał, czy te przekazane 30.000 zł zostało rozdysponowane?

Prezes „Aquabellis” W. Dulko zapytał kto, komu przekazał?

Radny R. Kinach odpowiedział, że została w tym temacie podjęta uchwała.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że pieniędzy takich nikt nikomu nie przekazywał, był to tylko pomysł do realizacji.

Radny R. Kinach powiedział, że pamięta jak na sesji, która odbyła się w m-cu listopadzie Pan Prezes powiedział, że musi być złożony nowy wniosek na projekt. Zapytał, czy Prezes wniosek taki złożył?

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że nie ponosił żadnych kosztów na tę inwestycję, ze względu na bark środków.

Radny R. Kinach odpowiedział, że z tego co się orientuje, to nie musi być składany żaden nowy wniosek, wystarczy z projektantem wypracować nowe ustalenia i wykonać nowe podkłady geodezyjne.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że stary projekt stracił ważność, nie ma pozwolenia na budowę i nie można rozpocząć prac.

Radny M. Połczyński odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Kinacha powiedział, że pamięta dobrze jak Prezes stwierdził jednoznacznie, że tak jest i na tym pozostało a teraz Prezes twierdzi, że projekt jest przedawniony.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że z informacji jakie na dzień dzisiejszy posiada tak właśnie jest.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w zawiązku z tym, że cały czas mówi się o braku środków finansowych, czy Prezes  analizował wprowadzenie oszczędności i cięć finansowych w spółce, ponieważ z tego co Prezes mówi sytuacja spółki nie jest dobra.

Prezes  „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że była robiona analiza energetyczna działalności firmy ponieważ wydatki na energię są dość wysokie i okazało się, że firma jest dość optymalnie zorganizowana pod względem energetycznym. Poinformował, że pewne drobne oszczędności udało się uzyskać na zmianie niektórych taryf w opłatach za prąd oraz na zmianie dostawcy energii elektrycznej.

Radny M. Kutka zapytał, czy wprowadzono oszczędności wewnątrzzakładowe. Dodał, że radni dobrze pamiętają przekazane 16.000 zł na meble do biura Pana Prezesa. Radny zapytał, czy były jakieś cięcia w tym temacie.

Prezes  „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że energia, to są właśnie oszczędności wewnątrzzakładowe. Dodał, że spółka posiada również oszczędności z tytułu redukcji etatów i redukcji nadgodzin oraz redukcji zużycia energii elektrycznej na kanalizacji podciśnieniowej.

Na zakończenie Burmistrz K. Ostrowski przekazał kilka informacji organizacyjnych związanych z wyjazdem radnych i władz urzędu na turniej tenisa stołowego do  Witkowa.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:20

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 19 marca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf