Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIV/517/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR LIV/517/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Na podstawie art. 6i ust. 1 pkt. 3 art. 6 j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.888 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 191,00 zł/rok.

 

§ 2. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 764,00 zł/rok.

 

§ 3. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w § 1 za rok należy uiścić, bez wezwania, na właściwy rachunek bankowy Gminy Rogoźno lub w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie do dnia 15 września każdego roku.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/247/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIV/517/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29.09.2021 r.

 

Proponowana zmiana uchwały i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za odbiór odpadów komunalnych, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz opłat na składowisku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf