Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 21/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 21/2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny M. Kutka uczestniczył w posiedzeniu od godz. 17.30.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Działalność kulturalna w gminie:

                a) wystąpienie Dyrektora RCK,  

                b) wystąpienie zaproszonych gości,

                c) dyskusja.

  1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”:

                a) wystąpienie Prezesa Klubu,

                b) dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 20/2012 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – działalność kulturalna w gminie.

Informacje o działalności Rogozińskiego Centrum Kultury przedstawił Dyrektor RCK P. Szturmiński.

Na terenie Gminy Rogoźno działalność kulturalna prowadzi samorządowa instytucja kultury, którą jest Rogozińskie Centrum Kultury, wpisane do rejestru Organizatora i posiadające osobowość prawną. W skład Rogozińskiego Centrum Kultury wchodzą: Ośrodek Kultury, Biblioteka i Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz w strukturach, którego znajduje się również redakcja „Kuriera Rogozińskiego”. Obsługa kadrową, finansową i administracyjna tych jednostek zajmuje się dział administracji. Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4. W ośrodku zatrudnieni są: instruktorzy działalności podstawowej, operator urządzeń audiowizualnych, pracownik gospodarczy i instruktor muzyczny. Działalność stała i systematyczna ośrodka kultury to:

- Orkiestra Dęta RCK im. E. Korybalskiego,

- Zespół taneczno-marszowy PA-MAR-SZE,

- Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI,

- Grupa teatralna TO MY i TO MY Junior,

- warsztaty twórczości dziecięcej,

- Chór Mieszany ECHO,

- Zespół Śpiewaczy „Przemysław”,

- zajęcia brydżowe,

- sekcja szachowa.

W stałych zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Kultury (próby zespołów i warsztaty) każdego tygodnia uczestniczy ok. 250 osób oraz ok. 50 osób w zajęciach chórów. W ciągu roku Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu stałych, cyklicznych imprez i wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, m. in.: koncert noworoczny, koncerty „Wieczór z operetką”, współorganizacja finału WOŚP, akcja Ferie Zimowe z Ośrodkiem Kultury, konkurs wiedzy „Bajkowy Świat”, Dni Rogoźna, wianki, Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych, itd. Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzysta wiele organizacji, związków, stowarzyszeń czy instytucji organizując tu kursy, spotkania, zebrania itp. Siedziba Muzeum Regionalnego im. W. Dutkiewicz jest XIX-wieczny ratusz wpisany do rejestru zabytków. W zbiorach Muzeum wg wykazu z grudnia 2012 r. znajduje się 8.157 eksponatów (m. in. w dziale historycznym 3.237 eksponatów, w dziale etnograficznym - 781 eksponatów, w dziale przyrodniczym 2.251 eksponatów). W roku ubiegłym pozyskano ogółem 86 eksponatów do działu historycznego, 4 eksponaty do działu geologii oraz 5 eksponatów do działu przyrodniczego. Ogółem Muzeum w 2012 r. zwiedziło 4.381 osób. Biblioteka w Rogoźnie mieści się na os. Przemysława i należą do niej dwie filie biblioteczne, które mieszczą się w Gościejewie i Parkowie. Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiada również ofertę dla osób  niewidomych i niedowidzących, dzięki której możliwy jest dostęp tych osób do materiałów drukowanych zapisanych w formie elektronicznej, dzięki czemu osoby te mogą w dużym stopniu korzystać z zasobów biblioteki. Organizowane są spotkania autorskie, a wśród twórców goszczących w bibliotece wymienić można: A. Widzikowską-Pasiak, P. Witonia, K. Januszewską, Ł. Zaranka, R. Ziółkowskiego, W. Chotomską, W. Drabika, M. Pałasza, A. Niemirskiego, N. Chadzinikolau, J. Nowak-Węklarową. Biblioteka jest organizatorem dwóch stałych konkurów: „Zachwyt nad światem przyrody” i „Wielkopolska w podaniach i legendach”. Zwrócił uwagę, że wszystkie obiekty RCK wymagają kontynuowania rozpoczętych prac remontowych.

 

b) wystąpienia zaproszonych gości,

Radny H. Janus przedstawił informację o działalności Stowarzyszenia Gościnianka – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że Stowarzyszenie Gościnianka powstało w 2007 r., z przekształcenia się Koła Gospodyń Wiejskich w Gościejewie i obecnie liczy 52 członków. Stowarzyszenie organizuje dla członków następujące uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz Spotkanie Opłatkowe i inne imprezy. Stowarzyszenie finansowane jest wyłącznie ze składek członkowskich. Przy Stowarzyszeniu działa zespół muzyczno-wokalny „Gościnianka”, który występuje podczas uroczystości na terenie sołectwa, gminy, a także poza nią. W 2012 r. członkowie zespołu byli członkami delegacji Gminy Rogoźno do miasta partnerskiego La Trimouille. Zespół wokalny nie posiada żadnych funduszy, a wszelkie koszty wyjazdów ponoszone są przez jego członków.

A. Jóźwiak zwrócił uwagę, że największym problemem z jakim zmagają się zespoły śpiewacze jest brak nowych członków. W chórach i zespołach śpiewaczych działają głównie osoby starsze. Kilka młodych, uzdolnionych osób występuje w grupie teatralnej TO MY, jednak to i tak za mało. Zaproponował, aby w szkołach zostały reaktywowane chóry szkolne, które wykształciłyby przyszłych członków chórów seniorskich. Ponadto zespoły śpiewacze i chóry borykają się także z problemami finansowymi i brakiem odpowiedniego sprzętu muzycznego. Ograniczone środki finansowe powodują, iż członkowie chórów i zespołów śpiewaczych muszą rezygnować z wyjazdów i występów.

Dyrektor RCK poinformował, że planuje stworzyć dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum zespół wokalny, który będzie prowadzony przez instruktora RCK.

Ponadto pisemną informację o działalności kulturalnej złożyli:

- Prezes Chóru „Echo” J. Zarębski – informacja o działalności Chóru „Echo” – stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

- Prezes Stowarzyszenie „Gościnianka” A. Koplin – informacja o działalności Stowarzyszenia „Gościnianka” – stanowi załącznik nr 4 do protokołu,

- Prezes Zespołu Śpiewaczego „Przemysław” T. Krüger – informacja o działalności Zespołu Śpiewaczego „Przemysław” za okres od 1.01. do 31.12.2012 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu,

- Prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” E. Szatkowska – informacja o działalności Stowarzyszenia „Parkowianka” – stanowi załącznik nr 6 do protokołu,

- Opiekun Rogozińskiego Chóru Kameralnego przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie R. Kornobis – informacja o dotychczasowej działalności Rogozińskiego Chóru Kameralnego i najbliższych planach – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

c) dyskusja.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy zagrożone jest wydawnictwo „Kuriera Rogozińskiego?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że „Kurier Rogoziński” jest kwartalnikiem. Koszt wydania jednego nakładu wynosi ok. 1800 zł, a jego sprzedaż na poziomie 400 zł. Poinformował, że analizował koszty jego wydawania i szukał sposobu aby je obniżyć.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że formę w jakiej ukazuje się „Kurier Rogoziński” uważa za właściwą. Kwartalnik jest estetyczny, objętościowo również odpowiedni, choć niektórzy wskazują iż powinien on zostać powiększony. Dodała, że „Kurier Rogoziński” jest kroniką lokalnej kultury, dlatego powinien być bezwzględnie wydawany. Zaproponowała aby został stworzony odrębny budżet dla tego wydawnictwa.

Dyrektor RCK zwrócił uwagę, że „Kurier Rogoziński” nie jest gazetą komercyjną, tylko wydawnictwem podsumowującym wydarzenia kulturalne w gminie, jakie odbywają się w ciągu danego kwartału. Zwrócił uwagę na koszty jakie są ponoszone na to wydawnictwo.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeżeli wydawnictwo „Kuriera Rogozińskiego” byłoby w jakiś sposób zagrożone, to powinien o tym fakcie powiadomić Radę Miejską, aby mogła powziąć odpowiednie działania.

Radny R. Dworzański powiedział, że „Kuriera Rogozińskiego” kupują wyłącznie pasjonaci. Za kilka lat będzie on służył jako źródło wiedzy historycznej.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby niesprzedane egzemplarze były dystrybuowane bezpłatnie do miejsc, które odwiedzają mieszkańcy, np. przychodnia.

Radny H. Kuszak przypomniał, że w roku poprzednim proponował, aby „Kurier Rogoziński” był dostarczany do szkół, w których z pewnością byłyby osoby zainteresowane tym wydawnictwem.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że gdy analizował sprzedaż i koszty wydawania „Kuriera Rogozińskiego” pojawiła się plotka, iż wydawnictwo kwartalnika ma zostać zlikwidowane. Dodał, że rozważy czy nie obniżyć ceny egzemplarza kwartalnika oraz rozprowadzanie go w szkołach.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że chóry nie mają odpowiedniego wsparcia finansowego. Chór „Echo” i zespół śpiewaczy „Przemysław” są finansowane w ramach budżetu RCK, natomiast chór działający przy Liceum Ogólnokształcącym oraz zespół „Gościnianka” utrzymują się z własnych środków. Wspomniane zespoły biorą udział w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, dlatego określona rekompensata dla nich byłaby wskazana. W poprzedniej kadencji zostały przeznaczone środki na zakup strojów dla chóru „Echo” oraz zespołu śpiewaczego „Przemysław”. W 2013 r. w/w zespołu będą obchodziły jubileusze swego istnienia, dlatego zaproponował aby z wolnych środków przeznaczyć określoną kwotę. Zwrócił uwagę, że chór „Echo” występował w minionym roku na 45 koncertach, co świadczy o dużym zaangażowaniu jego członków. Zgłosił następujące wnioski o:

1) rozważenie możliwości dofinansowania wydawnictwa „Kuriera Rogozińskiego”,  

2) przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na działalność zespołów śpiewaczych i chórów, działających zarówno w strukturach RCK, jak i organizacjach pozarządowych.

Wniosek nr 1 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Wniosek nr 2 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

J. Zarębski powiedział, że chór „Echo” działa w strukturach RCK. Statutowo chór działa na terenie Rogoźna, ale odwiedza również miejscowości w całej gminie. Z koncertem kolęd chór odwiedził Słomowo, Nienawiszcz, Gościejewo oraz Tarnowo. Zwrócił uwagę, że muzyka chóralna jest trudna dla odbioru dla słuchaczy. Chór „Echo” bierze udział w koncertach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile.

Radna R. Tomaszewska zapytał czy były kiedykolwiek ogłoszenia o naborze do chórów?

J. Zarębski odpowiedział, że były ogłoszenia o naborze do chóru.

Radny R. Szuberski poprosił aby terminy koncertów i występów były uzgadniane, bo są sytuacje gdy w tym samym terminie odbywają się dwie imprezy.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że koncert noworoczny został zorganizowany w dniu 6.01 br. ponieważ był to jedyny termin w którym mógł się odbyć. Dodał, że nie wiedział iż na ten sam dzień koncert organizował chór kameralny przy Liceum Ogólnokształcącym.

Dyrektor LO zaproponował aby został opracowany kalendarz imprez, dzięki któremu uniknęłoby się sytuacji w której w jednym czasie organizowane są dwa koncerty lub imprezy.

Dyrektor RCK poinformował, że na stronie internetowej RCK znajduje się zakładka kalendarz imprez, który na bieżąco jest uzupełniany.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby kalendarz imprez był prowadzony w formie zakładki na stronie internetowej, co pozwoliłoby na jego bieżące aktualizowanie i nie generowało wysokich kosztów.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy są planowane jakieś remonty w RCK?

Dyrektor RCK odpowiedział, że w tym roku nie są planowane żadne remonty. Będą przeprowadzane wyłącznie drobne napraw, w ramach przyznanego budżetu.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy straż pożarna wydała zgodę na użytkowanie sali w Ośrodku Kultury?

Dyrektor RCK odpowiedział, że nie miał kontroli straży pożarnej. Dodał, że planuje w tym roku w Muzeum zdjąć boazerię drewnianą z dróg ewakuacyjnych.

Przewodniczący Z. Chudzicki poprosił o przybliżenie działalności Rogozińskiej Inicjatywy Kulturalnej?

Dyrektor RCK poinformował, że Rogozińska Inicjatywa Kulturalna zwraca się z prośbą o możliwość zorganizowania koncertów w pomieszczeniach RCK.

Radny R. Dworzański dodał, że działalność RIK skupia się wokół zespołu Ojcowie.

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował, aby Stowarzyszenie „Gościnianka” wystąpiło do gminy o przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych.

Zastępca Burmistrza zaproponował, aby w kalendarzu imprez jaki proponuje się aby powstał były ujmowane również wydarzenia i uroczystości jakie odbywają się w szkołach. Na stronie gminy mógłby być zamieszczany miesięczny wykaz wszelakich imprez i wydarzeń, jakie będą organizowane na terenie całej gminy. 

Radny H. Kuszak zapytał czy jest możliwość aby Dyrektor RCK informował przed zakończeniem nauki w każdym semestrze o uczestnictwie dzieci w poszczególnych zespołach działających przy RCK?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że dotychczas na koniec nauki przekazywał szkole nagrody książkowe, które były wręczane uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach poszczególnych grup działających przy RCK. Dodał, że listę uczniów będących członkami zespołów działających przy RCK, będzie przekazywał dyrektorom poszczególnych szkół.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy. 

   

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 – zapoznanie się z funkcjonowaniem Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”.

Informację o działalności Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” przedstawił Prezes Klubu M. Pokorzyński – pisemna informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Prezes RKS „Wełna” poinformował, że z roku na rok liczba zawodników klubu systematycznie wzrasta. W 2007 r. Klub posiadał trzy drużyny piłkarskie: drużynę Seniorów, drużynę Juniorów i drużynę Trampkarzy. Natomiast w 2012 r. Klub posiadał 8 drużyn: drużynę Seniorów, drużynę Juniorów i drużynę Trampkarzy, drużynę Młodzików D1, drużynę Młodzików D2, drużynę Orlik, Drużynę Żak i drużynę Skrzatów. Najmłodsi zawodnicy trenujący w drużynie Skrzatów to dzieci z rocznika 2006-2008 i jest ich ponad 20-tu. Ponadto przedstawił osiągnięcia poszczególnych drużyn piłkarskich z 2012. w 2011 r. Została nawiązana współpraca z firmą Dendro, która przekazuje dotację na działalność najmłodszych drużyn. Poza tym klub corocznie pozyskuje środki z przyznanej dotacji z budżetu Gminy Rogoźno na organizację całorocznych zajęć w piłkę nożną. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie budżet klubu zasila również inkaso opłaty targowej. W 2012 r. była to kwota 93 tys. zł. Poinformował, że w okresie zimowym treningi wszystkich drużyn odbywają się w sali sportowej ZSA, a gdy warunki atmosferyczne pozwalają na boisku sportowym Orlik. Klub dysponuje boiskiem treningowym oraz boiskiem na którym mecze rozgrywa 5 drużyn. Zwrócił uwagę, że boisko treningowe jest tak wyeksploatowane iż nie nadaje się do prowadzenia zajęć treningowych oraz na brak oświetlenia. Na stadionie miejskim nie ma wystarczającej liczby szatni dla zawodników, brakuje toalet dla piłkarzy, nie ma odpowiednich pomieszczeń dla zawodników rezerwowych. Poinformował, że na ostatnim spotkaniu Prezes Dendro zadeklarował dalszą pomoc dla Klubu, ale oczekuje udziału finansowego ze strony rodziców. Zaproponowano rodzicom wnoszenie opłat w wysokości 30 zł/m-c. Znacząca część rodziców zaakceptowała wnoszenie opłat w kwocie 30 zł/m-c, choć jest grupa rodziców którzy nie zgadzają się na uiszczanie proponowanej opłaty.

 

b) dyskusja.

A. Radecki przedstawiciel rodziców dzieci grup młodzieżowych poinformował, że w związku z wprowadzeniem niejasnych zasad płatności składek członkowski oraz zasad współpracy z Klubem chcą zadać następujące pytania:

1. Czy regulamin sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych był konsultowany z radcą prawnym? Czy wspomniany regulamin z dnia 20.10.2012 r. został przyjęty uchwałą? Zapytał czy w świetle obowiązujących przepisów jest dokumentem obowiązującym?

2. W jaki sposób formalnie i fizyczne rodzice mają wpłacać składki członkowskie nie będąc członkami wymienionymi w statucie nawet jako członkowie wspierający?

3. W  deklaracji ani w regulaminie nie wskazano  numeru konta lub subkonta dla danej grupy szkoleniowej  oraz nie przedstawiono sposobu w jaki Klub chce rozliczyć wydatki na poszczególne grupy przed wpłacającymi.

4. Zwrócił uwagę, że Klub zwraca się roszczeniowo do rodziców o środki finansowe na utrzymanie grup szkoleniowych pod groźbą wykluczenie zawodnika z treningu i meczy. W roku ubiegłym powołano dwie Skrzaty i Żaki co zwiększyło dodatkowo koszty utrzymania oraz spowodowało zacieśnienie na obiektach treningowych co wskazuje Prezes jako problem w przedstawionej informacji.

5. Poinformował, że są rodzice którzy mogliby pomóc w rozwiązaniu części potrzeb klubu jednak nie są członkami i nie ma możliwości prowadzenia z nimi rozmów. Zapytał czy złożono zapytania ofertowe do jakiegokolwiek z przedsiębiorców lokalnych w sprawie wykonania boksów dla zawodników rezerwowych?

Ponadto rodzice proszą również o informację czy i do jakiej kwoty Zarząd RKS planuje podnieść wysokość ubezpieczenia grup młodzieżowych klubu. Obecna kwota ubezpieczenia wynosi 4 tys. zł i w ocenie rodziców jest co najmniej 3 razy za niska, tym bardziej że piłka nożna jest sportem o podwyższonym ryzyku kontuzji, które się zdarzają. Poinformował, że likwidacja szkody złamania lewej ręki w czasie meczu wyniosła 200 zł, co absolutnie nie jest rekompensatą za okres niezdolności do gry i kosztów rehabilitacji. Rodzice proszą również o partnerskie ich traktowanie we współpracy z Klubem.

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że na posiedzenie przybyli przedstawiciele nawet nie połowy grup młodzieżowych. Wyjaśnił, że Zarząd Klubu posiada opinie prawną w temacie regulaminu sekcji piłki nożnej grup młodzieżowych, który został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu w październiku 2012 r. Zarząd uznał iż nie ma potrzeby pieczętowania regulaminu przez radcę prawnego. Zwrócił uwagę, że uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne. Wraz z regulaminem zostały przekazane deklaracje. Jeżeli rodzice nie zgadzają się z regulaminem RKS „Wełna” to oznacza iż odmawiają uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przez Klub. W regulaminie zapisano iż środki przekazane są przeznaczane na utrzymanie danej grupy. Poinformował, że w rozmowie z p. K. Horoszkiewiczem wyjaśnił na co pieniądze mają być przeznaczone i ustalono iż na koniec czerwca zostanie przygotowane zastawienie kosztów grupy D1. W regulaminie zapisano iż środki finansowe przekazywane przez rodziców są przeznaczane na utrzymanie określonej grupy. Dodał, że każde urządzenie musi posiadać atest, więc nieuzasadnionym jest stawianie zarzutu dotyczącego boksu dla zawodników rezerwowych. W 2012 r. powstała tylko grupa Skrzatów i ona najmniej ingeruje w terminy zajęć treningowych pozostałych drużyn.

A.Radecki powiedział, że przedstawił pytania i problemy jakie zgłaszają rodzice i informacje jakie chcieliby uzyskać. Rodzice oczekują jasnych zasad współpracy, ponieważ chcą współdziałać z RKS „Wełna”. Zwrócił uwagę, że w Statucie Klubu zapisano iż: Zarząd Klubu może do celów organizacyjno-administracyjnych powołać kierowników drużyn. Jeżeli Zarząd ich nie powołał, to wystąpienie rodziców należy uznać za przekazanie informacji.

Prezes RKS „Wełna” zwrócił uwagę, że w Statucie zapisano iż Zarząd może, ale nie musi powoływać kierowników poszczególnych drużyn. Dodał, że wybór kierowników drużyn odbywa się na zasadzie dobrowolności, gdyż w tej kwestii Klub nic nie narzuca. Wybrany jest kierownik sekcji, poprzez którego można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z drużyną.

R. Jałoszyńska-Biskupska poinformowała, że w regulaminie sekcji piłki nożnej drużyn młodzieżowych zapisano iż: niezapłacenie składki członkowskiej powoduje wykluczenie zawodnika z treningów i meczy. Wielu rodziców chce wspomóc Klub, jednak chcą zostać członkami stowarzyszenia. Poinformowała, że w październiku klika osób złożyło deklaracje członkowskie do klubu RKS „Wełna”. Pismem z dnia 22.11.2012 r. otrzymała informację iż nie została przyjęta do grona członków Klubu, a kilka osób nie otrzymało żadnej odpowiedzi. W Statucie RKS „Wełna” zapisano iż członkowie dzielą się na: członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, mający pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. Poinformowała, że jest pedagogiem z ponad 10-letnim stażem, kuratorem społecznym i nigdy nie była karana, a mimo to nie została przyjęta w poczet członków.

Prezes RKS „Wełna” zaproponował, aby p. R. Jałoszyńska-Biskupska zapoznano się ze statutem bardziej szczegółowo, gdyż wymienione przez nią warunki są tylko częściowe kryteria. W Statucie zapisano iż Zarząd decyduje o przyjęciu kandydata na członka Klubu. W przekazanej odpowiedzi napisano iż Zarząd wstrzymał się z przyjęciem jej osoby, jako członka klubu. Informowano iż na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu Klubu sprawa będzie ponownie rozpatrywana. Dodał, że nie wie z jakich powodów, druga osoba która nie została przyjęta na członka Klubu nie otrzymała odpowiedzi, skoro były wysyłane pisma do wszystkich zainteresowanych osób. Wyjaśnił, że na posiedzeniu Zarządu kandydatury osób na członków zostały przedstawione i w czasie głosowania nad ich przyjęciem członkowie wstrzymali się od głosu. Nadmienił, że nie ma wpływu na decyzje jakie podejmują członkowie Zarządu.

R. Jałoszyńska-Biskupska zapytała czy na grudniowym posiedzeniu Zarządu była rozpatrywana sprawa przyjęcia kandydatów na członków Klubu?

Prezes RKS „Wełna” wyjaśnił, że Zarząd klubu na swych posiedzeniach nie zajmuje się wyłącznie rozpatrywaniem kandydatur na członków Klubu. Nadmienił, że sprawa kandydatur na członków Klubu będzie omawiana na posiedzeniu Zarządu w miesiącu lutym.

R. Jałoszyńska-Biskupska zapytała w jaki sposób będą przeprowadzane badania lekarskie? Dotychczas z każdej grupy były wybierane dzieci, które miały przeprowadzane bezpłatne badania w Akademii Sportu. Pozostała część dzieci wykonywała badania odpłatnie w Rogoźnie. Zgodnie z ustawą z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która mówi iż: świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegnia chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują, m. in.: wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, który nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu.

Prezes RKS „Wełna” poinformował, że 4.01 br. odbyło się spotkanie Zarządu Klubu z trenerami i kierownikami drużyn, w trakcie którego szczegółowo omawiane były tegoroczne badania lekarskie. Tylko z grupy D1 na spotkaniu nie było żadnego przedstawiciela. Klub zapewnia wyjazd dzieci o godz. 6.00 na badania w przychodni sportowej w Poznaniu, gdzie przechodzi badania laboratoryjne w godz. 8.00-10.00 oraz badania specjalistyczne w godz. 15.00-19.00 i następnie odbywa się ich powrót do Rogoźna. Z p. K. Horoszkiewiczem uzgodnił iż środki jakie klub miął przeznaczyć na transport, przekaże na badania dzieci.

S. Gomulec, przedstawicielka drużyny Trampkarzy powiedziała, że rodzice oddali deklaracje i wyrazili zgodę na wpłacanie miesięcznie kwoty 30 zł. Rodzice współpracują z Klubem już od pewnego czasu i wspierają jego działalność. Dotychczas rodzice samodzielnie zbierali pieniądze,  zakupywali potrzebne wyposażenia dla swoich dzieci i wzajemnie się rozliczali poprzez przedstawianie właściwych faktur. W sytuacji gdy mają wpłacać określone pieniądze, to oczekują ich rozliczenia.  

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że jeżeli jest potrzeba to dodatkowo będą wykonywane dla każdej z grup rozliczenie kosztów sezonu. Kosztem jest: wynagrodzenie trenera, transport, opłaty sędziowskie, sprzęt, udział danej drużyny w utrzymaniu obiektu sportowego, koszt korzystania z hali sportowej w okresie zimowym. Poinformował, że na zakup sprzętu dla grup prowadzonych przez K. Cieciurę przeznaczono w 2012 r. kwotę 14 tys. zł.

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował aby na najbliższe posiedzenie Zarządu Klubu zostali zaproszeni przedstawiciele rodziców poszczególnych drużyn piłkarskich. Wówczas będzie możliwość wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii. Nadmienił, że przez wiele lat był zawodnikiem Klubu, później trenerem, a teraz jest członkiem klubu. Zaplecze sportowe RKS „Wełna” jest bardzo słabe i wymaga podjęcia działań, które doprowadziłyby do powstania dodatkowych pomieszczeń, które byłyby przeznaczone na szatnie dla zawodników. Poinformował, że złożył wnioski o ujęcie w budżecie gminy następujących inwestycji: renowacji głównej płyty boiska oraz budowy oświetlenia bocznej płyty boiska. Oba wnioski nie zostały jednak ujęte w budżecie gminy. Roczny budżet RKS „Wełna” wynosi ok. 180 tys. zł. Zapytał jaki jest jego podział na poszczególne drużyny?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że nie jest prowadzony aż tak szczegółowy rozrachunek. Poinformował, że koszt rocznego utrzymania boiska piłkarskiego wynosi ok. 20 tys. zł. Średni koszt rocznego utrzymania drużyny młodzieżowej wynosi ok. 13-14 tys. zł. Poinformował, że Klub jest niemile zaskoczony decyzja radnych, którzy po raz kolejny nie podwyższyli opłaty targowej, a proponowany wzrost wynosił 1 zł. Ponadto obniżona została również kwota przyznawanej z budżetu gminy dotacji. 

Przewodniczący Z. Chudzicki zgłosił wniosek o rozważenie przez Burmistrz Rogoźna możliwości zakupu pomieszczenia z płyty metal-plast dla Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”, który zostałby przeznaczony na dodatkowe szatnie dla zawodników.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zgłosił wniosek o rozważenie przez Burmistrza Rogoźna możliwości przebudowy budynku klubu sportowego, w sposób pozwalający na wygospodarowanie pomieszczenia na niezbędne toalety i przeznaczyć środki finansowe z budżetu gminy na zakup materiałów budowlanych i sanitariatów. Wniosek motywowany jest zaleceniem pokontrolnym i wymogami licencyjnymi stawianymi przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy prawdą jest iż wielu zawodników odchodzi z drużyny Seniorskiej?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że powołanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej stało się konkurencją dla drużyny Klubu. Po rundzie wiosennej z drużyny odeszło trzech zawodników. Zwrócił uwagę, że tygodniowo zawodnicy odbywają trzy treningi drużyny, a jeszcze muszą znaleźć czas na mecze. Wyjaśnił, że zawodnicy zrezygnowali z gry w drużynie ze względów zdrowotnych i osobistych, jednak ponownie powrócili do klubu i wznowili treningi. Klub od 2013 r. planuje stworzyć drużynę rezerwową, która zasiliłaby później drużynę Seniorów.

Zastępca Burmistrza zaproponował, aby Klub RKS „Wełna” porozumiał się z p. B. Matelską – Dyrektorem Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, która deklarowała iż zorganizowane grupy dzieci mogłyby korzystać z obiektów sportowych Centrum. Rodzice dzieci trenujących w Klubie chcą wspierać jego działalność, dlatego należałoby wykorzystać ich zaangażowanie. Jeżeli chcą zostać członkami RKS „Wełna” to powinni zostać przyjęci w poczet członków. Prezes Dendro oczekuje iż w działalność klubu, w tym w jego finansowanie zaangażują się również rodzice zawodników. Dodał, że uważa iż w Zarządzie Klubu powinni zasiadać również przedstawiciele rodziców.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jego uważa iż rodzice, którzy deklarują chęć bycia członkiem klubu, powinni zostać przyjęci w ich poczet. Zaproponował aby dla każdej z grup wyodrębnić subkonta na które rodzice dokonywaliby comiesięcznych wpłat.

Zastępca Burmistrza poinformował, że planuje się utworzyć w strukturach RKS „Wełna” również sekcję tenisa stołowego, aby działała w ramach jednego stowarzyszenia sportowego, działającego na terenie Gminy Rogoźno.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że większa liczba członków klubu powoduje wyższe wpływy ze składek dla Klubu. W sprawie nie podwyższenia opłaty targowej wyjaśnił, iż ewentualna podwyżka mogłaby nie spowodować wyższych wpływów z tego tytułu. Przypomniał, że przed dwoma laty został podwyższony próg wpływów do RKS Wełna z tytułu opłaty targowej oraz w przeszłości przyznano środki finansowe na pomieszczenia socjalne. Nadmienił, że swego czasu była możliwość wykonania na bocznej płycie boiska lądowiska dla potrzeb ratownictwa medycznego, a więc oświetlenia tego terenu, jednak nie skorzystano z tej szansy. Na budowę boiska sportowego w Słomowie wydano 250 tys. zł, a na budowę głównej płyty boiska potrzeba ok. 300 tys. zł, a służy ona dużej społeczności. RKS Wełna spośród wszystkich organizacji pozarządowych otrzymuje z budżetu gminy największe środki finansowe, a także udało się pozyskać dotację od firmy Dendro. Urząd Marszałkowski rozpisuje konkursy na budowę obiektów sportowych, które współfinansowane są ze środków UE, dlatego należałoby rozważyć możliwość złożenia wniosku na budowę płyty boiska. Przywołał przykład KŻ Kotwica, któremu udało się pozyskać dofinansowanie z UE, na realizację projektu o wartości 200 tys. zł. Zwrócił uwagę, że RKS Wełna otrzymuje wsparcie z budżetu gminy, choć może ono nie być wystarczające. Zgłosił wniosek o rozważenie możliwości przyznania środków finansowych na renowację bocznej płyty boiska wraz z oświetleniem.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny R. Dworzański przypomniał, że Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży informowała iż istnieje możliwość, aby z obiektów sportowych Centrum korzystali mieszkańcy Rogoźno. Zaproponował, aby Prezes RKS Wełna zwrócił się do p. B. Matelskiej z prośbą o ich udostępnienie dla potrzeb dzieci trenujących w Klubie.

Prezes RKS Wełna zwrócił uwagę, że nakładów inwestycyjnych wymaga również stadion miejski.

Radny H. Kuszak poinformował, że głównym celem stworzenia boiska Orlik było aktywizowanie społeczności lokalnej, a nie tylko stworzenie bazy treningowej dla Klubu. Zwrócił uwagę, iż powinna być osoba nadzorująca rozdzielanie godzin na Orliku, gdyż są problemy z korzystaniem z obiektu. Zapytał czy zwracał się do dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sal gimnastycznych?

Prezes RKS Wełna wyjaśnił, że w obecnej porze roku Klub może organizować treningi wyłącznie na boisku Orlik lub na hali sportowej. Klub najczęściej korzysta z hali ZSA, ponieważ ma ona najbardziej optymalne warunki techniczne. Ponadto zajęcia treningowe odbywają się również w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby Prezes RKS Wełna zwrócił się do Burmistrza Rogoźna o nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych poszczególnych szkół.

Dyrektor LO w Rogoźnie powiedział, że przysłuchując się tej dyskusji uwidacznia się problem braku hali sportowej.

Radny R. Szuberski przypomniał, że w IV kadencji Rady Miejskiej istniała możliwość budowy sali sportowej w formie namiotu, jednak pomysł nie uzyskał akceptacji radnych Powiatu Obornickiego.

Zastępca Burmistrza poinformował, że koszt budowy hali sportowej wynosi ok. 7 mln zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że Gmina Budzyń utrzymuje oświatę wyłącznie z subwencji, natomiast Gmina Rogoźno musi z budżetu przeznaczać znaczne środki finansowe na oświatę. Gdyby sytuacja w Gminie Rogoźno była inna, to można by wybudować nie jedną halę sportową, a chciano zlikwidować to co było tanie.

Prezes RKS Wełna zwrócił uwagę, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest członków Klubu. Wszelkie sprawy bieżące omawiane są na posiedzeniach Zarządu oraz na spotkaniach z rodzicami.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy może być nadany nowy Statut RCK? Dodała, że w przypadku szkół nie ma możliwości nadania nowego statutu, można jedynie wprowadzać do niego zmiany.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w uchwale zapisano iż dotychczasowy Statut zostaje uchylony, jeżeli zostanie podjęta uchwała w sprawie uchwalony nowy Statutu RCK. W ustawie zapisano, iż instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu.

Radny R. Dworzański przypomniał, że Rada Miejska przyjęła również nowy Statut Gminy Rogoźno, a nie wprowadzono zmian w dotychczasowym Statucie.

Przewodniczący Z. Chudzicki dodał, że nie jest przekonany czy można nadać nowy Statut RCK. Nadmienił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały napisano iż istnieje potrzeba dostosowania Statutu.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt Statutu RCK zostały ujęte wszelkie zmiany jakie wprowadziła nowa ustawa.

Radna R. Tomaszewska zapytała co się stało, że dla jednostki istniejącej w dotychczasowej formie wprowadza się nowy statut, a nie wprowadza się zmian do statutu?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że został przygotowany nowy projekt statutu. Dodała, że Rada Miejska uchwaliła w przeszłości również nowy Statut Gminy.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu napisano iż istnieje potrzeba dostosowania statutu, a w uchwale napisano iż nadaje się nowy statut.

Radny M. Kutka zaproponował aby Komisja zwróciła się do radcy prawnego, który miałby ocenić czy Rada może nadać nowy statut, czy też powinny być wprowadzone zmiany do statutu.

Sekretarz Gminy przypomniała, że podczas procedowania nowego Statutu Gminy Rogoźno stała na stanowisku iż należy wprowadzić zmiany do dotychczasowego statutu.

Radny R. Dworzański przypomniał, że gdy nastąpiła zmiana nazwy z RCKiS na RCK, również nadawano nowy statut.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że opinia prawna powinna wyjaśniać następujące zagadnienie: czy przepisy prawa pozwalają na nadanie nowego statutu instytucji, która w niezmienionej formie nadal działa.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że w Szkole Podstawowej Nr 2 będą głosować mieszkańcy okręgów wyborczych nr 7 i 8. Dodała, że niektóre komisje wyborcze mogą mieć mało pracy, a inne będą znacznie obciążone. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że proponując nowe obwody głosowania, nie chciano aby znacznie były one zmienione w stosunku do poprzednich , gdyż wyborcy są przyzwyczajeni do miejsca w którym głosują.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Bukowska.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że w dniu 23.02 br. odbędą się Regionalne Zawody Radnych, Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów Miast w Tenisie Stołowym. Poprosił o radnych o wzięcie udziału w turnieju.

Zastępca Burmistrza przypomniał, że w najbliższą niedziele odbędzie się akcja zbierania dawców szpiku kostnego. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.55

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 15 lutego 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf