Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXVI/334/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Parkowo i utworzenia Sołectwa Józefinowo oraz nadania Statutu Sołectwu Józefinowo i zmiany Statutu Sołectwa Parkowo

                                                                                                                                                                           

Uchwała nr XXXVI /334/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie podziału Sołectwa Parkowo i utworzenia Sołectwa Józefinowo oraz nadania Statutu Sołectwu Józefinowo i zmiany Statutu Sołectwa Parkowo

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-3 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713.) oraz § 40, § 41 i § 42 uchwały Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Z inicjatywy mieszkańców wsi Józefinowo dokonuje się podziału Sołectwa Parkowo w sposób następujący:

  1. Sołectwo Parkowo, w granicach miejscowości Parkowo,
  2. Sołectwo Józefinowo, w granicach miejscowości Józefinowo.

§ 2.

  1. Położenie Sołectwa Parkowo określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Położenie Sołectwa Józefinowo określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się uchwałę nr XLVI/350/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Parkowo, w ten sposób, że w załączniku do uchwały – Statut Sołectwa Parkowo:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obszar Sołectwa Parkowo obejmuje miejscowość: Parkowo.”,

      2. § 8 otrzymuje brzmienie:

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszelkie sprawy istotne dla mieszkańców:

1)    inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad dysponowania mieniem sołectwa,

3)    uchwalanie najpóźniej do 15 października każdego roku wniosków do projektu budżetu w celu rozpatrzenia ich przez radę miejską i uwzględniania w budżecie gminy następnego roku,

4)    upoważnianie sołtysa do występowania w trakcie roku budżetowego z wnioskami o zmianę w planie wydatków sołectwa w budżecie gminy,

5)    podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,

6)    współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi,

7)    zgłaszanie organom gminy projektów inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej,

8)    zgłaszanie zastrzeżeń do rady miejskiej w sprawach decyzji Burmistrza Rogoźna dotyczących sołectwa,

9)    wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską i Burmistrza Rogoźna dotyczących:

zmiany granic i zniesienia sołectwa,

założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

lokalizacji zakładów i obiektów uciążliwych dla środowiska,

10)  dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,

11) zatwierdzanie planów rozwoju sołectwa,

12)  stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

3. § 22. 1 otrzymuje brzmienie:

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli :

1/ nie wykonują swych obowiązków;

2/ naruszają postanowienia statutu;

3/ dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

4. Załącznik do Statutu Sołectwa Parkowo otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

1. Sołectwu Józefinowo nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Do czasu wyboru sołtysa, zebranie wiejskie wyborcze Sołectwa Józefinowo zwołuje Burmistrz Rogoźna, bez konieczności spełnienia wymogu z § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Józefinowo, tj. bez uzgadniania terminu i miejsca zebrania z dotychczasowym sołtysem.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Józefinowo, rozpoczynająca się od 2020 roku, upłynie w roku 2024, nie później, niż po upływie terminu z § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Józefinowo.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr XXXVI /334/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym sołectwa.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

 

Dnia 9 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła petycja mieszkańców Józefinowa w sprawie odłączenia od Sołectwa Parkowo.

 

Petycja ta była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r.

 

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załacznik nr 2
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-09-02 09:13:28)
rozmiar pliku: 1.3Mb
Załacznik nr 1
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-09-02 09:13:06)
rozmiar pliku: 1.4Mb

drukuj pobierz pdf