Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 30/2013 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 30/2013

z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 16.00

 

XXX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 27 lutego 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Nieobecny radny H. Janus.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Stan służby zdrowia w naszej gminie:

a) informacje przedstawiciela powiatu i gminy,

b) wystąpienia gości,

c) dyskusja. 

6.       Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

                a) wystąpienie Kierownika GOPS,

                b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno,

b) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

e) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne,

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej.  

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku, obrad w punkcie 7 podpkt g) projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 podpkt h) projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Autopoprawka Przewodniczącego Rady Z. Hinza została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej R. Dworzańskiego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z przyjętymi poprawkami.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono.

Protokół z XXVIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 13 głosamiza” przy  głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nie było.

 

V. Stan służby zdrowia w naszej gminie:

a) informacje przedstawiciela powiatu i gminy,

Informację o usługach medycznych (finansowanych ze środków publicznych) przedstawiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach U. Bak – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że w bieżącym roku w powiecie obornickim nie przeprowadzono kontraktowania usług medycznych. Wszystkie kontrakty, zawarte między NFZ a podmiotami medycznymi w 2012 r. lub wcześniej obowiązują w 2013 r. Świadczeniem usług z zakresu podstawowej opieki medycznej zajmuje się ogółem 7 podmiotów. W mieści i gminie Oborniki działają 4 podmioty – są to spółki: Medix, Vita, Vita KK oraz SP ZOZ. W mieści i gminie Rogoźno działają 2 podmioty – są to: spółka „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie i spółka lekarzy rodzinnych „Hipokrates” w Parkowie. W gminie Ryczywół działa 1 podmiot – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego. Podmioty te zgodnie z podpisanymi kontraktami z NFZ, zapewniają zarejestrowanym u siebie ubezpieczonym podstawową opiekę zdrowotną, podstawową ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w tym opiekę w domu chorego oraz badania diagnostyczne. Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

W zakresie usług stomatologicznych na terenie powiatu działa 14 podmiotów, z czego 13 to podmioty zajmujące się usługami stomatologicznymi i jeden świadczący usługi ortodoncji. Rozkład przestrzenny świadczeniodawców usług stomatologicznych jest następujący:

- w mieście i gminie Oborniki jest ich 7, w tym 6 stomatologicznych, 1 ortodoncji,

- w mieście i gminie Rogoźno jest ich 3, wszyscy z zakresu stomatologii,

- w gminie Ryczywół są 4 podmioty, wszyscy z zakresu stomatologii.

Pacjenci do poradni przyjmowani są na podstawie zapisów. Czas oczekiwania na załatwienie w przypadku leczenia zachowawczego wynosi przeciętnie od 1 do 1,5 miesiąca. Z bólem przyjmuje się pacjentów w dniu zgłoszenia.

Ambulatoryjne specjalistyczne usługi medyczne świadczy w roku bieżącym 17 podmiotów, w 20 specjalnościach, w 34 poradniach. Na terenie miasta i gminy Oborniki działa 29 poradni specjalistycznych, w mieście i gminie Rogoźno – 5 poradni, w gminie Ryczywół nie ma żadnej poradni specjalistycznej. Na terenie powiatu działają poradnie wg następujących specjalności:

- diabetologia - 2,

- chirurgia ogólna – 1,

- dermatologia z wenerologią – 1,

- endokrynologia – 1,

- endoskopia – 1,

- fizjoterapia – 4,

- ginekologia i położnictwo – 5,

- kardiologia – 3,

- neurologia – 1,

- okulistyka – 3,

- ortopedia – 1,

- otolaryngologia – 2,

- psychiatria ogólna – 1,

- psychologia – 1,

- pulmonologia – 1,

- rehabilitacja medyczna – 1,

- reumatologia – 1,

- tomograf komputerowy – 1,

- urologia – 2,

- uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – 1.

Usługi z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej świadczy SP ZOZ w Obornikach i obejmuje lecznictwo szpitalne, w tym:

- oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,

- oddział wewnętrzny,

- oddział dziecięco-noworodkowy,

- oddział ginekologiczno-położniczy,

- oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym,

- oddział ortopedyczny,

- izba przyjęć.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ są to świadczenia realizowane przez zespół lekarza POZ (lekarz i pielęgniarka) od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 dnia danego do 8 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobiorcy, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, a także świadczenia udzielane są w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia zgodnie z zakresami zadań lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. od 1.03.2011 r. świadczenia te wykonuje 1 podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez NFZ – jest nim SP ZOZ w Obornikach, który świadczy nocną i świąteczną ambulatoryjną i wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską. Kontrakt na ten rodzaj usług medycznych został zawarty na okres 3 lat.

Świadczeniami w zakresie transportu sanitarnego w POZ zajmuje się NZOZ OBST Ambulans Union Ratownictwo Medyczne w Obornikach. Transport sanitarny w POZ wykonywany jest na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dla wszystkich ubezpieczonych na terenie całego powiatu obornickiego.

Poinformowała, że eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby mające problemy z potwierdzeniem swych uprawnień powinny zgłosić się do ZUS lub KRUS. Ponadto zwróciła się z prośbą o włączenie się samorządu Gminy Rogoźno w współfinansowanie rozbudowy szpitala w Obornikach. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. wymagań jakim powinien odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej mówi, iż z upływem 2016 r. wszystkie obiekty służby zdrowia nie spełniające wymogów rozporządzenia, nie zostaną zarejestrowane przez Wojewodę, który prowadzi rejestr jednostek świadczących usługi medyczne, a więc nie uzyskają kontraktu z NFZ. Dodała, że szpital nie spełnia wszystkich wymogów formalnych rozporządzenia. Remontu wymaga zwłaszcza oddział chirurgiczny i oddział wewnętrzny. W związku z tym, że środki budżetu powiatu są nie wystarczające, zwrócono się do wszystkich samorządów powiatu z prośbą o współfinansowanie wspomnianej inwestycji. Zgodę na przekazanie środków finansowych mają wyrazić władze Gminy Ryczywół oraz Gminy Oborniki. Poprosiła, aby Gmina Rogoźno ponownie rozważyła możliwość przekazania środków finansowych na rozbudowę szpitala. Dodała, że sprawa szpitala jest priorytetem dla powiatu. Zwróciła uwagę, że szpital zabezpiecza wszystkie podstawowe usługi medyczne, ma najwięcej poradni i zabezpiecza stacjonarną pomoc medyczną. Jeżeli szpital nie zostanie rozbudowany, dostosowany do wymogów rozporządzenia i utraci kontrakt, to mieszkańcy powiatu będą musieli korzystać z opieki szpitala w Chodzieży, Wągrowcu lub Poznaniu. Dodała, że szpital obornicki powinien zostać zachowany, ponieważ zlokalizowany jest blisko mieszkańców i pacjenci czują się w nim jak w domu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki przypomniał, że przed rokiem podczas sesji poświęconej służbie zdrowia p. U. Bak przekazała informację, iż najpóźniej od maja ma w Rogoźnie przyjmować pacjentów chirurg. Później okazało się, że kontraktu nie można podzielić na Oborniki i Rogoźno, ponieważ NFZ nie wyraził zgody. Zapytał co zadecydowało, że mieszkańcy Gminy Rogoźno nie mają na miejscu chirurga? Zapytał czy powodem jest zbyt późne podjęcie prac remontowych, na które powołuje się SP ZOZ Oborniki? Zapytał czy istnieje realna szansa, aby chirurg funkcjonował po 2013 r. w Rogoźnie?

Naczelnik Wydziału SOiZ poprosiła, aby odpowiedzi udzieliła Dyrektor SP ZOZ w Obornikach, która posiada więcej informacji w tej sprawie.

Dyrektor SP ZOZ w Obornikach wyjaśniła, że w piśmie przesłanym do Rady Miejskiej wyjaśniono powody i motywy nie uzyskania kontraktu. W roku ubiegłym NFZ obiecał, że będzie można ubiegać się w I półroczu o kolejne konkursy, które mają być ogłoszone na terenie powiatów województwa wielkopolskiego. SP ZOZ kilkukrotnie występował do Dyrektora NFZ w Poznaniu, który wyjaśniając wcześniej przekazane informacje, poinformował iż konkurs wygrał SP ZOZ w Obornikach i nie ma możliwości podzielenia kontraktu. W roku ubiegłym wystąpiono ponownie do NFZ z zapytaniem czy istnieje możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu. Rozliczenie środków do końca lutego 2013 r. wstrzymuje wszystkie procedury. Jeżeli będą środki, to Dyrektor NFZ obiecał rozważyć ponownie sprawę. Powiedziała, że pomieszczenia na gabinety miały być przygotowane przed ogłoszeniem konkursu. Zwróciła uwagę, że konkurs nie jest ogłaszany w miesiącu grudniu, tylko w październiku. Dodała, że zwracała się do Burmistrza z prośbą o przygotowanie pomieszczeń i przeprowadzenie remontu. Burmistrz podjął się przeprowadzenia remontu, jednak nikt nie przewidział iż sanepid, który musi wyrazić zgodę na przyjęcie obiektu przyjedzie przed zakończeniem remontu. Dodała, że fakt ten zaważył iż tylko SP ZOZ Oborniki wygrał konkurs i uzyskał kontrakt na 5 lat. Jeżeli będzie możliwość to zostanie chirurg zostanie udostępniony. Nadmieniła, że zostały wydłużone godziny przyjęć pacjentów dla chirurga i ortopedy. Przeszkodą w uruchomieniu jednej z poradni może być brak dostępu aparatu RTG w miejscu lokalizacji poradni. O interpretacje przepisów zwróciła się również do centrali NFZ w Warszawie, jednak lokalizacja poradni i pracowni RTG jest pod różnymi adresami. Jeżeli ten stan rzeczy zostanie utrzymany, to prawdopodobnie NFZ nie przyzna kontraktu.

Radny A. Nadolny powiedział, że jeżeli nazewnictwo ulic w Rogoźnie się nie zmieni, to lepiej przenieść poradnie i pracownie pod jeden adres, aby móc uzyskać kontrakt.

Naczelnik Wydziału SOiZ wyjaśniła, że rozporządzenie Prezesa NFZ nie uległo zmianie, a więc w przypadku świadczenia usługi typu chirurg lub ortopeda, wymagany jest odpowiedni lokal i wyposażenie. W przypadku chirurga wymagany jest dostęp do aparatu rentgenowskiego. Z rozporządzenia wynika, iż aparat RTG ma znajdować się w siedzibie świadczeniodawcy lub w budynkach należących do świadczeniodawcy. W przypadku Rogoźna mimo niewielkiej odległości budynków, NFZ nie chce uznać tego warunku, a co było główną przyczyną nie uzyskania kontraktu. Dodała, że starania o pozyskanie kontraktu nadal będą podejmowane, jednak nie wiadomo czy zakończą się powodzeniem.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy istnieje możliwość utworzenia w Rogoźnie zamiejscowej poradni chirurgicznej SP ZOZ w Obornikach? Zapytał na jakim poziomie SP ZOZ w Obornikach ma nadwykonania i w jakiej wysokości środki finansowe z tego tytułu przekazał NFZ? Poinformował, że docierają do niego informację dot. niewłaściwego funkcjonowania ratownictwa medycznego i szpitala.  

Dyrektor SP ZOZ w Obornikach wyjaśniła, że konkurs został ogłoszony na specjalistyczne usługi medyczne, m. in. chirurgię ambulatoryjną i ortopedię, który wygrał SP ZOZ w Obornikach. Nie można podzielić kontraktu, ani nie można utworzyć punktu zamiejscowego, ponieważ zgodnie z interpretacją Prezesa NFZ jest to ominięcie prawa. W kwestii nadlimitów poinformowała, że SP ZOZ w Obornikach wystąpił do sądu o zwrot środków za procedury ratujące życie i zdrowie. Dyrektor NFZ w Poznaniu zobowiązał się, iż od 25.02 br. będzie z kierownikami placówek medycznych prowadził rozmowy na temat zapłaty za nadlimity dot. wyłącznie ratowania życia za rok 2011. Wzorem lat ubiegłych SP ZOZ w Obornikach otrzyma prawdopodobnie pieniądze, ale z pewnością nie w pełnej kwocie wykonanych nadwykonań. W ramach nadlimitów w 2012 r. zostaną zapłacone wyłącznie porody, neonatologiczne usługi medyczne. Zapłaty za inne usługi wykonane ponad limit na razie nie przewiduje się. Zgodnie z wojewódzkim planem ratownictwa medycznego, Oborniki posiadają jedną karetkę z lekarzem, która stacjonuje na ul. 11 listopada, natomiast w Rogoźnie jest miejsce stacjonowania karetki podstawowej. Zgłoszenie przekazywane jest przez dyspozytora do dyżurujących ratowników medycznych. Zwróciła uwagę, że ratownicy bez dyspozycji koordynatora wojewódzkiego lub dyspozytora obornickiego, nie mogą wykonywać żadnych usług medycznych. Poprosiła, aby każdą nieprawidłowość zgłaszać w formie pisemnej, co pozwoli ustosunkować się do stawianych zarzutów i przekazywanych uwag.

 

Informację o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Rogoźnie J. Dolatowski – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformował, że gmina może realizować programy zdrowotne, których finansowanie wymaga znacznych środków finansowych. Gmina współpracuje z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi badania profilaktyczne. W roku ubiegłym mieszkańcy mogli skorzystać z badań w kierunku wykrywania raka jelita grubego i raka gruczołu krokowego, a także z badań mammograficznych. Zwrócił uwagę, że na terenie gminy usługi z zakresu ochrony zdrowia świadczą podmioty prywatne. Na terenie Gminy Rogoźno usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczą: Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie Rodziny”, Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów „Hipokrates” w Skokach – poradnia w Parkowie i Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Pielęgniarek i Położnych „Sep-Med”. W powiecie obornickim funkcjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego: specjalistyczny –stacjonujący w Obornikach i podstawowy – stacjonujący w Rogoźnie. Od 1.07.2013 r. ma być zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego – 5 rejonów operacyjnych oraz 5 dyspozytorni medycznych. Przewiduje się, że w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych będzie możliwość uruchomienia dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego. Na terenie powiatu jest to Obst Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne w Jaraczu. Ponadto gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m. in. z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Rogoźnie, które w ramach powierzonych zadań zorganizował zajęcia dla młodych ratowników, zapewnił zorganizowane miejsc do kąpieli nad jeziorami Rogozińskim i Nienawiskim wraz z obsługą ratowniczą. Koło Honorowego Krwiodawstwa PCK w Rogoźnie upowszechnia na terenie gminy ideę honorowego krwiodawstwa oraz organizuje corocznie akcje oddawania krwi.

b) wystąpienia gości,

Informację o działalności Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s. c. „Zdrowie Rodziny” w 2012 r. przedstawił Dyrektor Przychodni J. E. Teska – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ponadto pisemne informacje o stanie służby zdrowia złożyli:

- Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłek – informacja dotycząca stanu technicznego obiektów komunalnych, w których prowadzona jest działalność związana ze  służbą zdrowi – stanowi załącznik nr 7 do protokołu,

- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Obornikach Z. Niestarta – informacja o działalności w 2012 r. i zabezpieczenia potrzeb medycznych w 2013 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

c) dyskusja,

Radny A. Nadolny powiedział, że podczas sesji budżetowej dwa kluby radnych wnosiły o ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej w ciągu trzech lat pomocy finansowwej dla szpitala, jednak wniosek nie znalazł poparcia większości Rady. Szpital jest niezbędny mieszkańcom, dlatego na przyszłej sesji ponownie złoży wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Powiedział, że radny R. Dworzański jest przedstawicielem gminy w Społecznej Radzie SP ZOZ w Obornikach i zagłosował przeciwko udzieleniu pomocy. Zapytał dlaczego podjął taką decyzję i co zamierza dalej zrobić w tej sprawie? Dodał, że radny głosując przeciw pomocy finansowej działał na szkodę szpitala. Zapytał czy zamierza zrezygnować z przedstawicielstwa w Społecznej Radzie SP ZOZ w Obornikach?

Radny R. Dworzański poprosił radnego A. Nadolnego, aby nie uprawiał demagogi, w trakcie dyskusji o sytuacji służby zdrowia. Poprosił aby radny A. Nadolny zorientował się jakie zadania pełni Rada Społeczna SP ZOZ w Obornikach, a następnie partykularnie rozliczał go z pełnionej przez niego funkcji.

Radny A. Nadolny powiedział, że to nie jest demagogia, to jest życie.

Radny R. Szuberski zapytał czy na obrady został zaproszony przedstawiciel NFZ w Poznaniu, ponieważ kilka pytań należałoby zadać temu podmiotowi, m. in. czas oczekiwania pacjentów na wizytę w poradni specjalistycznej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie zapraszał przedstawiciela NFZ w Poznaniu.

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że mimo przeszkód w osiągnięciu porozumienia w sprawie finansowania rozbudowy szpitala, Zarząd Powiatu nie przestaje dążyć do realizacji inwestycji. Zostały wyasygnowane środki finansowe na opracowanie tzw. programu funkcjonalno-użytkowego i został on przekazany już Zarządowi Powiatu. Aby rozpocząć rozbudowę szpitala trzeba należy zbilansować środki finansowe. Dodał, że ma nadzeję apel Naczelnika Starostwa Powiatowego zostanie rozważony, gdyż rozbudowa szpitala jest konieczna, aby nie został on  wykreślony z rejestru podmiotów świadczących usługi medyczne.

Naczelnik Wydziału SOiZ powiedziała, że zdaje sobie sprawę z kolejek do lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów. Dodała, że ten stan rzeczy się nie zmieni ponieważ NFZ kontraktuje usługi medyczne do wysokości posiadanych środków. Dodała, że na ostatnim spotkaniu w NFZ informowano wpływy ze składek od ubiezpieczonych coraz mniejsze, a wiec wydatki NFZ do nich dostosowane.

Dyrektor ZS w Parkowie zapytała kto powinien wykonać zastrzyki, w sytuacjie gdy pacjent leczy się w spółce medycznej w Obornikach i otrzyma zlecenie na ich wykonywanie przez pielęgniarkę środowiskową?

Dyrektor Przychodni „Zdrowie Rodziny” wyjaśnił, że pacjent składa deklarację przynależności do lekarza i pielęgniarki POZ. Zastrzyki powinna wykonać pielęgniarka, do której została złożona deklaracja.  

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

a) wystąpienie Kierownika GOPS,

Informację o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalskastanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Poinformowała, że Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020 została uchwalona w dniu 26.11.2008 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXXII/211/2008. Powyższy obowiązek nałożyła na gminę ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Niniejsza strategia była istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej wielu gmin, związanej głównie z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę społeczną. Strategia pomogła skoordynować działania różnych instytucji funkcjonujących na polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań i problemów w tej sferze. Proponowała przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki społecznej w Gminie Rogoźno. Ustawa o pomocy społecznej stanowiła etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej w Polsce, mającego na celu stworzenie solidarnego fundamentu polityki opartej na trzech zasadach:

- tworzenia spójnego systemu wspierającego aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy i na polu pomocy społecznej, który może stworzyć szansę aktywizacji w celu podwyższenia poziomu życia,

- budowania kompleksowego systemu bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, opartego na realnych podstawach utrzymania na właściwym poziomie gospodarstw domowych,

- tworzenia skoordynowanego systemu instytucjonalenego, jasno prezentującego odpowiedzialność instytucji rządowych i samorządowych, otwierającego jednocześnie przestrzeń dla aktywności obywatelskiej i organizacji sektora pozarządowego.

Misja Strategii brzmi: polityka społeczna Gminy Rogoźno podstawą zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego oraz zminimalizowania rozmiarów i skutków ubóstwa, bezrobocia i innych zjawisk społecznie negatywnych prowadzących do wykluczenia społecznego. W ramach realizacji misji określono następujące cele główne:

1. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego;

2. przeciwdziałanie sezintegracji rodzinbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Rogoźno;

3. zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej bezrobotnych mieszkańców Gminy Rogoźno;

4. rozwijanie zintegorowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i wymagających pomocy;

5. rehabilitacja zawdowa i społeczna osób niepełnosprawnych;

6. koordynacja, aktywizacja i mobilizacja potencjału partnerów lokalnych w zakresie realizacji polityki społecznej w Gminie Rogoźno;

7. budowanie partnerstwa publiczno-społecznego będącego podstawą rozwoju usług społecznych;

8. zindentyfikowanie grup społecznych oraz obszarów życia społecznego wymagających wsparcia; diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno jest podstawą długofalowych działań wspierających osoby i rodziny w procesie odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Powyższa Strategia nadal jest w realizacji. Strategia nie daje gwarancji na sukces. Jej skuteczność wynika bowiem ze współpracy wielu jednostek rządowych i pozarządowych mających istotny wpływ na osiągane efekty. Z analizy danych wynika, że coraz więcej osób napotyka na trudności życiowe, których samodzielne rozwiązanie nie jest realne. Osoby te potrzebują wsparcia i ukierunkowania. Coraz częściej zauważa się powielanie zachowań aspołecznych z pokolenia na pokolenie, co jest utrudnieniem pracy z osobą czy rodziną. Działania skierowane w głównej mierze na szeroko pojętym wspieraniu. Niezmiernie ważne jest pozyskiwanie środków unijnych oraz ofiarność darczyńców. Tak duże bezrobocie w naszym powiecie spowodowane jest brakiem miejsc pracy. Ponadto pracodawcy coraz częściej zatrudniają na tzw. umowy śmieciowe lub też bez umowy o pracę. Brak jest również miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jak i dla osób w wieku 50+. Aktywizacja osób starszych powinna być usokonalona za pomocą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W naszej gminie trudna jest również sytuacja mieszkań socjalnych, ponieważ coraz więcej jest rodzin po wyrokach eksmisyjnych. Spowodowane jest to brakiem środków finansowych. Brakującym elementem w naszej gminie jest również specjalistyczna opieka lekarska. Reasumując w/w zagadnienia dotyczą mieszkańców naszej gminy,a naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał w jakim stopniu uda się zrealizować misję Strategii z uwagi na przekazywane dotacje z budżetu państwa i Gminy Rogoźno?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że Strategia realizowana jest w latach 2008-2020. Dodała, że na chwilę obecną trudno ocenić w jakim procencie strategia zostanie zrealizowana.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę, że w zestawieniu ilości uczniów w poszczególnych szkołach podano liczbę uczniów w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego, jednak nie uwzględniono liczby uczniów gimnazjum, które należy do Zespołu Szkół.  

 

b) dyskusja,

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godzinie 17.55, a do grona obecnych dołączyli: radny H. Kuszak, radna E. Wysocka i radny R. Dworzański od godz. 18.03.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźnoprojekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zgłosił poprawkę polegającą na:

- wykreśleniu zdania:- położonych na terenach wiejskichnie rzadziej niż co dwa tygodniei wprowadzeniu następujących zapisów:- położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańcównie rzadziej niż co dwa tygodnie,- położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańcównie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Radny A. Nadolny powiedział, że na terenach wiejskich odpady odbierane co dwa tygodnie i mieszkańcy nie zgłaszają uwag. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z posesji domów jednorodzinnych spowoduje podwyższenie kosztów.

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że w proponowanym projekcie uchwały zmiany dotyczą wyłącznie zabudowy wielolokalowej. Zapisy dotyczące zabudowy jednorodzinnej pozostają bez zmian, czyli odbiór odpadów odbywać się będzie co dwa tygodnie.

Radny A. Nadolny zapytał czy blok położony w Józefinowie będzie miał odbierane odpady co dwa tygodnie?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że zgodnie z propozycją Burmistrza odpady będą odbierane co dwa tygodnie. Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zgłosił poprawkę, która dotyczy liczby mieszkańców budynków wielolokalowych położonych na terenach wiejskich.

Radny A. Nadolny zapytał czy proponowany zapis dotyczy sołectw czy określonej miejscowości?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą terenów wiejskich.

Poprawka Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego została przyjęta 8 głosamizaprzy 6 głosachwstrzymującychw obecności 14 radnych.  

 

        Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

b) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiprojekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zgłosił poprawkę polegającą na:

- wykreśleniu podpkt d)położonych na terenach wiejskichnie rzadziej niż co dwa tygodniei wprowadzeniu podpkt d)położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańcównie rzadziej niż co dwa tygodniei podpkt e)położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańcównie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Poprawka Wiceprzewodniczącego Rady A.Olenderskiego została przyjęta 8 głosami zaprzy 6 głosachwstrzymującychw obecności 14 radnych.

 

        Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych.

 

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.    

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny M. Kutka zapytał czy poza działką w ramach odszkodowania p. Marszał coś otrzymał lub otrzyma? Zapytał ile wynosi szacowana wartość działki?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że działka stanowi składnik odszkodowania i poza nią zostanie wypłacona suma pieniężna na rzecz osoby dochodzącej odszkodowania. Wartość działki z wyceny wynosi brutto 54.968,70 zł.

Radny M. Kutka zapytał ile wynosi wartość pieniężna odszkodowania?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że łączna kwota odszkodowania wynosi 213.742 zł, która zostanie pomniejszona o wartość wartość gruntu oraz kompensatę podatku od nieruchomości (ok. 13.000 zł). Pozostała kwota odszkodowania zostanie wypłacona p. Marszałowi.

Radny M. Kutka zapytał czy wcześniej z p. Marszałem były prowadzone rozmowy dot. przejęcia przez gminę działek i czy p. Marszał proponował wcześniej niższe stawki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie przypomina sobie aby proponowane były niższe stawki. Rozmowy prowadzone były od kilku lat, jednak nie było podstawy do przejęcia gruntów. Dodał, że kwotę odszkodowania naliczył Starosta.

Radna R. Tomaszewska zapytała jaką kwotę odsetek będzie trzeba zapłacić?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że do zapłacenia nie ma żadnych odsetek.

Radny A. Nadolny zapytał czy została zawarta ugoda?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że zostało zawarte porozumienie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że kwotę odszkodowania naliczył Starosta. Od naliczonego przez Starostę odszkodowania w kwocie ok. 600 tys. zł gmina się odwołała. Wówczas zlecono wykonanie ponownej wyceny i ponownie naliczono odszkodowanie w kwocie ponad 200 tys. zł. 

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że postępowanie trwało ponad 3 lata. Początkowo Starosta wycenił nieruchomości na kwotę ponad 680 tys. zł. Gmina złożyła odwołanie do Wojewody, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W trakcie drugiego rozpatrywnia sprawy Starosta zasięgnął opinii innego rzeczoznawcy. Dodał, że ustalone przez Starostę odszkodowanie było nieco wyższe od kwoty na jaką zostało zawarte porozumienie. Aby przyśpieszyć zakończenie sprawy i zakończenie jej w bardziej kontrolowany sposób zawarto porozumienie z p. Marszałem i umorzono postępowanie prowadzone przez Starostę.

Radny M. Kutka zapytał kiedy zmieniły się przepisy prawa dot. przejęcia przez gminę dróg?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, iż niejasności w tej kwestii występują od bardzo dawna. Zmianie ulegały interpretacje i orzeczenia, które obecnie jednoznacznie wskazują iż nieruchomości drogowe przechodzą na rzecz samorządów.

Radny R. Szuberski zapytał na jaką wartość oszacował rzeczoznawca reprezentujący Gminę Rogoźno? Zapytał czy tego typu oszacowanie zostało przeprowadzone?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że gmina dla własnych potrzeb dokonała oszacowania i była to kwota zbliżona, aczkolwiek wyższa. 

 

        Uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, podjęta została 9 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skorzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Z. Hinz rozpoczął głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał: „o czym to jest”? 

Przewodniczący Rady Z. Hinz przerwał głosowanie i zapytał czy są pytania i uwagi dotyczace projektu uchwały. Wyjaśnił, iż projekt uchwały został przygotowany w związku z planowaną budową obiektu handlowego i stacji paliw, który ma być położony przy rondzie J. Melzera (dawna posiadłość p. Górznych. Powiedział, że jako mieszkaniec bloku nr 56, nie wyobraża sobie aby stacja paliw była położona w pobliżu budynku, który zamieszkiwany jest przez 60 rodzin. Przypomniał, że Rada nie podjęła uchwały, gdy stacja benzynowa miała być zlokalizowana po drugiej stronie ronda, na przeciw Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz przeprowadził ponowne głosowanie projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” w obecności 14 radnych, nie został podjęty.  

Radny R. Szuberski zapytał „jak to się ma do tego, że Pan Przewodniczący drugi raz głosowanie przeprowadził”?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że jeżeli radny zauważył, to głosowanie nie zostało dokończone, ponieważ w trakcie głosowania pojawiła się wątpliwość Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego. Wówczas wyartykułował swoją uwagę, żeby każdy wiedział czego dotyczy głosowanie. Następnie zostało powtórzone głosowanie, co jest zgodne z obowiązującym Regulaminem Rady Miejskiej.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła swój sprzeciw i powiedziała, że Przewodniczący manipuluje głosowaniami radnych. Głosowanie odbyło się, radni podnieśli rękę „za”, po czym Przewodniczący nie zadowolony z jego wyniku, nie dokończył głosowania. Następnie odczytał treść uzasadnienia, dodając swoje opinie i odczucia. Dodała, że takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca w momencie, gdy głosowanie już się odbyło. Gdy były zgłaszane uwagi do projektu uchwały, Przewodniczący nie zgłosił żadnej swojej uwagi. Dodała, że jej zdaniem Przewodniczący jest na tych samych prawach i zasadach co pozostali radni. Powiedziała, że Przewodniczący Rady nie zgłosił żadnej uwagi, rozpoczął głosowanie, po czym niezadowolony z wyniku głosowania, przerwał je i wpłynął na głosowanie radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że głosowanie rozpoczął. Głosowanie jest zakończone jeżeli są policzone głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące” i kiedy zostaje ogłoszony wynik głosowania. Ponieważ były tylko głosy „za” i została zgłoszona uwaga przez Wiceprzewodniczącego Rady, jako Przewodniczący obrad musiał uwagę przyjąć i ponowić głosowanie. Dodał, że radna R. Tomaszewska ma prawo mieć zastrzeżenia.

Radny M. Kutka powiedział, że rozumie iż głosowanie nie zostało zakończone, ale po wywołaniu kto jest „za” było 9 radnych i wówczas Przewodniczący wiedział iż uchwała zostaje podjęta. Przewodniczący znając wynik głosowania, mimo iż nie zostało ono dokończone, wstrzymał je. Dodał, aby Przewodniczący nie mówił, iż głosowanie nie zostało dokończone ponieważ znał wynik końcowy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że gdyby radny zechciał dodać kiedy i dlaczego Przewodniczący przerwał głosowanie, gdyż jest to bardzo istotne.

Radny M. Kutka powiedział, że Przewodniczący przerwał głosowanie, bo Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział iż nie wie czego dotyczy uchwała. Zapytał czy problem Przewodniczącego jest fakt, iż Wiceprzewodniczący nie uważa w trakcie obrad, nie wie nad czym głosuje i nad czym podnosi rękę? Dodał, że Wiceprzewodniczący swoim działaniem ośmiesza nie tylko siebie, ale również Radę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie będzie komentował śmieszności pewnych spraw i zachowania pewnych osób. Powtórzył, iż z powodu wątpliwości Wiceprzewodniczącego Rady postanowił przerwać głosowanie, wyjaśniając pewne szczegóły, jednocześnie dodając swój komentarz, jako radny i mieszkaniec bloku, w pobliżu którego ewentualnie ma być zlokalizowana w przyszłości stacja paliw.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski przeprosił za zaistniałą sytuacje, ale jest tylko człowiekiem i może się zamyślić. Powiedział, że przypomina sobie iż w tej i poprzedniej kadencji było wiele głosowań, które zarówno Przewodniczący R. Szuberski i Przewodniczący Z. Hinz powtarzali, gdyż radni pomimo omówienia uchwały, ponownie zgłaszali swoje uwagi. Dodał, że pamięta iż było 4 lub 5 głosowań, kiedy mimo iż głosowanie w części odbyło się i temat był jeszcze omawiany i rozstrzygany, i ostatecznie poddawany pod głosowanie. Poprosił aby nie szukano błahych powodów iż jest to manipulacja, bo Przewodniczący Rady działał również na korzyść państwa klubów podczas głosowań. Dodał, że w trakcie głosowania musi posiadać pełną wiedzę i koncentrację i przeprosił za jej brak w trakcie głosowania. Z uwagi na brak koncentracji zgłosił swoją uwagę. Dodał, że jego głos uważa za nieważny, ponieważ został oddany w momencie gdy nie wiedział jakiej uchwały on dotyczy. W zaistniałej sytuacja przeprowadzone zostało ponowne głosowanie, w trakcie którego z pełną świadomością oddał swój głos.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, iż uchwała nie została podjęta i wynik głosowania został ogłoszony. Dodał, że okaże się czy popełnił błąd. Ewentualne uwagi w tej sprawie poprosił o zgłaszanie w punkcie wolne głosy i wnioski, ponieważ w tym momencie realizowane jest procedowanie uchwał.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego Przewodniczący Rady nie zgłosił do projektu uchwały żadnej wątpliwości przed głosowaniem?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wszyscy obecni członkowie głosowali „przeciw” przedmiotowemu projektowi uchwały. Dodał, że był przekonany, iż każdy w kwestii tej uchwały ma „zdanie wyrobione” i ze zdziwieniem przyjął, iż było inaczej. 

Radna R. Tomaszewska dodała, że radni zagłosowali nie tak jak sobie życzył Przewodniczący.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że radna R. Tomaszewska wyraziła swoją opinię. Podkreślił, że nie przerwałby głosowania, gdyby nie pojawiła się wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna R. Tomaszewska dodała, że Przewodniczący Rady nie przerwałby głosowania, gdyby jego wynik był po myśli Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie będzie prowadził polemiki z radną R. Tomaszewską i poprosił aby nie wmawiała mu czegoś, co nie miało miejsca. Dodał, że w stosunku do jej osoby nigdy tego nie czynił. Radna może być oburzona, ale niech nie wmawia mu rzeczy których nie uczynił. 

Radny A. Jóźwiak wyjaśnił, że w wyniku swojej nieuwagi podniósł rękę „za”, a nie z powodu przekonania w tej sprawie. Dodał, że opinia Przewodniczącego Rady nie wpłynęła na zmianę przez niego decyzji, chociaż się z nią zgadza. Powiedział, że jest przeciwny proponowanej lokalizacji stacji benzynowej. Nadmienił, że podniósł rękę przez nieuwagę, gdyż myślał iż głosowanie dotyczy wcześniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że radni muszą uważać jakie uchwały są procedowane i czego dotyczy głosowanie.

 

g) wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski. 

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

h) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja Nr 1/02/2013 radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „Ponawiamy interpelację z IV kwartału 2012 roku w sprawie zakupu kosiarki samobieżnej dla drużyny piłkarskiej z Parkowa. Urządzenie to może być również wykorzystywane do utrzymania zieleni w miejscowości Parkowo. Chciałbym nadmienić, że warto byłoby teraz kupić tą kosiarkę, ponieważ w punktach sprzedaży można skorzystać z oferty przedsezonowej i zakupić maszynę taniej” – kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 2/02/2013 radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków na wymianę okien w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Parkowie. Obecne okna są nieszczelne, powodują duże straty ciepła co przekłada się na wysokie koszty utrzymania obiektu. Proszę o pozytywne rozpatrzenie interpelacji.” – kserokopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Interpelacja radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W związku z licznymi zapytaniami strażaków ochotników OSP Parkowo jak i mieszkańców Parkowa troszczących się o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na zakup wozu bojowego z napędem na dwie osie. Obecny wóz jest już wysłużony i pochłania duże koszty napraw a pod OSP Parkowo podlegają duże tereny leśne i rolne. ” – kserokopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski  odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na zapytanie radnego  Z. Chudzickiego o treści: „W odpowiedzi na zapytanie radnego Z. Chudzickiego dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie miasta Rogoźna informuję, iż dostrzegam potrzebę zapewnienia mieszkańcom Naszej Gminy dostępu do miejsc umożliwiających rozwój kondycji fizycznej oraz miejsca organizacji różnego rodzaju imprez masowych. Aktualnie brak jest aktywnych programów związanych z dofinansowaniem budowy i wyposażenia hal sportowych ze środków zewnętrznych, a obecnie realizacja ww. zadania jest niemożliwa przy użyciu środków pochodzących tylko i wyłącznie z budżetu Gminy Rogoźno. Realne możliwości pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej będą dostępne dopiero w perspektywie nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uzgodnionego w dniu 08.02.2013 r. i po jego wdrożeniu przez Urzędy Marszałkowskie. Gmina Rogoźno w obecnie obowiązującym budżecie na rok 2013 nie przewiduje wykonania koncepcji czy też dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Koszt dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji hali kształtowałby się na poziomie 35-40 tys. zł, a koszt budowy rzędu 8-9 mln zł. Jednocześnie informuję, iż w lipcu 2008 roku Gmina Rogoźno złożyła wniosek preselekcyjny do procedury konkursowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zadania pn. „Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 w Rogoźnie”. Łączna wartość złożonego wniosku wyniosła 11 141 700,00 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej i strategicznej, wniosek złożony przez Gminę Rogoźno został umieszczony na 115 miejscu listy rezerwowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe praz ogromne zainteresowanie Beneficjentów, wybrano do dofinansowania 11 spośród 163 złożonych wniosków preselekcyjnych. Po uzyskaniu informacji o realnej możliwości dofinansowania budowy hali sportowo-widowiskowej na terenie miasta Rogoźna wspólnie z Radą podejmiemy decyzje, dotyczącą dalszych działań Gminy.”– kserokopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że uważa iż istnieje realna szansa na pozyskanie środków pochodzących z UE. Niedawno Polska podczas negocjacji wywalczyła z budżetu unijnego prawie 440 mld zł, z czego blisko 70% zostanie przeznaczone na fundusz Spójności, w ramach którego poza środkami przeznaczanymi na infrastrukturę drogową, są także środki na obiekt sportowe. Wspomniane środki nie długo zostaną wdrożone przez urzędy marszałkowskie, więc może warto byłoby przygotować dokumentację projektową, a następnie wniosek preselkcyjny. Poprosił o ponowne przeanalizowanie sprawy, ponieważ budowa hali sportowo-widowiskowej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Gminie Rogoźno. Podał przykład Witkowa, w którym znajdują się dwie hale widowiskowo-sportowe. Miejscowości mniejsze od Rogoźna, m. in. Kiszkowo, Budzyń, Objezierze posiadają hale sportowe. Dodał, że w piśmie Burmistrza zabrakło odpowiedzi na pytanie czy w najbliższym czasie Burmistrz Rogoźna planuje przygotowanie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025?

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 18.02 br. odbyło się posiedzenie Komisji, które poświęcone było budowie obwodnicy dla miasta Rogoźno oraz drogom krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym na terenie Gminy Rogoźno. W posiedzeniu uczestniczył poseł na Sejm RP A. Rutnicki. Pozostali zaproszeni posłowie usprawiedliwi swoją nieobecność. Komisja na swym posiedzeniu podjęła wnioski, które dotyczyły: przygotowania wniosku o przekazanie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna, powołanie zespołu oceniającego koncepcję budowy drogi nad Wełną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, studzienki deszczowej w Gościejewie, usunięcia znaku nakaz jazdy prosto zlokalizowanego w Gościejewie, przestawienia biało-czerwonych barier zlokalizowanych naprzeciw sklepu w Rogoźnie, zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli WZDW i PKP w sprawie budowy chodnika przy torach kolejowych w Rogoźnie, wycięcia drzew na zakręcie drogi wojewódzkiej nr 241 i ustawienie znaków ostrzegawczych, wykaszania dróg gminnych przed zimą. Ponadto Komisji nie wydała pozytywnej opinii w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21.02 br., którego głównym tematem było funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno. Informację na powyższy temat przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach R. Szuberski, Inspektor UM w Rogoźnie J. Dolatowski, Dyrektor ZAMK M. Mysłek i Dyrektor Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie Rodziny” J. E. Teska. Ponadto Komisja wyraziła negatywną opinię w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej. „Za” wydaniem pozytywnej opinii głosowało 2 radnych, „za” wydaniem negatywnej opinii głosowało 4 radnych i jeden radny wstrzymał się od głosu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 25.02 br., na którym dokonała kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie. W 2012 r. Rada Miejska podjęła 82 uchwały, które zostały przekazane Wojewodzie, z czego realizacja przez Burmistrza dotyczyła 62 uchwał. Ponadto Komisja dokonała kontroli efektywności wydatkowania środków przeznaczonych w 2012 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu gminy. W zakresie zadań zleconych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzystało 6 podmiotów, z zakresu kultury fizycznej skorzystało 10 podmiotów. Komisja dokonała kontroli sześciu losowo wybranych podmiotów, które ubiegały się o dofinansowanie z działu kultura fizyczna.

Radny R. Szuberski zapytał ile uchwał w 2012 r. zostało uchylonych? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że nie potrafi w tej chwili udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 15 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 16 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29.01.2013 r. do 25.02.2013 r. załącznik nr 17 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał czego dotyczyło spotkanie z Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, w sprawie zamiany dróg w Budziszewku?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Dyrektor ZDP w Obornikach wystąpił o zamianę dróg w Budziszewku. Chciałby przekazać Gminie Rogoźno drogę prowadzącą do Skoków, w zamian za wybudowaną drogę prowadzącą do Potrzanowa. Dodał, że na spotkaniu poinformował Dyrektora ZDP iż jest gotowy przekazać mu drogę prowadząca do Potrzanowa, ponieważ nie widzi celu zamiany dróg. Dyrektor ZDP informował, że o zamianę dróg zabiega Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Nadmienił, że w tej sprawie rozmawiał z Burmistrzem Skoków, który wyjaśnił że nie prowadzono rozmów w sprawie zmiany kategorii drogi.

Radny M. Kutka zapytał czy zakupiono były sklep w Rudzie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, czy też rozmowy nadal są prowadzone?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nieruchomość nie została jeszcze kupiona, a rozmowy nadal są prowadzone.

Radny A. Jóźwiak poprosił aby Burmistrz przekazał informacje w sprawie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski budowy targowiska.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, iż w dniu wczorajszym została podpisana umowa na dofinansowanie budowy targowiska do kwoty 1 mln zł, czyli do 75% wartości inwestycji. Realizacja budowy targowiska ma być w 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał czego dotyczyło spotkanie z Burmistrzem Kalisza Pomorskiego?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że rozmawiał z Burmistrzem Kalisza Pomorskiego czy współpraca samorządów ma być formalna, czy też nieformalna. Dodał, że prawdopodobnie współpraca będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

 

XII. Wolne głosy i wnioski.  

G. Miężalski poinformował, że zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z pismem o wsparcie finansowe grupy wsparcia dla młodzieży niepełnosprawne, w ramach której działa drużyna bocci. Wspomniana drużyna została zaproszona na turniej integracyjny do Zielonej Góry. Poinformował, że grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 10 lat. Propagatorem bocci jest Klub Sportowy dla Osób Niepełnosprawnych Start Poznań. Ostatnie Mistrzostwa Polski w tej dziedzinie odbywały się w Wągrowcu. Nadmienił, że zwrócił się o pomoc finansową ponieważ wzrosły koszty transportu, gdyż do Zielonej Góry muszą pojechać również opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Sołtys Sołectwa Budziszewko wyjaśnił radnemu M. Kutce iż problemy z Dyrektorem ZDP B. A. Jeranem ma nie tylko Burmistrz Rogoźna, ale problemy ma również Sołectwo Budziszewko. Przysyła do sołectwa pisma o sprzecznej treści oraz błędnie ustawiono znaki kierunkowe. Gdy Dyrektorem ZDP w Obornikach był p. R. Juszkiewicz współpraca zupełnie inaczej się układała. Poinformował, że mieszkańcy Budziszewka pytają co stanie się ze zbiorczymi pojemnikami na śmieci i gdzie można kupić worki na śmieci? Zapytał czy odpady będą odbierane od osób które nie będą uiszczać opłaty? Poinformował, że opłata za śmieci jest w zasadzie dobrowolna, ponieważ sołtys nie będzie roznosił nakazu płatniczego. Zapytał Komendanta Straży Miejskiej czy mógłby zająć się gałęziami przy drogach gminnych w Budziszewku?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie mówił iż ma problemy z Dyrektorem ZDP w Obornikach B. A. Jeranem, tylko mówił o odbytym spotkaniu i piśmie jakie wpłynęło do urzędu. Dodał, że w jego ocenie współpraca z p. B. A. Jeranem układa się dobrze. W kwestii uchwały śmieciowej powiedział, że jeżeli w odpowiednim czasie Sołtys Budziszewka uzgodni termin zebrania wiejskiego, to wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione mieszkańcom. W ostatnich latach jako jedyny sołtys nie uzgadnia z Burmistrzem terminu zebranie wiejskiego i wówczas nakładają się terminy zebrań. Worki zostaną prawdopodobnie zabezpieczone przez firmę lub będzie można od niej kupić, a szczegóły zostaną zawarte w specyfikacji. Pojemniki zbiorcze na odpady segregowane zostaną zlikwidowane i sprzedane lub wydzierżawione dużym wspólnotą mieszkaniowym lub spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli w deklaracji mieszkańcy zadeklarują, że będą zbierać odpady w sposób selektywny, to gdyby pojemniki nadal były ustawione na terenie gminy, to nie można byłoby sprawdzić czy określona osoba zbiera odpady w zadeklarowany sposób. Zapytał czy mieszkańcy Budziszewka zakładają iż nie będą płacić za odbiór odpadów i martwią się co stanie się ze śmieciami? Zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską wobec osób nie uiszczających opłaty za odbiór odpadów będzie przeprowadzana egzekucja. Mieszkańcy składając deklarację oświadcza iż będzie uiszczał opłatę. 1,07,39

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że spotka się z Sołtysem aby uzgodnić na jakich drogach mają być usunięte gałęzie.

Radny A. Nadolny poinformował, że PKP poinformowało iż prowadzone jest studium wykonalności do realizacji zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny-Piła”, które będzie obejmowało również modernizację, likwidację, przekwalifikowanie kategorii i przejazdów na wyższe. W Parkowie jest przejazd kolejowy, który umożliwia dojazd do posesji p. Disterheft. Dodał, że mieszkańcy otrzymali informacje iż przejazd ma zostać zlikwidowany. Poprosił aby urząd podjął działania zmierzające do utrzymania wspomnianego przejazdu. Nadmienił, że p. Disterheft proponuje się dojazd do posesji drogą prowadzącą przez las.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wpłynęło do urzędu pismo informujące iż PKP planuje zamknąć na terenie Gminy Rogoźno trzy przejazdy kolejowe. Poinformował, że zwrócił się do Sołtysa Sołectwa Garbatka i Sołectwa Parkowo z prośbą o wydanie opinii w sprawie zamknięcia przejazdów kolejowych. Sołtys Sołectwa Garbatka przekazał już stanowisko Rady Sołeckiej i mieszkańców w tej sprawie. Sprawa planowanej likwidacji przejazdu kolejowego była dyskutowana również na zebraniu wiejskim w Jaraczu, gdyż mieszkańcy sołectwa korzystają z niego dojeżdżając do Parkowa. Gdy Sołtysi przekażą stanowiska sołectw w przedmiotowej sprawie, to zostanie udzielona odpowiedź PKP. Ze względu na planowaną modernizację trasy Piła-Poznań, przygotowują projekt przewidujący likwidację przejazdów, aby pociągi mogły przejeżdżać z prędkością 120 km/h.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że „nie śpi” i uważa w przeciwieństwie do Wiceprzewodniczącego Rady.

Sołtys Sołectwa Jaracz poinformował, że przygotował opinię w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowego w Parkowie, której treść odczytał i przekazał Burmistrzowi Rogoźna.

Radny M. Połczyński powiedział, że pytał p. B. Rygę o sprawę worków do segregowania śmieci i opłaty za nie. Wówczas p. B. Ryga wyjaśniła, że firma która wygra przetarg będzie musiała zapewnić worki nieodpłatnie. Burmistrz Rogoźna powiedział, że będzie trzeba kupować worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jest przygotowywana specyfikacja do przetargu. Dodał, że chce aby odbiorca odpadów dostarczał worki, ale z pewnością zostaną one wkalkulowane w cenę.

Radny M. Połczyński powiedział, że porównał wyłącznie wypowiedzi p. B. Rygi i Burmistrza Rogoźna.

Radny R. Szuberski zapytał czy w Parkowie działa już klimatyzacja?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że klimatyzacja podłączana jest przez elektryka i w najbliższym czasie zostanie uruchomiona.

M. Kowalski powiedział, że zwrócił się o dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych dla młodzieżowej drużyny strażackiej. Skarbnik Gminy i Komendant Straży Miejskiej obiecali, że być może dofinansowanie zostanie przekazane przez Burmistrza, jednak okazało się iż środki nie zostaną przekazane. Przypomniał, że od dwóch lat pełni funkcję skarbnika. W dniu 2.03. br. odbędzie się zebranie sprawozdawcze OSP Budziszewko, na które zaprosił Burmistrza Rogoźna. Dodał, że młodzież powinna spotykać się w strażnicy, aniżeli pod sklepem. Dodał, że jest zaszokowany iż kwota 1.000 zł stanowi dla gminy duży wydatek. Poinformował, że drogi na które składał wnioski znajdują się w bardzo złym stanie i poprosił radnych oraz Burmistrza, aby przyjechali ocenić ich stan techniczny. Ponadto podziękował Burmistrzowi Rogoźna za bardzo dobre odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.

Burmistrz Rogóźna potwierdził iż pismo wpłynęło do urzędu. Powiedział, że zastanawia się czy Prezes OSP Budziszewko wie o pismach jakie składa Skarbnik jednostki. Poinformował, że w sprawie przekazania środków rozmawiał z Skarbnikiem Gminy i Zastępcą Burmistrza, mówiąc iż mają zostać przeznaczone na zakup mundurów bojowych, a dziś informuje iż środki miałyby zostać przeznaczone na stroje dla drużyny młodzieżowej. Podziękował za zaproszenie na zebranie sprawozdawcze OSP Budziszewko, ale uczestniczyć w nim będzie Zastępca Burmistrza, ponieważ od jutra będzie przebywał na urlopie.

Radny M. Kutka podziękował Straży Miejskiej za interwencję na ul. Miodowej, na której po przejeździe śmieciarki zapadła się droga.

Radna R. Tomaszewska zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwolnienie z funkcji osoby wyznaczonej do liczenia głosów p. A. Olenderskiego. Radny A. Olenderski w swej wypowiedzi poinformował, że często zdarzały się sytuacje że głosowania były powtarzane. Po przeanalizowaniu tych sytuacji, 99,9% z nich spowodowane było mylnym liczeniem głosów przez radnego A. Olenderskiego, a z czym problemu nie ma radny Z. Chudzicki. Dodała, że dzisiejsze obciążenie funkcją radnego A. Olenderskiego spowodowało tak duże zdenerwowanie, iż nie był w stanie skupić się nad tym co głosuje. Poinformowała, że w sprawie głosowania odnośnie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoży zawiadomienie do odpowiednich organów. Za przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały, zanim Przewodniczący Rady wpłynął na Radę głosowali: radny A. Olenderski, radna E. Wysocka, radny A. Jóźwiak, radny P. Wojciechowski, radny R. Szuberski, radna R. Tomaszewska, radny M. Kutka, radny M. Połczyński, radny R. Kinach i radny A. Nadolny. Dodała, że była świadkiem takiego głosowania.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że prowadzący przerwał głosowanie, ponieważ Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że nie zrozumiał treści uchwały. Dodał, że ma prawo do przerwania głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że jego pierwsze błędne głosowanie nastąpiło z uwagi na chwilową dekoncentrację. Poprosił Przewodniczącego Rady o powtórzenie treści uchwały, zwracając się słowami „o co w tej uchwale chodzi?” lub „co głosujemy”, jak sugeruje radna R. Tomaszewska. Dodał, że nad każdą uchwałą stara się głosować zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą, dlatego wobec tego głosowania nie chciał przejść obojętnie i potraktować je mało poważnie. Powiedział, że w powtórzonym głosowaniu, w pełni świadomie oddał głos „przeciw” podjęciu uchwały.    

Radny H. Kuszak poprosił Burmistrza Rogoźna o pomoc finansową dla grupy wsparcia młodzieży niepełnosprawnej.

Radny A. Nadolny powiedział, że źle się stało iż uchwała nie została podjęta, ponieważ na obecną chwilę nie była ona wiążąca. Urbaniści, którzy zadecydowaliby co może znajdować się na obszarze określonym w uchwale. Być może na wspomnianym obszarze powstałoby zupełnie coś innego i ta część Rogoźna zyskałaby nowy wygląd. Być może stało się źle iż uchwała nie została podjęta. 

   

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.25

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 marca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf