Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej

 

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej

 

prawa własności działek gruntu, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb KAZIOPOLE) – w ewidencji geodezyjnej oznaczonychnr: 28/3 o pow.3,1312ha, 28/4 o pow.0,1486ha, 28/5 o pow.0,0456ha i 28/6 o pow.0,1266ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00023574/4. Sprzedaż ww. działek następuje w jednym kompleksie o łącznej pow.3,4520ha.

Brak planu, działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6 objęte są decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.69.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy drogi wewnętrznej na terenie części działki o nr ewid.28/2 położonej w miejscowości Kaziopole, gm. Rogoźno. Działka 28/3 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.10.2019 r. położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i terenie leśnym.

Ww. działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka.

W dziale I-O oznaczenie nieruchomości KW PO1O/0023574/4 ujawniona jest działka nr 28, która uległa podziałom geodezyjnym w latach 2010 i 2011 między innymi na działki nr: 28/1, 28/3, 28/4, 28/5 i 28/6.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargu/

godzina przetargu

 

 

1.

 

28/3

 

3,1312

 

 

160 000,00zł

 

 

16 000,00zł

 

18 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

28/4

0,1486

28/5

0,0456

28/6

0,1266

 Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. W cenie wywoławczej 11,34% stanowi cena za działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6, natomiast 88,66% stanowi cena za działkę nr 28/3.

 

Nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu części ceny za działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6, tj. w 11,34% wylicytowanej ceny, natomiast sprzedaż działki 28/3 zwolniona jest z podatku od towarów i usług art.43 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.), tj. 88,66% wylicytowanej w przetargu ceny zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Opis terenu:

- działka 28/3 stanowi teren leśny, na działce zlokalizowane są ruiny budynku mieszkalnego o kubaturze 220,00m3, murowanego z cegły o gr. 38cm, brak konstrukcji dachowej, ruiny piwnicy oraz nieczynna studnia kopana,

- działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6 stanowią teren nieużytkowany miejscami podmokły, teren porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej

Przy zbywaniu działek nr: 28/3, 28/4, 28/5 i 28/6 zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca ww. działek.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: - działka nr 28/3: B (tereny mieszkaniowe), LsV i LsVI (lasy),

- działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6: PsVI (pastwiska).

 

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 16 000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Oddział w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 13 sierpnia 2020 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) upłynął z dniem 22 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.6 z późn. zm.) w oparciu o art. 37a prawo pierwokupu przedmiotowej działki z mocy ustawy przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)    małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego,

 

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 10 lipca 2020 r.

 

 

Załacznik

 
Dokumenty do pobrania:
Marta Olęderek
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-07-14 09:33:52)
rozmiar pliku: 435.4Kb

drukuj pobierz pdf