Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXII/610/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 Uchwała Nr LXII/610/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 marca 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póżn. zm),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu wprowadza się następujące zmiany - § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok, w wysokości 255 923,87 zł, na 2023 rok, w wysokości 264 377,31 zł, na 2024 rok,
w wysokości 274 076,86 zł”

 

 § 2.

Traci moc uchwała Nr LIX/576/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr LXII/610/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 marca 2022 r.

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Gmina Rogoźno, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na Linii komunikacyjnej Poznań Główny – Rogoźno – Poznań Główny.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.

Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Gminy Rogoźno, wydłużenie odcinka Poznańskiej Kolei Metropolitarnej jest potrzebne – ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

Z uwagi na fakt, że uruchomienie w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Gminy Rogoźno, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf