Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 35/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 PROTOKÓŁ nr 35/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Pan przewodniczący KGFiR zapoznał radnych z kosztami oświetlenia i kosztami konserwacji urządzeń elektrycznych.

W odpowiedzi na pismo znak: BR.0012.1.29.2017 z dnia 29.12.2017 r. informuję co następuje:

 1. Za usługi dystrybucji i dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. zapłacono ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań kwotę brutto 183.890,81 zł.
 2. Za usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno oraz na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. zapłacono ENEA Oświetlenie Sp z o.o. ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań kwotę brutto 258.308,66 r. usunięto 271 awarii.
 3. Za usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno oraz na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Rogoźno za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. zapłacono Firmie K.POWER - Karol Ignasiak Rogoźno kwotę brutto 96.488,25 zł.;

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Uchwały omówił pan kierownik Roman Piątkowski, pani skarbnik Maria Kachlicka i kierownik Paweł Andrzejczak:

 1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,
 4. wyrażenie zgody na sprzedaż działek 200/7 i 2200/8 położonych w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,
 5. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018
 6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037,
 7. uchwalenia regulaminu korzystania z pumptracku.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Komisja przystąpiła w tym punkcie do wyrażenia opinii w sprawie przydzielenia środków finansowych na konserwacje zabytków. Jako pierwszy glos zabrał pan radny Roman Kinach pytając co jest do zrobienia w kościele w Parkowie? Pan radny Adam Nadolny odpowiedział, że jest to elewacja zewnętrzna wokół kościoła, ok. 10 metrów wysokości. Pan radny Henryk Janus zwrócił uwagę, że  jest wniosek z Prusiec na 90 tys. zł, koszt 125 tys. zł pozostała kwota 35 tys. zł  to wkład finansowy parafii. Jak zmniejszymy dotację to co się z planu wykona, pół dachu, pół konstrukcji dachu, pół wymiany pokrycia dachu? Parafia Pruśce przy dofinansowaniu 90 tys. zł  ma środki na zakończenie remontu dachu w jednym roku. Pan radny  Wojciechowski poprosił panią skarbnik o przedstawienie zestawienia sprawozdania dofinansowania remontów, dla wszystkich kościołów w gminie w tej kadencji. Pani skarbnik przedstawiła kwoty wydatkowane na dofinansowanie remontów na poszczególne kościoły w VII kadencji samorządu.  

Zestawienie dotacji udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków  w latach 2015-2017
Nazwa Beneficjenta
2015
2016
2017
Dotacja razem:
Koszt własny Beneficjenta
Wartość całkowita prac/robót
% Udziału dotacji w kosztach ogólnych
Parafia Św. Wita w Rogoźnie w tym:
20 000,00
0,00
100 000,00
120 000,00
84 500,10
204 500,10
58,68%
prace remontowo renowacyjne ościeżnic okiennych kościoła
20 000,00
 
 
 
0,10
20 000,10
100,00%
prace remontowo - konserwacyjne polichromii i tynków wewnętrznych kościoła
 
 
100 000,00
 
84 500,00
184 500,00
54,20%
Parafia Ducha Św. W Rogoźnie
20 000,00
30 000,00
27 500,00
77 500,00
53 719,19
131 219,19
59,06%
prace remontowe i konserwatorskie organów
20 000,00
 
 
 
5 800,00
25 800,00
77,52%
remont elewacji kościoła
 
30 000,00
 
 
19 969,56
49 969,56
60,04%
remont posadzki z kamienia naturalnego w kościele pw. Ducha Świętego
 
 
27 500,00
 
27 949,63
55 449,63
49,59%
Parafia NMP Królowej Świata w Parkowie
20 000,00
50 000,00
27 500,00
97 500,00
55 774,56
153 274,56
63,61%
odnowienie oszklonej arkady w zakrystii
20 000,00
 
 
 
6 398,39
26 398,39
75,76%
zakup okien do wymiany w partii tamburu pod kopułą centralną kościoła
 
50 000,00
 
 
21 340,17
71 340,17
70,09%
wymiana okien w kopule kościoła
 
 
27 500,00
 
28 036,00
55 536,00
49,52%
Parafia Św. Jakuba Ap. w Budziszewku
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
26 655,51
51 655,51
48,40%
remont elewacji kościoła*
 
 
25 000,00
 
26 655,51
51 655,51
48,40%
Oficyna pałacowa w Wełnie – os.prywatna
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
85 200,00
105 200,00
19,01%
remont dachu oficyny pałacowej i dobudówki z uwzględnieniem odwodnienia i drennażu w m. Wełna na działce 545/21**
 
 
20 000,00
 
85 200,00
105 200,00
19,01%
RAZEM:
60 000,00
80 000,00
200 000,00
340 000,00
220 649,36
540 649,36
62,89%

 

Pan radny Kinach zgłosił swój wniosek o podziale 30 tys zł dla kościoła w Parkowie i 70 tys zł dla kościoła w Pruścach. Pan radny Janus powiedział, że jeżeli Pruśce w jednym roku miałyby skończyć swoje prace, to jednomyślna  opinia KSSOiK jest bardziej zasadna, i wnioskuje o podział środków, 90 tys. zł na Pruśce i 10 tys. zł na Parkowo. Tym bardziej że parafia w Parkowie dostaje środki  co roku,  i gdyby teraz otrzymała 30 tys. zł wykorzystałaby więcej niż kościół św. Ducha jak również św. Wita w tej kadencji. Kościół św. Wita powinien otrzymać nieporównywalnie więcej  pieniędzy, ponieważ jest największa parafią. Pan przewodniczący Nadolny podkreślił, że w Parkowie są dwa kościoły, a parafia św. Wita ma o wiele więcej parafian. Pan radny Bartosz Perlicjan powiedział, że jeżeli ktoś składa wniosek o dofinansowanie to należy mu się pomoc i tak jest w tym przypadku i zapytał, dlaczego Pruśce wcześniej nie wnioskowały? Pan radny Nikodem podkreślił, że Pruśce nigdy nie korzystały z dofinansowania, natomiast gdyby teraz przekazać im całą kwotę dotacji to będą zrobione wszystkie założone prace a nie ich połowa, tym bardziej że dachu nie można remontować w części. Jak się rozbierze krokwie, to trzeba go skończyć.  Radna Ewa Wysocka zasugerowała, że jeżeli ksiądz w Parkowie otrzyma 30 tys zł, to zbyt wiele prac nie wykona. Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że propozycja pana radnego Romana Kinacha jest niesprawiedliwa, a proboszczowie z innych kościołów nie składali wniosków, żeby nie wchodzić sobie w paradę, obecnie pieniądze miały dostać parafie, które dotąd takiego dofinansowania nie miały. Pan Kinach powiedział, że z tego co mu wiadomo ksiądz z parafii św. Wita żadnych pieniędzy w tym roku nie chce. Pan radny Janus powiedział, że wcześniej  uzgodniono tak, że dostanie na 2016 rok Parkowo i nie będzie składało wniosku na 2017 rok. W 2017 roku wnioski złożyły cztery kościoły, mimo uzgodnień  również Parkowo, dlatego zostały zwiększone środki do 200 tys. zł. W  2018 roku ponownie złożyło Parkowo. Jeśli mówimy o Parafii św. Wita to nie jest to jeden kościół, gdyż są jeszcze kaplice w Tarnowie i Gościejewie. W związku z tym pan radny Janus poparł swoje uprzednio wypowiedziane zdanie, że zasadny jest podział taki jakiego dokonała KSSOiK oraz poparł zdanie kolegi radnego Krzysztofa Nikodema.

Pan przewodniczący Adam Nadolny poprosił radnych najpierw o zagłosowanie nad propozycją pana Romana Kinacha – czyli 30 tys. zł dla Parkowa i 70 tys. zł dla Prusiec – za tym wnioskiem zagłosowało 3 radnych. Druga propozycja dotyczyła przekazania 90 tys zł dla Prusiec i 10 tys dla Parkowa – i również za tą propozycja zagłosowało trzech radnych. Wobec tego radni wyrazili opinie pozytywną dotyczącą dofinansowania w 2018 roku, remontów kościołów w kwocie 100 tys. zł., jednak bez podziału środków finansowych.

W dalszej części komisji pani radna Wysocka zapytała pana kierownika Pawła Andrzejczaka, co może zaproponować w sprawie nieprzejezdnych dróg? Pan kierownik odpowiedział, że póki nie zejdzie woda – to równanie nie będzie miało sensu. Dodatkowo musza być przepusty udrożnione. Pani radna wskazał miejsca, gdzie droga jest zupełnie nieprzejezdna (tj. obok pani Sikorskiej w Studzieńcu, Pani Wronki w Nienawiszczu).  Pan radny Krzysztof Nikodem złożył wniosek w sprawie wycięcia drzewa przy wjeździe do Dziewczej Strugi i przestawienie znaku z nazwą miejscowości, ponieważ zasłania wyjazd na drogę nr 11. Następnie wywiązała się krótka dyskusja na temat zakupu równiarki, którą wywołał pan radny Kinach. Stwierdził, on że zamiast pieniędzy wydawanych na równanie dróg obcym podmiotom, za te środki można by zakupić równiarkę i przyuczyć pracownika z CIS do takich prac. Następnie pan radny Janus zgłosił brak znaku dla pieszych przy hotelu pana Dąbrowskiego oraz zainterweniował w sprawie złożonego pisma do biura rady przez panią Ewę Malinowską dotyczącego braku dojazdu do ul. Kolejowej. Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że zajmie się sprawą po nadejściu lepszych warunków pogodowych.

Należy również powtórzyć wniosek o zamontowaniu znaku „STOP” przy wyjeździe z ul. Potulickiej na drogę nr 241 w Rogoźnie, gdyż w odpowiedzi z 16 listopada 2015 otrzymaliśmy informację,   że wniosek zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2016 roku.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończone zostało o godz. 18.00 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf