Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 39/2013 z XXXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 39/2013

z XXXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 16.00

 

XXXIX  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 27 listopada 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości,przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny R. Kinach.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)       wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego,

c)       dyskusja na powyższy temat.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014,

b)       wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne,

c)       wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w trybie przetargowym,

d)       zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

e)       określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok,

f)        Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

g)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

h)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok,

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata

2013 – 2025.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz wniósł autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad, aby w pkt. 6 „j” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Uwagę do przestawionego porządku obrad wniósł radny M. Kutka, aby punkt 4 porządku obrad  został rozszerzony o pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej.

Następnie radny A. Nadolny wniósł uwagę, aby do porządku obrad wprowadzona została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

Dodał, że na każdej sesji Rady Miejskiej proponuje ujęcie w porządku obrad uchwały, ponieważ wszystkie Samorządy przekazały kwoty na rozbudowę szpitala w nasz niestety jeszcze nie.

Radny M. Kutka dodał, że w sesji udział bierze jeden mieszkaniec Rogoźna, dlatego nie chciałby, aby musiał on czekać do pkt. „Wolne głosy i wnioski”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że rozmawiał z mieszkańcem i uprzedził, że jeśli będzie chciał zabrać głos, to będzie mógł to zrobić w tym właśnie pkt.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy jest na sali jakiś mieszkaniec, dla którego przeszkodą jest czekanie do pkt. „Wolne głosy i wnioski” i chciałby głos zabrać w pkt. obecnie realizowanym?

Radny A. Nadolny dodał, że więcej czasu zajmuje dywagacja nad tym, w którym pkt. mieszkaniec ma zabrać głos niż sama jego wypowiedź.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że należy realizować zaproponowany porządek obrad, ale jeśli poprawka radnego M. Kutki zostanie uwzględniona, to mieszkaniec będzie mógł zabrać głos w pkt. 4 porządku obrad.

Nadmienił, że bez uwzględnienia tego w porządku obrad, nie może udzielić mieszkańcowi głosu wcześniej.

Radny P. Wojciechowski jeszcze raz zapytał, czy jest jakiś mieszkaniec, który chce w chwili obecnej zająć głos, ponieważ nie widzi sensu zmiany porządku obrad, jeżeli nie ma takiej potrzeby.

Radny M. Kutka dodał, że należy szanować się nawzajem i udzielić głosu mieszkańcowi. Dodał, że po co ma on czekać 5 czy 6 godz. do pkt. „Wolne głosy i wnioski” jeśli może zabrać zaraz głos i iść do domu cieszyć się rodziną.

Następnie zaproponowane uwagi poddano pod głosowanie.

1.  Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 sumą głosów 13 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych został wniesiony do porządku obrad.

2.  Uwaga radnego M. Kutki o rozszerzenie pkt. 4 o pytania do Burmistrza i radnych Rady Miejskiej sumą głosów 6 „za” 5 „przeciw”  przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych nie została przyjęta.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego sumą głosów 6 „za” 8 „przeciw” w obecności 15 radnych nie został wprowadzony do porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXVIIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że poprawki do treści protokołu zgłosił radny H. Janus. Poprawki zostały uwzględnione i naniesione.

Protokół z XXXVIII sesji RM przyjęty został 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy Starostwo przewiduje przeznaczenie w 2014 roku środków finansowych na remonty dróg powiatowych lub ich przebudowę? Jeśli tak, to poprosił o wyjaśnienie, na jakie drogi i ile środków zostanie przeznaczonych.

Poinformował, że zadał to pytanie, ponieważ trwają pracę nad uchwalaniem budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok i radni chcieliby wiedzieć, czy oczekuje się od nich przekazania jakiejś kwoty dofinansowania czy remontu do jakiejś drogi powiatowej, znajdującej się na terenie Gminy Rogoźno. Nadmienił, że wiadomo w jakim stanie są drogi powiatowe na terenie Gminy Rogoźno (chociażby droga prowadząca do Józefinowa, droga Karolewo-Tarnowo, droga Boguniewo czy Sierniki też wymagają naprawy ponieważ są w złym stanie, niedokończony jest również remont drogi w Budziszewku, który odbywał się w tym roku). Poprosił o odpowiedź, czy są plany Starostwa co do remontu tych dróg i jak to się ma do informacji, że Powiat zamierza w roku 2014 przebudować drogę powiatową Stobnica-Oborniki ze środków budżetu Powiatu i czy jest to prawda?

Radny A. Nadolny poinformował, że mieszkańcy często pytają jak wygląda sytuacja rozbudowy szpitala w Obornikach.

Zapytał Starostę Powiatu Obornickiego, czy odbywają się w tym temacie jakieś rozmowy i czy Gmina chce coś w tym temacie zrobić?

Odpowiadając na pierwsze pytanie Starosta poinformował, że Powiat Obornicki ma w administrowaniu 306 km dróg (odległość jak z Obornik do Gdańska). Na utrzymanie dróg Powiat Obornicki w roku 2013 otrzymał subwencję w wysokości 800.000 zł ( jest to kwota na bieżące utrzymanie dróg, łącznie z akcją zimową, na którą potrzebne są środki rzędu od 450.000 – 500.000 zł. Pozostała kwota przeznaczana jest na bieżące wydatki związane z odkrzewianiem, ścinką poboczy, remontowaniem tych dróg -  łącznie z inwestycjami, czyli zostaje ok. 200.000 zł po wykorzystaniu akcji zimowej. Dodał, że wszystkie inwestycje na drogach pochodzą z kredytów lub obligacji.

Odnośnie budżetu powiatu na 2014 rok Starosta poinformował, że wszystkie remonty dróg są remontami bieżącymi i w miarę możliwości finansowych powiatu, są one przeprowadzane. Dodał, że oczekiwanie na wielkie inwestycje drogowe bez zaciągniętych kredytów i nowych zobowiązań jest chyba iluzją.  Poinformował, że w roku 2013 powiat wyasygnował kwotę 300.000 zł i zwrócił się do wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu Obornickiego, że kwota ta może zostać przekazana na drogi powiatowe, aby samorządy wskazały te drogi, które wymagają remontów zapobiegawczych lub remontów bieżących, pod warunkiem, że każda Gmina dołoży kwotę minimum 100.000 zł.

Poinformował, że Gminy drogi takie wskazały i remonty tych dróg zostały wykonane. Gmina Rogoźno wskazała drogę prowadzącą do Budziszewka i powierzchowne utwardzenie tej drogi nastąpiło.

W Gminie Ryczywół przeprowadzono remont chodnika w  Tukawach i w Skszetuszach.

Gmina Oborniki wskazała ul. Obrzycką i zwróciła się z prośbą aby skumulować te środki i przeznaczyć na rok następny ze względu na to, żeby wystąpić jeszcze o środki z UE ( wniosek ten został rozpatrzony negatywnie). Nadmienił, że w roku 2014 na drogi powiatowe przekazane zostaną środki finansowe w kwocie 200.000 zł (Gmina Ryczywół, Gmina Rogoźno), ze względu na to, żeby środki zostały kumulowane i przekazane na i ul. Obrzycką,  na której remont potrzebne są środki w wysokości 1.100.000 zł, z tym że Burmistrz Obornik zaproponował pomoc finansową w kwocie 950.000 zł.

Radny P. Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie, czy na drogę Stobnica-Oborniki przekazana jest kwota w wysokości 150.000zł.

Starosta wyjaśnił, że tak.

Burmistrz B. Janus zapytał, czy p, Starosta warunkuje przekazanie tych 150.000 zł dla Gminy Rogoźno tym, że Gmina Rogoźno dołoży ponieważ Zarząd Powiatu nie zwrócił się do Gminy Rogoźno przed konstruowaniem budżetu (dowiedział się o tym na sesji Rady Powiatu w dniu 26.11.2013 r.). Burmistrz poinformował, że nie dysponuje środkami finansowymi, które mógłby dołożyć do budowy dróg powiatowych.

Starosta poinformował, że projekt budżetu nie został jeszcze przez Zarząd Powiatu przyjęty dlatego uważał, za bezsensowne i bezpodstawne  zwracanie się do Gminy Rogoźno o przekazanie środków finansowych.

Nadmienił, że otrzymał informację o złym stanie technicznym mostu w m. Ryczywół i została zlecona ekspertyza, czy most musi zostać zamknięty. Dodał, że remont pochłonąłby dużą część budżetu Powiatu.

Odnośnie drugiego pytania odpowiedział, że Powiat nie otrzymał żadnego wsparcia i pomocy w postaci dotacji od Gminy Rogoźno. Poinformował, że Zarząd Powiatu Obornickiego zdecydował się ogłosić przetarg ze względu na to, że jest zobligowany warunkami czasowymi, aby w terminie szpital został rozbudowany.

W ramach Ustawy o zamówieniach publicznych został ogłoszony przetarg na rozbudowę szpitala dysponując programem funkcjonalno – użytkowym i w wyniku tego przetargu wpłynęło 6 ofert z różnych firm, m.in. z terenu Powiatu Obornickiego i najniższa cena podana w przetargu wynosiła ok. 8 mln/zł, najwyższa 13mln/zł.

Poinformował, że przetarg został unieważniony ponieważ zaproponowane kwoty w przetargu przekraczały kwotę, którą Zarząd Powiatu przeznaczył w WPF na realizację tego inwestycyjnego zadania. Nadmienił, że jest duże zainteresowanie tym przetargiem i dnia 26.11.2013 r. został ogłoszony kolejny przetarg i Powiat liczy na to, że zaproponowane kwoty będą znacznie niższe od tych zaproponowanych w pierwszym przetargu.

Korzystając z okazji zwrócił się do Wysokiej Rady, o jeżeli to możliwe wsparcie finansowe dla Powiatu Obornickiego na rozbudowę szpitala (500.000 zł).

Dodał, że nie analizował sytuacji finansowej Gminy Rogoźno, postanowił się z tych rozmów wyłączyć, Zarząd Powiatu powołał trzy-osobowy zespół negocjacyjny do przeprowadzenia rozmów z p. Burmistrzem i Wysoką Radą. Poinformował, że rozmowy te trwają i myśli, że w wyniku tych negocjacji zrodzi się pomysł wyjścia z tej sytuacji. Nadmienił, że powiat posiada budynek po ZSA, który od roku stoi odłogiem i nic z tym budynkiem nie może zrobić na skutek takich a nie innych decyzji radnych Rady Miejskiej. Poprosił o zrozumienie tej sytuacji i wsparcie Powiatu Obornickiego, bo jest to inicjatywa godna uwagi i oczekuje tego całe społeczeństwo Powiatu Obornickiego.

Radny A. Nadolny zapytał, czy na dzień dzisiejszy nie ma żadnych ustaleń pomiędzy Panem Burmistrzem a Grupą Negocjacyjną?

Starosta odpowiedział, że nie uczestniczy w tych rozmowach ze względu na to, żeby nie komplikować sprawy a jego stanowisko w tej sprawie jest radnym dobrze znane.

Radny A. Nadolny poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu p. P. Gruszczyńskiego, który jest w Grupie Negocjacyjnej o poinformowanie na jakim etapie są rozmowy.

P. Gruszczyński poinformował, że w grupie negocjacyjnej jest członek Rady Powiatu p. Gustaw Wańkowicz, Sekretarz p. P. Sitek oraz Przewodniczący Rady Powiatu.

Nadmienił, że na spotkaniu, które się odbyło p. Burmistrz podtrzymał swoją ofertę kupna budynku po ZSA za kwotę 1 mln/zł, płatną w dwóch ratach po I rata w roku 2015 II rata w roku 2016. Poinformował, że zespół tą cenę przyjął, z prośbą aby zróżnicować kwoty płac, aby większa kwota mogła wpłynąć w roku 2015 (750.000 zł), pozostała część w roku 2016 (250.000zł). Dodał, że p. Burmistrz zapewnił, że  w miarę możliwości postara się, aby taki rozkład tych płatności był. Nadmienił, że zespół zaapelował do p. Burmistrza o niezobowiązujące oświadczenie, że w miarę możliwości budżetowych Gminy Rogoźno w  roku 2016, kiedy stanie przed powiatem problem dokonania remontu pozostałych pomieszczeń szpitala, wówczas p. Burmistrz rozważy możliwość dotacji na ten cel, czy to do powiatu czy bezpośrednio do szpitala – apel ten przez p. Burmistrza został przyjęty.

Poinformował, że apel ten został również przedstawiony na spotkaniu klubu radnych w powiecie i klub radnych zadecydował, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po rozstrzygnięciu tego przetargu. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2013 r. i wówczas jeśli kwoty w ofertach będą zbliżone do kwot oczekiwanych, to w miesiącu grudniu Zarząd wywołałby uchwałę Rady Powiatu zezwalającą na sprzedaż tego budynku po ZSA.

Burmistrz B. Janus poinformował, że w rozmowach podtrzymał swoje stanowisko (w spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący RM oraz Pani Skarbnik). Dodał, że sprzedaż budynku powinna  nastąpić do kwietnia 2014 roku, więc opłaty za sezon grzewczy  ponosi jeszcze Starosta. Poinformował, że rozłożenie kwot na raty było przeanalizowane z Skarbnikiem Gminy. Dodał, że składa takie obietnice, choć w przyszłym roku są wybory, ale uważa, że może coś takiego zrobić. Dodał, że członkowie ze strony Starostwa nalegali na to, żeby taka obietnicę złożyć, choć podczas rozmowy stwierdzono, że ta obietnica w sumie nie jest nic watra, ponieważ idą wybory i może zmienić się Rada i Burmistrz i każdy zdaję sobie z tego sprawę. Nadmienił, że przyrzeczenie takie będzie mógł złożyć jeśli Starostwo będzie sobie tego życzyło. Poinformował, że na spotkaniu rozmawiano również o tym, że przy rozłożeniu na raty Ustawa mówi o odsetkach, stopach dyskonta, weksla i o te wartości Rada Powiatu może obniżyć więc  nie myśli ona o naliczaniu odsetek. Dodał, że Gmina Rogoźno jako kupujący zapłaci akt notarialny jeśli wszystkie uzgodnienia zostaną dotrzymane.

Dodał, że kroki ze strony Starostwa zostaną poczynione już w grudniu i jeśli czas pozwoli to Gmina Rogoźno do sesji budżetowej przygotuje autopoprawkę do WPF, aby kwoty te znalazły się już w 2015 i 2016 roku.

Radny A. Jóźwiak zapytał Starostę, czy oprócz tych kwot, które mają spłynąć od Gmin na rozbudowę szpitala, Powiat też przeznaczy jakieś środki, czy tylko na tą drogę Stobnica – Oborniki?

Starosta odpowiedział, że jeśli szpital będzie kosztował 8 lub 8,5mln/ zł, a środki, które spłynęły z Gmin nie wynoszą 5 mln/zł (Ryczywół i Oborniki) to kto ma dołożyć resztę środków, jeśli Rogoźno nie dało nic? Dodał, że jest to oczywiste, że reszta środków pochodzić będzie z środków Powiatu.

Radny H. Janus zapytał, Starostwo wykonywać takie usługi wykonywać w Gminie Rogoźno (chodzi o odkrzewianie, ścinkę poboczy ciągnikiem zrębakiem) czy to odpłatnie, czy za jakąś inną odwrotną usługę np. odśnieżanie, ponieważ w Gminie Rogoźno jest kilka dróg („u nas trochę ciężko to idzie”), gdzie po remoncie krzewy zarastają drogę i byłaby pilna potrzeba takiego wycięcia.

Starosta wyjaśnił, że Powiat nie może prowadzić takiej działalności usługowej tym sprzętem na poczet osób i pobierać za to opłaty. Powiat nie może się takimi rzeczami zajmować.

Radny H. Janus powiedział, że chodzi mu o Gminę Rogoźno a nie o osoby.

Starosta odpowiedział, że miał na myśli zarówno osoby prywatne, fizyczne i Urząd.

Radny H. Janus zapytał, czy może to zostać wykonane w formie darowizny a w zamian za to, Gmina Rogoźno odśnieży drogi?

Starosta odpowiedział, że żadne wymienne sprawy nie wchodzą w rachubę, ponieważ Starostwo zamieszałoby się z tymi darowiznami. Dodał, że wraz z Burmistrzem Obornik zastanawiali się nad tym, aby powołać wspólną spółkę do tych spraw, ponieważ sprzęt jest, ale Powiat nie może tym sprzętem zarobkować. Poinformował, że sprzęt był zakupiony z myślą o utrzymaniu dróg, jest to maszyna do zaklejania dziur na gorąco, ale Powiat nie może tego robić. Nadmienił, że Powiat nie ma możliwości przerobowych, ponieważ nie ma pieniędzy na wykonywanie tego.

 

V. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy – informację przedstawił Podinspektor p. Arkadiusz Radecki. Informację stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Treść przedstawionej informacji:

Zarządzanie  kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym która polega na  zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku  wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej.

 Działalność w tym zakresie funkcjonuje w oparciu o  przepisy  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 590) oraz nowelizację z dnia 26 czerwca 2009r.

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w  na terenie gminy jest burmistrz Rogoźna. W gminie Rogoźno funkcjonuje Zespół Reagowania Kryzysowego  który pełni funkcję sztabu Burmistrza Rogoźna w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia na obszarze gminy. W skład systemu reagowania kryzysowego wchodzi również Gminny Komitet Przeciwpowodziowy. Obsługę kancelaryjno biurową Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Dodatkowo w pracach Zespołu mogą brać udział przedstawiciele miejskich służb i straży. Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego  pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Po godzinach pracy pełniony jest dyżur domowy pod numerami telefonów komórkowych. Poprzez centrum podejmowane są decyzje koordynujące działalność służb ratowniczych i innych organów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności w gminie. Koordynacja odbywa się również w obie strony na linii GCZK Rogoźno ( telefon dyżurny 24h ) - Centrum Powiadamiania Ratowniczego ( tel. 112) Oborniki. GCZK w Rogoźnie prowadzi działania obejmujące teren gminy, współpracuje z  Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Łączność funkcjonuje na bazie telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.  W przypadku awarii przekazywanie informacji odbywa się radiotelefonicznie.

W stałej gotowości do reagowania utrzymywane są:

-  Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego,

-  Gminne Ochotnicze  Straże Pożarne  jako  wsparcie  dla   Komendy  Powiatowej  

   Straży Pożarnej,

 -  Straż miejska  w ramach swoich kompetencji,

 -   Policja   jako  uzbrojona  formacja   służąca  społeczeństwu i   przeznaczona  do 

 ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku    

 publicznego,

 -   Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej    realizujący    bezpośrednio    pomoc  

 humanitarną dla   ludności,

  -   Opieka    medyczna,  która  realizowana   jest   poprzez    przychodnię   Zespołu  

 Lekarzy Rodzinnych s.c.  ,,Zdrowie Rodziny’’ w  Rogoźnie  oraz   Zakład  Opieki     

 Zdrowotnej   szpital     w    Obornikach,   Podstawowy    Zespół       Ratownictwa    Medycznego.  Istnieje  możliwość  zapewnienia osobom poszkodowanym opieki medycznej, psychologicznej  a   także  pomocy prawnej oraz posług duchowych,

 -   W  celu   zabezpieczenia   pomocy   medycznej w   transport  lotniczy  dla   osób 

poszkodowanych,   wymagających    natychmiastowej   pomocy   pogotowia    ratunkowego,   z    terenu  gminy    przygotowano stałe   miejsce   do   lądowania   i   startów  statków   powietrznych,

 - Na potrzeby reagowania kryzysowego oraz realizacji procedur operacyjnych opracowano     plan    reagowania    kryzysowego     miasta   i   gminy     Rogoźno,

- Wprowadzono system powiadamiania  ostrzegawczego sms  dla osób    funkcyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie.

    Za pomocą wiadomości przekazywane są informacje o możliwości wystąpienia zagrożeń oraz  szacowaniu ryzyka.

- W celu uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania  i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia Zarządzeniem Nr 64/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 maja 2008r. utworzono na terenie gminy:

    1) System Wczesnego Ostrzegania (SWO) funkcjonujący w czasie pokoju;

    2) System Wykrywania i Alarmowania (SWA) funkcjonujący w czasie kryzysu

    i  wojny.

-  Na podstawie opracowanych corocznie planów szkolenia obronnego prowadzone są szkolenia, których celem jest doskonalenie kadry  kierowniczej i pracowników bezpośrednio realizujących zadania obronne na szczeblu gminy. W roku bieżącym zrealizowano trening Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach którego doskonalone były umiejętności kierowania i współdziałania. Zaktualizowano plan operacyjny, dokumentację Stałego Dyżuru oraz Stanowiska Kierowania. Odbyło się szkolenie akcji kurierskiej w zakresie rozkodowania sygnału tabeli sygnałowej Jowisz.

-  W okresie zimowym Informuje się  ludność o konieczności odśnieżania dachów i powierzchni wielkopowierzchniowych takich jak markety hale produkcyjne. W porozumieniu z przedstawicielami zabezpieczenia gminy w media,  monitoruje się stan i utrzymanie przejezdności dróg oraz szlaków kolejowych, stan funkcjonowania  sieci  energetycznych,  wodociągowych i ciepłowniczych. 

-  Utrzymywany jest gminny magazyn przeciwpowodziowy w którym  przechowywane są niezbędne środki i sprzęt do doraźnego zabezpieczenia skutków wypadków katastrof i innych niebezpiecznych dla ludności zdarzeń. Magazyn wyposażony jest między innymi w środki do zabezpieczenia budynków: folie, plandeki, liny, środki ochrony indywidualnej, maseczki ochrony dróg oddechowych, ubrania ochronne, obuwie gumowe, rękawice, okulary ochronne, szpadle, łopaty, łomy kilofy, piły do drewna. W roku bieżącym planowane jest jeszcze uzupełnienie zasobów magazynu o rentgenoradiometr, oraz termiczne koce ratunkowe.

- W przypadku konieczności ewakuacji ludności GCZK posiada możliwość zabezpieczenia miejsc noclegowych, środków transportu, żywienia całodziennego według  podmiotów  zaktualizowanej na bieżąco bazy   zasobów  obrony  cywilnej.

-  Raz na kwartał aktualizowana jest baza danych ,,Arcus 2005’’ służąca współpracy osób koordynujących działania w czasie reagowania kryzysowego. Zawarte w nim dane  umożliwiają  szybkie podjęcie działań  w czasie wystąpienia zagrożeń  na administrowanym terenie.

W ostatnich latach sprawy z wiązane z bezpieczeństwem i ochroną ludności     

ukierunkowuje się na współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń

środowiska naturalnego oraz usuwanie ewentualnych skutków.

Podsumowując powyższe informacje - gminne centrum zarządzania kryzysowego 

jest zdolne do podjęcia działań oraz skutecznego reagowania kryzysowego”.

 

Radny H. Kuszak odnosząc się do systeu powiadamiania  ostrzegawczego sms  dla osób    funkcyjnych zapytał, czy pomyślano o tym, aby w przyszłości powiadamiani zostawali także mieszkańcy?

Podinspektor A. Radecki odpowiedział, że jest to planowane, dodał że na chwilę obecną system taki funkcjonuje w innych powiatach i gminach. Nadmienił, że system taki funkcjonuje poprzez operatorów w formie porozumienia. Dodał, że w Gminie Rogoźno system taki nie funkcjonuje.

Radny H. Kuszak zapytał,  czy jest możliwe przybliżenie kosztów tego porozumienia z sieciami komórkowymi?

Podinspektor A. Radecki odpowiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie zna takiego operatu.

 

b)       wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego – informację przedstawił radny Rady Miejskiej w Rogoźnie i pracownik Starostwa Powiatowego w Obornikach p. Roman Szuberski. Informację stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Treść przedstawionej informacji:

Zarządzanie kryzysowe stanowi element systemu zarządzania państwem, którego celem jest takie zorganizowanie państwa i społeczeństwa, by było ono w stanie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi powodowanymi przez klęski żywiołowe, katastrofy techniczne lub wojnę. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. System zarządzania kryzysowego jest tworzony przez władze wszystkich szczebli, różne instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz obywateli. Jego głównym celem jest ograniczenie strat ludzkich i materialnych powodowanych przez katastrofy oraz ochrona ludności przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, poprzez realizację programów zapobiegawczych, przygotowawczych, reagowania i odbudowy. W celu minimalizacji niepożądanych skutków ustawodawca przewidział cztery poziomy monitorowania sytuacji kryzysowych:

A)             KRAJOWY - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

B)             WOJEWÓDZKI - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

C)             POWIATOWY - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

D)             GMINNY - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W powiecie obornickim system zarządzania kryzysowego funkcjonuje od momentu utworzenia administracji samorządowej szczebla powiatowego. W skład systemu wchodzą: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Analogicznie w Gminie Rogoźno w skład systemu wchodzą: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wymienione elementy są ściśle ze sobą powiązane.

W Gminie Rogoźno w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 19 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, organem właściwym jest burmistrz. Do jego zadań w tych sprawach należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2)        realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)  realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b)  opracowywanie   i   przedkładanie   Staroście   Obornickiemu   do   zatwierdzenia   gminnego   planu
zarządzania kryzysowego;

3)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego;

4)        wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Rogoźno;

5)        zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6)    współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania,
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wymienione w punktach 1 do 7 zadania, burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Jego organem pomocniczym w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany zarządzeniem przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności:

ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

1)        przygotowywanie propozycji działań i wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;

2)        przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

3)        opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;

W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych, pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić także inne osoby zaproszone przez burmistrza do udziału w jego pracach.

Burmistrz Rogoźna zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:

1)  całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,

2)               współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3)               nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4)               współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5)               współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

6)               realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Realizację powyższych zadań, Burmistrz Rogoźna wykonuje przy pomocy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku bieżącym nie było zdarzeń przyjmujących znamiona kryzysu. Na bieżąco prowadzony jest obieg informacji o występujących zagrożeniach związanych z siłami natury i działalnością człowieka, który ma wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz ich mienia. Informacje w formie komunikatów i ostrzeżeń są bezzwłocznie przekazywane do odbiorców zgodnie z istniejącymi planami ostrzegania i alarmowania oraz oddzielnymi ustaleniami w tym zakresie. Otrzymywane komunikaty i informacje z WCZK w Poznaniu oraz IM i GW są w miarę precyzyjne. Komunikaty przekazywane są na bieżąco z poziomu Powiatu - PCZK Oborniki do powiatowych służb inspekcji i straży, GCZK Oborniki, GCZK Rogoźno i GCZK Ryczywół, mediów i innych podmiotów ustalonych w planach alarmowania. Informacje o zagrożeniach przekazywane są przez 24 godziny na dobę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach otrzymuje je z WCZK w Poznaniu, IMGW w Poznaniu, powiatowych służb inspekcji i straży oraz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymane informacje bez zbędnej zwłoki przekazywane są do Gminy Rogoźno i pozwalają przygotować się odpowiednim służbom gminnym do działań związanych z przezwyciężaniem mogących wystąpić zagrożeń.

W roku 2013 opracowano nowy Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego, który został uzgodniony z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Aktualizowane i nowelizowane są dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu obornickiego. Zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Obornickiego z dnia 5 maja 2011 roku wydano zalecenie do opracowania gminnych planów zarządzania kryzysowego. Plany gminne na terenie powiatu obornickiego zatwierdza Starosta Obornicki. Aktualnie Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Rogoźno jest jeszcze w fazie opracowywania. W najbliższych tygodniach, wprowadzone będą codzienne meldunki o sytuacji i zagrożeniach na terenie Powiatu, co spowoduje dodatkowe, czasowe obciążenie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach, systemów gminnych w tym Gminy Rogoźno oraz powiatowych służb inspekcji i straży (dotychczas sporządzane były raporty tygodniowe). Na bieżąco gromadzony jest sprzęt niezbędny do działań w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego zarówno przez Powiat Obornicki jak i Gminę Rogoźno. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odbywa się poprzez tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0, 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji, określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.)”.

 

Radny H. Kuszak zapytał, czy na terenie Powiatu Obornickiego funkcjonuje system powiadamiania kryzysowego SMS?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że informacje dość dużej skali przychodzą z Rządowego Centrum Powiadamiania do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania, następnie przekazywane są przez 24h/d do Powiatów a Powiaty przekazują to do Gmin.

Dodał, że jeśli chodzi o Powiat Obornicki, to dwie Gminy na terenie Powiatu mają tzw. SIM SMS-a, (Gmina Oborniki, Gmina Ryczywół). Oznacza to, że jeśli np. będą silne wiatry, gradobicie lub coś innego, to osoba, która będzie zalogowana do systemu otrzyma takie powiadomienie i może informację taką przekazać ludności. Dodał, że system ten funkcjonuje bardzo dobrze, choć koszt funkcjonowania takiego systemu  wynosi klika tysięcy zł rocznie.

Radny H. Kuszak zapytał, kto pokrywa koszty związane z tym SIM SMS-em?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że koszty te ponosi Gmina.

 

c)       dyskusja na powyższy temat.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

VI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 

a)       programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014 -  projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

b)       wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

c)       wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał, jaka jest cena kosztorysowa tego mieszania?

R. Piątkowski odpowiedział, że przewidywana cena wywoławcza wynosi 100.000 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

d)       zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Kuszak zapytał, czy załącznik do uchwały jest takiej samej treści jak w poprzedniej uchwale?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak. Dodała, że zmiana nastąpi tylko przy fakturowaniu.

Radny Z. Chudzicki zadał pytanie odnośnie §4 pkt.1 , który brzmi „całkowity koszt realizacji zadania ponoszony przez Gminę Rogoźno w trakcie trwania porozumienia nie może przekroczyć 210.000 zł”. Dodał, że komunikacja ta w naszym mieście funkcjonuje od m-ca sierpnia i ludzie są z tego bardzo zadowoleni i w związku z tym zapytał, czy  są to jakieś dokładne wyliczenia (te 210.000 zł), ponieważ od m-ca sierpnia do m-ca grudnia przeznaczonych było na ten cel 100.000 zł, dodał że teraz będzie to więcej miesięcy, dlatego pyta czy te 210.000 zł wystarczy?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że 210.000 zł to kwota wyliczona przy trzech kursach do Obornik i z powrotem. Dodał, że odbywają się rozmowy z firmą „Warbus”, aby uruchomić 4 kurs rano z Obornik do Rogoźna i popołudniu z Rogoźna do Obornik. Poinformował, że firma ta przedstawiła taką propozycję, byłoby to możliwe, ale Gmina Obornika nie zgodziła się na zrezygnowanie z jednego kursu. Dodał, że firma ta przygotowuje inną możliwość i na spotkaniu w przyszłym tygodniu będzie o tym mowa. Nadmienił, że wstępnie zrezygnowała z wieczornego kursu z Obornik do Rogoźna (łącznie w ciągu całego miesiąca podróżuje tym kursem 50 osób z Gminy Rogoźno i Oborniki), dlatego może będzie możliwość rezygnowania z tego kursu i skorzystania z kursu w innej godzinie.

Radny A. Nadolny zapytał, czy Pan Burmistrz bierze pod uwagę wydłużenie linii o takie miejscowości jak: Słomowo czy Gościejewo, gdzie nie dojeżdża ani pociąg ani autobusy. Dodał, że ci mieszkańcy tych miejscowości, którzy nie mają własnego pojazdu nie mają możliwości wyjechania poza teren, który zamieszkują. Dodał, że należałoby się nad tą sprawą pochylić.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie jest problemem to, dokąd ten autobus ma jechać, tylko potrzebne są na to środki finansowe. Dodał, że za środki, które obecnie Gmina na ten cel posiada, może podtrzymać tylko te 3 kursy pomiędzy Obornikami a Rogoźnem.

Dodał, Gmina Oborniki jest po przetargu (3,70/km) i „pieniądze trzeba by rozciągnąć, ponieważ trasy się nie da się rozciągnąć ” Poinformował, że wie o tym, że są to oczekiwania mieszkańców, i na każdej Wsi takie połączenie mogłoby funkcjonować ale wtedy należałoby o innej kwocie rozmawiać.

Radna R. Tomaszewska podpowiedziała Panu Burmistrzowi, że należałoby zrobić pewną zmianę w budżecie np. z § delegacje gdzie jest 40.000 zł i wyjazdy zagraniczne radnych gdzie są 4.000 zł zdjąć środki i w miejsce tego zadowolić społeczeństwo dodatkowymi kursami.

Radny H. Janus powiedział „w tym roku były trzy kursy,  mamy podjąć uchwałę na 210.000 zł, mówimy o czterech kursach, w tym roku za 5 miesięcy było 100.000 zł, czyli wynika z tego, że jeśli będą cztery kursy to jeszcze do tego dołożymy?”

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że w tym roku  przeznaczonych zostało 100.000 zł, wydanych zostanie ok 80.000 zł.  Jeszcze raz poinformował, że trzy kursy trasa Oborniki – Rogoźno to jest 210.000zł. Burmistrz poinformował, że myślał, że tę kwotę uda się jeszcze wprowadzić ten czwarty kurs ale się nieudało.  Dodał, że na dzień dzisiejszy jest pewne, że te trzy kursy na pewno zostaną podtrzymane.

Radny H. Janus poinformował, że w prasie „Ziemia Obornicka” wyczytał, że te 3.70/km to jest koszt za km dla tej firmy, jeżeli autobus faktycznie ma 30 osób, czy 0. Natomiast dodatkowe ceny są za bilety. Dodał, że dla tej firmy to jest luksus, ponieważ czy będzie ona wozić tyle osób czy tyle - wyjdzie na zero. Dlatego nie wie, czy jest to dobry układ, poza tym Gmina podpisuje się pod komunikację Obornicką, Oborniki podpisują umowę z tą firmą, Rogoźno nie ma żadnego wpływu na cenę. Zapytał, do kiedy jest ta umowa w tych cenach Gminy Oborniki z tą firmą?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że Gmina Oborniki ma podpisaną umowę na cały przyszły rok. Poinformował, że Gmina Oborniki ogłosiła przetarg i założyła w specyfikacji taką pozycję, że dochód ze sprzedaży biletów należy do tej firmy.

 

Uchwała została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

e)       określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Kuszak zapytał, kto ustala tę roczną stawkę?

M. Kachlicka odpowiedziała, że Skarbnik Gminy na podstawie wniosku Pana Dyrektora.

Radny H. Kuszak zapytał, jaka to była stawka w roku ubiegłym?

M. Kachlicka odpowiedziała, „ niestety nie pamiętam”.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że stawka ta w ubiegłym roku była większa.

Radny H. Janus odnosząc się do uzasadnienia uchwały zapytał, czy wzrost zaległości mimo decyzji komorniczych  nadal wzrasta?

M. Kachlicka odpowiedziała „tak wzrastają w dalszym ciągu”

Radny H. Janus zapytał „ i na to nie ma siły ściągnięcia?”

M. Kachlicka opowiedziała, że przyzwoleniem społecznym jest niepłacenie czynszów w naszych zasobach mieszkaniowych.

Radny H. Janus poprosił o przybliżenie tego przyzwolenia społecznego. Dodał, że może w takim razie wszyscy przestaną płacić podatki.

M. Kachlicka wyjaśniła, że jeśli ktoś mieszka i  dostaje lokal zastępczy za 1 zł/m2 i zostaje przeniesiony z SM do zasobów mieszkaniowych gminy i nadal nie chce płacić, to jak inaczej to nazwać? Dodała, że przepisy są takie, że nie można tych rodzin wyeksmitować na bruk, tylko musi dostać lokal socjalny, lokal zastępczy. Dodała, że mówiąc o przyzwoleniu miała na myśli przepisy ustawy  o gospodarce nieruchomościami.

 

Uchwała została podjęta 11 głosami „za” przy 3 głosie wstrzymującym w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

f)        Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

g)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

h)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok – projekt uchwały wraz z przygotowanymi do niej autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”

Autopoprawka nr 3 ( dotyczy planowanego wykonania zmian w rozdzielnicy zasilająco – sterującej w budynku świetlicy w Parkowie)

Radny R. Szuberski zapytał, czy skończyła się gwarancja na to urządzenie, czy będą to dodatkowe prace do wykonania?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że chodzi w tym o zamontowanie dodatkowych sterowników na sali, całkowity koszt kupna, zamontowania to ok. 4.000 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy dobrze rozumie, że wartość zamontowanej klimatyzacji w Parkowie wzrośnie o kolejne 4.000 zł + miesięczna opłata 1000 zł za utrzymanie mocy przyłączeniowej?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że koszt 1000 zł, to nie tylko opłata za klimatyzację, ale za funkcjonowanie całej świetlicy

M. Kachlicka dopowiedziała, że sterowniki te nie mają nic wspólnego z mocą zamówioną. Dodała, że moc będzie taka jak dotychczas, chodzi tylko o usprawnienie, żeby osoby, które korzystają wiedziały z jakiego włącznika skorzystać aby włączyć klimatyzację. Dodała, że na kuchni będzie inny wyłącznik, aby osoby się nie myliły i nie blokowały całego systemu.

Radny H. Janus dodał, że radna R. Tomaszewska dobrze zrozumiała, że koszt wzrośnie, ale tylko dlatego, że takie urządzenie można byłoby  zamontować, jeśli obsługiwałaby je jedna osoba, a jeżeli są to imprezy wiejskie, czy innych organizacji, to każda osoba, musiałaby przejść dodatkowe szkolenie. Nadmienił, że jeśli chodzi o moc zamówioną, to była złożona interpelacja i odpowiedź była taka, że za moc zamówioną na klimatyzację płacimy 1000 zł i nie jest to koszt całej sali wiejskiej.

Radna R. Tomaszewska dopytała, czy inne świetlice wiejskie też muszą mieć taką moc zamówioną, czy też płacimy za nie 1000 zł za moc, czy działają one na normalnym 230?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że gdyby wszędzie były zamontowane takie urządzenia jak w Parkowie, to też zostałaby zamówiona taka moc. Dodał, że pozostałe świetlice działają na 280.

Radny R. Szuberski odnosząc się do wypowiedzi p. Skarbnik dodał, że te trzy guziki nie wpłyną na moc, ponieważ jest ona tam dostatecznie duża, większa niż w szkole w Parkowie.

 

Autopoprawka nr 3 została przyjęta 13 głosami „za”  przy jednym głosie wstrzymującym w obecności 14 radnych.

 

Autopoprawka nr 4 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”

 

Przystąpiono do omówienia treści uchwały.

Radny A. Nadolny poinformował, że na budowę chodnika w m. Józefinowo przeznaczona została kwota 17.000 zł. Dodał, że po oględzinach terenu z p. Kierownik WRGiP, jak i również sugestii mieszkańców, prośba mieszkańców jest taka, aby zmienić przeznaczenie tej kwoty i utwardzić 100m odcinek drogi, od drogi powiatowej do bloków. Dodał, że po przeprowadzonej symulacji kosztów, zamknąłby się on w podobnej kwocie. Dodał, że chodzi o wykonanie podbudowy na tej drodze i być może kiedyś uda się ją pokryć asfaltem.

Poprawka radnego A. Nadolnego zastała przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźna na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata

             2013 – 2025 – projekt uchwały wraz z przygotowanymi do niej autopoprawkami  przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. ( salę opuścił radny A. Jóźwiak)

Autopoprawka nr 2

Radny H. Janus zadał pytanie związane z świetlicami wiejskimi. Czy zmniejsza się z tej kwoty planowanej 3.505,50? ( chodzi o zapis „Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki Studzieniec”).

M. Kachlicka wyjaśniła, że jest to limit zobowiązań a nie plan wydatków. Dodała, że w projekcie jest o tę kwotę wyższa, czyli o tą kwotę, na którą Burmistrz może jeszcze zaciągnąć zobowiązania, a te które są już zaciągnięte, to limit mieści się w planie 2013 roku, tylko chodzi o zmniejszenie limitu. Nadmieniła, że nie ma to wpływu na plan wydatków ani w 2013 roku ani 2014 roku, tylko na limit zobowiązań, jaki Burmistrzowi został z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w związku z przyjętą poprawką radnego A. Nadolnego nie należałoby zmienić w WPF  zadania budowa chodnika w Józefinowie na zadanie utwardzenie drogi, czyli zmienić zadania majątkowego na zadanie bieżące?

M. Kachlicka odpowiedziała, że należy to zrobić, tylko należy w pierwszej kolejności stosowną poprawkę poddać pod głosowanie.

Radny Z. Chudzicki zadał pytanie związane z załącznikiem nr 2 do uchwały, czyli wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025. Powiedział, że są w niej zawarte trzy kluczowe przedsięwzięcia:

1.Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim,

2.Budowa targowiska miejskiego,

3.Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec.

Zapytał, skąd ten pośpiech, aby w wykazie przedsięwzięć WPF na rok 2013 widniały te inwestycje? Zapytał, czy chodzi w tym o nadzór inwestorski i projekty i czy nie jest to pułapka dla radnych, że zwiążą sobie ręce głosując za, i nie będą mogli już dokonać żadnych zmian na następnej sesji budżetowej.

M. Kachlicka wyjaśniła, że z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o WPF wynika, że Skarbnik Gminy ma obowiązek niezwłocznego dostosowania WPF do złożonego projektu. Dodał, że w opinii p. Kolegiantka wskazała, że nie wnosi uwag ze względu na to, że wraz z  projektem uchwały na lata 2014 – 2025 został dostarczony projekt zmian w WPF na najbliższej sesji. Dodał, że zmiana jeśli chodzi o targowisko to jest to prośba, ponieważ podpisana została już umowa z wykonawcą i aby mógł on rozpocząć prace jeszcze w roku 2013 potrzebny jest wpis w dzienniku budowy  Inspektora Nadzoru, dlatego jest prośba o dokonanie tej zmiany.

Radny R. Szuberski odnosząc się do wypowiedzi radnego P. Wojciechowskiego i poprawki zgłoszonej przez radnego A. Nadolnego zapytał, czy w związku z tym projekt uchwały w sprawie WPF nie powinien być przegłosowany wcześniej, przed wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, jeśli zmiany te dotyczyły tej uchwały, która jest podejmowana w świetle wypowiedzi radnego P. Wojciechowskiego? Poprosił o opinię w tej sprawie.

M. Kachlicka wyjaśniła, że zapis ustawowy finansach publicznych mówi o uchwalaniu budżetu tej pierwszej uchwały. Dodała, ze na Komisji GFiR zarzucali, że uchwała WPF jest na końcu i mogą się pogubić przy uchwalaniu budżetu na rok 2014, dlatego zostało to omówione jako pierwsze, żeby móc Wysokiej Radzie powiedzieć, że jeśli pan radny nie złoży wniosku na piśmie a zostanie on przegłosowany, to jest to kosmetyczna zmiana i jest ona tę zmianę wprowadzić. Dodał, że jeśli chodzi o kolejność, to przy uchwalaniu budżetu ma obowiązek wysłać do RIO porządek obrad i wyciąg z protokołu o budżecie na 2014 rok i wówczas byłby zarzut, że nie została dochowana ustawowa kolejność głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Nadmieniła, że jeśli Wysoka Rada sobie życzy, to oczywiście można to zamienić.

Radny R. Szuberski dodał, że sytuacja jest taka, że jeśli WPF nie zostałaby podjęta  to Pani Skarbnik miałaby uwagę ze strony RIO, że jest ona niezgodna ze zmiana w budżecie.

M. Kachlicka wyjaśniła, że w ciągu 30 dniu musiałaby zostać zwołana kolejna sesja.

Radny A. Nadolny zgłosił następującą zmianę:

„Wnioskuję o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 17 tys. zł z zadania inwestycyjnego, budowa chodnika na zadanie bieżące remont drogi, polegające na utwardzeniu kamieniem od drogi powiatowej do bloków – odcinek ok. 100m bieżących”.

Poprawka została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Radny H. Janus odnosząc się do wypowiedzi radnego Z. Chudzickiego oraz rozmowy odbytej na posiedzeniu Komisji GFiR poinformował, że w związku z tym, że została podpisana umowa na budowę targowiska i jeżeli np. Rada nie przegłosowałaby tej budowy, to Gmina płaci karę w wysokości 10% wartości przetargu.

M. Kachlicka dodała, że tak.

Radny H. Janus zapytał, czy jest możliwość, aby Rada zmieniła plan WPF gminy?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak ale wtedy gmina zapłaci kary umowne a taki krok burmistrz dopiero podjął o przeprowadzeniu takiego postępowania, po uzyskaniu opinii RIO, że nie narusza dyscypliny finansów publicznych, mając tylko i wyłącznie w WPF gminy na 2014 rok to zadanie. Dodała, że jest już odpowiedź, że Rada zadecydowała, tylko nie można zaciągnąć zobowiązań, czyli gmina nie może mieć obciążeń w roku 2013, żadnej zapłaty za wykonanie tych prac w roku 2013, ale Burmistrz został już upoważniony do zaciągnięcia zobowiązań na przedsięwzięcia wymienione w załączniku podanym do uchwały.

Radny H. Janus dodał, że Rada podjęła decyzje o WPF. Zapytał, co się stanie jeśli Rada tę prognozę zmieni i zmieni budżet? Powiedział, że jest za budową targowiska, ale w pierwszej kolejności należało ustalić budżet i dopiero wówczas podpisywać umowę na budowę targowiska.

M. Kachlicka odpowiedziała, że umowa na dofinansowane budowy targowiska o czym Rada została poinformowana, została z Urzędem Wojewódzkim podpisana 26 lutego 2013 r. Poinformowała, że  jeśli Rada zdejmie inwestycję, to gmina zapłaci karę umowną w wysokości 10%. Dodała, że kwota te są zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i jest krótki termin realizacji, ponieważ inwestycja ta ma zostać oddana do 30 czerwca 2014 r. i gmina musi zdążyć otrzymać jeszcze w 2014 roku 1.000.000zł dotację od Województwa Wlkp. na realizację tego zadania.

Radny H. Janus zapytał, kiedy została podpisana umowa na wykonanie targowiska?

M. Kachlicka odpowiedziała, że 22 listopada 2013 r.

 

Uchwała w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

j)        zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański.

Poinformował, że po zmianie plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiał się następująco:

1.Projekt budżetu gminy.

2.Plan pracy Komisji na 2014 rok.

3.Rozpatrzenie skargi mieszkańca Rogoźna na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

Radny H. Janus odniósł się do kolejnej złożonej skargi mieszkańca Rogoźna i poinformował, że Komisja Rewizyjna również mogłaby rozpatrzeniem tej skargi się zająć.

Radny R. Szuberski poprał wypowiedź radnego H. Janusa, ponieważ Radę obligują terminy (data wpływu pisma 4.11.2013 r. ) i jeśli Rada nie podejmie działań w tym temacie, to osoba skarżąca zarzucić bezczynność organu i skierować skargę do Wojewody Wlkp. na bezczynność Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że Rada mogłaby złożyć wniosek o ujęcie w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok dodatkowego tematu.

Dodał, że jest przygotowywana w tej sprawie opinia prawna, która Wysokiej Radzie również zostanie  na najbliższej sesji przedłożona do akceptacji bądź też nie.

Radny H. Janus odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego zapytał, czy jeśli Rada będzie na ten temat dyskutować 18 grudnia, to czy wtedy będzie już po terminie?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że osoba skarżąca (Pan Zbigniew Łukaszyk) został pisemnie poinformowany, że temat, który w swych pismach porusza zostanie omówiony na najbliższych Komisjach Radny Miejskiej,( czyli nie ma w tym przypadku bezczynności ponieważ sprawa jest w toku).

Radny R. Szuberski poinformował, że przekroczenie terminu będzie 6.12.2013 r. i jego zdaniem powinno to zostać tak zrobione, aby do zaproponowanego projektu uchwały dopisany został pkt. 4 – rozpatrzenie skargi mieszkańca Rogoźna p. Zbigniewa Łukaszyka

( rozpatrzenie pisma za dnia 4.11.2013 r.)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że czytając to pismo skierowane na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie, nie rozumie, co Komisja Rewizyjna miałaby w tej sprawie zrobić?

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że mieszkaniec Rogoźna w tej sprawie skierował dwa pisma. Dodał, że nie może zgodzić się z wypowiedzią radnego R. Szuberskiego, że jest to skarga i z informacji jakie otrzymał też wynika, że radca prawny również tego jako skargę nie zakwalifikował a ponieważ pan Łukaszyk na piśmie otrzymał informację, że Rada tematem się zajmie, więc bezczynności organu w tej sprawie nie ma.

Radny H. Janus poinformował, że sprawa dotyczy ogłoszonego przetargu, który ma się odbyć w styczniu i jeżeli będziemy opóźniać rozpatrzenie tej skargi, to może się okazać, że przetarg został już rozstrzygnięty.

Następnie Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny o dopisanie do pkt. 4 planu pracy Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia treści pism  mieszkańca Rogoźna p. Zbigniewa Łukaszyka.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o sprecyzowanie, jakie pisma Komisja Rewizyjna na rozpatrzeć.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że chodzi o pismo z dnia 4.11.2013 r. oraz o pismo z dnia 15.11.2013 r.

Następnie wniosek formalny radnego H. Janusa został poddany pod głosowanie i sumą głosów 7 „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych został przyjęty.

 

Uchwała w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok wraz z naniesioną poprawką została przyjęta 13 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do Biura Rady wpłynęła interpelacja autorstwa Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Z. Chudzickiego.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki odczytał treść złożonej interpelacji.

Interpelacja 2/VI/2013 – stanowi ją załącznik nr 16 do protokołu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogoźno na lata 2014-2025 inwestycji pt. " Budowa hali widowiskowo - sportowej w Rogoźnie" oraz przygotowanie i opracowanie projektu na powyższe zadanie. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej podjęto kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014- 2020. Istnieje duża możliwość pozyskania funduszy unijnych na budowę i rozbudowę infrastruktury sportowej.

Budowa hali widowiskowej to jedna z najbardziej „wyczekiwanych" i pożądanych inwestycji naszego miasta. Wspólnie z mieszkańcami jesteśmy przekonani, że powinna niezwłocznie znaleźć się na liście priorytetowych przedsięwzięć sportowych w gminie Rogoźno. To wielka szansa dla naszego miasta! Funkcjonuje w nim wiele klubów i stowarzyszeń sportowych, które swoje rozgrywki prowadzą w gościnnej sali Zespołu Szkół Agrobiznesu a sale gimnastyczne w szkołach gminnych są mało funkcjonalne i mocno przepełnione. Dlatego już dziś warto przygotować projekt pod budowę hali, który jest niezbędny aby złożyć wnioski do Programów Operacyjnych”.

 

Dodał, że jeśli szansa ta nie zostanie wykorzystana, to hala ta po roku 2020 nie powstanie, ponieważ jest to ostatnie tak hojne rozdanie funduszy Unijnych dla naszego kraju (440mld/zł ). Dodał, że analizując WPF uważa, że realnym rokiem realizacji tej inwestycji jest rok 2017 –2018. Zaproponował, aby w przyszłym tygodniu spotkać się z dwoma klubami radnych i rozmawiać w tej sprawie.

Radna R. Tomaszewska zadała radnemu Chudzickiemu pytanie, czy nie uprawia on populizmu? Dlatego, że zwraca się on z interpelacją do Pana Burmistrza, żeby wprowadził on do WPF tą inwestycję. Zapytał, dlaczego radny Z. Chudzicki nie wykorzystał swojego prawa i w pkt. gdzie były omawiane zmiany w WPF Gminy Rogoźno nie wprowadził tego punktu? Dodała, że radni chętnie by to poparli. Dodała, że teraz jest już „po herbacie”.

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że uważa, że jeszcze nie jest „po herbacie” i wszystko jest przed nami. Dodał, że nie wprowadził tego do WPF, ponieważ liczy na to,  że zrobi to jeszcze Pan Burmistrz.

 

Treść interpelacji autorstwa radnych A. Nadolnego, H. Janusa, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego:

Interpelacja – 27.11.2013 r. - stanowi ją załącznik nr 17 do protokołu.

„W związku  z brakiem miejsc parkingowych wokół budynku  Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wnioskujemy o uporządkowanie terenu na sąsiedniej działce nr 1546/6  oraz utwardzenie kamieniem, gruzo-betonem  lub szlaką. Można wygospodarować teren pod miejsca parkingowe o pow. ok. 400 m2, dla pojazdów pracowników: urzędu, opieki społecznej i urzędu pracy.

Obecnie istnieje łącznie ok. 45 miejsc parkingowych przy ok. 35 pojazdach w/w pracowników.  Zamontowane znaki zakazu postoju i zatrzymywania na ul. Nowej znacząco zmniejszyły miejsca parkingowe dla interesantów. Brak miejsc parkingowych widać szczególnie podczas przypadających terminach płatności , przetargach, sprawach terminowych załatwianych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej czy Powiatowym Urzędzie Pracy. Koszt wykonania w/w parkingu nie będzie duży w stosunku do liczby interesantów szukający miejsc parkingowych”.

 

Treść zapytania autorstwa radnych A. Nadolnego, H. Janusa, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego:

Zapytanie – 27.11.2013 roku – stanowi je załącznik nr 18 do protokołu.

„W związku z pracami nad projektem budżetu 2014 roku prosimy o odpowiedź na posiedzeniu KGFiR zaplanowanej na dzień 2 grudnia b.r.

W kartach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z terenu Gminy Rogoźno, dotyczących podziału środków na remonty świetlic wiejskich przesłanych do LGD  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

 środki finansowane musiały (informacje podawane na komisjach oraz zebraniach sołeckich) zostać podzielone na poszczególne świetlice wg liczby mieszkańców danej miejscowości. Według tego klucza zostały wyremontowane świetlice w Parkowie, Grudnie i Gościejewie mimo że potrzeby były dużo większe. Przed spotkaniami z radami sołeckimi dotyczącymi szczegółów remontów poszczególnych świetlic, oraz później w projekcie budżetu 2014 roku zostały zmienione w różnych wysokościach  środki finansowe  na pozostałe  świetlice. Można byłoby zrozumieć, gdyby zwiększona kwota została podzielona jak początkowo, proporcjonalnie do ilości mieszkańców danej wsi.

Pytanie:

Prosimy  podać od kiedy zostały zmienione zasady podziału środków z LGD „Dolina Wełny”, a w związku z tym i środków budżetu gminy na remonty poszczególnych świetlic”?

 

Treść zapytania autorstwa radnych A. Nadolnego, H. Janusa, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego:

Stanowi je załącznik nr 19 do protokołu.

Zapytanie nr 1/11/2013.

„W  związku   z  planowaną budową promenady   wnosimy   o   udzielenie odpowiedzi (w możliwie najkrótszym terminie) dotyczącej:

1.  Ilości działek znajdujących się na terenie planowanej budowy promenady.

2.                Jakie są tytuły prawne Gminy Rogoźno do poszczególnych działek.

3.                Czy właściciele działek są obciążani przez Gminę Rogoźno podatkiem od nieruchomości (tereny pod istniejącą promenadą).

4.                W przypadku, gdy Gmina Rogoźno nie jest właścicielem poszczególnych działek, do kiedy są zawarte umowy do korzystania z tych działek.

5.                Ile  umów  dzierżawnych  na  terenie  planowanej   budowy  promenady zostało przedłużonych przez pana Burmistrza.

6.                W jakim zakresie są zawarte umowy dzierżawne i czy zawierają one zgody (upoważnienie) na prowadzenie budowy.

7.                Kiedy planuje się dokonać wykupu gruntu pod budowę promenady, który nie jest jeszcze własnością Gminy Rogoźno”.

 

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Pan Burmistrz widzi taką możliwość, aby do WPF Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 wprowadzić inwestycję pt „Budowa hali widowiskowo-sportowej”?.

Burmistrz B. Janus odpowiedział „nie wiem”.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedź na interpelację autorstwa radnego A. Jóźwiaka: stanowi ja załącznik nr 20 do protokołu.

„ W odpowiedzi na pismo BR.0003.22.2013.MM dotyczące złożonej przez radnego Rady Miejskiej Adama Jóźwiaka interpelacji nr 1/IX/2013 w sprawie wykonania remontów izb lekcyjnych, świetlic i innych pomieszczeń w szkołach w latach 2011-2013, w załączniku przekładam informację dotyczącą powyższego tematu”.

Gimnazjum Nr 1

2011

remont klasy nr 29

     25 000,00 zł

naprawy na budynku gospodarczym i budynku Sali gimnastycznej po dewastacji (wymiana rynien, haków, opierzeń, położenie papy, odgromień)

        5 000,00 zł

odnowienie klasy nr 23 po zalaniu (remont sfinansowany z odszkodowania)

        4 035,00 zł

2012

remont dwóch korytarzy: w starym i nowym budynku szkoły

     36 600,00 zł

2013

usunięcie awarii kanału dymnego

        1 998,75 zł

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

2011

demontaż starej i montaż nowej instalacji CO w remontowanym odcinku korytarza Sali gimnastycznej

        3 560,00 zł

remont części korytarza przy Sali gimnastycznej

     19 500,00 zł

remont dachu przy ul. W. Poznańskiej

        1 476,00 zł

awaryjne prace dekarskie na Sali gimnastycznej

        1 008,60 zł

wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika przy Sali gimnastycznej

        5 239,80 zł

wykonanie i rozbiórka budynku przy Sali gimnastycznej

        4 194,30 zł

inne prace awaryjne - naprawa instalacji CO, instalacji elektrycznej

        1 839,50 zł

2012

naprawa dachu po wichurze - ul. W. Poznańska

        1 300,00 zł

naprawa instalacji CO

        1 100,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej

           550,00 zł

prace awaryjne związane z odbudową komina

        5 294,00 zł

prace dekarskie, malarskie, tynkarskie - usunięcie szkód po nawałnicy

        4 895,40 zł

naprawa instalacji wodnej

           362,00 zł

2013

naprawa przyłącza gazowego

        4 498,00 zł

naprawa dachu - ul. M. Poznańska

           989,00 zł

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3

2011

remont toalet dziewcząt i chłopców

        7 300,00 zł

remont Sali 111 i 108 w celu przygotowania do otwarcia do oddziału "0"

     21 077,00 zł

remont Sali 001

     26 000,00 zł

2012

remont szatni przy Sali gimnastycznej

        4 981,50 zł

2013

remont klatki schodowej - wejście do budynku

     19 999,80 zł

demontaż boazerii z płyt wiórowych (hall)

        1 995,00 zł

remont Sali 201

     19 979,55 zł

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Parkowie

2011

przebudowa ściany w pokoju nauczycielskim

        1 499,62 zł

naprawa instalacji elektrycznej

        3 608,72 zł

remont pionu CO

        3 399,72 zł

2012

awaryjne naprawy instalacji elektrycznej w kuchni i instalacji odgromowej

        5 198,00 zł

2013

wymiana grzejników

     17 795,43 zł

 

Zespół Szkół w Gościejewie

2011

remont Sali gimnastycznej

     10 000,01 zł

zakup drzwi zewnętrznych

        4 200,00 zł

naprawa dachu na Sali gimnastycznej

        4 839,00 zł

naprawa lamp

           140,00 zł

2012

prace budowlane w Sali gimnastycznej w Tarnowie wraz z naprawą podłogi

     16 069,89 zł

awaryjna naprawa komputerów w Sali w Gościejewie

           476,00 zł

2013

wykonanie parkingu

        2 500,42 zł

prace remontowe klasy w Tarnowie

        5 400,00 zł

wymiana okna w oddziale przedszkolnym

        2 059,99 zł

 

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

2011

wymiana okien

        7 900,00 zł

2012

malowanie górnego korytarza

        1 999,98 zł

2013

wymiana okien

     11 200,00 zł

wykonanie schodów zewnętrznych

        5 800,00 zł

 

Przedszkolne Nr 1

2011

remont szatni personelu, malowanie pomieszczeń

        4 617,29 zł

remont komina

        1 382,00 zł

2012

wymiana okna w kuchni

        1 985,00 zł

2013

montaż systemu oddymiana

     26 988,66 zł

 

Przedszkole Nr 2

2011

odnowienie elewacji budynku byłej kotłowni

     10 000,00 zł

 

Przedszkole w Parkowie

2012

usunięcie awarii zimnej wody

           887,00 zł

2013

naprawa kanalizacji

        1 955,70 zł

 

Odpowiedź na interpelację autorstwa radnego P. Wojciechowskiego: stanowi ją załącznik nr 21 do protokołu.

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pawła Wojciechowskiego dotyczące elektrowni wiatrowych znajdujących się w miejscowości Kaziopole i Gościejewo informuję, że na podatek od nieruchomości za elektrownie wiatrowe składa się podatek za grunty oraz budowle. Grunty pod wiatrakami opodatkowane są stawką 0,57 zł za m2, natomiast za budowle stawka wynosi 2% wartości budowli (uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2012r.).

                Wiatrak w Kaziopolu  to przychód 4.631 zł za grunty i budowle. Wysokość podatku za grunt pod wiatrakami w Gościejewie to przychód w kwocie 1.415 zł (podatek naliczony za 9 m-cy roku 2013, zgodnie ze zmianą sposobu użytkowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków z dnia 15.03.2013r.). Wiatraki w Gościejewie zostały oddane do użytkowania w roku 2013 (decyzja PINB pozwolenia na użytkowanie z dnia 04.02.2013r.)  i zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, z uwagi na powyższe wartość budowli wykazana zostanie przez płatnika w deklaracji na rok 2014. Deklarację taką stosownie do treści art. 6 ust. 9 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, mają obowiązek składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru”.

 

 

Radny P. Wojciechowski powiedział, że są to kwoty podatku za 2013 rok i zapytał, jak będzie się to przedstawiało w przyszłych latach, jakie kwoty wpłyną i gdzie są te  kwoty po 100.000zł  podatku od nieruchomości od  wiatraków, o których była niejednokrotnie mowa?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wie, kiedy była mowa o 100.000 zł. Odnośnie wiatraków w Gościejewie odpowiedział, że firma, która jest właścicielem tych wiatraków złoży w przyszłym roku deklarację i jest to 2% od wartości budowli.

Dodał, że do złożonej deklaracji dołożone zostanie 2% i będzie to podatek od nieruchomości.

Radny H. Janus dodał, że jeśli chodzi o te 100.000 zł to mówiły to firmy na zebraniach, w których radni uczestniczyli w Boguniewie, Studzieńcu, innych spotkań nie było a powinny się odbyć konsultacje społeczne. Dodał, że obiecywano Pani Sołtys, że firma te pieniądze jeśli mieszkańcy się zgodzą przekaże na Sołectwo. Nadmienił, że radni wyjaśnili firmie, że nie można tych pieniędzy przekazać Sołectwu, tylko Gminie a Gmina może lub nie musi przekazać Sołectwu.

Powiedział, że kwota 4.631 w Kaziopolu, to jak słyszał również jest podatek od budowli i gruntowy.

Z treści odpowiedzi na interpelację wynika, że tak.

W związku z tym zapytał, jak obliczane jest te 2% od budowli, jeśli np. wiatrak kosztuje ok. 1.000.000 zł (łącznie z montażem) dodał, „to złotówki te inaczej wychodzą i jak to jest liczone od budowli”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że podatek 2% liczy się tylko od budowli, czyli bez wyposażenia całej instalacji ( za fundamenty – czyli to co jest budowlą w ramach przepisów prawa budowlanego).

Radny H. Janus powiedział, że w związku z tym radni otrzymali nieprawdziwe informacje , ponieważ o tych 100.000 zł od wiatraka to większość radnych słyszała.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w przyszłości będą nadal stawiane wiatraki, ponieważ z tego co pamięta miał być stawiany w okolicach Szczytna, radni podejmowali takie uchwały i czy w najbliższym czasie będą one powstawały?

Burmistrz odpowiedział, że odnośnie wiatraka w Słomowie, to plan przestrzenny jest uchwalony  i firma, która będzie chciała budować, to musi złożyć tylko projekt i pozwolenie na budowę do Starostwa. Poinformował również, że kilka lat temu zostało wydane pozwolenie na budowę wiatraka w Gościejewie, ale nie posiada informacji, czy firma podejdzie do realizacji tematu.

Radny H. Janus poinformował, że Pan Sołtys otrzymał kiedyś pismo z informacją, że jest planowana budowa wiatraków pomiędzy Gościejewem a Laskowem (dalej za torami). Zapytał, czy Gmina posiada jakieś informacje na ten temat, bo mieszkańcy i Sołectwo nic nie wiedzą.

Burmistrz odpowiedział, że również nie posiada informacji w temacie.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy Urząd posiada wiedzę jak odbywa się to w innych gminach (wpływy z podatków od nieruchomości od wiatraków)?

Burmistrz odpowiedział, że różnie się to odbywa, Margonin i Gołańcz kończy budowę wiatraków ale nie wie, czy są już oddane do użytku. Odnośnie wiatraka w Kaziopolu dodał, że jest to wiatrak używany 0,8 MW i wartość, którą firma podała, można jeszcze zweryfikować. Dodał, że z nieoficjalnych źródeł wie, że wiatrak w Kaziopolu kosztował 160 tys. euro.

 

Odpowiedź na interpelację złożoną przez grupę radnych: H. Janusa, A. Nadolnego, R. Kinacha, M. Połczyńskiego, M. Kutkę, R. Szuberskiego, R. Tomaszewską. Załącznik nr 22 do protokołu.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez grupę Radnych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej
w dniu 30.10.2013 roku zarejestrowaną pod nr 14278 w dniu 04.11.2013r. informuję, że w latach 2011-2012 nie zaproponowałem w budżecie środków na budowę dróg dojazdowych do pól ze względu na brak możliwości finansowych gminy. We wskazanym okresie były realizowane również zadania dofinansowane ze środków PROW oraz WRPO  (środki zewnętrzne) między innymi:
w 2011 roku łączna wartość n/w  zadań wynosiła 3.885.276,41 zł przy  dofinansowaniu
2.798.094,39 zł

1)    zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w m. Studzieniec, Jaracz, Pruśce i Ruda,

2)    budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach

      do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno,
3)   modernizacja świetlic wiejskich w Grudnie, Gościejewie,

 4)  budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie.

W 2012 roku łączna wartość n/w zadań wynosiła 15.295.148,44 zł przy dofinansowaniu
 9.187.787,30zł
                       1)     zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w m. Cieśle, Dziewcza Struga, Wełna i Parkowo,

2)    cd. budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno.

W związku z powyższym zarzut o braku wykorzystania środków zewnętrznych jest bezzasadny, ponieważ nadrzędną w tym temacie sprawą były ograniczone możliwości finansowe gminy.
W okresie wykorzystywania środków strukturalnych zadania realizowane były przede wszystkim na terenach wiejskich.

Jednocześnie informuję, że FOGR z dniem 31.12.2010 roku został zlikwidowany zgodnie z art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stały się dochodami województwa, które zgodnie z art. 22c ust.1 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczane są głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast. Szczegółowe zasady przyznawania  środków zostały określone w Uchwale Nr 2324/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2012 roku, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w  BIP na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”.

Radny H. Janus powiedział, że odpowiedź jest bardzo ładnie rozpisana, ale częściowo nie na temat ponieważ Pan Burmistrz zawsze mówił, że nie ma już FOGR-u i nie ma już dofinansowania to dlaczego rada nie została poinformowana, że taka możliwość istnieje? Dodał, że być może wtedy byłaby możliwość wprowadzenia zmian w budżecie i byłyby budowane drogi kosztem inwestycji, które nie były dofinansowane.

Nadmienił, że wszystkie wymienione inwestycje na sumę 3.885.276,41 cyt. „w związku z powyższym zarzut o braku wykorzystania środków zewnętrznych jest bezzasadny, ponieważ nadrzędną w tym temacie sprawą były ograniczone możliwości finansowe gminy.
W okresie wykorzystywania środków strukturalnych zadania realizowane były przede wszystkim na terenach wiejskich” powiedział, że zapis ten jest śmieszny. Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2011 powiedział, że nie będzie już mówił ile to rzeczywiście kosztowało. Dodał, że budowa kanalizacji w Rogoźnie i w m. Ruda i Garbatka to dwie  inwestycja realizowane w mieście a na wsi są dwie inwestycje i zapytał ile one kosztowały (zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w m. Studzieniec, Jaracz, Pruśce, Ruda). Dodał, że modernizacja świetlic wiejskich w m. Grudnie i Gościejewie kosztowała ok. 400.000 zł, budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie ok. 140.000zł. Powiedział, że łącznie na wsie przekazano z tych 18.000.000 ok. 1.000.000 i jak można napisać, że zadania realizowane były przede wszystkim na terenach wiejskich.

Zapytał, jaka część kwoty poszła z tych pieniędzy na wieś?

Odnośnie zapisu: „szczegółowe zasady przyznawania  środków zostały określone w Uchwale Nr 2324/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2012 roku, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w  BIP na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”, powiedział, że to właśnie on na zebraniu wiejskim w Gościejewie powiedział, gdzie, jakie wnioski można znaleźć, gdzie jest wzór wniosków a Pan Burmistrz informuje, gzie można to znaleźć. Zapytał, czy chce się radnych tym ośmieszyć?

 

Odpowiedź na interpelację grupy radnych  H. Janusa, A. Nadolnego, R. Kinacha, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej:  stanowi ją załącznik nr 23 do protokołu.

„W odpowiedzi na interpelację nr 2/10/2013, złożoną przez grupę Radnych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30.10.2013 r.,  wyjaśniam:

  1. Remont świetlicy wiejskiej w Owczegłowach jest wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez Firmę „Projektowanie i Nadzory- Andrzej Fiedosiuk,          ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec”. Jednakże w trakcie wykonywania robót budowlanych (np. podczas wiercenia otworów) okazało się, że ściany zewnętrzne są znacznie zawilgocone. W związku z tym, że budynek nie posiada izolacji poziomej ścian, występuje tu zjawisko kapilarnego podciągania wody. Problem ten przedstawił inspektor nadzoru inwestorskiego – Eugeniusz Cieszyński zapisem z dnia 25.09.2013 r. w dzienniku budowy,   z prośbą o zajęcie stanowiska przez projektanta branży budowlanej inż. Tomasza Cieśli w sprawie kontynuacji robót budowlanych. Pan projektant wpisem do dziennika budowy z dnia 26.09.2013 r. zalecił wysmarować zawilgocone miejsca 2 x środkiem IZOMUR. Izolację przeciwwilgociową, ze względu na brak środków finansowych zalecił uwzględnić przy robotach zewnętrznych, związanych z dociepleniem ścian. Roboty te planuje się wykonać do II kwartału 2014 r.
  2. Jeżeli chodzi o sposób zabezpieczenia świetlicy przed „niszczycielskim” działaniem wilgoci, można to wykonać np. poprzez:

·         odcinkowe podcięcie murów zewnętrznych, umieszczając w tych miejscach 2 x papę izolacyjną;

·         hydrostopem-iniekcyjnym – penetrującą blokadą przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych (instrukcja techniczna w załączeniu);

·         elektro – iniekcję.

Najbardziej skuteczną metodą z pośród wyżej wymienionych jest „hydrostop-iniekcyjny. Koszt wykonania osuszenia budynku świetlicy bez względu na przyjętą technologię jest podobny i wynosi na dzień dzisiejszy ca 10.000,- zł netto”.

Radna R. Tomaszewska dopytała, czy prawdą jest, że w świetlicy tej nie jest podłączona energia elektryczna i dlaczego oraz kiedy zostanie podłączona?

Burmistrz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2013 r. została podłączona.

Radny M. Połczyński powiedział, że zasadnym było stwierdzenie przez pana Cieszyńskiego, że w budynku tym jest wilgoć. Dodał, że według wykonawcy najlepszym rozwiązaniem byłoby podcięcie fundamentów aby tej wilgoci uniknąć.  Poinformował, że jeśli projektant ma inne możliwe rozwiązanie to nie widzi on zastrzeżeń.

 

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informację Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25 listopada 2013 r., głównymi tematami posiedzenia były:

1.Stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  aglomeracji miasta Rogoźno, gdzie nastąpiło podsumowanie rzeczowe i finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i separatorów oraz oczyszczalni ścieków.

2. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok, gdzie nastąpiła prezentacja projektu budżetu oraz odbyła się dyskusja, wyjaśnienia i ewentualne wnioski Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa do projektu budżetu.

Członkowie Komisji podjęli następujące wnioski:

„Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2013 r. podjęła wnioski w sprawie rozważenia przez Pana Burmistrza Rogoźna możliwości ujęcia w projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok następujących zadań:

1.                   Zakup kosiarek dla Sołectw w Studzieńcu, Jaraczu, Garbatce, Słomowie, Owieczkach, Budziszewku oraz dla Szkoły Podstawowej

Nr 3 w Rogoźnie.

2.                   Zakup samochodu strażackiego z napędem 4x4 dla OSP w Rogoźnie.

3.                   Utwardzenie drogi w m. Stare na odcinku od drogi powiatowej

Sierniki – Stare do osiedla domków jednorodzinnych i p. Nowickich.

4.                   Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stare w kierunku miejsca zamieszkania p. Nowickich i powstającego osiedla domków jednorodzinnych (ok. 4 słupów).

5.                   Zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP w Parkowie.

6.                   Sfinansowanie prac wykończeniowych ( wykonanie szamba, położenie pozbruku) przy świetlicy w Boguniewie oraz zakup wyposażenia

     (  stoły, krzesła, lodówka, kuchenka) dla pomieszczeń świetlicy.

7.                   Remont dróg gminnych:

a)                  naprawa kostki brukowej na drodze nr  272553 P i 272545P od ZS Gościejewo do drogi nr 272515P Gościejewo – Laskowo.

b)                  naprawa kostki brukowej na drodze  nr 272513P w Owieczkach.

8.                   Wyodrębnienie w projekcie budżetu na 2014 rok kwoty 40.000 zł na dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rogoźno w celu zakupu sprzętu pożarniczego.

9.                   Adaptacja budynku strzelnicy ( pomieszczeń) i jego wiaty w miejscowości Tarnowo na terenie Zespołu Szkół, na cele sportowo – rekreacyjne”.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada br., posiedzenie składało się z dwóch części, pierwsza część wyjazdowa – wizytacja oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

Głównym tematem posiedzenia Komisji był  stan realizacji budowy Kanalizacji Sanitarnej i  Oczyszczalni Ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył pan Inżynier Kontraktu Pan Ireneusz Szajerka, Pan Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko, Główny Specjalista ds. budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Pan T. Zygmunt, poinformował, że członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z tym, co zostało do tej pory zrobione.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ubolewa nad faktem, że do wszystkich radnych zostały wysłane zaproszenia a w części wyjazdowej uczestniczyło tylko 4 radnych. Dodał, że druga część posiedzenia odbyła się w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, gdzie odbyła się dyskusja na powyższy temat.

Nadmienił również, że na posiedzeniu Komisji wypracowana została opinia na temat budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok. Dodał, że jest to opinia pozytywna z uwzględnieniem opinii radnego R. Szuberskiego, który swoją pozytywna opinię dotyczącą budowy promenady uwarunkował załatwieniem wszystkich formalności prawnych związanych z własnością działek a radny R. Dworzański zgłosił uwagę dotycząca uwzględnienia prac związanych z przebudową chodników w miejscowości Rogoźno.

Komisja SSOiK podjęła również wniosek następującej treści:

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie  wnioskuje do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu o zamontowanie dodatkowych sygnalizatorów w ilości 3 szt. (światła ostrzegającego) zamontowanych na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniu ulicy W. Poznańskiej i Kotlarskiej w Rogoźnie. Pomarańczowe sygnalizatory mają przestrzegać kierujących skręcających w drogę poprzeczną  z dużą prędkością o przejściu dla pieszych.

Na w/w skrzyżowaniu odbywa się bardzo duży ruch a w ostatnim czasie doszło tam do potrącenia pieszego.

Proszę również rozważyć możliwość zamontowania lamp oświetlających bezpośrednio nad przejściami”.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zgodnie z planem KR realizowała następujące tematy:

1.Analiza dochodów gminy z wykorzystaniem majątku gminy ( szkoły, świetlice).

2.Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    

Rogoźnie (w tej kwestii Komisja odbyła trzy posiedzenia w dniu 7.11.2013 r., 12.11.2013 oraz 19.11.2013 r.

Poinformował, że jeśli chodzi o dochody funkcjonowania placówek oświatowych to plan finansowy opiewał na kwotę 23.147 zł  a wykonanie na kwotę 26.655 zł.

Dodał, że łączna kwota należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wynosi 4.392,50 i dotyczy ona trzech Sołectw:

Kaziopole 3.805,59  Studzieniec 307,00  Gościejewo 280,00 + media 635,37.

Radny H. Janus zgłosił poprawki do wniosków przedstawionych przez Przewodniczącego KGFiR i poinformował, że w pkt. 2 -  zakup samochodu strażackiego z napędem 4x4 dla OSP w Rogoźnie ( chodziło o zakup samochodu ciężkiego), pkt. 5 - zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP w Parkowie ( chodziło o zakup średniego wozu strażackiego), pkt. 8 - wyodrębnienie w projekcie budżetu na 2014 rok kwoty 40.000 zł na dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rogoźno w celu zakupu sprzętu pożarniczego ( wniosek był następujący: w celu otrzymania środków zewnętrznych w tej samej kwocie, na zakup sprzętu pożarniczego).

Radny H. Janus poprosił również o omówienie wniosku złożonego przez KSSOiK.

Wniosek omówił radny H. Kuszak, który poinformował, że z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców jak i swoich własnych obserwacji uważa, że złożenie takiego wniosku było jak najbardziej zasadne.

 

Radny A. Nadolny poprosił o omówienie pkt. 4 sprawozdania Przewodniczącego Rady Miejskiej - 09.11.2013 r. - wraz z delegacją rogozińskich władz samorządowych przebywałem we Francji, na zaproszenie tamtejszych władz miejscowości La Trimouille.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że w najbliższym numerze miesięcznika Gminy Rogoźno „Głos Rogoźna” ukażę się obszerny artykuł na ten temat.

Następnie Przewodniczący odczytał fragment przygotowanej przez siebie informacji.

Następnie Przewodniczący KGFiR odniósł się do wypowiedzi radnego H. Janusa i poinformował, że bardzo często członkowie Komisji swoje wnioski podają w bardzo luźnej formie a uszczegóławiane zostają one dopiero podczas  pisania. Dodał, że przy pisaniu wniosków posłużył się wypowiedzią H. Janusa, który na Komisji GFiR powiedział, że wnioski składane na Komisji są już wcześniej złożone do projektu budżetu do Pana Burmistrza i opierając się na tych wnioskach zostały skonstruowane teraźniejsze wnioski.

Następnie przeprosił za zaistniałą pomyłkę.

Radny M. Połczyński zapytał, czy podczas tych zagranicznych wyjazdów, delegacji towarzyszy tłumacz?

Przewodniczący Z. Hinz odpowiedział, że ponieważ spora część delegacji francuskim językiem nie włada, stąd jest potrzeba korzystania z tłumacza.

Radny H. Janus dodał, że głosił poprawki aby, nie wynikło zakłamanie, że OSP chciała ciężki wóz a Komisja zgłasza lekki. Odnośnie pkt. 8 poinformował, że już na samym początku Komisji powiedział, że składa wniosek innej treści niż jest w spisie wniosków.

  

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Informację z wykonania uchwał stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29.10.2013 r. do 26.11.2013 r. załącznik nr 27 do protokołu.

Radny M. Połczyński poprosił o omówienie pkt. 18 - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Zapytał, czy od ostatniej wizyty Komisji na tym składowisku coś się zmieniło?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że prace zostały zinwentaryzowane, budynki i hale stoją i nic się nie zmieniło. Dodał, że z informacji, jakie przedstawił Prezes wynika, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na roboty, które nie zostały skończone, z założenia że na początku lutego lub na koniec stycznia podpiszą umowę, termin zakończenia tych pozostałych prac to pół roku. Poinformował, że w wyliczeń Prezesa wynika, że od sierpnia 2014 roku śmieci będą trafiały na MSOK w Kopaszynie.

Radny M. Połczyński zapytał, czy  zostały już zakupione jakieś maszyny do segregacji śmieci?

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie.

Radny P. Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie pkt. 3 -  06.11.2013 r.  podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – plac zabaw oraz pkt. 2 - udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Burmistrz B. Janus odnośnie pkt. 2 odpowiedział, że po złożeniu wniosków ( w przypadku Gminy Rogoźno jest to 6 świetlic) Rada Stowarzyszenia ocenia te wnioski. Dodał, że wnioski Gminy Rogoźno zostały ocenione pozytywnie i  z wszystkich złożonych wniosków uzyskały największą liczbę punktów. Poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się drugie posiedzenie podejmujące uchwałę o finansowaniu, w którym z racji sesji Rady Powiatu nie mógł uczestniczyć. Dodał, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Rogoźno przeszły w Stowarzyszeniu.

Odnośnie pkt. 3 wyjaśnił, że dopiero została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim  dlatego, że całe procedowanie nad tymi wnioskami zostało wstrzymane ponieważ Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” i po otrzymaniu informacji, że kontrola została zakończona Stowarzyszenie mogło podpisać umowy.

Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu Gmina będzie po otwarciu ofert.

Radny R. Szubesrki w związku z kończącą się dzierżawą na jezioro Rogozińskie  poprosił o przybliżenie treści spotkania z Dyrektorem RZGW w Poznaniu.

Burmistrz B. Janus poinformował, że związku z kończącą się dzierżawą postanowił spotkać się z Dyrektorem, aby omówić możliwość wydzierżawienia lub przejęcia przez gminę tego jeziora. Dodał, że okazało się, że zgodnie z prawem jeśli spółka złoży wniosek o przedłużenie umowy, to ma prawo pierwodzierżawy  i gmina nie ma wtedy żadnych szans, chyba, że Spółka nie złoży oferty na te jeziora i wtedy Dyrektor RZGW ogłosi konkurs/ przetarg na to jezioro i gmina musi podjąć decyzję, czy będzie e tym konkursie startowała. Burmistrz dodał, że w najbliższym okresie spotka się w władzami Spółki „Maj”, aby ich przekonać, by o te jeziora nie występowała.

Poinformował również, że obwodem rybackim jest jezioro Budziszewskie i Rogozińskie, czyli jeśli chcieliby zrezygnować z jeziora Rogozińskiego, to musieliby także zrezygnować z jeziora Budziszewskiego.

Radny R. Szuberski poinformował, że zadał to pytanie, ponieważ miał okazję spotkać się z Dyrektorem Wachowiczem, który był obecny w m-cu lutym w Rogoźnie i wspominał on, że PZW jeżeli będzie taka możliwość, przystąpi do tego, aby jezioro to zostało przez Związek przyjęte. Zapytał, czy obecne przepisy prawne  nie pozwalają na to,  aby Gmina Rogoźno to jezioro przejęła?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeśli zgodnie z prawem wniosek złoży Spółka „Maj”, to niezostanie nawet ogłoszony konkurs.

Radny H. Janus poprosił o omówienie pkt. 9 - 15.11.2013 r.- spotkanie z byłą p. Dyrektor Przedszkola w Parkowie – omówienie zamiany mieszkania.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że odbyło się takie spotkanie ponieważ Pan Dyrektor Przedszkola w Parkowie wystąpiła do niego o spowodowanie, aby to mieszkanie, które zajmuje była p. Dyrektor zostało zwolnione.

Radny A. Nadolny zapytał, czy to mieszkanie ma dalej pełnić w Przedszkolu funkcję mieszkalną, czy zostanie poszerzone do bazy służącej dzieciom?

Burmistrz odpowiedział, że mieszkanie to będzie przekazane Przedszkolu.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec Rogoźna pan W. Fudziński, który poruszył trzy tematy:

1.Związany z oczyszczaniem Rzeki Wełny, zapytał kto tym oczyszczaniem się zajmuje?

2.Związany z brakiem przystanku autobusowego dla uczniów Gimnazjum nr 1.

3. Poinformował, że Urzędnicy dotrzymują słowa, ponieważ obiecali remont mostu na Rzece Wełnie i prace są tam wykonywane.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że zlecił i zajmuje się oczyszczaniem Rzeki Wełny Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, było na to przeznaczonych ok. 80.000zł. Dodał, że Gmina Rogoźno inwestycji tej nie finansuje ani nie nadzoruje.

Odnośnie przystanku autobusowego wyjaśnił, że przystanek taki został w uliczce koło posesji p. Niedźwiedzia zamontowany, ale został  doszczętnie zniszczony i z uwagi na to, aby nie zagrażał został usunięty.

Radny H. Janus odnośnie czyszczenia Rzeki Wełny podpowiedział, że w ubiegłej kadencji było na to przeznaczonych w budżecie gminy 150.000 zł i były zapewnienia o przekazaniu 100.000 zł z WZMiUW i wówczas gmina mogła mieć wpływ na tę inwestycję, ale z różnych względów nie miała. Dodał, że za sprawami tymi chodzili: radny Kinach, radny Szuberski i radny Nowak. Nadmienił, że wtedy zakres tych prac byłby o wiele większy aniżeli jest teraz.

Dodał, że obcięcie tej kwoty do sumy 80.000zł jest decyzją WZMiUW.

Burmistrz B. Janus dopowiedział, że jest to mydlenie oczu, ponieważ gmina nie miałaby żadnego wpływu na zakres robót, tylko przekazałaby środki finansowe do WZMiUW.

Dodał, że na poprzedniej sesji RM radny Kinach zapewniał, że na czyszczenie tej Rzeki jest 300.000 zł, choć Burmistrz informował, że jest 150.000zł. Powiedział, że radny Kinach skłamał podając taką kwotę. Nadmienił, że po przetargu  zostało ok. 80.000zł.Burmistrz poinformował, że to rada w tamtym okresie te środki zdjęła i wszystko w tym temacie.

Radny H. Janus dodał, że historii się nie zmieni.

Nadmienił, że radni na spotkaniach z WZMiUW byli informowani o tym, że to Gmina nie była zainteresowana podpisaniem umowy.

Radny R. Szuberski poinformował, że wykonawcą był WZMiUW Inspektorat w Przyborowie, prowadzony przez Dyrektora Fancuzika i to co zostało wykonane na pewno było pozytywnym działaniem, choć prace powinny zostać wykonane także koparką gąsienicową, aby we wszystkie miejsca można było swobodnie dotrzeć. Dodał, że za taką kwotę zostało to bardzo dobrze zrobione.

Burmistrz B. Janus dodał, że na chwilę obecną cały zakres robót, który był w przetargu został za tę kwotę wykonany i nic więcej nie będzie robione.

Radny M. Kutka zapytał, czy jest możliwość zamontowania znaku ograniczającego prędkość na ul. Łąkowej, ponieważ mieszkanka zgłaszała, że samochody na tej ulicy jeżdżą z dość dużą prędkością.

Burmistrz B. Janus poinformował, że jest możliwość zamontowania wszędzie takich znaków, tylko potrzebne są pieniądze i należy zrobić projekt organizacyjny.

Radny M. Kutka dodał, że wspomniany znak miałby zostać zamontowany przy wjeździe na ul. Łąkową.

Burmistrz odpowiedział, że jest tam ograniczenie do 50km/h.

M. Kutka dodał, że mieszkanka mówiła o zamontowaniu znaku 20km/h.

Burmistrz odpowiedział, że zamontowanie takiego znaku będzie fikcją, ponieważ i tak żaden kierowca nie będzie się do tego znaku stosował i nie będzie żadnego efektu.

Radny H. Janus dodał, że fikcją jest znak 30km/h na wyremontowanym odcinku drogi na ul. Fabrycznej. Dodał, że znaki takie powinny zostać montowane na drogach, na których są dziury, a po naprawie dróg powinny zostać zdjęte i jest to normą w całej Polsce.

Radny   Z. Chudzicki powrócił do tematu budowy hali widowiskowo-sportowej i powiedział, że przykro mu się zrobiło, kiedy Burmistrz powiedział, „że nie, bo nie”. Dodał, że to mieszkańcy zwracają się z prośbą o tę inwestycję, że jest ona bardzo wyczekiwana, pożądana ponieważ sale gminne są przepełnione, dzieci ćwiczą na dworze, są mało funkcjonalne a wszystkie rozgrywki prowadzone są dzięki uprzejmości Dyrektora w gościnnej sali ZSA. Radny Z. Chudzicki dodał, że jego zdaniem ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Zapytał radną R. Tomaszewską, czy propozycja jej grupy dotycząca zmiany WPF jest nadal aktualna?

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest to oferta przystąpienia do Klubu Radnych?

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że jeszcze nie.

Radny M. Kutka odpowiedział radnemu Z. Chudzickiemu, że odpowiedź Pana Burmistrza nie powinna go dziwić ponieważ wniosek przez pana radnego został do projektu budżetu złożony, ale pan Burmistrz go nie uwzględnił, to dlaczego nagle ma zmienić zdanie?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie użył słów „nie, bo nie”, tylko „nie wiem”.

Dodał, że radni szukają słów, które zostaną umieszczone w gazetce.

Nadmienił, że o trzech inwestycjach ujętych w WPF radni wiedzą od dawna i w grudniu 2012 roku została  podjęta w tej sprawie uchwała i wszystkie czynności  w tych sprawach zostały już przeprowadzone.

Na zakończenie wypowiedzi Pan Burmistrz powiedział, że nie trzeba mu udowadniać potrzeby budowy hali widowiskowo-sportowej ponieważ bardzo dobrze o tym wie.

Radna R. Tomaszewska dopowiedziała, że w wielu punktach jak najbardziej zgadza się z Panem Burmistrzem i przypomniała radnemu Chudzickiemu, że to on przez ostatnie trzy lata był w grupie większościowej i to on tym budżetem mógł dysponować tak jak z całą grupą sobie ustalał.

Dodała, że dziwi się, że przez trzy lata jeszcze nie nauczył się, kto tak naprawdę decyduje o podziale budżetu. Nadmienił, że to radni o podziale tym decydują a Pan Burmistrz ewentualnie przygotowuje projekt, natomiast to radni, którzy są przedstawicielami poszczególnych środowisk decydują o tym podziale, i to co radni przegłosują Pan Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje.

Dodała, że do podziału były 3.000.000 zł i radny Z. Chudzicki będąc w grupie większościowej wybudowałby już pół hali. Zapytała, dlaczego w ostatnim roku, jakim jest rok wyborczy i przy uchwalaniu ostatniego budżetu radny Chudzicki zaczyna głosić populistyczne hasła? Powiedziała, że tak naprawdę radny dobrze wie, że jest to nierealne do wykonania.

Na zakończenie dodała, że radny się trochę ośmiesza.

Radny H. Kuszak odnośnie interpelacji zgłoszonej w sprawie parkingu przy Urzędzie Miejskim powiedział, że na jednym z posiedzeń Komisji również temat ten został poruszony i zasugerowano, aby teren przy OSP został otwarty, ponieważ ułatwiłby rozwiązanie tego problemu.

Dodał, że zgłoszenie treści tej interpelacji było bardzo dobrym pomysłem.

Radny H. Janus poprosił, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji GFiR, które odbędzie się w poniedziałek 2.12.2013 r. przedstawić członkom Komisji projekt budowy targowiska, z którym radni będą mogli się zapoznać.

Burmistrz odpowiedział, że z projektem radni mogą się w każdej chwili zapoznać zarówno na Komisji jak i w biurze pani Kierownik M. Domagalskiej.

Radny R. Dworzański poinformował, że zgodnie ze zmianą planu pracy Komisji Rewizyjnej, posiedzenie Komisji zaplanowane na dzień 11.12.2013 r. odbędzie się o godz. 10.00.

Na zakończenie radna R. Tomaszewska serdecznie podziękowała za przyjęcie zaproszenia na uroczystość 110-lecia Edukacji w ZS im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:30

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia  9 grudnia 2013 r.

 

Uwaga! Protokół nr XXXIX/2013 sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 listopada 2013 r. został poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 18 grudnia 2013 r., sumą głosów 5 „za”  przy 7 „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady.

 

 

drukuj pobierz pdf