Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXII/725/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/32 – obręb ROGOŹNO

 UCHWAŁA NR LXXII/725/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 października 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/32 – obręb ROGOŹNO

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 1974/32 o pow.0,0120ha, położoną w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, stanowiąca własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXII/725/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 października 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/32 – obręb ROGOŹNO

 

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Zawiadamiam, że wydzielona działka 1974/32 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszonym w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dn. 26.10.1992 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Ww. działka objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.74.2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 1974 położonej w Rogoźnie, w której to decyzji działka 1974/32 stanowi rezerwę ternu przeznaczonego pod budowę drogi, - ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie.

 

W związku z koniecznością poszerzenia drogi wewnętrznej podjęcia niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf