Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XX/2015 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 grudnia 2015r. o godz.13.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XX/2015

Z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 grudnia 2015r. o godz.13.00

 

XX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa nadzień 30 grudnia 2015 roku, na godz. 13.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 1. Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu

Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Kutkę.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 7. Podjęcie uchwał okołobudżetowych.
  1. uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  2. uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
  3. uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki,
  4. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku,
 8. Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026.
  1. przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,
  3. dyskusja nad projektem uchwały,
  4. głosowanie nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026:
  • głosowanie nad autopoprawkami,
  • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu Gminy Rogoźno na rok 2016.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2016,
  3. odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,
  4. odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
  5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2016 rok
  • głosowanie nad autopoprawkami,
  • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy na 2016 rok:
  • Rady Miejskiej w Rogoźnie,
  • Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,
  • Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,
  • Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. uchwała w sprawie wskazania kandydata Gminy do powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach,
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022,
  3. uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
  4. uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pruśce na lata 2015 – 2020,
  5. uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016,
  6. uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2016,
  7. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działek nr: 438/6, 438/14, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  8. uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  9. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Rogoźno,
  10. uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich przeprowadzania,
  11. uchwała w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
  12. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015,
  13. uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 - 2026 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

Pan przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w imieniu komisji wniósł o usuniecie z programu sesji pkt 11 b, projektu uchwały w spr przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022 – za tą propozycją głosowało 13 radnych.

Kolejnym radnym, który zgłosił zmiany do programu był radny Adam Nadolny, który zaproponował usunięcie pkt 11 i, projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Rogoźno, wszyscy radni poparli wniosek radnego jednogłośnie.

Pan radny Hubert Kuszak zwrócił uwagę panu przewodniczącemu RM Henrykowi Janusowi o brzmienie pkt 4, ponieważ zawsze były pytania do starosty oraz pytania do radnych Rady Miejskiej Rogoźna, a obecnie jest – pytania  Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna. Czyli zdaniem radnego Kuszaka nie ma możliwości zadawania pytań przez Radnego Rady Miejskiej Burmistrzowi, ani Radnemu Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący Henryk Janus odpowiedział twierdząco, że to jest jego propozycja i jest ona już od 4 miesięcy, ponieważ na sesji wrześniowej to był punkt przed głównymi tematami sesji i dyskusja, która wtedy miała miejsce trwała półtorej godziny – dlatego zdaniem pana przewodniczącego pytania do burmistrza można by zadawać w wolnych głosach i wnioskach. Pan radny Kuszak odpowiedział przewodniczącemu, że owszem mimo że jest to 4 miesiąc istnienia pkt 4 o tej treści, to mimo wszystko pan przewodniczący dopuszczał zadawanie pytań do burmistrza w tym punkcie przed głównymi tematami. Wobec czego Radny Kuszak wniósł poprawkę o sprostowanie pkt 4 o treści: „ Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego, oraz pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie”.

Pan Radny Krzysztof Nikodem zwrócił uwagę przewodniczącemu RM, że to on był autorem tej zmiany, w takiej formie jaka była 4 miesiące temu w poprzedniej kadencji, ażeby ludzie którzy przychodzą mogli zadać pytania panu burmistrzowi, oraz żeby nie musieli czekać parę godzin do punktu wolnych głosów i wniosków. Na tą kwestie pan przewodniczący odpowiedział, że w tamtej kadencji brzmienie tego punktu wprowadzał radny Maciej Kutka, wniosek został poparty przez większość radnych – jednakże nie został wprowadzony do programu sesji przez ówczesnego przewodniczącego. Pani radna Longina Kolanowska dodała, że chodzi w tym punkcie głównie o pytania zaproszonych mieszkańców, jeżeli maja jakiś problem a nie chodzi o pytania radnych. Pani radna stwierdziła, że są od tego komisje, żeby zadawać pytania panu burmistrzowi, pani burmistrz, czy pani skarbnik.

Pan radny Zbigniew Chudzicki skierował swoje stwierdzenie do pani Kolanowskiej, informując, że ten punkt uniemożliwia zadawanie pytania mieszkańcom do pana burmistrza i do radnych. Jeżeli przyjdzie mieszkaniec na posiedzenie sesji, to nie ma możliwości zadania pytania i musi czekać do wolnych głosów i wniosków. Radny poparł wniosek radnego Huberta Kuszaka, uważając go za zasadny.

Pan Kuszak zwrócili uwagę panu przewodniczącemu, że to on w poprzedniej kadencji tak bardzo walczył, o zmianę treści pkt 4, oraz radny Maciej Kutka składał na każdej sesji poprawkę. Radny Maciej Kutka potwierdził, że wnosił o to, ażeby mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań burmistrzowi i radnym. Radny wyraził swoje uznanie, iż radni dojrzeli do decyzji żeby ten punkt zmienić.

Pan radny Roman Kinach złożył wniosek formalny o przerwanie dyskusji w tym temacie. Natomiast radny Hubert Kuszak był przeciw takiemu wnioskowi i dodał, że wnioskując i czytając ten punkt mógłby zadać pytanie panu Ostrowskiemu, żeby zadał pytanie panu burmistrzowi i wtedy byłoby to po kolei? Ponieważ pytania Radnych Rady Powiatu Obornickiego do burmistrz są zawarte. Pan przewodniczący odpowiedział radnemu, że podobny punkt w podobnym brzmieniu jest w programie sesji Rady Powiatu. Po tej dyskusji przewodniczący Henryk Janus poddał pod głosowanie wniosek pana radnego Huberta Kuszaka, w spr, zmiany treści pkt 4 na treść” Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego, oraz pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie”.

4 radnych „za”, 9 radnych „przeciw”. Wniosek radnego Kuszaka nie uzyskał większości.

Pan przewodniczący Henryk Janus wniósł zmiany do programu sesji:

11 b – projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

11 h – projekt uchwały w spr przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno,

11 i - projekt uchwały w spr projekt uchwały w spr, ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 j – projekt uchwały w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

11 k – projekt uchwały w spr trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich przeprowadzania,

11 l – projekt uchwały w spr ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

11 ł –projekt uchwały w spr wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok,

11m – projekt uchwały w spr zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015-2026r.

11 n – projekt uchwały w spr ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Króla Przemysła II”

11 o – projekt uchwały w spr, zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu,

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Pan radny Hubert Kuszak w tym punkcie zauważył, że należałoby wydrukować nowy porządek obrad, ponieważ obecny wprowadza zamieszanie. Przewodniczący RM Henryk Janus dodał, że nie będą następnym razem wprowadzane projekty uchwał przed sama sesją, ponieważ robi się wtedy bałagan, chyba że będą to uchwały finansowe.

Porządek obrad po wniesionych zmianach został przyjęty 12 głosami „za” oraz 1 „wstrzymującym”.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z sesji nr XIX sesji – VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki do protokołu.

Pan radny Hubert Kuszak zabrał głos w spr, nieumieszczonych protokołów na BIP-ie z posiedzeń komisji, w których radni nie uczestniczą. Pan Przewodniczący Henryk Janus zauważył, że jest to słuszna uwaga i że będzie to w najbliższym czasie uzupełnione.

 

Ad. 4 Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak pytań

 

Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawił Pan Przewodniczący Henryk Janus:

26 listopada

 • uczestniczenie w sesji Rady Powiatu,
 • spotkanie w Karolewie w spr, protestu dotyczącego trzody chlewnej,

3 grudnia    

 • Pan Paweł Wojciechowski, spotkanie podsumowujące „Odnowę Wsi 2015” w Gościejewie,
 • Pan Paweł Wojciechowki rozstrzygnięcie przetargu na odbiór śmieci, oraz przyjęcie nowego samochodu OSP w Rogoźnie

5 grudnia

 • spotkanie grupy AA, przy Kościele św. Wita wraz ze spotkaniem opłatkowym,

8 grudnia

 • spotkanie w Urzędzie Miejskim w spr, trzody chlewnej,

10 grudnia

 • Pan Burmistrz Szuberski – spotkanie okolicznościowe Orkiestry Dętej w Rogoźnie, oraz uczestniczenie Pana Macieja Kutki w pasowaniu gimnazjalistów w LO w Rogoźnie

12 grudnia

 • Pan Maciej Kutka - spotkanie opłatkowe w Studzieńcu,

14 grudnia

 • uczestniczenie w spotkaniu Rady Społecznej SP ZOZ,

16 grudnia

 • uczestniczenie w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pan Paweł Wojciechowski uczestniczył w spotkaniu stowarzyszenia „7 Ryb”

17 grudnia

 • Pan Maciej Kutka - spotkanie w RCK zakończenie sezonu Wełny, oraz uczestniczenie w Wieczernicy w Parkowie, oraz zebranie wiejskie w Karolewie,

18 grudnia

 • spotkanie opłatkowe Rady Sołeckiej w Pruścach,

19 grudnia

 • uczestniczenie w Jarmarku świątecznym, spotkanie opłatkowe OSP Rogoźno, oraz  spotkanie wigilijne w Karolewie,

21 grudnia

 • Pan Tadeusz Zygmunt – uczestniczenie w spotkaniu z firmą. która będzie wykonywać przycinkę krzewów,

22 grudnia

 • Pan Paweł Wojciechowski uczestniczenie w Tarnowie na Jasełkach, Pan Łukasz Zaranek w Pruścach, Maciej Kutka w przedszkolu nr 1,

28 grudnia

 • Pan Paweł Wojciechowski, Łukasz Zaranekuczestniczenie w stowarzyszeniu „Doliny Wełny”

28 grudnia

 • uczestniczenie w komisjach KSSOiK oraz KGFiR, Pan Maciej Kutka – uczestniczenie na sesji powiatowej

 

Jako pierwsza swoje sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Katarzyna Erenc – Szpek.Dnia 16.12.2015 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była kontrola wydatkowanych środków na wyjazdy i delegacje służbowe w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

     W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Ewa Wysocka, Longina Kolanowska Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan 

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyli także:

Burmistrz Rogoźna - Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza - Renata Tomaszewska, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Komisja Rewizyjna stwierdziła: że środki na wyjazdy i delegacje służbowe zostały wydane bez nadużyć w kwocie 34 tys. 464 zł 18 gr. W porównaniu do ubiegłego roku jest to kwota mniejsza o 1488 zł 55 gr.

Dodatkowo zostały  wyrywkowo skontrolowane druki wystawionych delegacji z dnia:

 • 9-10 kwietnia 2015 r.
 • 13-15 kwietnia 2015 r.
 • 17 kwietnia 2015r.

Numer dowodu : DK 01323

Następnie swoje sprawozdanie przedstawił pan przewodniczący KSSKiO pan Łukasz Zaranek.Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbyło się 28 grudnia w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie. Wśród gości znaleźli się: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz Renata Tomaszewska, skarbnik Maria Kachlicka, Przewodniczący Rady Henryk Janus, Wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski, Elwira Józefek – prezes stowarz. Europa Team Rogoźno i Przyjaciele, Adam Maliński oraz pracownicy Urzędu. Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie.

Realizację porządku obrad poprzedziła chwila ciszy upamiętniająca pochodzących z ziemi Rogozińskiej powstańców wielkopolskich.

Przed przystąpieniem do właściwego porządku obrad głos zabrali: Tadeusz Zygmunt i goście – pan Mariusz Palinkiewicz oraz pani Weronika Dąbrowska, którzy reprezentowali firmę „Jackiewicz”. Celem tego wystąpienia było przedstawienie koncepcji wyremontowania drogi wewnętrznej dojazdowej do stacji paliw w okolicach ul. Fabrycznej i partycypowania gminy w kosztach odbudowy tej drogi.  Propozycja ze strony właścicieli firmy jest taka, że zainwestują 40 % jest to kwota rzędu ok 220 tys. zł, natomiast reszta byłaby kosztem gminy. Pan Palinkiewicz poinformował radnych, że jest to inwestycja, która pozwoli zatrudnić z Rogoźna kolejne osoby, mimo że sąsiednie firmy nie chcą partycypować w kosztach, goście z firmy „Jackiewicz” poinformowali, że jest to godne rozważenia ponieważ jest to uczciwa propozycja. Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku firmy „Jackiewicz”.

Jednym z głównych tematów grudniowego posiedzenia Komisji była analiza współpracy międzynarodowej Gminy Rogoźno. Jako pierwsza w tym punkcie głos zabrała pani Elwira Józefek przedstawiając działalność Stowarzyszenia  Europa Team Rogoźno i Przyjaciele. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej Gminy Rogoźno. Pani Józefek poinformowała komisję, że z Francji w poprzedniej kadencji miały zostać odebrane łóżka w ilości – 100 szt. dla obłożnie chorych w bardzo dobrym stanie, ale w związku z brakiem transportu ta darowizna przepadła. Radny Maciej Kutka wyraził swoje oburzenie – oraz wyjaśnił, że radni nie posiadali informacji, że jest taki problem. W najbliższych planach Stowarzyszenia ETRiP jest zorganizowanie Zabawy Karnawałowej otwartej dla wszystkich chętnych mieszkańców Rogoźna i Gminy.  Stowarzyszenie chce również partycypować i zaprosić delegację-zespół muzyczny z Francji oraz Niemiec na obchody DNI PRZEMYSŁA II w 2016 roku. Podczas tegorocznego pobytu delegacji francuskiej zostały omówione plany na najbliższe trzy lata. W 2016 roku Pan Burmistrz Roman Szuberski zostanie zaproszony na obchody Święta Państwowego we Francji. w 2017 roku są planowane rozgrywki piłkarskie w Rogoźnie grup młodzieżowych FRANCJA-POLSKA . W ramach rewanżu młodzi piłkarze z Rogoźna zostaną zaproszeni na rozgrywki piłkarskie w 2018 roku do Francji. Głos w tym temacie zabrał także pan Adam Maliński, który w imieniu swoim oraz nieobecnego przedstawiciela Klubu Europejskiego działającego przy Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie przedstawił współpracę z partnerami z Niemiec. Pan Maliński wskazał na podtrzymywanie długofalowych relacji z miastami partnerskimi, również pozyskiwaniem środków z zewnątrz, by takie spotkania mogły się odbywać. Poinformował również o trudnościach jakie mogą wystąpić w związku z  falą emigrantów w temacie darów i tu wspomniał również o kwestii łóżek dla szpitala. Jako ostatni głos zabrał pracownik urzędu pan Bartosz Mierzejewski przedstawiając możliwe do realizacji programy w ramach, których gmina oraz organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na zadania z zakresu wymiany międzynarodowej oraz zadań związanych z integracją europejską. Kolejnym punktem posiedzenia było przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016. W pracach tych czynnie wzięli udział wszyscy członkowie Komisji, a efekt tych prac zostanie zaprezentowany w punkcie 10 dzisiejszego porządku obrad w chwili przyjmowania przez wysoką Radę planów pracy. Następnie przystąpiono do opiniowania materiałów i projektów uchwał na trwającą sesję Rady Miejskiej. Materiały referowali: pani burmistrz Renata Tomaszewska, pani Skarbnik Maria Kachlicka, kierownik Roman Piątkowski, kierownik Paweł Andrzejczak, kierownik Ewelina Kowalska. W trakcie opiniowania Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przesunięciem na sesję styczniową proponowanej w porządku obrad sesji uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016-2022.

Jednogłośnie przyjęty został także wniosek złożony en bloc przez członków Komisji:

 • o wyrównanie drogi Seminarialnej (wniosek radnego Chudzickiego)
 • o wyrównanie drogi od kanału na ul. Prusa do ul. Szarych Szeregów (radna Kolanowska)
 • wyrównanie dziur przy Tesco (radna Erenc-Szpek)

Ze względu na konieczność  obecności na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków LGD Dolina Wełny w Wągrowcu oraz nieobecnością wiceprzewodniczącego Jarosława Łatki na podstawie §48 Regulaminu Rady Miejskiej na ostatnią godzinę przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Maciejowi Kutce.15 grudnia Ł. Zaranek uczestniczył w spotkaniu wigilijnym a zarazem podsumowującym kadencje 2011-2015 w Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, do której na początku tej kadencji samorządu został powołany. Kadencja społecznej rady upłynęła w połowie grudnia i dzisiaj podjęta zostanie uchwała o wskazaniu członka do niej na kadencję kolejną. Owocem tych kilki miesięcy  pracy w radzie ds. osób niepełnosprawnych jest fakt, iż wszyscy mieszkańcy Gminy Rogoźno, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie to dofinasowania otrzymali. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1 wniosek kwota 816.00 zł, na likwidację barier technicznych 1 wniosek kwota 5.252,00 zł, na likwidację barier architektonicznych 4 wnioski łączna kwota 10.890zł, na likwidację barier komunikacyjnych 3 wnioski kwota łączna 3.994,00 zł. Łącznie mieszkańcy otrzymali kwotę 20.925,00 zł.

Natomiast jako ostatni swoje sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Poinformował, że komisja swoje posiedzenie miała w dniu 29 grudnia w siedzibie urzędu. W pracach uczestniczyli: pan burmistrz, pani wiceburmistrz, pani skarbnik, pan Piątkowski, pan Andrzejczak  oraz kierownik GOPS pani Ewelina Kowalska. W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciela firmy EUROWARTEX mająca swoją siedzibę przy ul. Fabrycznej. Firma ta wybudowała stacje paliw oraz magazyny do skupu materiałów tj. folia, akumulatory i inne rzeczy niebezpiecznego pochodzenia. Na chwile obecną wybudowali jedną drogę dojazdową i chcą wybudować drugą, obie drogi są drogami gminnymi i dlatego zwrócili się do burmistrza z prośbą o dofinansowanie remontu tych dróg. Komisja poparła tą inicjatywę jednogłośnie, inwestycję tą wykona firma drogowa na zlecenie firmy EUROWARTEX  - natomiast firma chciałaby uzyskać jakąś pomoc choćby w formie umorzenia podatku od nieruchomości. Następnie pani skarbnik omówiła budżet gminy Rogoźno na 2016 rok, oraz zatwierdzono plan pracy komisji na nadchodzący rok, dokonując trzech zmian a mianowicie w miesiącu lutym dodano trzeci punkt – wizytacja ośrodka za Jeziorem, w miesiącu kwietniu dodano drugi punkt „funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Rogoźno”, oraz trzecia zmiana w miesiącu wrześniu dotycząca „wizytacji w schronisku „Azorek”. W dalszej części posiedzenia omówiono uchwały na dzisiejszą sesję. Komisja na wniosek pana radnego Kupidury wystąpiła do pana burmistrza o zdjęcie z programu obrad sesji dwóch uchwał, z tymże tylko jedną komisja postanowiła po konsultacjach z panem kierownikiem Piątkowskim dziś wycofać, a druga dotycząca wzorów deklaracji powinna zostać przyjęta bez wpisywania kwoty, natomiast jako deklaracja powinna być przyjęta jako uchwała. Wniosek przegłosowano jednogłośnie w obecności wszystkich radnych. Komisja wydała również opinie pozytywną wykazów dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych sporządzonych na rok 2016. W punkcie wolne głosy i wnioski pan radny Paweł Wojciechowski zgłosił wniosek do ZDP w spr, zamontowania lustra na drodze powiatowej.

Po przedstawieniu wszystkich informacji sprawozdawczych, pytanie do Wiceprzewodniczącego Macieja Kutki zadał pan radny Roman Kinach: „ Czy były na sesji Rady powiatu podejmowane decyzje odnośnie Rogoźna, jeśli tak to jakie i poprosił o krótkie zreferowanie”. Pan radny Kutka odpowiedział, że Rada Powiatu na sesji podejmowała uchwałę budżetową, znalazło się tam kilka kwestii dotyczących Rogoźna, m.in. ul. W. Poznańska, która jest zaplanowana na przyszły rok, od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej, jak również remont dachu w ZS Hipolita Cegielskiego, oraz temat chodnika „Za Jeziorem”, w spr, którego również RM Rogoźna będzie podejmować uchwałę. Co ciekawe dodał radny, że padła informacja od Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Wielopolskiego pani Rutkowskiej – Krupki, że w 2016 r. nastąpi realizacja koncepcji z uzyskaniem decyzji środowiskowej odnośnie obwodnicy Rogoźna, a w 2017 roku będzie ta inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dalej głos zabrał pan radny Zbigniew Chudzicki w kwestii swojego wniosku o utwardzenie ul. Seminarialnej – podziękował za szybką i sprawną reakcję, ponieważ dzień wcześniej odbyła się komisja KSSOiK a dzień później droga była już wyrównana. Pan Przewodniczący Henryk Janus poinformował radnych, że brał udział w spotkaniu „Doliny Wełny” i została wybrana 9 osobowa rada stowarzyszenia z wszystkich gmin po jednym członku i przedstawicielem Gminy Rogoźno został pan Łukasz Zaranek.

Pan radny Hubert Kuszak zabrał głos w spr, informacji Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz kwestii publikacji oświadczeń majątkowych, ponieważ na ostatniej sesji Pan Przewodniczący zapomniał. Pan Przewodniczący odpowiedział radnemu, że owszem sprawdził tą informację, jest to informacja z gazety Rzeczpospolitej i nie ma przepisów prawnych, które nakazywałyby w określonym terminie opublikować oświadczenia majątkowe. Pan Janus dodał, że z artykułu tego wynika, iż oświadczenia majątkowe mogły by być opublikowane na koniec kadencji i nie byłoby to sprzeczne z literą prawa, oraz że należałoby sprawdzić tę informację w najbliższym czasie kiedy będą szkolenia. Pan Kuszak odpowiedział Przewodniczącemu, że jest w posiadaniu tego samego artykułu i zaciekawił go ten fakt braku terminu. Mogą być zatem oświadczenia majątkowe złożone albo na początku kadencji albo na końcu, jednak w terminie do dnia 30 kwietnia.

Pan Radny Kuszak zapytał pana Burmistrza w kwestii pisma z RIO,  które otrzymał z biura rady – i tu przytoczył krótką jego treść, że w związku z tym wszczęte zostało postępowanie o unieważnienie uchwał z dnia 25 listopada, w spr, określenia stawek od podatku od nieruchomości rok 2016, oraz w spr, określenia podatku od środków transportowych na 2016 rok z powodu naruszenia przepisów prawa, oraz poprosił o ich wyjaśnienie, oraz kolejny dokument w spr, określenia wzorów formularzy, ponieważ w tej kwestii zostały daty pomylone? Pan Burmistrz odpowiedział radnemu, że zastanawiał się czy w tej sprawie zwołać sesję nadzwyczajną, ale w tej uchwale był jedynie niepotrzebny zapis, że „traci moc uchwała z roku poprzedniego” i uchylenie tego zapisu niczym nie skutkuje, dlatego ta uchwała nie została zmieniona. Pan Kuszak dopytał pana Burmistrza, czy nie należałoby przegłosować ponownie tych uchwał? Pan Burmistrz odpowiedział radnemu, że nie ponieważ są to uchwały obowiązujące i prawomocne. Jeśli chodzi o druga kwestię, czyli uchwałę w spr, wzorów formularzy – to odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik Maria Kachlicka informując radnego, że to nie jest wszczęcie postępowania a jedynie wytyk, że Rada ustaliła dwa terminy, to zawiadomienie zostało przekazane do wydziału pani skarbnik, i należałoby zapamiętać tą informację w momencie przygotowywania kolejnych uchwał.

Pan Kuszak podsumowując, stwierdził, że dwie pierwsze uchwały były z powodu naruszenia prawa, a dugi dokument dwustronnicowy to jest tylko wytyk.

Kolejnym pytaniem radnego Kuszaka była sprawa Kopaszyna, skierował swoje pytanie do pana Szuberskiego, czy nastąpiły jakieś zmiany w tym temacie?

Pan Burmstrz odpowiedział radnemu, że stawki pozostały na obecnym poziomie, było to spotkanie dot. zmian kosmetycznych nie mające wpływu na ceny. Radny Kuszak dopytał jeszcze o szkolenie dwudniowe pana Burmistrza? Pan Burmistrz poinformował, że było to szkolenie obronne, odbywało się na terenie gminy Rogoźna z mocy ustawy, starosta Obornicki jest zobowiązany takie szkolenia przeprowadzać raz do roku z mocy ustawy i jest to szkolenie obronne, w którym obowiązani są uczestniczyć wszyscy urzędnicy z powiatowych inspekcji i straży oraz wójtowie, burmistrzowie plus te komórki organizacyjne, które zajmują się obronnością. Z ramienia urzędu uczestniczył pan Burmistrz i było to kilka godzin w pierwszym dniu, oraz kilka godzin dopołudniowych w drugim dniu.

 

Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

W tym punkcie głos zabrał pan burmistrz Roman Szuberski, przedstawiając informację:

26 listopada 2015r.

 • wizyta u notariusza- Oborniki
 • odznaczenie Pana Czesława Schillinga „Zasłużony dla rolnictwa”

27 listopada 2015r.

 • udział w spotkaniu ws. Gminnej Ligi Piłki Siatkowej w sali 20 Urzędu Miejskiego
 • udział w spotkaniu z Super nianią Dorotą Zawadzką (Zastępca Burmistrza)                                

30 listopada 2015r.

 • wizyta u notariusza- Oborniki
 • udział w spotkaniu dot. zorganizowania Jarmarku Bożonarodzeniowego w sali 20 Urzędu Miejskiego
 • udział w spotkaniu informacyjnym dot. utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogozińskim Centrum Kultury

1 grudnia 2015r.

 • udział w spotkaniu podsumowującym 1. Rogoziński Półmaraton w sali 20 Urzędu Miejskiego

2 grudnia 2015r.

 • udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie

3 grudnia 2015r.

 • udział w szkoleniu obronnym w ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
 • udział w podsumowaniu V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”- Grupa odnowy wsi na Sali wiejskiej w Gościejewie (Zastępca Burmistrza)

4 grudnia 2015r.

 • udział w drugim dniu szkolenia obronnego
 • udział w Wigilii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach (Zastępca Burmistrza)

5 grudnia 2015r.

 • udział w spotkaniu Mikołajkowym Zarządu Stowarzyszenia Europa Team Rogoźno i Przyjaciele  w RCK
 • udział w spotkaniu Opłatkowym grupy AA, ALANON i Grupy Wsparcia na sali katechetycznej przy Parafii p.w. św. Wita w Rogoźnie

7 grudnia 2015r.

 • udział w szkoleniu „Centra Usług Wspólnych  w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” w Poznaniu

9 grudnia 2015r.

 • udział w oficjalnym zakończeniu sezonu piłkarskiego 2015 RKS „Wełna” w RCK

10 grudnia 2015r.

 • udział w Przedstawieniu Bożonarodzeniowy pt. „Kolędujemy Małemu” WTZ w Wiardunkach (Zastępca Burmistrza)
 • udział w uroczystości pasowania licealistów LO im. Przemysława II i gimnazjalistów Gimnazjum  im. Przemysława II w Rogoźnie (Zastępca Burmistrza)
 • udział w spotkaniu okolicznościowym Orkiestry Dętej w RCK

11 grudnia 2015r.

 • wizyta u notariusza (Wągrowiec)

13 grudnia 2015r.

 • złożenie wiązanki oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem „Solidarności” w związku z 34 rocznicą ogłoszenia stanu wojennego
 • udział w spotkaniu Środowiskowego Domu Samopomocy
 • udział w spotkaniu „Szlachetnej Paczki” w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego
 • udział w spotkaniu opłatkowym koła LOK w Tarnowie

14 grudnia 2015r.

 • udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
 • udział w spotkaniu z delegacją z Austrii w sali 20 Urzędu Miejskiego

15 grudnia 2015r.

 • udział w wizytacji regionalnej instalacji odpadów komunalnych w Toniszewie z delegacją z Austrii
 • udział w spotkaniu opłatkowym Komendy Powiatowej Policji w Obornikach

16 grudnia 2015r.

 • udział w Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- RCK

17 grudnia 2015r.

 • udział w spotkaniu świątecznym w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie (Zastępca Burmistrza)
 • udział w Wieczornicy Powstańczej połączonej z uroczystym odsłonięciem pomnika ku czci bohaterów I Wojny Światowej i Powstania Wlkp. w parku przy ZS w Parkowie

18 grudnia 2015r.

 • udział w spotkaniu świątecznym w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie (Zastępca Burmistrza)
 • udział w spotkaniu opłatkowym w Pruścach
 • udział w Jasełkach w ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

19 grudnia 2015r.

 • udział w spotkaniu Wigilijnym na Targowisku Miejskim w Rogoźnie
 • udział w spotkaniu opłatkowo- wigilijnym połączonym z poświęceniem nowego samochodu – Zarząd OSP Rogoźnie

23 grudnia 2015r.

 • wizyta u notariusza- Oborniki

28 grudnia 2015r.

 • udział w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty  i Kultury w Sali 20 Urzędu Miejskiego

29 grudnia 2015r.

 • wizyta u notariusza- Chodzież
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 • udział w Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

30 grudnia 2015r.

 • udział w sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w RCK

 

oraz burmistrz przedstawił informację z wykonania uchwał:

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/155/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 34/1, 34/2, 34/4 położonych w Biniewie w gminie Rogoźno w trybie przetargowym – uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/156/2015 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok – uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7341, 30 listopada 2015r.

 Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/157/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7460, 01 grudnia 2015r.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/158/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/159/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/160/2015 w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/161/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Oborniki a gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/162/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7388, 30 listopada 2015r.

 Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/163/2015 w sprawie stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu elektroenergetycznej linii 400 kV relacji SE Piła – Krzewina – SE Plewiska - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/164/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr 1277/3, 1277/9 i 1974/7 położonych w Rogoźnie – ul. Ks. Werbla, Sobolewskiego i Szarych Szeregów na mienie gm. Rogoźno - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/165/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę NR XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 r, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie gminy Rogoźno - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/166/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogoźno na 2016 r - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7381, 30 listopada 2015r.

Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIX/167/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026 - uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

 1. uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 2. uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 3. uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki,
 4. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku,

Podjęcie uchwał okolobudżetowych

 1. uchwała w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2016 – uchwałę przedstawiła pani Skarbnik stanowi ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu i poinformowała, że na ten program przeznaczona została kwota 282 tys. 124 zł – pan radny Kuszak dopytaj , z tek kwoty 282 tys. zł 124 zł, jaka część to płace? Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to 107 tys. 120 zł. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie, czyli 13 radnych „za”.
 2. uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – uchwałę przedstawiła pani skarbnik, stanowi ona załącznik nr 2, dodała, że na ten program przeznaczona jest kwota w wysokości 2 tys. 876 zł – do projektu tej uchwały pytanie zgłosił radny Hubert Kuszak, informując radnych że jest to temat bardzo złożony oraz czy ta kwota zawsze była tak mała? Odpowiedzi udzieliła pani skarbnik, odpowiadając radnemu, że z roku na rok była w granicach 5 tys. zł, w tym roku łączą się oba programy, chciano przyjąć jeden program  Alkoholowy i Narkomanie razem, ale radcy prawni nie chcieli podpisać projektów uchwał, i choć programy zostały rozdzielone to są one i tak, i tak wykonywanie łącznie. A stąd, że są rozdzielone te programy, to stąd taka kwota. Większa kwota jest w Programie Alkoholowym ale tak jak pani Skarbnik poinformowała, pewne działania są robione łącznie i wtedy kwota też jest łączna. Uchwała została podjęta jednogłośnie – czyli 13 radnych „za”.
 3. uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki -  uchwałę przedstawiła pani skarbnik, stanowi ona załącznik nr 3, swoje wątpliwości przekazał ponownie radny Kuszak i poinformował radę, że w uchwale nr 7 z 2015 roku w projekcie z 11 marca rada udzieliła już dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł do wyposażenia gabinetu weterynaryjnego? Pani Kachlicka odpowiedziała, że owszem ale zmieniona została ta uchwała na wyposażenie w różny sprzęt, a nie wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, ale inne wyposażenie schroniska, które będzie przydatne i nie będzie zakupione w ramach tej inwestycji, którą gmina Oborniki planuje. Zostało zmienione przeznaczenie, ponieważ w nowym schronisku nie jest przewidziany oddzielny gabinet weterynaryjny. Uchwała została podjęta jednogłośnie – czyli 13 radnych „za”.
 4. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku -  uchwałę przedstawiła pani skarbnik, stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. Pan radny Kuszak zapytał, czy pieniądze, które zostały przekazane do powiatu, to one wiszą jak gdyby w powietrzu cały czas? Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że  te pieniądze wróciły do gminy już w 2015 roku, powiat zwrócił te pieniądze, stosowna zmiana jest dokonywana w budżecie w 2016 r. a te środki znajdą się w wolnych środkach 2015 roku. Fizycznie te środki są już w gminie na rachunku bankowym, Pan Kuszak dopytał o środki które zostaną przekazane w 2017 roku? Jest w tej sprawie przygotowana autopoprawka, powiedziała pani skarbnik, ponieważ w projekcie ich nie ma, ponieważ nie może ich być ale na tej sesji przy omawianiu projektu budżetu na 2016 rok zostanie przedstawiona autopoprawka skąd te pieniądze zostaną wprowadzone. Głos zabrał również radny Chudzicki, który zapytał w którym roku rada powiatu, czy zarząd powiatu ma zamiar realizować budowę chodnika „Za Jeziorem” i czy jest ona WPF powiatu? Pan Starosta Adam Olejnik odpowiedział radnemu, że nie wie jaki zakres tych prac jest wyznaczony, koncepcja jest w dwóch wariantach do wykonania, bez odwodnienia i z odwodnieniem i władze Rogoźna muszą zadecydować jaki zakres tych robót ma być zrobiony w zależności od tego dokąd i jaki zakres zostanie ustalony. Wypowiedź pana Starosty uzupełnił pan przewodniczący Janus, który powiedział, że w tych koncepcjach są dwie cyfry z odwodnieniem wstępnie jest to kwota 1 mln 800 tys. natomiast bez odwodnienia 500 tys zł, na koniec zapytał pana starostę, kto będzie decydował która koncepcja zostanie wykonana czy pół na pół, czy powiat przy drodze powiatowej sam to wykona?  Pan starosta odpowiedział, że jest to inwestycja należąca do gminy Rogoźno, więc to gmina powinna zadecydować o możliwym wyborze koncepcji, a radni powiatu zadecydują czy powiat będzie w tej inwestycji partycypował, czy też nie. W tym punkcie radny Adam Nadolny zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Natomiast radny Kuszak zgłosił wniosek przeciwny tłumacząc, że temat ten na komisji Oświaty nie był omawiany a kwota 50 tys zł jest przerzucana z roku na rok i nic nie będzie z nia robione, patrząc na decyzje powiatu droga nie zostanie ruszona, ale patrząc na tą kwotę można było by zrobić już chodnik na ul. M.Poznańskiej, gdzie brakowało pieniędzy albo w innych miejscach. Pan burmistrz dodał, że była na spotkaniu z panem starosta, z panem przewodniczącym i wiceprzewodniczącym RM Rogoźna, odbyła się rozmowa na ten temat, kolejne spotkanie jest zaplanowane na miesiąc styczeń łącznie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i wtedy zostanie podjęta decyzja co dalej. Nie do końca te pieniądze leżały, bo jak wspomniał pan starosta Olejnik została opracowana koncepcja  dosyć ciekawa i należało by się zastanowić dalej jak sfinansować, skąd wziąć środki itp. W trybie sprostowania głos zabrał pan Łukasz Zaranek, który poinformował, że ten projekt uchwały był na komisji oświaty omówiony, a radnego Kuszaka na posiedzeniu komisji już nie było. Radny Kuszak wycofał swój wniosek w spr, nie zakończenia dyskusji, a pan przewodniczący przystąpił do glosowania nad wnioskiem formalnym radnego Adama Nadolnego w spr, zakończenia dyskusji - „za” wnioskiem 12 radnych, „2” wstrzymujących. Uchwała została podjęta  –  10 radnych „za”, przy 4 „wstrzymujących się”.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 -  2026.

 1. przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 -  2026, projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik, stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Pan radny Łukasz Zaranek zapytał panią skarbnik, czy uchwalony podatek bankowy kilka godzin wcześniej przez sejm będzie miał wpływ na wysokość rat kredytu? Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli NBP nie zwiększy podstawy do opodatkowania WIBOR-u, czy WIG-u, to nie będzie miało to wpływu. Na kredyty, które już są zaciągnięte marża jest już ustalona, ale na przyszłe kredyty może to mieć wpływ. Radny Kuszak zapytał o wykres dotyczący kredytów, ponieważ z przedstawionej prezentacji one się dość szybko zniżały i czy to wynika z tego, że gmina nie będzie robiła żadnych inwestycji? Pani skarbnik odpowiedziała, że jeśli gmina nie będzie zaciągała następnych kredytów.Czyli zdaniem radnego Kuszaka nie będzie kolejnych inwestycji? Pani Skarbnik odpowiedziała, że to zależy bo gmina w tej chwili spełnia od 16 roku do 26 wskaźniki, są to wymogi ustawowe z art 243 i nie ma na tą chwile problemy, ale gminy nie stać na obsługę długu, czyli spłatę rat kredyty i spłatę rat odsetek. Czyli opłaca się brać kredyty – skwitował radny. Pani skarbnik odpowiedziała, jeżeli gminę będzie na to stać – niezupełnie.
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno, opinie odczytała pani skarbnik Maria Kachlicka, pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 3. dyskusja nad projektem uchwały – brak dyskusji.
 4. glosowanie nad projektem uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 -  2026
  • glosowanie nad autopoprawkami:
  • autopoprawka nr 1 dot. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt AZOREK – przedstawiona przez panią skarbnik, stanowi załącznik do protokołu. Za przyjęciem tej autopoprawki opowiedziało się 14 radnych.
  • autopoprawka nr 2 dot., udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie przebudowy istniejącego chodnika przy ul. za Jeziorem w latach 2015-2016. O głos poprosił pan radny Zbigniew Chudzicki, uściślając, że 50 tys. jest na projekt 2015/16r.  powiat wyraził zdanie, że w chwili obecnej nie ma pieniędzy przeznaczonych na tą inwestycję, czyli partycypowanie ze strony powiatu będzie 0 %, dwa warianty 1 mln 800 tys i 500 tys – kończą się projekty na ul. Długą, Seminarialną, stoi przed gminą kolejne zadanie rewitalizacja Pl. Karola Marcinkowskiego, jest ul. Fabryczna która jest tak długo wyczekiwaną inwestycją i czy gmina ma finansować z własnych środków kolejną inwestycję powiatu obornickiego? Podkreślił, że dla radnego jest to nie do przyjęcie, chyba że powiat będzie współfinansował 50/50 to wtedy za tym podniesie rękę. Radny Chudzicki zwrócił się tez ze swoja wypowiedzią do radnego Pawła Wojciechowskiego, któremu powiedział, że radny jest radnym całej gminy nie tylko swojego okręgu, że wywiera presję na zarząd powiatu, a zarząd nie chce inwestycji realizować – tak odebrał to radny Chudzicki z informacji przedstawionych przez starostę.  Pan radny Wojciechowski, odpowiedział, że nie wie z jakiego powodu radny Chudzicki jest tak bardzo oszołomiony, nikt nie wywołuje żadnej presji na zarządzie, nie wie o co ta cała dyskusja, środki te były w budżecie roku poprzedniego i nie jest to żadna nowa kwota – podobnie jest z halą sportową, bo pan Chudzicki jako radny dusi w tym kierunku, gdzie są projekty niedokończone, Dziewcza Struga jest niedokończona, Wójtostwo, Topolowa, Słoneczna, Smolary i nikt nie powiedział, że te inwestycje będą wykonane ponieważ gmina nie ma na ten cel środków.  Glos zabrał pan Kuszak, godząc waśnie dwóch radnych, że to jest to co mówił kiedyś pan przewodniczący w poprzedniej kadencji i w tej, żeby kończyć te rzeczy, które zostały rozpoczęte i robić drugie, a tym projektem „za jeziorem” zaczyna się nową rzecz przy niewykończonych wielu innych inwestycjach. Pan radny Roman Kinach w tym miejscu zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Jednak przewodniczący udzielił głosu panu Burmistrzowi, który ucieszył się że radny Chudzicki zmienia swoje podejście oraz jak zachował się radny Kuszak w momencie głosowania nad trzema drogami mając pieniądze tylko na jedną i udało się zrobić część tej drogi, bo tak naprawdę to nie można było żadnej drogi zrobić. Jeśli chodzi o ul. Długą i Seminarialną  gmina będzie się starała część tej ulicy zrobić, żeby nie było tak że dokumentacja straci ważność i będzie trzeba starać się o pozyskanie środków z zewnątrz. Jeśli chodzi o inne inwestycje, to w pierwszej kolejności będą wykonane te, na które będzie można pozyskać środki z zewnątrz. Jeśli chodzi o halę widowiskowo – sportową to temat nie został odpuszczony, są w budżecie na ten cel pieniądze 2 mln zł, ale oprócz nich gmina stara się o inne i taka szansa jest, jednak o tym będzie można mówić w terminie późniejszym.  W tym temacie głosu pan przewodniczący udzielił gościowi panu Fudzińskiemu, który wystąpił w imieniu mieszkańców Rogoźna z podziękowaniami dla pana burmistrza za wykonane chodniki, oraz zapytał kiedy kolejne chodniki będą wykonane na ul. Topolowej i ul. Lipowej? Przewodniczący poprosił pana Fudzińskiego o zajęcie głosu w wolnych glosach i wnioskach. Pan Przewodniczący przystąpił do glosowania nad wnioskiem pana Romana Kinacha o zakończenie dyskusji – jednak pan radny Kuszak zgłosił swój głos przeciwny, tłumacząc iż ta inwestycja jest bardzo potrzebna, a sesja budżetowa jest najważniejszą sesja ze wszystkich sesji, a zamykając usta, zamyka się możliwość puentowania  panu burmistrzowi , który pozytywnie zawsze wszystko zamyka. Pan przewodniczący zgodnie ze statutem przeszedł do głosowania nad wnioskiem pana Romana Kinacha – 10 radnych 'za”, 4 „przeciw”. Za przyjęciem tej autopoprawki opowiedziało się 10 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących.
  • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały – brak
  • glosowanie nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 -  2026 – uchwala została podjęta jednogłośnie – 14 glosami „za'.

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2016.

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej – w formie prezentacji została przedstawiona przez  panią skarbnik Marię Kachlicką, i stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetu Gminy Rogoźno na rok 2016 – pismo przedstawione przez panią skarbnik stanowi załącznik do protokołu,
 3. odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu – opinię odczytał pan przewodniczący komisji Łukasz Zaranek -  opinia komisji była pozytywna,
 4. odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu – opinię przedstawił przewodniczący komisji pan Adam Nadolny -  opinia komisji była pozytywna,
 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej – pani skarbnik poinformował, iż wpłynął tylko jeden wniosek z Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, który został załatwiony pozytywnie w spr, wykreślenia kwot z uzasadnienia w uchwale budżetowej, ażeby nie wykazywać kwot na poszczególne zadania pożytku publicznego – ogólna kwota jest, a o tym na jakie zadania zostanie podzielona zadecydują radni. Również do tego wniosku pan burmistrz przychylił się pozytywnie.
 6. dyskusja nad projektem uchwały – Pan radny Kuszak zapytał panią skarbnik o porównanie budżetu tegorocznego z przyszłorocznym i jakie są odczucia jako fachowca? Pani skarbnik odpowiedziała, że nigdy nie należała do optymistów, porównując budżety wydawało się że w roku 2015,  napewno nie zostaną wykonane dochody majątkowe, że  posypią się wskaźniki, a się okazało że burmistrz na sesji prezentował realizację podpisanych umów, jakie środki wpłynęły w miesiącu grudniu ponad 700 tys. zł, więc trudno jest porównywać, jeżeli gmina będzie się trzymać tych założeń, owszem że jest wiele zadać które powinny być uwzględnione w tym projekcie budżetu, bo zawsze tak jest że chce się aby wszyscy wnioskodawcy choć w części byli zadowoleni – wiadomo, że jest to materiał żywy i radni będą nad nim cały czas pracować przez 2016 rok i jest nadzieja, że uda się go zrealizować przy takich założeniach jakie są w nim zaplanowane. Obligatoryjne zadania gminy, które są nałożone ustawami na gminę są zaplanowane. Dalej radny Kuszak zapytał jak była suma wszystkich kwot wnioskowanych, jeśli chodzi o zmiany do budżetu przed organizacją budżetu przez panią skarbnik i pana burmistrza? Pani skarbnik odpowiedziała, że była to kwota przewyższająca dwukrotnie budżet 2015, żeby uwzględnić wszystkie wnioski to budżet musiałby wynosić ponad 100 mln zł – i chodzi o wnioski te, które były wycenione, ponieważ wiele wniosków, które były życzeniem nie posiadało kwot. Radny Kuszak spuentował, że był to rekordowy rok pod względem wrealizacji wniosków, jednak pani skarbnik powiedziała, że jest to rok porównywalny z poprzednimi latami, jednak z ta różnicą że w tym roku było gro wniosków wycenionych.
 7. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2016 rok
  • głosowanie nad autopoprawkami:
  • autopoprawka nr 1 -  w spr. nieuwzględnienia treści wymogu art. 237 ustawy o finansach publicznych tj. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w związku z powyższym prawidłowa treść uchwały wraz z załącznikiem nr 5 i 6 stanowi załącznik do niniejszej autopoprawki – autopoprawkę przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka – autopoprawka została podjęta jednogłośnie – 14 glosami „za'.
  • autopoprawka nr 2 – w spr. uchwały o pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt AZOREK w latach 2016-2017 - autopoprawkę przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka – autopoprawka została podjęta jednogłośnie – 14 glosami „za'.
  • autopoprawka nr 3 – w spr. przygotowanego projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr VII/62/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Obornickiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy ul. za Jeziorem w latach 2015-2016 - autopoprawkę przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka – autopoprawka została podjęta  – 13 glosami „za' i 1 „wstrzymującym”.
  • autopoprawka nr 4 – w spr, zmiany klasyfikacji budżetowej i dodanie w załączniku nr 3 klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków w paragrafie 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w projekcie wpływy z tego tytułu zaplanowano w paragrafie 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - autopoprawkę przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka – autopoprawka została podjęta jednogłośnie – 14 glosami „za'.
  • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do projektu uchwały – brak
  • glosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2016 rok – uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 radnych 'za”.

 

Ad. 10 Podjęcie uchwal w sprawie planów pracy na 2016 rok.

 1. Wszyscy radni otrzymali plan pracy Rady Miejskiej po czym przewodniczący H. Janus zapytał się czy są jakieś uwagi. Jako pierwszy wypowiedział się pan H. Kuszak pytając się o obwodnicę Rogoźna, która w planie pracy RM nie jest uwzględniona. Pan Maciej Kutka proponuje aby włączyć temat obwodnicy do marcowych obrad odnośnie stanu dróg w gminie Rogoźno. Pan H. Janus w konsekwencji dopisuje do harmonogramu sesji marcowej punkt obwodnicy Rogoźna i stan dróg gminy Rogoźno. Więcej uwag nie wniesiono. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 2. Następnie do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pytanie zadał pan H. Kuszak czy wizytacja w lutym Ośrodka Za Jeziorem to komisja wspólna, ponieważ Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury ma zaplanowane również w lutym wizytację wyjazdową w Ośrodku za Jeziorem. Pan Ł. Zaranek zabrał głos sugerując, że Przewodniczący Komisji pan A. Nadolny dojdzie do porozumienia z resztą radnych i ustalą wspólną komisję wyjazdową. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
 3. Burmistrz zaproponował przeniesienie tematu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na luty, gdzie na sesji będzie służba zdrowia. Poprawek nie wprowadzono. Więcej uwag nie wniesiono. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.
 4. Uwag nie wniesiono.  Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

 

Ad. 11 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Uchwała w sprawie wskazania kandydata Gminy do powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach. Wskazano jednego kandydata pana Łukasza Zaranku. Przewodniczący rozpoczął głosowanie gdzie jednogłośnie podjęto uchwałę.

Następnie przewodniczący pan H. Janus po zmianach w punkcie b) do projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków poprosił o wypowiedź panią prezes Mirosławę Sass-Nowak.

Na podstawie art. 18 ust. 1 punkt 1) z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym chce wprowadzić zmianę z Dziennika Ustaw z 2013 roku  pozycja 594 z późniejszymi zmianami na Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 115 bez późniejszych zmian art. 24 ust. 9A  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 139 Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje: przedłuża się termin obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 31 lipca 2016 roku, wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi tj. §2 i §3 uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący H. Janus rozpoczął głosowanie gdzie jednogłośnie podjęto uchwałę.

Kolejną uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie przedstawiła kierowniku GOPS-u pani Ewelina Kowalska. Projekt uchwały stanowi statut, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Nikt nie wniósł uwag, głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie podjęto uchwałę.

Następna uchwała dotyczy zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pruśce na lata 2015-2020. Głos zabrał kierownik pan Paweł Andrzejczak, przedstawiając projekt uchwały, który jest załącznikiem  do niniejszej uchwały, wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uwag nie wniesiono. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę.

Następnie pan P. Andrzejczak przedstawił kolejną uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016.Wniesiono kilka poprawek gdzie przedstawiono jakie stowarzyszenia i organizacje owe uwagi i wnioski złożyły. Odczytano projekt uchwały gdzie nie wniesiono żadnych uwag. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2016. Głos zabrał kierownik pan Roman Piątkowski gdzie przedstawił projekt uchwały, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dnia 1 stycznia 2016 roku. Uwag nie wniesiono. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę. Następnie p. Piątkowski zajął głos w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej tj. działek nr: 438/6, 438/14, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Odczytano projekt uchwały gdzie pan radny Zbigniew Chudzicki zabrał głos w w/w sprawie pytając kto ustalił tak niską kwotę tj 9500 zł wartości działki. Pan Roman Piątkowski odpowiedział, że cena została ustalona przez wycenę biegłego rzeczoznawcę odwołując się do mapki, która jest dołączona do projektu uchwały. Głównym celem zbycia nieruchomości jest polepszenie warunków zagospodarowania terenu działek przyległych,  które jako samodzielne nieruchomości gruntowe nie stanowią wartości do sprzedaży. Uwag nie wniesiono. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę.

Pan R. Piątkowski kontynuował swoje wystąpienie omawiając przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogoźno, który jest załącznikiem  do uchwały. Pan przewodniczący Henryk Janus zabrał głos pytając o §13 punkt 9 stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Studzieńcu czy każdy może tam zawieźć i oddać odpady oraz ile to kosztuje? W odpowiedzi pan R. Piątkowski ujął, że każdy może nieodpłatnie oddać śmieci. Po chwili głos zabiera pan radny Jarosław Łatka, który prosi o wycofanie tego wniosku, gdzie poparł go pan B. Perlicjan. Zatem po głosowaniu jednogłośnym Rady Miejskiej przeniesiono obrady dotyczące trzech projektów uchwał dotyczących metod, stawek i regulaminu gospodarowania odpadami komunalnymi na miesiąc styczeń 2016 roku. Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnej uchwały  w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich przeprowadzania. Poproszono o głos panią Skarbnik M. Kachlicką, która przypomniała o zmianach w załącznikach, które są autopoprawkami do niniejszej uchwały. Zagłosowano jednogłośnie w/w sprawie. Następnie pani Skarbnik zajęła się uchwałą w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Tutaj została przygotowana jedna autopoprawka  dotycząca tylko części uzasadnienia do tej uchwały. Wykreślono wykonawcę, ponieważ przetarg został unieważnione i ogłoszono nowy.  Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto autopoprawkę. Ogłoszono treść projektu uchwały. Uwagi wniósł pan Zbigniew Chudzicki, który zapytał o przebudowę placu Karola Marcinkowskiego na co były wydane 54 zł? Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że na mapę do celów projektowych. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę. Pan przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu jakim jest uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015. Pani Skarbnik przygotowała dwie autopoprawki do tego projektu uchwały. Pierwsza autopoprawka dotyczy przeniesienia 152,25zł na realizację zadań zleconych. Drugi punkt to przeniesienie kwoty około 7 tys. zł dotyczącej komunikacji międzygminnej. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto autopoprawkę. Kolejna autopoprawka to zmiana w załączniku nr 4 do uchwały, jednak nie ma ona wpływu na nasze dochody i wydatki. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto autopoprawkę.

Następną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015-2026 rok. Tutaj głos zabrała również pani Skarbnik informując, że zmienia się załącznik nr 1 obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmienia się ust. nr 2 dotyczący załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowane zgodnie z załącznikiem nr 2.  Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę.

Kolejna uchwała dotyczy ogłoszenia roku 2016 rokiem króla Przemysła II. W tej sprawie głos zabrała pani burmistrz R. Tomaszewska, która ogłosiła treść projektu uchwały. Uwagi wniósł radny P. Wojciechowski, który zaproponował dodanie do treści informacji, że rok króla Przemysła II w gminie Rogoźno. Stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę. Następna uchwała dotyczy utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu. Tutaj do projektu uchwały pani burmistrz R. Tomaszewska odczytała zmiany w postaci zmiany adresu siedziby CIS. Pytanie zadał pan J. Łatka o adaptację budynku po dawnej Szkole Agrobiznesu. Pani burmistrz R. Tomaszewska odpowiedziała, że otrzymamy pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego, która pozwoli na remont budynku. Kolejno głos zabrał pan H. Kuszak pytając o budynek, który wcześniej miał być zaadoptowany pod siedzibę CIS? Pan Burmistrz odpowiedział, że w opinii jednego z inżynierów budowlanych koszty adaptacji budynku były zbyt wysokie na przystosowanie go na budynek administracyjny. Głosowanie odbyło się jednogłośnie gdzie przyjęto uchwałę.

 

Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Henryk Janus wystąpił z interpelacją o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XL6/437/98 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 29 kwietnia 1998 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w Cieślach z IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2015 r. zostaliśmy poinformowani, że ulica od drogi nr 241 w kierunku miejscowości Cieśle ma nazwę ul. Potulicka. Powołując się na pana R. Piątkowskiego, który stwierdził, że zostało to uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Przewodniczący prosi o przypomnienie kiedy to nastąpiło.

 

Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radny pan P. Wojciechowski odpowiedział na interpelację Z. Chudzickiego z dnia 16 listopada 2015 r. odnośnie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.  W dniu 26 listopada 2015 roku została przeprowadzona kontrola na podstawie upoważnienia Burmistrza w składzie: członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych p. Iwona Nowak, Sekretarz Gminnej Komisji Daniel Lis dotycząca punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Na dzień 26 listopada 2015 roku ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży posiadało 58 punktów, natomiast w miejscu sprzedaży 13 punktów. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż wszystkie punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych spełniają warunki uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa przeznaczonych poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Uwagę wniósł radny p. K. Nikodem zadając pytanie dotyczące odległości 50 m od szkół, ponieważ w miejscowości Tarnowo sklep jest obok szkoły i raczej nie jest zachowana bezpieczna odległość co do sprzedawania napojów alkoholowych. Głos zabrała pani Maria Stachowiak, która potwierdziła, że jest zachowana odległość 50 m sklepu od szkoły. Dodatkowo Dyrektor Szkoły w Tarnowie przeprowadziła rozmowę z właścicielami sklepu odnośnie butelek pozostawionych na ziemi i doszli do porozumienia.

Pan Hubert Kuszak zapytał się ile czasu zajęło komisji sprawdzenie wszystkich punktów. Pani M. Stachowiak odpowiedziała, że zajęło to 2 dni. Pan Z. Chudzicki prosi również o częstsze kontrole w sklepie naprzeciw Liceum Ogólnokształcącego, ponieważ często przepisy są tam łamane.

 

Ad. 14 Wolne głosy i wnioski.

Radny Jarosław Łatka zwrócił się do pani burmistrz czy powstała zakładka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na stronie internetowej? Pani R. Tomaszewska zapewniła, że w nowym roku pojawi się taka zakładka. Kolejne pytanie dotyczyło głosowania pójścia sześciolatków do szkoły. Czy były przeprowadzone ankiety rodziców jaki mają stosunek i zdanie na ten temat. Pani R. Tomaszewska powiedziała, że na razie nie było takiej potrzeby, natomiast niebawem będą przeprowadzone badania na temat pójścia sześciolatków do szkoły.

Następnie głos zabrał pan Z. Chudzicki pytając Burmistrza o Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Za Jeziorem co dalej z nim będzie. Burmistrz odpowiedział, że decyzja będzie podjęta do 15 stycznia. Nie ukrywa, że może zostanie wydłużony termin oddania. Również ma na celu wizytacje z Przewodniczącym i Z-ca Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Chudzicki poprosił kierownika Pawła Andrzejczaka o wytłumaczenie na czym polega koncepcja projektuj i buduj.

W odpowiedzi p. Andrzejczak poinformował, że jest taki zamysł, aby hala widowiskowo-sportowa była budowana w tym systemie projektuj i buduj, tak żeby jeden wykonawca realizował cały plan. W tym momencie mamy możliwość ciągłej analizy potrzeb do projektu, a także uzyskane efekty budowy są zgodne z projektem i spełniają nasze wymagania.

Następnie głos zabrał pan Hubert Kuszak pytając o miejsce na market w rejonie ul. Kościuszki i ronda Melzera czy poczyniono jakieś konkretne kroki. Burmistrz odpowiedział, że sprawa zatrzymała się na wyjaśnieniu sądowym spraw spadkowych.

Kontynuując p. Kuszak zadał kolejne pytanie dotyczące placu koło policji i Tesco, czy w tej sprawie coś się dzieje. Pan R. Piątkowski odpowiedział, że to nie są nasze nieruchomości dlatego mamy ograniczone pole wpływu na to co tam się dzieje. Finalnie pozwolenie na budowę były wydane natomiast pewnie już zostało przedawnione. Czy nastąpił już odbiór chodnika na ul. Kotlarskiej i ul. Kościuszki włącznie z oczyszczeniem kanalizacji. Pan Burmistrz poinformował, że do niego nie wpłynęła informacja o odbiorze, ponieważ zajmuje się tym Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dodatkowo pan Kuszak poinformował, że otrzymaliśmy pismo od Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna z prośbą o oznakowanie 17 południka długości geograficznej wschodniej przechodzącego przez Rogoźno. Będzie to miejsce podnosząca atrakcyjność miejscowości Rogoźno oraz Towarzystwo Przyjaciół Rogoźno wnioskuje o umieszczenie tablicy na cmentarzu z nazwiskami osób zamordowanych przez hitlerowców na grobie 26 ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej. Burmistrz rozpatrzy wnioski w nowym roku.

Następnie radny J. Łatka skierował pytanie do Burmistrza dlaczego tak późno otrzymali radni uchwałę odnośnie śmieci. Burmistrz odpowiedział, że jednym z powodów była ogromna ilość sprawozdań i wyjaśnień, które trzeba było złożyć w związku  z kontrolą WIOŚ oraz niektóre projekty uchwał wymagały konsultacji społecznych. Dodatkowo pan Roman Piątkowski potwierdził słowa Burmistrza co do jasności oraz poinformował, że przetarg wygrała firma LS PLUS.

Kolejne pytanie zadał p. Chudzicki dotyczące ZEAPO czy planowana jest zmiana struktury organizacyjnej placówki. Burmistrz poinformował, że zmiana musi nastąpić do końca roku. Powołamy Centrum Usług Wspólnych, które będą obejmowały placówki oświatowe jak i inne jednostki organizacyjne.

Następnie głos zabrał pan Zaranek pytając panią burmistrz R. Tomaszewską o ustawę dotyczącą sześciolatków, bo jeśli będą musiały wrócić do przedszkoli to zabraknie miejsc dla trzylatków. Pani burmistrz odpowiedziała, że awaryjnie mamy jedno pomieszczenie w Przedszkolu nr 1, które może rozwiązać ten problem. Następnie pan Zaranek złożył podziękowania na ręce pan Burmistrza oraz kierownika Pawła Andrzejczaka za pomoc oraz wsparcie przy projekcie Planu Odnowy Miejscowości Pruśce.

Następnie głos zabrał pan Fudziński, który złożył podziękowania panu Burmistrzowi i pani Burmistrz za udzieloną pomoc.

Na koniec pan Jarosław Łatka zapytał się Burmistrza czy został tłuczeń lub grys, aby utwardzić drogę wjazdową do Przedszkola w Parkowie. Pan Burmistrz wspomniał, że w tym roku o dużo takiego materiału zużyto, ale zapewnił, że droga będzie utwardzona.

Radny H. Kuszak zapytał o tabliczki firm ochroniarskich, które są powieszone na elewacji szkół i przedszkoli. Pani burmistrz R. Tomaszewska odpowiedziała, że firma ochroniarska zaproponowała w ramach obecnej umowy rozszerzenie swoich usług o placówki szkolne.

 

Ad. 15 Zakończenie

Obrady XX Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie zakończyły się o godzinie 18:00.

Protokołowała: Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf