Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 maja 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 6/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11.05.2011 r. oraz 12.05.2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Ocena realizacji budżetu.

2.       Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2010r. oraz przygotowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tyt. wykonania budżetu za 2010 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności. Radny A. Jóźwiak nie brał udziału w posiedzeniu w dniu 11.05.2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Ocena realizacji budżetu.

4.       Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2010r. oraz przygotowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tyt. wykonania budżetu za 2010r.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 5/2011 został przyjęty jednogłośnie 2 głosami „za” w obecności 2 członków Komisji.

 

W pierwszej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z:

-         informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. dotyczącą gruntów, budynków, budowli, oczyszczalni, a także pozostałych składników majątku rzeczowego,

-         informacją o składnikach majątku wynikających z innych praw własności oraz praw innych niż własność,

-         zmianami w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego,

-         zestawieniem dochodów uzyskanych za 2010 r. oraz przewidywanym dochodem w roku 2011,

-         informacją o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, z czego wynikają zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku 2011?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski wyjaśnił, że na koniec 2010 r. Gmina posiadała ogółem 804,76 ha gruntów, a na koniec I półrocza 2009 r. 795,42 ha. Po stronie zmniejszeń znajdują się sprzedaże działek i wszelkiego rodzaju zbycia gruntów gminnych. Wielkość zmniejszeń i zwiększeń następuje również na skutek podziałów nieruchomości. Działkę, która dotychczas była zapisana jako rolna, dzieli się na np. 20 mniejszych działek i są one księgowane już jako działki budowlane. Zmienia się ich wartość i liczba. W roku 2008 nastąpiła modernizacja bazy ewidencyjnej gruntów, budynków i lokali prowadzonej przez Starostę Obornickiego i w związku z tym dokonano ponownego skalkulowania powierzchni wszystkich działek na obszarze miasta Rogoźno. Stan nieruchomości na gruncie i granice pozostają bez zmian. Jednak z uwagi na zmianę z metodyki pomiaru, powierzchnie są w tej chwili bardziej rzeczywiste. Dlatego też wystąpiły pewne przybytki i ubytki w różnych działkach. Zaistniała też konieczność weryfikacji stanu posiadania i usystematyzowania zbioru nieruchomości, dlatego w ubiegłym roku powstała ewidencja nieruchomości gminnych. Pewne działki we wcześniejszych latach nie były wykazywane. Ponadto w zwiększeniach wykazano nieruchomości, które przejęto od Skarbu Państwa.

 

Przewodniczący KR R. Dworzański poprosił Skarbnika Gminy M. Kachlicką o szczegółowe omówienie dochodów w 2010 r.

Skarbnik Gminy przypomniała, że budżet Gminy na 2010 r. został uchwalony 30 grudnia 2009 r. Pierwotnie dochody zaplanowano na poziomie 36.879.105,00 zł, a wydatki na 47.176.868,00 zł. Deficyt był zaplanowany na kwotę 10.297.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu całego roku dochody na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 43.494.626 zł, wydatki 44.678.011 zł, deficyt 1.183.385 zł. Przychody zaplanowano na poziomie 2.622.497 zł, a rozchody na 1.439.112 zł. Dochody wykonano w 100,12 %, a wydatki w 96,80 %. Na koniec roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 300.627,68 zł. Na wskaźnik wykonania dochodów powyżej 100% miały wpływ m.in. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które były wyższe aż o 158%. Dochody własne zostały wykonane w wysokości 100,79%. Relacje zachodzące między dochodami, a wydatkami roku 2010 ukształtowały się prawidłowo, ponieważ dochody zostały wykonane w 100,12 %, a wydatki w 96,80 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.230.280,63 zł (tj. 92,44 %). Pod koniec 2010 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o środkach, które nie wygasają z upływem roku 2010 na kwotę 333.730,65 zł. Gmina Rogoźno w trakcie roku budżetowego udzieliła dofinansowania Zarządowi Dróg Powiatowych w wysokości 395.000 zł, Powiatowi Obornickiemu na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000 zł, Województwu Wielkopolskiemu na kwotę 20.204 zł z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno. Udzielono dofinansowania dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 135.000 zł. Własne zadania inwestycyjne zaplanowano 4.154.453 zł, wykonanie wyniosło 3.808.539,08 zł (91,67%). Na inwestycje na drogach gminnych przeznaczono kwotę 1.179.934 zł. Zakupy inwestycyjne wykonano na kwotę 112.705 zł. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej razem z wydatkami niewygasającymi wykonano na kwotę 819.406 zł (dot. zakończenia dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków). Inwestycje dotyczące remontów i modernizacji świetlic wiejskich oraz przygotowania dokumentów wykonano na kwotę 601.088,28 zł. Na inwestycje dot. oświetlenia wydatkowano kwotę 6.649 zł (dokumentacja projektowa ul. Działkowej i wykonanie map do celów projektowych oświetlenia boiska w Siernikach). Inwestycje dotyczące budowy obiektów sportowych wykonano na kwotę 1.088.755 zł (budowa Orlika 2012, projekt budowy płyty asfaltowej na boisku w Budziszewku). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.016.612,57 zł (tj. 97,29%). Stan zadłużenia Gminy na koniec 2010 r. wynosił 7.966.261,06 zł, co stanowi 18,32%. Dokonano spłaty 1.439.112 zł. Umorzenia pożyczki uzyskano na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Parkowie i budowę kanalizacji w Rogoźnie – etap I.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach ukształtowała się następująco:

-         dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 672.721,00 zł , wykonanie wyniosło 671.291,65 zł (tj. 99,78%),

-         dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo na plan 17.000 zł, wykonanie wyniosło 16.443 zł (tj. 96,72%),

-         dz. 600 – Transport i łączność na plan 5.530 zł, wykonanie wyniosło 6.182,80 zł (tj. 111,80%),

-         dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 820.099 zł, wykonanie wyniosło 652.480,36 zł (tj. 79,56%),

-         dz. 710 – Działalność usługowa na plan 7.900 zł, wykonanie wyniosło 7.900 zł (100,00),

-         dz. 750 – Administracja publiczna na plan 143.780 zł, wykonanie wyniosło 144.646,94 zł (tj.100,60%),

-         dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 108.669 zł, wykonanie wyniosło 107.112,76 zł (tj. 98,57%),

-         dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 14.241.494 zł, wykonanie wyniosło 14.490.798,73 zł (tj. 101,75%),

-         dz. 758 – Różne rozliczenia na plan 17.792.466 zł, wykonanie wyniosło 17.826.568,23 zł (tj. 100,19%),

-         dz. 801 – Oświata i wychowanie na plan 738.931 zł, wykonanie wyniosło 695.827,23 zł (tj.94,22%),

-         dz. 852 – Pomoc społeczna na plan 6.827.763 zł, wykonanie wyniosło 6.841.311,58 zł (tj. 100,20%),

-         dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 811.551,00 zł, wykonanie wyniosło 779.791,29 zł (tj. 96,09%),

-         dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 288.681,00 zł, wykonanie wyniosło 239.519,52 zł (tj. 82,97%),

-         dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 204.570,00 zł, wykonanie wyniosło 253.864,15 zł (tj. 124,10%). Wysokie wykonanie dotyczy kar i opłat za korzystanie ze środowiska w myśl przepisów ustawy o ochronie środowiska,

-         dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 169.574,00 zł, wykonanie wyniosło 169.574,00 zł (tj. 100%),

-         dz. 926 – Kultura fizyczna i sport na plan 644.281,00 zł, wykonanie wyniosło 644.280,64 zł (tj. 100%),

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o zaplanowane kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli przy realizowaniu danego zadania nie wykorzystano wszystkich środków, Gmina musi je zwrócić do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody. Dotacje są wykorzystywane w miarę składanych wniosków.

Radna E. Wysocka zapytała o powód niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia Gminy.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Gmina nie sprzedała działek, na które zorganizowano przetargi. W listopadzie organizowano przetarg na sprzedaż 19 działek i szacowano wpływ na ok. 1 mln zł, ale nie wpłynęła żadna oferta. W 2011 r. ponownie ogłoszono przetarg i również nie było zainteresowania.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że wykonanie dochodów wynosi 100,12%, co można uznać za pozytywny aspekt wykonania budżetu.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki budżetu Gminy nie zostały wykonane w 100%. Kwota 100.000 zł została na zadaniu związanym z budową kanalizacji sanitarnej. Z modernizacji sali wiejskiej w Parkowie zostało 121.000 zł. Kwota 115.900 zł pozostała niewykorzystana na budowie kompleksu sportowego Orlik 2012. Łączna kwota niewykorzystanych wydatków majątkowych to: 345.900 zł.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że wynik finansowy jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-NDS.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nadwyżka budżetowa za 2010 r. wyniosła 300.627,68 zł, a finansowanie przychodów i rozchodów 2.095.970,05 zł. Stąd wynik finansowy wyniósł 2.396.597,73 zł. Nadmieniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. Jednak w punkcie 5 opinii RIO stwierdziła, że w kilku przypadkach suma wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych przekracza roczny plan wydatków określony w budżecie oraz, że Burmistrz nie wskazał przyczyn, dla których zaciągnięto zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o wydatki bieżące i zaciągnięte zobowiązania wynikają z upoważnienia jakie Burmistrza ma od Rady Miejskiej, do jakiej kwoty może zaciągać zobowiązania.

 

Następnie Komisja porównała dokument Rb-NDS ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 

Członkowie KR zwrócili uwagę na wzrastające należności wymagalne w zakładzie budżetowym z tytułu czynszu za lokale mieszkalne powyżej 12 miesięcy zalega, aż 151 najemców na kwotę 1.190.511,08 zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że najemcy, którzy mają wyroki socjalne i Gmina nie dostarczyła im lokalu, nie płacą. Osoby, które zgłoszono do rejestru dłużników również nie opłacają czynszu. W miarę możliwości przyznawane są lokale socjalne, za które najemcy również nie płacą. Zadłużenie cały czas rośnie. Jest bardzo dużo wyroków eksmisyjnych z mieszkań komunalnych. Komornik w większości przypadków przysyła do ZAMK informacje, że najemca jest nieściągalny. Burmistrz Rogoźna powiedział, że powodem zalegania z płatnościami części osób są względy chorobowe, trudna sytuacja materialna, bezrobocie, ale większość wykorzystuje sytuację i celowo nie płaci.

 

II część posiedzenia KR – 12.05.2011 r.

 

Wnioski Komisji:

Po rozpatrzeniu wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2010 rok oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Rogoźna – Bogusława Janusa, Skarbnika Gminy – Marię Kachlicką, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych – Wiktora Jaworskiego, Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego – Marka Mysłka, Główną Księgową Rogozińskiego Centrum Kultury - Małgorzatę Piesik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewelinę Kowalską oraz przeprowadzonych kontrolach w dniach 16.02.2011r., 24.03.2011r. 15.04.2011r., 11.05.2011r. w zakresie wydatkowania środków na: dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci, akcesoria komputerowe w rozdziale 80114, zakupy inwestycyjne w rozdziale 80114, podróże służbowe w rozdziale 80114, windykacji zadłużeń czynszowych w zakładzie budżetowym, przeprowadzone remonty w budynkach instytucji kultury oraz dokonano analizy bilansu gminy, (sprawdzono zgodność środków pieniężnych z wyciągami rachunków bankowych na dzień 31.12.2010 r.).

W wyniku kontroli nie stwierdzono w badanym zakresie uchybień w dokumentacji źródłowej.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2010 rok z następującymi uwagami:

1.       Niepokój Komisji budzi niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2010 roku wykonano zaplanowane dochody tylko w 67,72%.

2.       Niepełne wykorzystanie wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unijnego 86,03%.

3.       Wzrastające należności wymagalne w zakładzie budżetowym z tytułu czynszu za lokale mieszkalne powyżej 12 miesięcy zalega, aż 151 najemców na kwotę 1.190.511,08 zł.

 

W opinii Komisji Rewizyjnej przedłożone przez Burmistrza Rogoźna sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę do wyrażanie pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2010 r. i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna.

 

Projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2010 rok wraz z załącznikiem przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dworzański.

Uwag nie było.

 

Uchwała Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2010 rok, podjęta została jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący KR........................................

 

Wiceprzewodniczący KR...............................

 

Członek KR.......................................................

 

drukuj pobierz pdf