Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 24/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w siali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 24/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2012 r.  o godz. 13.00

w siali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznej przeprowadzonych w 2012 r.

2.       Kontrola wydatków na promocję gminy.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny A. Jóźwiak uczestniczył w posiedzeniu od godz. 13.05. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Zastępca BurmistrzaK. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Inspektor WRGiP – B. Cisowski.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznej przeprowadzonych w 2012 r. 

3.       Kontrola wydatków na promocję gminy w 2012 r.

4.       Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny.

5.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

6.       Sprawy bieżące.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 

Informację o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za okres od 1.01.2012 do 30.11.2012 r. przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska – zbiorcze zestawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za okres od 1.01.2012 r. do 30.11.2012 r. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w 2012 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

-         Komisarz Skarbowy – w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczania z Budżetem Państwa należności podatkowych – zasadność zwrotu podatku VAT,

-         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – obejmująca przestrzeganie przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja zarządzenia pokontrolnego oraz sprawozdawczość,

-         Wojewoda Wielkopolski – w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielnych z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych, bieżących i inwestycyjnych, terminowości przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

-         Wojewoda Wielkopolski – obejmująca realizację zadań wykonywanych przez Straż Miejską,

-         Powiatowy Lekarz Weterynaryjny w Obornikach – obejmująca kontrole dokumentacji związanej z ilością, gatunkiem i jakością materiału zarybieniowego,

-         Komisarz Skarbowy w Obornikach – przeprowadził kontrolę prawidłowości i rzetelności rozliczania z Budżetem Państwa należności podatkowych – zasadności zwrotu podatku VAT.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że po zapoznaniu się z zestawieniem wyników z kontroli zewnętrznych stwierdzić można, że podczas kontroli Straży Miejskiej w Rogoźnie, która została zarządzona przez Wojewodę Wielkopolskiego stwierdzono wiele istotnych uchybień.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją z kontroli Straży Miejskiej oraz udzieloną odpowiedzią na protokół pokontrolny, w której poinformowano iż uchybienia zostały usunięte.

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że z upoważnienia Burmistrza zostały skontrolowane następujące podmioty:

-         Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

-         „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie,

-         Przedszkole Samorządowe nr 1 w Rogoźnie,

-         Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rogoźnie,

-         Przedszkole Samorządowe w Parkowie,

-         Szkołę Podstawową w Budziszewku,

-         Szkołę Podstawową nr 1 w Rogoźnie,

-         Szkołę Podstawową nr 3 w Rogoźnie,

-         Szkołę Podstawową w Pruścach,

-         Zespół Szkół w Parkowie,

-         Zespół Szkół w Gościejewie,

-         Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie,

-         Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie,

-         Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Środowiskowy w Rogoźnie,

-         Klub Żeglarski „Kotwica”,

-         Fundację „Dar Rogoźna”,

-         Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

-         Stowarzyszenie „Rehabilitacja”,

-         Stowarzyszenie „Parkowianka”,

-         Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”,

-         Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”,

-         Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”,

-         Uczniowski Klub Sportowy „Libero”,

-         Bractwo Kurkowe „Rogoża”,

-         Liga Ochrony Kraju Koło Terenowe w Rogoźnie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie jest obecna K. Górzna - Główny specjalista ds. kontroli zarządczej, ponieważ nie pracuje on w poniedziałki, gdyż zatrudniona jest w wymiarze ½ etatu.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, iż zakres przeprowadzonych kontroli wewnętrznych był szeroki i skontrolowane zostały wszystkie placówki oświatowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do przeprowadzonych w 2012 r. kontroli wewnętrznych.

Sekretarz Gminy ponadto poinformowała, że Burmistrz Rogoźna wydał zarządzenie w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej. Z zakresu kontroli zarządczej zostały przygotowane opisy stanowisk, dostosowano zakresy czynności, usystematyzowano podjęte przez Radę Miejską strategie oraz sposób ich realizacji.

 

W dalszej części posiedzenia informację o wydatkach na promocję Gminy Rogoźno w 2012 r. przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski – informacja Burmistrza Rogoźna na temat wydatków na promocję Gminy Rogoźno w roku 2012 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Inspektor WRGiP poinformował, iż plan na rok 2012 wynosi:

-         w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.000,00 zł, wykonanie na dzień 5.12.2012 r., to kwota 800,00 zł,

-         w paragrafie 4210 – Zakup materiałów – kwota 22.000,00 zł, wykonanie na dzień 5.12.2012 r., to kwota 15.615,87 zł,

-         w paragrafie 4300 – Usługi pozostałe – kwota 39.000,00 zł, wykonanie na dzień 5.12.2012 r., to kwota 19.164,43 zł,

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wyrywkowej kontroli następujących dokumentów księgowych:

-         faktura VAT nr 244/2012 z dnia 15.11.2012 r. - zakup nagród książkowych,

-         faktura VAT nr 666/2012 z dnia 05.10.2012 r. - zakup nagród książkowych,

-         faktura VAT nr 000198/J/12 z dnia 21.06.2012 r. - zakup nagród książkowych,

-         faktura VAT nr 285500912/05/12 z dnia 21.06.2012 r. - zakup nagrody książkowej,

-         faktura VAT nr 15/2012 z dnia 25.04.2012 r. - zakup nagród książkowych,

-         faktura VAT nr 1448/12 z dnia 13.05.2012 r. - zakup nagród książkowych,

-         faktura VAT nr 16/2012 z dnia 15.05.2012 r. - zakup nagrody książkowej,

-         faktura VAT nr 32/2012 z dnia 13.02.2012 r. - zakup usługi transportowej,

-         faktura VAT nr 563/1/2012 z dnia 12.10.2012 r. - zakup zestawów porcelanowych dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr 1144/2012 z dnia 18.10.2012 r. - zakup trofeum szklanego dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr R 1/2012 z dnia 16.10.2012 r. - zakup upominków okolicznościowych dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr 25/10/2012 z dnia 24.10.2012 r. - zakup usług gastronomiczno-cateringowych dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr 217/2012 z dnia 21.10.2012 r. - zakup usługi transportowej dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr 116/2012 z dnia 23.10.2012 r. - zakup usługi gastronomicznej dla delegacji z miasta partnerskiego La Trimouille,

-         faktura VAT nr SV518/4/2012 z dnia 23.11.2012 r. - zakup ozdób choinkowych do celów promocyjnych,

-         faktura VAT nr 10515 z dnia 04.12.2012 r. - zakup artykułów na stoisko promocyjne Gminy Rogoźno na jarmarku świątecznym w mieście partnerskim La Trimouille.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, że w § 4300usługi pozostałe do wykorzystania pozostało blisko 20 tys. zł.

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że w grudniu będą dokonywane z tego paragrafu płatności za wystawione faktury, a co wpłynie na podwyższenie wykonania wydatków w tym paragrafie.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny.

Przewodniczący R. Dworzański przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do planu pracy.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony jednogłośnie 4 głosamizaw obecności 4 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 23/2012 został przyjęty 3 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 4 członków Komisji. 

 

W punkcie 6 porządku posiedzeniasprawy bieżące Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że styczniowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się we wcześniejszym terminie z uwagi na obowiązek przygotowania przez Komisję Rewizyjną rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

 

W punkcie 7wolne głosy i wnioski Zastępca Burmistrza K. Ostrowski złożył sprawozdanie z pobytu delegacji Gminy Rogoźno w mieście partnerskim La Trimouille.

Radny M. Kutka podziękował za usunięcie progów jakie powstały na skrzyżowaniach po wylaniu asfaltu na ul. Mickiewicza. Zwrócił uwagę, że studzienki kanalizacyjne przy posesji p. Omiecińskich zaniżone w stosunku do poziomu jezdni. Zaproponował aby oznaczyć studzienki gdyż one nie widoczne dla kierowców, a przez co mogą uszkodzić oni samochody.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że studzienki kanalizacyjne będą podnoszone przed wylaniem asfaltu. Dodał, że na zakręcie przy posesji p. Omiecińskich został ustawiony znak informujący o robotach drogowych i ograniczający prędkość do 30 km/h.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 4 stycznia 2013 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

drukuj pobierz pdf