Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 17 maja 2012 roku o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Gościejewie

PROTOKÓŁ 15/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 maja 2012 roku o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Gościejewie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Nieobecni: radny M. Połczyński i radny R. Kinach.

Ponadto w obradach udział wzięli goście - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.

5.       Organizacja i funkcjonowanie kół łowieckich na terenie Gminy Rogoźno:

a)      podstawy prawne funkcjonowania Kół Łowieckich,

b)      granice poszczególnych obwodów działania Kół Łowieckich,

c)      współpraca przedstawicieli Lasów Państwowych i właścicieli gruntów rolnych z Kołami Łowieckimi, w zakresie wzajemnych uregulowań w działalności gospodarczo-finansowej,

d)      stan zrównoważonego funkcjonowania wszystkich współistniejących środowisk przyrodniczo-gospodarczych,

e)      dyskusja uczestników obrad.

       6.   Wolne głosy i wnioski.

       7.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

 

Ze względu na uwagi zgłoszone przez radnego H. Janusa do protokołu nr 14/2012 i braku możliwości odniesienia się do nich przez protokolanta zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – organizacja i funkcjonowanie kół łowieckich na terenie Gminy Rogoźno:

a) podstawy prawne funkcjonowania kół łowieckich,

K. Lompert – ZO PZŁ Poznań poinformował, że działalność kół łowieckich regulowana jest przez prawo łowieckie, statut Polskiego Związku Łowieckiego, akty prawne wewnętrzną organizacyjne – uchwały i zarządzenia Naczelnej Rady Łowieckiej i Zarządu Głównego Krajowego Związku Łowieckiego oraz uchwały kół łowieckich.

K. Naparty – Nadleśnictwo Oborniki poinformował, że poza w/w aktami prawnymi działalność kół łowieckich regulują ustawy: o lasach, o ochronie przyrody, o amunicji, o inspekcji weterynaryjnej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o plany łowieckie i wieloletnie plany hodowlane. Roczny plan łowiecki sporządzany jest przez dzierżawcę koła łowieckiego, który opiniowany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a zatwierdzany jest przez nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Wieloletnie plany hodowlane opracowywane są przez dyrektora regionalnego dyrekcji w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa i Polskim Związkiem Łowieckim. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim stanowi własność dzierżawcy obwodu łowieckiego, natomiast zwierzyna pozyskana poza obwodem łowieckim lub nieprawnie stanowi własność Skarbu Państwa. Obwód łowiecki jest to obszar o zamkniętej granicy nie mniejszej niż 3 tys. ha dla prowadzenia gospodarki łowieckiej. Wyróżnia się obwody polne i leśne. Obwody łowieckie polne wydzierżawiane są przez starostę. Za dzierżawę obwodów łowieckich pobierany jest czynsz, który ustalany jest na podstawie kategoryzacji obwodów. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania za szkody w uprawach polnych wyrządzanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. W oględzinach szkód łowieckich może uczestniczyć przedstawiciel Izb Rolniczych. Podkreślił, że właściciele gruntów rolnych zobowiązani są do współdziałania z kołami łowieckimi w zakresie ograniczania szkód łowieckich. Odszkodowanie nie przysługuje za: szkody rolne na gruntach leśne, za zbiór po 14 dniach od dnia zakończenia zbioru gatunków roślin w regionie określonego przez Sejmik Województwa, za szkody wyrządzone na gruntach rolnych, których właściciele nie wyrazili zgody na budowę ogrodzeń ochronnych, za szkody nie przekraczające równowartości 100 kg żyta/ha, za szkody w uprawach prowadzonych z narażeniem zasad agrotechnicznych. Zaprezentował również liczbę wybranych gatunków zwierząt, liczbę rocznych odstrzałów oraz wartość docelową zwierzyny.

 

b) granice poszczególnych obwodów działania kół łowieckich,

Sołtys Sołectwa Budziszewko poprosił o przekazanie mu mapy z granicami obwodów poszczególnych kół łowieckich na terenie Gminy Rogoźno, bo na terenie wsi Budziszewko obwody mają trzy koła i rolnicy nie wiedzą do którego mają zgłaszać wyrządzone szkody.

Zestawienie obwodów kół łowieckich w Gminie Rogoźno wraz z przebiegiem ich granic stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Łowczy KŁ nr 58 „Olszyna” T. Guza poinformował, że koło gospodaruje na terenie Gminy Rogoźno oraz Gminy Wągrowiec. Koło reaguje na wzrost liczebności zwierzyny – obecnie strzela się 60 szt. dzików. Dodał, że w przeszłości jelenie były spotykane  tylko w lasach, a ze względu na występowanie trawy miskantus, schronienie znalazły na polach na których jest ona uprawiana. Najczęściej występuje od 5-10 przypadków występowania szkód łowieckich.

Radny A. Jóźwiak zapytał jaką kwotę odszkodowań za szkody łowieckie wypłaca średniorocznie koło?

Łowczy KŁ nr 58 „Olszyna” T. Guza odpowiedział, że koło średniorocznie wypłaca ok. 4-5 tys. zł odszkodowania.

Sołtys Sołectwa Budziszewko zapytał ile pieniędzy koło łowieckie przeznaczają na ochronę pól przed szkodami. Pochwalił działalność Nadleśnictwa Łopuchówko w zakresie przeciwdziałania szkodom łowieckim.

Łowczy KŁ nr 58 „Olszyna” T. Guza poinformował, że koło przekazuje rolnikom pastuchy, ale również urządza pasy zaporowe z kukurydzy, które mają zatrzymać dziki w lesie. Koło organizuje również dyżury myśliwych, którzy odstraszają zwierzynę. Na przeciwdziałanie szkodom koło wydatkuje ok. 18 tys. zł.

Prezes KŁ nr 11 „Darzbór” J. Koput poinformował, że obwód dzierżawionego przez koło łowieckie obwodu tylko częściowo położony jest na terenie Gminy Rogoźno. Aktualnie szkody łowieckie są niewielkie, choć ok. 20 lat temu szkody były znaczne. Na obszarze obwodu łowieckiego znaczącą uprawę stanowi trawa mistrant. Rocznie wypłaca się ok. 3-5 tys. zł odszkodowań, natomiast na ochronę pól wydaje podobną kwotę jak KŁ „Olszyna”.

Przewodniczący A. Olenderski odczytał przebieg granic obwodu łowieckiego nr 103 Lechlin, który dzierżawiony jest przez KŁ nr 83 „Szarak” z Poznania.

Prezes KŁ nr 57 „Borsuk” Cz. Skowronek przedstawił przebieg granicy obwodu łowieckiego nr 106 Pruśce. Poinformował, że w dzierżawionym obwodzie występują duże szkody łowieckie, które wyrządzane są przede wszystkim w uprawie kukurydzy, a która rośnie na znacznej powierzchni. W roku ubiegłym odstrzelono 242 szt. dzików – świadczy to o rosnącej populacji tej zwierzyny.

Przewodniczący A. Olenderski odczytał przebieg granic obwodu łowieckiego nr 107 Gościejewo, który dzierżawiony jest przez KŁ nr 53 „Jeleń” z Dąbrówki Leśnej.

Łowczy KŁ nr 16 „Dzik” M. Scheffs przedstawił przebieg granic obwodu łowieckiego nr 109 Rogoźno, które w całości położone na terenie Gminy Rogoźno. Rocznie strzela się 60 szt. dzików. Dotychczas nie zdarzały się sytuacje konfliktowe z rolnikami i sprawy nie musiały być kierowane na drogę postępowania sądowego. Koło posiada przeszkoloną kadrę do szacowania szkód. Przed dwoma laty szkody łowieckie wyniosły tylko 1.200 zł, a w roku ubiegłym ze względu na zwiększenie upraw kukurydzy wypłacono szkody na kwotę 12.700 zł. Dodał, że współpraca z rolnikami z roku na rok układa się coraz lepiej. Poprosił rolników posiadających uprawy, które zagrożone są szkodami o ich zgłaszanie do koła łowieckiego, gdyż pozwala to na prowadzenie skutecznych działań zapobiegawczych wystąpieniom szkód.

Sołtys Sołectwa Budziszewko zapytał gdzie rolnicy powinni składać wnioski o wypłatę odszkodowań oraz o współpracę w zakresie ochrony upraw?

Łowczy KŁ nr 16 „Dzik” M. Scheffs odpowiedział, że szkody należy zgłaszać bezpośrednio do koła łowieckiego.

KŁ nr 54 „Nad Flintą” K. Naparty przedstawił przebieg granic obwodu łowieckiego nr 111 Ludomy. Poinformował, że ze względu na wzrost populacji dzików, zwiększa się ich odstrzał. W roku ubiegłym odstrzelono 160 szt. dzików, a w tym roku już 130 szt. dzików. Koło współpracuje z rolnikami, którzy informują je o terenach które przeznaczają pod uprawę kukurydzy. W walce ze szkodami wyrządzanymi przez dziki wykorzystuje się środki chemiczne, armaty hukowe, buduje się ambony przewoźne, pastuchy. Poinformował, że zgodnie z prawem jeżeli rolnik nie zgadza się na postawienie ambony lub urządzeń odstraszających zwierzynę to nie ma prawa do wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody.

Prezes KŁ nr 56 „Rogacz” J. Horłoza przedstawił przebieg granic obwodu łowieckiego nr 114 Rożnowo. W roku ubiegłym na tym obwodzie odstrzelonych zostało ok. 80 szt. dzików, a wypłacone odszkodowania wyniosły ok. 30 tys. zł. Na obszarze obwodu łowieckiego znajdują się duże uprawy kukurydzy – w roku ubiegłym ich powierzchnia wyniosła ponad 700 ha.

Sołtys Sołectwa Budziszewko zapytał które koło łowieckie jest dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 177?

T. Sobalak – L. P. Nadleśnictwo Łopuchówko poinformował, że obwód łowiecki nr 177 Kąty jest ośrodkiem hodowli zwierzyny. Poinformował, że rocznie wypłacane są szkody na kwotę 150-200 tys. zł. Od kilku lat z OHZ pozyskuje się od 300 do 400 dzików. Przedstawił także przebieg granicy obwodu łowieckiego nr 177 Kąty. Poza uprawą kukurydzy, sprzyjającą uprawą dla zwierzyny jest trawa miskantus. Na całym obwodzie koła założono pastuchy o długości 50 km. Problem z populacją dzików i jeleni nie jest problemem Gminy Rogoźno, czy Województwa Wielkopolskiego, jest to problem całej Polski, a nawet Europy. Poprzez zwiększanie obszaru upraw kukurydzy i innych roślin wysokobiałkowych, dostarcza się zwierzynie pożywienia, co prowadzi do szybkiego i nadmiernego wzrostu jej populacji.

K. Lompert – ZO PZŁ Poznań poinformował, że za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach wyłączonych z obwodu łowieckiego odszkodowania wypłacane są przez Skarb Państwa. Wyłączenie terenu z obszaru łowieckiego wynika najczęściej z granic administracyjnego miejscowości i na tych terenach koła łowieckie nie prowadzą gospodarki łowieckiej. Szkody łowieckie wyrządzone na obszarach wyłączonych należy zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego, który w drodze przetargu wyłoni podmioty, które będą szacowały szkody. Nadmienił, że na obszarach wyłączonych nie można dokonywać polować oraz nie jest prowadzona gospodarka łowiecka. Poinformował, że skutecznym środkiem chemicznym do zaprawy nasion kukurydzy jest Mesurol, choć nie jest on tani. Jeżeli uprawy grodzone są pastuchem, to powinny być one ogrodzone również białą taśmą o szerokości 2-4 cm, gdyż drut jest nie widoczny dla zwierzyny. Na dużych powierzchniach, których nie można ogrodzić koła łowieckie w okresach pełni wprowadzają dyżury. Największe szkody w uprawach kukurydzy wyrządzane są w okresie od zasiewu do wschodu roślin.

Radny H. Janus zapytał czy strefą zakazu poza Rogoźnem objęte są pozostałe miejscowości oraz ogrodzone sady?

K. Lompert – ZO PZŁ Poznań wyjaśnił, że jeżeli sad jest ogrodzony to może zostać wyłączony. Wszystkie obszary, które podlegają wyłączeniu zostały wymienione w art. 24 ustawy prawa łowieckie.

 

c) współpraca przedstawicieli Lasów Państwowych i właścicieli gruntów rolnych z Kołami Łowieckimi, w zakresie wzajemnych uregulowań w działalności gospodarczo-finansowej,

Radny A. Nadolny powiedział, że jeśli populacja dzików będzie wzrastać w takim tempie jak dotychczas, to szkody łowieckie również będą się zwiększać. Koła łowieckie wraz z wójtami i burmistrzami powinni podjąć radykalne działania zmierzające do zmniejszenia populacji dzików. Wskazał, że potrzebne są działania na rzecz rozwoju drobnej zwierzyny – zajęcy i kuropatw, gdyż nie powodują one strat.

Łowczy KŁ nr 58 „Olszyna” T. Guza poinformował, że myśliwi mają zakaz strzelania do psów i dzikich kotów. W przypadków psów nie ma problemów, gdyż są one odławiane, natomiast dzikie koty które przebywają w lesie niszczą drobną zwierzynę oraz ptactwo. Zapytał w jaki sposób sprawę dzikich kotów zamierza rozwiązać Burmistrz?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w Gminie Rogoźno został uchwalony Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012. W budżecie gminy nie zostały zaplanowane środki na wyłapywanie dzikich kotów. Co roku 70-80 psów jest łapanych i oddawanych do schroniska dla zwierząt. Gmina Oborniki planuje wybudować nowe schronisko, w którym znajdą się miejsca również dla bezdomnych kotów. Na gminie spoczywa obowiązek dokarmiania bezdomnych kotów.

M. Banasiak powiedział, że rolnicy mający większy areał upraw kukurydzy mają obowiązek zgłaszać jej zasiew do koła łowieckiego, które mogą wówczas wyznaczyć osoby do pełnienia dyżurów, gdyż z doświadczenia wie iż jest to najlepszy sposób przeciwdziałania szkodom wyrządzanym przez dziki.

T. Sobalak – Nadleśnictwo Łopuchówko poinformował, iż dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie są zobowiązani do pełnienia dyżurów na polach. Dzierżawcy obwodów łowieckich są prawnie zobowiązane do wypłaty odszkodowań za wyrządzone przez zwierzynę łowną szkody. Do współpracy w zakresie występowania szkód łowieckich zobowiązani są również rolnicy. Wspomniał iż Przewodniczący KGFiR powiedział, że należy zachowywać korytarze ekologiczne, jednak poprzez działania samorządów naturalne wspomniane korytarze zostają naruszone. Do bytowania jeleń potrzebuje powierzchnie co najmniej 15 tys. ha. Dodał, że w tym roku powierzchnia upraw kukurydzy jest bardzo duża i dlatego być może dojdzie do rozproszenia występowania szkód łowieckich.

Z. Thomas – Nadleśnictwo Durowo zaapelował o wzajemną współpracę rolników z kołami łowieckimi. W kwestii zwierzyny łownej powiedział, że współczesne rolnictwo jest wrogiem zwierzyny łownej, gdyż giną miedze, zakrzaczenia. Dobre gospodarowanie przyczynia się do stwarzania odpowiednich warunków dla bytowania zwierzyny łownej.

Radny A. Nadolny zapytał czy koła łowieckie rozważają możliwość ogradzania pól na których występują szkody łowieckie?

Radny Z. Hinz zapytał dotychczas Burmistrz Rogoźna prowadził wiele mediacji pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi?

K. Naparty – Nadleśnictwo Oborniki wyjaśnił, że ogradzanie na stałe pól jest niemożliwe, gdyż narusza naturalne środowisko przyrodnicze. Praktykuje się czasowe ogradzanie pól położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Jego zdaniem wprowadzenie dopłat bezpośrednich przyczyniło się do spadku liczebności drobnej zwierzyny leśnej. Większa populacja drobnej zwierzyny występuje w południowej Polsce, gdyż działki rolne są tam mniejsze, a w związku z tym występuje więcej miedz.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w dotychczasowej karierze miał tylko dwa przypadki prowadzenia mediacji pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami i dotyczyły one kwestii wysokości wypłaconego odszkodowania. W obu przypadkach rolnik i koło łowiecki osiągnęli porozumienie w spornej kwestii. Dodał, że drzewa i krzewy, które rosną do 10 lat mogą być wycinane bez zezwolenia.

Radny A. Nadolny powiedział, że na polach jest nadal bardzo dużo zakrzaczeń i prawdą nie jest iż rolnicy wszystko już wycięli. Jeżeli rolnik płaci 30-40 tys. zł za hektar ziemi rolnej i na niej będą rosły krzewy, to rolnicy je usuwają.

K. Lompert – ZO PZŁ Poznań zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 2 ustawy prawo łowieckie, zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność Skarbu Państwa, czyli wszystkich obywateli.  Skarb Państwa wypłatę odszkodowań zrzucił na koła łowieckie. W latach 60 i 70-tych myśliwi ponosili odpowiedzialność w zakresie 5-10% wartości wyrządzonych szkód. W kolejnych latach odpowiedzialność myśliwych systematycznie wzrastała. Obecnie całą odpowiedzialność za powstające szkody łowieckie ponoszą koła łowieckie. Jeżeli nie będzie odpowiedniej współpracy pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami w zakresie przeciwdziałania i ograniczania szkód, to grozić to będzie upadkiem poszczególnych kół łowieckich.

Sołtys Sołectwa Budziszewka powiedział, że nie zgadza się ze słowami swojego przedmówcy, ponieważ czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich wpływa do budżetu gminy, a rolnicy nie ma ją z tego tytułu żadnych przywilejów, a naruszane jest prawo własności. Na polach szkody wyrządzają również przechodzące zwierzęta. Trawa miskantus zarasta również rowy melioracyjne i czy z tego tytułu należy się spółce wodnej stosowne odszkodowanie?

K. Lompert – ZO PZŁ Poznań odpowiedział, że czynsz z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego trafia do budżetu gminy, a nie bezpośrednio do budżetu wybranego rolnika. Gmina wpływy z tytułu czynszu przeznacza na infrastrukturę, z której korzystają również rolnicy.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich są bardzo małe i wynoszą ok. 3 tys. zł w skali całego roku.

Łowczy KŁ nr 16 „Dzik” M. Scheffs poinformował, że koło łowieckie z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w tym roku zapłaciło czynsz w kwocie ponad 6 tys. zł.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że z każdego obwodu łowieckiego czynsz do budżetu gminy wpłacany jest w zależności od powierzchni obwodu łowieckiego położonego na terenie gminy.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że czynsz dzierżawny wpłacany jest do starostwa powiatowego, który przekazywany jest w odpowiednich częściach do poszczególnych gmin oraz Lasów Państwowych.

Radny H. Janus zapytał kto jest upoważniony do odbioru padniętej zwierzyny leśnej oraz wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zderzenia samochodu z zwierzęciem leśnym?

Z. Thomas – Nadleśnictwo Durowo odpowiedział, że właściciele pojazdów które ulegną uszkodzeniu w wyniku zderzenia ze zwierzętami leśnymi mogą ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. W dotychczasowej karierze zawodowej nie pamięta aby zostało wypłacone odszkodowanie za zderzenie zwierzęcia z samochodem. Obowiązek odbioru i utylizacji padłej zwierzyny łownej spoczywa na gminie.

J. Horłoza – KŁ nr 56 „Rogacz” stwierdził, że dyskusja zmierza w kierunku próby zmiany obowiązującego prawa. Obowiązujący stan prawny regulowany przez stosowne uchwały musi póki co istnieć i nikt z zgromadzonych na obradach Komisji nie zmieni istniejącego prawa. Kwestia wypłacanych odszkodowań jest zawsze sporna, gdyż rolnik u którego szkoda wystąpiła zawsze uważa iż wypłacone odszkodowanie nie jest odpowiednie. Zdarzają się przypadki iż szkody wyrządzają bytujące ptaki (dzikie gęsi), a odszkodowania nie ma kto wypłacić, gdyż prawo nie obliguje kół łowieckich do wypłaty odszkodowań z tytułu tych szkód. W kwestii zwierzyny drobnej powiedział, że społeczeństwo musi zdecydować czy chce ponieść określone wyrzeczenia. Rolnicy zainteresowani są likwidacją miedz, gdyż ich brak ułatwia im przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych na polach. Podał przykład Szwecji, gdzie rolnicy w całości mają rekompensowane szkody i straty spowodowane przez zające. Myśliwi nie mogą zastrzelić potrąconych przez samochód zwierząt. Jeżeli stan prawny nie zostanie zmieniony, to trzeba go zaakceptować takim jakim jest.

T. Sobalak – Nadleśnictwo Łopuchówko stwierdził, że polskie prawo jest niekompatybilne. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane, które obowiązują przez 10 lat oraz o roczne łowieckie plany hodowlane. Samorządy podpisując roczny plan hodowlany ma prawo wnieść uwagę, że ze względu na szkody łowieckie proponuje się zwiększyć odstrzał zwierzyny. Dodał, że wysłał stanowisko Dyrektora Departamentu Leśnictwa w sprawie zwierzyny potrąconej, w którym wskazano podstawy prawne na jakich gminy mają obowiązek ją utylizować. Koszt utylizacji kilograma zwierzęcia kosztuje 8 zł, natomiast w punkcie skupu kilogram zwierzyny kosztuje 5,50 zł. Wypłaty odszkodowania za wypadek spowodowany przez zwierzynę można się domagać jeżeli poszkodowany udowodni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem, a prowadzonym polowaniem.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na zbiór roślin uprawnych w terminach wyznaczonych przez województwo, a szkody zostaną wyrządzone to czy rolnicy mogą otrzymać wypłatę odszkodowania?

K. Naparty – Nadleśnictwo Oborniki odpowiedział, że dotychczas nie spotkał się z taką sytuacja.

Z. Thomas – Nadleśnictwo Durowo powiedział, że terminy agrotechniczne dla poszczególnych gatunków roślin zostały wyznaczone po to by koła łowieckie nie mogły uchylać się od wypłaty odszkodowania.

K. Lompert - ZO PZŁ Poznań powiedział, że kwestię tą reguluje art. 4 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. 

Rolnik zapytał czy po zbiorze rzepaku można oszacować szkody?

Z. Thomas – Nadleśnictwo Durowo odpowiedział, że po zbiorze upraw szacowanie szkód nie jest możliwe.

Sołtys Sołectwa Budziszewko zapytał czy jest możliwość ograniczenia populacji dzików?

T. Sobalak – Nadleśnictwo Łopuchówko wyjaśnił, że jeżeli wójt lub burmistrz gminy uzna iż wyrządzone szkody łowieckie są duże, to może wystąpić o zwiększenie odstrzału dzików i innych zwierząt leśnych.

K. Naparty – Nadleśnictwo Oborniki poinformował, że są sytuacje gdy następuje zwiększenie planowanego odstrzału, jednak trzeba pamiętać że musi zostać zachowana cała procedura formalna, której przeprowadzenie trwa określony czas.

Rolnik zapytał ile w roku ubiegłym koła łowieckie odstrzeliły bobrów?

M. Scheffs – KŁ nr 16 „Dzik” Poznań wyjaśnił, że bobry są objęte ochroną, a w związku z tym wypłata odszkodowań za szkody przez nie wyrządzone nie podlega kołom łowieckim. 

Rolnik zwrócił uwagę, że dziki oprócz szkód w kukurydzy wyrządzają również duże straty w uprawach ziemniaków. Dodał, że dopóki zboża są małe to nie ma nic przeciwko jeżdżeniu po nich samochodami przez myśliwych, ale jeżeli zboża są większe to prosi o nie jeżdżenie po polach.

 

d) stan zrównoważonego funkcjonowania wszystkich współistniejących środowisk przyrodniczo-gospodarczych,  

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że prawo łowieckie nakłada obowiązek zrównoważonego funkcjonowania wszystkich współistniejących środowisk przyrodniczo-gospodarczych. Nakazuje się prowadzenie gospodarki łowieckiej z zachowaniem podstawowych warunków użytkowania terenów rolnych oraz warunków bytowania zwierzyny. Polski Związek Łowiecki zobowiązany jest do działań na rzecz rozwoju łowiectwa oraz współpracy z samorządami terytorialnymi.

 

e) dyskusja uczestników obrad

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że dyskusja odbyła się w trakcie realizacji poszczególnych podpunktów porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – wolne głosy i wnioski. 

Radny H. Janus złożył wniosek do Burmistrza Rogoźna aby zwrócił się do Zarządów Kół Łowieckich, żeby po wykonaniu bieżących planów łowieckich zwiększyły tegoroczny plan odstrzału dzików.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny A. Nadolny złożył wniosek do Burmistrz Rogoźna aby zwrócił się Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o dokonanie odstrzału lub odłowień bobrów na terenie Gminy Rogoźno.

Wniosek radnego A. Nadolnego  został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

K. Naparty – Nadleśnictwo Oborniki zapytał zgromadzonych rolników oraz Burmistrz Rogoźna czy są wolne grunty, które można byłoby przeznaczyć na zadrzewienia i zakładanie remiz śródpolnych dla zwierzyny drobnej.

Radny A. Nadolny zapytał jaka musi być najmniejsza powierzchnia remizy śródpolnej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że warto tą sprawę rozważyć, jednak większość gruntów na terenie gminy stanowi własność prywatną. W zakładanie remiz śródpolnych musiałyby włączyć się koła łowieckie, gdyż gmina nie będzie ich zakładać.

Radny Z. Hinz złożył wniosek o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w miesiącu czerwcu, które byłoby poświęcone budowie obwodnicy miasta Rogoźna.

Wniosek radnego Z. Hinza został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.55

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 15 czerwiec 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf