Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 5/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 9 czerwca 2011 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Parkowie

PROTOKÓŁ 5/2011

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 9 czerwca 2011 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Parkowie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny R. Dworzański brał udział w posiedzeniu od godz. 16.30.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że 7 i 8 czerwca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów czterech placówek oświatowych na terenie Gminy. Dyrektorem Gimnazjum nr 1 na kolejną kadencję została Pani Danuta Czechowska, dyrektorem ZS w Parkowie została Pani Maria Cisowska, a dyrektorem SP nr 2 Pan Przemysław Kabat. Ponadto konkurs na dyrektora SP nr 3 wygrała Pani Iwona Rzańska i swoje obowiązki przejmie od 1 września.

Następnie w imieniu wszystkich członków Komisji życzył dyrektorom zdrowia, szczęścia, radości oraz dalszych sukcesów zawodowych oraz w asyście Wiceprzewodniczącego Komisji H. Kuszaka wręczył nowo wybranym dyrektorom, a także odchodzącej ze stanowiska dyrektora SP nr 3 Pani Barbarze Gruszczyńskiej, bukiet kwiatów.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad

3.         Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.         Projekty organizacyjne szkół.

5.         Letni wypoczynek dzieci i młodzieży „Lato 2011”.

6.         Dyskusja.

7.         Analiza wykonania budżetu za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

8.         Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

9.         Wolne głosy i wnioski.

10.      Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 4/2011 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Longina Pijanowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, która złożyła informacje o planowanej organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 – pisemne informacja stanowi załącznik nr 2  do protokołu. Poinformowała, że dyrektorzy przedszkoli są w tej chwili na szkoleniu i prawdopodobnie spóźnią się na posiedzenie. Pani Pełnomocnik powiedziała, że uchwała dotycząca odpłatności za przedszkola została już opublikowana. Rodzice zostali poinformowani, że koszty utrzymania i opłaty za przedszkola wzrosną. Nie wiadomo, czy z tego powodu rodzice dzieci, które zostały przyjęte rzeczywiście podpiszą umowy. Nadmieniła, że realizując politykę państwa w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W związku z tym zadaniem, zostały uruchomione dodatkowe 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3. Aby zapewnić pełną opiekę i realizację podstawy programowej dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych łącznie w gminie uruchomiono 18 oddziałów. Zmniejszony został nabór do przedszkoli dzieci czteroletnich i trzyletnich. W Przedszkolu nr l zaplanowano tylko jedną grupę dzieci trzyletnich. Na listach rezerwowych w przedszkolach zapisanych jest 50 dzieci trzyletnich i 18 dzieci czteroletnich. Niepubliczne przedszkole „Motylek" dokonało naboru 25 dzieci. Od l września rozpoczyna działalność niepubliczne przedszkole „Przemysław", które może objąć pełną opieką 100 dzieci. Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 tylko 22 dzieci sześcioletnich rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. W związku ze zmianą planu nauczania, realizacja nowej podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej i gimnazjum, 6 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr l uzupełnia etat w innych placówkach, łącznie 31,5 godzin uzupełnienia do etatu, co stanowi 1,57 etatu oraz 3 nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie przyjęło ograniczenie zatrudnienia. Pani Pełnomocnik nadmieniła, że na dzień dzisiejszy wszystkie dzieci 5-cio i 6-cio letnie są objęte opieką przez Gminę. Jest to jedyny rok, gdy do objęcia opieką są dwa roczniki.

W dalszej kolejności Pani Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska złożyła informację o   planowanym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Rogoźno Akcja – Lato 2011.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Dyrektora ZEAPO, kiedy będą znane wyniki audytu, który trwa i czemu ma on służyć?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poinformował, że audyt ma za zadanie zdiagnozować działanie systemu oświatowego i zaproponować kierunek rozwoju. Wszystkie dane, o które prosił audytor zostały mu przekazane. W tej chwili w każdy czwartek audytor odwiedza jedną lub dwie placówki, aby zapoznać się z warunkami technicznymi i funkcjonowaniem danej placówki w terenie. Później będzie badał wykonanie budżetu za I półrocze i pisał raport. Trudno jest przewidzieć, kiedy będzie on gotowy.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że na lipiec są zaplanowane cztery posiedzenia dot. awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Nadmieniła, że od 1 września będzie 7% podwyżka zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej.

 

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy Maria Kachlicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu  wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2010 rok.

Uwag nie było.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że z zgodnie z nowymi unormowaniami prawnymi, które obowiązują od tego roku, Komisja Rewizyjna miała za zadanie rozpatrzyć sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO w Poznaniu o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Gminy. KR pracowała na posiedzeniach w dniach 16 lutego, 24 marca, 15 kwietnia oraz 11 maja i 12 maja. W dniu 12 maja KR przyjęła opinię ws. wykonania budżetu oraz podjęła uchwałę ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2010 rok. Przewodniczący KR poinformował, że członkowie KR sformułowali następujące wnioski i uwagi: „Po rozpatrzeniu wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2010 rok oraz zapoznaniu się       z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Rogoźna – Bogusława Janusa, Skarbnika Gminy – Marię Kachlicką, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych – Wiktora Jaworskiego, Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego – Marka Mysłka, Główną Księgową Rogozińskiego Centrum Kultury -  Małgorzatę Piesik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewelinę Kowalską oraz przeprowadzonych kontrolach w dniach 16.02.2011r., 24.03.2011r. 15.04.2011r., 11.05.2011r. w zakresie wydatkowania środków na: dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci, akcesoria komputerowe w rozdziale 80114, zakupy inwestycyjne w rozdziale 80114, podróże służbowe w rozdziale 80114, windykacji zadłużeń czynszowych w zakładzie budżetowym, przeprowadzone remonty w budynkach instytucji kultury oraz dokonano analizy bilansu gminy, (sprawdzono zgodność środków pieniężnych z wyciągami rachunków bankowych na dzień 31.12.2010r.). W wyniku kontroli nie stwierdzono w badanym zakresie uchybień w dokumentacji źródłowej. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010 rok z następującymi uwagami:

1.       Niepokój Komisji budzi niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2010 roku wykonano zaplanowane dochody tylko w 67,72%.

2.       Niepełne wykorzystanie wydatków na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unijnego 86,03%.

3.       Wzrastające należności wymagalne w zakładzie budżetowym z tytułu czynszu
za lokale mieszkalne powyżej 12 miesięcy zalega, aż 151 najemców na kwotę 1.190.511,08 zł.

Ponadto KR szczegółowo rozpatrzyła informację o mieniu Gminy oraz jego zmianach i nie wniosła zastrzeżeń. Ponadto zapoznała się z bilansem budżetu za 2010 rok, zamykającym się sumą bilansową  3.641.533,13 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy i uzyskanych informacji, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że bilans Gminy Rogoźno rzetelnie i jasno przedstawia stan faktyczny”. W dalszej kolejności Przewodniczący KR R. Dworzański przedstawił Uchwałę nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 maja 2011 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2010 rok. Nadmienił, że na podstawie tych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest należycie uzasadniony.

Uwag nie było.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 8.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Radny R. Szuberski powiedział, że radny H. Janus ma propozycje zmian do tego projektu uchwały i przedstawi je na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby w §6:

-         ust. 2 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły i Jego Zastępca.”,

-         ust. 3 brzmiał: „W razie nieobecności Przewodniczącego i Jego Zastępcy wręczenia dokonują Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Zastępca Burmistrza.”,

- ust. 4 brzmiał: „Dokument potwierdzający pośmiertne nadanie Tytułu wręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby Kapituła wybierała spośród siebie Przewodniczącego.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby obie te propozycje zostały przedstawione członkom Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na najbliższym posiedzeniu.

Członkowie Komisji stwierdzili również, że w uchwale powinien być zapis, kto zwołuje pierwsze posiedzenie Kapituły.

 

Projekt uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych – przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – przedstawił  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2010 rok – przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Projekt oświadczenia w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby w §1 w zdaniu: „ W tym też zakresie, w całej rozciągłości solidaryzujemy się ze Stanowiskiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, podjętym w dniu l kwietnia 2011 r. w Poznaniu.” po słowie „miast” dopisać „i gmin”.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Poinformowała, że w tytule i treści uchwały powinna być mowa o taryfach, a nie o jednej taryfie.

Radny H. Kuszak zapytał, o ile zł wzrosną opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków dla przeciętnego mieszkańca?

Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko powiedział, że taryfy składają się z wielu składników i jedne są stałe, a inne zależą od zużytej wody i odprowadzonych ścieków. Przeciętny odbiorca za wodę zapłaci więcej o 3,12% (z 3,53zł do 3,64zł netto), a za ścieki 0,28% (z 7,23zł na 7,25zł). Wzrost wynika z tego, że pewne ceny rosną, a inne maleją. Wzrost dotyczy ceny za m³, natomiast niektóre z cen opłat stałych maleją. Np. prawie o 29,10 % maleje cena dla osób, które pobierają wodę i odprowadzają ścieki (z kwoty 17,87 zł na 12,67 zł). Na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorcy rozliczonego wg wodomierza dodatkowego cena nie ulega w ogóle zmianie. Dla mieszkańców bloków jest minimalna obniżka o 0,23%. Dla mieszkańców budynków, które nie posiadają wodomierzy cena spada o 11,44%.

Radny R. Dworzański zauważył, że stawki w punkcie 2 i 3 taryfy są takie same. Zapytał o powód rozbicia tych stawek?

Prezes Zarządu „Aquabellis” powiedział, że punkt 2 dotyczy opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczonego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, a punkt 3 opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczonego wg wodomierza przy punkcie czerpania wody w budynku wielolokalowym. Jednym ze składników opłaty stałej jest gotowość do świadczenia usług. W mieszkaniu wielolokalowym wodociągu świadczą do wodomierza głównego. Natomiast mieszkanie jest obciążone tylko 2 składnikami tj. odczytem wodomierza i rozliczeniem. Dla właścicieli bloków (np. spółdzielni mieszkaniowej) lub domów jednorodzinnych dochodzi 3 element tj. gotowość do świadczenia usługi. W przypadku budynku, który pobiera wodę i oddaje ścieki opłata wyniesie 12,67 zł.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 tj. wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że zmianie uległ termin meczu radnych  z Rogoźna, Obornik i Ryczywołu. Na prośbę radnych RM w Obornikach został on przełożony z 18 czerwca na 12 czerwca. Zbiórka zawodników odbędzie się o godz. 14.15.

Następnie radny Przewodniczący Komisji powiedział, że chciałby złożyć wniosek do Pana Burmistrza o zobligowanie do poprawy częstotliwości zmiany świateł przy przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w Rogoźnie (przy TESCO) z uwagi na to, że po wciśnięciu przycisku przez pieszego na sygnalizatorze od razu zapala się światło żółte i czerwone. Stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo kolizji lub wypadku drogowego, ponieważ wymusza gwałtowne hamowanie przez kierujących pojazdami mechanicznymi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że taki wniosek był niejednokrotnie wysyłany do WZDW i twierdzą, że nie ma możliwości technicznych, aby to zrobić. Zaproponował, aby Komisja wystosowała taki wniosek bezpośrednio do WZDW.

Wniosek radnego Z. Chudzickiego został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki złożył kolejny wniosek, aby Pan Burmistrz zwrócił się do Pana Prezesa Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”, aby ten zobligował osoby odpowiedzialne za sprzątanie targowiska do wykonywania tych czynności zaraz po zakończeniu piątkowego targu.

Wniosek radnego Z. Chudzickiego został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że mieszkańcy ul. Polnej wnioskują o rozważenie możliwości oczyszczenia rowu przy garażach na ul. Polnej. Jest tam 300 garaży, śmieci po zużytych olejach, smarach itd. są wrzucane do rowu. Nie ma tam również kontenera.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właścicielem garaży jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że właścicielem rowu jest Gmina Rogoźno.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej Pani Prezes powiedziała, że nie postawi tam kontenera, ponieważ śmieci będą przynosić mieszkańcy ul. Polnej  i je tam wrzucać.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że trzeba dojść w tej sprawie do porozumienia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie postawi kontenera, żeby komuś nieodpłatnie śmieci wywozić. Nadmienił, że jest to teren spółdzielni mieszkaniowej.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że nie prosił o postawienie kontenera, tylko o posprzątanie tego terenu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawet gdyby posprzątał teren to za kilka dni będzie to samo.

Radny H. Kuszak zapytał, czy można by np. podstawić kontener i kosztami obciążyć spółdzielnię?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski powiedział, że spółdzielnia nie wyrazi na to zgody.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Zastępcę Burmistrza, jakie widzi rozwiązanie tego problemu?

Zastępca Burmistrza powiedział, że trzeba będzie porozmawiać z Panią Prezes i rozwiązać tą sprawę.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że w takim razie wycofuje swój wniosek. Nadmienił, że na lipiec nie jest planowane posiedzenie Komisji w związku z przerwą urlopową. Natomiast w sierpniu Komisja będzie się zajmować sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 i stanem przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 14 lipca 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf