Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Określenie stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/ 316 /2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.

 

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.  8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558.Nr 113 ,poz.984.Nr.153,poz.1271,Nr.214,poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,  Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102 ,poz.1055,Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art.10 ust.1 i  2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844,Nr 220, poz. 1601, Nr 225,poz. 1635,  Nr 245,poz. 1775, Nr 249,poz. 1828 i Nr 251,poz. 1847 oraz z 2008r. Nr93, poz. 585 i Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009r. Nr 56,poz.458) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M.P.Nr 52, poz.742) i Obwieszczenia Ministra Finansów z 6 października2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.( M.P. Nr 67,  poz. 872 ) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje :

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do  niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2010.

 


Załącznik

do Uchwały Nr  XLV/316/2009

z dnia 28 października 2009r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

             Stawka  (zł)

I.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

A/1  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie (z katalizatorem)

A/2  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)

B/1  pow. 5,5 t do 9 t włącznie (z katalizatorem)

B/2  pow. 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)

C/1  pow. 9 t do poniżej 12 t.   (z katalizatorem)

C/2  pow. 9 t do poniżej 12 t.   (bez katalizatora)

 

 

 

647,-

659,-

697,-

722,-

747,-

771,-

II.       

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna  z  zawieszeniem pneum.  lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                                           D W I E  O S I E

 

 

12

13

14

15

13

14

15

i więcej

1.525,-

1.533,-

1.545,-

1.558,-

1.533,-

1.545,-

1.558,-

1.569,

 2.                                           T R Z Y  O S I E

 

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

i więcej

1.533,-

1.545,-

1.558,-

1.569,-

1.594,-

1.619,-

1.545,-

1.558,-

1.569,-

1.594,

1.855,-

1.855,-

 3.                                           C Z T E R Y  O S I E  I  W I Ę C E J

 

12

25

27

29

31

25

27

29

31

i więcej

1.545,-

1.558,-

1.569,-

1.947,-

1.947,-

1.558,-

1.569,-

1.947,-

2.785,-

2.785,-

 

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                                                           J E D N A   O Ś

 

12

18

25

18

25

i więcej

400,-

438,-

498,-

372,-

410,-

661,-

 

2.                                                           D W I E   O S I E

 

12

28

33

38

28

33

38

i więcej

597,-

722,-

1.000,-

1.354,-

536,-

1.000,-

1.518,-

2.000,-

3.                                                          T R Z Y      O S I E

 

12

38

38

i więcej

796,-

1.108,-

1.108,-

1.507,-

VII.

    A U T O B U S Y

________________________________________

 

A/  mniej niż 30 miejsc do siedzenia

 

B/  równiej lub wyższej niż 30 miejsc do

      siedzenia

Stawka (zł)

 

 

     810,-

 

   1.684,-

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLV/ 316/ 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 28 października  2009 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 na 2010 rok.

 

 

Stawka podatku na rok 2010 została podwyższona  o  3,5 % w stosunku do stawek uchwalonych  na rok 2009.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf