Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 września 2015 o godzinie 15:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 września 2015 roku o godz. 15:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

  5. Oględziny kanalizacji wodociągowej w Budziszewku.

  6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

  7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

  8. Wolne głosy i wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

 

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad.5Oględziny kanalizacji wodociągowej w Budziszewku.

 

W spotkaniu w Budziszewku na oględzinach kanalizacji wodno – kanalizacyjnej spotkali się członkowie komisji wraz panem Prezesem Wojciechem Dulką, Prezesem Zarządu panem Kazimierzem Lisem, Panią asystent burmistrza Mirosławą Sass – Nowak, oraz mieszkańcami; Dębowiak Agnieszką, Wittem Szymonem, Nadolnym Radosławem. Mieszkańcy Budziszewka zgłosili swoje niezadowolenie z gospodarności oraz sposobu wykonania w obecnej postaci linii wodociągowo – kanalizacyjnej. Zapytali pana Prezesa Dulkę, jakie widzi z tej sytuacji rozwiązanie. Pan Dulko, odpowiedział, że projektant zaprojektował ten wodociąg tak, ze względów ekonomicznych, dlatego jest położony po przeciwległej stronie domów mieszkalnych. Pan Dulko nadmienił, że przeszkodą były też drzewa rosnące na początku drogi, gdzie mógłby być przeprowadzony wodociąg. Komisja wykonała pomiary – w najszerszym momencie drogi od posesji do wodociągu gdyby był podciągnięty pod zabudowania przez drogę jest ok 3,70m, a w najwęższym 1,70m, i stwierdziła, że realnym jest przeprowadzenie takiego ciągu wodno- kanalizacyjnego, po tej samej stronie po której są zamieszkałe budynki. Jednak pan prezes Dulko, poinformował komisję, że należy to wykonać z literą prawa – a niestety takiej możliwości już nie ma. Drugą kwestią są koszty przebudowy takiego wodociągu. Jeżeli miałby być budowany od nowa, są to podwójne koszty i mieszkańcy musieliby ponieść je sami. Pan prezes zarządu Kazmierz Lis po burzliwej debacie zaproponował, że można by zmienić lub dopisać do jeszcze nie zamkniętego pozwolenia na budowę owej inwestycji, która miałaby na celu, biec wzdłuż budynków mieszkalnych po przeciwnej stronie drogi i wykonania przyłączy do tych działek. Członkowie komisji wyrazili przychylność do pomysłu pana Lisa i poprosili pana Dulkę o rozeznanie w kosztach i przedstawienie na posiedzeniu sesji w dniu 30.09.2015.

 

Ad. 6 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z prezentacją przedstawioną na posiedzeniu komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Kinach zapytał panią skarbnik, czy finanse w gminie są w dobrej kondycji? Pani skarbnik odpowiedziała, że jeżeli nie będzie sprzedaży nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż, to kondycja finansów nie będzie taka optymistyczna, dochody na początku roku zawsze wyglądają optymistycznie, ponieważ w I półroczu większość małych podatników płaci podatki jednorazowo, a w drugim już tak nie jest, że płacą wszyscy. Wykonanie sprzedaży majątku w 14% nie jest wskaźnikiem optymistycznym.

Pan Adam Nadolny stwierdził, że jeżeli wszystkie działki zostały by wystawione na sprzedaż, a są to działki atrakcyjne rolniczo – to rolnicy powinni chcieć kupić.

W tym punkcie głos zabrał pan Wierzbicki, który przedstawił komisji koncepcję przejścia dla pieszych na ul. Sądowej z Czarnkowską, oraz progów zwalniających na ul. Czarnkowskiej następnie koncepcję ronda malowanego na ul. Czarnkowskiej z ul. Lipową. Po wysłuchaniu przedstawionych wniosków, komisja uznała ich zasadność.

Pan Tadeusz Zygmunt poinformował, że procedura ronda trochę trwa i składa się na nią zgłoszenie robót budowlanych, organizacja ruchu z zaznaczeniem ruchu okrężnego, oraz wykonawca.

Pan radny Wojciechowski zapytał, „Czy realna jest kwota przeznaczona na tą inwestycję – 8000 zł?” Pan Zygmunt odpowiedział, że jeżeli będzie tylko to wymalowane to należy zorientować się jaka to będzie farba, trudno powiedzieć jakiego rzędu to będą koszty. Pan radny Kupidura zaznaczył, że koszt tego ronda będzie systematyczny ponieważ będzie trzeba to rondo regularnie odnawiać. Radny Janus zauważył, że samo malowanie ronda jest bezsensowne, ponieważ powinno być uniesiono – wtedy kierowcy będą takie wzniesienie respektować. Radny Adam Nadolny, że należałoby w tej sprawie zrobić rozeznanie, czy lepsze byłoby wzniesienie, czy sama farba z tzw tarką.

W dalszej części spotkania pani skarbnik omówiła 3 autopoprawki do budżetu – dotyczące środków przeniesionych w funduszu Sołeckim w Karolewie, następnie przeniesienia między rozdziałami w oświacie oraz zwiększenie planowanych wydatków na roboty budowlane, nadzór inwestorski kwota 185 tys. zł.

Następnie pani skarbnik przedstawiła również projekt uchwały w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Skarbnik poinformowała, że prognoza wydłużenia tego planu jest do 2026 roku, ponieważ są wprowadzone 2 drogi dotyczące ul. Fabrycznej i w Gościejewie – umieszczony w przedsięwzięciu udział własny, (odliczając 50% dofinansowania z FOGR-u.), sfinansowany w części z kredytu w kwocie 1300 tys zł, który będzie podlegał spłacie w okresie od 2017 -2026. W tym punkcie głos zabrał pan Paweł Andrzejczak informując radnych, że w spr, dekoracji świątecznych zostanie wysłane zapytanie cenowe do 3 lub 5 firm wraz z montażem takich ozdób. Dalej poinformował komisję w sprawie naprawy i konserwacji lamp. Naprawy miały być wykonywane raz w miesiącu ale z wielu przyczyn nie dało się tego wykonać. Jednak w systemie, który jest online znajdują się dane na temat jakie lampy zostały naprawione, i ile jest takich napraw. Kolejną informacją była kwestia drogi w Gościejewie – kierownik Andrzejczak poinformował, że projektant robiąc wycenę opiera się na kosztorysie inwestorskim i brane są pod uwagę ceny średnie dla wielkopolski. Po ogłoszeniu przetargu ceny spadną ok 30% ponieważ firmy podchodzące do przetargu schodzą z cen.

 

Ad.7 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

- uchwała w sprawie nazewnictwa ulic – powyższą uchwałę przedstawił

kierownik Roman Piątkowski, proponując komisji ul. Spokojna

 

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno – uchwałę również zreferował pan Piątkowski informując radnych, że jest to budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne. W tym punkcie radny Kupidura zapytał, czy w pobliżu tych suwnic nie będą występowały drgania i pęknięcia na budynku, czy jednak warto poprosić o ekspertyzę?

Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział radnemu, że można domagać się takiej ekspertyzy, ale nie wiadomo, czy ktoś wpuści osoby by taką ekspertyzę wykonały. Dalej pan kierownik poinformował, że można otrzymać na ten cel dofinansowanie na dach, elewację, solary, a z innych programów można występować o pieniądze na dofinansowanie wykończenia tej inwestycji. Również kierownik przekazał komisji, że jest zlecony już drugi operat szacunkowy na kolejną część tego biurowca. Pan radny Kupidura zapytał, czy w kosztach są uwzględnione chodniki? Pan kierownik odpowiedział, że jest wszystko policzone. Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź pana kierownika dodając, że będą zamontowane liczniki wrzutowe, osoby zajmujące te lokale będą płacili za rzeczywiste zużycie prądu. Do tego punktu swoją uwagę dodał pan Adam Nadolny, który powiedział, że jak ktoś płaci powinien dostać lepsze mieszkanie, a kto nie płaci powinien winien być przeniesiony automatycznie do mieszkania o niższym standardzie. Dodał na koniec w tym punkcie, że powinna być wykonana ekspertyza techniczna w ramach umowy przedwstępnej, ze względu na realne zagrożenie suwnic.

 

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna dot, dz nr 83 – pan Wojciechowski zapytał, czy gmina może to wykupić? Pan kierownik Roman Piątkowski przekazał komisji, że istnieje taka możliwość, jednak samodzielnie do niczego się to nie nadaje i droższy wyjdzie operat szacunkowy niż sama sprzedaż – czynsz 150 zł miesięcznie a rocznie to koszt rzędu 2000zł. Pan Nikodem zapytał: ”Jak się mają koszty wieczystego użytkowania do dzierżawy, którą urząd otrzymuje?” Pan kierownik odpowiedział radnemu, że gmina na tym lepiej zarabia. Komisja złożyła wniosek formalny o 1 rok dzierżawy.

- uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno – dz. Nr 1108/5.

- uchwała w zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – uchwałę przedstawił pan kierownik Zygmunt Tadeusz. W tym punkcie głos zajął pan radny Janus informując radę, że sejmik nadaje numery dróg do 30 września, jeżeli to wprowadzono dziś do porządku obrad, to przez rok będzie leżeć. Pan Tadeusz Zygmunt odpowiedział, że ta informacja przyszła zbyt późno i ta numeracja niestety będzie musiała być odłożona. Pan radny Janus zapytał jak daleko wygląda sprawa przedstawienia wszystkich dróg radzie? Pan kierownik stwierdził, że najpilniejszą sprawą jest sprawa Jaracza, i poprosił radnych o zgłaszanie dróg do końca sierpnia przyszłego roku.

- uchwała w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej na 2015 rok – zreferowała radna Ewa Wysocka

- uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 – zreferowana przez radnego Sebastiana Kupidurę

- uchwała w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- wydanie opinii w spr. zmiany zagospodarowania miejscowego planu przestrzennego w m. Jaracz – opinie negatywna – jednogłośnie

- wydanie opinii na sfinansowanie prac konserwatorsko – remontowych w kościele pw. NMP Królowej Świata w Parkowie – opinia pozytywna, przy 6 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.

- uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie – w tym punkcie głos zajął pan burmistrz, tłumacząc radnym potrzebę uchwalenia nowego statutu, ponieważ stary jest z 1999r. również z racji tej, iż pan dyrektor Wiktor Jaworski przebywa na dłuższym zwolnieniu a osoba go zastępująca musi posiadać wyższe wykształcenie, a stary statut tego nie zakładał.

 

Ad.8 Wolne głosy i wnioski.

 

- Wniosek Formalny wszystkich członków komisji o doprowadzenie na koszt Aquabellisu linii wodociągowej – podjęty jednogłośnie,

- wniosek radnego Janusa o postawienie znaków STOP przy ul. Cmentarnej z drogą nr 241 i ul. Prusa z drogą 241, oraz wymalowanie znaku poziomego w postaci linii ciągłej na drodze powiatowej nr 2025 od drogi przy kościele do wjazdu do budynku nr 14 w m. Wełna.

- wniosek radnego Janusa w spr przesunięcia tablicy z informacją przy przystanku w stronę Rogoźna przy drodze Boguniewskiej, wniosek przegłosowany – jednogłośnie.

- wniosek radnego Kinacha w spr. wycięcia krzewów przy ul. Leśnej i postawienie lamp w stronę drogi w m. Rogoźno – wniosek podjęty jednogłośnie

- wniosek radnego Krzysztofa Nikodema w spr, zabezpieczenia 216 tys zł na operat wodno – prawny wraz z dokumentacją techniczną na budowę chodnika w m. Garbatka – wniosek podjęty jednogłośnie

- wniosek radnego Adama Nadolnego – w spr, obcięcia koron drzew na działce nr 88/7 i 88/7 w m. Słomowo, oraz wniosek o wycięcie suchych drzew na drodze nr 11 na odcinku od granicy Obornik do granicy gminy Budzyń – wniosek podjęty jednogłośnie.

- wniosek radnego Wojciechowskiego w spr. montażu sygnalizacji świetlnej przy kościele św. Wita, wraz z dalszą przebudową chodników przy drodze nr 241. – wniosek podjęty jednogłośnie.

Radni ustalili, że odpowiedź pana prezesa Dulki na wniosek w spr, numeracji hydrantów, ciśnienia i stanu technicznego nie jest zadawalająca, postanowili wysłać do pana prezesa kolejne pismo w tej sprawie.

 

Zakończenie posiedzenia godz. 20;00

Protokołowała: Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf