Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 23/2009 posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 marca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 23/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 marca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

         Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska, Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, Dyrektor ZAMK, Dyrektor RCK Marek Galczewski, p.o. Kierownik GOPS Anna Mazurczak, Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska, Kierownik WRGiP Tadeusz Zygmunt, Sołtys Jadwiga Kaczmarek. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4.Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu na rok 2009, dotyczące inwestycji w gminie Rogoźno.
5.Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady.
6.Wolne głosy.
7.Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby w porządku obrad,  po pkt 3 wprowadzić dodatkowy punkt tj. wykonanie budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno. Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 lutego nie zgłoszono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” przy  2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

Następnie przystąpiono do omówienia  - wykonania budżetu jednostek organizacyjnych.
Główna Księgowa GOPS – Anna Mazurczak wyjaśniła, że w 2008 roku jednostka realizowała zadania z budżetu gminy oraz ze środków własnych. Ogółem budżet na 2008r. wynosił 7.701.706,00zł. Wydatkowanie w 2008r. wyniosło 7.334.400,79zł, co stanowi 95,2%. Niewykorzystane środki to kwota 367.305,21zł.
Zadania zlecone, które ośrodek realizował są to świadczenia rodzinne, które w 2008r. zaplanowane zostały na  5.940.500,00zł, a wykonane w kwocie 5.578.004,39zł – co stanowi 93,9%. Niewydatkowana kwota w rozdz.85212 to 362.495,61zł., z czego 362.495,60zł to zasiłki rodzinne, a 1gr.to kwota z §60006 – wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki). Dodała, że w ramach zasiłków rodzinnych GOPS wypłacał również zaliczkę alimentacyjna, która była wypłacana do września i wynosiła 283.825,00zł. Od października do grudnia wypłacano fundusz alimentacyjny, który wyniósł 125.780,00. Poinformowała, że wyegzekwowana kwota świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników za okres od 01.2008r. Do 12.2008r. stanowi kwotę 52.462,65zł.z czego 50% trafiło jako dochód na konto gminy tj.26.231.03zł. Pozostała kwota została przekazana do budżetu państwa. Z tytułu funduszu alimentacyjnego wierzycielom wypłacono kwotę: 125.780,00zł. Odzyskano od komornika z tyt. spłaty do  funduszu od października do grudnia, kwotę 10.642,84zł. Pod koniec roku zawarto umowę z 3 jednostkami, które zajmują się ewidencją dłużników. Są to:
BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,
KRS – Krajowy Rejestr Długów,
Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A.
Ich działania wpłyną na lepsze wyegzekwowanie należnych i wypłaconych świadczeń.
W rozdz.85213 § 4130 – składka na ubezpieczenia zdrowotne został wykonany na kwotę 10.000,00zł, co stanowi 100,00% wykonania.
W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, są to środki pochodzące z budżetu państwa oraz z zadań własnych. W tym rozdz. zawarty jest zasiłek stały, który jest obligatoryjny. Plan w 2008r. wynosił 108.000,00zł., a wykonanie to 105.622,74zł. Do budżetu zwrócono kwotę 2.377,26zł. Zasiłek okresowy  plan w 2008r.to: 249.300,00zł, a wykonanie: 249.258,86zł. Niewydatkowa kwota to 41,14zł. W §3110 z tyt. suszy otrzymano dotację w kwocie 175.000,00zł, która w całości wydatkowano. Złożyło wnioski 190 rolników, z czego 10 decyzji było odmownych.
Z zadań własnych gminy, realizowano §3110 - zasiłki celowe. Plan w 2008r., który wykonano w 100%  to 68.329,00zł. Dodatkowo otrzymano środki w kwocie 15.000,00zł, które otrzymała osoba poszkodowana w pożarze.
W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, zadania realizowane są na bazie środków własnych gminy jak i dotacji. Kwotę z dotacji wydatkowano w całości tj.302.384,00zł, natomiast z zadań własnych na kwotę 494.157,00zł wykonano 492.865,31zł. Zwrócono niewydatkową kwotę 1291,69zł. Były to środki z tyt.:
pochodnych wynagrodzeń pracowników na kwotę 230,95zł,
opłat za energię elektryczną – 142,91zł,
zakup energii + opłata za pomieszczenia biurowe – 144,43zł,
pozostałe usługi – 225,99zł,
zakup usług telefonii komórkowej – 435,45zł,
zakup usług telefonii stacjonarnej – 409,92zł,
opłaty za pomieszczenia biurowe – 0,25zł,
odsetki – 1,12zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 0,75zł.
W rozdz. 85228  usługi opiekuńcze – na umowy zlecenia przy planie 49.115,00zł wydatkowano całą kwotę. W rozdz. tym sklasyfikowano także §4330 - wydatki ponoszone z tyt. opłaty za skierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej. Na plan w wysokości 43.432,00zł wydatkowano 42.332,50zł. Zwrócono kwotę 1099,50zł. Na koniec 2008r. w DPS przebywały 3 osoby w Chodzieży i 1 w Zamyślinie.
W rozdz. 85295 – pozostała działalność – dożywianie dzieci, z dotacji celowej na kwotę 133.000,00zł – wykonanie 100% oraz z zadań własnych na kwotę 100.000,00zł – wykonanie w 100%. Pani A. Mazurczak dodała, że stawka refundacji jednego śniadania w szkołach wiejskich wynosiła – 2,30zł, a stawka refundacji jednego dania gorącego(obiad) wynosiła 3,40zł.
W rozdz. 85295 – pozostała działalność – zawarta została także obsługa Klub Seniora. W 2008r. z zadań własnych na ten cel zaplanowano 13.489,00zł i wykonano go w 100%.
Ponadto w rozdz. 85395 w 2008r. po raz pierwszy GOPS realizował projekt  z EFS, Kapitał Ludzki „Chwytaj Dzień- korzystaj z szansy”. Otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 69.665,22zł, z zadań własnych przeznaczono 8.173,01zł. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 77.838,23zł. Kwotę niewydatkowaną z dotacji tj.7.621,81zł, przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,a z zadań własnych kwotę niewydatkowaną tj.1.045,45zł zwrócono do budżetu gminy.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jaka jest miesięczna odpłatność na 1 osobę skierowaną do domu pomocy społecznej?
A. Mazurczak odpowiedziała, że w 2008r. było to ok 1.610,00zł, a w tym roku o 540,00zł więcej.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy te osoby uzyskują emeryturę, bądź rentę?
A. Mazurczak wyjaśniła, że otrzymują takie świadczenia, ale 70% pobiera DPS,a różnicę dopłaca GOPS. Nadmieniła, że przeważnie emerytury i renty są bardzo niskie.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał dlaczego  wykonanie wyniosło tylko 95,2% i co się z tymi pieniędzmi stało?
A. Mazurczak wyjaśniła, że pozostała kwotę zwrócono do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Dodała, że GOPS jako jednostka nie może zwrócić ich bezpośrednio do UW, dlatego najpierw pieniądze przekazano do Urzędu Miejskiego, który odesłał je do Urzędu Wojewódzkiego. Pani Mazurczak dodał, że najwięcej niewykorzystanych środków stanowią świadczenia rodzinne. Wynika to z trudności oszacowania kwoty do wydatkowania. Największy problem stanowił fundusz alimentacyjny, gdyż pracownicy świadczeń rodzinnych założyli, że ten koszt będzie większy. Okazało się jednak, że z przeznaczonych 300.000,00zł na ten cel wydano ok.127.000,00zł.
Radny K. Lis zapytał czy środki, które nie zostały wykorzystane z EFS też zostały zwrócone?
A. Mazurczak odpowiedziała, że też zostały zwrócone do urzędu, który przekazał je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Radny K. Lis poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie charakteru umów zawartych  z jednostkami zajmującymi się ewidencją dłużników.
A. Mazurczak wyjaśniła, że w 2008r. poniesiono koszty w wysokości ok 400zł.przez 3 miesiące, aby móc korzystać z rejestru dłużników, a obecnie z tych kosztów GOPS jest zwolniony. Ponadto w tej chwili oczekują na otrzymanie loginu i hasła, pozwalającego na wpisanie dłużnika do rejestru. Dodała, że nie można wpisać ich więcej niż 10. Dodała, że współpraca układa się bardzo dobrze z tymi firmami. Dłużnik wpisany do ewidencji ma problem z chociażby zaciągnięciem kredytu, kupnem sprzętu na raty itd. Zawarcie umów z KRS, BIG i Europejskim Rejestrem Informacji Finansowej BIG S.A ma na celu zwiększenie poziomu ściągalności należności.
Radny A. Olenderski przytoczył problem jaki nie dawno pojawił się w mediach, gdy ojciec który regularnie otrzymywał zasiłek na chore dziecko, otrzymał jednorazową odprawę, która zaważyła na tym, że nie należy mu się więcej taki zasiłek. Otóż nie zmieścił się on już w progu finansowym który gwarantował przyznanie wspomnianego świadczenia. Zapytał Panią A. Mazurczak czy zdarzają się sytuację w których komuś by przydała się pomoc finansowa, ale w świetle przepisów nie można mu jej udzielić?
A. Mazurczak odpowiedziała, że dużo jest takich osób. Wyjaśniła, że w wyjątkowych sytuacjach korzystają z pieniędzy przeznaczonych na zasiłki specjalne. Dodała, że GOPS nie może udzielić pomocy z budżetu, z zasiłku okresowego, gdyż trzeba zaświadczyć, że jest się bezrobotnym, niepełnosprawnym. W drastycznych przypadkach przyznają zasiek celowy specjalny. Poinformowała, że w ostatnim czasie było kilka takich przypadków. W tej porze roku, dużo dzieci choruje. Nadmieniła, że przekazywane kwoty nie są duże. W tym roku na zasiłki celowe jest przeznaczone ok 66.000,00zł.
Radny A. Olenderski zapytał czy jest tendencja wzrostowa, czy malejąca jeśli chodzi o dożywianie dzieci?
A. Mazurczak powiedziała, że teraz będzie raczej malejąca. W ubiegłym roku GOPS miał przeznaczone 100.000,00zł ze środków własnych na te zdania, a w 2009r.ok 85.000,00zł. W związku z tym automatycznie z zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego dostaną mniej środków. Ogólny budżet na 2009r. będzie wynosił 212.500,00zł, a w ubiegłym roku było ok. 233.000,00zł. Na zasiłki okresowe również otrzymano mniej pieniędzy.
Radny M. Połczyński zapytał jaka jest minimalna kwota udzielenia pomocy finansowej, zasiłku?
A. Mazurczak wyjaśniła, że jeżeli chodzi o zasiłek celowy to na opał dawano 250,00zł, na żywność zazwyczaj ok150,00zł. Przy rozdzielaniu pieniędzy brano pod uwagę np. liczbę dzieci, czy świadczeniobiorca mieszka sam.
Przewodniczący Komisji zapytał czy poprawiła się sytuacja pracowników GOPS-u jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniach biurowych?
A. Mazurczak powiedziała, że nie zawsze jest ciepło. Dodała, że wczoraj np. palacz zaspał do pracy i cały dzień było zimno, ale ogólnie sytuacja się poprawiła. Bywało, że w pomieszczeniach było po 14 stopni i pracownicy w kurtkach pracowali.

Informację dotyczącą działalności ZAMK, przedstawił Dyrektor Marek Mysłek. Radni stosowne materiały otrzymali w formie pisemnej.
M. Mysłek powiedział, że nie będzie referował całości przygotowanych przez niego materiałów, gdyż te szczegółowo zostały wyjaśnione w sprawozdaniu, natomiast skupi się na płatnościach.
Otóż plasują się one w ok 50%. W 2008 roku postępowania sądowe w toku opiewają na kwotę 742.788,53zł, zakończone 85.914,23zł, z czego bezskuteczna egzekucja na 51.390,23zł, a całość spłacona – 34.524,00zł. Ponadto w 2008r. założono 42 sprawy o pozew o zapłatę na kwotę 218.545,31zł, 9 spraw o pozew o eksmisję na kwotę 92.438,99zł. Łączna ilość spraw to 145 na kwotę 742.788,53zł. Efekty egzekucji należności to: koszty poniesione przez ZAMK – 12.194,00zł oraz uzyskane wpływy w wyniku egzekucji: 57.209,64zł.
Co do lokali użytkowych są to wznowienia starych spraw, które co jakiś czas ZAMK jest zobowiązany jest odnawiać. Nawet jeśli komornik wyda opinię o dłużniku, że jest nieściągalny to ZAMK może poczekać nawet do 10 lat. Nie można komukolwiek umorzyć zaległości. M. Mysłek dodał, że liczba lokali socjalnych rośnie. Nadmienił, że wczoraj w obecności komornika i przedstawiciela ze spółdzielni doszło do przekazania jednego lokalu socjalnego z zasobów gminy. Takie mieszkania mają najniższy czynsz. Kilka dni temu otrzymano decyzję o przekształceniu 2 lokali w pomieszczenia socjalne, w Dziewczej Strudze oraz na ul. k. S. Wyszyńskiego.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał kto zajmuje się przekształcaniem lokali w mieszkania socjalne?
M. Mysłek odpowiedział, że Burmistrz.
Przewodniczący Komisji zapytał  ile przekształceń dokonał w 2008r. Burmistrz?
M. Mysłek wyjaśnił, że w tej chwili nie jest w stanie podać dokładnej liczby, dlatego na najbliższej sesji udzieli odpowiedzi.
Radny M. Połczyński zapytał co jest powodem zalegania z czynszem tak dużej liczby mieszkańców?
M. Mysłek odpowiedział, że jest wiele różnych czynników wpływających na powstawanie zaległości. Jest to czasami świadome zaleganie z opłatami, bo np. ktoś inny nie płaci, to on też nie musi. Zdarzają się też przypadki losowe, ale ludzi ci mimo wszystko starają się płacić.
Radny M. Połczyński zapytał po jakim terminie nie płacenia sprawy kierowane są do komornika i do sądu?
M .Mysłek odpowiedział, że są 2 okresy. Pierwszy to 2 miesiące, po którym wysyłane są upomnienia. Następnie trwa okres pertraktacji i negocjacji z mieszkańcami. Stawki są bardzo niskie, gdyż uciekła wartość utworzeniowa. Poinformował, że 3.400,00zł kosztuje 1 m² od tego należy odliczyć 3,5% i wychodzi najniższy czynsz. W ubiegłym roku zdarzyło się, że osoba która miła bardzo duże zadłużenie spłaciła wszytko mimo że zbliżały się święta. Nadmienił, że nikogo eksmitować na ulicę nie można, trzeba zapewnić lokal zastępczy dla takich osób.
Radny H. Janus zapytał co dalej ze sprawami, których egzekucja jest bezskuteczna i umorzono postępowanie?
M. Mysłek wyjaśnił, że trzeba odczekać jakiś czas, bo być może sytuacja finansowa dłużnika się poprawi i wtedy dalej starają się ściągnąć należności.
Radny H. Janus zapytał czy osoby takie w ogóle nie płacą?
M. Mysłek odpowiedział, że nie. Jeśli mają przydział do lokalu socjalnego, to wtedy przysługuje im niższe naliczenie czynszu. Nadmienił, że w ostatnim czasie osoba z ul. W. Poznańskiej nie płacąc nic, dostała lokal socjalny.
Radny H. Janus zapytał czy wtedy też musi spłacić należności?
M. Mysłek odpowiedział, że tak. Co jakiś czas wysyłane jest pismo do komornika informujące o zaległościach danej osoby. Ponadto jest duża grupa ludzi, od których ciężko wyegzekwować płacenie czynszu. Pracują oni nielegalnie, są  przez to ciężko uchwytni dla komornika. Dodał, że komornik swoją prace zaczyna od zaciągnięcia informacji z ZUS-u.
Radny K. Lis zapytał do kogo należy kamienica w której znajduje się „Dom Książki” oraz 2 kamienice na skrzyżowaniu ul. Krzyżaniaka i Kościuszki?
M. Mysłek odpowiedział, że należą one do wspólnoty.
Radny A. Olenderski zapytał czy zaległości mają tendencję wzrastającą?
M. Mysłek wyjaśnił, że trochę wzrosły. Spowodowane jest to m.in. wzrostem opłat za wodę. Rok wcześniej gdy nie było kanalizacji nie naliczano opłat za odprowadzanie ścieków. Nie można było brać od ludzi pieniędzy, gdyż nie nikt nie pobierał opłat. Z kolei gdyby odcięto odpływ wody należy poinformować SANEPID, Burmistrza, wszystkich radnych, wskazać punkt poboru wody. Zdaniem M. Mysłka łatwiej jest właścicielowi prywatnemu wyegzekwować należności. . Gdyby ZAMK odciął komuś wodę wtedy zrobiłby się szum niebotyczny. Wszyscy muszą otrzymać zawiadomienie, że odcięcie wody będzie przeprowadzane. Jakimś rozwiązaniem byłoby zamontowanie urządzenia na karty, jego koszt to 600zł na mieszkanie.  Tyle  ile wody jest mieszkańcom potrzebne, tyle na kartę pobiera.
Firmy, które dostarczają wodę mają prawo do jej odcięcia, natomiast jednostka taka jak ZAMK nie może tego zrobić.
Radny A. Olenderski poinformował, że prawdopodobnie będzie zalecenie z GDDKiA, aby część budynku na Rudzie, przyległa do miejsca gdzie mieszka Pan Pokorzyński, rozebrać. Chodzi głównie o względy bezpieczeństwa, estetyki. Dodał, że w tym budynku mieszkają również inne osoby, którym zapewne przyjdzie zapewnić jakieś mieszkanie socjalne.
M. Mysłek odpowiedział, że jest to wspólnota mieszkaniowa, której administratorem jest Pan Pokorzyński.
Radny A. Olenderski zapytał Panią Skarbnik czy mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej otrzymują dodatki mieszkaniowe?
Skarbnik Gminy powiedziała, że otrzymują. Jeżeli nie przekraczają określonego dochodu na jednego członka rodziny. Nawet jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie w prywatnym budynku to tez może otrzymać dodatek.
Radny K. Lis powiedział, że elewacja budynku gdzie mieści się „Dom Książki” jest w złym stanie, mimo, że budynek mieści się w widocznym miejscu. Zapytał M. Mysłka jakie można podjąć działania, które by przywróciły kamienicy należyty wygląd?
M. Mysłek wyjaśnił, że współpraca ze wspólnotą nie układa się dobrze. Na ostatnim posiedzeniu zamiast zajmować się sprawami mieszkań, dyskutowano o zachowaniu mieszkańców owych domów. Poinformował, że odbywa się coraz więcej awantur, gdzie interweniować musi nawet Policja. ZAMK dąży do tego, aby wyremontować budynek. Dodał, że w dniu dzisiejszym został przyjęty wykonawca, żeby doprowadzić do końca. Są pewne środki zgromadzone. W tej chwili ZAMK stara się uzyskać pozwolenie na zajęcie chodnika, aby móc postawić rusztowanie. Przyznał, że kamienica na skrzyżowaniu ulic należy do zaniedbanych i prosi się o remont. Nadmienił, że jedna osoba w tej wspólnocie nie płaci. Przyznał, że sam nie wie jak ma ten problem rozwiązać. Wspomniane wcześniej 2 kamienice również należą do wspólnoty, ale jej mieszkańcy są bardziej rozsądni, gdyż sami uzbierali pewną sumę pieniędzy na remont. Na razie zajmują się remontem wewnątrz budynku.
Radny K. Lis zapytał w jakim wieku są te budynki i czy nie są zabytkami?
M. Mysłek odpowiedział, że są tylko zarejestrowane, ale zabytkami nie są.
Radny H. Janus zapytał czy  to prawda, że liczniki za wodę spisuje i rozlicza ZAMK w mieszkaniach komunalnych, a nie „Aquabellis” Sp. z o.o.?
M. Mysłek główne liczniki spisuje ZAMK.
Radny H. Janus powiedział, że rozumie iż „Aquabellis” może odciąć wodę mieszkańcom, którzy nie mają uregulowanych należności za wodę, ale ZAMK – owi tego nie wolno. Zapytał czy nie prościej byłoby przekazać mieszkań do sprawdzania i rozliczania spółce, zamiast męczyć się z dłużnikami?
M. Mysłek powiedział że, być może by to rozwiązało problem. Nadmienił, że mimo iż istnieje ustawa regulująca zaopatrzenie wody, to tak na prawdę mało wnosi. Prezes Rady Nadzorczej może się zgodzić nie musi na przejście.
Radny H. Janus zapytał czy będzie coś robione z budynkiem przy kaplicy w Gościejewie?
M. Mysłek odpowiedział, że będzie to robione najwcześniej w maju tego roku będzie robiona tam elewacja. Gdyż trzeba czekać na spływ pieniędzy.
Radny R. Kinach zapytał czy opłotowany budynek przy ul. K. S. Wyszyńskiego należy do ZAMK-u?
M. Mysłek odpowiedział, że teoretycznie tak. Właścicielem gmina nie  jest. Gdy będzie tam montowany chodnik to, będzie trzeba go na chwilę podnieść, ale opuścić zaraz po wykonaniu prac. Kiedyś właściciel tego budynku był zainteresowany przeniesieniem mieszkańców z drugiej części budynku. Samowolnie ZAMK nie może tego budynku rozebrać, nawet jeśli by chciał. M. Mysłek powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że takich budynków jest więcej w Rogoźnie.
Radny R. Kinach zapytał czy jak budynek się zawali to będzie można go usunąć?
M. Mysłek powiedział, że ZAMK nie zajmuje się rozbiórką, tylko przekazuje informację o niej. Dodał, że jeśli budynek się zawali, zapewne zostaną podjęte decyzje o całkowitej jego rozbiórce.
Sekretarz powiedziała, że jeśli budynek będzie zagrażał bezpieczeństwu trzeba  będzie czekać na decyzję  z nadzoru budowlanego odnośnie zagrożenia, potem postanowienie sądu o wykonaniu zastępczym i  na końcu obciążenie właściciela.
M. Mysłek dodał, że nadzór budowlany wydając decyzję o rozbiórce musi mieć na jej wykonanie środki.

Radny H. Janus zaprezentował wniosek o treści :
Wnosi się o przekazanie do „Aquabellis” Sp. z o.o. całości rozliczeń związanych z
doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków w budynkach komunalnych
Wniosek został przyjęty  jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Następnie sprawozdanie z działalności  w formie pisemnej złożył Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski. Ponadto dodał, że na stronie 6 Informacji są wymienione dotacje celowe, oprócz tego co ostało w pierwotnym planie uchwalone. W sumie na dotacje celowe przeznaczono kwotę 707.112,00zł ,z tego niewykorzystane i zwrócone środki do Urzędu Wojewódzkiego to  34.068,88zł. Wynika to z tego, że łącznie w szkołach jest 9 uczniów, którzy muszą powtarzać rok i Izby Rzemieślnicze wyznaczą nowe terminy egzaminów. Dodał, że 7 osób porzuciło nauki z chwilą ukończenia 18 roku życia. Stypendia socjalne 294.927,00zł. Nauka języka angielskiego – 26.320,00zł i jest to końcówka 3 letniego programu pilotażowego wprowadzonego w szkołach podstawowych w klasach 1-3. Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej 396,00zł, po ostatecznym rozliczeniu do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 30,92zł. Zakup podręczników dla uczniów – planowano wydatek na kwotę 32.451,00zł, a zwrócono 10.366,37zł. Wynika  to z tego ,że zmniejszyła się liczba osób, która kwalifikowała się do otrzymania książek. Jest to swego rodzaju wybieg państwa, które nie podniosło kwoty dochodowej na członka rodziny. W tej chwili próg rozliczeniowy to 351,00zł, dlatego planuje się środki we wrześniu, październiku poprzedniego roku, nie znając jeszcze kwoty minimalnych wynagrodzeń. W związku z tym, że średnie wynagrodzenie wzrosło osoby, które były na granicy, tym razem nie zakwalifikowały się do uzyskania pomocy.
L. Pijanowska powiedziała, że w 2008r. liczba złożonych wniosków była porównywalna do 2007r., ale w związku z tym, że zmienił się próg 351,00zł część osób nie mogła otrzymać pomocy i konieczne było negatywne zaopiniowanie wniosków. Nadmieniła, że gdyby wnioski rozpatrywano zimą, a nie latem gdzie zazwyczaj dochody szczególnie na wsi, są większe, zapewne pozytywną opinię uzyskałoby więcej wniosków. Przepisy mówią, że raz w roku przedkłada się wniosek i tylko za minione miesiące.
W. Jaworski dodał, że jeżeli Minister Finansów zmieni próg rozliczeniowy 351,00zł to będzie trzeba dostosowywać się po raz kolejny do przepisów.
Ponadto poinformował, że plan dochodów w 2008r. wynosił 576.012,00zł, a wykonanie – 569.561,69 zł.
Radny K. Lis czy na wczorajszym posiedzeniu Komisji SSOiK padły jakieś pytania odnośnie strony 56 złożonego sprawozdania? Jeśli nie, to chciałby zdać pytanie.
W. Jaworski powiedział, że nie było.
Radny K. Lis zapytał czy tabeli na str.56 nie dałoby zrobić w bardziej precyzyjny sposób? ZS Parkowo i ZS Gościejewo mają  razem ujętą gimnazjum i szkołę podstawową.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zwróconych środków na kwotę 223.533,15 zł.
W. Jaworski wyjaśnił, że 144.466,17zł są to dotacje celowe, które nie zostały wykorzystane i musiały zostać zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nie mogą zostać wykorzystane to przez Urząd Miejski są one przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Z dniem 31 grudnia nie może być tego na koncie. Dotacje są przyznawane na ściśle określone cele i nie można ich wydać na inne cele. Przepisy zabraniają takiego procederu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że świadczy to o tym, iż budżet gminy był dobrze uchwalony.
W. Jaworski powiedział, że tak. Jednak gdyby zima zaczęła się wcześniej nie udało by mu się zamknąć budżetu. Koszty energii są bardzo kapitałochłonne. Ponadto większość placówek oświatowych jest podłączono do kanalizacji,  a kosztuje to też względnie dużo.
Radny K. Lis zapytał czy zwrot kosztów do budżetu gminy na kwotę 84.817,70zł wynika z tego, że za dużo pieniędzy przeznaczono dla jednostek oświatowych?
W. Jaworski odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, że ta kwota pochodzi z aż 11 placówek. Nikt nie jest w stanie zaplanować tak budżetu, aby wykonanie wynosiło 100%.
Radny H. Janus zapytał dlaczego w § 4350 – zakup dostępu do Internetu, są takie        duże rozbieżności, od 120zł – 1600zł?
W. Jaworski wyjaśnił, że wynika to z stawek operatorów. W niektórych miejscowościach TP S.A. nie gwarantuje szerokopasmowego Internetu, a był on warunkiem powstania pracowni internetowej w latach poprzednich. Trzeba było poszukać takiego operatora, który zagwarantowałby taki dostęp do sieci.
L. Pijanowska powiedziała, że na przykładzie jej szkoły w Gościejewie może powiedzieć, że opłata za Neostradę wynosi ok. 54zł i jest to internet bezprzewodowy, natomiast w Tarnowie konieczne było podłączenie modemu i wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Podobnie szkoła w Budziszewku ma problemy z internetem. Dodała, że bez podłączenia do sieci nie można normalnie funkcjonować.
W. Jaworski nadmienił, że warunkiem uzyskania sprzętu komputerowego było przedłożenie umów o dostępie do łącza.
Radny H. Janus zapytał jakiego operatora mają Pruśce, które ponoszą koszt za internet 120zł?
W. Jaworski wyjaśnił, że szkoła ta w ramach promocji podczas zamierania umowy z operatorem, przez pierwsze, zdaje się ,3 miesiące płaciła tylko 1 zł za dostęp do internetu. Dopiero po tym okresie doszły opłaty.
Radny K. Lis stwierdził, że  nie dało się podzielić kosztów dostępu do internetu na szkołę podstawową i gimnazjum.
L. Pijanowska powiedziała, że nie da się tego rozbić na szkołę podstawową i gimnazjum, obie te jednostki korzystają z pracowni.
Radny H. Janus poinformował, że na spotkaniu w Gościejewie w którym uczestniczył przedstawiciel firmy świadczącej usługi w zakresie dystrybucji internetu i obiecali, że Gmina Rogoźno zostanie objęta radiowym internetem do szybkości do 1 mB/s. Miesięczny koszt to ok. 49zł.
W. Jaworski powiedział, że jeżeli taka firma faktycznie zafunkcjonuje to będzie to podstawa do wypowiedzenia umowy obecnym operatorom.
Radny Janus powiedział, że 49zł + opłata aktywacyjna w wysokości 250zł.
W. Jaworski wyjaśnił, że należałoby zrobić kalkulacje zanim wprowadzi się zmiany. Dodał, że należy kierować się  standardami , które zostały z góry ustalone przez MEN.
Radny A. Olenderski nawiązał do słów W. Jaworskiego, że liczba dzieci dożywianych się zmniejsza. Zapytał czy zmiana stawki obraca się negatywnie przeciwko dzieciom, które są w jakiś sposób krzywdzone?
W. Jaworski powiedział, że na jednym ze spotkań Związku Miast Polskich został poruszony ten temat. Składano wniosek do prezydium, aby przekazać go władzom. Minister Finansów musi podjąć decyzję o zmianie progu. Przy wzroście minimalnego wynagrodzenia, a stałym progu 315zł, coraz więcej osób nie kwalifikuje się do otrzymywania świadczeń.

Następnie sprawozdanie złożył Dyrektor RCK Marek Galczewski.
Radny H. Janus zapytał z czego wynikają należności?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odpowie na to pytanie za Dyrektora. Po analizie sprawozdania i rozmowie z główną księgową RCK, dowiedziała się że są to zobowiązania tylko i wyłącznie za grudzień. Wynagrodzenia są wypłacane 5 następnego miesiąca, czyli nie są to zobowiązania wymagalne, tylko bieżące płatności za grudzień.
Radny H. Janus zapytał czy te zobowiązania przechodzą z budżetu tegorocznego?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że RCK inaczej się rozlicza niż gmina. Zobowiązania za grudzień są bardziej kosztami, które nie zostały wypłacone fizycznie, a nie należnościami wymagalnymi. Po ich wypłaceniu zejdą one z rachunku bankowego i z zobowiązań w poszczególnym bilansie rozrachunkowym. W kosztach pod wykonanie już zostały zawarte.
Radny H. Janus stwierdził, że w ubiegłym roku mówiło się, że nie można było zrobić kilku imprez, bo obcięto środki, a teraz okazało się że pieniądze zostały. W ośrodku kultury ok. 15.000,00zł, za które można było zorganizować turniej wsi, Dni Rogoźna albo dożynki.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie można ogólnie patrzeć na sprawozdanie. Dodała, że żadna księgowa nie potrafi przewidzieć i rozplanować tak wydatków, aby wykonanie było 100%.
Zobowiązania wynikają z tyt. zadań własnych jak i dotacji.
Radny K. Lis zapytał czy udało się rozwiązać problem kserokopiarki w Muzeum? Panie, które tam pracują twierdzą, że nie mogą odpłatnie kserować i uzyskiwać z tego tyt. dochodów. Dodał, że są takie firmy z zewnątrz, które wstawiają maszyny i do nich wrzuca się pieniądze na ksero. Zapotrzebowanie ludzi na takie usługi w muzeum jest dość duże.
M. Galczewski powiedział, że nie sygnalizowano mu o takim problemie, ale nie widzi podstaw prawnych, które zabraniałyby pracownikom skserować czegoś. Obiecał, że się przyjrzy temu problemowi.
Radny K. Lis zapytał czy do RCK trafił materiał przygotowany przez Panią Sołtys Słomowa w sprawie Planu Odnowy Miejscowości. Dodał, że radni otrzymali go już na początku kadencji. Chciałby się dowiedzieć czy cześć środków RCK może zostać przydzielona na wdrożenie tego POM?
M. Galczewski nie ma takiego paragrafu, który obligowałby ośrodek kultury do przekazania pieniędzy sołectwom. Jego wizja współpracy z sołectwami jest taka, że wspólnie z mieszkańcami podejmują decyzję o wzajemnej pomocy np. sołtys, zebranie wiejskie informuje, że są zdolne dzieci, którym przydałaby się pomoc instruktora, bądź sprzęt. W takiej sytuacji występują do RCK o pomoc. Nadmienił, że w Parkowie zrodził się pomysł zorganizowania gminnego turnieju tenisa stołowego, a także aby zaprosić instruktora tańca, aby poprowadzić zajęcia z dziećmi. Sołectwa same najlepiej wiedzą czego im potrzeba. Sołtysi obiecali, że we własnym zakresie się zorientują i przedyskutują temat z mieszkańcami wsi w jakim kierunku ewentualna pomoc miałby być skierowana. M. Galczewski powiedział, że sam materiał o POM być może dotarł do jego poprzedniczki, ale sam nie widział takich materiałów.
Radny H. Janus zapytał czy Dyrektor na zaproszenie np. Sołectwa wsi Gościejewo przyjechałby, aby przedyskutować ten temat?
M. Galczewski odpowiedział, że jak najbardziej przyjedzie.

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnego pkt. Posiedzenia tj. – Realizacja inwestycji w 2009r.
Kierownik Wydziału RGiP Tadeusz Zygmunt wyjaśnił, że w lista zapisanych zadań w wydatkach majątkowych na 2009 rok jest bardzo długa.
Jest krąg zadań, które rozpoczynają się od opracowania projektu, a kończą się realizacją zadań. Dużo jest też zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji. Nadmienił ,że przygotowanie cyklu inwestycyjnego każdorazowo zaczyna się od przygotowania podkładów geodezyjnych. Po dwukrotnym przeprowadzeniu na udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych. Udało się wybrać geodetę i 4 marca zlecono mu pierwsze 7 zadań. Dodał, że mogą pojawiać się pytania dlaczego akurat te zadania zostały jako pierwsze zlecone, ale uzależnione to było od tego, że geodeta pewne materiały mógł już teraz uzyskać. Starano się, aby pierwszą drogą, która zostanie zrobiona będzie droga Owieczki – Owieczki Małe. Pozostałe zadania były kwestią geodety, które zostanie następnie wykonane. Następnym zadaniem było uzyskanie podkładów pod drogę w Studzieńcu, chodnik w Słomowie, pieszo – jezdny przy K – 11, remont drogi wewnętrznej przy bloku na Rudzie, opracowanie mapy zagospodarowania obiektu za Urzędem Miejskim oraz remiza w Gościejewie. Dodał, że 2 zadania z tej listy zostały już zrealizowane. Zakończono pomiary w Studzieńcu i Słomowie, a kontynuowane są w Owieczkach. T. Zygmunt wyjaśnił, że geodeta pobierając materiały z ośrodka na drogę Owieczki – Owieczki Małe, przyjechał z mapką na której znajdował się jeden budynek z przyłączem wodociągowym i nic poza nim. Dodał, że uzyskał informację od Pana Pietza i Pana Pawlika, że udostępnili taką mapę, gdyż oni sami nigdy nie potrzebowali szczegółowego opisu. W związku z tym gmina zrobi nowa mapę w zapisie cyfrowym i dopiero ją przekaże geodecie. W momencie kiedy geodeta musi od nowa wszystko przygotowywać ni tylko związane jest to z czasem, od dnia otrzymania zlecenia do momentu złożenia w urzędzie jest termin 30 dni. W tym pierwszym przypadku już wiadomo, że geodeta nie jest w stanie zachować tego terminu. Już pojawiają się problemy, które mogą wpłynąć na realizację innych zadań.
Przewodniczący Komisji zapytał czy zdążymy zrealizować ten projekt ze środków Urzędu Marszałkowskiego?
T. Zygmunt wyjaśnił, że założenia są iż do ok.20  kwietnia uda się tą mapę wykonać. Opracowanie dokumentacji projektowej szacuje się na 1 – 1,5 miesiąca, a ok.1 miesiąca trzeba będzie czekać na pozwolenie na budowę.
Pierwsze 4 zadania zapisane dotyczą współpracy z powiatem obornickim. Jeżeli chodzi o drogę Gosciejewo – Karolewo, Karolewo – Ryczywół to nie została  jeszcze zawarta umowa z Powiatem, ze względu na to, że powiat obornicki złożył na to zadanie wniosek o dofinansowanie ze środków centralnych i czekają na odpowiedź. Na pozostałe 3 zadania dotyczące zatoczki przystankowej w Pruścach, budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej w miejscowości Garbatka oraz budowa parkingu w Parkowie, z dniem 1 stycznia zostały już zawarte umowy.
Zadania inwestycyjne w gminie to budowa drogi Owieczki – Owieczki Małe to jest, jak już wcześniej wspomniał, na etapie robienia pomiarów przez geodetę. Trzeba szukać punktów geodezyjnych co nie zawsze jest łatwe. Zmarzlina do niedawna nie pozwalała na odszukanie zakopanych punktów. Przebudowa ulicy Fabrycznej – jest to zadanie odłożone na późniejszy termin, gdyż jest to związane w połączeniem do planowanego ronda, które będzie budowało WZDW w tym roku. Opracowanie map jest wskazane w momencie, kiedy będzie wykonana inwentarka przez WZDW. Dodał ,że do sporządzenia celów projektowych potrzebna jest super aktualna mapa.
Radny K. Lis zapytał jakie motywy kierowały Urzędem Miejskim czy Burmistrzem, że właśnie tą ulicę wytypowano do remontu, w sytuacji kiedy w Rogoźnie jest dużo więcej ulic w gorszym stanie?
T. Zygmunt wyjaśnił, że ciąg ulic : II Armii Wojska Polskiego, co stanowi ciąg drogi wojewódzkiej  241, przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie z blokowiskiem i przede wszystkim były sugestie ze strony mieszkańców ze spółdzielni mieszkaniowej, aby wyrzucić ciężki tabor z tamtej ulicy. Po rozważaniach stwierdzono, że jest taka możliwość techniczna, z tym, że stan drogi na ul. Fabrycznej nie jest najlepszy i nikt tam nie będzie chciał jeździć. Tamta część Rogoźna traktowana jest jako tranzyt. Plany są, aby ten ciężki ruch stamtąd skierować na przez niezamieszkałą część Rogoźna.
Przewodniczący Komisji powiedział, że może lepiej za darmo oddać tą drogę do województwa.
T. Zygmunt powiedział, że fragment ul. Fabrycznej jest ich własnością i oni chcą go przekazać gminie, gdyż jest ona właścicielem większej części tej drogi.  Nadmienił, że jego zdaniem WZDW nie przyjmie tej drogi w takim stanie, w jakim obecnie się ona znajduje, ale można ewentualnie spróbować.
Radny K. Lis stwierdził, że inne standardy obowiązują na drogach wewnętrznych i jeśli w zamiarze miałoby być przekazanie jej do województwa to trzeba pamiętać, że inna nośność obowiązuje na takich drogach, podobnie jak szerokość, parkingi itd.
Radny M. Połczyński zapytał czy remont ul. Fabrycznej i udowa ronda zawarte są w jednym projekcie?
Burmistrz wyjaśnił, że są to osobne projekty. Budowa ronda zaplanowana jest na 2009r. a projekt odnośnie ul. Fabrycznej został przygotowany w tym roku, ale z myślą o realizacji w przyszłym.
Radny H. Janus zapytał czy remont miałby objąć całą ul. Fabryczną? Dodał, że kanalizacja jest zrobiona do oczyszczalni ścieków, dalej jej nie ma.
T. Zygmunt wyjaśnił, że budowa kanalizacji na pozostałym odcinku została zawarta we wniosku, który złożono.
Radny H. Janus zapytał czy wyjazd na ul. Piłsudskiego miałby został w takim stanie, jak teraz? Stwierdził, że przy osiach jakie są na zakrętach nie możliwe jest minięcie się 2 samochodów ciężarowych.
T. Zygmunt wyjaśnił, że byłoby to kolejne zadanie do wykonania przez województwo. Parametry np. ul. Fabrycznej  w nowym projekcie można zrobić, takie aby gwarantowały pojazdom  wielkogabarytowym  możliwość ruchu. Opracowanie i wykonanie skrzyżowań jest w gestii województwa.
Radny M. Połczyński zapytał czy do czasu wykonania remontu na ul. Fabrycznej, będzie ona w jakiś sposób na bieżąco naprawiana?
T. Zygmunt odpowiedział, że na pewno będzie łatana tak jak do tej pory.
Radny H. Janus zapytał dlaczego jest tam ograniczenie prędkości do 30 km/h?
T. Zygmunt powiedział, że umieszczono ten znak, aby uniknąć wypłacania odszkodowań kierowcom z tyt.  zniszczeń samochodów wywołanych szybką jazdą na tym odcinku drogi.
Kierownik wyjaśnił, że budowa drogi na ul. W. Poznańska od sali gimnastycznej do byłego ośrodka zdrowia, został ogłoszony przetarg, a otwarcie ofert jest zaplanowane na 7 kwietnia. Termin realizacji tego zdania to 15 lipca br.
Kolejnym zadaniem jest budowa drogi w Parkowie( od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków, aż do końca zabudowań)przetarg został ogłoszony, termin realizacji to 15 lipca br.
Następnym zadaniem są prace na ulicy Seminarialnej, Długiej, Nowej.  Kierownik poinformował ,że 30 grudnia 2008r. została zawarta umowa z firmą  Pana Piedosiuka. Dokumentacja będzie obejmowała  opracowania wielobranżowych materiałów tj. drogowych,  instalacyjno – inżynieryjne z odwodnieniami, jak również oświetlenie. Termin składania ofert to 30 sierpnia. W tym tygodniu odbyło się spotkanie z osobami, które zajmują się wykonaniem branży drogowej i z została przyjęta ogólna koncepcja przebiegu wzdłuż drogi na ul. Nowej. Zaproponowano do poprawki zwężenie do 5 metrów, gdyż mocno będzie ona zachodziła na tereny prywatne.
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy zostanie wykonana mapa odnośnie prac w Studzieńcu?
T. Zygmunt powiedział, że maksymalnie do 4 kwietnia. Pomiary na tej drodze zostały już zrobione. Zakres prac został tak zaplanowany, że uwzględniono w nim podjazd pod blok z połączeniem z drogą powiatową. Nadmienił, że na teren prywatny nie mają prawa wejść.
Co do budowy chodnika na ul. Rolnej to podpisano umowę z Panem Juszkiewiczem na opracowanie dokumentacji. Pojawiły się sprzyjające okoliczności, gdyż po spotkaniu z panem J. Sochą z WZDW, pozwolił na wprowadzenie wód opadowych w pas drogi wojewódzkiej ul. Piłsudskiego. Pozwoli to zaprojektować tę drogę pomijając konieczność montowania separatorów, chodzi głównie o minimalizację kosztów.
Przebudowa chodników na ul. Wyszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Rynkowej i Czarnkowskiej, aż do Poczty Polskiej. W tej chwili aktualizowane są pomiary, które dawniej zostały wykonane. Trwają przygotowania do przetargu.
Radny K. Lis zapytał czy przy okazji wykonywania tego zadania możliwa jest wymiana studzienek?
Przejechanie samochodem na tym odcinku drogi może się skończyć nawet uszkodzeniem samochodu. Można by je wyremontować na nowe, płaskie studzienki.
T. Zygmunt przyznał, że studzienki starego typu są wklęsłe i mogą powodować obicia samochodu.
Radny K. Lis powiedział, że za jednym razem można by spróbować wykonać i prace remontowe na drodze oraz wymianę studzienek.
Radny R. Kinach zapytał czy chodnik na ul. Rynkowej będzie robiony po obu stronach?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak.
T. Zygmunt powiedział, że zanotuje sobie sugestię radnego Lisa, aby ewentualnie uwzględnić to w kosztorysie inwestorskim. Dodał, że trwa opracowywanie dokumentacji na remont ul. Topolowej i Słonecznej, też jest głównie uzależnione od geodety. Pomiary na budowę chodnika zostały zakończone, w tej chwili oczekiwanie na mapy.
Modernizacja placu Karola Marcinkowskiego . W lutym odbyło się spotkanie w Muzeum, w który między innymi uczestniczył Pan Przewodniczący R. Szuberski i radny R. Dworzański, Burmistrz, Dyrektor RCK. Drugą stroną spotkania byli studenci z Politechniki Poznańskiej. Konsensusem spotkania było kolejne wizyta w dniu 13 marca. Gmina przygotowała materiały w zapisie cyfrowym dla projektantów.
Budowa chodnika na ul. Polnej, też będzie kolejnym zleceniem. Opracowanie projektu + budowa, nie wiadomo do końca czy chodnik zostanie poprowadzony lewą czy prawą stroną drogi. 
Budowa drogi gminnej łączącej ul Paderewskiego. Chodzi połączeniu z drogą, którą wybudował Pan Dąbrowski. Mogłoby się wydawać, że jest to niedługi ok. 80 m, odcinek do położenia, ale okazało się, że  poważnym problemem jest odprowadzenie wody. Prace rozpoczęto od przygotowania dokumentacji Panu Piedosiukowi i ze wstępnym ustaleń wynika, że będzie trzeba zbudować przepompownie wód deszczowych.
Radny K. Lis zapytał czy na drodze koło bloku, gdzie odbywa się ruch ciężkiego sprzętu, jest odwodnienie?
T. Zygmunt powiedział, że jest tam duże wypłacenie studzienki i nie ma już żadnego spadu, aby móc tą wodę inaczej przekierować.
Wykonanie dywanika asfaltowego  w Rudzie, przy zielonym bloku. Jak geodeta będzie robił ciąg wzdłuż 11, to w ramach zlecenia ma również wykonać pomiary na położenie tego dywanika.
Budowa nowej i modernizacja istniejącej  promenady nad Wełną i Jeziorem Rogozińskim. Od dzisiaj w „Głosie Wielkopolskim” Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków. Jest to nabór jednoetapowy, gdzie do końca kwietnia do godz.15 dają czas na złożenie wniosków. 
Dodał, że gmina wzdłuż rzeki Wełny nie jest właścicielem wszystkich gruntów. Prywatne własności sięgają do rzeki, mimo, że prawo mówi o 10 metrowym pasie od rzeki. Są to sprawy jeszcze nie uregulowane.
Kolejne zadanie to dokumentacja techniczna adaptacja budynku za Urzędem Miejskim. W tej chwili zrobiony jest  już podkład geodezyjny. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy jak zagospodarować i rozplanować pomieszczenia w tym budynku.
Następne zadanie jest to rozbudowa remizy strażackiej  w Pruścach. Została już zawarta umowa ze strażą i ma to objąć powiększenie samej remizy.
Radny M. Połczyński zapytał czy zadanie polega na wykonaniu remontu, czy na rozbudowie?
T. Zygmunt wyjaśnił, że remont polega na tym, że pewną substancję doprowadza się do wyższego stanu użytkowania, a jeśli cokolwiek chce się na działce dobudować, nadbudować to wtedy mowa o rozbudowie.
Radny M. Połczyński zapytał na jakim etapie są prace w Pruścach?
T. Zygmunt wyjaśnił, że Pan Burmistrz zawarł ze Strażą Pożarną umowę i przekaże im 100.000,00zł i prawdopodobnie tak jak mówi Pan Baranowski, będzie to zrobione.
Kolejną pozycją w planie inwestycyjnym jest dokumentacja na kanalizację sanitarną odcinku Parkowo – Józefinowo.
Jeżeli chodzi o plany na budowę kanalizacji, która odcięłaby dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny. Etap drugi wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa separatorów. Te dwa zadania są objęte wnioskiem, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu. Na dzień dzisiejszy wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca zostanie ogłoszona lista rankingowa wniosków.
Radny K. Lis stwierdził, że zadania związane z budową separatorów, rozbudowa oczyszczalni i kanalizacja II etap są zadaniami zgłoszonymi we wniosku.
T. Zygmunt powiedział, że zostały zawarte we wniosku o pieniądze unijne. Dodał, że do separatorów, o czym przed składaniem wniosków nie wiedziano, nie dostaną środków  z dotacji. Okazało się, że budowa separatorów jest dofinansowana tylko wtedy, gdy likwiduje się istniejącą kanalizację ogólnospławną. W momencie składania wniosków nawet pracownicy Funduszu o takim warunku nie wiedzieli. Dodał, że nie zamierzają odstępować od wykonania tego zadania, mimo iż nie zakwalifikowano tego zadania na dotację.
Przewodniczący Komisji zapytał co się dalej stanie, jeśli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony?
T. Zygmunt wyjaśnił, że składając wniosek gmina nawet nie musiała mieć tego zadania ujętego w budżecie. Jeśli uzyskają pieniądze, to normalnie potoczy się sprawa, a jeśli nie to i tak będą podejmowane starania aby doprowadzić do końca to zadanie. Dodał, że Rogoźno jako 12.000 aglomeracja mieści się jeszcze w  WRPO. Oborniki, czy Wągrowiec muszą już zwracać się o środki do Ministerstwa.
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy będzie wiadomo o rozstrzygnięciu złożonych wniosków?
T. Zygmunt odpowiedział, że w przełom maja czerwca, a nawet słychać ostatnio, że w grę wchodzi również lipiec.
Kolejnym zadaniem jest budowa teflonowej podłogi pod zadaszoną sceną dla orkiestry, za remizą OSP w Gościejewie. W tej chwili są już mapy i trzeba teraz się spotkać z przedstawicielami wsi, aby wspólnie ustalić jak to ma wyglądać.
Co do targowiska to została zawarta umowa z firmą Pana Piedosiuka, gdyż opracowując dokumentację na drogę na ul. Seminarialna, Długa, Nowa również wkomponowane w to zostanie targowisko. Chodzi o to, aby powiązać je i wydzielić miejsca postojowe dla handlarzy. Temat targowiska i dróg będzie szczegółowo omawiany na spotkaniu, które wstępnie ustalono na przyszły tydzień.
Następnym zadaniem jest budowa kolektora sanitarnego na ul. Polnej. Poproszono projektanta, aby zrobił szczegółowe rozeznanie. W związku z tym wystąpił on do „Aquabellis” o przedstawienie liczby umów z którymi ma on zawarte umowy na odbiór ścieków. Okazało się, że z ul. Polnej umowy na odbiór ścieków nie mają  2 posesje. Kiedyś mówiono, że jest ich aż 9. czyli to co ci ludzie przedstawili było nie prawdą. Dodał, że w takiej sytuacji budowa kolektora jest bezzasadna.
Radny J. Witt przypomniał, że na jednym z posiedzeniu Komisji większość osób zaprzeczała jakoby odprowadzała ścieki, mimo że mieli podpisane umowy z „Aquabellis”.
T. Zygmunt dodał, że w tej chwili obraz dotyczący tej kanalizacji wygląda inaczej niż podczas wizji lokalnej na miejscu.
Radny K. Lis powiedział, że kilka rodzin było na Komisji i uczestniczyło w obradach
, dlatego dziwi go fakt, że stan faktyczny jest inny. Zapytał czy możliwe jest wystosowanie pisma do mieszkańców, na temat zdania Urzędu ws. Kanalizacji. Kto ma, kto powinien mieć itp.
T. Zygmunt powiedział, że nie może napisać takiego pisma.
Radny K. Lis powiedział, że mając już przygotowaną dokładną informację od geodety można dojść do informacji, które wyjaśniły by pewne sprawy.
T. Zygmunt wyjaśnił ,że z mapy przygotowanej przez geodetę ciężko jest coś takiego wywnioskować. Przyłącza zostały wybudowane, ale nikt ich nie interwentaryzował.
Przewodniczący Komisji zapytał jakim prawem w takiej sytuacji są zawierane umowy na odbiór ścieków.
T. Zygmunt powiedział, że kiedyś „Aquabellis” uprawiał tzw. „partyzantkę”. Wszystko wyszło na jaw, podczas robienia satelitarnej geodezji. Okazało się , że „Aquabellis”  sam podłączał ludzi do kanalizacji i nie zainwentaryzował tego, a chciano nałożyć karę na Urząd z tego tytułu. Konsekwencja takich działań są m.in. takie umowy zostały zawarte.
Radny H. Janus zapytał z którego roku są to umowy?
T. Zygmunt odpowiedział, że ok. 20 letnie, wcześniej były wodociągi. Pracownik urzędu pojechał na miejsce, żeby sprawę wyjaśnić i Pani Wolska powiedziała, że prace wykonywały wodociągi. Prezes Dulko przeszukał archiwum i nie znaleziono żadnego śladu tych umów.
Radny K. Lis zapytał co dalej będzie się działo z tymi mieszkańcami?
T. Zygmunt wyjaśnił, że teraz właściwie kiedy nie ma konieczności budowy kolektora, to zgodnie z prawem to przyłącze jest w gestii samych właścicieli posesji.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawę można by zakończyć wysyłając oficjalne pismo informujące, że wszystko jest dobrze zrobione ze strony urzędu i przyłącze jest w gestii mieszkańców.
Radny J. Witt zauważył, że 2 osoby  które nie są w ogóle podłączone, to kolektor mieści się na środku jezdni i nie są oni w stanie sami się podłączyć. Trzeba zapewnić im pomoc.
Radny K. Lis powiedział, że powinno się wysłać pismo do mieszkańców z informacją na temat przyłącza i kanalizacji.
T. Zygmunt wyjaśnił, że prace dotyczące drogi Pruśce Stare są na etapie rozmów z Panem Juszkiewiczem. Przygotowuje on kosztorysy do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego.
Przewodniczący Komisji poinformował, że za ok. 2 miesiące chciałby również dostać sprawozdanie z postępu wykonywania prac inwestycyjnych.
Radny K. Lis zapytał czy zamontowana część klimatyzacji na zewnątrz Urzędu Miejskiego już tak pozostanie?
Burmistrz Rogoźna powiedział, że jak budynek będzie ocieplany to zakryje widoczne rury.
Radny H. Janus  zapytał czy wiadomo coś na temat zakupu zestawu konferencyjnego?
Pani Sekretarz powiedziała, że odnośnie nagłośnienia rozmawiano z pewną firmą, ale to co zaprezentowali jest zamontowane w Starostwie na stałe. W Rogoźnie sesje odbywają się w  RCK i nie możliwości zamontowania tego zestawu na stałe. Rozwiązaniem było by kupno bezprzewodowych mikrofonów.
Radny H. Janus powiedział, że w Obornikach po sesji ten zestaw nagłaśniający jest zabierany z sali. Na pewno nie jest on na stałe zamontowany.
Burmistrz Rogoźna zapytał czy zestaw nagłaśniający jest aż tak bardzo potrzebny?
Radny H. Janus powiedział, że inni już mają taki zestawy. Pieniądze w budżecie są na ten cel i nie widzi powodu dla którego nie można  by takiego zestawu kupić. Dodał, że sesja trwała by krócej gdyby nie trzeba było za każdym razem do mównicy podchodzić. Nadmienił, że po rozmowie z Panem Gramzą, okazało się ,że jest pewna firma w Poznaniu chętna do współpracy, ale nikt się tym nie zajmuje.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że rozmawiano już z tą firmą i zobowiązali się, że przyjadą do Rogoźna zademonstrować zestaw konferencyjny, ale pod warunkiem , że na pewno gmina zadecyduje się na jego zakup.
Radny H. Janus powiedział, że osobiście rozmawiał z szefem tej firmy i nie poinformował go o takim warunku. zaproponował, aby zwrócić się do Pana Gramzy o pomoc w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji zapytał co z ogródkami jordanowskimi?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na 1 czerwca zdążą je zrobić.
Radny H. Janus zapytał co z dalej z położeniem płyt betonowych na ul. Kochanowskiego?
Burmistrz  poinformował, że w tej chwili oczekują  na rozstrzygnięcie ws. Kanalizacji.
Radny H. Janus zapytał kiedy zacznie się równanie dróg?
Burmistrz wyjaśnił, że została podpisana umowa z firmą, która ma się zająć równaniem dróg . Pierwszy wyjazd równiarki będzie do Pruściec.
Radny M. Połczyński poprosił o wyjaśnienie sprawy związanej z oświetleniem gminy i firmą ENEA S.A. Dodał, że zlecenie zostało wysłane do nich o naprawę punktu świetlnego w Pruścach i go naprawili, ale ominęli Sierniki gdzie oświetlenie też nie działało.
Burmistrz wyjaśnił, że umowa z ENEA S.A. jest podpisana na pół roku. Z tego co mu wiadomo to w Siernikach byli naprawiać oświetlenie, a czy zrobili to nie wie.
Radny H. Janus powiedział, że w Gościejewie miała miejsce podobna sytuacja, kiedy wymieniali żarówkę w lampie, a w obok stojącej, która też nie świeciła, już nie. Zapytał czy ENEA informuje gdzie wymieniono żarówki?
T. Zygmunt wyjaśnił, że na terenie gminy żaden słup nie jest ponumerowany. W związku z tym trudno zlokalizować taki punkt, gdzie jest uszkodzenie. Na terenie miasta z mniejszym błędem się to odbywa, gdyż punkty świetlne są raczej przyporządkowane numerom posesji.
Przewodniczący Komisji powiedział, że dobrym posunięciem ze strony Burmistrza było podpisanie umowy z ENEA. Dodał, że sam osobiście kiedyś nadzorował wymianę żarówek w Budziszewku.
T. Zygmunt powiedział ,że z umowy wynika, iż na wymienioną żarówkę ENEA daje roczną gwarancję. Pytanie powstaje jak wyegzekwować taką gwarancję, problemem jest oznakowanie lamp. Dobrym rozwiązaniem było by skatalogowanie lamp i prowadzenie rejestru działań.
Radny K. Lis zapytał ile w sumie w gminie znajduje się punktów świetlnych?
T. Zygmunt odpowiedział, że 1172.
Radny K. Lis powiedział, że ze słów Burmistrz wynika iż średnio co 2,5 roku wymieniana jest 1 żarówka.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to liczna uśredniono. Nie liczono osobno zdarzeń takich jak wymiana bezpiecznika, naprawy linii itd.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na każdą lampę w gminie miesięcznie pobierana jest opłata w wysokości 8,5 zł.
Pani Skarbnik powiedziała, że rachunek za niecałe 2 miesiące opiewał na kwotę ok. 87.000,00zł. w zeszłym roku za pełne 2 miesiące rachunek wynosił ok. 42.000,00zł. zaplanowano wzrost kosztów energii na 11%, a okazuje się , że jest to 56% po otrzymanym rachunku.
Radny R. Kinach zapytał czy równiarka może zacząć już pracę na drogach gruntowych?
T. Zygmunt poinformował, że pierwsze przejazdy już były na niektórych odcinkach. Rozliczanie odbywa się w ten sposób, że mierzy się szerokość, długość i tą powierzchnie przelicza się na stawkę. Wykonawca musi doprowadzić drogę do takiego stanu, żeby inspektor nadzoru ją odebrał i nie ma znaczenia czy równiarka przejedzie raz, czy kilka razy.

Następnie omówiono kolejny pkt. Posiedzenia – omówienie materiałów na najbliższą sesję.
W pierwszej kolejności zapoznano się z uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009-2016.
Przewodniczący Komisji zapytał skąd wzięła się pokaźna kwota 470.000,00zł na remont świetlicy w Słomowie?
Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że pomysł powstał z inicjatywy Pani Sołtys. Już w 2007r. opracowała ona POM wsi Słomowo. Zdaje się, że już w 2008r. przedstawiony został on radnym. Nie było wtedy informacji na temat terminów składania wniosków itd. Obecnie wrócono do tematu, gdyż taki termin wyznaczono na 1 kwietnia. Dodał, że gmina może złożyć tylko jeden wniosek o remont świetlicy i maksymalnie może wykorzystać 500.000,00zł. dlatego trzeba starać się o jak największą kwotę. Spotkała się Rada Sołecka, odbyło się zebranie wiejskie w tej sprawie, aby przedyskutować ten temat. Zadanie wykonuje Pan Krupka z Piły za 3.500,00zł. Nadmienił, że 25% środków musi gwarantować gmina, z czego 15% gotówki, a 10% może być wkładu własnego.  Remont obejmowałby wymianę dachu, okien, drzwi, podłóg, budowę łazienki, kuchni, zapewnienie wyposażenia, chodniki wokół budynku, boisko, plac zabaw itd.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza czy najpierw trzeba zainwestować kwotę 470.000,00 zł, aby ją później uzyskać jej zwrot?
Burmistrz odpowiedział, że trzeba. Dodał, że inwestycja jest rozłożona na kilka lat.
Pani Skarbnik dodała, że czas oczekiwania na środki to 3 miesiące.
Pani Sołtys Słomowa T. Kaczmarek wyjaśniła, że brała udział w szkoleniu przez 4 miesiące w Poznaniu 8 razy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Dodała, że w 2007r. przedstawiła swój pomysł Burmistrzowi. W 2008r. była w Warszawie na podsumowaniu szkoleń w Poznaniu i tam również otrzymała certyfikat.  Zmotywowało to Panią Sołtys do działania na rzecz Słomowa.
Radny J. Witt powiedział, że należy pogratulować Pani T. Kaczmarek inicjatywy i trudu włożonego w projekt odnowy wsi.
Radny H. Janus  powiedział, że w zeszłym roku powstał wniosek, aby sołtysi bądź rada sołecka informowała o zebraniach wiejskich. Dodał, że Słomowo jako jedno z nielicznych o żadnym zebraniu Biura Rady nie informuje. Nadmienił, że być może radni z  tego okręgu są zapraszani.
Pani T. Kaczmarek wyjaśniła, że na lutowej sesji zapraszała Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej na zebranie wiejskim, na 10 marca i również się na nim nie pojawił.
Przewodniczący Komisji powiedział, że apel mówił o przekazywaniu informacji w sprawie zebrań do Biura  Rady.
Radny K. Lis powiedział, że z zestawienia wydatków jakie są przewidywane na lata 2009 – 2016 wynika, iż jest ok. 1.060.000,00zł i z całej tej kwoty na współfinansowanie przez Leadera wypada ok. 100.000,00zł, cała reszta stoi po stronie środków gminy, poza udziałem starostwa w budowie chodnika. Zapytał czy gmina musi całość sfinansować?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany to gminie zostanie zwrócone 75%.
Radny K. Lis zapytał co się stanie, jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie negatywnie rozpatrzony?
Burmistrz odpowiedział, że w takiej sytuacji zadanie nie będzie realizowane.
Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie procedur ubiegania się o środki?
Burmistrz wyjaśnił, że najpierw po podjęciu uchwały, składa się wniosek i trzeba czekać na decyzję.
Radny K. Lis zapytał kiedy jest termin rozpatrywania wniosków.
Burmistrz powiedział, że termin składania wniosków to 1 kwietnia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że rozmawiał z jednym z mieszkańców Słomowa i padały sugestie, żeby coś innego wybudować w Słomowie niż świetlicę z boiskiem.
Dodał, że wieś jest średnia i jest to dość duża suma jak na Słomowo.
Radny J. Witt zapytał czy oznacza to, że jeżeli wieś jest mniejsza, skromniejsza to należy ją dyskryminować?
Pani Sołtys powiedziała, że opinia jednego mieszkańca nie świadczy o całej wsi.
Burmistrz dodał, że na zebraniu padały nawet pomysły aby podnieść dach i itd.

Kolejno omówiono projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1.
L. Pijanowska powiedziała, że  w 1996r. zostało nadanie imię ówczesnej SP – Mazurka Dąbrowskiego . w wyniku reformy oświaty, gdy powstało gimnazjum, szkoła w świetle prawa nie mogła się posługiwać imieniem dla SP i gimnazjum. Szkoła odeszła od używania tego imienia. W wyniku pracy wychowawczej i porozumienia z rodzicami oraz samorządem szkolnym podjęto prace na rzecz kontynuacji tradycji. Dodała, że szkoła posiada Izbę Pamięci i szkoda by był go zmarnować. W imieniu Pani Dyrektor szkoły poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie. Głos zabrała p. L. Pijanowska, która powiedziała, że SP w Parkowie w tym roku obchodzi 25-cio lecie nadania imienia Józefa Wybickiego. W związku z przekształceniem w ZS, Gimnazjum jako jeden z elementów nie może przejąć imienia, które zostało nadane szkole podstawowej. Przepis mówi także, że każda jednostka może mieć inne imię.
W. Jaworski powiedział, że zdecydowano się na przygotowanie projektu właśnie teraz, gdyż trzeba czekać ok. 1-1,5 miesiąca za okrągłymi pieczęciami z mennicy, aby uczniowie kończący w tym roku Gimnazjum na świadectwie mieli już nowe pieczęcie.

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Projekt uchwały przedstawił W. Jaworski. Poinformował, że do dnia dzisiejszego Pani Minister Edukacji Narodowej nie wydała Rozporządzenia i wszytko jest w fazie projektu odnośnie podstawowego wynagrodzenia. Wychodzi z tego, że płace podstawowe nauczycieli są domniemane. W zapisie ustawy o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela zapinano, że stażysta ma zarabiać 100% kwoty bazowej, czyli 2.177,86zł do września. Natomiast od września do grudnia 2.286,75zł. Od września również nauczyciel dyplomowany będzie rozliczany przez RIO i jeżeli okaże się, że otrzymali za mało pieniędzy, trzeba wyrównać tą kwotę. Dodał, że średnie wynagrodzenie dyplomowanego nauczyciela od września to 4.207,62zł brutto.
W. Jaworski poinformował, że w regulaminie zmieniła się zasada kwot bazowych. Kiedyś podstawa stażysty wynosiła 82%, a w tej chwili 100%.  Dużych zmian w wartościach procentowych nie ma. Jeśli chodzi o dodatki motywacyjne zmiana dotyczy  0,25% kwoty bazowej, o 0,5% podniesiono dodatek za wychowawstwo. Regulamin będzie obowiązywał nie tylko przez 1 rok, ale dłużej. Wartości przyjęte w regulaminie, w odniesieniu do kwot bazowych będą się zmieniać wraz ze zmianą tych kwot bazowych.
W. Jaworski powiedział, że na posiedzeniu Komisji SSOiK uczestniczyły Panie ze ZNP i NSZZ „Solidarność”, które pozytywnie zaakceptowały projekt uchwały.
Nadmienił, że pracując 19 lat nie zdarzyło mu się, aby do tego okresu, czyli końca marca, nie przyszła metryczka podziału subwencji na poszczególne szkoły oraz podstawowe rozporządzenie dla pracowników. Kiedyś na koniec marca były już  wszystkie wielkości  spłacone, a w tej chwili prawdopodobnie nauczyciele zostaną spłaceni  w maju.
Radny K. Lis stwierdził, że dobrym założeniem tej uchwały jest to iż nie będzie trzeba, tak jak to było do tej pory, co roku podejmować tej uchwały. Tylko będzie ona obowiązywała przez kilka lat, nawet jeśli trzeba będzie kiedyś wprowadzić zmiany.
Radny H. Janus zapytał dlaczego w nazwie uchwały jest napisane - „…szczegółowe warunki obliczania”, a we wcześniejszej uchwale było - „...szczegółowe warunki określania”?
W. Jaworski powiedział, że musiało się nazwa zmienić, gdyż zmieniła się podstawa prawna, a uchwała nie może być z sprzeczna z innym aktami prawnymi. Jeśli chodzi o dodatki motywacyjne zmiana dotyczy  0,25% kwoty bazowej, o 0,5% podniesiono dodatek za wychowawstwo.

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(we wsi Laskowo)- projekt przedstawił Burmistrz.
Radny K. Lis powiedział, że ostatnio w „Gońcu Rogozińskim” ukazało się ogłoszenie z 4 pozycjami o przetargach w różnych miejscach w gminie. Na ostatniej sesji nie były one podejmowane.
Burmistrz powiedział, że są to zapewne uchwały podjęte przez radę na wcześniejszych sesjach.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (we wsi Pruśce) – projekt przedstawił Burmistrz.
Uwag nie było.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Skarbnik Gminy.
Radny H. Janus zapytał kogo zatrudniono do OSP Rogoźno?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kierowcę.
Radny H. Janus zapytał dlaczego w uchwale zawarto już zmianę w budżecie odnośnie POM Słomowo, mimo że nie wiadomo czy będą środki unijne na realizację tego celu?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jednym z warunków złożenia wniosku o dofinansowanie, jest okazanie się załącznikiem WPI, aby wykazać odpowiednią kwotę na realizację tego zadania.
Radny K. Lis zapytał czy dofinansowanie na budowę drogi Boguniewo – Józefinowo i drogę w Jaraczu zostało zaliczone do 2008r.?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pieniądze wpłynęły na początku stycznia, ale jest przepis, który mówi iż wszystko co przyjdzie do 15 stycznia zaliczone ma być do grudnia minionego roku.
Radny R. Kinach zwrócił się z prośbą w imieniu Klubu RKS „Wełna” o dofinansowanie wyjazdu Sekcji Taekwondo do Davos w Szwajcarii. Koszt wyjazdu jednego zawodnika to 1200zł. W związku z tym, że Prezes Klubu Pan J. Ptaszyński nie ma pieniędzy na ten wyjazd, zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej.
Burmistrz Rogoźna poinformował wczoraj rozmawiał z radnym Kinachem na temat dofinansowania tego wyjazdu i powiedział mu, że nie ma możliwości przekazania takich pieniędzy. W związku z tym radny zdecydował się wystąpić teraz do Rady Miejskiej. Dodał, że „Wełna” otrzymuje ok 120.000,00zł z budżetu gminy.
Radny R. Kinach wyjaśnił, że nie chodzi o dofinansowanie KS „Wełna” tylko Sekcji działającej przy tym klubie. Nie ma na ten cel pieniędzy. Dodał, że nie złożono wcześniej wniosku, gdyż sprawa z wyjazdem wyszła kilka dni temu. Zawodnicy taekwondo osiągnęli duży sukces w Polsce tj. I i II miejsce. Pojawiła się szansa, aby wziąć udział w ME i chcą z niej skorzystać.
Burmistrz stwierdził, że owi zawodnicy nie są z Rogoźna.
Radny R. Kinach powiedział, że reprezentują na zawodach Rogoźno.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kwotę 3.600,00zł sfinansować z rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Radny J. Witt powiedział, że ma zastrzeżenia co do formy złożonej prośby. Otóż prosi się o dofinansowanie, a z tego co dalej wynika  z pisma ,to całkowity koszt wyjazdu to 3.600,00zł i o tą kwotę się ubiega. Wynika z tego, że jest to sfinansowanie, a nie dofinansowanie. Dodał, że skłonny jest przekazać część tej sumy, ale nie całość.
Radny R. Kinach powiedział, że cały wyjazd będzie udokumentowany więc można później sprawdzić czy było to sfinansowanie czy dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak przedstawił wniosek o treści:
Wnosi się o uwzględnienie kwoty 3 600zł w budżecie gminy Rogoźno, na dofinansowanie wyjazdu 3 zawodników  na Mistrzostwa Europy w Taekwondo do Davos w Szwajcarii, w dniach 02.04.2009-05.04.2009r.
Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

W dalszej kolejności omówiony został projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia  regulaminu konkursu. Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Nowak.
Powiedział, że uchwała miałaby obowiązywać kilka lat. Nadmienił, że nie zgadza się z opinią prawną Pana Ł. Czarneckiego co do projektu uchwały.

Następnie omówiono kolejny punkt posiedzenia – wolne głosy i wnioski.
Radny K. Lis stwierdził, że na gminnej stronie internetowej ukazało się sprostowanie do artykułu w „Gońcu Rogozińskim”. W związku z tym czy nie należałoby wymagać od tej gazety sprostowania w kolejnym numerze?
Burmistrz wyjaśnił, że jego zdaniem nie potrzebne jest publikowanie sprostowań w gazetach. Umieszczenie jej na stronie internetowej jest wystarczające.
Radny K. Lis zapytał czy w związku z wycinką drzew na ul. Lipowej będzie można tam położyć chodnik?
Burmistrz odpowiedział, że jest taka szansa. Dodał, że tylko na pewnym odcinku, gdyż dalej nadal są drzewa.
Radny M. Połczyński przypomniał, że kiedyś na posiedzeniu Komisji składał prośbę do Burmistrz o zamontowanie w Marlewie pojemników na śmieci. W związku z tym, że nadal ich nie ma, radny chciałby wiedzieć kiedy one zostaną postawione.
Burmistrz powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Radny H. Janus powiedział, że kiedyś był składany wniosek z Komisji odnośnie założenia internetu  i zamontowania sprzętu w pomieszczeniu nr11 i do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Pani Sekretarz kiedyś tłumaczyła się, że trzeba wykonać pewne przeróbki i na tym sprawa stanęła. Często zdarza się, że radni nie mają interesantów, a mimo to muszą siedzieć i czekać do końca dyżuru.
Radny J. Witt zasugerował, że lepiej byłoby zainstalować internet bezprzewodowy, aby móc korzystać z własnego komputera.
Radny K. Lis powiedział, że w budynku takim jak urząd, nie powinno być sieci bezprzewodowej. Stwarza to zagrożenie dostępu do bazy danych.
Radny J. Witt powiedział, że mowa jest tylko o dostępie do internetu, a nie do plików. Dodał, że bezprzewodowy internet jest już w szkołach, a nawet w Urzędzie Wojewódzkim.
Pani Sekretarz  powiedziała, że jest to możliwe ale komputery z odzysku są sprawdzane i dostosowywane. Dopiero po tym można podejmować konkretne rozmowy.

Radny H. Janus złożył wniosek o treści:
Wnosi się o zainstalowanie znaku  i „zakaz zatrzymywania i postoju” na drodze gminnej, 
od drogi krajowej nr 11 do zakładu PGR – Gościejewo.
Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Radny zapytał czy jest już odpowiedź na wniosek złożony w spawie postawienia znaku „STOP” na ul. Polnej?
Przewodniczący Komisji poinformował, że ma się zebrać komisja bezpieczeństwa. Kierownik J. Socha obiecał, że powiadomi o przybyciu tej komisji.
Radny H. Janus poinformował, że na wytypowano nowe miejsce dla pojemnika na śmieci do selektywnej zbiórki w Gościejewie. Dodał, że Pan Siwiński mógłby przy następnej zbiórce go przetransportować. Nowym miejscem miałby być teren naprzeciwko posesji Pani Gomulec, koło skrzynek pocztowych. Poszukano nowy obszar na wniosek Pani Dyrektor szkoły w Gościejewie.

Radny H. Janus złożył wniosek o treści:
Utworzenia oznakowania poziomego i pionowego „przejście dla pieszych” na ul. Garbackiej, przy zakończeniu chodnika z lewej strony i jego rozpoczęciu z prawej strony.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus złożył kolejny wniosek o treści:
Wnosi się o zainstalowanie regulaminu i cenniku targowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Rogoźno.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zapytał czy we wszystkich placówkach oświatowych w gminie są regulaminy, mówiące o zasadach korzystania z obiektów szkolnych, poza godzinami zajęć?
Burmistrz odpowiedział, że dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za teren szkoły i to oni powinni decydować o dostępnie do obiektów szkolnych.
Radny H. Janus zapytał czy w budżecie będzie ujęta pomoc dla dzieci, o którą  wnioskowało OSP Rogoźno?
Burmistrz poinformował, że dofinansują ją na kwotę 10.000,00zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby na drodze w Budziszewku, w kierunki ośrodków wypoczynkowych, wykonać prace równiarką.


Posiedzenie zakończono o godz. 21:00.
Protokół sporządziła  Adriana Potocka
Rogoźno, dnia 14 kwietnia 2009r.

 

drukuj pobierz pdf