Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 32/2008 z XXXII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 listopada 2008r. o godz.16.00.

Protokół nr 32/2008

 

z XXXII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 listopada 2008r. o godz.16.00.

 

Tematy Sesji:

 1. Sytuacja i stan rolnictwa w gminie.  
 2. Ocena działalności inwestycyjnej. 

XXXII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 26 listopada 2008 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych-  nieobecny radny Zdzisław Hinz oraz radny Andrzej Olenderski. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

      9. Sytuacja i stan rolnictwa w gminie.
     10. Ocena działalności inwestycyjnej.
     11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
           A/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania                

                przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewidencyjnych 53/2 i 478 położonych w 

                miejscowości Jaracz,
           B/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

                 przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda- obręb Gościejewo oraz w rejonie

                 ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7

                 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej,
           C/ przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Rogoźno,
           D/ zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia,
           E/ Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Rogoźno na lata 2008- 2020,
           F/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała wprowadzenie w pkt 11g projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna, oraz wprowadzenie w pkt 11h projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował wprowadzenie w pkt 11i- projektu uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej. Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że projekt był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Komisji. W związku z tym, że nie było dużo uwag, proponuje podjęcie w/w uchwały w dniu dzisiejszym. Natomiast do przedstawionego projektu możne jeszcze nanieść ewentualne zmiany.

Następnie przystąpiono do głosowania projektów uchwał.

Wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewskiej o wprowadzenie w pkt 11g projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewskiej o wprowadzenie w pkt 11g projektu uchwały w sprawie przekazania skargi przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Wniosek Wiceprzewodniczącego H. Janusa o wprowadzenie w pkt 11i projektu uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu, barw hejnału, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej Gminy Rogoźno przyjęty został 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag , jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag , jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji nie było.

Wiceprzewodniczący H. Janus złożył zapytanie, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu, dotyczące pisma Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, w sprawie ustalenia przez Radę wysokości ekwiwalentu dla członków OSP.

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Podczas XXIX Sesji złożono 1 interpelację oraz 5 zapytań. Radni otrzymali odpowiedzi na piśmie, które stanowią odpowiednio załączniki:

- odpowiedź na interpelację – załącznik nr 5,

- odpowiedź na zapytanie Nr 1/10/2008- załącznik nr6,

- odpowiedź na zapytanie Nr 2/10/2008- załącznik nr 7,

- odpowiedź na zapytanie Nr 3/10/2008- załącznik Nr 8,

- odpowiedź na zapytanie Nr 4/10/2008 oraz Nr 5/10/2008- załącznik nr 9.

Następnie Burmistrz Rogoźna odczytał odpowiedź na interpelację dotyczącą wkładek Biuletynu Burmistrza w „Gońcu Rogozińskim”.

Radna Renata Tomaszewska stwierdziła, że odpowiedź przedstawiona przez Burmistrza nie jest satysfakcjonująca. Radna wyraziła zdziwienie, że Burmistrz nie odczytał interpelacji ze zrozumieniem, gdyż nie chodziło o stwierdzenie nieprawdy przez Burmistrza, ale o to w jaki sposób weryfikował prawidłowość wystawianych faktur. Radna dodała, że dokładnie ten sam problem miała Komisja Rewizyjna w 2004 roku, która w protokole z 2004 roku jasno i wyraźnie postawiła pytanie w jaki sposób weryfikuje Burmistrz, tę prawidłowość, oraz na czym się opiera wypłacając pieniądze za wydanie Biuletynów Burmistrza. Radna Tomaszewska dodała, że problem pojawił się ponownie, gdyż redaktor „Gońca Rogozińskiego” zeznał przed sądem, że ilość nakładów gazety nie zmieniła się od 10 lat i wynosi 2.000 szt. Natomiast Burmistrz na pytanie zadane w Sądzie Grodzkim przez radną, w jaki sposób weryfikował ilość wydanych egzemplarzy, odpowiedział, że takiej informacji nie sprawdzał u źródła, gdyż i tak nie otrzymałby wiarygodnej informacji. Natomiast takich informacji Burmistrz zasięgał w kioskach ruchu i u przygodnych czytelników „Gońca Rogozińskiego”. Radna stwierdziła, że taka informacja zarówno dla radnej, jak i dla prowadzącej przewód sądowy sędziny, była informacją powalającą z nóg. Radna Tomaszewska stwierdziła, że informacja uzyskana od Burmistrza, który dysponuje publicznymi środkami była bulwersująca. Radna dodała, że jeżeli zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, co zostało usłyszane i zaprotokołowane, to obowiązkiem radnej jest stać na straży publicznych pieniędzy i dociekać prawdy. Radna Tomaszewska stwierdziła, że odpowiedź Burmistrza została udzielona w sposób wymijający, który nie satysfakcjonuje osób, które umieją czytać ze zrozumieniem. Radna poinformowała, że nie ma sensu dalej dociekać tej sprawy, gdyż ma świadomość , że to i tak spełznie to na niczym. Radna Tomaszewska zwróciła się do Burmistrza, by nie próbował polemizować, gdyż może radną obrazić.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radna Tomaszewska może w Klubie rozkazywać, kto ma odpowiadać , a kto nie. Dodał, że radna Tomaszewska również ma problemy z odczytaniem ze zrozumieniem, udzielonej odpowiedzi. Następnie Burmistrz odczytał pytanie postawione w interpelacji: „ Na podstawie §§ 56 i 57 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie wnosimy o udzielnie pisemnych wyjaśnień dotyczących ilości wkładek Biuletynu Burmistrza zamieszczanych w dwutygodniku „Goniec Rogoziński” w  2004 roku”.

 

VI.   Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny Zbigniew Nowak-Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył informację z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 20.11.2008r. Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na dzisiejszą Sesję Rady oraz odbyło się pierwsze przedstawienie budżetu na 2009 rok. Szczegółowo zostały omówione inwestycje, które w budżecie zaproponował Burmistrz. Radny dodał, że kolejna Komisja wspólna związana z budżetem 2009 roku, odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska  poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się dwukrotnie. Jedno posiedzenie było planowe i dotyczyło kontroli zamówień publicznych (18.11.br.). Natomiast drugie posiedzenie zwołane było ze względu na złożona interpelację (12.11.br.).

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 11 do protokołu, oraz informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 12 do protokołu.

Radny Roman Kinach zapytał o:

 1. szczegóły spotkania z p. dyrektorem ZOZ w Obornikach- funkcjonowanie poradni chirurgicznej,
 2.  przebieg spotkania z szefem budowy zakładu Dendro Polymers.

Radny Zbigniew Nowak zapytał o

 1. budowę osiedla szeregowców na ul. Nowej.

 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, odnośnie pytanie nr 3, że teren pod szeregowce należy do p. Matz. Odbyło się spotkanie wspólnie z właścicielką oraz inwestorem. Dla omawianego terenu został uchwalony plan przestrzenny, który dopuszcza budowę domów szeregowych i ze strony Gminy nie ma żadnych przeszkód.

Odnośnie pytania nr 3, Burmistrz poinformował, że stanowisko dyrektora zostało objęte przez nową osobę. Pani dyrektor chciała się zapoznać jak pracuje poradnia chirurgiczna oraz ortopedyczna w Rogoźnie. Burmistrz dodał, że od kilku lat sposób funkcjonowania budzi kontrowersje, czyli od czasu, gdy jeden z poprzednich dyrektorów zrezygnował z pomieszczeń w Przychodni Zdrowia.

Odnośnie pytania nr 2, Burmistrz poinformował, że budowana jest fabryka pianki i materacy. Głównym tematem spotkania była komunikacja oraz wyjazd z firmy. Szef budowy obawia się, że przy wyjeździe ok. 40 tirów, droga może zostać zablokowana. Burmistrz dodał, że dwukrotnie uczestniczył w spotkaniu na terenie firmy Dendro Polymers.

Radny Zb. Nowak stwierdził, że parę miesięcy temu Burmistrz nalegał, by Komisja GFiR zajęła się planem przestrzennym, teraz p. Matz się odmyśliła?

Burmistrz poinformował, że pojawił się inny inwestor, dlatego temat budowy bloków nie był dalej omawiany.

Radny Zb. Nowak stwierdził, że czujność Komisji sprawiła, że temat nie został podjęty, gdyż teraz byłoby zamieszanie.

Burmistrz zauważył, że zwracał się , by Komisja zajęła w tym temacie stanowisko, jednak nie zostało to uczynione.

Następnie radny Zb. Nowak zapytał czy są problemy w związku z planowaną budową boiska i placu zabaw w Boguniewie?

Burmistrz odpowiedział, że nie ma żadnych problemów. Dodał, że młodzież Sołectwa Boguniewo prosiła o spotkanie odnośnie działki naprzeciwko szkoły, gdzie mogłoby powstać boisko. Ponadto proponuje się podjęcie rozmów z właścicielem, działki, na której obecnie znajduje się boisko, by przejąć ten teren na rzecz Sołectwa. Burmistrz zauważył, że szkoda by było ponosić nakłady na budowę nowego boisko, skoro boisko już funkcjonuje. Burmistrz dodał, że jeśli nie będzie porozumienia z obecnym właścicielem terenu, to można podjąć działania i wykonać nowe boisko.

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał , że na ostatniej sesji pytał na temat remontu drogi Karolewo-Gościejewo- Ryczywół. Wówczas Starosta informował, że temat jest nieaktualny, gdyż nie ukazało się Rozporządzenie Ministra w tej sprawie. Z kolei w projekcie budżetu Gminy na 2008 rok, jest przeznaczona suma 50.000 zł. Radny zapytał czy temat jest już aktualny i czy jest wiadomo, czy zadanie będzie wykonywane w roku przyszłym? Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że dotarł do interpelacji radnego K. Zielińskiego, który pytał czy były umowy z Gminą Rogoźno na finansowanie Gimnazjum Nr 2 w ZS im. H. Cegielskiego. Radny wyjaśnił, że odpowiedź Starosty informowała, że Gmina Rogoźno zgodziła się na coroczne negocjacje w sprawie dopłat do Gimnazjum Nr 2. Radny Janus poinformował, że na Komisji radni otrzymali wyjaśnienie, że Gmina nie podpisała ze Starostwem żadnej umowy.

Starosta Obornicki Gustaw Wańkowicz wyjaśnił, odnośnie budowy drogi, iż program rządowy został uruchomiony. Z dnia na dzień pojawiały się nowe wiadomości w temacie składania programów. Starosta dodał, że w szybkim tempie, w rozmowie z p. Burmistrzem oraz p. Wójtem, postanowiono opracować program przebudowy drogi Ryczywół- Zawady-Karolewo- Gościejewo. W programie rządowym jednym z punktów oceny jest współpraca między samorządami, stąd wystąpiono do dwóch Gmin, które zadeklarowały pomoc finansową ( Rogoźno- 50.000zł, a Ryczywół- 40.000 zł.). Starosta dodał, że ok. 12 grudnia będą wyniki oceny programów składanych przez poszczególne jednostki.

Następnie Starosta udzielił wyjaśnień odnośnie Gimnazjum Nr 2. Poinformował, że podpisano umowę na początku 2008 roku i dotyczyła budżetu 2008 roku. Natomiast na rok 2009 będzie podpisana , zgodnie z propozycją p. Burmistrza nowa umowa, gdyż oświadczył przy podpisywaniu poprzedniego porozumienia, że nie wiadomo, ile przekażą radni.

Burmistrz poinformował, że ani Starostwo, ani radni nie wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie Gimnazjum Nr 2.

 

IX. Sytuacja i stan rolnictwa w gminie.

- informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, stanowi załącznik nr 13 do protokołu- informację przedstawiła Kierownik Oddziału p. Agnieszka Żmudzka.

Radny Zb. Nowak zapytał o kwalifikację polową. Zapytał czy wszystkie plantacje przeszły pozytywną kwalifikację, gdyż rolnicy borykają się z jakością nasion siewnych ( szczególnie dotyczy to oddziału w Obornikach). Radny dodał, że niektóre nasiona w ogóle nie powinny być wprowadzane do obrotu.

Kierownik A. Żmudzka wyjaśniła, że kwalifikacja polowa materiału siewnego przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na tym, że rolnik w ramach kontraktacji  obsiewa pole materiałem siewnym, a następnie kwalifikator przeprowadza kwalifikację polową. Polega na sprawdzeniu pola, sprawdzeniu czystości materiału, sprawdzenia, czy na polu nie występują rośliny innych gatunków, czy pole nie jest zachwaszczone oraz czy nie występują szkodniki. W drugim etapie kwalifikacji nasiona są młócone i przed przekazaniem ich do obrotu przechodzą badania laboratoryjne. Badania takie określają siłę kiełkowania nasion. Kierownik dodała, że normy te są dość restrykcyjne i nie ma możliwości, by nasiona, które nie spełniają norm zostały dopuszczone do obrotu. Dodała, że po wejściu do UE normy uległy obniżeniu.

Sołtys Sołectwa Parkowo Józef Szmania poinformował, że czuje się niekomfortowo, w związku z pytaniem, które zadał radny Nowak. Wyjaśnił, że 40 lat pracy zawodowej związane jest z Centralą Nasienną w Obornikach. Sołtys zauważył, że radny wiedział jaki będzie temat Sesji i można było zaprosić dyrektora Centrali Nasiennej. Sołtys dodał, że mówienie o kimś, bez jego obecności jest niesmaczne. Następnie Sołtys zapytał o kwarantannę w uprawach ziemniaków. Sołtys zapytał czy kwarantanna spełnia swoją rolę, skoro pola zagrożone szkodnikami sąsiadują bezpośrednio z uprawami innych rolników?

Kierownik Oddziału A. Żmudzka wyjaśniła, że do tej pory nie zdarzyło, się by w uprawach ziemniaków było takie bliskie sąsiedztwo. Natomiast jeśli pojawiają się szkodniki, to spisywane są także sąsiednie pola. W przypadku wystąpienia upraw ziemniaków w bezpośredniej bliskości, to pracownicy WIORiN mają obowiązek dojechania również do pół sąsiednich i pobranie próbek upraw.

Radny Zb. Nowak zauważył, że po wejściu do UE normy zostały obniżone i materiał siewny jest gorszej jakości. Dodał, że w przeszłości nie można było sprzedawać takiego materiału, jaki jest w tej chwili dopuszczony do obrotu.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Janusz Piechowiak poinformował, że jeśli pojawiają się takie problemy, to można je zgłosić do Izby Rolniczej. Dodał, że kontrowersyjne sprawy można rozwiązać w gronie rolników, a poruszanie takich spraw na forum Rady jest niegrzeczne.

Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Ewa Durasiewicz. Wyjaśniła, że kompetencje Starostwa w zakresie rolnictwa się zmieniły. W obecnej chwili Wydział nadzoruje Spółki Wodne, a zalesianiem zajmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierownik poinformowała, że w roku bieżącym ruszył program usuwania azbestu, na który każda Gmina oraz Powiat przeznaczyli po 20.000 zł, a 64.000 zł uzyskano od Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska. Naczelnik wyjaśniła, ze do usuwania jednej tony azbestu, dopłata wynosi 800 zł, o ok400zł uiszcza wnioskodawca. Z kolei dopłata do azbestu zdjętego wynosi 400 zł do tony. W dalszej kolejności Naczelnik E. Durasiewicz  poinformowała, że Urząd Marszałkowski uruchomił fundusze dla osób budujących zbiorniki retencyjne, w wysokości 60.000 dla 1 ha zbiornika. Wnioski o takie dofinansowanie można składać do 31 października roku poprzedzającego udzielenie dofinansowanie.

Radny R. Kinach zapytał czy o dofinansowanie marszałkowskie mogą ubiegać się także osoby, które rozpoczęły już inwestycję?

Naczelnik Wydziału poinformowała, że temat sprawdzi i udzieli odpowiedzi.

- Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została przedstawiona przez Kierownika p. Piotra Matuszaka- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego została przedstawiona przez Kierownika p.  Zbigniewa Zająca- stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wiceprzewodniczący H. Janus poprosił o ustosunkowanie się do skoku cen nawozów sztucznych.

 Kierownik WODR wyjaśnił, że ceny nawozów rosły od kilku lat i związane były ze wzrostem cen gazu oraz ropy naftowej, czyli czynników energetycznych używanych przy produkcji nawozów. Na obecną chwilę ceny nawozów w Polsce osiągnęły taki poziom jak w Niemczech czy innych krajach Zachodniej Europy. Kierownik dodał, że ceny niektórych nawozów podrożały nawet o 300% ( nawozy fosforowe).

Sołtys Sołectwa Parkowo Józef Szmania zwrócił się do radnego Janusa informując, że dysponuje materiałami, które przedstawiają wzrost cen nawozów, wielkość dopłat oraz jak kształtowała się wartość euro od roku 2004. Dodał, że dopłaty, które otrzymują polscy rolnicy nie są porównywalne z dopłatami, które otrzymują rolnicy z Zachodniej Europy.

-Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawiona została przez p. Janusza Piechowiaka- stanowi załącznik nr 16 do protokołu. P. Piechowiak dodał, że polityka dotycząca podatku rolnego w Gminie Rogoźna jest pozytywna dla rolników, w porównaniu do innych Gmin. Poinformował, że jeśli istnieje potrzeba konsultacji w sprawie budowy elektrownii wiatrowych, to informacji i porad udzielają prawnicy WIR w Poznaniu.

W dyskusji głos zabrał radny Rady Powiatu Kazimierz Zieliński, który poinformował, że każdorazowo po wysłuchaniu informacji na temat rolnictwa należy zastanowić się co zrobić, by było lepiej. Radny dodał, że przedstawiona informacja nie do końca jest całkowitą prawdą o wsi. Zauważył, że czasami zastanawia się czy rolnik dosyć już „dostał po czterech literach, żeby zaczął myśleć?” Radny dodał, że wystarczy brać przykład, z innych krajów gdzie Spółdzielnia Rolnicza kupuje naszą rzeźnię, w naszym kraju. Radny K. Zieliński poinformował,  że na polskiej wsi sąsiad nie powie na jakiej paszy hoduje , czy za ile sprzedał trzodę. Radny Zieliński zaproponował spotkanie w miesiącu styczniu z osobą, która jest odpowiedzialna za grupy produkcyjne i spółdzielnie produkcyjne. Zaproponował także utworzenie konkretnych grup wśród rolników, by zacząć się bronić, a nie tylko przedstawiać informację jak wygląda sytuacja w rolnictwie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że na to, na co wpływ ma samorząd jak chociażby stawka podatku rolnego, czy sprawy suszy są realizowane. Natomiast nie można działać w zakresie nie należącym do kompetencji samorządu, gdyż na to nie ma wpływu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że raz w roku dąży się do tego, tematem sesji była sytuacja w rolnictwie, by przedstawić skalę problemu. Radny poinofmrował, że na podstawie ceny żyta ustalany jest podatek rolny, a w roku bieżącym maksymalna stawka wynosiła 55 zł. Radny Janus wyjaśnił, że Oborniki ustaliły cenę 37 zł, będąc w III okręgu podatkowym, a Rogoźno będąc w I okręgu podatkowym ustaliło stawkę 28 zł za kwintal, mniejszą niż roku ubiegłym, a w roku ubiegłym w przeliczeniu na hektar to Oborniki i Rogoźno płaciły ten sam podatek, mimo, iż znajdują się w różnych okręgach podatkowych. Następnie Radny H. Janus przedstawił, że ceny nawozów i środków ochrony roślin w znaczący sposób wzrosły. W dalszej kolejności radny poinformował, że w roku 1997 cena żywca wynosiła 4,10 zł, a kg kiełbasy śląskiej kosztował 6,90, natomiast w roku 2008 cena żywca wynosi 3,84, ale kiełbasa nie kosztuje 6,90 zł za kg.

Sołtys Parkowa Józef Szmiania zauważył, że wszyscy , w przeważającej większości kupują produkty rolne. Sołtys zapytał czy skoro zboże tanieje, a tucznik zostaje sprzedany za niższą cenę, to czy klienci nie powinni mieć tańszych produktów w sklepie? W związku z tym sołtys zauważył, że należy wspólnie bronić się przed pazerną polityką. Ponadto Sołtys dodał, że obecna polityka dopuszcza sprowadzanie bezcłowej pszenicy z Ukrainy. Sołtys zauważył, że jeśli w tym temacie interes rolnika nie będzie poparty interesem konsumenta, to nic nie uda się zwojować. Następnie wyjaśnił, że w przeszłości należało  zabezpieczyć rezerwę na obsianie zbóż w przypadku nie urodzaju, a w obecnej chwili nie ma o tym mowy. Na zakończenie sołtys dodał, że przykrym jest, iż mieszkańcy muszą wymieniać azbestowe pokrycia dachowe, i częściowo ponosić koszty utylizacji azbestu, gdy nie stać ich na założenie nowych dachów. Ponadto wyraził zdziwienie, że rolnikom proponuje się dopłaty do budowy zbiorników retencyjnych, w momencie , gdy sprowadzane jest tańsze zboże z Ukrainy.

Radny Zb. Nowak podziękował radnemu K. Zielińskiemu za inicjatywę powstania grup producenckich i zadeklarował dołożenie wszelkich starań, by temat został podjęty. Następnie radny poinformował, że w roku ubiegłym cena pszenicy wynosiła 900 zł za tonę, a cena tony chleba ok. 3.600 zł. Z kolei w roku bieżącym cena pszenicy wynosi 350-500 zł, a cena chleba jest na tym samym poziomie. W dalszej kolejności radny Nowak poinformował, że w roku bieżącym przy ustalaniu podatku rolnego był konsensus , gdyż Burmistrz zaproponował propozycję do „przełknięcia przez rolników. Natomiast w roku poprzednim proponował 40 % podwyżkę.  Radny dodał, że Rada podejmuje dobre decyzje odnośnie rolników z terenu gminy Rogoźno. Radny Nowak poinformował, że niektóre Gminy uchwaliły wyższe podatki i rolnicy protestowali przez Urzędami, natomiast radni uchwalając niższy podatek uchronili Burmistrza przed takimi protestami.

Radna R. Tomaszewska wyraziła współczucie dla przedstawianej sytuacji w rolnictwie. Dodała jednak , że w koalicji rządzącej w naszym państwie jest PSL, ponadto na czele naszej Gminy stoi przedstawiciel tej partii. Radna stwierdziła, że z przykrością słucha, iż partia chłopska nie do końca wywiązuje się ze swoich zadań.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że uczestniczył w szkoleniach, na których mówiono, iż likwidacja azbestu będzie bezpłatna, natomiast obecnie zainteresowani muszą dopłacać 1/3 ceny do likwidowanego azbestu. Ponadto poinformował, że zasiłek otrzymywany z tytułu suszy wynosi do gospodarstwa do 5 ha 500 zł, a do gospodarstwa powyżej 5 ha – 1.000 zł. Natomiast media przedstawiają, że rolnicy znowu otrzymają dofinansowanie. Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus odnośnie informacji przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza, zapytał na jakich polach uzyskiwane są tak wysokie plony?( np. łubin 160 kwintali z ha).

Zastępca Burmistrza stwierdził, że skoro radni są fachowcami i mają do czynienia z rolnictwem, to takiego pytania by nie zadawali. Dodał, że w podanych informacja pojawił się błąd drukarski, gdyż zmieniając wielkość czcionki w przygotowanym materiale, wartości zostały poprzesuwane w inne miejsce.

Radni zapoznali się z informacją na temat rolnictwa przygotowaną przez:

-         Zastępcę Burmistrza- załącznik nr 17 do protokołu.

-         KRUS Placówka Terenowa w Wągrowcu- załącznik nr 18 do protokołu,

-         Inspekcję Weterynaryjną w Obornikach- załącznik nr 19 do protokołu,

-         Agencję Nieruchomości Rolnych w Pile- załącznik nr 20 do protokołu

Następnie ogłoszono 30 minutową przerwę.

 

X. Ocena działalności inwestycyjnej.

Informację z zakresu działalności inwestycyjnej w Gminie przedstawił Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt- materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Radny Zb. Nowak stwierdził, że dobiega końca rok 2008 i w imieniu Klubu „Rogoźna- Nasza Gmina” złożył następujące podsumowanie:

- przekazano do Województwa Wielkopolskiego 250.000 zł oraz 200.000 zł, na realizację zadań przy głównej ulicy. Radny dodał, że z inicjatywy Klubu Radnych z Województwa uzyskano dodatkowe 1.500.000 zł, a w Pruścach rozpoczęto budowę chodnika.

- przekazano 150.000 zł, na remont bloku żywieniowego w Gimnazjum Nr 2 – pomoc dla powiatu, całkowity koszt zadania wyniósł 500.000 zł,

- poszerzono drogę powiatową w Parkowie,

- przekazano środki na oświetlenie w wysokości 80.000 zł,

- przekazano środki na wykonanie remontu budynku OSP Pruśce- niestety zadania nie udało się zrealizować w roku bieżącym,

- zatwierdzono środki na budowę sceny zadaszonej w m. Pruśce, a następnie zakup namiotu,

- zatwierdzono 50.000 zł na budowę chodnika przy ul. Rolnej- zadanie nie zostało wykonane, gdyż pojawiły się kłopoty z Wydziałem Inwestycyjnym,

- przekazano 40.000 zł na modernizację budynku Przychodni. Radny dodał, że niektóra prasa pisała, iż inwestuje się w prywatną Spółkę. Dodał , że jest to budynek gminny i do Gminy należy obowiązek zainwestowania w ten obiekt , tak by spełniał wymagania,

-  zatwierdzono 15.000 zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ul. Polnej. Radny dodał, że do dzisiaj występuje w tym temacie problem i wyraził nadzieję, że w roku 2008 zostanie wykonana dokumentacja, a w roku przyszłym nastąpi realizacja zadania.

- uchwalono 30.000 zł na remont drogi w m. Gościejewo,

- w sierpniu Klub wniósł zmiany dotyczące remontu chodnika w m. Owieczki i dołożył kwotę 50.000 zł.

- przekazano w porozumieniu z Powiatem 130.000 na budowę chodnika w stronę Garbatki,

- uchwalono kwotę 50.000 zł na zakup jednolitych strojów dla Rogozińskiej Orkiestry Dętej.

Radny Zb. Nowak dodał, że z inicjatywy Klubu Nasza Gmina dokonano zmian w budżecie Gminy w 2008 roku na kwotę 1.610.000 zł. Radny zauważył, że niestety nie wszystko zostało wykonane i „gdzieś wisi jeszcze 219.000 zł”. Wyraził nadzieję, że wszystko zostanie wykonane, a jeśli nie, to radni dołożą starań, by tak było, i by zadania zakończyć w roku 2009.

Sołtys Sołectwa Parkowo Józef Szmania złożył Radzie Miejskiej oraz Radzie Powiatu , podziękowania, za wykonanie poszerzenia drogi powiatowej w m. Parkowo.

 

XI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
A/
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego             

na obszarze działek o nr nr ewidencyjnych 53/2 i 478 położonych w miejscowości  Jaracz- projekt przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów. Zastępca poinformował, że obszar obejmuje teren o powierzchni 3,46 ha.

Radny Zb. Nowak podziękował za podanie powierzchni działek, gdyż o taką informację zwrócono się na Komisji wspólnej.

 

            Uchwała Nr XXXII/207/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie, z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewidencyjnych 53/2 i 478 położonych w miejscowości  Jaracz podjęta została bez uwag jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

B/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda- obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej- projekt przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów.

 

            Uchwała Nr XXXII/208/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda- obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej podjęta została jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

C/ przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Rogoźno- projekt przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Radny Zbigniew Nowak poinformował, że nie ma uwag do uchwały. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, by radni zostali poinformowani o kontrolach przeprowadzonych przez Straż Miejską, a w szczególności, ile było kontroli i jakie były skutki. Radny dodał, że całe powodzenie akcji  będzie możliwe tylko wówczas, gdyż wszyscy właściciele nieruchomości wysypią trutki w jednym dniu. Radny poinformował, że od kilku miesięcy w Sołectwie Budziszewko zwalcza się szczury, których wylęgarnią jest wysypisko śmieci, a następnie przenoszą się do składu celnego tzw. Gorzelni w Budziszewku. Radny Nowak zwrócił się do Burmistrza, by wysypiskiem śmieci zajęła się firma deratyzacyjna, natomiast do sołtysów zwrócił się, by przekazali w swoich sołectwach informację na temat deratyzacji.

Sołtys Sołectwa Parkowo Józef Szmania zauważył, że podjecie tej uchwały będzie martwym przepisem prawa lokalowego. Stwierdził, że uchwała nie będzie wykonana, gdyż mieszkańcy mogą powiedzieć, że taka informacja nie dotarła. Sołtys dodał, że ze względów praktycznych nie wierzy w skuteczność takich ogłoszeń.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgodził się z sołtysem. Dodał, że Straż Miejska nie jest w stanie w ciągu dwóch tygodni skontrolować wszystkich mieszkańców Gminy. Ponadto, skoro koszty deratyzacji mają ponosić mieszkańcy, to nikt ich nie zmusi do zakupienia trutki. Radny dodał, że gdyby trutkę zakupić np. z Funduszu Ochrony Środowiska, to efekt byłby lepszy. W innym przypadku 10-15% mieszkańców wyłoży trutkę, co nie zlikwiduje problemu szczurów. Radny Janus dodał, że deratyzacja dałaby dużo lepsze skutki, gdyby w taki program włączyć sąsiednie Gminy?

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy jest możliwość zakupienia trutki z środków budżetowych? 

Radny K. Lis poinformował, że na Komisji sugerowano, by deratyzacja została przeprowadzona w innym terminie. Natomiast przy odczytywaniu projektu uchwały nie wspomniano o tym.

Sekretarz zauważyła, że odczytała projekt uchwały w której określono termin przeprowadzenia deratyzacji między 12 a 30stycznia 2009 roku.

Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska zauważyła, że z inicjatywą co do podjęcia tej uchwały wystąpił radny Nowak. Sekretarz dodała, że na poprzedniej sesji informowała, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt możliwość wydania rozporządzenia w sprawie zwalczania gryzoni i przeprowadzenia deratyzacji może zostać wykonana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Lekarz może wydać rozporządzenie po dostarczeniu zwierzęcia z oznakami wścieklizny i stwierdzeniu zagrożenia. Ponadto Sekretarz dodała, że w m. Budziszewko odbyły się kontrole Straży Miejskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z kolei SANEPID nie był zainteresowany kontrolą gorzelni w Budziszewku, gdyż produkowany spirytus jest półfabrykatem i kompetencje w tym zakresie nie należą do Inspekcji Sanitarnej. Sekretarz poinformowała, że podjęcie uchwały jest możliwe na podstawie §44 uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie i obszar deratyzacji obejmować powinien całą Gminę. Sekretarz poinformowała, że decyzję w sprawia podjęcia omawianej uchwały podejmuje Rada.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że zakup trutki nie jest zadaniem własnym Gminy, a leży w obowiązkach mieszkańców.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał jakie kary wynikają z przepisy ustawy podanej w §6 uchwały?

Radny K. Lis stwierdził, że zgodnie z rozdziałem II § 7 pkt5 Statutu Gminy, do zadań Gminy należy ochrona zdrowia. W związku z tym, że występuje zagrożenie epidemiologiczne zadaniem Gminy jest temu zapobiec.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśniła, że zagrożenia epidemiologicznego nie stwierdził ani Powiatowy Lekarz Weterynarii , ani SANEPI. Dlatego jednym wyjściem jest podjęcie stosownej uchwały prze Radę, tak jak czyni to większość Gmin.

Radny K. Lis zauważył, że w projekcie uchwały powołuje się na zapis mówiący o zagrożeniu, w związku z powyższym ktoś taki stan rzeczy musiał stwierdzić.

Sekretarz zauważyła, że radny Zb. Nowak informował o pladze szczurów w Budziszewku.

Radny Zb. Nowak poinformował, że zaprosi p. Sekretarz do Budziszewku, by wyjaśniła mieszkańców, że nie ma szczurów w tej miejscowości.

Wiceprzewodniczący H. Janus poprosił o wyjaśnienie § 6 odnośnie kar, oraz poprosił o odpowiedź, czy Rada może podjąć decyzję, że koszty związane z deratyzacją ponosi Urząd?

Skarbnik wyjaśniał, że nie jest to zadanie własne Gminy, a ponadto pojawia się wątpliwość jakie służby miałby się zająć rozdysponowaniem trutki.

Sekretarz wyjaśniła, że kary, przewidziane w ustawie są to kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Sołtys Józef Szmania wyraził wątpliwość co do przeprowadzania kontroli przez Straż Miejską, zauważył, że należy rozważyć także wykonanie tej części uchwały.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał w jaki sposób zostaną sporządzone ogłoszenia o deratyzacji?

Sekretarz wyjaśniła, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który zdecyduje o sposobie ogłoszenia akcji deratyzacyjnej.

            Uchwała Nr XXXII/209/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Rogoźno podjęta została 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady zauważył, że pojawił się błąd, gdyż sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały, w której określono inną datę, niż w projekcie.

Sekretarz Gminy zauważyła, że na Komisji sugerowano, by zmienić datę.

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta i określa terminy , które zostały przedstawione podczas prezentacji, czyli 12-30 stycznia 2009r.

 

D/ zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia- projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny Zbigniew Nowak zgłosił poprawkę do §1- by zgłosić do Powiatowej Rady zatrudnienia p. radną Renatę Tomaszewską.

Sekretarz wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji Rady Zatrudnienia reprezentantem Gminy był Burmistrz Rogoźna. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia w skład takiej Rady wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych, społeczno- zawodowe organizacji rolników, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujacy się problemami rynku pracy. Sekretarz dodała, że w większości, gdyż bezrobocie jest sprawą priorytetową w skład Rady zatrudnienia powoływania są Burmistrzowie, a w przypadku dwóch Gmin Woj. Wielkopolskiego są to Sekretarze.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy są przeciwwskazania, by w skład radny weszła radna?

Sekretarz wyjaśniła, że przedstawiciele mogą być powołania spośród jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek radnego Zb. Nowaka został przyjęty 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 głosie wstrzymującym w obecności 13 radnych.

 

            Uchwała Nr XXXII/210/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia podjęta został 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” .

 

E/ projekt uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Rogoźno na lata 2008- 2020 przedstawiła Kierownik GOPS Marzena Brączewska.

Radna W. Wiśniewska zgłosiła wniosek, by na stronie 64 załącznika dopisać Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Radny K. Lis zgłosił wniosek, by na stronie 25 załącznika dopisać Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy naniesiono poprawkę na stronie 26 dotyczącej organizacji sportowych, sugerowaną podczas wspólnego posiedzenia Komisji?

Kierownik potwierdziła.

Radny M. Kuszak zgłosił poprawkę , by na stronie 26 dopisać Uczniowski Klub Sportowy „Libero”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Uchwała Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Rogoźno na lata 2008- 2020 podjęta została 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

F/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok.

W pierwszej kolejności przedstawione zostały autopoprawki do projektu uchwały, które przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka:

Autopoprawka Nr 1- dotyczyła dotacji przyznanej od Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 122.484 zł, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 2- dotyczyła korekty planu finansowego ZAMK, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Autopoprawka Nr 3- dotyczyła przesunięć w rozdz. 921089 oraz w rozdz.75023, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Autopoprawka Nr 4- dotyczyła budowy oświetlenia w m. Tarnowo, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Autopoprawka Nr 5- dotyczyła wniosku Rady Sołeckiej w Owieczkach. Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy sala OSP w ‘Owieczkach może być finansowana z środków przeznaczonych na kulturę? Skarbnik odpowiedziała, że taki wniosek został złożony przez sołtysa i może być finansowana z tego paragrafu. Autopoprawka przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 6- dotyczyła przesunięć w SP Nr2  przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 7- dotyczyła przesunięć z tytułu zakupu komputerów w Urzędzie Miejskim,  przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 8- dotyczyła wskazania nieprawidłowości przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 9- dotyczyła doprowadzenia do zgodności kwot w załącznikach WPI przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, ze WPI w projekcie budżetu na 2009 powinno być zgodne z ostatnimi zmianami wprowadzonymi podczas obrad sesji. Radny zauważył, że w WPI z miesiąca października nie wprowadzono sumy 300.000zł na targowisko miejskie. Radny zauważył, że podstawą tworzenia projektu budżetu 2009 była uchwała z miesiąca października. Radny zauważył, że w tym temacie występuje nieprawidłowość.

Skarbnik wyjaśniała, że do zgodności w WPI można doprowadzić w miesiącu listopadzie.

Celem ustalenia stanowiska ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że Skarbik wyjaśniła wątpliwości, które się pojawiły i autopoprawka została przygotowana zgodnie z prawem.

Autopoprawka Nr 9-  przyjęta została 11 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 13 radnych.

 

Autopoprawka Nr 10- dotyczyła udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w pożarze domu, przyjęta została jednogłośnie , bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

            Uchwała Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

G/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna- przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska.

Radna Renata Tomaszewska zgłosiła wniosek o 5 minut przerwy. Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujący” w obecności 12 radnych.

 

Po przerwie przystąpiono do głosowania uchwały.

 

 

 

            Uchwała Nr XXXII/213/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna podjęta została 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

H/ projekt uchwały w sprawie przekazania skargi- przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska.

Przewodniczący Rady wyraził wątpliwość odnośnie w/w projektu uchwały. Poinformował, że dysponuje opinią prawną radcy prawnego Urzędu, która w wielu punktach jest sprzeczna. Przewodniczący zapytał czy osoba upoważniona przez Burmistrza do wydawania decyzji i nakazów płatniczych  występuje jako pracownik, czy jako organ? Przewodniczący dodał, że w poprzedniej kadencji opinia prawna w podobnym temacie była nieco inna.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśniła, że decyzja została poprawnie wystawiona. Natomiast pracownik został upoważniony do podpisywania tytułów wykonawczych i pracownik działa w imieniu organu.

Przewodniczący Rady zauważył, że skarga jest na organ, dlatego pojawiają się wątpliwości czy opinia oraz projekt uchwały są właściwe.

Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z Kodeksem Pracy odpowiedzialność za pracownika leży na pracodawcy, ale tylko w ramach szkody poniesionej przez osobę trzecią. Sekretarz wyjaśniła, że w omawianym przypadku osoba nie poniosła szkody, gdyż wystawiono prawidłową decyzję. Natomiast zanim nastąpiło zajęcie, sprostowano tytuł wykonawczy. Dodała, że zadłużenie zainteresowanych było na kwotę 10.000 zł, decyzję wystawiono prawidłowo, na kwotę ok. 4.000, która winna być przypisana w wysokości ¼ dla każdej ze współwłaścicielek. Sekretarz dodała, że zanim nastąpiło zajęcie sprostowano tytuł , a pracownik został ukarany.

Przewodniczący Rady wyraził wątpliwość co do przenoszenia skargi na inny organ. Zauważył, że skoro skarga wpłynęła na organ , to tak powinna być rozpatrywana, mimo, że Burmistrz fizycznie nie popełnił żadnego błędu. Przewodniczący dodał, że błąd popełnił pracownik, który występował jako organ i tak skargę należy rozpatrywać.

Sekretarz wyjaśniła, że gdyby tytuł został podpisany przez Burmistrza, to on ponosił by odpowiedzialność. Natomiast do podpisywania tytułów upoważniony został pracownik. Sekretarz poinformowała, że temat był analizowany przez Komisję Rewizyjną. Sekretarz dodała, że zgodnie z opinią radcy prawnego skarga była zasadna, jednak przedmiotem zasadności co, do organu nie może być Burmistrz, gdyż winę ponosi upoważniony pracownik. W związku z powyższym skarga powinna być przekazana do Burmistrza, jako pracodawcy. Z kolei Rada byłaby kompetentna do rozpatrzenia tej skargi, gdyby dotyczyło to bezpośrednio Burmistrza.

Przewodniczący Rady stwierdził, że decyzję oraz nakazy wykonawcze wydaje organ.

Sekretarz zauważyła, że tytuł wykonawczy nie jest decyzją, a sama decyzja została wystawiona prawidłowo, ale na jej podstawie został wystawiony niewłaściwy tytuł. Dodała, że pracownicy posiadający upoważnienia wydają decyzję w imieniu organu ( Rada Miejska i Burmistrz).

Przewodniczący Rady zauważył, że skarga wpłynęła na działalność organu, a nie na działalność Urzędu lub pracownika. Dodał, że Rada podejmuje uchwały, w przypadku podjęcia niewłaściwej uchwały skarga wpłynęła by na Radę, niezależnie od tego kto podpisałby uchwałę.

Sekretarz stwierdziła, że skarga powinna zostać przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi, takie stanowisko wydał radca prawny oraz Komisja Rewizyjna.

Ponadto Sekretarz zauważyła, że działając zgodnie z sugestią Przewodniczącego nigdy nie mogłaby zostać skierowana skarga na pracownika Urzędu i w ten sposób byliby oni bezkarni.

Sekretarz zapytała czy skoro Rada upoważnia Burmistrza do zawarcia umowy, to czy za nieprawidłową umowę odpowiada Rada czy Burmistrz?

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiada Burmistrz jako osoba, która została upoważniona.

Sekretarz zauważyła, że tak samo pracownik otrzymał upoważnienie i źle wykonał powierzone mu obowiązki.

Radny Zbigniew Nowak zapytał czy Rada jest władna do przekazywania skargi? Stwierdził, że w kompetencji Rady leży rozpatrywanie skarg, a nie ich przekazywanie.

Przewodniczący Rady poinformował, że może zdarzyć się sytuacja, ze Rada będzie musiała podjąć uchwałę o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez właściwy organ i leży to w jej kompetencjach. Dodał, że skoro Sekretarz i radca prawny zdecydowali , że takim organem jest Burmistrz, mimo, że radny ma wątpliwości, to jest to działanie właściwe.

Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z przepisami, jeśli organ nie jest właściwy do rozpatrywania skarg, to należy skargę przekazać właściwemu organowi. Ponadto w omawianej sprawie decyzja została wystawiona prawidłowo, wystawienie nakazu zostało uczynione przez pracownika. Ponadto decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Rewizyjna , a nie Sekretarz.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tej sprawie zasięgnie dodatkowych informacji.

Radny K. Lis stwierdził, że wypowiedź p. Sekretarz miałaby sens wówczas, gdyby skarga została zgłoszona na działalność pracownika, jest natomiast zgłoszono jako skarga na działalność Burmistrza. Radny dodał, że w kompetencjach Rady jest stwierdzenie zasadności lub niezasadności skargi, a nie jej przekazywanie.

Sekretarz zauważyła, że radni mogą podjąć przygotowany projekt lub inny.

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek o przerwę. Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przekazania skargi nie została podjęta . Wynik głosowania 7 głosów „przeciw”, przy 5 głosach „za” w obecności 12 radnych.

 

I/ projekt uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu, barw i hejnału  Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej.- przedstawił Wiceprzewodniczący H. Janus.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na zapis §2 pkt 5, iż herb Gminy umieszczony jest na stałe na budynkach gminnych będących użytecznością publiczną. Radny zauważył, że do tej pory punkt ten nie został zrealizowany i wyraził nadzieję, że zostanie to uczynione po podjęciu omawianej uchwały. Następnie radny Lis zaproponował wprowadzenie słowa „także” w §3, dotyczącym używania pieczęci rzędowej. Radny dodał, że taka zmiana umożliwi stosowanie tej pieczęci na właściwych drukach urzędowych.

Burmistrz zapytał wnioskodawcę, dlaczego troszczy się o Przewodniczącego Rady, czy łańcuch jest za ciężki. Burmistrz poprosił o uzasadnienie w tej kwestii.

Następnie Burmistrz zwrócił uwagę na zapis §1, pkt 3, gdzie w treści pominięto, że również komercyjne używanie hejnału wymaga pisemnej zgody Burmistrza.

W dalszej kolejności burmistrz poinformował, że w §2, pkt1, należy także dopisać ,iż herb umieszczony jest na stałe na budynku stanowiącym siedzibę Burmistrza. Burmistrz zauważył , że taki zapis był w poprzedniej uchwale i nie wie dlaczego zostało to wykreślone. Odnośnie zapisu §2 pkt 5 i pkt 6, dotyczącego umieszczania herbów na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz przy głównych drogach dojazdowych, Burmistrz stwierdził, że nie jest to potrzebne, gdyż w roku 2001, po podjęciu obecnie obowiązującej uchwały również nie zostało to zrealizowane. Następnie Burmistrz zwrócił się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego H. Janusa, czy Przewodniczący Rady może używać pieczęci urzędowej z napisem „Gmina Rogoźna?”. Następnie Burmistrz poinformował, że Urząd dysponuje trzema pieczęciami, z herbem Rogoźna: pieczęć Burmistrza Rogoźna, pieczęć Rady Miejskiej oraz pieczęć Urzędu Miejskiego. Dodał, że nigdy nie było pieczęci z napisem „Gmina Rogoźno”. Burmistrz zapytał czy jest sens wykonywania nowych pieczęci, skoro na wszystkich decyzjach trzeba stawia się pieczęć z orłem państwowym? Następnie Burmistrz zapytał dlaczego wykreślono zapis umożliwiający umieszczenie herbu na fladze? Dodał, że taki zapis jest w obowiązującej uchwale. Następnie Burmistrz zapytał dlaczego w treści projektu uszczegółowiono, że hejnał odgrywany jest o godz. 12.00. Zapytał czy o innej godzinie nie będzie można grać hejnału?

Następnie Burmistrz zapytał dlaczego wykreśla się używania łańcucha przez Przewodniczącego Rady. Dodał, że takimi działaniami obniża się rangę Rady Miejskiej. Burmistrz zauważył, że w poprzedniej uchwale jest zapis, który określa iż atrybutem Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej jest łańcuch z ryngrafem przedstawiającym srebrne liście dębowe i herb Gminy. Burmistrz zapytał dlaczego ten zapis ma zostać wykreślony?

Radny R. Dworzański poinformwoał, że zrozumiałym jest uzupełnieni obowiązującej uchwały o zapisy dotyczące hejnału. Zauważył jednak, że poprzez używanie łańcucha- atrybut władzy Przewodniczącego podnosi się rangę sesji Radny wyraził niezrozumienie, dlaczego na zwyczajnych posiedzeniach Rady Przewodniczący nie ma używać łańcucha, który jest wykładnikiem prestiżu.

Radny Dworzański w związku z pojawieniem się z wielu wątpliwości m.in. ze strony Burmistrza, zaproponował, by uchwała raz jeszcze, jak sugerowano została omówiona na posiedzeniu Komisji. Radny złożył wniosek o odesłanie omawianego projektu do rozpatrzenia przez poszczególne Komisje.

Burmistrz zapytał czy uchwała jest tak ważna, że nie może zostać podjęta na następnej sesji w miesiącu grudniu, czy nie można raz jeszcze przedstawić jej na Komisjach.?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że uchwała powinna być zmieniona w roku 2002, kiedy przestał istnieć Zarząd Gminy. Odnośnie łańcucha radny poinofmrował, że część Gmin posiada taki atrybut, ale używa go wyłącznie podczas uroczystości szczególnych, a nie na sesjach zwyczajnych. Odnosnie umieszczenia herbu na gminnych budynkach użyteczności publicznej , radny stwierdził, że taki zapis obowiązywał, ale można go wykreślić, jeśli jest niepotrzebny

Radny R. Dworzański poinformował, że złożył wniosek o odesłanie projektu uchwały do Komisji i wówczas należy podjąć dyskusję na temat tej uchwały.

Radny K. Lis zauważył, że niektóre osoby podczas obrad ostatniej Komisji miały pretensje, co porządku obrad. Dlatego projekt omawiany był w jednym z ostatnich punktów. Wówczas można było zgłosić swoje uwagi oraz zapytać o wyjaśnienia autora uchwały. Radny K. Lis stwierdził, że uchwała została omówiona na posiedzeniu Komisji.

Burmistrz zapytał na ile dni przed posiedzeniami projektu uchwał powinny być przekazywane?

Radny R. Dworzański stwierdził, że można było postąpić zgodnie z sugestią radnego K. Lisa, jednak tematem komisji było zapoznanie się z budżetem i na przeczytanie treści nowej uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu i hejnału, oraz porównanie jej do obecnie obowiązującej uchwały nie starczyło czasu. Ponadto radni nie dysponowali uchwałą z roku 2001.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że radni także otrzymują autopoprawki w dniu sesji i muszą się z nimi zapoznać.

Burmistrz zapytał co się stało , że projekt uchwały został wniesiony na dzisiejsze obrady Rady?

Wiceprzewodniczący H. Janus wyjaśnił, że projekt był kilkakrotnie poprawiany, referent prawny zatwierdził dokument i projekt został poddany pod obrady Rady.

Radny R. Dworzański stwierdził, że nie  można porównywać autopoprawek do projektu uchwały.

Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.

 

Po przerwie przystąpiono do przegłosowania wniosku radnego R. Dworzańskiego, w sprawie przekazania omawianego projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Komisję. Wniosek nie został przyjęty stosunkiem głosów 4 „za” wnioskiem, przy 8 „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

Radna W. Wiśniewska zwróciła uwagę, że w §1pkt3 należy dopisać , że używanie hejnału i pieczęci w celach komercyjnych wymaga zgody Burmistrza.

Przewodniczący Rady zauważył, że pieczęć jest tylko używana przez organy Gminy.

Radny K. Lis wyjaśnił, że w uchwale zawarto zapis , że hejnał, herb, flaga i pieczęć są znakami prawnie chronionymi. W związku z tym ustawa o ochronie praw autorskich jednoznacznie określa, na jakich warunków można używać danych znaków.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania wniosku, by w §1pkt dopisać słowo hejnał.

Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

Radny K. Lis zgłosił wniosek, w §6pkt 1 wykreślić słowo „uroczystych”. Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Radny J. Witt zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisem nowego projektu uchwały trzeba będzie wymienić wszytskie flagi, na których znajduje się herb Gminy.

Radny K. Lis stwierdził, że jeśli nie będzie żadnego zapisu mówiącego, czy herb może być umieszczony, to nie ogranicza to jego umieszczenie na fladze.

Radna Renata Tomaszewska zapytała ile jest z flag z herbem Gminy?

Sekretarz poinformowała, że poda dokładnej liczby, ale ogólnie flag w Gminie powinno być ponad 200.

Radna Tomaszewska zapytała ile jest flag z herbem?

Sekretarz poinformowała, że nie zna dokładnej liczby.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że zgodnie z zapisem w uchwale, flaga, która została wywieszona na obrady Rady, nie jest flagą Gminy, gdyż żółty kolor nie jest tym samym co złoty.

Radny J. Witt zapytał dlaczego nie można umieścić herbu Gminy na fladze, skoro, na fladze państwa jest możliwość umieszczenia godła państwowego?

Przewodniczący Rady stwierdził, że taka flaga jest banderą i jest to niezgodne z przepisami.

Radny J. Witt zaproponował, by w uchwale umieścić zapis umożliwiający umieszczanie herbu na fladze Gminy.

Radny K. Lis złożył wniosek przeciwny.

Radny J. Witt złożył wniosek o przesłanie projektu uchwały do Komisji.

Wniosek nie został przyjęty stosunkiem głosów 5 „za”, przy 7 głosach „przeciwnych”.

Radny K. Lis zgłosił wniosek, by przegłosować projekt uchwały w obecnej formie.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

            Uchwała Nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie, z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej podjęta została 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 3głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z sugestią Burmistrza oraz niektórych radnych proponuje się przeprowadzenie zbiórki, na rzecz osoby poszkodowanej w pożarze domu. Następnie Przewodniczący Rady poprosił, by radni zgłaszali propozycje tematów do planu pracy Rady na rok 2009.

Radny Zb. Nowak zapytał czy Burmistrz oraz Zastępca zwalniali się u Przewodniczącego, oraz czy nieobecność Burmistrzów jest zgodna z prawem?

Radny K. Lis poprosił o ustosunkowanie się do pisma Wojewody Wielkopolskiego, który wszczął postępowanie odnośnie uchwały upoważniającej Kierownika GOPS d o załatwiania spraw związanych z zakresu administracji publicznej.

Sekretarz wyjaśniła, że pismo wpłynęło w dniu dzisiejszym. Temat ten zostanie omówiony z radcą prawnym, gdyż prawdopodobnie uchwała zostanie uchylona. Sekretarz wyjaśniła, że takie upoważnienie może zostać wydane na podstawie Zarządzenia Burmistrza.

Przewodniczący Rady zauważył, że w poprzedniej kadencji był jeden radca prawny i rozstrzygnięć nadzorczych było zdecydowanie mniej. Natomiast obecnie jest dwóch radców prawnych. Przewodniczący Rady dodał, że Burmistrz przekazał informację, że opuszcza obrady Sesji.

Radny Zb. Nowak zapytał czy złamane zostało prawo?

Sekretarz zauważyła, że w tej kwestii się nie wypowie.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.00

 

Protokół sporządziła Beata Ryga.

 

Rogoźno, dnia 01 grudnia 2008 roku.

 

drukuj pobierz pdf