Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/439/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 452/6 i 452/16 – obręb PARKOWO

 

UCHWAŁA NR XLV/439/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 31 marca 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 452/6 i 452/16 – obręb PARKOWO

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie działek gruntu nr: 452/6 o pow.0,0663ha i 452/16 o pow.0,3399ha (łączna pow.0,4062ha), położone w obrębie ewidencyjnym PARKOWO, stanowiące własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, na potrzeby Sołectwa Józefinowo.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLV/439/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 452/6 i 452/16 – obręb PARKOWO

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciele działek nr: 452/6 i 452/16 wyrazili zgodę na zbycie na mienie gminne przedmiotowych działek. Procedura postępowania w sprawie nabycia ww. działek nastąpiła na wniosek mieszkańców Józefinowa, którzy zwrócili się do tut. Organu z wnioskiem o nabycie ww. nieruchomości aktualnie udostępnionej mieszkańcom na cele rekreacyjno-sportowe.

Działki gruntu nr: 452/6 i 452/16, położone w obrębie PARKOWO objęte były miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. ww. działki gruntu położone są na terenie zabudowy zagrodowej oraz znajdują się w granicach strefy ”OW” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Działka nr 452/16 objęta jest decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6733.1.2014.BR z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 452/12, 452/13, 450, 444/3 i 371/2 położonych w miejscowości Józefinowo, obręb Parkowo, gmina Rogoźno.

 

W związku z wnioskiem mieszkańców Józefinowa o nabycie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf