Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LII/501/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U

 

UCHWAŁA NR LII/501/2021

 

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

 

 

w sprawie:    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2MN/U.

 

 

 

§ 2.

 

Granice obszaru, o którym mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Załacznik

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

DO UCHWAŁY NR LII/501/2021

 

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

 

 

 

 

Granicę obszaru przeznaczonego do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują działki o nr.nr. ewid. 288/2 i 288/6 o łącznej powierzchni 0,0675 ha, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

 

W 2019 r. właściciel nieruchomości z uwagi na rozwój działalności usługowej zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie na części obszaru oznaczonego symbolem 2 MN/U zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie – uchwała nr XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. , który ustala maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki, co uniemożliwia rozbudowę budynków.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1, w związku z art.27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”.

 

Sporządzenie planu umożliwi inwestorowi realizację planowanej rozbudowy,
w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

UCHWAŁA NR LII/501/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie:    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2MN/U.

 

§ 2.

Granice obszaru, o którym mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

DO UCHWAŁY NR LII/501/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

 

Granicę obszaru przeznaczonego do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują działki o nr.nr. ewid. 288/2 i 288/6 o łącznej powierzchni 0,0675 ha, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

W 2019 r. właściciel nieruchomości z uwagi na rozwój działalności usługowej zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie na części obszaru oznaczonego symbolem 2 MN/U zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie – uchwała nr XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. , który ustala maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki, co uniemożliwia rozbudowę budynków.

Zgodnie z art. 14 ust. 1, w związku z art.27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”.

Sporządzenie planu umożliwi inwestorowi realizację planowanej rozbudowy,
w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

do UCHWAŁY NR LII/501/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia sierpnia 2021 r.

 granica obszaru

objętego zmianą planu

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf