Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 24 kwietnia 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 27/2017

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnieodbytego w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

W związku z takim samym punktem porządku obrad na sesji w dniu 26 kwietnia, pan przewodniczący komisji Adam Nadolny odstąpił od obowiązku referowania tego tematu na posiedzeniu komisji.

Pan przewodniczący Adam Nadolny udzielił głosu panu radnemu Henrykowi Janusowi, który ze względu na późniejszą usprawiedliwioną nieobecność zgłosił wnioski w następujących sprawach:

 • z miejscowości Gościejewo w kierunku Ryczywołu od nr 97 do 107 - droga 1352P ustawienie znaku „teren zabudowany” i usunięcie znaków ograniczenia prędkości ,
 • wykonanie dwóch zjazdów z drogi powiatowej ryczywolskiej Nr 1352P z drogą gminną w stronę nowego młyna i Wełny Nr 2725P,
 • zjazd na drogę gminną 1352P w stronę ścieżki rowerowej, pomiędzy Gościejewem a Rudą, przy drodze krajowej nr 11 – na km

Wnioski zostały przez komisje przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 6. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

Ten punkt zreferował pan kierownik Roman Piątkowski.

 1. W okresie od 1 do 31 lipca 2013r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierał Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z siedzibą przy ul. Boguniewskiej 8, 64-610 Rogoźno- koszt realizacji usługi wyniósł zgodnie z podpisaną umową 128.000,00 zł.
 2. Od 01.08.2013r. do 30.06.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierała firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław- firma wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego, kwota usługi na cały okres 2.576.000,00 zł, miesięczna stawka usługi wynosiła 112.000,00.
 3. Od 01.07.2015r. do 31.12.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska- kwota usługi na cały okres 667.440,00 zł, miesięczna stawka usługi 111.240,00 zł.
 4. Od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska- kwota usługi na cały okres 770. 472 ,00 zł, miesięczna stawka usługi 128 412,00 zł.
 5. Od 01.07.2016 roku do 31.12.2017 roku odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbiera Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z siedzibą przy ul. Boguniewskiej 8, 64-610 Rogoźno- koszt realizacji usługi wyniesie 2.278 000,00 zł brutto ( wynagrodzenie całkowite).
 6. Na terenie wysypiska odpadów komunalnych w Studzieńcu zlokalizowany został tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Gminy Rogoźno mogą bezpłatnie zostawić niżej wymienione selektywnie zebrane odpady problemowe:odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone, żarówki itp., zużyte baterie i akumulatory,sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielogabarytowe ( radia, telewizory, inny sprzęt elektroniczny, lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, kuchenki gazowe, węglowe, inny sprzęt AGD, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki itp., tapczany), zużyte opony.
 7. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się m. in. w obiektach użyteczności publicznej, tj. Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, placówkach oświatowych oraz w sklepach.
 8. W roku 2013 i 2014 zorganizowane zostały po 2 zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W roku 2015 zorganizowano 2 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W roku 2016 w marcu i w październiku zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego, elektronicznego, a także odpadów niebezpiecznych.
 9. W okresie od kwietnia do października każdego roku co dwa tygodnie odbierane były bezpośrednio od mieszkańców odpady ulegające biodegradacji. Uchwałą Nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.01.2016 roku przyjęty został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno zmieniający częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji tj. od kwietnia do listopada.
 10. W roku 2015 od czerwca do września wywóz odpadów z tworzyw sztucznych i opakowaniowych odbywał się dwa razy w miesiącu. W roku 2016 również od czerwca do września wywóz odpadów z tworzyw sztucznych i opakowaniowych odbywał się dwa razy w miesiącu.
 11. W okresie obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami za pomocą strony internetowej oraz ulotek, mieszkańcy są informowani o harmonogramie wywozu, zmianie firmy wykonującej usługi oraz innych istotnych kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadów.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.Na terenie Gminy Rogoźno do dnia 31.12.2015 roku funkcjonowała  instalacja zastępcza tj. wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, na które trafiały  odpady zmieszane odebrane od mieszkańców Gminy Rogoźno. Od stycznia 2016 roku odpady komunalne zmieszane o kodzie 200301 kierowane są do RIPOK w Kopaszynie. Zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny zostaje zagospodarowany przez TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, LS PLUS, ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica. Opakowania z tworzyw sztucznych zostają zagospodarowane przez P.H.U. BIOSTAL- BIS Małgorzata Skowrońska, ul. Goślińska 13, 62-010 Pobiedziska, Z.U.P.H. ODZYSK ul. Tadeusza Kościuszki 10/1, 62- 085 Skoki, LS PLUS, ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica. Opakowania ze szkła zostają zagospodarowane przez Rhenus Recycling Polska sp. z o.o., ul. Wawelska 107, 64-920 Piła, LS PLUS, ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były Spółce Wodno - Ściekowej „GWDA”, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła do dnia 30.06.2015 roku, a od 01.07.2015 roku przekazywane były do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w miejscowości Kopaszyn. Odpady komunalne selektywnie zebrane od 01.07.2015 roku wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. zagospodarowywał we własnym zakresie. Od lipca 2016 roku do grudnia 2017 roku Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z siedzibą przy ul. Boguniewskiej 8, 64-610 Rogoźno odpady komunalne selektywnie zebrane będą zagospodarowywane we własnym zakresie. Gmina Rogoźno w roku 2013 i 2014 zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz długim procesem uzyskania statutu RIPOK i limitów wynikających z pozwolenia zintegrowanego kierowała strumień odpadów komunalnych z terenu Gminy do instalacji zastępczej co miało wpływ na nie osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji Instalacja gwarantuje realizację zakładanych celów czyli miedzy innymi osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Odnosząc się do stanu z 1995 roku w zakresie ilości osób i wytworzonych odpadów w stosunku do roku, do którego należy ograniczyć odpady ulegające biodegradacji, trudnym było uzyskanie poziomu 50% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W roku 2016 Gmina Rogoźno osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ZZO Nowe – Toniszewo – Kopaszyn – instalacja, do której przekazywane są niesegregowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01), przekazała zgodnie z art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informacje o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych, w której informuje Gminę, że procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla odpadu o kodzie 19 12 12 – wynosi 0% w stosunku do masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.
 2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.W roku 2014 jako zadanie inwestycyjne wykonano PSZOK. Gmina Rogoźno zamierzała podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, w latach następnych przewiduje się przeprowadzenie procesu rekultywacji składowiska.
 3. Liczba mieszkańców:

 

Data
Liczba mieszkańców wg meldunku
Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji
Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną
 
Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny
 
31.12.2013r.
18.172
16.204
13.667
2.537
31.12.2014r.
17.948
16.113
13.707
2.406
31.12.2015r.
17.940
16.116
13.746
2.370
31.12.2016
17 905
15 986
13 508
2 478

 

4. Liczba nieruchomości:

Data
 
Ogólna liczba nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji
Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę selektywną
Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny
31.12.2013r.
3.214
2.429
785
31.12.2014r.
3.280
2.486
794
31.12.2015r.
3.364
2.481
883
31.12.2016
Nieruchomości zamieszkałe
3444
 
2.534
910
Domki letniskowe
265
259
6
 
3709
2.793
916

 

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Rogoźno ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Okres
Ilość zebranych odpadów zmieszanych (Mg)
Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)
Ilość zebranego szkła ( Mg)
Ilość zebranej makulatury (Mg)
Ilość zebranego bio (Mg)
Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych (Mg)
01.07-31.12.2013r.
1.653,824
60,66
87,74
17,33
36,29
 
31,48
 
01.01-31.12.2014r.
3.191,78
160,32
196,24
28,87
171,68
 
91,98
 
01.01-31.12.2015r.
3 413,35
193,37
206,22
50,39
230,46
 
89,20
 
01.01-31.12.2016r.
 
3699,3
 
 
228,08
 
 
249,82
 
 
74,94
 
 
365,72
 
 
148,48
 

 

6. Wyposażenie mieszkańców w worki:

Okres
 
 
Ilość worków na tworzywo (szt.)
 
 
Ilość worków na szkło (szt.)
 
 
Ilość worków na makulaturę (szt.)
 
 
Ilość worków
na bio (szt.)
 
01.07-31.12.2013r.
24.300
21.736
16.725
14.310
01.01-31.12.2014r.
54.756
23.600
16.495
15.368
01.01-31.12.2015r.
86 623
39 455
43 289
29 502
01.01-31.12.2016r.
93 011
42 655
30 497
44 868

 

IV. Koszty obsługi systemu.

 • ROK 2013- I półrocze- 729.536,96 zł, w tym:

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 688.000,00 zł,

Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, przesyłki itp. – 7.767,14 zł,

Koszty pracownicze- 33.769,82 zł.

 

 • ROK 2014- 1.469.128,73 zł; w tym:

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.344.000,00 zł,

Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie, PSZOK – 15.051,50 zł,

Koszty pracownicze- 110.077,23 zł.

 

 • ROK 2015 - 1.503.036,43 zł; w tym:

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.339.440,00 zł,

Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie- 20. 000,00zł,

Koszty pracownicze – 143. 596,43 zł.

 

 • ROK 2016 - 1.689.535,46; w tym:

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.529 805,33,00 zł,

Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie- 20.000,00zł,

Koszty pracownicze – 139. 730,13 zł

 

W kosztach systemu nie ujęto kosztów związanych z wydatkami dot. opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie, internet, usługi telekomunikacyjne.

Opracowanie: Beata Magdziarz

 

V. CZĘŚĆ FINANSOWA

L. p.
 
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2013 r.
Stan na 31.12.2014 r.
Stan na 31.12.2015 r.
Stan na 31.12.2016 r.
1.
Przypis opłaty
872.684,00 zł
1.729.894,00 zł
1.710.258,00 zł
 
1.753.978,00 zł.
 
2.
Wpłaty ogółem
804.206,63 zł
1.606.513,01 zł
1.604.424,12 zł
 
1.634.049,54 zł.
 
3.
Zaległości narastająco
72.264,00 zł
197.028,59 zł
309.416,47 zł
 
434.465,67 zł;
 
4.
Ściągalność opłaty ogółem
92,15 %
89 %
93,82 %
 
93,17%
 
5.
Ściągalność opłaty danego roku
92,15 %
90 %
89,49 %
 
88,95%
 
4.
Umorzenie zaległej opłaty
-
958,00 zł
2.748,00 zł
 
4.213,20 zł;
 
5.
Rozłożenie na raty zaległej opłaty
-
448,00 zł
4.339,60 zł
2.498,20 zł;
6.
Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości
-
2 szt.
11 szt.
 
19 szt.
 
7.
Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty
-
1 szt.
6 szt.
 
2
8.
Liczba wysłanych upomnień
306 szt.
655 szt.
435 szt.
500

 

 
L. p.
 
Wyszczególnienie
Stan na 31.03.2017 r.
1.
Przypis opłaty
 
430.691,00 zł;
 
2.
Wpłaty ogółem
 
506.651,46 zł;
 
3.
Zaległości narastająco
 
396.976,05 zł;
 
4.
Ściągalność opłaty ogółem
 
118,00 %
 
5.
Ściągalność opłaty danego roku
 
94,00 %
 
4.
Umorzenie zaległej opłaty
 
2.679,00
 
5.
Rozłożenie na raty zaległej opłaty
 
6.839,82
 
6.
Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości
12 szt.
7.
Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty
2 szt.
8.
Liczba wysłanych upomnień
568
9.
Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
105

 

Pan radny Henryk Janus zapytał, kiedy jest przetarg? Pan kierownik odpowiedział, że do końca roku. Pan Janus stwierdził, że w takim razie opłata może być wyższa ze względu na przetarg. Pan kierownik Piątkowski powiedział, że przedsiębiorcy przystępujący do przetargu będą musieli wkalkulować wyższą stawkę. Pan burmistrz dodał, że przetarg może być zrobiony na rok. Pan radny Kupidura zapytał, czy podwyżka dotyczy odpadów zmieszanych czy biodegradowalnych ? Pan kierownik powiedział, że chodzi o odpady zmieszane. Pani skarbnik dodała, że w tej chwili nie bilansują się dochody z wydatkami i nie ma jeszcze zaplanowanej osoby z administracji do obsługi tego systemu i nie ma tyle wolnych środków. W tej chwili gmina jest na – 60 tys. zł za poprzedni rok, powodem są zaczynające się egzekucje i zaczęły wpływać wnioski o umorzenie. Pan burmistrz powiedział, że umorzenia są związane z przyczynami losowymi, chorobą, złą sytuacją materialną. Pan burmistrz Szuberski dopowiedział, że kolejnym problemem są działki rekreacyjne w Nienawiszczu. Pan kierownik Roman Piątkowski poinformował, że opłaty będą zróżnicowane, niemniej jednak podwyżka dotknie wszystkich. Pan radny Janus powiedział, że według jego obliczeń to 26% mieszkańców w gminie nie segreguje śmieci. Pan kierownik powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby które nie segregują – płaciły więcej. Pan Roman Kinach zapytał upewniając się, czy podwyżka będzie dotyczyła tych śmieci, które nie są segregowane? Pan kierownik odpowiedział, że tak, ale dotyczy to odstawy na komunalne wysypisko śmieci zmieszanych, ale dotknie wszystkich.

Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska przekazała informację o przekazaniu środków ok 1 mln zł na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, który będzie zlokalizowany po budynku zajmowanym przez Klub Żeglarski „Kotwica”.

Pan przewodniczący Adam Nadolny oddał głos panu projektantowi panu Tomaszowi Kuźniarowi, który przedstawił dwa projekty uchwał, pierwszy:

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej.

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XXV/236/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulicy Łąkowej w Rogoźnie. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny użytków zielonych, teren użytków zielonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny dróg wewnętrznych. Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno”, uchwalonego Uchwalą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLVI/324/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Pan radny Wojciechowski zapytał, jak wygląda kwestia dróg wewnętrznych w zabudowie ? Drogi komunikacyjne całego tego terenu są od ulicy Strzeleckiej i planowane jest poszerzenie do 10 m. W obrębie terenu zabudowy jednorodzinnej wyznaczane są drogi zewnętrzne, gdyż każdy będzie je zbywał niezależnie, natomiast jeśli chodzi o teren wielorodzinny to temat dróg jest elastyczny i zostaje w gestii przyszłego nabywcy.

e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i W. Poznańskiej.

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Lakowej wykonano w oparciu o Uchwalę Nr XX1I/208/20I6 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2t)16.r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej w Rogoźnie, W planie wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych.

Pian zawiera część tekstową, gra He zna oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno”, uchwalonego Uchwalą Rady Miejskiej w' Rogoźnie nr XLV1/324/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych, W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn, zm.): wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ~ poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał czy do w/w uchwał jest dołączona prognoza skutków finansowych? Pan projektant odpowiedział, że prognoza nie jest elementem uchwały oraz, że realia nigdy nie idą w zgodzie z planem, ponieważ są to orientacyjne wpływy ze sprzedaży.

Pan radny Roman Kinach zapytał ile będzie działek? Pan Kuźniar odpowiedział, że 12 działek. Pan radny Wojciechowski zapytał, ilu właścicieli dotyczy teren? Pan Kuźniar odpowiedział, że jest 5 właścicieli.

 

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie, projekt omówił pan kierownik Roman Piątkowski – bez pytań,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach, projekt omówił pan kierownik Roman Piątkowski – bez pytań,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, projekt omówił pan kierownik Roman Piątkowski – bez pytań,
 4. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, projekt omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka wraz z trzema autopoprawkami, pan radny Paweł Wojciechowski zapytał ile gmina posiada wolnych środków? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 112 tys zł.
 5. zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, projekt omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka
 6. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, projekt omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka

 

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach radni komisji przyjęli opinię pozytywną w spr, udzielenia spółce wodno – melioracyjnej dotacji.

 

Ad. 12 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18:15, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf