Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 41/2014 z XLI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

Protokół nr 41/2013

z XLI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 16.00

  

XLI  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 29 stycznia 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości,przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny R. Kinach.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2025:

a)  wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)  dyskusja.

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej:

a)       wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b)       dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym,

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

f) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący  Rady Z. Hinz wniósł ze swej strony następujące autopoprawki do zaproponowanego porządku obrad:

 1. Autopoprawka by w pkt. 5 porządku obrad wysłuchać krótkiej informacji na temat cele i założenia projektu e-szkoła Wielkopolska Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, realizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.
 2. Autopoprawka, by w pkt. 7 „f” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
 3. Autopoprawka, by w pkt. 7 „g” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 4. Autopoprawka, by w pkt. 7 „h” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
 5. Autopoprawka, by w pkt. 7 „i” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Rogoźna.

Następnie radny M. Kutka zaproponował następujące zmiany do przedstawionego porządku obrad:

       1.  Autopoprawka, by w pkt. 4 porządku obrad poszerzyć o pytania do burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie.

       2. Autopoprawka, w pkt. 7 „j” rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie apelu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o terminowe zawiadamianie o posiedzeniach Kolegium Izby w odniesieniu do uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Rogoźnie w stosunku do których zostało wszczęte postepowanie.

Następnie radny A. Olenderski zgłosił autopoprawkę, by w pkt. 6 porządku obrad rozpatrzeć pismo mieszkanki Rogoźna Pani Zofii Zywert.

Radny H. Janus odniósł się do projektu uchwały przygotowanego przez Przewodniczącego KR, dodał, że §1 brzmi „ nie widzi podstaw do wstrzymania procedury przetargowej…” zapytał, czy Rada ma przegłosować coś co w dniu dzisiejszym się odbyło? Nadmienił, że dzisiaj przetarg się odbył. Dodał, że tego nie rozumie.

Przewodniczący Z. Hinz odpowiedział, że jeśli Wysoka Rada uzna, że projekt uchwały ma zostać rozpatrzony, to do tematu Rada powróci. Dodał, że nie chciałby w tej chwili Panu radnemu wyjaśniać co i dlaczego jest w uchwale.

Przystąpiono do głosowania zgłoszonych autopoprawek.

Autopoprawki zgłoszone przez Przewodniczącego Z. Hinza:

 1. Została przyjęta jednogłośnie.
 2. Została przyjęta jednogłośnie.
 3. Została przyjęta jednogłośnie.
 4. Została przyjęta jednogłośnie.
 5. 13 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych została przyjęta.

 

Autopoprawki zgłoszone przez radnego M. Kutkę.

 1. 6 „za”, przy 8 głosach „przeciw” w obecności 14 radnych nie została przyjęta.
 2. 12 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” została przyjęta.

 

Autopoprawka zgłoszona przez radnego A. Olenderskiego została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Po wprowadzeniu autopoprawek porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Informacja na temat cele i założenia projektu e-szkoła Wielkopolska Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, realizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.
 6. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Parkowa Pani Zofii Zywert.
 7. Ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2025:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)       dyskusja.

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej:

a)       wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b)       dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

b)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym,

c)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno,

d)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego,

e)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

f)        określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,

g)       zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

h)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok,

i)        apelu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o terminowe zawiadamianie o posiedzeniach Kolegium Izby w odniesieniu do uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Rogoźnie w stosunku do których zostało wszczęte postepowanie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 3 – przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do dnia dzisiejszego nikt z Państwa Radych nie wniósł uwag do przygotowanej treści protokołu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 4 – pytania do Starosty i radnych Powiatu Obornickiego.

Radny M. Kutka odnosząc się do pkt. 3 zapytał, czy zostanie przyjęty protokół z sesji, która odbyła się w m-cu listopadzie, ponieważ nie został przyjęty przez Wysoką Radę w m-cu grudniu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, odczytując treść przygotowanej opinii prawnej.

„Przyjęcie protokołu z sesji nie ma znaczenia do zakwalifikowania tego dokumentu jako informacji publicznej, gdyż niezależnie od tego, czy został on przyjęty, czy nie podlega udostępnieniu. Nieprzyjęty protokół bez wątpienia stanowi dokument, ponieważ został sporządzony w postaci aktu pisemnego przez funkcjonariusza publicznego, i wyraża stan wiedzy co do przebiegu sesji. Pożądanym stanem technicznym byłoby jednoznaczne opatrzenie protokołu opublikowanego w BIP stosownym oznaczeniem wskazującym jednoznacznie, że jest to protokół przyjęty, czy nie przyjęty przez Wysoka Radę, i z jakich powodów nie uzyskał akceptacji Rady w przeprowadzonym głosowaniu”.

Dodał, że taka adnotacja przez pracownika BR została poczyniona i taki protokół zostanie przez niego podpisany.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 4.

Jako pierwszy głos zabrał radny P. Wojciechowski, który zapytał na czym ma polegać zadanie wykonania ogrzewania gazowego w sali sportowej ZSA w Rogoźnie. Dodał, że o zadaniu tym dowiedział się podczas sesji budżetowej Rady Powiatu.

Wyjaśnień w temacie udzielił Pan Gustaw Wańkowicz członek Zarządu Rady Powiatu Obornickiego. Poinformował, że na dzień dzisiejszy w ZSA jest ogrzewanie centralne z cieplika Megawat, osobne podłączenie budynku szkoły i pomieszczeń znajdujących się w pobliżu oraz sali gimnastycznej. Nadmienił, ze Dyrektor Łatka wystąpił z petycją, aby centralne ogrzewani sali gimnastycznej zamienić na ogrzewanie z własnego pieca gazowego. Dodał, że Dyrektor z pismem takim wystąpił do Organów Gazowni o wyrażenie zgody na przyłącze, (które zostało już wykonane 2 lata temu).

Dodał, że gazownia wystąpiła do Szkoły z zapytaniem co dalej z tym przyłączem, ponieważ jeśli przyłącze zostało wykonane, to trzeba z gazu korzystać, w innym przypadku będzie trzeba płacić karę.

Nadmienił, że Zarząd postanowił, że do tematu powróci, ponieważ dyrektor Łatka za zgodą Zarządu tego dokonał. Poinformował, że jest zrobiony projekt i zostanie zamontowany piec gazowy do ogrzewania jedynie sali gimnastycznej.

Radny P. Wojciechowski dodał, że rozumie, że będzie to związane z odłączeniem się od Spółki „Megawat”.

G. Wańkowicz odpowiedział, że tak.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czym było to spowodowane?

G. Wańkowicz odpowiedział, że ze względu na koszty.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy były one zbyt wysokie?

G. Wańkowicz odpowiedział, że własne ogrzewanie będzie tańsze, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy były prowadzone negocjacje z Prezesem Spółki „Megawat” w tym temacie?

G. Wańkowicz odpowiedział, „nie wiem” .

Radny P. Wojciechowski wyjaśnił, że poruszył ten temat ponieważ jako radny Rady Miejskiej jest trochę zaniepokojony sytuacją, w której odcina się od spółki gminnej jeden z większych odbiorców takiej energii. Nadmienił, że na dzień dzisiejszy odłączenie samego budynku ZSA może nie jest większą przeszkodą. Dodał, że jest zaniepokojony, co w przypadku gdyby Zarząd Powiatu podjął takie kroki również w przypadku budynku ZS H. Cegielskiego. Nadmienił, że nie wie jak przełożyłoby się to na wyniki finansowe Spółki „Megawat” .

G. Wańkowicz dodał, że budynki ZSA podłączone do spółki to 2/3 kosztów, nadmienił, że koszty związane z ogrzewaniem sali gimnastycznej stanowiły 1/3 kosztów.

Głos zabrał burmistrz B. Janus, który poinformował, że jednym z pkt. porządku obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu wczorajszym, było uchwalenie bonifikaty dla Gminy Rogoźno od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Rogoźnie, czyli ZSA. Następnie podziękował Przewodniczącemu i Radnym Rady Powiatu za ich postawę przy przygotowywaniu projektu uchwały, która bez ich postawy zapewne na tę sesję nie zostałaby jeszcze przygotowana.

Radny P. Wojciechowski zadał pytanie związane z wydatkami majątkowymi na drogach powiatowych.

Poinformował, że w przyjętym budżecie na 2014 rok  Powiatu Obornickiego, przeznacza on 550.000 zł na przebudowę dróg Gminy Oborniki,  w tym  150.000 na przebudowę drogi Stobnica – Oborniki na ul. Obrzyckiej. Nadmienił, że wartość całej inwestycji wynosi 1.100.000 zł ( 150.000 przeznacza Powiat, 950.000 przeznacza Gmina Oborniki).

Drugie zadanie to 400.000 zł dotacji dla Gminy Oborniki na przebudowę drogi wraz ze ścieżką pieszo -  rowerową w ramach realizacji projektu, co razem daje 550.000 zł. Pozostała część środków przeznaczonych na inwestycje przy drogach powiatowych to 200.000 zł w budżecie Powiatu na 2014 rok, bez wskazania zadania. Poinformował, że ważnym zadaniem jest również przeznaczenie środków finansowych na remont mostu w m. Ryczywół na drodze do Łopiszewa. Dodał, że Gmina Rogoźno podobnie jak Gmina Oborniki znalazła środki na dofinansowanie inwestycji przy drodze Powiatowej w Rogoźnie, dlatego uważa, że takie zadanie powinno zostać wykonane. Zapytał, jakie jest w tym temacie stanowisko radnych reprezentujących Gminę Rogoźno w Powiecie, czy środki takie dla Gminy Rogoźno się znajdą?

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński, który poinformował, że dokładnej odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić w m-cu kwietniu/maju, w momencie, kiedy będzie znana ekspertyza wykonywana przez Politechnikę Poznańską, w zakresie stanu technicznego wiaduktu w Łopiszewie, i dopiero wówczas będzie można powiedzieć, czy jakiekolwiek roboty poza tym wiaduktem zostaną wykonane w Gminie Rogoźno i Gminie Ryczywół.

Radny A. Nadolny zapytał, czy jest planowana obwodnica tego wiaduktu drogą gminną w Ryczywole?

Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński odpowiedział, że temat taki był poruszany przez radnych z m. Ryczywół jako ewentualność objazdu gdyby most musiał mieć nośność do 10t, i wówczas droga, która łączyłaby drogę Powiatową do Łopiszewa z drogą Ludom, byłaby to droga gminna finansowana ze środków, które Urząd Marszałkowski przeznacza na dojazdy do pól i wówczas inwestorem tego zadania byłby Wójt przy niewielkiej pomocy Powiatu.

Radny A. Nadolny zapytał o wynik finansowy, co byłoby korzystniejsze?

Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński odpowiedział, że trudno określić ile będzie kosztować remont tego mostu.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 - cele i założenia projektu e-szkoła Wielkopolska Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, realizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

Informację przedstawiły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 6- rozpatrzenia sprawy wniesionej przez Panią Zofię Zywert, mieszkankę Parkowa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz udzielił głosu mieszkance Parkowa i poprosił o przedstawienie spraw, które zostały przez nią poruszone w piśmie skierowanym na adres Rady Miejskiej.

Po wysłuchaniu spraw, które mieszkanka Parkowa poruszała w imieniu nie tylko własnym, ale wszystkich mieszkańców Parkowa przystąpiono do dyskusji.

Jako pierwszy glos zabrał radny A. Nadolny, który powiedział, że po zapoznaniu się z pismem skierowanym przez Panią Zofię wyszukał kilka spraw:

- brak oświetlenia na drodze Powiatowej prowadzącej od przejazdu do dworca kolejowego ( panują tam Ciemności Egipskie),

- nie utwardzona droga przy jej posesji i nie tylko, ponieważ jest tam dość dużo domów, niektóre wybudowane przed 60-laty a mieszkańcy mają po 80 i więcej lat.

Nadmienił, że jest zrobiona dokumentacja, która leży już kilka lat i nic się z tym nie dzieje, choć zawsze przed wyborami są szumne zapowiedzi, że teraz to już na pewno zostanie to zrobione, choć nie jest i zapewne szybko zrobione nie będzie,

- droga bardzo rzadko jest odśnieżana, choć jest to droga gminna,

- brak oświetlenia na drodze powiatowej pomiędzy Parkowem Jaraczem. Dodał, że dokumentacja została zrobiona i zapłacona z dwóch Sołectw – Parkowa i Jaracza.

Reasumując swoją wypowiedź dodał, że można zastanowić się tylko nad tym, dlaczego tak tam się dzieje, że droga ta jest tak zapomniana. Odpowiedział, że dlatego, że mieszkają tam starsi ludzie, o których zapomniano, bo nie chodzą na wybory, bo maja 80 lat…nadmienił, że takich ludzi się dzisiaj marginizuje. Dodał, że gdyby mieszali tam wpływowi ludzie tacy jak: burmistrz, wiceburmistrz lub jakiś inny urzędnik wyższego stopnia, to może byłoby wszystko zrobione.

Poinformował, że w przeciwieństwie do Pana burmistrza, który przy swojej posesji postawił piękne stylowe lampy, nowy chodnik i drogę, on ani kiedy był radnym Rady Powiatu ani teraz kiedy jest radnym Rady Miejskiej nic dla siebie nie robił. Powiedział, że burmistrz widzi u kogoś a nie widzi u siebie.

Na zakończenie dodał, że nadszedł czas aby tę drogę po tylu latach raz zrobić. Nadmienił, że jest kosztorys, jest dokumentacja tylko zawsze brakuje trochę dobrej woli. Powiedział, że żal jest tylko tej skargi i ludzi podpisanych pod tym dokumentem, a jest to ok. 40 nazwisk – ludzi, którzy w XXI w. chodzą w błocie.

Podsumowując omawiany pkt. porządku obrad, Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że odpowiednio wcześniej został radnym przesłany ww. dokument i liczył na to, że będą w tej sprawie jakieś odpowiednie wnioski, ale dopiero na KGFiR temat został ponownie przez niego podjęty, by zastanowić się co z tym dalej zrobić. Dodał, że w pierwszej kolejności pismo skierowane zostało przez Panią Zywert do Prezydenta Miasta Poznania, który zgodnie z kompetencjami pismo przekazał Radzie Miejskiej w Rogoźnie. Nadmienił, że uważa, że sprawa powinna zakończyć się jakimś oświadczeniem lub wnioskiem.

Radny A. Nadolny zaproponował, aby rozpatrzeniem pisma zająć się na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, które zaplanowane są na miesiąc luty i wówczas wypracują one odpowiednie stanowiska w tej sprawie. Dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie radni podejmą podczas obrad sesji w m-cu lutym.

Radny R. Szuberski nadmienił, że sprawa nie może zakończyć się wnioskiem, tylko podjęciem stosownej uchwały w sprawie zasadności lub niezasadności skargi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że jest podobnego zdania, jednakże zgodnie z rozdz.3 §30 Regulaminu Rady Miejskiej, Rada może podejmować również wnioski lub apele.

Następnie zaproponował Wysokiej Radzie treść przygotowanego rozwiązania w tej sprawie:

„ Rada Miejska w Rogoźnie po zapoznaniu się z treścią pisma mieszkanki Parkowa Pani Zofii Zywert uznaje zasadność wniosków i postulatów tam zawartych  i skierowanie ich do właściwych adresatów, celem zajęcia stanowiska co do realności i możliwości i terminowości ich realizacji”.

Radny A. Nadolny powiedział, że odpowiednim rozwiązaniem będzie przełożenie rozpatrzenia pisma na miesiąc luty i wówczas radni będą mieli odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z dokumentem i rozdysponowanie go  pomiędzy odpowiednie organy, ponieważ adresatem nie jest tylko jeden organ.

Dodał, że podtrzymuje swoją wcześniejszą wypowiedź i zgłasza ją jako wniosek formalny.

Głos zabrał burmistrz B. Janus, który powiedział, że pismo radny ma już chyba od listopada czy grudnia i od tej pory się nad nim pochyla.  Dodał, że dwa dni temu podczas posiedzenia KGFiR radny A. Nadolny zaproponował, aby rozpatrzenie pisma przenieść na sesję, a dzisiaj proponuje aby rozpatrzeniem zająć się na Komisjach w m-cu lutym i przenieść po raz kolejny pod obrady sesji na miesiąc luty. Powiedział, że rozpatrzeniem pisma można zając się na dzisiejszej sesji i wypracować odpowiednie stanowisko. Dodał, że jego zdaniem taka postawa radnego jest nie w porządku.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że Pan burmistrz był na posiedzeniu Komisji i dobrze wie, że kiedy Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, co z tym pismem zrobić, była cisza. Dodał, że pismo to radni dostali już dość dawno i co niektórzy o nim pozapominali, a nie jest to błaha sprawa, którą można odsunąć.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz poddał wniosek zgłoszony przez radnego A. Nadolnego pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty 10 głosami „za”  przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 7 – ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2025.

Informację w imieniu Pana burmistrza przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Informację stanowi załącznik nr  4  do niniejszego protokołu.

Treść przedstawionej informacji:

W związku z powyższym przygotowane zostało opracowanie mające na celu dokonanie analizy realizacji założeń omawianego programu. Przeprowadzona analiza ma za zadnie przedstawić wysokiej Radzie założenia omawianego planu oraz działania i zjawiska których wystąpienie w analizowanym okresie korespondowało z założeniami programu. Należy podkreślić , że w treści programu nie dokonano bezpośredniego zróżnicowania na zadania własne samorządu oraz zadania których realizacja jest pożądana ale nie wynika z kompetencji samorządu gminnego, w tym zakresie działania podejmowane przez samorząd mogły ograniczać się jedynie do sygnalizowania potrzeb i zjawisk oraz wywierania wpływu na właściwe jednostki w celu ich realizacji. Istotnym zatem czynnikiem który należy wziąć pod uwagę przy ocenie realizacji założeń programu jest weryfikacja faktycznych możliwości i kompetencji samorządu. Następnym istotnym o ile nie kluczowym punktem w rozważaniach nad oceną stanu realizacji gminnego programu ochrony środowiska są możliwości finansowe gminy w odniesieniu do zaplanowanych zadań i poziom racjonalności poniesionych wydatków w kontekście przewidywanych efektów.

Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2000-2015 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr 18/153/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r.

 

Program określił główne kierunki działania:

działania w zakresie ochrony jakości zasobów wód podziemnych i wód powierzchniowych;

działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb oraz ochrony przyrody;

działania w zakresie ochrony atmosfery;

działania w zakresie ochrony krajobrazu przed hałasem;

działania w zakresie ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami,

 

Na kanwie wyznaczonych kierunków sformułowano cele działania zawarte w siedmiu kategoriach oraz zadania szczegółowe w ramach każdej kategorii.

 

Pozwolę sobie omówić skrótowo założenia programu wg. chronologii wynikającej z programu:

 

Cel 1. Inicjatywy i planowane dokonania na rzecz ochrony powietrza

Założenia:

1.   Podejmowanie działań na rzecz gazyfikacji miasta i wsi

2.   Popularyzowanie działań nakierowanych ma ochronę powietrza

3.   Inicjowanie i wspieranie zamiany kotłowni i ogrzewań węglowych na gazowe

4.   Propagowanie alternatywnych źródeł energii przyjaznych środowisku

5.   Rozbudowa sieci grzewczych, inicjowanie i wspieranie zabiegów   termorenowacyjnych

6.   Zmniejszenie emisji spalin samochodowych w mieście poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta na planowaną obwodnicę drogi 241

 - W ramach realizacji założeń programu dotyczących gazyfikacji kontynuowano rozbudowę sieci gazowej Gościejewo – Karolewo – Tarnowo - Laskowo. Jeszcze w trakcie realizacji tych inwestycji doszło do zmian o charakterze formalnoprawnym, znowelizowane przepisy, które zmieniły status zadań związanych z doprowadzeniem gazu do gospodarstw domowych, w taki sposób, że zadania tego rodzaju przestały być zadaniami własnymi gmin. W zawiązku z powyższym z przyczyn obiektywnych nie kontynuowano rozbudowy sieci gazowej staraniem samorządu.

 

- W zakresie podejmowania inicjatyw związanych z termomodernizacją należy przywołać znaczną liczbę przeprowadzonych remontów i ulepszeń w gminnych budynkach oświatowych

 

- w założeniach dotyczących zmniejszenia emisji spalin poprzez budowę obwodnicy drogi nr 241, należy wskazać że stosowne zapisy zawarto w treści Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego w 2008r. ponadto Zagadnienie było szerzej omawiane przez radę w roku 2013r.

 

Cel 2. Działania na rzecz ochrony przyrody

Założenia:

1. Systematyczne zwiększanie udziału zieleni miejskiej w strefach izolacyjnych dróg i ulic

 

Udział zieleni miejskiej w otoczeniu jest sytematycznie zwiększany, największe przedsięwzięcia tego rodzaju ostatnich lat to: Rewitalizacja Parku Zwycięstwa, zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Wielkiej i Małej Poznańskiej oraz urządzenie zieleni na rondzie Melzera.

 

 Cel 3. Gospodarka wodnościekowa

Założenia:

1.   Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna

2.   Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tych częściach miasta gdzie obecnie jej nie ma oraz na terenie wsi Ruda, Garbatka i części wsi Cieśle

3.   Opracowanie koncepcji docelowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie całej gminy wraz z analizą ekonomiczną

4.   Przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni w Parkowie

5.   Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla oczyszczalni w Parkowie

6.   Pomoc i wspieranie inwestorów poza komunalnych przy opracowywaniu dokumentacji i realizacji własnych oczyszczalni ścieków

7.   Prowadzenie akcji uświadamiających z zakresu ochrony wód i proponowanie w zależności od miejsca różne sposoby oczyszczania ścieków

8.   Likwidacja dzikich przyłączy kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do stawów, rowów jezior i innych odbiorników,

9.   Podejmowanie aktywnych działań i współpracy i innymi organami na rzecz ochrony wód jezior – Budziszewskiego, Rogozińskiego, Pusieckiego, Nienawiszcz,

 

Najważniejszym zadaniem w tej dziedzinie jak i spośród wszystkich założeń wynikających z programu, była budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rogoźnie oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków

Łącznie w okresie obwiązywania programu ochrony środowiska Gmina Rogoźno wybudowała nowoczesną oczyszczalnię ścieków, blisko 55km sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie 1300 przyłączy.

Przybliżona łączna wartość inwestycji z zakresu gospodarki wodnościekowej zrealizowanych  w czasie obowiązywania programu wyniosła około 54,85 mln zł.

 

Cel 4. Rozwiązania w gospodarce odpadami

Założenia:

1.   Wprowadzenie systemowych i kompleksowych zbiórek odpadów komunalnych na terenie całej gminy z uwzględnieniem wszystkich sołectw, szczególnie w zakresie organizacji wywozu odpadów

2.   Systematyczne wdrażanie metod selektywnej zbiórki odpadów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozyskania u źródła, dalszy rozwój sieci ustawianych na terenie miasta i wsi pojemników do selektywnej zbiórki określonych odpadów

3.   Rekultywacja istniejących „dzikich wysypisk” śmieci oraz likwidacja nowo powstających

4.   Przeprowadzenie rekultywacji zamkniętego w 1995 wysypiska w Gościejewie

5.   W celu ograniczenia składowania śmieci w niecce kwatery składowej wysypiska sortować odpady z maksymalizacją odzysku surowców wtórnych

6.   Propagowanie kierunków zapobiegania powstawaniu odpadów tak na etapie produkcji jak i w czasie stosowania a także po zakończeniu użytkowania.

7.   Prowadzenie dwa razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 

od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy korzystają z nowego sytemu zagospodarowania odpadów. który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Nowy system zagospodarowania odpadów obejmuje ogół zagadnień związanych ze zbiórką i wywozem odpadów. Tematyka systemu gospodarowania odpadami w niedawnym czasie była kilkukrotnie przedmiotem szerszej analizy Rady miejskiej.

 

 

 

5. Ochrona przed hałasem

Założenia:

1.   Eliminacja głównych źródeł hałasu (zmiany organizacyjne w ruchu drogowym, inicjowanie budowy obwodnic itp.)

2.   Zmiana czasu pracy urządzeń hałaśliwych w zakładach lub ich eliminacja z procesów produkcyjnych

3.   Postulowanie zmian profilu produkcji w zakładach o dużej uciążliwości pod tym względem

4.   Zmiana lokalizacji głównego źródła hałasu w zakładzie

5.   Wyciszanie źródeł hałasu wewnątrz zakładowych – stosowanie zabezpieczeń akustycznych

6.   Stosowanie materiałów o większej izolacyjności akustycznej

7.   Zaplanowano również wyznaczenie trenów pod pola biwakowe a także podjęcie działań zmierzających do ustanowienia stref ciszy nad niektórymi jeziorami.

 

Realizacja założeń tego celu z perspektywy możliwości samorządu gminnego ogranicza się do uwzględnienia zagadnień przy projektowaniu i realizacji polityki przestrzennej gminy (studium i plany miejscowe).

Głównym źródłem hałasu w obszarze gminy jest ruch drogowy, szczególna jego uciążliwość wynika z przebiegu drogi wojewódzkiej nr 241 przez miasto Rogoźno, o czym wspomniano już wcześniej.

6. Rolnictwo i ekoturystyka

Założenia:

1.  Współdziałanie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, w zakresie edukacji ekologicznej rolników w głównej mierze z skoncentrowanej na propagowaniu właściwej gospodarki obornikiem, środkami ochrony roślin oraz nawozami.

2.  Promocja i wspieranie tworzenia „bezpiecznych” składowisk obornika

3.  Wspieranie działalności rekultywacyjnej

4.  Zalesianie nieużytków

5.  Wzmacnianie idei produkcji „ zdrowej żywności” poprzez tworzenie warunków jej urzeczywistnienia.

 

Zadania określone w tym punkcie, w większości wykraczają poza kompetencje organów samorządu, który, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zagadnień związanych z ochroną przed hałasem, może jedynie stwarzać warunki determinujące pewne zjawiska na podstawie gminnych opracowań planistycznych.

                Należy jednak podkreślić, że wyżej określone założenia doczekały się realizacji przez podmioty zewnętrzne. Prowadzony w latach 2005-2008 przez ARiMR program mający na celu wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę, cieszył się dużym powodzeniem wśród rolników. Podobnie ARiMR prowadziła również nabór wniosków w ramach programu: „Zalesianie gruntów rolnych PROW 2007-2013",

W kwestii zalesiania gruntów:

Z danych uzyskanych na podstawie analizy deklaracji podatkowych na podatek leśny wynika że:

Łączna wielkość obszarów zgłoszonych do opodatkowania podatkiem leśnym w roku 2003 wynosiła 5610,49ha natomiast w roku 2013 wielkość ta wyniosła  5869,07ha na przestrzeni 10 lat wielkość nieruchomości leśnych na obszarze gminy wzrosła o 258,58 ha tj o ok. 4,6%.

 

2003

2013

 

fiz

264,0163

363,3218

99,3055

pr

3559,51

5505,7535

159,2735

 

1786,97

 

 

 

5610,4963

5869,0753

 

 

 

258,579

 

 

 

 

4,608844

 

7. Edukacja ekologiczna i kreowanie aktywności społecznej w sferze ochrony środowiska

Założenia:

1. Jako główne zadanie na polu edukacji ekologicznej ustalono upowszechnianie, promocje i popularyzacje idei selektywnej zbiórki odpadów. Jako metody realizacji tego celu wymieniono: akcje ulotkowe, edukacje szkolną dzieci i młodzieży, konkursy, imprezy ekologiczne itp.

 

Drugim poza budową kanalizacji, dużym osiągnięciem wpisującym się w założenia programu, jest system gospodarki odpadami, co prawda jego wdrożenie było koniecznością wynikającą z obowiązku realizacji polityki ogólnokrajowej, jednakże niewątpliwie koresponduje z założeniami programu w którym poniekąd nieśmiało wskazywano na  konieczność zachęcania mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Po dekadzie rozwiązanie ustawowe „postawiło na głowie” ówczesną logikę, selektywna zbiórka odpadów stała się obowiązkiem, a prawo rezygnacji wiąże się z kosztami. Co prawda to drastyczne przewartościowanie, nie niweczy jednak logiki wcześniejszych działań, albowiem społeczeństwo przygotowane i łagodnie przekonane do słuszności idei selektywnej gospodarki odpadami, jest skłonne zaakceptować zmiany funkcjonowania systemu jako naturalną kolej rzeczy i jest świadome słuszności jego działania. 

PODSUMOWANIE

Omawiany program w swej treści przedstawia szereg zadań szczegółowych skatalogowanych w siedmiu celach ogólnych. W treści znajdujemy szereg zadań, które w miarę upływu czasu uległy znacznej dezaktualizacji, mamy również zadania, które zdecydowanie wykraczają poza kompetencje gminy. Można byłoby polemizować nad jakością i treścią wyznaczonych zadań, szczególnie uderzające wydaje się jednak zróżnicowanie wag występujących równolegle obok siebie zadań. Rozpatrując zapisy Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2015, nie sposób oprzeć się wrażeniu że jest to kolejny dokument, wytworzony w związku z koniecznością jego wykonania wynikającą z przepisów. Dokumenty tego rodzaju zwykle po uchwaleniu trafiają na półkę i popadają z zapomnienie. W treści samego planu wielokrotnie powtórzono, że realizacja poszczególnych zadań zależna będzie od bieżących możliwości budżetowych. Stąd też los wielu planów, strategii i programów jest z góry przesadzony a ich kariera kończy się z dniem uchwalenia.

                W przypadku omawianego programu było jednak zupełnie inaczej. Pomimo, że w czasie jego uchwalenia, część zadań – szczególnie tych ważniejszych i kapitałochłonnych mogła wydawać się co najmniej mało prawdopodobna. Przez niewiele ponad dekadę od uchwalenia omawianego programu rzeczywistość w Gminie Rogoźno, w Polsce a nawet na świecie uległa znaczącym zmianom. Okolicznością mającą niewątpliwie największy wpływ na realizację programu było wejście Polski do Unii Europejskiej co otworzyło między innymi dla naszej gminy, drogę do uzyskania zewnętrznych środków na sfinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć. Rzecz jasna wbrew obiegowym opiniom pozyskanie środków zewnętrznych nie było zadaniem łatwym i wymagało od samorządu zaangażowania potężnych nakładów pracy, wymagało również wielu wyrzeczeń, albowiem pozyskanie środków zewnętrznych wiąże się koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, który w przypadku inwestycji tak kosztownych jak budowa kanalizacji sanitarnej stanowił również niebagatelna kwotę. Z tego też względu wiele innych również potrzebnych i od dawna wyczekiwanych inwestycji musiano odłożyć na dalszy plan. Władzom samorządowym Gminy Rogoźno omawianego okresu tj. od 2000r, należą się wyrazy uznania za zachowanie konsekwencji w realizacji programu, pomimo trudności finansowych, zmian na czołowych stanowiskach jak i braku pewności powodzenia w realizacji zadań (szczególnie w początkowych stadiach), na przestrzeni trzynastu lat udało się doprowadzić do pełnego skanalizowania miasta Rogoźna oraz przyległych miejscowości. To epokowe zadanie, jest świadectwem wytrwałości w dążeniu do stałego i niezakłóconego 12

 

Dyskusja.

Radny Z. Chudzicki odnosząc się do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który wszedł w życie w lipcu 2013 r., poinformował, że Wrocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne „Alba” SA, które w naszej Gminie Rogoźno zostało wyłonione do odbioru odpadów w drodze przetargu nieograniczonego, stosuje dwie praktyki:

- firma przesypuje posegregowane odpady z mniejszego samochodu do większego, powodując ich zmieszanie,

- firma przesypuje posegregowane odpady do jednego kontenera, nie szanując tym samym pracy mieszkańców, którzy te śmieci segregują.

Zapytał Pana burmistrza, czy prawdą jest, że Pan burmistrz planuje rozwiązać umowę z tą firmą, i czy od m-ca lutego gospodarką komunalną zajmie się inna firma?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnych, aby usilnie trzymali się tematyki, ponieważ w tym pkt. porządku obrad chodzi o ocenę realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że sytuacje takie miały miejsce w pierwszym miesiącu po wejściu nowego systemu w życie, natomiast w ostatnim czasie sygnały takie do niego nie dotarły.

Poinformował, że firma Alba wystąpiła z prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, którym od miesiąca lutego będzie firma Pana Siwińskiego. Burmistrz dodał, że wyraził już na zawarcie takiej umowy pisemną zgodę.

Radny A. Nadolny odnośnie zapisu pomoc i wspieranie inwestorów poza komunalnych przy opracowywaniu dokumentacji i realizacji własnych oczyszczalni ścieków zapytał Kierownika R. Piątkowskiego,  na czym pomoc ta polega?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że przytoczone pkt. są wprost przeszczepione z programu, który taka pomoc zakładał.

Dodał, że w ostatnim czasie nikt na terenie naszej gminy działań takich nie podejmował.

Nadmienił, że program taki został uchwalony decyzją Wysokiej Rady i z pewnością realizacja wszystkich jego założeń przewyższyłaby roczny budżet, dlatego niektóre zadania zostały zaniechane bądź odłożone na później.

Radny R. Szuberski zapytał, czy Pan kierownik widzi taką pomoc, ponieważ w budowę kanalizacji sanitarnej zostało zaangażowanych dużo środków i mocno w tyle zostaliśmy jeżeli chodzi o pomoc indywidualną dla inwestorów, w budownictwie rozproszonym ( oczyszczalnie przydomowe ). Dodał, że w wielu gminach się to stosuje, ale wiadomo, że nie można było tylko na tym się skupić.

Zapytał, czy teraz po zakończeniu tych inwestycji widzi kierownik możliwość dofinansowania i propagowania idei na pozostałym terenie Gminy Rogoźno, szczególnie tam, gdzie budownictwo nie jest zwarte i rozproszone?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że możliwości takie przez cały były i zapewne będą w przyszłości. Dodał, że z całą pewnością pomoc taka byłaby potrzebna i zainteresowanie tego typu pomocą jest i  nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Poinformował, że największą przeszkodą w realizacji tego celu są środki finansowe, które należałoby na ten cel przeznaczyć.

Radny R. Szuberski zapytał, czy były prowadzone jakieś działania ze strony wydziału GNRiOŚ w zakresie pozyskania takich środków przez indywidualnych inwestorów z źródeł zewnętrznych?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że o ile mu wiadomo, w okresie obowiązywania tego programu, działań takich nie podejmowano.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 8 – przedstawienia informacji z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej.

Informację przygotował i przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański.

Treść przedstawionej informacji:

„Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie w roku 2013 pracowała w składzie osobowym wybranym na kadencję 2011 – 2014 uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/122/2011 z dnia 30 listopada 2011 uzupełnionym uchwałą Rady Miejskiej nr z dnia, tj.

1/ Ryszard Dworzański - przewodniczący

2/ Adam Jóźwiak – z-ca przewodniczącego

3/ Ewa Wysocka – członek

4/ Maciej Kutka - członek

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w Rogoźnie na rok 2013 radni przyjęli jednogłośnie na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012.

W okresie sprawozdawczym KR odbyła 14 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura rady.

Praca Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie wg kalendarza i realizowanych tematów przyjętych uchwałą jw. przedstawia się następująco:

- styczeń 2013

1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.

Zagadnienie załatwiania skarg, wniosków i interwencji w Urzędzie Miejskim prowadzone jest zgodnie z zasadami organizacyjnymi ich przyjmowania i rozpatrywania ujętymi w regulaminie organizacyjnym. W omawianym okresie Komisja nie rozpatrywała skargi na działalność burmistrza.

- luty 2013

1. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej z roku 2012 przez burmistrza.

2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przeznaczonych w 2012 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu gminy.

W sprawie wykonywania uchwał RM przez burmistrza nie było uwag. Natomiast celem skontrolowania wydatków powołano dwa zespoły kontrolne, które dokonały kontroli wybranych beneficjentów. Kontrolujący nie wnieśli uwag do przedstawionego rozliczenia.

- marzec 2013

1. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg za okres listopad 2012 – marzec 2013.

Komisja dokonała analizy zimowego utrzymania dróg. W ocenianym okresie wydatkowano  97.470,31 środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Komisja nie wniosła uwag.

- kwiecień/maj 2013

1. Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2012 r.

2. Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, RCK, ZAMK i GOPS.

3. Ocena realizacji budżetu gminy za 2012 r.

4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu gminy.

6. Kontrola problemowa wykonania dochodów i wykonania wydatków (wybrane działy).

W ramach wymienionych powyżej zadań przyjęto harmonogram jego realizacji, powołano zespoły kontrolne celem dokonania wyrywkowej kontroli wykonania dochodów i wydatków, analizowano stan mienia komunalnego, analizowano sprawozdania finansowe gminy oraz jednostek organizacyjnych, analizowano wykonanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w roku 2012. Kierowano zapytania  do burmistrza i skarbnika gminy, zapoznano się z opinia RIO. Opracowano i przyjęto wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza

- czerwiec 2013

1. Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Plan dowozów przygotowywany jest na podstawie planów organizacyjnych opracowywanych przez dyrektorów placówek oświatowych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dowozami objęte muszą być dzieci klas 0-3, których odległość do szkoły wynosi powyżej 3 km, oraz uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum, których odległość do szkoły wynosi powyżej 4 km. Średnio miesięcznie dowożonych jest 664 uczniów. Ponadto gmina musi zapewnić dojazd uczniom szkół specjalnych oraz ze względu na stan zdrowia wydawane są decyzje zezwalające na indywidualny dowóz uczniów do szkół. W Gminie Rogoźno w ramach dowozów pokonuje się średniomiesięcznie ok 26.000 km.

- sierpień 2013

1. Kontrola realizacji zarządzeń wydawanych przez burmistrza za I półrocze 2013 r.

2. Informacja o przeprowadzonych przetargach w 2013 r.

Komisja dokonała kontroli realizacji 6 zarządzeń burmistrza. Nie wniesiono uwag.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o przeprowadzonych przetargach. Ogółem zostało przeprowadzonych 15 przetargów z czego jeden został unieważniony, 7 przetargów organizowanych było przez Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

- wrzesień 2013

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013

Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu za I półrocze, dokonała wyrywkowej kontroli. Do przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu powołane zostały dwa zespoły kontrolne, które dokonały kontroli wykonania dochodów oraz wydatków wybranych działów (każdy zespół min. jeden temat z dochodów i jeden temat z wydatków). Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

- październik 2013

1. Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości.

2. Funkcjonowanie archiwum gminy.

Gmina ma zawarte dwie umowy: jedna na sprzątanie wyznaczonych  ręczne miejsc i terenów i druga na sprzątanie mechaniczne. Umowa obowiązuje od 16.01.2013r. do 31.12.2013r. Kwota brutto 170000,- zł. (sprzątanie ręczne i opróżnianie koszy), natomiast sprzątanie mechaniczne umowa obowiązuje od 02.04.2013r. do 30.11.2013r. na kwotę brutto 50000,- zł.

Temat drugi to zapoznanie się z funkcjonowaniem archiwum - osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie jest Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani D. Ślachciak.

Do obu tematów komisja nie wniosła uwag.

- listopad 2013

1. Analiza dochodów gminy wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

Dochody gminy z majątku gminy (szkoły, świetlice) przedstawiają się następująco:- łączna kwota należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wynosi 4.392,50 i dotyczy ona trzech Sołectw: Kaziopole 3.805,59 Studzieniec 307,00 Gościejewo 280,00 + media 635,37.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

- grudzień 2013

1. Projekt budżetu gminy.

2. Plan pracy na 2014

Projekt budżetu przedstawiony przez skarbnika gminy został przyjęty przez Komisję bez wydania opinii w tej sprawie. Członkowie Komisji swoją opinię w sprawie budżetu przedstawią na posiedzeniach komisji problemowych.

 

W miesiącu listopadzie Rada Miejska uchwałą nr XXXIX/281/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. dokonała zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc grudzień wprowadzając dodatkowo dwa tematy:

1. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Rogoźna na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

2. Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, które wpłynęły na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 04.11.2013 r. oraz 18.11.2013 r.

Realizując tematykę posiedzenia Komisja rewizyjna zapoznała się z przedstawionym projektem budżetu, wypracowała projekt planu pracy na 2014 rok. Ustalenia z  rozpatrzenia skargi na działalność GOPS przedstawia uzasadnienie do podjętej przez Radę Miejska uchwały  uznającej w części zasadność skargi. Natomiast w sprawie rozpatrzenia pism mieszkańca Rogoźna Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej o zgodę na rozpatrzenie tego tematu w miesiącu styczniu i taką zgodę otrzymała”

Uwag  do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

Po przerwie.

 

 

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 9 – podjęcia uchwał w następujących sprawach:

 

a)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący KGFiR poinformował, że podczas posiedzenia Komisji został przegłosowany jednogłośnie wniosek o wynajęcie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Zaproponował w imieniu członków Komisji, aby tak przedstawiony wniosek poddać pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

b)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ r. Piątkowski., który poinformował, że przygotowany załącznik graficzny do projektu uchwały uległ małej zmianie ( radni mieli możliwość zapoznania się z naniesioną zmianą).

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 

c)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźna.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ r. Piątkowski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wystąpił z prośbą, aby wnioskodawca projektu uchwały w takich przypadkach proponował Wysokiej Radzie na jakie okresy czasowe umowa najmu/dzierżawy na zostać zawierana.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony.

Propozycja radnego R. Dworzańskiego została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

 

d)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

e)      w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie E. Kowalska.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

f)       w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie E. Kowalska.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

 

 

g)      w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

h)     w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która wystąpiła don Wysokiej Rady z prośbą o przyjęcie ustnej autopoprawki, która wynika  z otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia o dotacji celowej na zadania zlecone ( dotacja związana z dodatkiem energetycznym w kwocie 11.210 zł).

Radny R. Szuberski powiedział, że zapewne koledzy i koleżanki radni nie będą mieli żadnych zastrzeżeń codo  przyjęcia ustnej autopoprawki, jednakże takowe miał zawsze Pan Przewodniczący, kiedy radni nie mieli w formie pisemnej.

Radny A. Nadolny zapytał na kiedy Pani skarbnik może przygotować wersję papierową uchwały budżetowej po zmianach?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że uchwała budżetowa jest gotowa od 23.12.2013 r. i jest dostępna na stronie internetowej Urzędu, wystarczy tylko wydrukować kilka stron uzasadnienia, w którym jest kwintesencja dokonanych zmian.

Następnie przedstawiła przygotowaną autopoprawkę do projektu uchwały.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Po przedstawieniu projektu uchwały rady H. Janus poinformował, że radni nie otrzymali Zarządzenia Burmistrza po uchwaleniu budżetu w m-cu grudniu, i teraz nie wiadomo co zostało w nim zmienione.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że w Zarządzeniu z dnia 20.01. wprowadzona została dotacja na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych. Dodała, że w tym samym dniu, w którym przyszło pismo przyszły również pieniądze, które przekazane zostały GOPS, aby wypłacone zostały osobom z nich korzystającym niezwłocznie. Poinformowała, że dokonała również zmian przesunięcia wydatków z upoważnienia ustawowego burmistrza i dokonała zmniejszenia wydatków w Radzie Miejskiej i przeniosła je na delegacje, ponieważ w m-cu lutym nie byłoby już pieniędzy na ryczałty dla pracowników, z którymi zawarto umowy na korzystanie z własnych pojazdów do celów służbowych, było to kwota ok. 26.000 zł i została ona już zaangażowana. Poinformowała, że przesunięcia dokonano również w załączniku do ochrony środowiska. Zarządzenie to dostępne jest również w BIP.

Radny H. Janus powiedział, że bardzo dobrze, że jest w BIP, ale radni powinni mieć to również w wersji papierowej, ponieważ niw wszyscy mają dostęp do Internetu.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poprosiła o przygotowanie listy, kto z radnych życzy sobie otrzymać wersję papierową, ponieważ został okrojony budżet i brakuje na wydatkach w administracji.

Dodała, że ma nadzieję, że radni sami sobie tę wersję papierową odbiorą i nie będzie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z wysyłką tego materiału.

Radny R. Szuberski dodał, że wystarczy wystawić rachunek i  można zrobić tak jak dwa lata temu, kiedy wraz z radnych H. Janusem zapłacili za ten materiał, choć wtedy nie było problemów w budżecie.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że dlatego prosi o zrobienie listy, kto z radnych chce otrzymać wersję papierową, ponieważ nie będzie drukować 15 egzemplarzy, bo szkoda tonera.

Radny H. Janus powiedział, że jest to chyba ewenement w skali kraju, że radni muszą prosić o poprawioną wersję budżetu i jeszcze za to płacić. Poinformował, że radni kiedyś wnioskowali, aby ci co wyjeżdżają na delegacje sami za to płacili, choć są to całkowicie inne sumy i oczywiście nie było zgody a dzisiaj jest mowa o 8 zł, które radni zapłacili 2 lata temu.  Dodał, że w skali kraju jest to śmiechu warte.

Zapytał, czy Zarządzenie Burmistrza będzie bezpłatne?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że tak, ale oczywiście też na listę.

Radny H. Janus powiedział, „niech pani skarbnik nie żartuje, żeby radni się prosili...., jest to coraz bardziej śmieszne”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że tylko radny się prosi.

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok wraz z naniesioną autopoprawką została przyjęta  9 głosami  „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

 

i)        rozpatrzenia wniosku mieszkańca Rogoźna.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący KR R. Dworzański, który w pierwszej kolejności przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji tematu, które przedstawiało się następująco:

„Do Rady Miejskiej dnia 4 listopada 2013 r. wpłynęło pismo p. Zbigniewa Łukaszyka w sprawie odwołania przez Gminę Rogoźno przetargu na sprzedaż działki nr 529 o pow. 12,46 ha (…) do czasu wyjaśnienia sprawy własności przez Sąd zgodnie z Postanowieniem – sygn. Akt II SA/PO600/13.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXIX/281/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zobowiązała Komisję Rewizyjną do rozpatrzenia pism mieszkańca Rogoźna, które wpłynęły na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 4.11.2013 r. oraz 18.11.2013 r.

Analizując dokumentację dostarczoną przez Wydział Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu oraz informację przygotowaną na prośbę Komisji Rewizyjnej przez burmistrza (pismo z dnia 9.12.2013 znak GN.6845.4.2012) należy stwierdzić co następuje:

 

 1. Postanowienie - sygn. Akt II SA/PO600/13, na które powołuje się p. Zbigniew Łukaszyk mówi o odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargi p. Zbigniewa Łukaszyka zauważając, iż zgodnie z art. 58 &1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd Administracyjny odrzuca skargę, jeśli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. W związku z czy Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania spraw z powództwa o ochronę prawa własności, czy ustalenia nabycia prawa własności.  Sprawy takie podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne. Nadto Sąd zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy w sprawie miało miejsce wywłaszczenie nieruchomości i skarżący domaga się jej zwrotu, to w pierwszej kolejności winien zwrócić się do Gminy z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozpatrzenie sprawy przed organami administracji, a dopiero później, po wyczerpaniu toku instancji, wystąpić do sądu administracyjnego.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż p. Zbigniew Łukaszyk wystąpił do burmistrza pismami z dnia 02.04.2012 oraz 27.04.2012 z roszczeniami w odniesieniu do prawa własności działki nr 529, położonej w Gościejewie. Na w/w pisma odpowiedział burmistrz pismem z dnia 7.05.2012 r. znak GN-6845.4.2012 informując, iż przysługujące Gminie Rogoźno prawo własności działki nr 529 zapisane jest w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach. Prawo własności w/w nieruchomości gmina nabyła na podstawie art. 7 ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W konkluzji burmistrz stwierdził, iż „… Mając na względzie powyższe ustalenia należy uznać, że zgłoszone przez Pana roszczenia nie posiadają żadnego uzasadnienia… (koniec cyt)”. I dalej „… W związku z powyższym z pełnym przekonaniem informuję, iż przedstawione przez Pana argumenty oraz pozostałe treści zawarte w przesłanych pismach nie przedstawiają wartości dowodowej, a sformułowane twierdzenia są całkowicie chybione … (koniec cyt.)”.

Na kolejne pisma p. Zbigniewa Łukaszyka z dnia 14.10.2013 i 6.11.2013 burmistrz odpisał dnia 14.11.2013 informując, iż kwestie związane z prawem własności przysługującym Gminie Rogoźno w stosunku do działki nr 529 położonej w Gościejewie zostały szczegółowo omówione w piśmie z dnia 7.05.2012.

 1. Przysługujące Gminie Rogoźno prawo własności działki nr 529 zapisane jest w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach i zostało nabyte 27.05.1990 r.
 2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 17.06.2013 znak SN-VI.7532.1.37.2013.12 wydał decyzję stwierdzającą nabycie przez Gminę Rogoźno, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27.05.1990 r. własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów

Jednostka organizacyjna Rogoźno – Obszar Wiejski

Obręb Gościejewo

Arkusz mapy 5

Działka nr 529 o pow. 12,4600 ha

Zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach

W odpowiedzi na wspomniane wyżej pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie odstąpienia od przetargu burmistrz stwierdza, iż „… w związku z powyższym, w świetle przeprowadzonych analiz, nie znajduję żadnego uzasadnienia do realizacji postulatów zgłaszanych przez pana Zbigniewa Łukaszyka … (koniec cyt.)”

Ponadto Komisja Rewizyjna pismem z dnia 23.12.2013 r. zwróciła się do pana Zbigniewa Łukaszyka z prośbą o dostarczenie do Biura Rady kserokopii pisma skierowanego do sądu administracyjnego, w sprawie zwrotu spornej działki o nr ewid.  529, o której mówi WSA w postanowieniu -  Sygn. akt. II SA/Po 600/13,oraz innych dokumentów potwierdzające własność ww. działki.

W odpowiedzi  p. Zbigniew Łukaszyk pismem z dnia 7.01.2014 r. informuje Radę Miejska i Komisję Rewizyjną w przedmiotowej sprawie iż „… Naruszano własność prywatną. Zadaniem i obowiązkiem Gminy Rogoźno jest oddanie wywłaszczonej nieruchomości spadkobiercy, rolnikowi, właścicielowi Łukaszyk Zbigniew.  Zwracam się z wnioskiem do Komisji rewizyjnej o wpisanie w KW PO10/00029136/4 właściciel Łukaszyk Zbigniew działki nr 529 o pow. 12,46 ha ziemi położonej w Gościejewie (koniec cyt…)”.

Tym samym Komisja Rewizyjna nie uzyskała odpowiedzi, czy, zgodnie z informacja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z Postanowienia -. Akt II SA/PO600/13), p. Zbigniew Łukaszyk wystąpił do sądu powszechnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

Reasumując Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

 1. Komisja Rewizyjna nie widzi podstaw uchylenia uchwały z dnia 18 maja 2011  nr X/6/2011 upoważniającej burmistrza Rogoźna do dokonania sprzedaży działki nr 529

Za takim wnioskiem głosowało 4  ,przeciw 0  , wstrzymało się 0.

 1. Komisja Rewizyjna nie ma ani podstaw, ani kompetencji do dokonywania wpisów w księdze wieczystej o co wnioskuje p. Zbigniew Łukaszyk w piśmie z dnia 7.01.2014 r”.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych Rady Miejskiej z treścią przygotowanego projektu uchwały.

Radny H. Janus zapytał, czemu służy podjecie tej uchwały w dniu dzisiejszym, skoro już jest po przetargu. Dodał, że byłoby zasadnym gdyby została podjęta przed rozstrzygniętym przetargiem a nie po przetargu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, do kogo skierowane jest to pytanie?

Radny H. Janus odpowiedział, że do osoby, która mu odpowie. Dodał, że pod projektem uchwały nie ma podpisu autora tej uchwały, ani podpisu radcy prawnego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że autorem jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił projekt.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy procedura przetargowa na tą działkę została zakończona?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że przetarg skutecznie w dniu dzisiejszym się odbył.

Radny A. Nadolny nadmienił, że sprawa ta jest dość nieciekawa, ponieważ sprawa o sporną działkę się toczy, w międzyczasie gmina działkę sprzedaje, a co się stanie w przypadku gdy Pan Łukaszyk wygra, ponieważ czasami przed sądami dzieją się dziwne rzeczy.

Radny M. Kutka zapytał, co w przypadku gdy Rada stwierdzi, że są podstawy do wstrzymania przetargu , gdy on się już odbył. Zapytał, czy wówczas zostanie on unieważniony?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że trudno odpowiedzieć, co byłoby gdyby. Dodał, że w chwili obecnej Rada posiada kompetencje aby projekt uchwały przyjąć w takiej postaci jaką przedstawił Przewodniczący KR, bądź ją zmienić. Dodał, że sam ma również wątpliwości, ale ponieważ KR rozpatrywała temat i przedstawia wyniki swojej pracy, ponieważ ma taki obowiązek i to czyni, a co Rada podejmie to jeszcze przed nami, a co będzie potem, też tego nikt nie wie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że radny chyba uważnie nie słuchał przedstawionego sprawozdania, ponieważ Pan Z. Łukaszyk zwrócił się do Rady z prośbą. Dodał, że żadna spraw w sądzie się nie toczy, ponieważ jej nie ma. 

Następnie poinformował jaką dokumentację przedstawił Z. Łukaszyk w piśmie kierującym do Rady Miejskiej.

( wynika to z przedstawionego sprawozdania).

Reasumując swoją wypowiedź radny R. Dworzański dodał, że nie zna treści projektu uchwały, pod którym podpisuje się autor.

Radny H. Janus jeszcze raz powiedział, że podjęcie tej uchwały byłoby słuszne przed rozstrzygnięcie przetargu i można było w tej sprawie zwołać nawet sesję nadzwyczajną. Dodał, że podejmowanie tej uchwały w dniu dzisiejszym jest całkowicie bezsensu. Zapytał, komu to służy?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański powiedział, że bardzo trudno jest wytłumaczyć radnemu tego, czego nie rozumie. Poinformował, że wpłynęło pismo/prośba, Komisja Rewizyjna ją rozpatrzyła, zawnioskowała do Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska. Dodał, że KR wywiązała się ze swojego obowiązku i trudno tego nie zrozumieć. Dodał, że nikt nie maił w tym żadnego interesu, przetarg po prostu odbył się w wyznaczonym terminie.

Radny H. Janus odpowiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej też nie rozumie tego co on mówi, ponieważ zapytał komu służy podjęcie uchwały po przetargu? Dodał, że jego zdaniem uchwała ta jest bezcelowa i radni powinni ją odrzucić lub wcale jej nie głosować.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czym zdaniem radnego H. Janusa sprawa ta powinna się zakończyć?

Radny H. Janus odpowiedział, że w dniu dzisiejszym powinna się zakończyć odrzuceniem uchwały.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że tą uchwałą Rada zajmuje stanowisko w przedmiotowej sprawie, natomiast nie była władna do wstrzymania przetargu. Dodał, że ma te same wątpliwości co radny, jednakże Rada musi wywiązać się ze swojego obowiązku i dokończyć sprawę podjęciem uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że KR zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem w jaki sposób

zakończyć tę sprawę. Dodał, że odpowiedź była następująca, że można ją zakończyć w każdy możliwy sposób, który rozliczy KR z zajętego stanowiska.

Odpowiadając na pytanie radnego H. Janusa dodał, że podjęcie tej uchwały nikomu nie służy.

Radny M. Kutka dodał, że jeżeli Rada postanowiła, że przekaże to Komisji Rewizyjnej, to czy nie może to zakończyć się decyzją KR, ponieważ tak naprawdę jego zdaniem uchwała ta nie ma już teraz sensu.

Zapytał, czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli Rada zdecyduje, że są podstawy do wstrzymania przetargu, to czy przetarg zostanie unieważniony?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że Rada nie podjęła jeszcze żadnej decyzji. Natomiast, czy radni powinni zakończyć sprawę na działalności KR bez wyrażenia zdania Rady – jego zdaniem nie, ponieważ Rada jako organ jest władna do podejmowania stosownych decyzji, a nie KR, która jest organem wewnętrznym.

Nadmienił, że to Rada scedowała to zadnie na Komisję, ale Rada powinna tę sprawę zakończyć.

Radny M. Kutka poinformował, że jest tego samego zdania jak radny H. Janus, że uchwała to powinna zostać podjęta przed przeprowadzonym przetargiem.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że widzi dwa rozwiązanie tej sprawy:

- z treści uchwały wyrzucić tę cześć, która mówi o wstrzymaniu procedury przetargowej,

- zdjęcie określonego tematu z porządku obrad.

Radny R. Dworzański dodał, że występuje jeszcze jedno rozwiązaniem, że Rada przyjmuje bądź nie przyjmuje  sprawozdania KR z nałożonego obowiązku.

Dodał, że chciałby aby Rada rozliczyła KR z wykonanego obowiązku. Nadmienił, że radca prawny sugerował, aby określone stanowisko wprowadzić tylko do treści protokołu.

Radny A. Nadolny dodał, że najprostszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie określonego stanowiska do treści protokołu i nie będzie żadnych sporów i problemów.

Przewodniczący rady Z. Hinz zapytał, co on ma w takim razie zrobić informując zainteresowanego o załatwieniu sprawy, ponieważ jego obowiązkiem jest poinformowanie Pana Łukaszyka o stanowisku Rady.

Dodał, że jest za tym ,aby zrobić tak jak sugerował Przewodniczący KR, ale co dalej?

Radny P. Wojciechowski zapytał, co z uchwałą, czy Rada przystąpi do jej głosowania, czy ktoś zgłosi wniosek o zdjęcie jej z porządku obrad?

Przewodniczący rady Z. Hinz powiedział, że nie wie czy można zdjąć z porządku obrad, skoro został on przyjęty.

Radny R. Szuberski poinformował, że zawsze można z porządku obrad zdjąć. Dodał, że sprawa po części jest bezprzedmiotowa, ponieważ Rada rozpatruje coś, co w zasadzie już się stało. Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, który powiedział, że jako Rada nie ma podstaw do wstrzymania procedury przetargowej, to po co pisać, że Rada nie widzi podstaw do wstrzymania procedury przetargowej. Dodał, że jedno zaprzecza drugiemu. Nadmienił, że jego zdaniem konstrukcja §1 treści projektu uchwały jest niezbyt trafna i wyciąg z treści protokołu wyjaśni Panu Łukaszykowi, jakie było w tej sprawie stanowisko Rady.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, jaką treść protokołu radni mają na myśli?

Głos w temacie zabrała Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, która powiedziała, że należy zastanowić się nad treścią pisma, które skierował mieszkaniec Rogoźna, który chce aby wstrzymano wykonanie uchwały z 2011 roku, podczas gdy jest ona uchwałą ostateczna i nie można jej podważyć ze względu na to, że zainteresowany mógł w ciągu 30 dni od jej podjęcia wnieść skargę do sądu, czego nie zrobił. Dodał, że skargę taką mógł wnieść również w ciągu 6 miesięcy Prokurator, który również tego nie zrobił i uchwała to stała się prawomocna i ruszyła procedura przetargowa. Nadmienił, że w KW figuruje Gmina Rogoźno, wiec na jakiej podstawie wstrzymać wykonanie uchwały, którego zrobić się po prostu nie da.

Dodał, że uchwała to stała się prawomocna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

Radny H. Janus zapytał, jak radni mogą zgodzić się na wstrzymanie bądź uchylenie uchwały, skoro jest już po przetargu.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny, aby stanowisko zakończyć na sprawozdaniu KR i zdjąć określony pkt. z porządku obrad sesji.

Przewodniczący rady Z. Hinz zapytał, co ma dalej z tym zrobić?

Radny A. Nadolny odpowiedział, że uważa iż Przewodniczący powinien odpisać Panu Łukaszykowi, że Rada scedowała rozpatrzenie sprawy na KR, która pismo rozpatrzyła w dniu…. Przedstawić wnioski i wszystko.

Przewodniczący Rady Z. Hinz nadmienił, że rozumie iż wnioskami będzie sprawozdanie przedstawione wcześniej przez Przewodniczącego KR.

Radny H. Janus poinformował, że usłyszał słowa Przewodniczącego KR, że jest to unik. Dodał, ze unikiem jest, żeby to Rada załatwiła.

Przewodniczący KR R. Dworzański jeszcze raz wyjaśnił, że obowiązkiem Rady jest załatwienie tej sprawy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby wnioski KR przestawić zainteresowanemu jako ostateczne.

Przewodniczący KR zaproponował ogłoszenie 5 min. przerwy.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

 

Po przerwie.

 

Radny H. Janus powtórzył wniosek formalny, aby zgodnie z rozdz. II §18 pkt. 2 zdjąć określony temat z porządku obrad.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” przy 6 „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o zgłaszanie propozycji, co odpowiedzieć Panu Łukaszykowi.

Radny A. Nadolny powiedział, że przy innych skargach, które były składane, Pan Przewodniczący nie pytał radnych co ma napisać. Dodał, że ma nadzieję, że i dzisiaj Pan Przewodniczący napisze również dobrze.

Przewodniczący Rady Z. Hinz nie zgodził się z wypowiedzią swego przedmówcy, ponieważ to Rada przyjęła określona procedurę i temat ten powinien zakończyć się w inny sposób a niżeli w taki jaki to się stało.

 

j)        apel do RIO.

Projekt uchwały przedstawił radny M. Kutka.

Radny A. Józwiak zapytał, jaka jest data wpływu tego pisma do Urzędu?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że pisma na skrzynce mailowej było 20 stycznia o godz. 1044.

Dodała, że tego dni nie otwierała skrzynki, ponieważ robiła inne rzeczy - przejrzała ją dnia 21 stycznia o godz. 1455, , stąd dopiero następnego dnia rano znalazło się w BR.

Radny R. Szuberski zapytał, jak funkcjonuje obieg dokumentów w Urzędzie, czy to przychodzi tylko na skrzynkę Pani Skarbnik, czy przechodzi to również przez kancelarię, czy jest osoba odpowiedzialna za odbieranie poczty zewnętrznej? Dodał, że  obieg dokumentów jest wewnętrzną sprawą Pana Burmistrza, ale chciałby wiedzieć.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że to połączenie jest bezpośrednio z RIO i jest tylko na jej komputerze. Dodał, że druga skrzynka mailowa jest w Wydziale Organizacyjnym i tam pracownicy codziennie ją śledzą.

Radny R. Szuberski zapytał, czy pod nieobecność Pani Skarbnik ktoś tę pocztę sprawdza, czy czeka ona aż Pani Skarbnik wróci?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że poczta jest codziennie sprawdzana przez jej zastępczynię.

Radny H. Janus zapytał, czy można było czy nie można, czy możne niewolno było radnych powiadomić?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jeśli otworzyłaby skrzynkę w poniedziałek, to oczywiście radni zostaliby niezwłocznie powiadomieni.

Radny M. Kutka dodał, że była to bardzo ważna sprawa i można było wykonać 15 telefonów i radnych we wtorek powiadomić. Dodał, że na pewno znalazłby się jakiś radny, który wybrałby się na posiedzenie tego kolegium.

Radna R. Tomaszewska dopowiedziała, że Pani Skarbnik nie powinna mieć oporów aby takie informacje przekazywać również ustnie, ponieważ są one równie dobre, jeżeli w tak krótkim czasie jest ona do przekazania. Poinformowała, że dnia 21 stycznia grupa radnych widziała się z Panią Skarbnik podczas Obchodów Jubileuszowych nadania SP Nr 3 imienia. Dodał, że ufa, że przekazanie tej informacji umknęło Pani Skarbnik a nie było to celowe zamierzenie.

 

Uchwała w sprawie apelu do RIO została przyjęta 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” i 1 głosie „przeciwnym” w obecności 13 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 10 - interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do Biura Rady wpłynęła interpelacja autorstwa radnego H. Janusa, który przedstawił treść złożonej interpelacji.

 

Interpelacja z 21.01.2014 r. – treść interpelacji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Dotyczy budowy drogi nr 272513P (numer obecny)  w Owieczkach.

W związku z powtarzającymi się  od ponad  roku  kłamstwami głoszonymi przez Pana Burmistrza Bogusława Janusa,  a także w czasie  spotkania z Radą Sołecką Sołectwa Owieczki w Urzędzie Miejskim, jak również podczas zebrania wiejskiego w Owieczkach  w dniu  16 września 2013 roku, przedstawiam dokładną historię budowy w/w drogi.

12 października 2006 roku Rada Miejska w Rogoźnie przyjęła cztery  opinie, w tym opinię  Nr L/377/2006 w sprawie celowości budowy drogi nr  1706 Owieczki – Owieczki Małe.

„Rada Miejska w Rogoźnie po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów w roku 2007 na budowę dywanika asfaltowego na odcinku 3700 mb i szerokości 4 mb, na drodze nr 1706 Owieczki – Owieczki Małe, powyższy wniosek w całości popiera, uznając go za celowy i uzasadniony (…)”.

3700 metrów bieżących,  to jest  dokładnie od drogi powiatowej nr 1352P  Ruda – Przybychowo do drogi powiatowej nr 2020P Ryczywół – Tarnowo, łącznie z odcinkiem drogi w centrum wsi .

Na początku V kadencji samorządu, wiadomo było że w 2007 roku gmina może otrzymać dofinansowanie z FOGR-u tylko na jedną drogę. Pan Burmistrz nie chcąc sam decydować, która z czterech zgłoszonych dróg powinna zostać wybudowana w 2007 roku zaproponował radnym podjęcie decyzji. Po wizytacji wszystkich dróg, radni na sesji w dniu 30 maja 2007 roku wybrali drogę nr 1705 w Gościejewie. Dodatkowo radni tak zmienili Wieloletni Plan Inwestycyjny, aby wszystkie  z pozostałych trzech dróg zostały wybudowane w latach następnych:

- na rok 2008 budowę drogi nr 1734 Boguniewo- Parkowo.

- na rok 2009 budowę drogi nr 1706 Owieczki – Owieczki Małe, oraz budowę drogi nr 1702

   w Gościejewie.

 

Zgodnie z tym planem w październiku 2008 roku, urząd zawnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z FOGR-u  na  2009 roku budowy drogi od m. Owieczki do drogi Ryczywół – Tarnowo ale bez odcinka drogi (ok. 550 mb  bruku) w centrum wsi. W budżecie w sierpniu 2009 roku na budowę w/w drogi przeznaczona była kwota  1 560 000  zł, natomiast  przetarg został rozstrzygnięty na kwotę ok. 992 tys. zł.

 

 Mimo moich wniosków ( m. in. na zebraniach wiejskich  w Owieczkach) o pokrycie dywanikiem asfaltowym również bruku w centrum wsi,  Pan Burmistrz zlecił wykonanie dokumentacji tylko na odcinek o długości 3080 mb t.j. od końca nawierzchni brukowej do drogi  powiatowej Ryczywół – Tarnowo. Niezgodne z prawdą było wówczas tłumaczenie burmistrzów , że z dofinansowania z FOGR-u  (dofinansowania budowy dróg dojazdowych  do pól) nie można budować drogi w centrum wsi.

Dowodem na to, że mieszkańcy zostali okłamani  były budowy ( z dofinansowania FOGR) odcinków dróg w centrum wsi w sąsiedniej Gminie Ryczywół,  w Tłukawach od drogi powiatowej (przy sklepie) w kierunku m. Połajewice  oraz w Gościejewku od drogi powiatowej nr 2020P w kierunku m.  Trzy Góry.

 

Dlaczego Pan Burmistrz nadal okłamuje mieszkańców?  Na pytania członków Rady Sołeckiej  podczas spotkania w urzędzie w 2013 roku,  dlaczego nie pokryto w 2009 roku dywanikiem asfaltowym również nawierzchni brukowej burmistrz odpowiedział cyt. „podziękujcie to Heniowi”. Również podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 16 września 2013 roku na moje pytanie co znaczyły powyżej  zacytowane słowa  burmistrz odpowiedział cytuję : „bo radny chciał żeby bruk pozostał”. Natomiast na pytanie dlaczego nie ma asfaltu burmistrz odpowiedział: „bo pan radny tak chciał”.

 

Załączam  listę obecności z w/w zebrania na którym świadkami powyższych wypowiedzi burmistrza poza mieszkańcami byli, zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski oraz radny Roman Szuberski. Posiadam również nagranie dźwiękowe z  zebrania z dnia 16 września 2013 roku.

Podejrzewam, że Pan Burmistrz, kierując  atak w moją osobę,  poprzez kłamstwa usprawiedliwia swoje nieprzemyślane i  błędne decyzje.

 

Panie Burmistrzu,  proszę wskazać chociaż jeden dowód ,  np. podczas posiedzenia komisji,  Rady Miejskiej czy zebrania wiejskiego,  że byłem przeciwny położenia dywanika asfaltowego na nawierzchni brukowej w centrum wsi Owieczki.

 

Ponieważ nie miałem żadnego wpływu  na skrócenie  zakresy  budowy drogi  nr 1706,  żądam  sprostowania tych kłamliwych  informacji, jak również przeproszenia mnie na forum Rady Miejskiej oraz na najbliższym Zebraniu Wiejskim w Owieczkach.

 

 

Do wiadomości:

 

                        - Zebranie Wiejskie w Owieczkach

                        - mieszkańcy wsi Owieczki

                        - prasa

                        - a/a

 

 

Interpelacja autorstwa grupy radnych: A. Jóźwiaka, P. Wojciechowskiego,  H. Janusa, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

„ My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie, wnosimy o przygotowanie zmian do uchwały nr XXVII/285/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

Obecnie obowiązująca uchwała naraża  wnioskodawcę na ponoszenie zbędnych kosztów na etapie ich składania.

Polityka prowadzona przez burmistrza Rogoźna w tym zakresie, w obecnej kadencji samorządu powoduje, że złożone wnioski nie zostają ujęte w projekcie budżetu, a środki poniesione przez wnioskodawcę na wykonanie projektu i innych niezbędnych dokumentów, zostają zniweczone w przypadku negatywnego ich rozpatrzenia.

W związku z powyższym, prosimy o przygotowanie projektu nowelizacji powyższej uchwały, a w przypadku odmowy zobowiązujemy się do przygotowania takiej uchwały na sesję RM w miesiącu lutym.

Jako składający poprawki do budżetu na rok 2014, dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w zabytkowych kościołach na terenie Gminy Rogoźno, uważamy wniesienie powyższej interpelacji za w pełni zasadne dla ratowania dóbr kultury naszej gminy”.

 

 

 

 

Interpelacja nr 2 – 29.01.2014 r. grupy radnych: H. Janusa, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej, R. Szuberskiego. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

„My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskujemy o pisemne przedstawienie:

1.                   Wykazu wszystkich szkoleń w roku 2013 dla radnych i burmistrzów, skarbników i sekretarzy na które gmina otrzymała zaproszenia lub informacje, organizowanych przez Stowarzyszenia i Związki Członkowskie w których Gmina Rogoźno jest członkiem, jak również szkoleń organizowanych przez inne instytucje.

2.                   Wykazu imiennego Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie jak również panów Burmistrzów pani sekretarz i skarbnik biorących udział w poszczególnych szkoleniach.

3.                   Wykazu kosztów poszczególnych szkoleń poniesionych przez Gminę Rogoźno z wyszczególnieniem również kosztów podróży i diet.

 

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2013 w punkcie odpowiedzi na interpelacje Pan Przewodniczący Zdzisław Hinz „zobowiązał się do przekazywania informacji o szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia, których Gmina Rogoźno jest członkiem. Zwrócił uwagę, że nie zna przypadku gdy radnemu zainteresowanemu problemem szkoleń oraz seminariów, odmówiono możliwości wzięcia w nich udziału.

 W tym temacie zajął również głos Pan Radny Hubert Kuszak  który powiedział: „ instytucje doskonalące radnych posiadają kalendarz szkoleń. Zaproponował aby ich kalendarz został przesłany pocztą elektroniczną radnym, aby mogli się z nim zapoznać”.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego kalendarza szkoleń, otrzymaliśmy jedną informację o szkoleniu w formie papierowej.

Panie Przewodniczący! Aby radni mogli uczestniczyć w jakimkolwiek szkoleniu muszą zostać poinformowani, a jest to Pana zadanie Panie Przewodniczący !!!”.

 

 

 

Interpelacja nr 3 – 29.01.2014 r. grupy radnych: H. Janusa, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, M. Kutkę, R. Tomaszewską, R. Szuberskiego. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

„W związku z wielokrotnymi zapytaniami mieszkańców Gminy Rogoźno prosimy o podanie wielkości środków finansowych wydanych od 27 marca 2013 roku do dnia dzisiejszego na:

a)       Wyjazdy delegacji Gminy Rogoźno do: Czorsztyna, Kalisza Pomorskiego, Francji, Niemiec, na Litwę i Ukrainę wraz z podaniem terminów oraz składów osobowych;

b)       Przyjęcie poszczególnych delegacji w Rogoźnie ( zakwaterowania, wyżywienie, przejazdy oraz inne wydatki) oraz podaniem terminów tych wizyt;

c)       Organizację dożynek gminnych w Parkowie, z odrębnym wyszczególnieniem wszystkich kosztów.

Przypominamy, że od około 6 lat Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie nie spotkali się z żadną z w/w delegacji, mimo przyjęcia w kolejnych budżetach środków finansowych na wyjazdy i rewizyty”.

 

 

Interpelacja z dnia  29.01.2014 r. – autorstwa radnego P. Wojciechowskiego.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

„Proszę o udzielenie informacji jakie korzyści osiągnie Gmina Rogoźno w 2014 r., w związku z postawieniem elektrowni wiatrowych w miejscowościach Kaziopole i Gościejewo. Proszę o podanie kwot jakie wpłyną do budżetu Gminy z podatku gruntowego oraz od budowli, w rozbiciu na przychody z elektrowni wiatrowych w Kaziopolu i w Gościejewie.

W odpowiedzi na zapytanie które złożyłem dnia 30 października 2013 roku w sprawie wiatraków pan Burmistrz odpowiada:

(...) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, z uwagi na powyższe wartości budowli wykazana zostanie przez płatnika w deklaracji na rok 2014. Deklarację taką stosownie do treści art. 6 ust. 9 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, mają obowiązek składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Podczas posiedzeń komisji rady, sesji jak również zebrań wiejskich Rada informowana była, że budowa elektrowni wiatrowych w Gminie Rogoźno jest bardzo korzystna finansowo dla Gminy i przyniesie bardzo duży przychód z podatków od nieruchomości i gruntowego. Z otrzymanych informacji wynika, że wartość jednego wiatraka w Gościejewie wynosi ok. 2 min. zł, dlatego podatek od jednej budowli powinien wynosić około 40 tys. zł.

Jaka jest wartość wynikająca ze złożonej deklaracji i jaka kwota wpłynie do budżetu w 2014 rok? Uzyskane informacje będą na pewno jednym z wielu wyznaczników dla Rady przy podejmowaniu uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczających budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy”

Przystąpiono do realizacji pkt. 11 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Odpowiedź na interpelacje radnych: H. Janusa, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, M. Kutkę, R. Tomaszewską, R. Szuberskiego. Treść odpowiedzi na  interpelację stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

„W odpowiedzi na interpelację złożoną przez grupę radnych na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 listopada 2013 r. w sprawie braku miejsc parkingowych wokół budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie informuje, że w budżecie na 2014 rok nie zostało ujęte w/w zadanie”.

Radny H. Janus zapytał Pana burmistrza, czy widomo jaki byłby koszt wywiezienia tego gruzu i nawiezienie szlaki?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, „nie wiem”.

W związku z odpowiedzią Pana burmistrz radny H. Janus zgłosił w imieniu grupy radnych: H. Janusa, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, M. Kutkę, R. Tomaszewską, R. Szuberskiego, P. Wojciechowskiego, A, Jóźwiaka, W. Wysocką, pisemne zapytanie następującej treści:

„ W związku z odpowiedzią na interpelację z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania terenu na działce nr 1546/6 do wytyczenia miejsc parkingowych ( zgodnie z w/w interpelacją) prosimy o określenie kosztów tego zadania”.

 

Odpowiedź na interpelację – 21.01.2014 r. autorstwa radnego H. Janusa. Treść odpowiedzi na  interpelację stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

„W odpowiedzi na Interpelację Radnego Henryka Janusa z dnia 21 stycznia br. informuję się co następuje:

W swojej interpelacji Radny Henryk Janus nie przedstawił wszystkich faktów związanych z budową drogi nr 1706 (obecny nr 272513P) Owieczki – Owieczki Małe.

Wspomina o wyrażonych przez Radę Miejska w Rogoźnie opiniach z roku 2006 dotyczących zasadności budowy dróg łączących Boguniewo z Parkowem, Owieczki – Owieczki Małe oraz dwóch dróg w Gościejewie. Wspomina również o konieczności dokonania wyborów kolejności ich realizacji w kontekście przyjętej w roku 2007 przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zasady dofinansowania budowy tylko jednej drogi na terenie gminy w danym roku budżetowym oraz o dokonanej wizytacji wiosną 2007 roku w/w dróg z udziałem zainteresowanych radnych, w wyniku której wprowadzone zostały zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Jednak nie wspomniał Pan, że podczas tej wizytacji część uczestników zwróciła uwagę na walory estetyczne nawierzchni brukowej odcinka drogi przebiegającej przez wieś Owieczki. Wyrażona została wątpliwość co do zasadności zakrycia bruku asfaltem. Rozważano odstąpienie od tej koncepcji na rzecz dokonania przełożenia bruku w miejscach wykonanych w przeszłości przyłączy. 

Zapomniał Pan o tym, że na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 października 2008 roku w trakcie  dyskusji nad punktem dotyczącym celowości budowy grogi gminnej Owieczki-Owieczki Małe, poinformował Pan cytuję: „…Klub Radnych  nie będzie wnioskował o przedłużenie odcinka do szosy ryczywolskiej…”, a Uchwała Nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  w sprawie opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 27251P Owieczki-Owieczki Małe – droga powiatowa nr 2020P, z której wyraźnie wynika, że zakres budowy obejmuje odcinek o długości 1,50 km i modernizacji 1,60 km co daje łącznie 3,10 km, a nie jak zakładano w 2006 roku – 3,70 km została przyjęta głosami 11 radnych głosujących „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Dopiero przyjęcie tej uchwały pozwoliło na uruchomienie procedury związanej z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Uchwała stała się jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w roku 2009 budowy przedmiotowej drogi oraz podstawą opracowania projektu budowlanego.

Jak z powyższego wynika, uczestnicząc w przeprowadzonej wizji w terenie posiadał Pan pełną wiedzę  o działaniach i wnioskach z nich wynikających. Swoimi wystąpieniami na Sesji Rady Miejskiej wpływał Pan na formułowanie treści uchwały oraz miał Pan wpływ na jej przyjęcie bądź odrzucenie przez Radę Miejską, biorąc bezpośredni udział w głosowaniu Dlatego nie rozumiem pańskiego zachowania na Zebraniach Wiejskich z mieszkańcami wsi Owieczki. Czyżby wstydził się Pan  wyników pracy Rady Miejskiej, której jest Pan członkiem, podejmowanych przez nią uchwał i wyrażanych opinii? Jeżeli tak wygląda Pańskie podejście do demokracji to nie powinien Pan być radnym. Nazywanie mnie kłamcą w sprawach, w których mogę występować jedynie jako wnioskodawca, zaś ostateczne stanowisko zostaje ustalone w wyniku  głosowania radnych, uważam za nieprzyzwoite i naganne.

W świetle powyższych faktów nie widzę konieczności dokonania sprostowania podawanych przeze mnie prawdziwych informacji oraz potrzeby przeprosin Pana na forum Rady Miejskiej i  Zebrania Wiejskiego w Owieczkach”.

 

Radny H. Janus powiedział, że pan Burmistrz insynuuje, że on chciał położyć asfalt na bruku w Owieczkach, ale radny H. Janus nie chciał. Dodał, że jest to kolejne kłamstwo Pana burmistrza.

Radny H. Janus zapytał dlaczego Pan Burmistrz nie ustosunkował się do FOGR-u, ( jest trzech świadków: radna R. Tomaszewska i radny R. Szuberski, oraz radny Z. Nowak), na to, że Pan burmistrz nic nie mówił o FOGR.

Zapytał, dlaczego tłumaczono radnym i mieszkańcom, że z FOGR nie można budować drogi w centrum wsi i dzięki temu zostały obcięte z 3700 na 3200 potem  3100 na końcu zostało 3080 mb? Dodał, że od tego zależała decyzja radnych, którzy byli pewni, że jeśli nie przegłosują uchwały a jest to prawda, to tej 3 km drogi w Owieczkach może nie być wcale, dlatego radni głosowali za tym, aby ta uchwała przeszła, że ta opinia została przygotowana przez burmistrza a nie przez radnych.

Następnie zapytał, dlaczego jeśli pan Burmistrz tak słucha radnych, to od 2008 r. nie zostały dokonane wyrównania przekopów, tylko wszystkie wnioski pan Burmistrz odrzuca?

Następnie powiedział, że nie rozumie dlaczego Pan burmistrz nie potrafi się przyznać do swojego błędu i błędu Urzędu. Dodał, że prawdziwe informacje są zawarte w jego interpelacji a nie w odpowiedzi Pana Burmistrza.

Zapytał, dlaczego w tym czasie było mówione, że przez miejscowości w terenie zabudowanym, nie może być budowana droga z FOGR?

Burmistrz B. Janus powiedział, że odpowie bardzo krótko, ponieważ nie ma zamiaru polemizować z radnym, według którego wszyscy kłamią a on ma rację. Dodał, że wówczas radny jako Przewodniczący Komisji, jest to zapisane w protokole, z którego wyraźnie wynika, że radny jako Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek, że Klub Radnych nie będzie wnioskował o przedłużenie odcinka drogi do szosy ryczywolskiej ze względu na oszczędności w budżecie. Poprosił aby radny zaznajomił się z treścią tego protokołu. Dodał, że nie wie, czy biała gorączka dopadła radnego przed wyborami, bo nie wie, czemu ma to służyć, że po tylu latach po wybudowaniu tej drogi, radny chce nadrobić okresy stracone ze swojego radcowania w tej wsi? Dodał, że to radny wszystkich kłamie.

Radny H. Janus zapytał, czy Pan Burmistrz sugeruje, że on w jakimś wystąpieniu poza sesją mówił, żeby bruk pozostał?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że tak – na sesji dnia 29 października 2008 r. radny zgłosił wniosek, że Klub Radnych nie będzie wnioskował o przedłużenie odcinka do szosy ryczywolskiej.

Radny H. Janus zapytał, kto tworzył uchwałę?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że radny tak wnioskował.

Następnie radny H. Janus zapoznał radnych z nagraniem z zebrania wiejskiego z października 2008 r. podczas którego obecny był Zastępca Burmistrza.

Dodał, że nie pozwoli się obrażać, zwłaszcza kiedy ktoś kłamie a on brzydzi się kłamstwa i ludźmi, którzy kłamią.

 

Przedstawione fragmenty nagrań z Zebrania Wiejskiego w Owieczkach z dnia 14 października 2008 roku.

 

Henryk Janus: „Rada w 2007 roku w harmonogramie budowy dróg z FOGR-u zadecydowała większością głosów, że pierwsza będzie robiona droga w Gościejewie nr 1605, następnie Boguniewo – Józefinowo, która będzie robiona w tym roku za ponad 1 mln zł, już jest po przetargu. Na 2009 rok w harmonogramie WPI drogę Owieczki – szosa Karolewo, Tarnowo i szosa od drogi 1703 do PGR Gościejewo tj. 400 m, gdzie autobus jeździ. Jeszcze wnieśliśmy – to był mój wniosek- położenia dywanika asfaltowego ze środków unijnych tu środek wioski. Po sprawdzeniu odcinek tej całej drogi wynosi 3600 m, czyli dokładnie tyle ile jest wniosek do FOGR-u tj. uchwała z października 2006, czyli z tego wynika że położenie tu asfaltu wchodzi właściwie w tą całą drogę i jest zaplanowany na 2009 rok. Czy z FOGR-u coś dostaniemy to nie zależy od nas ale od marszałka”.

 

Krzysztof Głów: „ Odnośnie wniosku do FOGR-u to co tutaj zostało powiedziane, sprawa przedstawia się w ten sposób, że droga przez wioskę która jest, nie może być finansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, już z samej nazwy wynika że na tym fragmencie to nie jest dojazd do pól i we wniosku który zostanie do końca października złożony do Urzędu Marszałkowskiego jest 3300 metrów drogi, czyli od końca bruku do drogi Tarnowo – Ryczywół. Z tego 1600 metrów jest już podbudowa zrobiona, resztę ok. 1700 m będzie wniosek składany na budowę od podstaw, ponieważ tam od krzyżówki o której Pan sołtys mówił aż do asfaltu jest szlaka hutnicza, są tam olbrzymie bryły, że nie ma sposobu żeby to wyrównać. W tym układzie całą podbudowę należy robić od początku. Koszt tego odcinka według aktualnych tegorocznych cen, odnośnie przyszłorocznych to nikt nie potrafi się wypowiedzieć teraz, t.j. ok. 1 mln 700 tys. zł. – tak to się przedstawia”.

 

Henryk Janus: „ Droga przez wioskę jest również drogą do pól dla rolników dla zakładu Pana Guzy i tak dalej. Jeżeli tu jest w tym wniosku z 2006 roku 3700 to znaczy że ta droga od szosy ryczywolskiej jest w tym wniosku.

 

Krzysztof Głów : „ Panie radny chciałem panu przypomnieć, że ten wniosek został złożony ale on po prostu nie został realizowany i w tym roku trzeba ponownie składać wniosek, ponieważ wówczas wniosek został złożony na 4 drogi, zostały przyznane środki i podjęta została decyzja, żeby robiona została droga w Gościejewie, i teraz na następny rok jest przygotowany wniosek ale na 3 km 300 metrów, bo było to mierzone trzykrotnie i wyszło 3 km 300, nie uwzględniając bruku przez wioskę ponieważ akurat tego nie można uwzględnić.”

 

Po wysłuchaniu nagrania Burmistrz B. Janus jeszcze raz poinformował, że na sesji dnia 29 października 2008 r. radny zgłosił wniosek, że Klub Radnych nie będzie wnioskował o przedłużenie odcinka do szosy ryczywolskiej.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego wszyscy kłamali, że z FOGR nie można budować drogi w centrum wsi.

Dyskusję pomiędzy radnym H. Janusem burmistrzem B. Janusem przerwał Przewodniczący Rady Z. Hinz, który zapytał radnych, czy ich zdaniem tak ma wyglądać realizacja pkt. odpowiedzi na interpelację.

Dodał, że to radny H. Janus wnioskował o to, żeby odpowiedzi były odczytywane i aby uwzględniane były prośby o ich uzupełnienie.

Nadmienił, że w tej chwili radny realizuje debatę nie wie pod jakim kątem. Poprosił zarówno Pana burmistrza jak i radnego by ograniczyć emocje, ponieważ to on czuwa nad właściwą realizacją porządku obrad.

W kwestii wyjaśnienia radny H. Janus dodał, że najpierw było zebranie w Owieczkach a później sesja a nie odwrotnie.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 12 – informacji Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Treść informacji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji GFiR poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 27 stycznia 2014 r., którego głównymi tematami było: 

- realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie Gminy Rogoźno,

- ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2015.

Odnosząc się do pkt. 1 porządku posiedzenie Komisji A. Olenderski poinformował, że w posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele Spółki „Eneos” z Poznania, którzy udzielili szczegółowych informacji na temat:

podstawy prawne (prawo energetyczne i budowlane),  struktura majątku i własności energetycznych sieci oświetleniowych na terenie gminy, składniki kosztów tworzących cenę usługi w zakresie oświetlenia oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, warianty umów handlowych w zakresie czynności eksploatacyjnych w energetycznych sieciach oświetleniowych, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Poinformował, że informację na drugi temat przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że na posiedzeniu Komisji, członkowie zgłosili wnioski następujących treści:

 

1.       KGFiR Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Wysokiej Rady, aby dotychczasowemu najemcy w rybie bezprzetargowym wynająć lokal na czas nieoznaczony.

2.       KGFiR zgłosiła wniosek formalny, aby w porządku obrad Sesji Rady Miejskiej uwzględnić pkt. „ Rozpatrzenie pisma mieszkanki Pakowa Pani Zofii Zywert).

3.       KGFiR wnioskuje do Pana Burmistrza o przywrócenie znaku 15t na moście w Cieślach).

4.       Wniosek do RIO.

 

5.       KGFiR wnioskuje do PKP o wycięcie krzewów zarastających przejazd kolejowy w m. Parkowo ( od strony Obornik), ponadto Komisja wnioskuje również o wycięcie krzewów zarastających przejazd kolejowy w m. Kaziopole. 6 „za” jednogłośnie.

 

6.       KGFiR Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o zdemontowanie bądź naprawę lamp oświetleniowych znajdujących się przy Kościele w m. Wełna. Uzasadnieniem złożonego wniosku jest fakt, że od roku lampy te nie świecą i jeśli są niepotrzebne, to należy je zdemontować bądź przestawić w inne miejsce.

 

Przewodniczący Komisji SSOiK Rady Miejskiej w Rogoźnie Z. Chudzicki poinformował, że posiedzenie Komisji, której głównym tematem było omówienie działalności kulturalnej Rogozińskiego Centrum Kultury, odbyło się dnia 22 stycznia 2014 r., podczas którego informacji udzielał Dyrektor RCK Pan Piotr Szturmiński.

Następnie przedstawił treści zgłoszonych wniosków:

 

 

1.       Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Dyrektora RCK o podjęcie rozmów z opiekunem Chóru Śpiewaczego „Przemysław”, Panem Robertem Kornobisem oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie Panem Pawłem Nowickim, w sprawie możliwości przejęcia prowadzenia chóru. Był to wniosek autorstwa radnej R. Tomaszewskiej.

2.       Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu, o przywrócenie zdemontowanych  drogowych barier ochronnych typu rurowego przy skrzyżowaniu ulic W. Poznańskiej z Kotlarską na drodze Nr 241 w m. Rogoźno.

Montaż barier ochronnych zwiększy bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i uczniów uczęszczających do pobliskich szkół.

W załączniku przesyłam fotografię obrazującą miejsce, w którym miałyby zostać ponownie zamontowane bariery ochronne. Był to wniosek autorstwa radnego H. Kuszaka.

 

 

 

3.       Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wyraża swój sprzeciw i niezadowolenie z powodu przedmiotowego traktowania organu stanowiącego Gminy Rogoźno jakim jest Rada Miejska w Rogoźnie.

Dostarczenie zawiadomienia o posiedzeniu kolegium, które miało miejsce w dniu 22.01.2014 r. od godz. 1000 w sprawie postępowania w odniesieniu do uchwał

Nr XL/283/2013 i XL/284/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 r., w dniu 22.01.2014 r. a więc kilka godzin po zakończonym posiedzeniu kolegium jest lekceważeniem Radnych Rady Miejskiej a zarazem uniemożliwieniem im udziału w posiedzeniu kolegium.

W związku z powyższym wnosimy o podanie przyczyny przedmiotowego traktowania Rady Miejskiej w Rogoźnie i uniemożliwienie przedstawicielowi Rady Miejskiej uczestnictwa w posiedzeniu kolegium izby.

Dodatkowo wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wniesione przez Burmistrza Rogoźna pismo dotyczące powyższych uchwał było traktowane jako zapytanie do RIO, czy skarga na Radę Miejską w Rogoźnie?

Był to wniosek autorstwa radnego R. Szuberskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 23 stycznia 2014, z następującym porządkiem obrad:

1. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013.

2. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

3. Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie.

4. Prawidłowość- zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

5. Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna.

 

Odnośnie wniosku nr 6  przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji GFiR, radny A. Nadolny sprostował, że w pierwszej kolejności chodzi o naprawę lamp oświetleniowych w najgorszym wypadku ich demontaż.

Radny A. Jóźwiak dodał, że oczywiście chodzi o naprawę tych lamp a nie o ich demontaż.

Radny P. Wojciechowski odnośnie sprawozdania Przewodniczącego Rady zapytał, czy podczas jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący reprezentowali Radę na spotkaniach, obradach lub  uroczystościach, jeśli tak to na jakich.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że stosowne, pisemne upoważnienie do pełnienia obowiązków zostało Wiceprzewodniczącemu przekazane.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że w ostatnim czasie zastępując Przewodniczącego Rady, asystował Panu Burmistrzowi podczas Uroczystości Jubileuszowych SP Nr 3 w Rogoźnie. Brał także udział w uroczystościach związanych finałem WOŚP w Parkowie.

Radny R. Szuberski odnośnie tematu zwoływania sesji Rady Miejskiej, który rozpatrywała KR poinformował, że Przewodniczący powiedział, że nie został żaden termin naruszony. Wyjaśnił, że termin taki naruszony został i wspomniał o tym również podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej a miło to miejsce 25 stycznia 2012 r.

Nadmienił, że uwaga w tym temacie została Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez niego zwrócona podczas sesji RM, cytując wówczas art. 57 KPA, który mówi jak należy liczyć terminy.

Poinformował, że Przewodniczący Rady odpowiedział wówczas, że „ o tym czy sesja jest prawomocna czy też nie, rozstrzygną stosowne organy. Dodał, że uważa iż termin został zachowany”. R. Szuberski dodał, że wówczas Przewodniczący Rady bez głosowania przystąpił do prowadzenia sesji, wprowadzając jedną autopoprawkę.

Odnośnie tematu „Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie” dodał, że do dnia dzisiejszego opinia ta funkcjonuje i nikt jej nie sprostował . Nadmienił, że opinia ta była dokumentem, który na sesji w m-cu maju nie pozwolił zagłosować mu za absolutorium. Poinformował, że w opinii zapisano , że RKS „Wełna” jest stowarzyszeniem zwykłym nie posiadającym osobowości prawnej. Dodał, że nie zgodził się z tym zapisem i wyjaśnił, na czym stowarzyszenie takie polega.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprostował wypowiedź radnego R. Szuberskiego i odpowiedział, że o ile sobie przypomina, to przedstawił wypunktowane te sesje,  gdzie radni otrzymali materiały po terminie obowiązującym i było takich 19 przypadków.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że materiały po obowiązującym terminie wysłane zostały na sesję 25.01.2012 r.

Odnośnie tematu „Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie” Przewodniczący KR dodał, że trudno KR nieprawniczej polemizować z opinią prawną. Powiedział, że nie bardzo rozumie, kierując pracami KR  w jaki sposób KR miałaby ustosunkować się do opinii prawnej. Zapytał, czy miałby przygotować inna opinię innego prawnika?

Radny R. Szuberski dodał, że dostaje rozdwojenia jaźni ponieważ otrzymuje różne opinie prawne. Nadmienił, że Pan Przewodniczący przekazuje opinię, która mówi coś innego, miesiąc później Pan Burmistrz przedstawił opinie, która mówi jeszcze cos innego. Poinformował, że jest to ten sam zespół radców prawnych i nie może jeden pisać tak a drugi inaczej. Dodał, że opinia ta powinna zostać sprostowana.

Poinformował, że ostatnia opinia, z którą zapoznał się na KR mówi też o czymś innym.

Przewodniczący KR dodał, że zgadza się z kolega radnym, że radca prawny powinien odnieść się do tej kwestii, o którą prosiła KR, i o którą prosili radni zlecając to zadanie KR.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odnosząc się do pytania zadanego przez radnego P. Wojciechowskiego dodał, że zastępując Przewodniczącego Rady uczestniczył również w Obchodach Święta Babci i Dziadka w Gościejewie, brał również udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Emerytów i Rencistów.

 

Przystąpiono do realizacji pkt.13 – sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o działaniach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Treść informacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Pytań nie było.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 14 – wolne głosy i wnioski.

Radny A. Jóźwiak zapytał Pana Burmistrza czy w kwestii zakupu kosiarek samobieżnych zostały podjęte jakieś ( wyłonienie kupca, zyskanie upustu).

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeszcze nie zostały podjęte żadne kroki.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy zamierza Pan Burmistrz kosiarki te zakupić w okresie zimowym?

Burmistrz odpowiedział, że wydział się tym jak najszybciej zajmie.

Radny H. Janus zapytał, czy Sołtysi będą mieli wpływ na zakup tych kosiarek ( marka , typ, moc). Dodał, że należałoby się zorientować jakie będą najlepsze.

Burmistrz odpowiedział, że pieniędzy w budżecie jest tyle ile jest i takie kosiarki zostaną zakupione.

Dodał, że może jeszcze radny będzie je wybierał.

Radny H. Janus powiedział, że ma doświadczenie w kupowaniu kosiarek i może doradzić Panu Burmistrzowi, żeby buble nie zostały zakupione.

Burmistrz odpowiedział, że po koszeniu Pana radnego w Gościejewie trzeba było całą maszynę naprawiać.

Radny H. Janus odpowiedział, że nie wie, czy Pan Burmistrz potrafi kosiarką kosić, ale trzeba by to pokazać na miejscu, inaczej nie warto dyskutować.

Radna R. Tomaszewska odniosła się do sytuacji, która miała miejsce po odczytaniu odpowiedzi na interpelację radnego H. Janusa. Dodała, że jest zbulwersowana sposobem, w który Pan Burmistrz traktuje Pana H. Janusa, w sposób bardzo lekceważący i bardzo niegrzeczny, ironiczny,  co jej zdaniem nie przystoi Urzędowi Pana Burmistrza. Dodał, że była na zebraniu, podczas którego z-ca burmistrza Pan Głów dokładnie tłumaczył dlaczego nie można przez wioskę poprowadzić nawierzchni asfaltowej. Wyjaśniła, że z-ca zapewnił, że jeśli tak się stanie, wówczas trzeba będzie zwrócić przyznane środki finansowe . Dodał, że radni uświadomieni tym co się stanie nie mogli podjąć innych kroków i dlatego głosowanie było takie a nie inne, w przypadku gdy były do pozyskania pieniądze na pewien odcinek drogi. Poinformowała, że nie jest wytłumaczeniem wypowiedź Pana Burmistrza, że radny H. Janus nie chciał wyasfaltować tego odcinka drogi przez wieś.

Burmistrz B. Janus zapytał radna R. Tomaszewską, czy opluwanie i oczernianie Burmistrza przez radnego H. Janusa w interpelacji jest dobre? Dodał, że jest to radnej R. Tomaszewskiej  jest to na rękę ponieważ to z jej klubu i to że w interpelacji jest prawda też jej nie na rękę. Dodał, że w  odpowiedzi przedstawił to co mówią dokumenty, to co mówi uchwała i to co radni głosowali. Zapytał radną Tomaszewską, czy sprawdziła jak faktycznie było?

Nadmienił, że radna R. Tomaszewska broni radnego H. Janusa pod publikę. Zapytał radną Tomaszewską, czy ma odpowiadać za to, co wówczas powiedział z-ca burmistrza, czy burmistrz jest w dwóch osobach, czy odpowiada za to, że z-ca kłamał? Burmistrz B. Janus powiedział, że trudno przez gardło powiedzieć, że kłamał ktoś inny a nie burmistrz Janus. Dodał, że biała gorączka dopadła przed wyborami i szybko trzeba w Owieczkach coś zrobić i jest na to sposób. Poinformował, że tak odpisał na interpelację i wszystkim na zebraniu w Owieczkach to wytłumaczy i się tego nie boi i nie wstydzi.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że po pierwsze nie podnosi głosu kiedy rozmawia z Panem burmistrzem, po drugie nie pochwaliła tego, że radny H. Janus nazwał burmistrza kłamcą-po prostu się do tej wypowiedzi nie odniosła. Wyjaśniła, że jedynymi słowami, które użyła było stwierdzenie, że nie przystoi Urzędowi Pana Burmistrza w pewnych sytuacjach tak się zachowywać, jako osobie pełniącej tak wysoki urząd w gminie, dlatego poprosiła aby Pan burmistrz to rozróżniał.

Radny R. Szuberski dodał, że również bardzo dobrze pamięta tamten okres, kiedy Pan burmistrz również pod publikę wprowadził 4 uchwały, żeby radni zdecydowali i każdy sołtys, który był w 2,3,4 kolejności był z tego niezadowolony. Nadmienił, że pamięta jak radni zaproponowali wyjście z tej sytuacji, chociaż zostali wówczas dość mocno obrażeni, pamięta jak jeden z sołtysów powiedział, że „kawa wam chyba magnez wypłukała”. Zapytał Pana burmistrza, kto przedstawił projekty tych uchwał i czy któryś z tych projektów został zmieniony  w stosunku do tego, co Pan burmistrz przygotował.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie interesuje go to, który z sołtysów powiedział, że komuś kawę wypłukało. Dodał, że może jemu wypłukała, może radnemu – nie interesuje go to.

Dodał, że interesuje go to, że radny H. Janus nazwał go kłamcą. Powiedział, że radny był wówczas radnym i może sobie przypomnieć, dodał, że można zacząć wygrzebywać inne rzeczy – co radny Szuberski powiedział. Dodał, że fakt jest jeden- radny H. Janus nie chciał asfaltu na bruku w Owieczkach, i jest to jasna sprawa i tylko to go interesuje.

Radny R. Szuberski odpowiedział,  że Pan burmistrz nie odpowiedział na pytanie , które on zadał (kto przedstawił projekty tych uchwał i czy któryś z tych projektów został zmieniony  w stosunku do tego, co Pan burmistrz przygotował).

Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta, czy były one zmieniane.

Radny R. Szuberski powiedział, że najbardziej denerwuje go to, że kiedy jest konkretne pytanie, to nie ma odpowiedzi, natomiast kiedy jest pytanie nie wiadomo o co, czy ktoś dobrze, czy źle się wypowiadał, to dyskusja jest zażarta. Jeżeli chodzi o konkrety, to odpowiedzi nie ma. Poinformował, że jest to taka sama sytuacja jak na sesji absolutoryjnej, kiedy zadaje konkretne pytanie do Pana Przewodniczącego, do Pana Burmistrza – odpowiedzi nie ma.  Dodał, że dzisiaj kiedy zadajemy konkretne pytania sięgające 100.000 zł – odpowiedzi nie ma. Dodał, że zajmujemy się rzeczami małoistotnymi, które można poruszać podczas rozmów prywatnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego R. Szuberskiego, choć nie rozumie stwierdzenia „zadaje konkretne pytanie do Pana Przewodniczącego, do Pana Burmistrza – odpowiedzi nie ma”.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że o terminowe zwoływanie sesji zdał tych pytań kilka i na żadne nie uzyskał odpowiedzi i nie tylko o to.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że jeśli KR tak stwierdziła, że terminowo zostały one zwołane. Dodał, że rację ma radny R. Szuberski, że nie zawsze terminowo z różnych powodów do radnych docierały i z tym się zgadza. Nadmienił, że nie wie, co jeszcze radnemu odpowiedzieć. Dodał, że zgodnie z wcześniejszą wypowiedzią Przewodniczącego KR, istnieje w Statucie Gminy Rogoźno zapis, gdzie zarówno radny R. Szuberski jak i pozostali radni maja oręż w ręku i mają prawo z tego korzystać, i tego też nie kwestionuje. Poprosił aby radny R. Szuberski nie wmawiał mu, że nie udziela konkretnej odpowiedzi na jego pytania.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że termin, który przytoczył, to nie było terminowe zwołanie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że trudno dyskutować z radnym, ponieważ chce on mieć zawsze rację. Podkreślił, że jest otwarty na każde propozycje lub wnioski Rady. Dodał, że jeśli radnego nie zadawala to co on mówi, to jest to jego zdanie.

Sołtys Z. Nowak w ramach wyjaśnieni dla osób, które przysłuchują się ostrej wymianie zdań pomiędzy Janusem – burmistrzem a Janusem – radnym powiedział, że spór ten rozpoczął się ok. 7 lat temu, kiedy Pan radny Janus nie chciał być maszynką do głosowania Pana burmistrza i odszedł z klubu popierającego Pana burmistrza i do dzisiaj został gdzieś na boku. Dodał, że myśli, że znając charakter radnego H. Janusa, spór ten będzie dalej trwać i radny H. Janus nie będzie maszynka do głosowania Pana burmistrza. Następnie wyjaśnił historię tych „szczęsnych i nieszczęsnych dróg, które w kadencji 2002-2006 nasza gmina nie składała żadnych wniosków w sprawie budowy dróg tzw. dojazdy do pól. Dodał, że w kadencji 2006-2010 radni się dowiedzieli i zmobilizowali Pana burmistrza i wnioski poszły. Poinformował, że 3 lata zostały przespane a można był w terenach wiejskich drogi zbudować. Dodał, że wówczas radni mieli zdecydować , którego roku jaka droga będzie budowana  i pamięta jak na Komisji radni zdecydowali i przygotowali projekt w którym roku jak droga będzie budowana. Dodał, że uchwała została podjęta i kiedy przyszedł czas jej realizacji w nieszczęsnych Owieczkach stało się jak się stało, że z pewnych względów ( czy jest to prawda, czy nie że w centrum wsi nie można budować dróg) twierdzi, że jest to pół prawdy ponieważ w Gościejewie została budowana od boiska w stronę Pana Banasiaka. Zapytał, czy nie jest to centrum wsi?? Można powiedzieć, że nie ale w Owieczkach ktoś powiedział, że jest. Nadmienił, że taka oto jest historia i radni wybrali mniejsze zło, tak jak zresztą w tej kadencji, gdzie radni również wybierają mniejsze zło, bo chcieliby zrobić więcej dla mieszkańców.

Poinformował, że kosztorys opiewał na kwotę 1,5 mln/zł, udało się drogę zrobić za ok. 900 tys./zł i jeśli Pan burmistrz jest taki dobry i kochający mieszkańców Owieczek, to mógł za tą pozostałą kwotę zalać ten bruk.

Reasumując swoją wypowiedź sołtys Nowak dodał, że spór ten tak szybko się nie zakończy, chyba że drogi samorządowe braci Janusów gdzieś się rozejdą. Nadmienił, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić.

Burmistrz B. Janus odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Nowaka, odpowiedział, że pamięta jak 7 lat temu siedzieli u niego w gabinecie i sołtys strasznie optował za tym, żeby podnieść podatek rolny, bo trzeba na wsiach robić inwestycje. Poinformował, że wówczas jedyny z klubu radnych radny H. Janus był za jego obniżeniem, choć jest to pewnie sołtysowi ciężko zapamiętać. Nadmienił, że uzgodniono wówczas, że podatek rolny obniża się o ileś, bo sołtys apelował, że trzeba robić inwestycje na wsiach, a przyszedł na sesje i zagłosował za obniżeniem podatków i od tego wszystko wówczas się zaczęło. Poinformował, że dokładnie o tym pamięta i nie musi Pan sołtys przypominać. Następnie burmistrz wyjaśnił, że gmina w latach 2002-2004 nie przespała, tylko w roku 2002 na początku stycznia było 4 mln zobowiązań z tego 3,5 mln wymagalnych zobowiązań, gdzie szkoły nie mogły zakupić farb i innych rzeczy i to było tym przespaniem, gdzie  wzięty został kredyt na spłatę poprzednich zobowiązań. Dodał, że sołtys może tego nie pamiętać , bo pamięta się to, co chce się pamiętać do danej chwili. Nadmienił, że sołtys był wówczas radnym i zapewne tez za tymi Owieczkami głosował.

 Radny H. Janus sprostował wypowiedź Pana burmistrza i wyjaśnił, że głosował wtedy za tym, żeby podatki zostały na dotychczasowym poziomie. Dodał, że zgłaszał również aby drogi budować z FOGR, ale powiedziano, że nie ma środków, a środki były. Dodał, że były 4 mln i było dobrze teraz jest 15 mln i tez jest dobrze.

Zapytał, czy jak przyjdzie następca Pana burmistrza, to co wówczas Pan burmistrz powie, że zostawiono 15 mln?

Dodał, że radni uwierzyli w to, że z FOGR nie można budować drogi w centrum wsi, bo tak mieli tłumaczone.

Radny H. Janus dodał, że gdyby zastępca kłamał, to Pan burmistrz siedział z boku i mógł tą wypowiedź sprostować. Dodał, że może zastępca i burmistrz mieli inne zdanie i rządzili w dwóch gminą różnymi ulicami.

Burmistrz B. Janus jeszcze raz powrócił do zapisu protokołu z sesji z dnia 29 października 2008 r., kiedy pan radny wnioskował o nieprzedłużanie odcinka drogi do szosy ryczywolskiej. Dodał, że radny może sobie i wszystkim radnym na głos odczytać ten zapis protokołu, może wtedy to zrozumie.

Radny H. Janus odpowiedział, że jest to zdanie wyjęte z kontekstu i Pan burmistrz też tego nie rozumie.

Radny A. Nadolny zapytał, czy Pan burmistrz lub Przewodniczący Rady mogliby się odnieść do wypowiedzi Przewodniczącego KR jak i radnego R. Szuberskiego, jeśli chodzi o RKS „Wełna” i terminowe wysyłanie materiałów.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że do terminowego wysyłania materiałów już się odniósł i nie potrafi inaczej wyjaśnić, dlaczego do jednym materiały trafiają w terminie a do innych nie. Poinformował, że ze swej strony dopilnowuje tego, żeby materiały wysłane zostały zawsze na czas i uzgadniane jest to z pracownikiem BR.

Dodał, że może wysyłkę materiałów zrobić jeszcze kilka dni wcześnie, tylko prosi aby zauważyć również to, że on również oczekuje na materiały, które często do niego nie przychodzą w terminie. Poprosił, aby radni zwrócili uwagę również na siebie, że gdy oczekuje odpowiedzi od nich ( chociażby wniosek Pani Zofii Zywert wysłany miesiąc wcześniej), też nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dodał, że stara się jak najlepiej, ale to do radnych należy stwierdzenie, czy Przewodniczący sprawuje właściwie, czy też nie.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że temat RKS „Wełna” rozpatrywany był przez KR w ubiegłym tygodniu, a on jeszcze tego nie analizował.

Radna R. Tomaszewska odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, powiedziała, że Pan Przewodniczący zapewnia, że stara się jak może, i radni z pewnością najczęściej to szanują, ale nawiązując do dzisiejszej sesji zapytała dlaczego podczas głosowania uchwały w sprawie apelu do RIO o terminowe przesyłania zawiadomień o posiedzeniach izby Pan Przewodniczący zagłosował „przeciw”. Zapytała, czyje interesy Pan Przewodniczący reprezentuje Rady Miejskiej, czy RIO? Zapytała, czyim jest Przewodniczącym – Rady Miejskiej, czy RIO?

Przewodniczący odpowiedział, że głosując reprezentuje siebie i głosuje zgodnie z własnym sumieniem i zgodnie z własnymi przemyśleniami ponieważ taki ma prawo.

Odpowiedział, że on też nie pyta dlaczego radna głosuje nieraz  inaczej niż on, ponieważ nie ma takiego prawa.

Dodał, że jako radny ponosi za to osobistą odpowiedzialność i nie musi się radnym tłumaczyć dlaczego głosuje tak a nie inaczej.

Dodał, że w dalszym ciągu będzie głosował tak jak mu sumienie dyktuje i się tego nie wstydzi.

Radna R. Tomaszewska odpowiedział, że tym apelem nikogo radni nie obrazili, niedomagali się rzeczy niemożliwych- było to coś co ma służyć interesom gminy a nie interesom Szuberskiego, Tomaszewskiej, czy Kutki. Dodała, że zależy radnym na obronie tych uchwał, które większość radnych uważa za słuszne.

Zapytała, „Pannie Przewodniczący Pan głosuje przeciwko takiemu apelowi? Jest to dla nas bulwersujące”.

Przewodniczący powiedział, że są to dość mocne słowa, ale chyba ma prawo mieć własne zdanie i chyba nie jest tego radna w stanie zakwestionować.

Radny A. Nadolny zapytał, czy dobrze usłyszał, że kiedy radna Tomaszewska zapytała, kogo Pan Przewodniczący reprezentuje, Pan  odpowiedział, że siebie.

Dodał, że myślał, że reprezentuje on mieszkańców, którzy go wybrali.

Przewodniczący odpowiedział, że radny bardzo dobrze usłyszał, ponieważ głosuje on zgodnie z własnym sumienie i zgodnie z własnym zdaniem i chyba tego radny nie zakwestionuje.

Radny R. Szuberski powiedział, że Przewodniczący otrzymał zawiadomienie o postępowaniu Kolegium w stosunku do podjętych przez Radę uchwał i z jeden strony nie chce w tym uczestniczyć a z drugiej uważa, że radni nie powinni tam zająć określonego stanowiska i się wypowiedzieć, tylko co sobie uchwalą to sobie uchwalą.

Dodał, że trzeba reprezentować Radę i bronić tego, co Rada uchwaliła, ponieważ widzi możliwe rozwiązanie w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał Panią skarbnik, z kim zostały już podpisane umowy na ryczałt na kwotę 26.000 zł?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że są to umowy podpisane z pracownikami, którzy na co dzień korzystają z pojazdów i jest to od 100 do 300 km. miesięcznie ( 7 osób) w zależności od czynności, jakie pracownik wykonuje i są to umowy zawarte na czas nieokreślony.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie, jak można podpisywać z kimś umowę miesiąc wcześniej.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że są to umowy podpisane z pracownikami do jazdy wyłącznie po terenie Gminy. Dodał, że jeśli pracownik jedzie w delegację poza teren gminy, otrzymuje normalną delegację.

Radny H. Janus zapytał, ile w budżecie przeznaczonych jest środków finansowych na wyjazd na obóz dla OSP Gościejewo, ponieważ Zarząd OSP wnioskował o 20.000 zł, w budżecie jest 10.000 zł w ramach konkursu ofert GKRPA, a Pan burmistrz na zebraniu powiedział, że tak jest 20.000 zł. Zapytał, czy Pani skarbnik to potwierdza?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że o ile dobrze pamięta, to przeznaczona kwota wynosi 10.000 zł.

Dodała, że przemyśli to i dokona zmiany § wydatkowego tak, żeby było to poza konkursem.

Radny H. Janus dodał, że niepotrzebnie Pan burmistrz wprowadził w błąd.

Radna R. Tomaszewska powiedział,  że bardzo ją nurtuje pewna sprawa. Poinformowała, że na stronie internetowej Urzędu jest wręcz dyskryminacja Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Poinformował, że nigdy nie zależnie od tego, co w tej szkole się dzieje nie są zamieszczane żadne informacje.

Dodał, że ostatnie wydarzenie, które miało miejsce w listopadzie Jubileusz 110-lecia Szkoły, uważa, że jest tak ważnym wydarzeniem , że powinno się znaleźć na szkole promującej naszą Gminę i powinno to mieć odzwierciedlenie na szkole naszego Urzędu. Poinformowała, że zadała takie pytanie podczas posiedzenia KSSOiK Pani Sekretarz, która obiecała, że sprawę wyjaśni. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi.

Radny H. Janus dodał, że w Głosie Rogoźna również nie wszystkie informacje zostały zamieszczane.

Poinformował, że przekazał do zamieszczenia zdjęcia i artykuł z dwudniowego wyjazdu do Hanoweru i najwidoczniej również ktoś niema ochoty go zamieścić.

Odpowiadając na pytanie radnej R. Tomaszewskiej , Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśnił, że informacja na stronie Urzędu rzeczywiście się nie pojawił, ale nie wytykając nikomu, na stronie Starostwa, który jest organem prowadzącym tej szkoły, również żadna informacja się nie pojawiła. Dodał, że na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona chociaż dość krótka informacja o tym, że podczas tej uroczystości Pani Ewa Mroczyk otrzymała tytuł Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej. Dodał, że faktem jest, że nie było materiałów.

Radna R. Tomaszewska dopowiedziała, że nie jest prawdą, że nie było materiałów ponieważ Pan B. Cisowski podczas całego przebiegu uroczystości robił mnóstwo zdjęć, ponadto podczas rozmowy z nim radna R. Tomaszewska przekazała, że na stronie Szkoły jest pełna informacja, z której B. Cisowski może skorzystać i zamieścić na stronie internetowej Urzędu.

Radny M. Kutka zapytał, czy inne szkoły, których organem prowadzącym jest starosta znajdują swoje odzwierciedlenie na stronie Urzędu?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że skupiła się jedynie na tej szkoły, ponieważ takie zadano jej pytanie.

Radny H. Janus dodał, że gdyby ktoś chciał zamieścić jakiś artykuł na stronie www.gościejewo.pl, to zostaną zamieszczone wszystkie artykuły bez względu na to, kto to prześle.

Radny M. Kutka nadmienił, że kompletnie nie rozumie tłumaczenia, że nie było materiałów, skoro pracownik Urzędu był na uroczystości i robił zdjęcia. Zapytał, czy aparat się popsuł, ktoś go zrzucił, czy co się stało?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na stronie oprócz zdjęć zamieszczana jest również część opisowa.

Radny M. Kutka powiedział, że nie wierzy w to, że każdy zawsze oprócz zdjęć przekazuje informację tekstową.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że pracownik Urzędu pisze informację, jeżeli dotyczy to Urzędu.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że podpisuje się pod zdziwieniem  radnej R. Tomaszewskiej ponieważ jest to oburzające, ponadto w Głosie Rogoźna, który wydawany został w nakładzie 3.000 szt. też nigdy nie widział wzmianki o tym Jubileuszu w Cegielskim.

 Na zakończenie Z-ca burmistrza K. Ostrowski w imieniu Urzędu przeprosił za zaistniałą sytuację.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 15 - zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21:25

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 20 lutego 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf