Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXVII/2016 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKOŁ nr XXVII/2016

z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 22 czerwca 2016r. o godz.16.00

 

XXVII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa nadzień 22 czerwca 2016 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

1. Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę. Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.
  1. Dyskusja.
 6. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. Dyskusja.
 7. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.
  1. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 409, położonej w Rogoźnie przy ul. Miodowej/ Al. Marszałka Piłsudskiego, w trybie bezprzetargowym,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
  4. powołania spółdzielni socjalnej,
  5. zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie na Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania Statutu,
  6. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  7. zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku,
  8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwałRady Miejskiej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolnegłosyiwnioski.
 14. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Do porządku obrad w formie autopoprawki pan Przewodniczący Janus wniósł, zmianę w tytule uchwały 8e), uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu; oraz dodał ppkt 8j) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018, ppkt 8k) projekt uchwały w sprawie zmiany terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Porządek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcieprotokołuz XXVI sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak pytań.

 

Ad. 5. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.

Jako pierwszy w tym temacie głos zabrał pan sekretarz Gminy Rogoźno – pan Marek Jagoda. W zakresie informacji o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Powiatem Obornickim oraz Województwem Wielkopolskim przekazuję, co następuje:

W okresie od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku podjętych został szereg uchwał mających na celu udzielenie pomocy finansowej w ramach współpracy Gminy Rogoźno z Powiatem Obornickim i Województwem Wielkopolskim. A mianowicie:

Uchwała

Przedmiot pomocy finansowej

Kwota dofinansowania przewidziana w uchwale

Uchwała nr IX/54/15 Rady Powiatu Obornickiego z 25.06.2015 r.

Pomoc finansowa dla Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla mieszkańca wsi Gościejewo, tj. na zakup materiałów budowlanych do odbudowy kotłowni

2.000,00 zł

Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 29.06.2015 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2038P na odcinku Parkowo-Józefinowo poprzez poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 4,5 m

150.000,00 zł

Uchwała nr VIII/203/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29.06.2015 r.

Wyrażenie zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

30.522,00 zł (kwota dotacji na projekty wskazane w uchwale do realizacji na terenie Gminy Rogoźno)

Uchwała nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 26.08.2015 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej

5.800,00 zł

Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 19.10.2015 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej

900.000,00 zł (po przetargu kwota dofinansowania 424.000, 00 zł)

Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 22.03.2016 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Obornikach

500.000,00 zł

Ponadto pomiędzy Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim oraz Województwem Wielkopolskim prowadzona była bieżąca współpraca w zakresie realizacji ustawowych zadań nałożonych na organy wykonawcze tych jednostek. W tym:

a) w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wyróżnić można między innymi:

 • opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji administracyjnych i różnorodnych rozstrzygnięć w toku postępowania szczególnie w zakresie planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska,
 • wydawanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew,
 • współpracy przy wspólnym wykonywaniu zadań na podstawie zawartych umów i porozumień,

b) w zakresie zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie: Wydział ten współpracuje przede wszystkim z Wydziałem Geodezji i Nieruchomości oraz Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie. W ramach tych zadań między innymi:

 • uzyskiwane są przez Gminę Rogoźno warunki lokalizacji oznakowania dróg, bądź usytuowania infrastruktury drogowej takiej jak przystanki wjazdy, zjazdy,
 • uzgadniana jest lokalizacja sieci uzbrojenia terenu,
 • uzyskiwane są pozwolenia na budowę, albo dokonywane są zgłoszenia zamiaru budowy dla przedsięwzięć, w których inwestorem jest Gmina Rogoźno,
 • uzyskiwane są pozwolenia wodnoprawne np. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych.

Sprawozdanie w tym temacie nadesłane z Kancelarii Sejmiku odczytał pan radny Paweł Wojciechowski:

„Szanowna Pani,

w nawiązaniu do pisma z dn. 2.06.2016 r. nr BR.0002.27.2016.AM, kierowanego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, w zakresie działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w 2016 roku Sejmik nie podejmował uchwał dotyczących bezpośrednio Gminy Rogoźno.

Uchwały takie były podejmowane w latach poprzednich:

 • Uchwała Nr XXXVII/518/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
 • Uchwała nr XLIII/837/14 SWW z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Ponadto, delegacja Miasta Rogoźna była obecna na XXXIV Sesji Sejmiku w dn. 27 maja 2013 r. i przedstawiła prezentację oraz wniosek dotyczący budowy obwodnicy Rogoźna. Sprawa została skierowana do Zarządu Województwa Wielkopolskiego.”

Pan przewodniczący Janus udzielił głosu panu Staroście Obornickiemu – Adamowi Olejnikowi w powyższym temacie.

Pan Starosta powiedział, że współpraca pomiędzy Gminą Rogoźno, a Starostwem Powiatowym układa się bardzo dobrze. Na przestrzeni 2015/2016 roku urzędy współpracowały na różnych płaszczyznach, które w kilku słowach pan starosta omówił. Dodał, że współpraca odbywa się w zakresie, wydawania decyzji, postanowień, warunków zabudowy,  pozwoleń wodnoprawnych. Pan Starosta podziękował, za udział w projekcie jakim jest rozbudowa szpitala w Obornikach, nadmienił też przy okazji, że współpraca na płaszczyźnie finansowej jest też ważnym elementem, który składa się na współpracę. W tej chwili odbywa się już drugi etap rozbudowy szpitala, został ogłoszony przetarg, wykonawca również został wybrany i pozostaje tylko zawarcie umowy partnerskiej– dodał pan Olejnik. W dalszej części swojej wypowiedzi pan starosta poinformował radnych, że termin oddania szpitala mija po 10 miesiącach od momentu podpisania umowy, będzie to scylowało ok marca lub kwietnia. Kolejnym sztandarowym programem, jest usuwanie azbestu z terenu Powiatu Obornickiego (na terenie powiatu jest 7 ton azbestu), w tej kwestii odbył się już przetarg, oferty złożyło 7 firm, natomiast wygrała firma z Dębna, województwo zachodnio – pomorskie (umowa została podpisana na usunięcie 440 ton materiału szkodliwego). Ostatnim ważnym elementem współpracy poruszonym przez pana starostę był temat remontów i inwestycji np. chodnik za jeziorem, koncepcja przebudowy drogi Rogoźno – Murowana Goślina, dotacja na przebudowę drogi Parkowo – Józefinowo, wspomniana inwestycja dotycząca szpitala oraz oświata – subwencja oświatowa na prowadzenie gimnazjum (1mln 280 tys. zł). Pan starosta mówiąc o współpracy, poinformował, że ważnym tematem jest zimowe utrzymanie dróg – współpraca ta również układa się bez większych zastrzeżeń, a w związku z tym, że na terenie Rogoźna mieści się siedziba Zarządu Dróg, tym bardziej gmina posiada bezpośredni wgląd, na toczące się działania. Odbywa się również współpraca z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie jest aż tak mocno zauważana, ale ona jest powiedział pan Olejnik, współpraca na płaszczyźnie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, obrony cywilnej, jak i kwalifikacji wojskowej. Współpraca w zakresie zdrowia publicznego – ratownictwo medyczne, kontraktowanie, oraz aktywne działanie w radzie SP ZOZ.

W powyższym temacie głos zajął pan radny Zbigniew Chudzicki, poruszając kwestie chodnika w Garbatce – zapytał, czy powiat będzie tą inwestycję realizował samodzielnie, czy wspólnie z samorządem gminy? Pan Starosta Olejnik odpowiedział, że w budżecie na drobne remonty jest przewidziana kwota 300 tys. zł i nie ma więcej środków przeznaczonych na cele drogowe. Wszystkie środki zostały przeznaczone na szpital i jeżeli ta inwestycje zostanie doprowadzona do końca, dopiero wtedy będzie można zająć się sprawami drogowymi. Realizacja tego zadania nastąpi w miarę posiadanych środków – jednak na dzień dzisiejszy nie będzie to wykonywane.

Pan burmistrz Roman Szuberski uzupełnił temat współpracy z województwem o wykonanie chodnika na ulicy Kotlarskiej i Kościuszki do ulicy Sądowej, w tym roku będzie kontynuacja tego zadania od ulicy Sądowej do ronda finansowane ze środków województwa wielkopolskiego. Dodał, że w kwestii współpracy gminy z powiatem w sprawie chodnika w Garbatce, to udział gminy w tym zadaniu wynosi 210 tys. zł, 90 tys. zł jest udział powiatu, jeżeli będzie to finansowe 50/50 uwzględniając wcześniejsze środki, to taka propozycja przez burmistrza zostanie złożona dla powiatu.

 

Ad. 6. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska powiedziała, iż w związku z tym, że radni otrzymali materiały formą wypoczynku letniego – prosi o ewentualne pytania w tym temacie. Pytań nie zgłoszono.

Planowane formy wypoczynku letniego w placówkach oświatowych Gminy Rogoźno Lato 2016

L.P

Forma wypoczynku

organizator

termin

Liczba uczestników

Źródło finansowania

1.

dyżur przedszkola

Przedszkole Parkowo

sierpień 

ok. 20

budżet przedszkola

2.

dyżur przedszkola

Przedszkole nr 1

lipiec

ok. 40

budżet przedszkola

3.

dyżur przedszkola

Przedszkole nr 2

sierpień 

ok. 45

budżet przedszkola

4.

wymiana polsko-niemiecka

Gimnazjum nr 1

lipiec 

ok. 30

środki pozabudżetowe (Współpraca polsko – niemiecka)

5.

wycieczka do Wągrowca

SP Pruśce

lipiec

ok. 40

GKRPA

6.

wycieczka

ZS Parkowo

lipiec

ok. 40

GKRPA

7.

wycieczka x 2

SP Budziszewko

czerwiec

ok. 40

GKRPA

8.

wakacyjne warsztaty

TPD + Gimnazjum nr 2

27.06.2016 – 01.07.2016

ok. 40

Dotacja Gmina Rogoźno

9.

Wycieczka do Wągrowca

SP 3

04 lipca

17

GKRPA

10.

Wycieczka do Obornik - basen

ZS Gościejewo

sierpień

30

GKRPA + wpłaty rodziców

                                        Ogółem liczba dzieci objętych formami opieki i wypoczynku

342

 

 

Ad. 7.Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto założenie, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosowane są zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.). Rokiem obrotowym w spółce jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego. Bilans sporządza się w wersji pełnej. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej, ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do ustawy. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzaju na kontach zespołu 4 i równolegle, za pośrednictwem konta 490, według funkcji na kontach zespołu 5 i 6.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

W 2015 roku spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Źródłem finansowania wszystkich aktywów trwałych są środki własne firmy.

Wartość nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w 2015 roku 

1

B.O.

 

896 492,27

2

Nakłady poniesione w 2015 roku

 

210 293,75

 

sieci wodociągowe (Różana, Seminarialna, Słomowo /rozbudowa w Józefinowie/, Budziszewko /rozbudowa/, Sobolewskiego, Cieśle, Międzylesie, W. Poznańska, Łąkowa /rozbudowa/)

153 705,20

 

 

agregaty pompowe - woda

17 597,94

 

 

pompy - ścieki

11 392,65

 

 

przebudowa biura księgowości

10 092,52

 

 

aeratory - SUW Słomowo

17 505,44

 

3

Środki trwałe w budowie oddane do użytkowania w 2015 roku

 

205 173,24

 

sieci wodociągowe

148 584,69

 

 

agregaty pompowe(SUW Rogoźno i Słomowo))

17 597,94

 

 

pompy - ścieki

11 392,65

 

 

przebudowa biura księgowości

10 092,52

 

 

aeratory - SUW Słomowo

17 505,44

 

4

Środki trwałe w budowie na 31-12-2015 roku

 

901 612,78

 

budowle wodociągowe i kanalizacyjne (modernizacja SUW Rogoźno, rozbudowa wodociągu w Nienawiszczu i na ul. Łąkowej, wodociągi: w Jaraczu, w Tarnowie, w Cieślach, w Międzylesiu, W. Poznańska, kanalizacja Jaracz, studnia głębinowa SUW Rogoźno)

901 612,78

 

 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2015 r.

 

 

 

Zmiany wartości w ciągu roku obrotowego

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

 

 

 

/zł/

Zwiększenie

Inne

Zmniejszenie

/zł/

 

 

 

 

/zł/

/zł/

/zł/

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Grunty

136,50

0,00

 

 

136,50

 
 

2

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

6 535 088,33

158 677,21

 

0,00

6 693 765,54

 

b/ dotychczasowe umorzenie

3 582 493,68

257 390,78

6 263,52

0,00

3 846 147,98

 

c/ wartość netto

2 952 594,65

 

 

 

2 847 617,56

 

3

Urządzenia techniczne i maszyny

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

1 263 947,94

46 496,03

 

8 915,18

1 301 528,79

 

b/ dotychczasowe umorzenie

1 095 068,93

55 013,88

-6 263,52

8 915,18

1 134 904,11

 

c/ wartość netto

168 879,01

 

 

 

166 624,68

 

4

Środki transportu

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

183 063,20

0,00

 

0,00

183 063,20

 

b/ dotychczasowe umorzenie

172 244,27

4 476,80

 

0,00

176 721,07

 

c/ wartość netto

10 818,93

 

 

 

6 342,13

 

5

Pozostałe środki trwałe

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

72 149,39

0,00

 

0

72 149,39

 

b/ dotychczasowe umorzenie

67 491,12

4 347,76

 

0

71 838,88

 

c/ wartość netto

4 658,27

 

 

 

310,51

 

 

Ogółem środki trwałe

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

8 054 385,36

205 173,24

0,00

8 915,18

8 250 643,42

 

b/ dotychczasowe umorzenie

4 917 298,00

321 229,22

0,00

8 915,18

5 229 612,04

 

c/ wartość netto

3 137 087,36

 

 

 

3 021 031,38

 

7

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

a/ wartość początkowa

33 222,60

0,00

 

7 089,90

26 132,70

 

b/ dotychczasowe umorzenie

32 823,60

399,00

 

7 089,90

26 132,70

 

c/ wartość netto

399,00

 

 

 

0,00

 

 

Zmniejszenia w ciągu roku to likwidacje pomp i programów komputerowych.

Zużycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

 

Lp.

 

 

Grupa rodzajowa

Stopień umorzenia

( % )

 

2011

2012

 

2013

2014

2015

 

 1.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

50,0

 

52,3

 

51,4

 

54,8

 

57,5

 

2.

Urządzenia techniczne i maszyny

 

 

86,0

 

84,3

 

85,3

 

86,6

 

87,2

 

3.

Środki transportu

 

93,0

86,3

91,6

94,1

96,5

 

4.

Inne środki trwałe

 

76,3

82,1

88,0

93,5

99,6

 

5.

Wartości niematerialne i prawne

 

66,7

67,9

83,6

98,8

100,0

 

                 

Spółka prowadząc działalność gospodarczą wykorzystuje również majątek dzierżawiony od Gminy Rogoźno oraz grunt na terenie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie od spółki Megawat, kserokopiarkę od firmy Ksero Partner, sieć wodociągową oraz sieć kanalizacyjną od Zakładu Murarsko-Betoniarskiego A. Dąbrowski . 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Cieślach, dzierżawiona od Zakładu Murarsko-Betoniarskiego A. Dąbrowski, została w miesiącu lutym 2016 roku nabyta od inwestora na podstawie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych. 

Spółka użytkuje też system kanalizacji podciśnieniowej w Rogoźnie na podstawie umów nieodpłatnego używania zawartych z Gminą Rogoźno.

W 2015 toku zawarliśmy z Europejskim Funduszem Leasingowym SA umowę leasingu oprogramowania - zintegrowanego systemu informatycznego firmy Unisoft.  Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy.

Majątek obcy

 

 

Wartość ( zł )

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Roczna wartość opłat

 

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

Oczyszczalnia ścieków w Rogoźnie

13 806 382,47

0,00

0,00

13 806 382,47

78 602,20

2.

Sieć wodociągowa Boguniewo

502 752,76

0,00

0,00

502 752,76

500,00

3.

Przyczepa ciągnikowa

13 500,00

0,00

0,00

13 500,00

600,00

4.

Sieć wodociągowa Owczegłowy – Wojciechowo - Sierniki

485 991,49

0,00

0,00

485 991,49

500,00

5.

Sieć kanalizacyjna w Parkowie

398 074,56

0,00

0,00

398 074,56

500,00

6.

Sieć wodociągowa Wełna-Jaracz- Rożnowice

545 884,74

0,00

0,00

545 884,74

500,00

7.

kanalizacja Rogoźno, Garbatka, Ruda

15 759 548,96

0,00

0,00

15 759 548,96

189 077,61

8.

Sieć wodociągowa Garbatka-Dziewcza Struga

75648,56

0

0,00

75648,56

500,00

9.

Sieć wodociągowa Studzieniec

27058,82

0

0,00

27058,82

500,00

 10.

Grunt (KW działki: 2364/1) teren oczyszczalni ścieków w Rogoźnie (nie podano w umowie wartości działki)

1,00

0,00

0,00

1,00

12 516,00

11. 

Kserokopiarka

1 990,00

0,00

0,00

1 990,00

1 788,00

 12.

* Sieć wodociągowa Cieśle (Dąbrowski)

0,00

68 256,10

0,00

68 256,10

4 065,04

13. 

* Sieć kanalizacyjna Cieśle (Dąbrowski)

0,00

88 654,47

0,00

88 654,47

 

Razem dzierżawy

31 616 833,36

156 910,57

0,00

31 773 743,93

289 648,85

14.

Kanalizacja podciśnieniowa

17 605 031,91

0,00

0,00

17 605 031,91

nieodplatne użytkowanie

15. 

Leasing operacyjny oprogramowania Unisoft

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

56 364,60

 

Razem pozostałe

17 605 031,91

120 000,00

0,00

17 725 031,91

56 364,60

 

 

49 221 865,27

276 910,57

0,00

49 498 775,84

346 013,45

 

OGÓŁEM

 

* 4065,04 zł, to wartość dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną (Dąbrowski), za cały czas trwania umowy tj. od 09-11-2015 do 07-02-2016

 
             

Kapitały

Kapitał własny spółki o wartości 4 275 155,46 zł tworzą:

*kapitał zakładowy, który wynosi 3 818 000,00 zł i dzieli się na 7636 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Cały kapitał zakładowy objęty jest przez jednego udziałowca – Gminę Rogoźno. W 2015 roku nie nastąpiły zmiany  wysokości kapitału zakładowego w porównaniu ze stanem z bilansu otwarcia.

*kapitał z aktualizacji wyceny – 601385,76 zł. W roku bilansowym nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał w 2015 roku nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

*kapitał zapasowy wynosi 0,00 zł. W porównaniu z bilansem otwarcia nie zaszły zmiany. 

*strata z lat ubiegłych do pokrycia w kwocie 512 520,64 zł:

- 449686,69 strata z lat ubiegłych

-   62833,95 błąd istotny stwierdzony w 2015 roku

*zysk netto 2015 roku w kwocie 368 290,34 zł.

 

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów własnych spółki przedstawia tabela nr 5.

 Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2015 r.

 

 

2014

2015

 

 

bieżący rok obrotowy

ubiegły rok obrotowy

1

2

3

4

I.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

3630529,04

3969699,07

korekty błędów podstawowych

 

 

I.a.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

3630529,04

3969699,07

1.

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

3818000,00

3818000,00

1.1.

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

 

 

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

 

wydania udziałów

 

 

b)

zmniejszenie (z tytułu)

 

 

umorzenia udziałów (akcji)

 

 

1.2.

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

3818000,00

3818000,00

2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

 

 

2.1.

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

 

 

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

 

b)

zmniejszenie - uzupełnienie aportem

 

 

2.2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

 

 

3.

Udziały (akcje) własne na początek okresu

 

 

a)

zwiększenie

 

 

b)

zmniejszenie

 

 

3.1.

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

 

 

4.

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

1476,19

0

4.1.

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

-1476,19

0

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

0

różnica z przeszacowania zbytych środków trwałych

 

 

z podziału zysku (ustawowo)

 

 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 

 

b)

zmniejszenie (z tytułu)

1476,19

0

pokrycia straty

1476,19

0

1

2

 

 

4.2.

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

0,00

0

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

601385,76

601385,76

5.1.

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 

0

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

 

b)

zmniejszenie ( z tytułu )

 

0

zbycia środków trwałych

 

 

5.2.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

601385,76

601385,76

6.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

 

 

6.1.

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

 

 

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

 

b)

zmniejszenie (z tytułu)

 

 

6.2.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

 

 

7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-593310,65

-788856,72

7.1.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

 

 

korekty błędów podstawowych

 

 

7.2.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

 

 

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

 

podziału zysku z lat ubiegłych

 

 

b)

zmniejszenie - wypłata dywidendy

 

 

7.3.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

 

 

7.4.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

593310,65

788856,72

korekty błędów podstawowych (zmniejsz./zw. straty)

 

 

7.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

593310,65

788856,72

a)

zwiększenie (z tytułu)

 

62833,95

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

195546,07

 

b)

zmniejszenie (pokrycie z zysku r. poprzed./z  kapitału zapasowego)

 

339170,03

7.6.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

788856,72

512520,64

7.7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-788856,72

-512520,64

8.

Wynik netto

339170,03

368290,34

a)

zysk netto

339170,03

368290,34

b)

strata netto

 

 

c)

odpisy z zysku

 

 

II.

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3969699,07

4275155,46

.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego

podziału zysku (pokrycia straty)

3969699,07

4275155,46

Dane o stanie rezerw

Stan rezerw na zobowiązania (na świadczenia pracownicze) na 31-12-2014:  224 735,00 zł

- w tym:

* długoterminowe:  190 149,00 zł

* krótkoterminowe:   34 586,00 zł.

Stan rezerw na zobowiązania (na świadczenia pracownicze) na 31-12-2015:  250 105,00 zł

- w tym:

* długoterminowe:   105 589,00 zł

* krótkoterminowe:  144 516,00 zł.

Pracownikom spółki, na podstawie zakładowego regulaminu wynagradzania, przysługują nagrody jubileuszowe oraz na podstawie Kodeksu pracy i zakładowego regulaminu wynagradzania odprawy emerytalno-rentowe. Są to świadczenia zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń pracownicy nabywają przez cały okres ich zatrudnienia w Aquabellis. Rodzi to zobowiązanie firmy w stosunku do pracowników w przyszłości. Rezerwy na świadczenia pracownicze powodują uzupełnienie kosztów operacyjnych bieżącego okresu sprawozdawczego o koszty, które staną się zobowiązaniem w przyszłych okresach, ale są związane z przychodami bieżącego okresu. Decyzję o tworzeniu rezerw po raz pierwszy podjęto w 2012 roku.

Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze powinna być dokonana metodą aktuarialną. Wycenę dla naszej spółki na dzień 31-12-2015 r.  dokonała firma Morison Finansista Corporate Finance Spółka z o.o. w Poznaniu. Za podstawę wyliczeń aktuariusz przyjął poziom wynagrodzeń pracowników za 2015 r. oraz planowany 1,0% coroczny wzrost wynagrodzeń, czas trwania życia na podstawie danych GUS, faktyczną i przewidywaną rotację pracowników, stopę dyskontową w oparciu o stopę zwrotu z 10-letnich obligacji skarbowych w średniej wysokości 3,5 %, określony w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek przejścia na emeryturę, poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie projektu ustawy budżetowej i uzasadnienia do tej ustawy – w wysokości 1,7 % na 2016 r. i  1,8% na 2017 r., 2,5% na 2018 r., 2,5% na 2019 r. oraz 2% do końca projekcji.

Dane o odpisach aktualizujących

Wielkość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego przedstawiono w tabeli nr 6.

W 2015 roku rozwiązano część, utworzonego w 2010 roku, odpisu aktualizującego wartość zapasu zalegających materiałów. Materiały zostały rozchodowane na cele eksploatacyjne. Rozwiązano odpis w kwocie 1436,36 zł.

Stan odpisu aktualizującego wartość materiałów na koniec 2015 roku wynosi            11 455,01 zł.

 Odpisy aktualizujące wartość należności za 2015 r.       

Lp.

Wyszczególnienie tytułu odpisów

Stan na początek roku obrotowego     (zł)

Zwiększenia  (zł)

Wykorzystanie (zł)

Rozwiązanie (wpłata)                (zł)

Stan na koniec roku obrotowego   (zł)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Należności, z których zapłatą dłużnik zalega

61 063,70

16 557,66

789,21

13 912,06

62 920,09

 

2.

Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości

1 373,45

509,29

 

0,00

1 882,74

 

3.

Należności stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego

187,20

 

47,00

0,00

140,20

 

4.

Należności od dłużników, którzy wszczęli postępowanie układowe                      z wierzycielami

0,00

 

 

 

0,00

 

5.

Razem

62 624,35

17 066,95

836,21

13 912,06

64 943,03

 

Zobowiązania i należności

Zobowiązania długoterminowe

            Na dzień bilansowy spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Inne zobowiązania krótkoterminowe

Na kwotę 241.408,31 zł innych zobowiązań krótkoterminowych składają się zobowiązania z tytułu:

 • odpłatnego przejęcia urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 231.292,01 zł
 • zakupów związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych – 7.976,30 zł
 • pracownicze składki ubezpieczeniowe na życie – 2.140,00 zł.        

Należności krótkoterminowe

Najistotniejszą pozycją należności krótkoterminowych są należności od odbiorców z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Stan tych należności na dzień bilansowy wynosi 571 756,93 zł, a kwota odpisów aktualizujących te należności to 62.891,89 zł.

Tabela nr 7 przedstawia strukturę wiekową należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków na ostatni dzień roku obrotowego.

Wymagany przez spółkę termin płatności wynosi 20 dni.

Na dzień bilansowy odstąpiono od naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie.

Odsetki od nieterminowych zapłat za wodę i ścieki naliczane są na bieżąco.

Struktura wieku należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków

 

Lp.

 

Termin

Rok

 

2011

(%)

2012

(%)

2013

(%)

2014

(%)

2015

(%)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Nieprzetermin.

46,2

49,9

56,4

56,7

54,2

 

2.

1 do 30 dni

14,2

17,4

17,1

18,4

17,0

 

3.

31 do 60 dni

8,0

5,8

4,8

5,2

6,8

 

4.

61 do 90 dni

4,9

5,0

3,4

3,7

4,1

 

5.

Powyżej 90 dni

26,7

21,9

18,3

16,0

17,9

 

Suma

100

100

100

100

100

 

Zobowiązania warunkowe

Do spółki wpłynęły kolejne wnioski o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz  o wypłacenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Roszczenia wystosowali właściciele nieruchomości, przez które przebiegają sieci wodociągowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

 • toczy się jedno postepowanie sądowe o ustanowienie służebności przesyłu na wnioskowaną wartość 9989,00 zł
 • zgłoszono wniosek o wypłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Budziszewku. Nie podano kwoty roszczenia.
 • zgłoszono wniosek o wypłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w Cieślach, na trasie przebiegu budowanej sieci wodociągowej. Trwają negocjacje w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia.
 • prywatny inwestor, który wybuduje sieć wodociągową w Rogoźnie, będzie się ubiegał o ustanowienie służebności przesyłu.

Wielkość oraz dynamika sprzedaży podstawowej w m 3 w latach 2011 - 2015

Lp.

Wyszczególnienie

Sprzedaż w m3

 

 

Dynamika

(%)

 

2011

2012

2013

2014

2015

12/11

13/12

14/13

15/14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Woda

678 752,3

690 060,1

654 416,4

676 462,3

677 085

101,7

94,8

103,4

100,1

 

2.

Ścieki

309 084,7

318 282,7

316 080,4

323 561,4

355 425,8

103,0

99,3

102,4

109,9

 

 

Razem

987 837,0

1 008 342,8

970 496,8

1 000 023,7

1 032 510,8

102,1

96,2

103,0

103,2

Wielkość i dynamika sprzedaży podstawowej w m 3 wg grup odbiorców w latach 2011 - 2015

Lp.

Wyszczególnienie

Sprzedaż w m 3

Dynamika (%)

2011

2012

2013

2014

2015

12/11

13/12

14/13

15/14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Woda gospodarstwa domowe

501884,1

501061,7

491 281,0

516 816,3

528 280,4

99,8

98,0

105,2

102,5

2.

 

Woda budżet

26127,0

23346

22 830,0

28 005,0

26 151,0

89,4

97,8

122,7

93,4

3.

 

Woda przemysł

150741,2

165652,4

140 305,4

131 641,0

122 653,6

109,9

84,7

93,8

93,2

4.

Ścieki gospodarstwa domowe

273311,7

283987,5

281 753,3

285 773,8

314 410,1

103,9

99,2

101,4

110,0

5.

 

Ścieki budżet

10983,0

9445,0

10 569,0

11 646,0

13 279,0

86,0

111,9

110,2

114,0

6.

 

Ścieki przemysł

24790,0

24850,2

23 758,1

26 141,6

27 507,7

100,2

95,6

110,0

105,2

 

Ceny netto wody i ścieków w latach 2010 – 2015

Lp.

Tytuł

2010

(zł)

2011

(zł)

2012

(zł)

2013

(zł)

2014

(zł)

2015

(zł)

1.

Woda

 

3,07

3,16

3,16

3,14

3,47

3,53

2.

Ścieki

 

6,70

6,92

6,92

7,28

8,70

8,94

3.

Opłata abonamentowa 1)

7,23

7,67

7,03

6,45

7,78

8,74

*          Taryfy ustalane były na okres od 01-08 do 31-07 następnego roku. Taryfa od 01-08-2011 roku obowiązywała do 06-11-2012 roku. Kolejne taryfa obejmowały okres 07-11- do 06-11. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, nadal obowiązuje taryfa z 11/2014.

1)        przeciętna cena uzyskana w roku kalendarzowym (przychód z abonamentu / ilość opłat abonamentowych)

Koszty i ich dynamika w latach 2010- 2015

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

Dynamika /%/

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Zużycie materiałów i energii

957 415,80

978 026,56

1 005 192,40

907 599,55

921 981,79

945 432,40

100,4

102,8

90,3

101,6

102,5

2.

Usługi obce

415 935,52

474 205,98

588 353,40

660 172,63

792 455,73

981 448,56

109,7

124,1

112,2

120

123,8

3.

Podatki i opłaty

767 620,26

786 848,85

790 385,88

858 654,72

1 219 435,79

1 248 984,06

102,6

100,4

108,6

142

102,4

4.

Wynagrodzenia

1 538 593,46

1 660 883,62

1 791 209,53

1 745 708,11

1 748 467,74

1 748 178,71

108

107,8

97,5

100,2

100

5.

Świadczenia na rzecz pracowników

361 665,58

378 469,96

430 022,60

424 900,85

414 345,96

411 439,25

104,6

113,6

98,8

97,5

99,3

6.

Amortyzacja

292 208,24

299 569,29

300 383,13

312 045,48

323 830,38

321 628,22

102,5

100,3

103,9

103,8

99,3

7.

Pozostałe koszty

67 473,96

52 879,79

54 887,23

218 216,64

108 240,51

149 910,77

78,4

103,8

397,6

49,6

138,5

8.

Wartość sprzedanych materiałów

845,12

10 190,91

1 502,00

13 540,04

1 574,93

370,00

1204,8

14,7

901,5

11,6

23,5

9.

Zmiana stanu produktów

-12 566,07

818,30

-49 414,99

-19 058,42

4 777,71

-36 216,83

-

-

-

-

-

10.

Razem

4 389 191,87

4 641 893,26

4 912 521,18

5 121 779,60

5 535 110,54

5 771 175,14

104,9

105,8

104,3

108,1

104,3

11.

Pozostałe koszty operacyjne

60 803,13

19 805,90

201 877,52

56 815,92

50 636,73

27 840,36

32,5

1019,3

28,1

89,1

55

12.

Koszty finansowe

63,78

1 662,52

1 211,85

1 445,26

6 480,26

62,01

2606,6

72,9

119,3

448,4

1

13.

Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

 

Razem koszty

4 450 058,78

4 663 361,68

5 115 610,55

5 180 040,78

5 592 227,53

5 799 077,51

104

109,7

101,3

108

103,7

W roku sprawozdawczym - 2015 - Spółką „Megawat” kierował jednoosobowy Zarząd:

 • Piotr Gruszczyński – Prezes Zarządu,

a Radę Nadzorczą stanowili do 14 kwietnia 2015 roku:

 • Jerzy Olszak – Przewodniczący,
 • Damian Bukowski – Sekretarz,
 • Bartosz Dworzański – Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników nr 192/2011, podjętą w dniu
24 marca 2011 roku oraz:

 • Jerzy Olszak – Przewodniczący,
 • Justyna Michalska – Sekretarz,
 • Zbigniew Heydrych – Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 229/2015, podjętą w dniu 14 kwietnia 2015 roku. Pani Anna Kornobis – główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507. Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie  udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

 • WCC/311/540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
 • PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

 

SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI

Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

 • kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,
 • kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,
 • kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,
 • kotłowni gazowej w OW „Za jeziorem” o mocy 175 kW,
 • kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW,
 • kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW,
 • kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW,
 • kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.

Łącznie sprzedano 31.613,4 GJ energii cieplnej, co stanowi 99,6 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

 • budownictwo mieszkaniowe      20.120,0 GJ     tj. 63,6 % (S.M., wspólnoty)
 • instytucje użyteczności publicznej     9.504,7 GJ     tj. 30,1 %  (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, telekomunikacja, apteka, policja)
 • przemysł, usługi  1.988,7 GJ     tj.   6,3 %     (BROEN, Jarmoliński, Biedronka, SANET, DIPOL, OW)

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 19.030 GJ energii cieplnej, tj. 60,2 % całej sprzedaży rocznej. Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Ich łączna długość wynosi 2 x 4.346,5 m, średnice nominalne kształtują się od 20 do 250 mm, a pojemność zładu to 57,3 m³ wody.   Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 194 m) oraz jako podziemne (2 x 4.152,5 m). Wśród sieci podziemnych wszystkie wykonane są w technologii rur preizolowanych, a udział sieci preizolowanych w całej długości sieci stanowi 95,5%.  Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej na koniec roku wyniosło 6,0455 MW, z czego u odbiorców sieciowych 5,4385 MW i u odbiorców z kotłowni lokalnych 0,607 MW. Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 14,407 MW przy czym moc osiągalna to 11,557 MW. Różnica ta to efekt przeprowadzonych w 2010 roku prac inwestycyjnych, polegających na wymianie palników przy dwóch kotłach w kotłowni sieciowej. Poszczególne kotły na tym obiekcie pracują w następujących zakresach mocy cieplnej:

 • kocioł nr 3 -  KOG-1,8  od 0,070 do 0,550 MW,
 • kocioł nr 2 -  KOG-6 od 0,750 do 4,400 MW,
 • kocioł nr 1 -  KOG-6 od 2,200 do 6,000 MW.

Takie ustawienia zakresów mocy uwzględniają rzeczywiste potrzeby cieplne naszych odbiorców sieciowych oraz pozwalają na płynność pracy poszczególnych jednostek kotłowych, przy zachowaniu wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Nadwyżka mocy gwarantuje utrzymanie ruchu kotłowni nawet w sytuacjach awarii pojedynczych kotłów.

Na koniec roku ciepło z kotłowni sieciowej dostarczane było do 18 odbiorców poprzez 37 węzłów cieplnych.

Poniższa tabela obrazuje osiągnięty przez Spółkę wynik w zakresie całej działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w 2015 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Wielkość sprzedaży [GJ]

38.107,4

39.522,5

37.889,3

31.740,9

31.613,4

 

 

 

 

 

 

 

I

Koszty ogółem:

3.269.708

3.586.645

3.621.003

3.341.424

3.267.587

 

 

 

 

 

 

 

A.

Koszty stałe w tym:

1.236.309

1.253.015

1.291.296

1.340.609

1.332.938

A.1

amortyzacja  

298.858

310.291

302.620

300.188

292.764

A.2

wynagrodzenia

630.706

630.535

664.343

707.271

684.876

A.3

     świadczenia

127.947

136.959

143.844

147.404

151.391

A.4

     materiały i energia

35.065

33.676

24.863

23.001

26.579

A.5

     usługi obce

51.312

54.616

54.139

57.182

62.088

A.6

podatki i opłaty

50.247

49.302

50.125

49.564

47.184

A.7

pozostałe  koszty stałe

42.174

37.636

51.362

55.999

68.056

 

 

 

 

 

 

 

B.

Koszty zmienne w tym:

2.033.399

2.333.630

2.329.707

2.000.815

1.934.649

B.1

      paliwo technologiczne

1.955.362

2.250.883

2.222.544

1.893.833

1.824.851

B.2

      energia elektryczna

72.730

77.647

78.427

72.652

76.425

B.3

      opłata za środowisko

2.755

2.966

2.955

2.547

1.661

B.4

      opłata zastępcza

-------

-------

23.470

29.355

29.347

B.5

      pozostałe koszty zmienne

2.552

2.134

2.311

2.428

2.365

 

 

 

 

 

 

II

Przychody ogółem

3.311.709

3.617.580

3.639.512

3.220.548

3.241.370

 

 

 

 

 

 

 

III

Wynik

42.001

30.935

18.509

- 120.876

- 26.217

 

Średnioroczna temperatura [ºC]

4,07

3,30

3,80

6,06

5,91

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy prawie takiej samej wielkości sprzedaży jak w roku 2014 nastąpił spadek zarówno kosztów stałych jak i kosztów zmiennych w stosunku do roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje fakt niższych kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt paliwa w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2015 roku wyniósł
57,72 zł/GJ, a ten sam wskaźnik za rok 2014 to 59,67 zł/GJ. Nastąpił więc spadek kosztu gazu w jednostce sprzedawanego ciepła o 3,27 %. Zjawisko to wystąpiło po raz pierwszy i stało się zapowiedzią korzystnych zmian cenowych w zakresie kosztów gazu w roku 2016 z perspektywą na rok 2017.  Pozycją kosztów zmiennych, która po raz pierwszy wystąpiła w 2013 roku jest tzw. opłata zastępcza, wynikająca z zapisów ustawy o efektywności energetycznej. Za 2015 rok opłata ta wyniosła 29.347 zł, co stanowi 1,52 % kosztów zmiennych.

Proces taryfikacji, który odbywał się w 2015 roku niczym szczególnym nie odbiegał od zdarzeń i działań z lat ubiegłych. Do 31 lipca 2015 roku stosowana była w rozliczeniach z odbiorcami XVI taryfa dla ciepła, wprowadzona od 1 sierpnia 2014 r.

Przy opracowywaniu nowej XVII taryfy dla ciepła, która weszła w życie od 1 sierpnia i obowiązywała do końca 2015 roku, Zarząd Spółki postanowił tak zaplanować koszty uzasadnione oraz zminimalizować do kwoty 50.539 zł wielkość zwrotu z kapitału, aby nowe ceny i stawki opłat nie powodowały wzrostu odpłatności u odbiorców w stosunku do cen
i stawek stosowanych do tej pory.          

Przyjmowane przy taryfikacji wielkości odnoszą się do planowanej wielkości sprzedaży, którą przyjmuje się jako średnią wartość wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat pomnożoną przez aktualną moc zamówioną dla poszczególnych grup odbiorców. Dla XVII taryfy wielkość ta wyniosła 36.367 GJ i ona była podstawą kalkulacji kosztów. Rzeczywiste warunki pogodowe miesięcy grzewczych oraz stały rozbiór ciepła pod potrzeby CWU pozwoliły na sprzedaż roczną w wysokości 31.613,4 GJ. Jest to o 4.754 GJ mniej, co stanowi prawie 13 % wielkości przyjmowanej w  kalkulacji. Taka sytuacja skutkuje oczywiście, mimo zachowania reżimu kosztów planowanych, niemożnością uzyskania planowanego w kalkulacji wyniku. Stąd, mimo niższych niż planowane kosztów (np. kosztów paliwa gazowego), działalność energetyczna w 2015 r. przyniosła wynik ujemny w wysokości 26.217,50 zł.

Działalność usługowa

Ten element działalności stanowił w 2015 roku 5,96% przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował  kwotę 205.329,09zł.Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki - 201.380,15 zł, a dodatkowo drobneusługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2015 roku Spółka wydzierżawiała konstrukcje stalowe kominów postarej kotłowni węglowej pod potrzeby sześciu operatorów telefonii komórkowej i Internetu, dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej oraz działkę nr 2364/1 Spółce Aquabellis. Zyski, ale mniejsze, osiągane są również z dzierżawy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego. Do 30 listopada 2015 roku osiągano również przychody z najmu pomieszczeń sklepowych w budynku magazynowym, zlokalizowanym przy głównej kotłowni. Umowa ta została jednak rozwiązana po uprzednim wypowiedzeniu jej przez najemcę.

Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 63.541,77 zł.

Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 141.787,32 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 29.663,06 zł pozostałych przychodów operacyjnych, składają się wartości pochodzące ze zwrotu kosztów postępowania sądowego z PZU S.A., sprzedaży złomu, z amortyzacji środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 50.826,72 zł wynikają przede wszystkim z poniesionych kosztów postępowania sądowego, wartości netto zlikwidowanego środka trwałego, odpisów dokonanych w wyniku inwentury materiałów oraz dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn.

STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 7.770.504,81 zł, przy umorzeniu 6.012.022,29 zł. W stosunku do 2014 roku nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 70.107,37 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych o wartości 90.932,46 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 20.825,09 zł.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

            Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2014 roku wynosił 4.609.950zł i dzielił się na 6.315 udziałów o wartości nominalnej 730,00 zł każdy. W stosunku do roku 2014 zmiany nie wystąpiły. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Rogoźno.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2015 roku wynosił 618.275,42 zł. W roku sprawozdawczym zmiany nie wystąpiły.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2015 roku 300.440,11 zł. W stosunku do roku 2014 zmiany nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2015 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

Przychody ze sprzedaży

w tym:

---

3.446.698,86 zł

-        ze sprzedaży ciepła

-

3.241.369,77 zł

-        ze sprzedaży usług

-

205.329,09 zł

-        ze sprzedaży materiałów

-

0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne
w tym:

-

29.663,06 zł

-        przychody z tytułu rozliczanego w czasie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego:

 -

 3.152,10 zł

-        uzysk ze złomowania odpadów i materiałów

-

484,50 zł

-        zwrot kosztów postępowania sądowego z PZU 

-

26.025,28 zł

-        zaokrąglenia

-

1,18 zł

Przychody finansowe
w tym:

-

193.065,15 zł

-        odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym lokaty)

-        otrzymane odsetki z tytułu wyroku sądowego z PZU

-

-

76.316,19 zł

116.748,96 zł

Zyski nadzwyczajne (należność główna w postępowaniu sądowym)

-

324.130,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY

 

3.993.557,07 zł

Koszty podstawowej działalności operacyjnej
w tym:

-

3.331.129,04 zł

-        koszt działalności energetycznej

-

3.267.587,27 zł

-        koszt sprzedaży usług

-

63.541,77 zł

-        koszt sprzedaży materiałów

-

0,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne
w tym:

-

50.826,72 zł

-        koszty postępowania sądowego PZU

-

46.087,90 zł

-        darowizny

-

1.500,00 zł

-        wartość netto zlikwidowanego środka trwałego

-

2.251,50 zł

-        koszty reprezentacji (wiązanka kwiatów)

-

32,00 zł

-        inwentura materiałów (niedobór niezawiniony)

-

37,01 zł

-        inwentura materiałów (wartość materiałów uszkodzonych)

-

24,00 zł

-        inwentura materiałów (odpis z tytułu trwałej utraty wartości)

-

892,46 zł

-        pozostałe (zaokrąglenia)

-

1,85 zł

Koszty finansowe

-

0,00 zł

Straty nadzwyczajne

-

0,00 zł

OGÓŁEM KOSZTY

 

3.381.955,76 zł

 

 

 

Wynik finansowy – zysk brutto

-

611.601,31 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

-

112.792,00 zł

Wynik finansowy – zysk netto

-

498.809,31 zł

 

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI 

W trakcie całego 2015 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej
w swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy poręczeń. Wolne środki lokowano w trakcie całego roku na lokatach terminowych i mimo stosunkowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły 76.316,19 zł. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne modernizacje oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych remontów czy zakupów awaryjnych. 

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Na koniec 2015 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na dwunastu etatach, z czego jedna osoba przebywała na urlopie rodzicielskim, a osoba ją zastępująca zatrudniona jest na czas zastępstwa. W stosunku do roku 2014, w związku z przejściem na rentę inwalidzką zmniejszyła się o jeden etat ilość operatorów kotłowni. W sezonie grzewczym wakat ten był uzupełniony poprzez zatrudnienie emeryta, byłego pracownika, na umowę zlecenie. Aktualną strukturę zatrudnienia (na umowę o pracę) pokazuje poniższa tabela.

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość pracujących na 31.12.2015 r.

1.

Prezes Zarządu

1

2.

Główna księgowa

1

3.

Kierownik utrzymania ruchu

1

4.

Magazynier

0,2

5.

Księgowość i administracja

0,8

6.

Operatorzy kotłów

6,5

7.

Obsługa bieżąca i remonty

0,5

Łącznie [etaty]

11,0

Wszyscy zatrudnieni pracownicy, tam gdzie jest to niezbędne, posiadają uprawnienia energetyczne do wykonywania powierzonych obowiązków. Uprawnienia te ważne są do listopada 2020 roku.

PRACE INWESTYCYJNE I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

Spółka posiada aktualny „Plan rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014 – 2017” zatwierdzony Uchwałą nr 219/2014 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej Nr 265/2015, 267/2015 i 268/2015

Lp.

Rodzaj robót

Zakres rzeczowy

Planowane nakłady [tys.zł]

jednostka

Ilość

2014

2015

2016

2017

Ogółem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

I.

 

1.

2.

3.

 

II.

 

1.

 

III.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

IV.

 

1.

2.

3.

 

V.

 

1.

 

VI.

 

1.

 

KOTŁOWNIA 13,8 MW

 

Renowacja elewacji budynku

Renowacja elewacji komina

Malowanie hali kotłów i przepompowni

 

KOTŁOWNIE LOKALNE

 

Modernizacja kotłowni w Muzeum

 

WĘZŁY CIEPLNE

 

Kościuszki 56 / Sądowa 2  - 300 kW

Kotlarska 18  - 80 kW

Gimnazjum Nr 1  - 170 kW

Seminarialna dz. nr 1471/13

ZOZ + RCK – 220 kW

 

OSPRZĘT, WYPOSAŻENIE, INNE

 

Elektronarzędzia

Sprzęt komputerowy, serwer, monitoring

Wyposażenie biurowe

 

PRZYŁĄCZA CIEPLNE

 

Do ulicy Seminarialnej dz. nr 1471/13

 

SIECI NISKOPARAMETROWE

 

Od budynku głównego do pawilonu w obiektach przy ul. Kościuszki 41

 

 

 

 

szt.

szt.

kpl.

 

 

 

kpl.

 

 

 

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl.

 

 

 

kpl.

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

57,0

 

 

 

 

 

 

 

4,0

24,0

1,0

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

45,0

 

 

 

4,0

7,0

1,0

 

 

 

20,0

 

 

 

6,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

45,0

 

 

 

 

36,0

45,0

 

 

 

 

 

4,0

5,0

1,0

 

 

 

50,0

20,0

15,0

 

 

 

45,0

 

 

 

57,0

36,0

45,0

60,0

45,0

 

 

 

16,0

41,0

8,0

 

 

 

20,0

 

 

 

6,0

 

ŁĄCZNIE NAKŁADY:

 

 

14,0

 

101,0

 

163,0

 

186,0

 

464,0

 W roku sprawozdawczym poniesiono łączne nakłady na większe zadania remontowe oraz inwestycyjne w kwocie 110.853,11 zł z czego na środki trwałe przyjęto zadania w kwocie 90.932,46 zł, jako środki trwałe w budowie zakwalifikowano wartość 15.157,05 zł, a kwota 4.763,60 zł obciążyła koszty remontów.

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych, które planuje się wykonać w 2016 r.  to zakup i montaż węzła cieplnego dla nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Seminarialnej oraz dokończenie budowy przyłącza cieplnego do tego obiektu. Powstanie również nowy, grupowy węzeł cieplny zasilający obiekty przy ul. II Armii Woj. Polskiego 4 oraz przy ul. Fabrycznej 5 (RCK, służba zdrowia, apteka, podstacja pogotowia). Zmodernizowane zostanie przyłącze niskoparametrowe i węzeł cieplny dla obiektów gminnych przy ul. Kościuszki 41. Planowana jest też renowacja elewacji komina przy kotłowni 13,8 MW.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W SPRAWIE POZWU MEGAWAT PRZECIWKO PZU S.A.  

W nocy z 2 na 3 lipca 2012 roku, wskutek silnych wyładowań atmosferycznych, doszło do znacznych uszkodzeń aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, okablowania oraz innych urządzeń w dwóch obiektach Spółki – kotłowni gazowo-olejowej 13,8 MW i kotłowni lokalnej w OW „Za jeziorem”. Zarząd Spółki zgłosił zaistniałe szkody do ubezpieczyciela majątku - PZU SA, a łączny koszt strat nadzwyczajnych zamknął się kwotą 334.130 zł netto. W procesie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, PZU SA przejęło odpowiedzialność za zgłoszoną szkodę i przyznało odszkodowanie tylko  do limitu odpowiedzialności klauzuli ubezpieczenia przepięć w wysokości 10.000 zł. Zdaniem Spółki odpowiedzialność ubezpieczyciela winna wynikać z podstawowego zakresu ubezpieczenia, który obejmuje miedzy innymi szkody powstałe w wyniku uderzenia pioruna.

Po bezskutecznym odwołaniu, w dniu 20 września 2013 roku wniesiony został do Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydziału Gospodarczego pozew przeciwko PZU S.A. Spółkę reprezentowała w tej sprawie Kancelaria Radcy Prawnego Szymona Muszyńskiegoz Poznania. Roszczenie Spółki to kwota 324.130 zł plus odsetki oraz koszty sądowe.

W dniu 8 lipca 2015 roku, po pięciu rozprawach, przesłuchaniu świadków i dwóch biegłych sądowych zapadł wyrok, który w całości uwzględnił roszczenia Spółki. PZU S.A. nie wniósł odwołania i pismem z dnia 4 sierpnia 2015 roku poinformował nas o ustaleniu kwoty do wypłaty w wysokości 465.540,24 zł:

 • 324.130,00 zł – roszczenie główne,
 • 116.748,96 zł – odsetki,
 • 24.661,28 zł – zasądzone koszty. 

W dniu 5 sierpnia 2015 roku kwota ta znalazła się na koncie bankowym Spółki.

PODSUMOWANIE:

 1. Rok 2015 pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym był praktycznie identyczny jak rok poprzedni, a sprzedaż ciepła była o 13% mniejsza od wielkości kalkulacyjnej, przyjmowanej przy opracowywaniu taryfy. Taka sytuacja przyniosła ujemnym wynik finansowy z działalności energetycznej w kwocie 26.217,50 zł.
 2. Na uwagę zasługuje fakt osiągnięcia zysku z działalności dodatkowej w kwocie 141.787,32 zł oraz wygenerowanie znaczących przychodów finansowych w wysokości 76.316,19 zł, poprzez lokowanie wolnych środków.
 3. W roku sprawozdawczym Spółka uzyskała korzystny dla siebie wyrok sądowy w sprawie przeciwko PZU S.A. za szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi w 2012 r. Całkowita kwota odszkodowania wyniosła 465.540,24 zł przy kwocie roszczenia głównego 324.130 zł.
 4. Rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 611.601,31 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 498.809,31 zł.
 5. Zarząd złożył wniosek do Zgromadzenia Wspólników, aby całość zysku netto za 2015 rok w wysokości 498.809,31 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla właściciela Spółki – Gminy Rogoźno.
 6. Na wniosek Burmistrza Rogoźna sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta z firmy IDEA AUDYT Sp. z o. o., który o badanym sprawozdaniu wydał opinię pozytywną, bez żadnych zastrzeżeń stwierdzając, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za badany rok, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy Spółki.  

W powyższym temacie nie zgłoszono pytań.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, brak pytań – uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 409, położonej w Rogoźnie przy ul. Miodowej/ Al. Marszałka Piłsudskiego, w trybie bezprzetargowym, projekt przedstawiony został przez pana kierownika Roman Piątkowskiego, brak pytań, uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, projekt przedstawiony został przez pana kierownika Roman Piątkowskiego, pan radny Chudzicki zapytał, czy jeśli przyjmując wariant optymistyczny uda się choć część tych działek zbyć, czy to znaczy że będą wykonywane kolejne inwestycje w gminie? Pan burmistrz odpowiedział, że po pierwsze musi być zrealizowana ta sprzedaż, która jest zaplanowana na ten rok, a w drugiej kolejności inwestycje, które są zaplanowane na ten rok, a rada zdecyduje jeśli będzie nadwyżka na co je przeznaczyć.Uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 4. powołania spółdzielni socjalnej, projekt uchwały został przedstawiony przez sekretarza Marka Jagodę oraz przez zaproszonych przedstawicieli Stowarzyszenia „Barka”.

Pan Przewodniczący Henryk Janus udzielił głosu  pani Renacie Tomaszewskiej, która poprosiła o krótką charakterystykę planów działalności  związanych z Spółdzielnią Socjalną oraz o ewentualne zadawanie pytań. Na wstępie poprosiła również przedstawicieli fundacji „BARKA” min. P. Dagmarę Szlandrowicz oraz Pana mecenasa Rafała Jaworskiego o przedstawienie  na czym miałaby polegać działalność owych Spółdzielni Socjalnych. Głos zajął Pan Rafał Jaworski, który przedstawił charakterystykę ośrodka, który tworzą. Ośrodek ten został powołany aby tworzyć stanowiska pracy i podmioty ekonomii społecznej w tym właśnie Spółdzielnie Socjalne. Jako ośrodek proponują i doradzają jak założyć Spółdzielnie Socjalne oraz udzielają środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w owych Spółdzielniach Socjalnych. Spółdzielnia Socjalna jest to podmiot, który jest powołany po to , aby być miejscem pracy dla osób, które pogubiły się na rynku pracy , które mają problemy. Spółdzielnia działa w oparciu o członkostwo oraz w oparciu o dobrowolność. Charakteryzuje się tym, że wypracowany zysk nie przeznacza się do podziału między założycieli, udziałowców ale są reinwestowane w rozwój spółdzielni i osób w niej zatrudnionych. W ramach tworzenia Spółdzielni Socjalnych gmina Rogoźno i stowarzyszenie „BARANEK” będą miały możliwość uzyskania środków na utworzenie miejsc pracy. W zależności od ilości miejsc pracy kwota maksymalna przeznaczona na rozruch to 120 tys. złotych , która zostanie przekazana do Spółdzielni na tworzenie miejsc pracy oraz zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia do funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej. W ramach istniejącej już Spółdzielni istnieje również możliwość pozyskania środków na pierwszy okres działania jest to kwota maksymalnie 1800 zł na pracownika , aby Spółdzielnia na początku miała jak funkcjonować, tzn. na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni (np. pokrycie czynszu). Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej będzie w Gminie Rogoźno łatwiejsze, dlatego że otrzymuje bezpłatną obsługę księgową , bezpłatną pomoc prawną w przypadku kiedy Spółdzielnia zawierała będzie jakiekolwiek umowy z pracownikami, podwykonawcami czy kontrahentami biznesowymi obsługa leży po stronie ośrodka. Istnieje możliwość przeszkolenia bezpłatnego pracowników Spółdzielni Socjalnej jeśli będzie brakowało im jakiś kompetencji. Powołując Spółdzielnie Socjalną Gmina Rogoźno stworzy przede wszystkim miejsca pracy dla osób , które na normalnym, otwartym rynku pracy miałyby problem z znalezieniem miejsca pracy oraz zyskujemy sprawne działający podmiot, który wykonuje szereg zadań. Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Radnemu Zarankowi.

Radny Zaranek zapytał czym różni się Spółdzielnia Socjalna od Centrum Integracji Społecznej? Pan Rafał Jaworski odpowiedział, że Spółdzielnia Socjalna i Centrum Integracji Społecznej z pozoru wykonują bardzo podobne zadania na podobnych zasadach. Natomiast Centrum Integracji Społecznych zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem osoby długo bezrobotnej do podjęcia roli zawodowej jest to miejsce edukacji takiej osoby. Spółdzielnia Socjalna natomiast wykonuje konkretne usługi.  Na przykładzie innej Gminy Pan Jaworski opowiedział również, że Spółdzielnia Socjalna i Centrum Integracji Społecznej idealnie się dopełniają i świetnie z sobą współgrają. Jest to pełny system reintegracji zawodowej. Zapewnił również , że miejsca w których oba te podmioty działają absolutnie nie kolidują z sobą ale bardzo dobrze się dopełniają i z sobą nie konkurują.

Radny Zaranek zapytał jaka liczba osób w Spółdzielni Społecznej musiałaby być zatrudniona aby otrzymać tą maksymalną kwotę 120tys złotych? Pan Jaworski odpowiedział, iż pozyskują środki z Unii Europejskiej i tam w regulaminie jest określone ile środków może przeznaczone być na podmiot i tak na stanowisko pracy 24 tys złotych, więc jeżeli Gmina Rogoźno utworzy 5 miejsc pracy ma szanse uzyskać kwotę 120tys złotych. (wymiar pracy co najmniej pół etatu i utrzymanie przez co najmniej rok) oraz są refundowane składki ZUS z mocy ustawy jest zwracany.

Pan Przewodniczący Janus zapytał czy ta kwota 120 tys złotych na 5 osób jest pewna czy możemy ją dostać. Pan Jaworski odpowiedział , iż zakładając Spółdzielnie Socjalną Gmina składa wniosek o zapotrzebowanie 5 osób pracujących oraz określa wydatki  niezbędne do utworzenia tych miejsc pracy. Dużo zależy od precyzji sporządzonego wniosku, aczkolwiek doświadczenie pokazuje oraz dotychczasowe podmioty dostały pełną kwotę 120tys zł, a komisja zewnętrzna nie odrzuciła żadnego wniosku na kwotę 120tys złotych. Ośrodek pomaga w tworzeniu wniosku, biznesplanu oraz dba o to ,aby wydatki były niezbędne i celowe do utworzenia stanowisk pracy w Spółdzielni Socjalnej bez zbędnych wydatków żeby ta kwota 120 tys nie została umniejszona.  Komisja też od razu nie ucina wydatków tylko jeśli ma wątpliwości o do ich konieczności prosi o dodatkowe wyjaśnienie.

R. Tomaszewska poprosiła, aby Pan Jaworski wytłumaczył Państwu Radnym jaki udział i jakie środki Gmina musi wygenerować. Jakie koszty poniesie Gmina Pan Jaworski odpowiedział iż Gmina ma szanse na dofinansowanie 5 miejsc pracy oraz Gmina nie dokłada nic, Spółdzielnia zarabia sama na siebie Gmina ma możliwość dawania zadań Spółdzielni , pomagać spółdzielni w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz. Gmina nie ponosi kosztów wręcz przeciwnie w pierwszym roku Spółdzielnia będzie otrzymywała fundusze aby była w stanie samodzielnie się utrzymać pokryć bieżące koszty utrzymania.

Pan Przewodniczący Janus zapytał na jaki okres zapewniona jest bezpłatna księgowość i obsługa prawna? Pan Jaworski odpowiedział , że przez okres roku , ZUS zwracany przez dwa lata a w trzecim roku w połowie.

Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Sebastianowi Kupidurze Radny Kupidura zapytał jakie należy spełnić warunki aby kwota 120tys złotych czy to musi być na sprzęt czy jest dowolność oraz 1800 zł na pracownika czyli 5 osób po 1800 zł na co ta kwota jest przeznaczona? Pan Jaworski odpowiedział po pierwsze w trakcie wspólnego przygotowania wniosku o 120tys złotych należy wpisać precyzyjnie listę zakupów przeznaczonych do działania Spółdzielni  Socjalnej zgodnie z jej działalnością. Po drugie 1800 zł jest to wsparcie dla Spółdzielni aby utrzymywała płynność finansową w pierwszym roku.

Pan Radny Kupidura zapytał czy z kwoty 120tys złotych dostosowanie stanowiska pracy nie wchodzi w grę ? Musi być to konkretnie sprzęt Pan Jaworski odpowiedział,że nie wszystko co składa się na zorganizowanie stanowiska pracy. Radny Zaranek Jeśli w kwocie 120tys zostaną zakupione narzędzia i niezbędne rzeczy do utworzenia stanowiska pracy i Spółdzielnia nie utrzyma się przez rok wszystkie rzeczy przechodzą na stan fundacji „BARKA” czy zostają u Nas czy mogą zostać utrzymane w Centrum Integracji Społecznej ?

Pan Jaworski odpowiedział , że jeśli Spółdzielnia utrzyma się przez okres  roku i zostanie ona rozwiązana majątek zostaje sprzedawany i przeznaczany i dzielony wśród udziałowców i współdzielców po zmianie przepisów. Po roku środki zostają w Gminie. Natomiast jeżeli Spółdzielnia rozwiąże się przed upływem roku wówczas dotację należy zwrócić, wg przepisów Unii Europejskiej.

Radny Nikodem skierował pytanie do Pana Burmistrza Szuberskiego o siedzibę Spółdzielni , czy jest do tego odpowiednio przystosowane miejsce? Pan Burmistrz Szuberski odpowiedział, że jeśli chodzi o siedzibę Spółdzielni to w okresie początkowym może być to dawny Zespół Szkół Agrobiznesu plus garaże, które się tam znajdują mogą być wykorzystane na przechowywanie maszyn i urządzeń. W planach jest stworzenie dwóch grup: remontowo-budowlanej, w której skład wchodzić będą osoby które potrafią wykonywać już dany zawód nie muszą się przyuczać , pozwoli to rozwiązać konflikty zbyt wysokich cen remontowania mieszkań socjalnych druga: utrzymanie zieleni, w związku z tym, iż pracowników publicznych jest bardzo mało na chwilę obecną połączone są dwie grupy w związku z tym w okresie jesiennym zabraknie osób do pracy a koszty utrzymania pracownika są małe. Spółdzielnia będzie też po to, aby realizować usługi remontowe oraz utrzymania zieleni, bez konieczności ogłaszania przetargów co znacznie zimniejszy koszty chociażby pracownicze. 

Radny Wojciechowski zapytał czy są już jakieś osoby chętne, które zgłosiły się do Centrum Integracji Społecznej? Burmistrz Szuberski odpowiedział,że tak nadal trwają zapisy, osoby rekrutuje GOPS wyznaczony pracownik przyjmuje zapisy. Rekrutowane są min. osoby które przychodzą do burmistrza w poniedziałki w/s pracy. Jeśli natomiast chodzi o Spółdzielnie obsada jest już pełna - są to wykwalifikowane osoby z którymi chcielibyśmy realizować remonty, po to żeby poprawić obecny stan.

Radny Wojciechowski zapytał kto będzie nadzorował Spółdzielnie, kto będzie nią zarządzał oraz kto będzie podejmował decyzje o ewentualnym przystąpieniu nowych członków do spółdzielni? Pan Jaworski opowiedział o strukturze organizacyjnej Spółdzielni, To Gmina decyduje o zarządzie Spółdzielni. Spółdzielnia może przyjmować nowe osoby - pracownicy mogą być przyjęci jako członkowie Spółdzielni; ale nie muszą - zależy to od Gminy. Większa liczba  osób i podmiotów niesie za sobą dłuższą drogę podejmowania decyzji.

Radny Wojciechowski zapytał o nadzór czy będzie rada nadzorcza czy członkowie założycielscy ? Pan Jaworski odpowiedział ze zgodnie przepisami rada nadzorcza musi być w Spółdzielni jeśli ona ma ponad 15 członków, jeśli jest mniej to nie trzeba tworzyć takiej rady i Gmina jako członkowie statutu podejmują decyzje o organach. Obowiązkowym organem Spółdzielni będzie zarząd kolegialny natomiast rada nadzorcza i inne ograny kontroli wewnętrznej zależna od Gminy. Jeśli taki organ nie jest powołany wówczas po prostu go nie ma.

Przewodniczący Janus zapytał czy nadzorem będzie Rada Miejska? Pan Jaworski odpowiedział, że miał na myśli członków założycieli Gminy i stowarzyszenia, podmioty, które tworzą Spółdzielnie mają nad nią nadzór.

Przewodniczący Janus zapytał czy praca rady kończy się na wyrażeniu woli przystąpienia? Pan Jaworski odpowiedział , że praca rady rzeczywiście może się na tym zakończyć, ale w uchwale kolejne czynności przekazane są Burmistrzowi, a on działa w imieniu Gminy, czyli uczestniczy w zebraniu założycielskim powołaniu spółdzielni, nadaniu statutu określeniu siedziby i innych czynnościach. Realnie wygląda to tak, ze Burmistrz sam to wykonuje lub powołuje osobę za to odpowiedzialna konkretnego pracownika który reprezentuje Gminę w Spółdzielni.

Przewodniczący H. Janus stwierdził po tej wypowiedzi, że statutu nie uchwala rada. Pan Jaworski odpowiedział, że nie. Radny Łatka zapytał Burmistrza Szuberskiego czy opracowany jest biznesplan spółdzielni Pan Burmistrz przekazał głos Zastępcy Renacie Tomaszewskiej. Pani Tomaszewska odpowiedziała, że biznesplan opracowany zostanie po ewentualnej zgodzie Rady Miejskiej. Wstępnie był omówiony i wstępnie przygotowany natomiast przystąpienie do tego nastąpi po akceptacji Rady miejskiej.

Radny Łatka, zapytał jakie są koszty prowadzenia Spółdzielni? Pan Jaworski odpowiedział , że przy rozmowach Centrum Integracji społecznych wstępnie poruszone zostały koszty Spółdzielni, również omówiono te zagadnienia , na podstawie bardzo wstępnych założeń można przyjąć ze Spółdzielnia ma ogromna szanse na sukces.

Radny Kuszak zapytał czy Spółdzielnia nie może powstać bezpośrednio przy Centrum Integracji Społecznych? Pan Jaworski odpowiedział, że określają to założyciele.

Pan Kuszak czy to wynagrodzenie nie będzie mogło być pobierane z funduszu „Barki” z  dotacji? Pan Jaworski odpowiedział, że jest możliwość stanowiska zewnętrznego z wynagrodzeniem lub bez. W praktyce zarząd jest wśród założycieli lub pracowników. CIS i Spółdzielnia jednak różnią się. CIS ma funkcję edukacyjną i skupia osoby które od razu nie są w stanie podjąć zawodu i w nim pracować przez okres roku się uczą aby później podjąć prace w Spółdzielni.

Radny Kuszak zapytał czy jednak nie można byłoby połączyć Centrum Integracji Społecznych z Spółdzielnia podał przykład, którym poparł swoje pytanie oraz czy nie mogłaby należeć pod Centrum Usług Wspólnych, ponieważ tworzy się kolejna spółka w której nie wiadomo jak zarząd zorganizuje statut i wywołuje to zamieszanie.

Pan Jaworski odpowiedział, ze Spółdzielnie powstają tam gdzie jest taka potrzeba. W Gminie są osoby, które kwalifikują się do podjęcia pracy w Spółdzielni są usługi, które są do zlecenia dla Spółdzielni i rynek na którym można je wykonywać. Niesie to za sobą dużo korzyści.

Radny Kuszakzapytał, czy jest możliwość założenia Spółdzielni socjalnej tylko z założycielem Gminy Rogoźno bez udziału stowarzyszenia na rzecz aktywizacji? Pan Jaworski odpowiedział ze spółdzielnie tworzy 2 członków założycieli w tym Gmina.

Radny Kuszak zapytał, czy może być Gmina Rogoźno i 5 Radnych Rady Miejskiej? Pan Jaworski odpowiedział, że nie , ponieważ będą to 2 podmioty prawne albo 5 osób fizycznych.

Przewodniczy Henryk Janus zapytał czy mogą być 2 prawne a 3 fizyczne? Pan Jaworski odpowiedział, że nie  można mieszać. Decyduje o tym zarząd Radny Kuszak zapytał czy może być zapis w uchwale, że w radzie nadzorczej zawsze zasiadał np. przewodniczący komisji gospodarki albo jego zastępca, ażeby Rada miała kontrole nad finansami lub innymi działaniami ?

Pan Jaworski odpowiedział, że tak statut tworzą członkowie, a struktura jest wolą członków założycieli, nie ma przeciwwskazań prawnych.

Radny Kupidura zapytał czy Spółdzielnia Socjalna może składać wnioski o stażystów do Urzędu Pacy ? Pan Jaworski odpowiedział tak jest takim samym pracodawcą jak inne podmioty na rynku może składać wnioski jak każdy pracodawca.

Radny Kupidura zapytał czy  kwoty 1800 i ulgi ZUS idą na tego pracownika stażystę? Pan Jaworski odpowiedział, że koszty stażu pokrywa Urząd Pracy, a 1800 na każdego pracownika stażystę nie należy. Jeśli spółdzielnia będzie się rozwijała można w nią doinwestować kolejne 120tys złotych.

Radny Zaranek zapytał czy Spółdzielnia korzysta z funduszy PROW z lokalnych grup na rozwój przedsiębiorczości? Pan Jaworski odpowiedział, że nie zna lokalnej strategii, a Spółdzielnia może z tego korzystać jak każdy inny pracodawca.

Radny Łatka zapytał czy Spółdzielnie może zalożyc Gmina Rogoźno i CIS? Pan Jaworski odpowiedział, że Centrum Integracji Społecznej  nie jest samodzielnym podmiotem , zatem nie ,nie może

Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik Gminy Rogoźno Marii Kachlickiej

Pan Skarbnik M. Kachlicka zapytała czy na wynagrodzenia Spółdzielnia musi sobie zarobić swoimi zleceniami? Ponieważ pieniądze są tylko na obsługę?

Pan Jaworski spółdzielnia musi utrzymać się z zysku i zleceń , inne koszty pokrywane są z wsparcia pomostowego.

Pani Skarbnik Maria Kachlicka zapytała, jaki dokument określa udział członkowski ?  Czy statut może wykluczyć udział pieniężny?

Pan Jaworski odpowiedział, że  może , lub może być symbolicznie.

Radny Kuszak zapytał Pana Burmistrza, czy do każdej pracy na terenie mieszkań socjalnych można brać bezprzetargowo pracowników z Spółdzielni socjalnych?

Pan Burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że z tego co wiadomo w tym układzie zwolniono spóldzielnię z przetargów. Ideą jest to aby koszty pracownicze utrzymania zieleni i remonty mieszkań były najmniejsze. Burmistrz podał na przykładzie innej Gminy , że funkcjonuje to dobrze.

Pan Jaworski uzupełnił wypowiedź Burmistrza o tym, że Spółdzielnie mogą faktycznie w formie bezprzetargowej wykonywać takie usługi oraz wiele zadań lub w uproszczonej procedurze wyboru wykonawcy.

Radny Kuszak zapytał czy Spółdzielnia będzie mogła remontować szkoły oraz gdyby zakupić odpowiedni sprzęt będzie mogła bezprzetargowo remontować drogi ?

Burmistrz odpowiedział, że zadania które będą zlecane, które spółdzielnia będzie mogła spełniać tzn. podstawowe zadania. Prace przy drogach owszem ale wykaszanie krzewów przydrożnych , proste narzędzia i realizacja tańsza niż poprzez zlecenia.

Radny Kuszak zapytał czy jest możliwość zatrudnienia w porze nocnej i świątecznej lekarza świadczącego usługi  z tych pieniędzy nadającej się od razu do pracy?

Pan Jaworski odpowiedział, że Spółdzielnia działa w każdej branży , tylko nie wiadomo czy młody lekarz spełnia kryteria wykluczenia społecznego, zawodowego określonego w przepisach Unii Europejskiej , jeśli by spełniał to nie ma przeciwwskazań , ażeby z środków dotacji zakupić sprzęt odpowiedni , np. USG, kozetkę.

Radny Kuszak zapytał czy zatem istnieje taka teoretyczna możliwość?

Pan Jaworski odpowiedział , że  istnieje nawet w praktyce aczkolwiek powstaje jedynie obawa  o zakwalifikowanie osoby na to stanowisko pracy .

Radny Kuszak stwierdził, iż tak jak Pan Jaworski powiedział wcześniej  najważniejsza rzecz to odpowiednie napisanie i stworzenie wniosku.

Pan Jaworski odpowiedział , że  owszem ale badanie spełniania kryteria otrzymania stanowiska jest weryfikowane bardzo obiektywnie  wymienił kilka kryteriów, które należy spełniać  – rejestracja w Urzędzie Pracy, posiadanie III profilu bezrobocia, korzystanie z świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,  niepełnosprawność określona orzeczeniem , choroba psychiczna ,  były wiezień czy osoby opuszczający zakłady karne, uchodźcy.

Radny Kuszak zapytał, czy gdyby ten lekarz był uchodźcą byłaby  taka możliwość ?

Pan Jaworski odpowiedział podając kilka innych przykładów- Lekarz uchodźca -tak, lekarz zarejestrowany w Urzędzie Pracy -tak, Lekarz alkoholik po leczeniu odwykowym-tak.

Pan Przewodniczący Henryk Janus zapytał o pracowników utrzymywanych przez Spółdzielnie czyli tych , którzy sami muszą się utrzymać, czy będzie powołany jakiś ewentualny zarząd, rada nadzorcza czy finansowi będą z innego źródła?

Pan Jaworski odpowiedział, że jeżeli założyciele zdecydują się na powołanie odpłatnego zarządu, który jest odrębny od pracowników i funkcjonuje wpełni odpłatnie wówczas wynagrodzenie dla takiego zarządu będzie musiało być wypracowane przez Spółdzielnie z zleceń, które otrzyma i będzie je realizowała. Innej możliwości nie ma, chyba, że zostanie podjęta uchwała o funduszu na rzecz Prezesa przyszłej Spółdzielni Socjalnej i zostanie wygenerowane to z budżetu Gminy.

Pan Przewodniczący zapytał, czy osoby wykluczone społeczne to bezrobotni?

Pan Jaworski odpowiedział, że definicja wykluczenia zawodowego jest bardzo szeroka, osoby bezrobotne również są jedną z grup zdefiniowanych jako zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Radny Wojciechowski zapytał, czy po przyjęciu i uchwaleniu tej Uchwały rola Rady Miejskiej kończy się odnośnie powołania Spółdzielni?

Pan Jaworski odpowiedział , że z doświadczenia przy pracy z innymi Gminami wie, że na tym kończy się rola Rady Miejskiej, ponieważ uchwała określa , że wszelkie kompetencje do prowadzenia Spółdzielni posiada Pan Burmistrz , który w imieniu Gminy realizuje dalsze czynności związane z prowadzeniem Spółdzielni

Radny Wojciechowski zapytał czy Spółdzielnie stosują ustawę o rachunkowości, czy zależy to od wielkości owej Spółdzielni?

Pan Jaworski odpowiedział, że ustawa o rachunkowości obowiązuje Spółdzielnie tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze , Spółdzielnie Socjalne prowadzą pełną księgowość co roku sporządzany jest bilans , płacone są podatki i inne zobowiązania publicznoprawne. W Spółdzielniach jest to o tyle łatwiej, że prowadzi to wyspecjalizowana firma księgowa wybrana przez ośrodek. 

Radny Wojciechowski zapytał, czy mają na to wpływ obroty, przychody Spółdzielni ?

Pan Jaworski odpowiedział, że jeżeli Spółdzielnia przekroczy progi określone w ustawie o rachunkowości wówczas wchodzą dodatkowe wymagania chociaż by związane z audytem, ale wówczas świadczyłoby to o tym, że Spółdzielnia osiąga bardzo wysokie przychody i jest to jak najbardziej korzystna sytuacja.

Radny Nadolny stwierdził, że warto powołać Spółdzielnie Socjalną , ponieważ nic tym się nie ryzykuje , 120 tys złotych jest do pozyskania, nawet gdyby po roku Spółdzielnia zbankrutowała rzeczy zakupione zostają na terenie Gminy. Reprezentujemy społeczeństwo i jak najbardziej trzeba Spółdzielnie powołać,zobaczyć co z tego wyjdzie , ponieważ warto spróbować. Układ jest bardzo dobry mieszkania komunalne są do remontu mieszkań jest wiele i daje to takiej ekipie remontowo-budowlanej zatrudnienie na bardzo długi czas, biorąc pod uwagę ,to że ekipą zarządzałby dobry kierownik, potrafiący zarządzać ludźmi i ich motywować do pracy. Zarządzająca Spółdzielnią Gmina stowarzyszenie „Baranek” daje nam przejrzystość i klarowność finansową i personalną.

Zastępca Burmistrza pani Renata Tomaszewska dodała , że za niedługi czas przejęty zostanie Ośrodek „Za Jeziorem” jest tam mnóstwo pracy. Na tym terenie musi być ktoś kto tam zarządza , ogrzewa budynek, wykasza trawę i inne tereny zielone , budynek przy plaży jest cały do remontu , obiekt wymaga ogromnych nakładów oraz pozyskanie taniej siły roboczej jest jak najbardziej w naszym interesie, trzeba zainwestować tam duże pieniądze a koszty trzeba zmniejszać.  Na ten jeden obiekt jest potrzebnych dużo osób które będą musiały się tym zająć i będą miały tam sporo pracy.

Radna Wysocka zwróciła się do Pani Zastępcy Burmistrza Renaty Tomaszewskiej ,że za tak małe pieniądze nikt nie będzie chciał pracować.

Zastępca Burmistrza pani  Tomaszewska odpowiedziała, że mamy już  grupę osób chętnych które czekają na uruchomienie Spółdzielni, są  zdeklarowane do tego żeby pracować, sprawdzone przez Gminę, gotowe do podjęcia pracy  i współpracujące od lat z Gminą. Osoby te chętnie nawet za ta najniższa krajowa podejmą pracę.

Radny Nikodem stwierdził, że prace na „Ośrodku za Jeziorem” tzn. wykaszanie itp. było ideą Centrum Integracji Społecznej ale zakładając, że Gmina zleca Spółdzielni remont mieszkania zapytał kto ma to wycenić skoro Spółdzielnia robi to bezprzetargowo? kto wyceni koszt tego remontu? Żeby nie wyszedł koszt wyższy niż w przetargu.

Pan Jaworski zaznaczył i podkreślił,że Spółdzielnia na rynku jest normalnie funkcjonującym przedsiębiorstwem. Wycenia to Spółdzielnia - osoba odpowiadająca za składanie ofert oraz sporządzanie kosztorysów, jeśli będą to prace wymagające pełnego kosztorysu zakłada się, że Spółdzielnia współpracować będzie z kimś kto tym się zajmie, mając na uwadze koszty pracownicze, biorąc pod uwagę, to że pracownicy Spółdzielni zwolnieni są z kosztu ZUS-u. Wycena odbywa się na takiej samej zasadzie jak w zwykłych przedsiębiorstwach.

Radny Nikodem zapytał skąd zatem pewność, że zrobione zostanie to najtaniej? Czy składane będzie zapytanie ofertowe? Przetarg? Kto zdecyduje o tym, że cena jest dobra?

Pan Jaworski odpowiedział, że w każdej Gminie funkcjonuje regulamin zamówień publicznych oraz wyborów ofert. Jeśli Gmina ma pogląd ile może kosztować dany remont i zwróci się do Spółdzielni o ofertę to ona następnie przez pracowników Gminy zostanie odpowiednio oceniona. Zależy to od procedur.

Pan Burmistrz nawiązał do wypowiedzi Pani Radnej Wysockiej na temat nie podjęcia pracy za najniższą krajową, stwierdził , że cały czas mówiąc o kosztach pracowniczych: sprawa ZUS-u przez 2 lata będzie pokrywany z zewnątrz jest to jakoby bonus dla Spółdzielni gdzie w innych zakładach tego nie ma, mniejsze koszty spowodują ze prace można wykonać taniej. Nawiązując do pytania Radnego Nikodema, oczywistym jest to, że jeżeli Spółdzielnia wyceni coś drożej po prostu nikt tego im nie zleci, będzie to odpowiednia procedura weryfikowana przez Wydział Finansowy. Mieszkania socjalne remontowane mogą być na zasadzie takiej, że kupowane materiały otrzymują pracownicy Spółdzielni i od razu są wstanie przystąpić do działań, ustalona będzie kwota, ustalony kosztorys można to zrobić szybciej dlatego, że  osoby te już przystosowane są do tej pracy i mają doświadczenie natomiast  w Centrum Integracji Społecznej wynagrodzenie będzie niższe, ponieważ tam instruktorzy kierują osobami  i pokazują im ten charakter pracy. Ma to charakter edukacyjny. Wynagrodzenia w Centrum Integracji Społecznej  ze względu na doświadczenie będą niższe niż w Spółdzielni. Nikt nie mówił, ze w Spółdzielni wynagrodzenie będzie minimalne tylko, że koszty pracownicze są niższe to wówczas innej firmie będzie trudniej konkurować co do ceny kwestia jest odpowiednie kierowanie i dobór ludzi.

Radny Nikodem odpowiedział, ze jeżeli mamy opierać się na zawyżanych przez Gminę kosztorysach to będzie wyznacznikiem tej pracy to na pewno nie będzie to tanio.

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że kosztorysy robi ktoś z zewnątrz nie Gmina

Radny Nikodem poprawił wypowiedź , że zleca Gmina.

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że robione jest  sporo żeby ceny były możliwie najniższe. Można by chociaż zapytać  Kierownika Wydziału Inwestycji o to co  gmina już robiła, co zmieniła aby cena była najbardziej korzystna jeśli chodzi np. o ul. Fabryczną  czy co jest robione w innych przetargach aby cena była najniższa.

Radny Nikodem zapytał czy to nie wynika z przetargu?

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że oczywiście ale jeżeli ogłoszony jest przetarg. Istnieją dwie opcje przetargowa lub bezprzetargowa przy mniejszych pracach wybierana jest forma bezprzetargowa, ale praca które kształtują się na poziomie kilku tysięcy wówczas wtedy forma będzie wybrana przetargowa i Spółdzielnia będzie podmiotem jak każda inna firma i będzie mogła w tym przetargu wziąć udział.

Radny Nikodem stwierdził, iż w takim razie  nie wyobraża sobie , żeby budynek zakupiony na mieszkania socjalne został remontowany bezprzetargowo nawiązując do wypowiedzi Pani Zastępcy Burmistrza podkreślił też , że tanią siła robocza mieli robić to pracownicy Centrum Integracji Społecznej-taka idea została przyjęta tworząc Centrum Integracji Społecznej, a Spółdzielnia to druga  firma która może przystąpić do przetargu i pozostaje czekać która zrobi to taniej a która drożej  .

Burmistrz Szuberski odpowiedział , że pracownicy Spółdzielni Socjalnej zrobią to szybko, normalnie wyuczeni pracownicy w zawodzie, a Centrum Integracji Społecznej to będzie element połączony, ponieważ w Centrum Integracji Społecznej będzie osoba pełniąca funkcję instruktora, a inni będą pełnić funkcje ucznia bez doświadczenia w zawodzie. Centrum Integracji Społecznej  to praca bardziej edukacyjna, a Spółdzielnia to grupa osób realizujących pracę i zadania po to, żeby też zarobić. A gmina szuka podmiotów które robią to najtaniej, Spółdzielnia biorąc pod uwagę niskie koszty pracownicze kwalifikuje się pod stwierdzenie, ze zrobi to najtaniej.

Zastępca Burmistrza pani Tomaszewska stwierdziła, że idea tych dwóch instytucji jest źle rozumiana ani Centrum Integracji Społecznej ani Spółdzielnia nie będą lekarstwem na wszystko. Gmina nie jest  w stanie wszystkich zadań obsłużyć Spółdzielnią i Centrum Integracji Społecznej. Przeliczając prosto do porządku w mieście zatrudnionych jest 6 osób . Koszt miesięczny jednego pracownika to 2500 zł. Utrzymanie tych osób i sprzętu jaki jest im potrzebny a przede wszystkim jego zakup stwarza bardzo duży koszt finansowy , żeby byli wyposażeni w odpowiedni sprzęt do wykonywania pracy , np. mycie koszy na ulicach mówiąc szczerze nie ma kto tego robić. Gdyby zlecić ta prace Spółdzielni inwestując mniejsze pieniądze w tych samych ludzi doświadczonych w tych pracach którzy potrafią to robić odpadają nam wszystkie koszty pracownicze , nie ma nic do stracenia dodatkowo dostaje się pieniądze na wyposażenie stanowisk. W ramach Spółdzielni można uzyskać środki chociaż by na samochód który będzie woził tych pracowników, sprzęt w tej chwili nie jesteśmy w ogóle mobilni a Straż Miejska w tej chwili zajmuje się tym czym nie powinna , muszą przewieść ludzi, narzędzia, nie po to jest ta instytucja. W tej chwili zakładając , że na 5 pracowników wydajemy 2000  to są koszty Gminy w tej chwili wydajemy więcej oprócz  tego nie mamy sprzętu i innych możliwości.

Radny Nikodem zapytał czy 5 pracowników będzie pracować za 2000 zł.

Zastępca Burmistrza pani Tomaszewska odpowiedziała, że  mówiła o kwocie na jednego pracownika przypada 2000zl czyli 10000 miesięcznie i jeśli dołożyć teraz Centrum Integracji Społecznej to nie będzie na początek od razu  20 osób jeśli będzie kolejne , rotacyjnie 5-10 osób to znowu osoby, na których wynagrodzenie pieniądze idą z zatrudnienia socjalnego na nich przypada sprzęt i inne potrzebne rzeczy. Więc Gmina na tym bardzo skorzysta, a ludzie mogą pracować i wyjść z bezrobocia i to jest najważniejsze. Gmina nic nie dokłada.

Burmistrz Szuberski podsumowywać stwierdził , że robione jest  minimum w tej chwili  z Panią Skarbnik trwają rozmowy odnośnie zatrudniania kolejnej osoby, żeby otrzymać porządek i ład w mieście. Szukane są nowe rozwiązania , najprościej byłoby ogłosić przetarg na sprzątanie całego miasta, ale to są tak ogromne pieniądze, więc jeżeli mamy mieć pieniądze na inne inwestycje i poprawę to musimy mieć podmiot, który w miarę tanio pomoże gminie realizować zadania. Mieszkania komunalne są  najbardziej zaniedbane, milionowe zadłużenia, jakiekolwiek dane pieniądze na rzecz ZAMK zaraz znikają. Gmina robi wszystko, żeby koszty ograniczyć do minimum, a realizowane są  jeszcze inwestycje. Spółdzielnia Socjalna jest potrzebna do utrzymana zieleni, budownictwa i remontów, a jeśli sprawdzi się idea Spółdzielni i po roku jeśli będzie dobrze - nie wyklucza się, że Burmistrz zwróci się  do Rady o powołanie kolejnych Spółdzielni , próbujemy tego po raz pierwszy i  powinno się dać temu szanse.

Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska uzupełniła  wypowiedź o to że analizowane było jak Spółdzielnie działają w innych Gminach i miastach wszędzie się udaje więc w Rogoźnie tez się uda.

Radny Kuszak wyraził swoją obawę  o to, że 5 osób będzie pracowało na 5 osób z zarządu, czyli będą utrzymywały jedynie zarząd, ponieważ w uchwale nie idzie zastrzec sobie tego, aby zarządzał Spółdzielnią, np. dyrektor Centrum Usług Wspólnych tylko i wyłącznie? Kolejna sprawa czy firmy lokalne będą na „dzień dobry” wyłączone? a  bardzo często udział w przetargach, i na starcie będzie brana swoja Spółdzielnia?Ostatnia sprawa, czy Spółdzielnia będzie mogła również startować do innych przetargów, np. na terenie gminy Oborniki?

Pan Jaworski odpowiedział , że nie ma żadnych przeciwwskazań Spółdzielnia jest jak inny przedsiębiorca musi tylko spełniać warunki.

Burmistrz Szuberski uzupełnił wypowiedź o to, że nie tylko na terenie gminy ale i całego kraju nie ma ograniczeń.

Radny Kupidura stwierdził, że nie ma żadnych obaw poza zarządzaniem, żeby nie było dodatkowych kosztów, firma musi mieć zysk a my mamy tylko wsparcie na pracownika nawiązując do wypowiedzi Radnego Nikodema dot. Mieszkania, jeśli mamy mieszkanie wiemy ile metrów to najłatwiejsze porównanie z wyceną. Na ile wyceni to Spółdzielnia a ile inni schodząc z kosztów pracy nie ma ryzyka przy dobrym zarządzaniu może to się udać, pracy jest dużo nawet na kilka lat , a sprawdzenie wyceny jest łatwe. Dobre zarządzenie. Gmina i fundacja „Barka” nie chcą mieć z tego zysku dla siebie .

Pan Jaworski podkreślił, że fundacja „Barka” nie ma nic do zysków Spółdzielni i nie interesuje jej to, że zysk nie jest dzielony między Gminę i stowarzyszenie jeśli będzie zysk będzie zainwestowany w Spółdzielnie i inne działania społeczne szkolenia itp…

Radny Kinach zgłosił wniosek formalny w imieniu klubu o zakończenie dyskusji.

Pani Renata Tomaszewska podkreśliła, że żadnych płatnych stanowisk nie przewiduje się, urzędnik w zakresie obowiązków będzie miał dodatkową rolę kierowania i załatwiania tych spraw w ramach obowiązków zleconych przez Burmistrza, Poniewież planuje reorganizacje. Nie przewiduje się żadnych dodatkowo płatnych stanowisk: prezesów, wiceprezesów, ponieważ to nie wchodzi w grę.

Pan Przewodniczący zapytał o zapis w uchwale:” W sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej” a w paragrafie 1widnieje zapis : Rada Miejska wyraża wolę założenia Spółdzielni Socjalnej czy to jest spójne? Jeżeli powołujemy to możemy ją odwołać? Czy ona sama się wrazie potrzeby rozwiąże?

Pani skarbnik  Kachlicka odpowiedziała, że nie, wyrażamy woli.

Pan Przewodniczący stwierdził, że nazwa jest „powołujemy”, a jeśli powołujemy to możemy ją odwołać.

Pan Jaworski odpowiedział, że o rozwiązaniu Spółdzielni decydują członkowie  lub założyciele . Sposób rozwiązania Spółdzielni określa statut - zależy co w statucie będzie napisane.

Radca Prawny pan Płoszczyca  odpowiedział, że według organów nadzorczych wyrażenie woli jest adekwatne ze zgodą można zmienić słowo na „powołujemy” , żeby to było spójne z tytułem uchwały ale nie ma to większego znaczenia.

Przewodniczący zapytał czy jednak ten tytuł ma być zmieniony?

Radca Prawny Piotr Płoszczyca  odpowiedział, że nie w paragrafie 1 można zmienić słowo na „powołanie Spółdzielni” i wtedy będzie to zbieżne  wyrażenie woli jest defakto już powołaniem.

Pan Jaworski zajął głos przeciwny , ponieważ to nie Rada tylko Gmina wspólnie z stowarzyszeniem powołuje. Rada wyraża jedynie wolnę powołania przez Gminę  i stowarzyszenie.

Radca Prawny  Płoszczyca odpowiedział, że  tak można się sprzeczać o słowa wyrażenie woli.

Pan Jaworski dodał , że tak to jest w Gminach i Powiatach.

Radca Prawny dodał, że wyrażenie zgody to defacto jest powołanie ,tak organy nadzoru to interpretują. Rada powołuje Spółdzielnie.

Przewodniczący zapytał czy zmienić nazwę Uchwały w sprawie wyrażenia woli i byłoby zgodne z paragrafem 1?

Radny Kiach przypomniał o złożonym przez siebie wniosku formalnym o zakończenie dyskusji 

Raca Prawny P. Płoszczyca nie widzi przeszkód do zmiany

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Radca Prawny Płoszczyca został poproszony o wyjaśnienie spornej kwestii przez P. Przewodniczącego.

Pan Płoszczyca wyjaśnił , że ta rozbieżność wynika z tego, że w jednej z podstaw artykuł 4 ustęp 2 punkt 1 mówi o tym, że Spółdzielnie Socjalną mogą założyć też inne osoby i ten punkt 2 tzn. organizacje samorządowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Stąd zapis w paragrafie 1, a tytuł o powołaniu proponowałby zostawić ze względu na wpis do KRS oraz praktyki gdzie w Wielkopolsce były tworzone takie uchwały.

P. Przewodniczący zapytał, czy to ma zatem zostać?

Radny Kuszak wycofał swój wniosek formalny.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku formalnego złożonego przez Radnego Kinacha o zakończenie dyskusji : 12 głosów „za” 0 głosów „sprzeciw” 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Głos zabrała Pani Dagmara Szlandrowicz, która podkreśliła, że zarząd Spółdzielni nie jest płatny i nie zarabia, nie pobiera wynagrodzenia , biznesplan pomogą ułożyć i stworzyć specjaliści z fundacji „Barka” nikt nie szuka zysku z Gminach, a chce stworzyć miejsca pracy legalnie dla osób zagrożonych dużym wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia jest po to aby po roku uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej sprawdzając  się tam osoby mogą przejść pod Spółdzielnie. 5 osobowa Spółdzielnia na pewno nie zagrozi lokalnemu biznesowi chodzi tylko o uporządkowanie pewnych rzeczy.

Po wyczerpaniu tematów przystąpiono do głosowania

Głosowanie za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosów „za” 15 „przeciw” 0 wstrzymujących się odm głosu 0.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w/s powołania Spółdzielni Socjalnej po poprawce głosów „za”15 „przeciw” 0 wstrzymujących się od głosu 0.

e)      likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania Statutu, projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, pan radny Nikodem zapytał, czy CUW będzie też zarządzać ZAMK? Pan burmistrz odpowiedział, że były takie plany, do końca tego roku będzie ta jednostka działać tak jak dotychczas tylko dlatego żeby nie burzyć planów finansowych, pan radny Łatka zapytał, czy termin 31 lipca nie jest terminem zbyt krótkim? Pan burmistrz odpowiedział, że w tym terminie jest realne przeorganizowanie wszystkiegouchwała została przegłosowana jednogłośnie, pozytywnie,

f)       określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, projekt uchwały został zreferowany przez panią skarbnik Marię Kachlicką,pan Chudzicki powiedział, że ta uchwała jest bardzo potrzeba i jest to uchwała o którą walczył pan radny Kuszak i pan radny Łatka, a pozwoli to na lepsze planowanie budżetu, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,

g)     zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, projekt uchwały został zreferowany przez panią skarbnik Marię Kachlicką,pan radny Kuszak, zauważył, iż definicja drogi zawiera w sobie parę istotnych elementów – bo jest to jezdnia, jest to chodnik, jest to rów, pobocze i pytanie radnego dotyczyło, co będzie wykonywane? Pani skarbnik, odpowiedziała, że w tej kwocie ma być wykonany projekt na przebudowę drogi,  ponieważ wykonanie chodnika ingeruje w jezdnię, dlatego musi być zmiana nazwy zadania, uchwała została podjęta jednogłośnie,

h)     zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały został zreferowany przez panią skarbnik Marię Kachlicką, wraz z dwiema autopoprawkami, nr 1 – dotycząca wniosku złożonego przez wydział finansowy i GOPS przeniesienia kwoty 62 tys na +/- miedzy paragrafami na wypłatę świadczeń, oraz autopoprawka nr 2 w sprawie dwóch wniosków dyrektora ZEAPO i dyrektora gimnazjum nr 1 i jest to przeniesienie środków w ramach planów finansowych, natomiast do całości uchwały pan radny Nadolny zadał pytanie na jakich warunkach i jak będzie wyglądał zakup samochodu pożarniczego, dla sołectwa Gościejewo? Pan burmistrz odpowiedział, że Związek Wojewódzki OSP zwrócił się z pismem że jest możliwość nabycia takiego samochodu, udział gminy wyniesie od 20-40% wartości samochodu liczony w zależności od dochodu własnej gminy przeliczanych na mieszkańca, w związku z tym wnioskiem wystąpiło OSP Gościejewo. Uchwała wraz z autopoprawkami została przyjęta jednogłośnie,

i)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026, projekt uchwały został zreferowany przez panią skarbnik Marię Kachlicką, uchwała została podjęta jednogłośnie,

j)        uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018, projekt uchwały został omówiony przez panią prezes Mirosławę Sass – Nowak, pan radny Roman Kinach zapytał panią prezes, kto przygotował plan modernizacji? Pani prezes odpowiedziała, że jest to załącznik do uchwały i przygotowała to spółka Aquabellis. Kolejne pytanie radnego dotyczyło rozbudowy kanalizacji na ul. Olchowej (od Leśnej, plus wykonanie) oraz następny punkt ul. Leśna plus wykonanie, w związku z tym radny zadał pytanie, czy w 2016 roku zostanie to wykonane? Pani prezes odpowiedziała, że zostanie zadanie zlecone geodecie i będzie to wykonane w tym roku. Pan radny Łatka zapytał, żeby pani prezes wymieniła inwestycje, które już zostały wykonane a które jeszcze nie wg planu w harmonogramie? Pani prezes odpowiedziała, że tam gdzie są projekty i plany zadania będą przekazane do realizacji, niektóre inwestycje są w trakcie, są to zadania, które są objęte umowami i są realizowane. W związku z tym radny dopytał, czy pani prezes jest w stanie zapewnić radnych, że pozostałe 31 zaplanowanych inwestycji będzie zrobione do końca roku i drugie pytanie, które dotyczyło, czy spółkę stać na 1 mln 124 tys na wydatki związane z realizacja tej inwestycji? Pani prezes odpowiedział, że spółka postara się wykonać te zadania z własnych środków, jeśli się nie uda to spółka będzie szukała wyjścia innego np. zaciągnięcie kredytu. Radny Jarosław Łatka zapytał jeszcze, skąd rozbieżność w planie z ubiegłego roku i z tego roku? Pani prezes odpowiedziała, że odpowiada to potrzebom mieszkańców. Na zakończenie radny podsumował, że za jednym kosztem mogłaby być wybudowana siec i kanalizacyjna i wodociągowa, co pozwoliłoby na oszczędność, z czym nie zgodziła się pani prezes. Pan radny Nadolny zgłosił poprawkę w pkt 25 – „wykonanie dokumentacji – projekt w roku 2016, natomiast w następnych latach wykonanie inwestycji” – pani prezes zauważyła, że na ten temat powinni wypowiedzieć się biegli. Radny jednoznacznie stwierdził, że koncepcja była już wielokrotnie, kilka projektów przepadło, a ludzie w tej okolicy są naprawdę w trudnej sytuacji, dlatego jest konieczność wniesienia tego wniosku. Wniosek formalny zgłosił pan Łukasz Zaranek o 5 min przerwę. Wniosek został przegłosowany 13 głosami „za”, przy 1 nieobecnym, 1 „wstrzymującym się”.

Po przerwie pan Przewodniczący wznowił obrady. Pan Janus podkreślił, że we wniosku zgłoszonym przez pana Nadolnego jest tylko zmiana zapisu z z koncepcji na wykonanie dokumentacji. Pan radny Kuszak, zapytał, czy taki zapis jest prawidłowy? Pani prezes odpowiedziała, że sporządzenie projektu determinuje już pewne poczynania. Za wnioskiem pana radnego Nadolnego opowiedziało się 11 radnych, przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 1 nieobecnym. Pan radny Chudzicki zapytał, czy nowe zadania, które pojawiły się w tym planie są następstwem spotkania klubu radnych? Pani prezes odpowiedziała, że jest to odpowiedź spółki na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców. Pan radny Łatka również zgłosił wniosek o dopisanie w pkt 22 rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Południowej, Zachodniej i Wschodniej. Pani prezes odpowiedziała, że każdy metr wybudowania kanalizacji generuje koszty. Wobec tego radny Łatka zgłosił wniosek o dodatkowe 100 tys zł. Pan Wojciechowski zapytał, jak obecny plan po wniesionych poprawkach ma się do cen wody? Pani prezes odpowiedziała, że spółka będzie starała się te zadania wykonywać w swoim zakresie i szukać oszczędności, żeby nie zwiększać ceny taryfy. Pan radny Kinach zgłosił wniosek formalny o 5 min przerwy. Wniosek został rozpatrzony jednogłośnie, pozytywnie.

Po przerwie pan przewodniczący wznowił obrady. Wniosek radnego Łatki o dopisanie ul. Wschodniej został przegłosowany jednogłośnie – pozytywnie. Również pan Przewodniczący Janus zgłosił, wniosek w sprawie przestawienia hydrantów, ponieważ stoją na terenach prywatnych. Pani prezes odpowiedział, że ta sprawa jest już w toku, więc wniosek pan przewodniczący wycofał. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,

k)     zmiany terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, projekt uchwały został omówiony przez panią prezes Mirosławę Sass – Nowak, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacje o udziale Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Rogoźnie (lub  w zastępstwie Radnych), w okresie międzysesyjnym  od 01.06  – 22.06.2016 roku w następujących spotkaniach i wydarzeniach:

 •  3.06.16  -  „Dni Pola” – Karolewo „AGRO FARMER”
 •  3.06.16  -  50-lecie WOPR Rogoźno (również P. Wojciechowski)
 •  6.06.16  -  Odbiór techniczny budowy drogi nr 272025P w Gościejewie
 • 11.06.16 -  20-lecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Łukowo, Żerniki
 • 11.06.16 -  P. Wojciechowski - Finałowy Turniej w Piłce Nożnej o mistrz. OZPN w Poznaniu -  boisko Orlik w Rogoźnie
 • 11.06.16 -  P. Wojciechowski – Otwarcie Regat K.Ż. Kotwica
 • 12.06.16 -  P. Wojciechowski -  Zakończenie Regat K.Ż. Kotwica
 • 12.06.16 -  P. Wojciechowski - Festyn Sportowo-Rodzinny w Pruścach
 • 12.06.16 -  P. Wojciechowski – I Memoriał Piłkarski im. Józefa Kruka
 • 14.06.16 -  M. Kutka – Przedstawienie „Przemysł II” w L.O. w Rogoźnie
 • 18.06.16 -„Dni Przemysła”
 • 19.06.16 -  Gminny Turniej Wsi – Studzieniec
 • 20.06.16 -  KGFiR

Dnia 14 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której celem byłakontrola działalności  GKRPA oraz rozpatrzenie skargi dotyczącej pracowników GOPS-u złożonej  do Burmistrza Gminy Rogoźno.

Komisja obradowała w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek   -  przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan               -   wiceprzewodniczący
 • Leongina Pijanowska        -  członek
 • Ewa Wysocka -                   -  członek

Pierwszy temat:

Komisja Rewizyjna otrzymała materiały dotyczące działalności danej GKRPA przygotowane przez przewodniczącą  panią Marię Stachowiak.  Analizując dokumenty Komisja zapoznała się z:

 • udzieloną pomocą osobom uzależnionym w punkcie konsultacyjno -  informacyjnym (73 porady psychologiczne - pedagogiczne, 2 interwencje kryzysowe, 3 terapie rodzinne, 589 porad prawnych, 25 porad AA)
 •  orzekaniem przez GKRPA  konieczności leczenia (50 osób zaproszonych,30 rozmów, 4 wnioski do sądu)
 • współdziałaniem z innymi instytucjami (20 organizacji)
 • nowymi regulacjami dotyczącymi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zapoznała się  również z sprawozdaniami dotyczącymi działalności:

 • świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  „Garbatka Puchatka” SP nr 3
 • Grupy wsparcia dla młodzieży
 • Grupy „Pogotowia lekcyjnego”
 • Grupy wsparcia osób niepełnosprawnych

Sprawdziła faktury:

 • 113/2016 z dn 21.05.201 - wynajem autokaru na trasie : Rogoźno-Wrocław- Rogoźno
 • 6508/0/2016 z dn. 31.03.2016 – zakup towaru dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej SP w Pruścach
 • FV2/2016 z dn. 29.04.2016 – zakup artykułów spożywczych dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej SP 3 w Rogoźnie
 •  FV/16/3 z dn. 16.01.2016 - zakup artykułów do pracy z dziećmi z  świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Owczegłowach
 • DK/158/16 – zakup wyżywienia dla uczestników wycieczki do Wrocławia z dn.21.05.2016

Wnioski końcowe:

Po przeanalizowaniu dokumentów i wybranych faktur  związanych z wydatkowaniem środków finansowych GKRPA, Komisja Rewizyjna, stwierdziła prawidłowość wydatkowanych środków.

W związku z przedstawieniem  nowych regulacji dotyczących organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez Przewodniczącą GKRPA, Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o zorganizowanie szkolenia dla opiekunów wycieczek.

Drugi temat:

Skarga dotycząca pracowników GOPS-u złożona  do Burmistrza Gminy Rogoźno została wycofana przez skarżącego .

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa odbyło się dnia 20 czerwca 2016 roku w gmachu Rogozińskiego Centrum Kultury. W posiedzeniu udział wzięli Burmistrz, V-ce Burmistrz, Sekretarz, zastępca skarbnika, prezesi spółek gminnych w asyście rad nadzorczych, biegły rzeczoznawca, kierownik Piątkowski, radni członkowie komisji oraz gościnnie pani radna Katarzyna Erenc - Szpek. Głównym tematem była ocena działalności spółek gminnych. Radni wnikliwie zapoznali się z sprawozdaniem prezesów spółek oraz dopatrywali się o różne szczegóły związane z funkcjonowaniem wyżej wymienionych jednostek. W pracach komisji wziął udział również biegły rzeczoznawca, który pokrótce odniósł się do wyceny którą przygotował na wniosek komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa. Następnie radni zapoznali się z uchwałami na dzisiejszą sesję. Zreferowali  je pani zastępca skarbnika oraz pan sekretarz i kierownik Piątkowski. Radni zgłosili kilka wniosków, które zostaną przekazane względem kompetencji.

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 16 czerwca 2016 roku wUrzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Izabela Kaniewska, Kierownik Roman Piątkowski, Kierownik Paweł Andrzejczak, Kierownik GOPS Ewelina Kowalska, Komendant KP w Rogoźnie asp.sztab. Piotr Warnke, przedstawicielka GKRPA Iwona Nowak.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Pierwszym z głównych tematów posiedzenia było przedstawienie informacji o realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Swoje sprawozdania zaprezentowała Kierownik GOPS Ewelina Kowalska, Iwona Nowak przedstawicielka GKRPA oraz asp.sztab. Piotr Warnke.

Drugim tematem, którym na posiedzeniu zajmowała się komisja, było omówienie działań związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Oprócz informacji GKRPA i GOPS informację przedstawił także Sekretarz Marek Jagoda.

Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Komisja jednogłośnie zarekomendowała kandydaturę Radnej Longiny Kolanowskiej do Kapituły w konkursach „Mój piękny dom” oraz „Moja piękna zagroda”.

 

Ad. 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

2 czerwca 2016r.       - udział w spotkaniu z panem Posłem Jakubem Rutnickim

3 czerwca 2016r.       - udział w XVIII Festynie Rodzinnym w SP nr 3 w Rogoźnie

- udział w spotkaniu organizacyjnym Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rogoźnie

4 czerwca 2016r.       - udział w Dniu Dziecka w Rudzie

                                   - udział w obchodach Jubileuszu 50- lecia WOPR Rogoźno

5 czerwca 2016r.       - udział w lustracji jeziora Nienawiszcz Mały

6 czerwca 2016r.       - udział w odbiorze technicznym placu przy przychodni w Rogoźnie oraz drogi w Gościejewie

                                    - udział w spotkaniu z firmą rekultywującą jezioro Nienawiszcz Mały

                                    - udział w zebraniu stowarzyszenia „7 RYB”

8 czerwca 2016r.       - udział w zebraniu sołeckim w Budziszewku

10 czerwca 2016r.     - udział w ślubowaniu młodzieży klasy I technikum w ZS                         im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

11 czerwca 2016r.     - udział w otwarciu regat żeglarskich organizowanych przez KŻ KOTWICA

                                    - udział w turnieju BOCCI

12 czerwca 2016r.     - udział w turnieju finałowym w piłkę nożną ORLIK

                                    - udział w Jarmarku na św. Wita

                                    - udział w Festynie Sportowo- Rodzinnym w Pruścach

                                    - udział w zamknięciu regat żeglarskich organizowanych przez KŻ KOTWICA

14 czerwca 2016r.     - udział w spotkaniu dot. inicjatywy gospodarczej „Przemysł dla biznesu”

16 czerwca 2016r.     - udział w Zgromadzeniu Wspólników MSOK w Toniszewie

                                    - udział w konferencji naukowo- technicznej „Elektrociepłownie Geotermalne szansą rozwoju” w Obornikach

                                    - udział w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

17 czerwca 2016r.     - wizyta u notariusza- Rogoźno

                                    - udział w otwarciu drogi w Gościejewie

18 czerwca 2016r.     - udział w obchodach Dni Przemysła II w Rogoźnie

20 czerwca 2016r.     - udział w spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie Dróg

                                    - udział w Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

21 czerwca 2016r.     - wizyta u notariusza- Rogoźno

22 czerwca 2016r.     - udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak.

 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W związku ze złożoną interpelacją pani radnej Ewy Wysockiej na poprzedniej sesji, została odczytana odpowiedź przez pana radnego Wojciechowskiego.

W odpowiedzi na interpelację Nr 1/2016 radnej Rady Miejskiej w Rogoźnie Pani Ewy Wysockiej złożonej na sesji Rady Miejskiej  w dniu 31.05.2016 r. w sprawie wykonania mostku wraz z barierkami na rowie w pobliżu stawku w m. Studzieniec, oraz udrożnienie przepustu między dwoma stawkami informuję, że na wykonanie pierwszego zadania brak środków w budżecie gminy, natomiast w kolejnej sprawie po uzgodnieniu z Panią Sołtys gmina zakupi rurę o dł. 6,00 m (zlecenie Nr OR.271.1.102.2016 z dnia 15.06.2016 r.) a zamontowanie zostanie wykonane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowca. 

 

Ad. 13. Wolnegłosyiwnioski.

Głos zajął pan Kowalski z Budziszewka, który poinformował, że został pomówiony przez pana sołtysa Budziszewka, w sprawie zanieczyszczania rowów, ponieważ pan Kowalski jest przewodniczącym spółki melioracyjnej. Pan Kowalski odparł te zarzuty, tłumacząc że rowy zostały skontrolowane przez pana komendanta Jana Stępnia, który nie miał żadnych zarzutów, drugą kwestią okazała się sprawa publicznego wykluczenia pana Kowalskiego ze straży, z która się nie zgadza, przytaczając kilka argumentów. Na koniec poprosił o zainteresowanie pana burmistrz drogą w kierunku Skoków.

Na w/w zarzuty odpowiedział pan sołtys Zbigniew Nowak, który powiedział, że nie będzie się ustosunkowywał do postawionych zarzutów, ponieważ pan Kowalski myli pojęcia. Natomiast poprosił o wsparcie radnych o dołożenie do kwoty już uzbieranej - 10 tys. na kamień dla wsi Budziszewko i o poprawę jakości  drogi na działki rekreacyjne.

 

Ad. 14. Zakończenie.

Posiedzenie sesji zostało zakończone trzykrotnym uderzeniem laski przez Pana Przewodniczącego Henryka Janusa o godz. 22:30 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf