Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 41/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Dnia 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja”). Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Katarzyna Erenc-Szpek, która przywitała zebranych radnych i gości, oraz stwierdziła quorum, tj. stwierdziła, że na 5 członków Komisji obecnych jest 4 radnych. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP.

Przewodnicząca Komisji p. Katarzyna Erenc-Szpek otworzyła punkt bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na Ochotnicze Straże Pożarne oraz zwróciła się do członków Komisji o zadawanie pytań w tym zakresie p. Sławomirowi Jamrozowi – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ds. przeciwpożarowych.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Bartosza Perlicjana - p. Sławomir Jamróz przedstawił dokumenty dotyczące rozliczenia zakupu paliwa dla OSP, w tym karty miesięczne i dokumenty WZ.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji p. Katarzyny Erenc-Szpek, w jakiej wysokości środki finansowe zostały przeznaczone w obecnym roku na remont sprzętu, p. Sławomir Jamróz poinformował, że na dzień dzisiejszy na OSP na remonty i naprawy sprzętu ratowniczego wydatkowano 35 tys. zł, w budżecie na obecny rok jest 50 tys. zł. W obecnym roku jest zatrzęsienie owadów błonkoskrzydłych i obecnie większość ekwiwalentów dla OSP dotyczy usuwania tych owadów, jeszcze nigdy nie wydano tyle środków finansowych na zakup środków ochrony. Tak samo alarmy czujek, czy w Dendro czy w Muzeum Młynarstwa jest dużo czujek i w przypadku alarmu takiej czujki OSP jedzie.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji czy są programy pomocowe dla OSP, p. Sławomir Jamróz poinformował, że z budżetu Gminy finansowane są np. przejazdy młodzieżowej drużyny pożarniczej na rajdy. Remiza OSP w Budziszewku została docieplona, sfinansowane zostało to częściowo z budżetu Gminy, część ze środków OSP, a strażacy dali też własną pracę.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji p. Sławomir Jamróz odpowiedział, że w przypadku remizy OSP w Parkowie kosztem, jaki pokrywa Gmina jest zakup opału, gdzie Gmina i OSP w Parkowie płacą po połowie za opał. W OSP w Rogoźnie jest tak samo.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji p. Maria Kachlicka – Skarbnik Gminy Rogoźno poinformowała, że w przypadku remizy w Parkowie, dochody z tytułu wynajmu wpływają do OSP w Parkowie, za co OSP płaci za połowę kosztów ogrzewania.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji o zainstalowaną klimatyzację w budynku remizy w Parkowie p. Sławomir Jamróz oraz p. Maria Kachlicka poinformowali, że obecnie zainstalowana klimatyzacja musi tam być przez okres trwałości projektu.

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji przekazała prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu Komisji p. Bartoszowi Perlicjanowi.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Sławomir Jamróz odpowiedział, że ma program do wprowadzania kart wyjazdów, wprowadza do niego dane, w tym tankowania. Sprzęt jest na chodzie, podnośnik koszowy jest w naprawie, został sprzęt w OSP Budziszewko do obsługi technicznej – wymiana smaru w miesiącach wrzesień/październik i przeglądy bieżące nowych MAN-ów.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Sławomir Jamróz poinformował, że paliwo dla OSP kupowane jest po przeprowadzeniu zapytania o cenę. Obecny dostawca paliwa dostarcza je od połowy roku.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Sławomir Jamróz poinformował, że w obecnym roku OSP Słomowo wyjechało na trzy akcje.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Sławomir Jamróz poinformował, że to dyżurny w PSP decyduje o wyjeździe poszczególnych OSP na akcje.

Na pytanie radnej p. Ewy Wysockiej p. Sławomir Jamróz poinformował, że faktury za paliwo dla wszystkich OSP są zbiorcze, a on sprawdza dokumenty WZ z wydania paliwa i rozpisuje faktury na poszczególne OSP.

Następnie członkowie Komisji zweryfikowali dokumenty WZ z fakturami za zakup paliwa.

Na pytanie radnej p. Longiny Kolanowskiej p. Sławomir Jamróz wskazał, że tankowanie paliwa do samochodów OSP następuje również w przypadku powrotu danej jednostki OSP z akcji, np. z pożaru.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Bartosz Perlicjan w ramach punktu bezpieczeństwo publiczne poruszył kwestie dotyczące zaśmiecania brzegów rzeki Wełny przez kajakarzy. Burmistrz Rogoźna p. Roman Szuberski odpowiedział, że zostało skierowane pismo pouczające do wszystkich przedsiębiorców wynajmujących kajaki, żeby zwrócili uwagę na zaśmiecanie brzegów rzeki Wełny, a także informujące o wyrywkowych kontrolach w tym zakresie. O tej sprawie poinformowano również zarządcę tej rzeki, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodnemu Wody Polskie. Burmistrz poinformował, że przedsiębiorstwa wynajmujące kajaki w ostatnich latach się rozwinęły i na dzień dzisiejszy zostali pouczeni o zakazie zaśmiecania rzeki oraz o wyrywkowych kontrolach Straży Miejskiej. W tym zakresie Burmistrz wysłał również pismo do Wód Polskich wskazując im o tym problemie. Burmistrz wskazał, że na całej długości rzeki brakuje miejsc, przystanków dla osób korzystających z kajaków, w tym z przenośnymi toaletami. Burmistrz wskazał również, że obecnie trwają prace nad utworzeniem w Nadleśnictwie Oborniki lasu modelowego.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Burmistrz odpowiedział, że jest umówiony na spotkanie z przedstawicielem Wód Polskich i poruszy z nim temat zaśmiecania brzegów rzeki przez kajakarzy.

 

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Bartosz Perlicjan zamknął punkt 5 i otworzył punkt 6. Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie.

 

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Komisji otworzył punkt 7 – wolne głosy i wnioski.

Głos zabrała radna p. Longina Kolanowska, która poruszyła kwestię sprzątania mechanicznego ulic. Burmistrz odpowiedział, że przetarg na sprzątanie mechaniczne wygrał p. Siwiński i została jemu zwrócona uwaga na konieczność dokładnego sprzątania mechanicznego miasta.

Od tego momentu posiedzenie Komisji poprowadziła Przewodnicząca p. Katarzyna Erenc-Szpek.

Na pytanie radnej p. Ewy Wysockiej kiedy będzie prowadzone wycinanie poboczy gminnych dróg p. Burmistrz odpowiedział, że od ostatniej sesji w trybie nadzwyczajnym są środki i jest sporządzony wstępny harmonogram i niebawem, po skończeniu w miejscowości Kaziopole, gdzie są dożynki, wykaszanie poboczy będzie prowadzone na terenie innych sołectw.

Przewodnicząca p. Katarzyna Erenc-Szpek wskazała, że przy ul. Kilińskiego jak się wjeżdża na Plac Powstańców w Rogoźnie jest dziura zasypana kamieniami. Burmistrz skontaktował się z Komendantem Straży Miejskiej, który odpowiedział, że o tej sprawie poinformował w Spółkę Aquabellis, która w tym miejscu prowadziła roboty.

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji p. Bartosza Perlicjana o zaśmiecanie rzeki Wełny  – Zastępca Burmistrza p. Renata Tomaszewska odpowiedziała, że nie ma możliwości dopilnowania osób, które spływają kajakami rzeką Wełną, niż zaangażowanie służb, które popłyną rzeką i będą te śmieci zbierać. Brzegi rzeki Wełny są zarośnięte szuwarami i krzakami, stąd nie ma możliwości by ktoś szedł brzegiem rzeki i pilnował, czy płynie łódź i ktoś rzucał śmieci. Jeśli postawimy strażnika, to w tym miejscu śmieci nikt nie rzuci, ale wystarczy pierwsze zakole. Zdaniem Zastępcy Burmistrza jeśli chodzi o zaśmiecanie rzeki jedynym rozwiązaniem są kwestie systemowe typu służby do sprzątania brzegów, ustawienie toalet w miejscach, gdzie są tradycyjne przystanki.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Bartosz Perlicjan stwierdził że można zadbać, ale że nie ma obowiązku, żeby firmy organizujące spływy kajakowe miały płacić za sprzątanie śmieci, ale to sprzątanie śmieci spadnie na gminę, bo wygląd brzegów rzeki jest wizytówką wsi.

Burmistrz p. Roman Szuberski podał przykład, że jak gmina miała robotników publicznych to od ul. Piłsudskiego do dworca przez tydzień czasu zebranych zostało 25 ton śmieci.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Bartosz Perlicjan stwierdził, że powinno się zebrać właścicieli firm organizujących spływy kajakowe i powinni wspólnie zadbać o to, żeby rzeka Wełna i jej brzegi nie były zaśmiecane przez kajakarzy, gdyż stanowi ona podstawę osiągania dochodu przez tych przedsiębiorców.

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że to może być tylko dobra wola przedsiębiorców organizujących spływy kajakowe.

Na pytanie radnej p. Ewy Wysockiej – Zastępca Burmistrza p. Renata Tomaszewska poinformowała, że toalety w szkole w Budziszewku są po remoncie. Są pieniądze na schody do Szkoły Podstawowej w Budziszewku i pani Dyrektor robi rozeznanie co do wykonawców i schody będą zrobione.

Na pytanie radnej p. Longiny Kolanowskiej – p. Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie wpłynęło pismo do Urzędu, żeby po przedszkolu Motylek utworzyć nowe przedszkole.

Radna p. Ewa Wysocka poruszyła kwestię rozwiązania sytuowania koszów na śmieci przed świetlicami wiejskimi.

 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia.

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 17:50.

Protokołował Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf