Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXX/681/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

UCHWAŁA NR LXX/681/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022  roku

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 tj. ze zm.) art. oraz  art. 7 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 32, 655 tj. ze zm.), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Obornickiego, uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Położenie oraz przebieg dróg, o których mowa w §1 oznaczono na mapie stanowiącej załączniki nr 2.1, 2.2 i  2.3  do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 2.2

Załącznik nr 2.2

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LXX/681/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24.08.2022 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

 

Zaliczenie dróg do określonej kategorii powoduje, że drogom tym nadany zostaje status drogi publicznej. W przypadku dróg gminnych, zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych następuje to w drodze uchwały rady gminy po zaciągnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z tym, Burmistrz Rogoźna, pismem, znak: INTZ.7234.27.2022 z dnia 05.07.2022 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Obornickiego o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych działek drogowych. Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. Zarząd Powiatu Obornickiego przedstawioną przez Burmistrza propozycję zaliczenia do kategorii gminnych wskazanych dróg, zaopiniował pozytywnie, co zostało potwierdzone w piśmie Starostwa Powiatowego w Obornikach z dnia 21 lipca 2022 roku, znak:KT.7110.3.2022 skierowanym do Burmistrza Rogoźna. Przedłożony projekt uchwały, na mocy której zostanie nadany status drogi gminnej jest kolejnym krokiem pozwalającym na zachowanie dotychczasowych przejazdów kolejowy kat. D w rejonie skrzyżowania tych dróg z linią kolejową relacji Poznań Gł. – Piła Gł. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Radę Miejska niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Kolejnym etapem, po wejściu w życie niniejszej uchwały, będzie wystąpienie do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o nadanie drogom numeru i umieszczenie ich w ewidencji dróg gminnych publicznych.

 

drukuj pobierz pdf