Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 24 października 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 9/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 października 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny był radny R. Kinach. Radny Z. Hinz brał udział w posiedzeniu do godz. 18.45, a radny M. Połczyński uczestniczył do godz. 19.05.

Ponadto w obradach udział wzięli goście: Bogusław Janus – Burmistrz Rogoźna, K. Ostrowski – Zastępca Burmistrza, I. Sip-Michalska – Sekretarz Gminy, Maria Kachlicka – Skarbnik Gminy,

M. Mielcarek – członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, R. Bukowska – inspektor, Roman Piątkowski – Kierownik Wydziału GNRiOŚ, J. Dolatowski – inspektor, M. Tyrakowski – doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, M. Kutka – radny Rady Miejskiej - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  5. Informacja na temat „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego” w granicach którego została ujęta Gmina Rogoźno.
  6. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno.
  7. Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
  8. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  9. Wolne wnioski i głosy.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7  członków Komisji.

 

Protokół nr 8/2011 został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7  członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. Informacji na temat „ Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego” w granicach którego została ujęta Gmina Rogoźno.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego przygotowuje plan metropolii poznańskiej, mimo że ustawowo nie funkcjonuje jeszcze żadna metropolia. Poprosił członków Komisji i przybyłych gości aby po przedstawieniu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego” zgłosili do końca października wnioski i uwagi, które następnie mogłyby zostać przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

M. Mielcarek poinformowała, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje pojęcie obszaru metropolitarnego jako obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dodała, że w fazie opracowywania jest koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju i została ona przedstawiona gminą, aby mogły się z nią zapoznać, jednak w tym opracowaniu metropolie nie zostały uwzględnione, a uwzględniono obszary aglomeracyjne. Dodała, że ustawa wspomina iż w planie zagospodarowania województwa określa się elementy struktury osadniczej, system obszarów chronionych, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, obszary problemowe oraz obszary metropolitarne. W Planie Zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego, który został przyjęty przez sejm w kwietniu 2010 r. obszar metropolitarny, jako obszar problemowy został wskazany. Powiedziała, że w 2004 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę o przystąpieniu do prac dla obszaru metropolitarnego. Uchwalony plan województwa wielkopolskiego w ust. 6  art. 39 dla obszaru metropolitarnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego, jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Zapis ten stanowi umocowanie prawne, które pozwala marszałkowi na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, mimo że metropolia nie jest w planie zagospodarowania przestrzennego kraju wskazana. Dodała, że jeśli plan zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej będzie częścią planu zagospodarowania województwa to wówczas gminy, które sporządzają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego skutkuje to dla nich tym, że w studiach gmin należy uwzględnić ustalenia planu zagospodarowania województwa. W związku z tym pewne ustalenia, które będą wynikać z planu zagospodarowania obszaru metropolitarnego powinny zostać uwzględnione w studiach gmin. Radny H. Janus zapytał czy oznacza to, że studia gmin będą musiały zostać zmienione?

M. Mielcarek odpowiedziała, że studia gmin nie będą musiały zostać zmienione, ze względu na istnienie pewnych zapisów ogólnych. W dalszej części M. Mielcarek omówiła pojęcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego. Zgodnie z opracowaniem Biura Planowania Przestrzennego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego jest jednym z narzędzi realizacji polityki przestrzennej, które:

-         dostrzega problemy lokalne w skali województwa, które związane są z ochroną i kształtowaniem środowiska, układem komunikacyjnym, infrastrukturalnym i publicznym,

-         koordynuje działania planistyczne, społeczne i strategiczne pomiędzy gminami, czyli jednostkami przestrzennymi tworzącymi metropolie,

-         ma na celu wskazanie spójnych celów polityki przestrzennej, aby zahamować negatywne zjawiska, które związane są z samodzielnością w planowaniu przestrzennym poszczególnych gmin.

W planie zostały zapisane także generalne cele i zasady rozwoju przestrzeni obszaru metropolitarnego, czyli:

-         tworzenie ładu przestrzennego,

-         metropolia ma tworzyć harmonijną całość pod względem gospodarczym, środowiskowym i kulturowym. 

Do wyznaczenia obszaru metropolitarnego zostały wyznaczone kryteria, które pozwoliły określić, które obszary będą należeć do metropolii, a które nie. Celem przeprowadzenia delimitacji było wyznaczenie takiego układu osadniczego, który pod względem funkcjonalnym, jak i zaawansowania procesów urbanistycznych stanowi pewną zintegrowaną całość, a różni się statusem administracyjnym wchodzących w jego skład jednostek terytorialnych. Za podstawową jednostkę terytorialną przyjęto gminę i analizowaną ją pod kątem czy gmina należy do metropolii czy nie. Analizie zostały poddane wszystkie gminy z powiatu poznańskiego, jak i gminy z 10 powiatów otaczających powiat poznański – w sumie 76 gmin. Do obszaru metropolitarnego zostały włączone: Miasto Poznań, Powiat Poznański, Gmina Rogoźno, Miasto Wągrowiec, Skoki, Gminy: Kiszkowo, Łubowo, Gniezno, Czerniejewo, miasta: Września, Środa Wielkopolska, Śrem, Kościan, Nowy Tomyśl, Szamotuły i Oborniki. Zasięg najdalszej jednostki osadniczej, czyli siedziby gminy mieści się w odległości do 60 km od Poznania. Kryteria jakie zostały przyjęto do przeprowadzenia delimitacji były:

-         kryterium społeczne, czyli gęstość zaludnienia, dynamika wzrostu ludności, elementy związane z demografią i migracją ludności,

-         kryterium gospodarcze, czyli liczba podmiotów gospodarczych, liczba zatrudnionych, itp.

za podstawowe kryterium do przeprowadzenia delimitacji została przyjęta dostępność komunikacyjna. W związku z tym, że związki z metropolia polegają na tym, że miasto metropolitarne oferuje tzw. usługi wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe, specjalistyczna opiekę zdrowotną, ofertę kulturalną, miejsca pracy, dostępność komunikacyjną - lotnisko). Analizie została poddana sfera środowiska przyrodniczego, czyli obszary i obiekty chronione, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe i inne obszary przyrodniczo cenne. Ponadto analizie została poddana infrastruktura techniczna i elementy liniowe, które łącza gminy w zaopatrzenie w wodę, przesyły energii elektrycznej, gazu i kanalizacji. Kryterium dostępności komunikacyjnej zostało podzielone na kilka stref: 10 km., 30 km, 50 km od centrum metropolii, których odległość komunikacyjna dojazdu do centrum metropolii środkami komunikacyjnymi, jak i indywidualnymi środkami nie przekracza 60 minut.

M. Mielcarek omówiła także pojęcie zrównoważonego rozwoju, czyli taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania układów politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności obywateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego model który opisuje metropolię poznańską nazywany jest modelem konstelacyjnym, ponieważ zawiera on miasto centralne, miasta powiatowe, które stanowią jednostki hierarchii osadniczej (jednostki II rzędu) oraz jednostki uzupełniające układ osadniczy (jednostki II rzędu).

Radny Z. Hinz zapytał co oznacza określenie jednostki III rzędu?

M. Mielcarek wyjaśniła, że jednostkę I rzędu stanowi Miasto Poznań. Jednostkami II rzędu są jednostki powiatowe, a jednostkami III rzędu są jednostki nie będące jednostkami powiatowymi, a charakteryzujące się dużą dynamiką rozwoju, mają znaczenie w strukturze osadniczej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że są tylko trzy kryteria lokalne i gmina Rogoźno nie mogła już niżej spaść w tej hierarchii.

M. Mielcarek powiedziała, że niższą kategorię stanowią miasta nie wymienione w tym opracowaniu, np. Puszczykowo, które jest miastem a nie ma takiego znaczenia by uznać je za rangę rozwojową.

M. Mielcarek poinformowała, że istotę polityki przestrzennej na poznańskim obszarze metropolitarnym stanowią jednostki osadnicze charakteryzujące się bardzo intensywnymi procesami urbanistycznymi i rozwojowymi – nagromadzenie najwyższej ilości ludzi, kapitału oraz konfliktów. W związku z konfliktami związanymi z planowaniem przestrzennym Biuro Planowania Przestrzennego zaproponowało „zielone pierścienie”, które mają stworzyć barierę rozwoju tych terenów, a z drugiej strony stanowią gwarancję ochrony terenów przyrodniczo cennych i gwarantują rozwój terenów rekreacyjnych.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy Gmina Murowana Goślina stanowi teren zurbanizowany?

M. Mielcarek odpowiedziała, że część Gminy Murowana Goślina – Zielone Wzgórze stanowi potencjał przemysłowy. Dodała, że strefy suburbanizacyjne związane są z miastami powiatowymi. Zwróciła uwagę, że wzdłuż tras szybkiego ruchu, dróg wojewódzkich i linii kolejowych są tzw. pasma dynamicznego rozwoju. Gmina Rogoźno została ujęta w paśmie dynamicznego rozwoju. Z przeprowadzonej delimitacji wynika, że koncentracja terenów rozwojowych związanych z mieszkalnictwem i działalnością gospodarczą powinna koncentrować się wokół przystanków kolejowych w odległości nie większej niż 3 km, aby ułatwić korzystanie z transportu publicznego i ograniczać indywidualne podróże do metropolii. Każda jednostka osadnicza nie posiada takiej oferty jak miasto metropolitarne, dlatego trzeba ułatwić jej mieszkańcom i skrócić czas podróży do miasta metropolitarnego. Z przedstawionych materiałów dla gminy Rogoźno płyną następujące wnioski:

- rozwój działalności powinien odbywać się w pobliżu linii kolejowych lub tras szybkiego ruchu, jednak należy zdawać sobie sprawę, że trasy szybkiego ruchu nie mają możliwości bezpośredniego wjazdu na nie – wjazd odbywa się poprzez węzły. W pobliżu węzłów i skrzyżowań dróg okolica się rozwija – przykładem jest wieś Ruda, która obecnie stanowi już część Rogoźna.

M. Mielcarek poinformowała, że Biuro Planowania Przestrzennego tworząc Plan zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej przeniesiono plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, aby uszanować suwerenność planistyczną gmin. Dodała, że w Gminie Rogoźno tereny rozwojowe są bardzo wyważone, ale są gminy w których nowe tereny rozwojowe stanowią 95% dotychczasowej powierzchni nie zagospodarowanej. Po przeprowadzeniu delimitacji wyróżniono, że miasto Rogoźno oraz wieś Parkowo zaliczane są do strefy dynamicznego rozwoju. Teren całej Gminy Rogoźno również sklasyfikowany został do strefy dynamicznego rozwoju wokół drogi krajowej. Dla miasta Rogoźno wyróżniono szereg powiązań lokalnych z następującymi miastami: Obornikami, Szamotułami oraz nowe powiązanie, które się zintensyfikuje się z Wągrowcem. Dla całego obszaru metropolitarnego stwierdzono powiązania wzdłuż dróg wojewódzkich oraz wokół drogi krajowej nr 11 między Rogoźnem a Obornikami. M. Mielcarek podkreśliła, że plan zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego nie jest odpowiednikiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plan obszaru metropolitarnego nie wskazuje celowego przeznaczenia terenów, nie określa lokalizacji poszczególnych form zagospodarowania przestrzennego, ale daje wskazania i wytyczne o które pozwolą na uwydatnienie powiązań wewnątrz obszaru metropolitarnego, czyli układ komunikacyjny, tereny rekreacyjne, układ infrastrukturalny.

W dalszej części swojej wypowiedzi M. Mielcarek przedstawiła mapy i opracowania graficzne przygotowane przez Biuro Planowania Przestrzennego i umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Burmistrz Rogoźna poprosił p. M. Mielcarek, aby przedstawiła wnioski dla Rogoźna jakie wynikają z przedstawionego opracowania. Dodał, że przez Gminę Rogoźno przebiega linia kolejowa, droga krajowa oraz zostały wyznaczone tereny zrównoważonego oraz dynamicznego rozwoju.

M. Mielcarek zaznaczyła, że Gmina Rogoźno powinna odpowiedzieć sobie na pytanie: do jakiego stopnia powiązania z Poznaniem są potrzebne Gminie Rogoźno? Dodała, że powiązania z Poznaniem nie będą związane z przybliżeniem się osadnictwa tylko dostępność komunikacyjna będzie na tyle atrakcyjna, że mieszkańcy Gminy Rogoźno będą korzystać z oferty usługowej, gospodarczej i kulturowej miasta Poznania. Jednocześnie Gmina Rogoźno zaoferuje Poznaniowi tereny rekreacyjne, atrakcyjne miejsca do osiedlania się.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że obecnie wielu poznaniaków posiada działki rekreacyjne w Nienawiszczu i Owczegłowach, a niektórzy z nich zamieszkują w nich na stałe i do pracy dojeżdżają do Poznania.

M. Mielcarek dodała, że jeżeli potencjał terenów rozwojowych i terenów mieszkaniowych w Gminie Rogoźno byłby duży to wówczas można zabiegać, aby ludzie mieszkali w Gminie Rogoźno i dojeżdżali do pracy poza Rogoźnem wykorzystując dogodne połączenia komunikacyjne.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że Gmina Rogoźno nie może porównywać się z gminami sąsiadującymi bezpośrednio z miastem Poznań, ponieważ tereny te są bardziej atrakcyjne, a świadczy o tym ilość sprzedawanych działek budowlanych.

M. Mielcarek zwróciła uwagę, że czas dojazdu do Rogoźna często bywa krótszy niż dojazd do miejscowości położonych bliżej Poznania, np. Puszczykowo.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o konsekwencje nie wniesienia do końca października uwag do planu zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego? Jeśli gminy nie wniosą uwag do tego planu, to w późniejszym czasie samorządy będą mogły wnosić zmiany do tego planu?

M. Mielcarek odpowiedziała, że prawdopodobnie jeśli plan zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego zostanie uchwalony, to wówczas będzie stanowił część planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym należy przeanalizować w jaki sposób plan zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego koliduje z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno. Dodała, że jej zdaniem nie ma konfliktu między tymi dwoma planami, ponieważ kierunki rozwojowe, układ komunikacyjny i infrastrukturalny, tereny zieleni, obszary chronione oraz tereny rolnicze są w zgodzie z planem zagospodarowania obszaru metropolitarnego. Zaznaczyła, że w opracowaniu za konflikt przestrzenny w Gminie Rogoźno uznano konflikt między obszarami chronionymi, a rozwojem elektrowni wiatrowych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno dopuszcza budowę wiatraków na terenie całej gminy, z wyjątkiem obszarów szczególnie chronionych i obszarów Natura 2000.

Sekretarz Gminy Rogoźno zapytała czy droga krajowa nr 11 zostanie poszerzona?

Radny M. Kutka zapytał o korzyści dla Gminy Rogoźno, które wynikną z umieszczenia Gminy Rogoźno w planie zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego?

M. Mielcarek odpowiedziała, że wcześniej pytała się czy Gmina Rogoźno zabiega o związki z Poznaniem. Dodała, że należy zwracać uwagę czy w dalszych planach przestrzennych Gmina Rogoźno będzie dążyła do dalszego zacieśniania związków z Poznaniem, czy będzie to obojętne.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli Gmina Rogoźno nie byłaby w obszarze metropolitarnym to wówczas trudno byłoby utrzymać związki z Poznaniem?

M. Mielcarek powiedziała, że podkreślana jest rola kolei regionalnej, która przybliżyłaby dostęp do Poznania.

Radny M. Kutka powiedział, że w przyszłości linia kolejowa Poznań –  Piła będzie remontowana oraz budowana droga S-11 i jeśli Gmina Rogoźno nie przystąpiłaby do obszaru metropolitarnego to wówczas modernizacja wspomnianych tras przebiegałaby tylko do granic Gminy Rogoźno?

M. Mielcarek odpowiedziała, że na przebudowę tras nie ma znaczenia fakt przystąpienia bądź nie przystąpienia Gminy Rogoźno do poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Zastępca Burmistrza zapytał czy plan przestrzennego zagospodarowania poznańskiego obszaru metropolitarnego opracowywany na potrzeby ubiegania się o środki z Unii Europejskiej?

M. Mielcarek powiedziała, że nie potrafi wprost odpowiedzieć na to pytanie, ale z ogólnych informacji wie, że jeśli są plany rozwojowe i projekty i jeśli zabezpieczona jest pewna część środków to wówczas można się starać o kolejne pieniądze. Projekt obszaru metropolitarnego pozwala stworzyć systemowe podejście do hierarchii potrzeb komunikacyjnych. Gdyby nie było globalnego spojrzenia na ten temat, to wówczas nie wiadomo byłoby jakie inwestycje realizować w pierwszej kolejności. Każda gmina ma problemy i trudności z budową dróg, a systemowe podejście do tych spraw pozwala rozwiązywać jednocześnie problemy dla kilku gmin. M. Mielczarek przytoczyła słowa z opracowania Biura Planowania Przestrzennego: „Na szczególną uwagę zasługuje Gmina Rogoźno, na terenie której zidentyfikowano ponad 8% konfliktów przestrzennych obszaru metropolitarnego. Do elementów zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły na tak dużą liczbę konfliktów można zaliczyć: obszary objęte ochroną prawną, obszar chronionego krajobrazu „Dolina Wełny”, obszary Natura 2000, obszar Puszczy noteckiej oraz Buczyny, droga krajowa nr 11, droga wojewódzka nr 241, projektowany odcinek drogi ekspresowej S-11, linia kolejowa Poznań – Piła”. Zdaniem M. Mielcarek są to konflikty liniowe i obszary możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Dodała, że być może stwierdzono, że pewne tereny chronione zagrożone są degradacją, tak elementy infrastruktury transportowej (linia kolejowa, drogi krajowe) niosą pewne konflikty: zanieczyszczenie środowiska, hałas. Elektrownie wiatrowe mają tyle elementów, które potencjalnie mogą stwarzać konflikty.

Radny H. Janus stwierdził, że 8% konfliktów obszaru metropolitarnego nie stanowią tylko wiatraki.

Radny A. Jóźwiak zapytał o osobę, która wskazała błędy i konflikty na terenie Gminy Rogoźno?

M. Mielcarek odpowiedziała, że błędy i konflikty zostały wskazane w ramach opracowywania planu obszaru metropolitarnego.

Radny Z. Hinz odpowiadając na pytanie radnego M. Kutki co Rogoźnu daje przystąpienie do poznańskiego obszaru metropolitarnego powiedział, że Rogoźno zawsze dążyło i nadal dąży do Poznania. W 1975 r. gdy powstawały nowe województwa, w tym województwo pilskie Rogoźno z „wielkim bólem” do niego przynależało. Dodał, że Rogoźno w niedługim czasie zostanie bardzo blisko powiązane z Poznaniem. Radni powinni naciskać, aby komunikacja z Poznaniem została jak najszybciej uruchomiona. W jednej z wcześniejszych wypowiedzi M. Mielcarek wspomniała o leczeniu specjalistycznym, jednak jego zdaniem skupianie leczenia specjalistycznego w tzw. starych ośrodkach utrudnia mieszkańcom dotarcie do tych ośrodków specjalistycznych. Zwrócił uwagę, że problemy o których wspomniał nie mieszczą się w wizji przedstawionego planu, jednak radni Rady Miejskiej w Rogoźnie powinni je zgłaszać naszym przedstawicielom w samorządzie województwa wielkopolskiego, aby jak najszybciej je rozwiązywać.

M. Mielcarek powiedziała, że przedstawiony przed chwilą wniosek może zostać zgłoszony do tego planu zagospodarowania poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Radny Z. Hinz wspomniał o problemach Szpitala Powiatowego w Obornikach i zaproponował, aby pewne leczenie specjalistyczne zostało przeniesione na poziom powiatu, a nie wszystko komasować w Poznaniu.

M. Mielcarek powiedziała, że często jest tak, że specjalistyczna opieka medyczna oraz inne instytucje wysokospecjalistyczne wymagają odpowiedniej kadry, która wywodzi się z ośrodków uniwersyteckich. Dodała, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej pozwoli na przemieszczanie się kadry specjalistycznej do mniejszych ośrodków. Wspomniała, że Poznań przymierza się do budowy parkingów typu Park & Ride przy liniach tramwajowych, czyli ludzie będą dojeżdżać na rogatki Poznania i przesiadać się do komunikacji miejskiej. Linia kolejowa na odcinku Piła – Poznań projektowana jest tak by pociągi zatrzymywały się na Stacji Strzeszyn-Podolany, by odciążyć centrum Poznania.

Radny H. Janus zapytał czy gminy, które zostały zaliczone do poznańskiego obszaru metropolitarnego będą musiały podjąć uchwały o przynależności, bądź nie przynależności do tego obszaru. Zapytał także czy przystąpienie do poznańskiego obszaru metropolitarnego może zostać odgórnie narzucone samorządom?

M. Mielcarek odpowiedziała, że jej zdaniem gmina będzie musiała podjąć stosowną uchwałę.

Radny M. Kutka zapytał co się stanie z gminą, która nie będzie chciała do niego przystąpić to co się stanie?

M. Mielcarek odpowiedziała, że jej zdaniem nie będzie obowiązywał przymus przystąpienia do obszaru metropolitarnego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdy powstanie obszar metropolitarny, wówczas będą podejmowane decyzje czy samorządy chcą do niej przystąpić czy też nie.

Radny H. Janus dodał, że Gmina Rogoźno została zaliczona do poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Gmina Rogoźno została zaliczona w planie przestrzennym do poznańskiego obszaru metropolitarnego.

M. Mielcarek powiedziała, że przynależność do tego obszaru o niczym nie decyduje. Dodała, że rozumie obawy, że z planu zagospodarowania przestrzennego mogą wynikać jakieś niekorzystne konsekwencje, np. zmienione granice miast i gmin, wówczas byłaby to znaczna ingerencja i społeczność lokalna miałaby prawo się temu przeciwstawiać.

Radny H. Janus zaznaczył, że celem utworzenia poznańskiego obszaru metropolitarnego jest rozwój komunikacji. Zapytał, czy w przyszłości samorządy będą musiały dofinansowywać inwestycje związane z komunikacją kolejową i autobusową?

M. Mielcarek powiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Dodała, że gminy położone najbliżej Poznania podpisały Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej. Na mocy tego porozumienia został utworzony związek transportowy, który wprowadził bilet na którym można poruszać się na tym obszarze, a cena takiego biletu dla osób z niego korzystających jest bardzo przystępna. Dzięki temu biletowi Poznań zachęca ludzi dojeżdżających, aby korzystali z komunikacji publicznej, a nie z prywatnych samochodów.

Radny M. Połczyński dodał, że autobusy podmiejskie obecnie dojeżdżają do Czerwonaka i Murowanej Gośliny, a w przyszłości być może będą dojeżdżały do Rogoźna.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że z przedstawionych informacji wynika, że jest wiele argumentów przemawiających za przystąpieniem do poznańskiego obszaru metropolitarnego, natomiast nie ma jednoznacznych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Zapytał czy w rzeczywistości tak jest? Dodał, że znając plany gospodarcze Platformy Obywatelskiej przewiduje, że będzie ona zmierzała w kierunku budowania metropolii, zgodnie z liczbą województw. Gdyby wybory wygrała inna opcja, wówczas byłyby naciski na rozwój mniejszych miejscowości i Polski Wschodniej. Zdaniem A. Olenderskiego Rogoźno powinno przystąpić do poznańskiego obszaru metropolitarnego. Dodał, że z uwagi na obszary chronione rozwój Gminy Rogoźno może być mniejszy, aniżeli innych gmin, które metropolia objęła. Jeśli Poznań będzie się rozwijał i będą powstawały nowe miejsca pracy, to skorzysta również Gmina Rogoźno.

M. Mielcarek odpowiedziała, że Poznań spełnia kryteria pozwalające na utworzenie metropolii.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę na funkcjonowanie związku gmin aglomeracji poznańskich, który został zdefiniowany liczebnie. W przypadku poznańskiego obszaru metropolitarnego zdefiniowane zostało, że ma obejmować gminy wokół Poznania, ale nie podano liczby gmin, które mają być członkami tej organizacji.

M. Mielcarek poinformowała, że w pracach nad planem zagospodarowania kraju przyjęto kryteria, które definiują obszar metropolitarny, czyli liczbę ludności, występowanie określonych obiektów usługowych i komunikacyjnych, liczba studentów.

Burmistrz Rogoźna podkreślił, że mówienie o korzyściach wynikających z przystąpienia do metropolii jest przedwczesne, ponieważ nie zostały one jeszcze utworzone i żadna gmina do niej nie przystąpiła. Dodał, że ustawowo nie zostały wyznaczone kryteria jakie będą musiały spełniać gminy, aby przystąpić do metropolii. Mieszkańcy Rogoźna dojeżdżają do pracy w Poznaniu, studenci również uczą się w Poznaniu, a za kilka lat być może mieszkańcy Poznania będą dojeżdżać do pracy w Rogoźnie.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że każdy obszar ma swoją pojemność i po jej przekroczeniu określony obszar przestaje być atrakcyjny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że życzeniem byłoby, aby wszyscy mieszkańcy Rogoźna mieli pracę w miejscu zamieszkania i żeby do Rogoźna przyjeżdżali ludzie do pracy.

M. Mielcarek podkreśliła, że związki z Poznaniem powinny zostać tak wyważone, aby poprzez dostępność komunikacyjną, atrakcyjne tereny mieszkaniowe zachęcić mieszkańców Poznania i okolic do osiedlania się w Gminie Rogoźno. Powstanie obszaru metropolitarnego spowoduje, że związki z Poznaniem się zacieśnią, a przemieszczanie się między poszczególnymi jednostkami będzie łatwiejsze.

Sekretarz Gminy podsumowując przedstawione informacje podkreśliła, że Gmina Rogoźno ma pewne problemy z Poznaniem i odwrotnie. Jednak przystąpienie do metropolii pozwoli na szybsze i sprawniejsze ich rozwiązywanie. Niewątpliwie poprzez znaczny ruch na drogach w kierunku Poznania powoduje, że dojazd do pracy jest utrudniony, dlatego aby to poprawić usprawniona powinna zostać komunikacja z Poznaniem. Faktem jest również, że mieszkańcy gminy korzystają z oferty kulturalnej jaką oferuje Poznań. Z drugiej strony pewna część mieszkańców Poznania buduje swoje domy na naszym terenie i chce się tu osiedlić. Niepodważalnym jest, że część mieszkańców naszej Gminy przysparza podatków Poznaniowi, ale jego mieszkańcy również płacą podatki u nas np. podatek od nieruchomości. Dodała, że dobrze by się stało gdyby metropolia pozwoliła na obronę naszych interesów, ponieważ większemu zawsze jest łatwiej niż mniejszemu.

Radny M. Kutka poinformował, że w przekazanym materiale zaproponowane zostały sfery kolejowe do 20-30 km, w których pociąg będzie jeździł co półgodziny. Gmina Rogoźno ujęta została w strefie, w której pociąg do Poznania ma odjeżdżać co godzinę. Zapytał czy poprzez utworzenie obszaru metropolitarnego nie zostanie ułatwiona mieszkańcom Gminy Rogoźno ucieczka za pracą w Poznaniu? Zwrócił uwagę, że osobą pracującym w Poznaniu ułatwi dojazd, natomiast osobą pracującym w Rogoźnie umożliwi poszukiwanie lepszej pracy w Poznaniu.

Burmistrz Rogoźna dodał, że najlepiej byłoby gdyby pociąg do Poznania odjeżdżał co półgodziny.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że powstanie metropolii wymusi zajście zmian na rynku pracy w Gminie Rogoźno, ponieważ rynek ten będzie musiał równać do lepszego rynku poznańskiego, zarówno rynku pracy, jak i świadczeń.  Z drugiej strony zarabiając więcej pieniędzy w Poznaniu, mieszkańcy Gminy będą wydawać je u nas. Z tego powodu pod każdym względem powinno to przynieść korzyści.

Radny M. Kutka stwierdził, że do końca tak nie jest, ponieważ określony procent zarobionych pieniędzy pozostanie w Poznaniu.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy w związku z tym im rzadziej pociąg będzie jeździł do Poznania tym będzie lepiej?

Radny M. Kutka powiedział, że swoją wypowiedzią chciał przedstawić inną „stronę medalu” w tej sprawie. Dodał, że jest zwolennikiem by pociągi do Poznania jeździły jak najczęściej.

Zastępca Burmistrza powiedział, że oprócz aspektu pracy w Poznaniu należy zwrócić uwagę na aspekt kultury, sportu i nauki – zwłaszcza na poziomie ponadgimnazjalnym. Dodał, że należy dołożyć starań, aby z zaproponowanych rozwiązań Gmina Rogoźno mogła skorzystać.

M. Mielcarek powiedziała, że z przekazanych materiałów suwerenność gmin jest zachowana i gmina powinna patrzeć na korzyści, jakie mogą wynikać z przystąpienia do poznańskiego obszaru metropolitarnego. Dodała, że plan zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego reguluje rozwiązanie pewnych spraw w sposób systemowy, a nie zostanie coś narzucone poprzez sam fakt zaliczenia do tego obszaru.

Burmistrz Rogoźna podkreślił, że prace nad poznańskim obszarem metropolitarnym obecnie są na etapie tworzenia planu przestrzennego tego obszaru. Burmistrz Rogoźna podziękował p. M. Mielcarek za przybycie i zrelacjonowanie obszernego materiału dotyczącego poznańskiego obszaru metropolitarnego. Dodał, że odniósł wrażenie iż niektórzy radni są przestraszeni metropolią, jednak obecnie opracowany został plan zagospodarowania przestrzennego, a na szczegóły trzeba poczekać, aż metropolia poznańska ostatecznie zostanie zdefiniowana. Zwrócił uwagę, że niektóre gminy zabiegały o to by umieścić je w metropolii poznańskiej.

Radny M. Kutka powiedział, że przez niektóre osoby jest uważany za „metropolisceptyka”, jednak jest absolutnym zwolennikiem tego, by Gmina Rogoźno została uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli metropolia poznańska zostanie utworzona to Rada Miejska będzie decydowała o przystąpieniu Gminy Rogoźno do tej metropolii, tak jak do każdego innego związku gmin i stowarzyszeń.

Radny H. Janus stwierdził, że p. M. Mielcarek powiedziała, że nie wie czy Rada Miejska będzie decydowała o przystąpieniu do metropolii poznańskiej, a na obecnym etapie zostaliśmy do niej przyłączeni.

M. Mielcarek powiedziała, że nie wie jaka powinna nastąpić sytuacja by pytano samorząd czy chce do metropolii przystąpić.

Radny M. Kutka powiedział, że gdyby tak się stało to wówczas stanowiłoby to naruszenie suwerenności samorządu terytorialnego.

M. Mielcarek zaznaczyła, że w opracowaniu tym nie ma zamachu na suwerenność samorządów terytorialnych.

Burmistrz Rogoźna zaznaczył, że musi powstać związek lub stowarzyszenie, ponieważ nie wyobraża sobie, aby ustawą zostało narzucone przystąpienie Gminy Rogoźno do metropolii poznańskiej.

Kierownik WGNRiOŚ podsumowując spotkanie powiedział, że cały czas stara się wyciągnąć wnioski co daje nam przystąpienie do metropolii poznańskiej. Na podstawie przedstawionych materiałów można powiedzieć, że obecnie prace są na etapie stwierdzenia faktów, a materiał nie wskazuje żadnych nowych kierunków, a jedynie podkreśla składniki naszego obszaru. Dodał, że uważa, że mówiąc o metropolii chodzi o usankcjonowanie stanu, który obecnie jest, czyli dojazdu do pracy i lekarza do Poznania.

Burmistrz Rogoźna dodał, że stworzona koncepcja metropolii może zostać jeszcze kilka razy zmieniona, nim metropolia poznańska powstanie.

Kierownik WGNRiOŚ potwierdził, iż koncepcja metropolii poznańskiej może jeszcze ulec zmianie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ostatecznie nie jest jeszcze wiadomo czy metropolie zostaną wprowadzone.

Radny H. Janus zapytał czy metropolia poznańska będzie pierwszą metropolią w Polsce i czy inne metropolie są tworzone?

M. Mielcarek odpowiedziała, że prace na d utworzeniem metropolii są prowadzone w innych biurach planowania, np. w Warszawie, Trójmieście. Dodała, że prace nad innymi metropoliami są na podobnym poziomie zaawansowania jak w Poznaniu.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przewie przystąpiono do realizacji punktu 6 tj. stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że p. M. Fiksa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach nie przybył na posiedzenie Komisji, ponieważ stosowną informację przygotował już w miesiącu kwietniu i w dniu dzisiejszym powielałby przedstawiony wcześniej materiał. Dodał, że p. M. Fiksa poinformował Przewodniczącego Komisji A. Olenderskiego, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Obornikach przygotowuje informację o stanie sanitarnym za określony rok przygotowuje się po jego zakończeniu.

Radny Z. Hinz zapytał czy Przewodniczący Komisji A. Olenderski po przeprowadzonej rozmowie z p. M. Fiksą posiada informację czy ten przybędzie na sesję Rady Miejskiej?

 Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że temat jezior go nie dotyczy i w związku z tym na sesję nie przybędzie.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił, aby głos zajął p. M. Tyrakowski Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

M. Tyrakowski poinformował, że pisemna informacja na powyższy temat została przygotowana i złożona przez Z. Zająca Kierownika Biura Powiatowego WODR w Obornikach. Z punktu ekonomicznego sytuacji rolnictwa w Gminie Rogoźno nie można jednoznacznie określić jako: dobrej, złej czy bardzo złej, bowiem zależy ona od sytuacji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw, które tworzą rolnictwo w naszej Gminie. W całej populacji gospodarstw Gminy Rogoźno są gospodarstwa bardzo słabe ekonomicznie, które razem z dopłatami obszarowymi nie generują odpowiedniego dochodu, który zabezpieczałby byt rodziny, pozwalał na prowadzenie inwestycji oraz zapewnienie prawidłowego cyklu produkcyjnego dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarowanie w tych gospodarstwach jest „ekologiczne”, ale ekologiczne gospodarowanie to takie, które jest rozumne i wynikające z pewnego płodozmianu i sposobu gospodarowania, natomiast w tych gospodarstwach wywołane jest brakiem pieniędzy na zakup środków produkcji. Gospodarstwa te często podporządkowane są usługą, a polegają one na tym, że rolnik najpierw pracuje w swoim gospodarstwie, a jeśli czas mu pozwala to usługę mechanizacyjną wykonuje u sąsiada i w związku z tym dochodzi do opóźnień agrotechnicznych, które również mają wpływ na uzyskanie końcowego dochodu. M. Tyrakowski poinformował, że gospodarstwa te stanowią niewielką część gospodarstw w naszej Gminie, ale one istnieją. Część z tych gospodarstw przechodzi na dwuzawodowstwo, czyli szukają źródła pracy poza rolnictwem by uzupełnić budżet domowy. Część gospodarstw decyduje się na nieformalne wydzierżawienie gruntów, czyli w urzędzie figurują jako formalni właściciele, składają wniosek o płatności obszarowe potwierdzając prowadzenie działalności rolniczej, natomiast faktycznie jest to forma czynszu dla rolnika uprawiającego ziemię. Kolejną grupę gospodarstw w Gminie Rogoźno tworzą gospodarstwa średnie, czyli gospodarstwa w których byt dla rodziny zapewniany jest poprzez produkcję rolniczą, są środki na prowadzenie bieżącego cyklu produkcyjnego i na inwestycje odtwórcze, natomiast brakuje pieniędzy na inwestycje rozwojowe – zakup nowego ciągnika, nowej maszyny, zmianę technologii produkcji, budowa nowych budynków inwentarskich. Poinformował, że gospodarstwa te stanowią znaczną część gospodarstw w naszej Gminie. Dodał, że zwrot zainwestowanego kapitału w rolnictwie jest bardzo długi. Gospodarstwa te mają możliwość posiłkowania się kredytami i pomocą z UE, która z PROW 2007-2013 się już kończy, natomiast kredyty preferencyjne są dostępne. M. Tyrakowski poinformował, że są również gospodarstwa, w których starcza na wszystko, czyli zapewnienie dobrego bytu rodzinie, stosowanie kompleksowej i nowoczesnej technologii oraz na odtworzenie i zainwestowanie w nowe technologie produkcji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał z jakiego obszaru powierzchniowego pochodzą lepsi rolnicy?

M. Tyrakowski odpowiedział, że są to najczęściej gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha, ale nie można tego uogólniać, ponieważ są gospodarstwa 100 ha jednak z różnych względów się w nich „nie kręci”. Spowodowane jest to nie raz zaniedbaniami, brakiem wiedzy, a czasem ze względów zdrowotnych. Dodał, że część tzw. dobrych rolników jest mniejsza ilościowo, ale działa na większej powierzchni. Dokładną liczbę rolników ciężko jest podać, ponieważ niektórzy rolnicy z pierwszej grupy mimo, że figurują w Gminie jako rolnicy, pobierają płatności obszarowe, ale faktycznie nie są rolnikami, dlatego urzędowe statystyki mają duże zakłamanie. Poinformował, że obecnie kredyty preferencyjne są dostępne dla rolników, jednak informacje zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że będą one obowiązywały do końca 2013 r. Kredyty preferencyjne są korzystne, ponieważ oprocentowane są normalnie czyli 1,6 redyskonta weksli w NBP, ale rolnik płaci oprocentowanie na poziomie około 2%, natomiast resztę oprocentowania jest dopłacana. Okres kredytowania w kredytach preferencyjnych jest korzystny i wynosi około 15 lat, a maksymalnie wynosi on 20 lat. W kredytach tych możliwy jest również okres karencji i maksymalnie może on wynieść do 3 lat, a generalnie jest to 2 lata. Liniami, z których najczęściej korzystają rolnicy są linie: kredyt na zakup ziemi oraz tzw. kredyt dla młodego rolnika. W związku z tym, że RSP w Wełnie sprzedaje swoje grunty wielu rolników z rejonu Kaziopola, Gościejewa i Parkowa powiększyło obszar swoich gospodarstw korzystając z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. Kredyt dla młodego rolnika przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 40 roku życia, a środki z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup ziemi oraz majątku trwałego dla gospodarstwa. Linia kredytowa przeznaczona jest również dla gospodarstw, które zostały dotknięte klęskami. Obecny rok był dość nie sprzyjający dla rolnictwa, szczególnie do uprawy rzepaku i uprawy zbóż. Plony w tym roku były o około 30 % niższe, a w niektórych gospodarstwach wystąpiły wyższe straty. W poprzednich latach, w których wystąpiła susza obowiązujące uprawnienie dawało rolnikom, których strata w danej uprawie przekraczała ilościowo 30%. W tym roku na podstawie obowiązującego rozporządzenia strata wyliczana jest wartościowo z całego gospodarstwa, a nie uprawy w której była strata. Z tego powodu większość rolników nie mogła skorzystać z pomocy związanej z tanim kredytowaniem, pomocą z UE oraz pomocą społeczną oferowaną przez GOPS. W tym roku w protokole strat porównywało się wartościowo średnie z trzech lat poprzedzających rok straty, a średnio za trzy lata do tyłu były wysokie plony i niższa cena, a w roku obecnym są niższe plony i wyższa cena. Z tego powodu kwoty te się bilansowały, a dodatkowo obowiązek był liczenia wartościowo produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Przy jednakowej produkcji w tych latach i obliczeniu straty dochodziło do paradoksów i okazywało się, że strata była dodatnia, czyli gospodarstwo generowało zysk. Problem ten został dostrzeżony przez Ministra Rolnictwa oraz posłów związanych z rolnictwem, którzy obiecywali zmianę obowiązującej ustawy. Rolnictwo wspomagane jest płatnościami z UE: jednolitą płatnością obszarową i uzupełniającą płatnością obszarową. W tym roku kurs euro był wysoki - o 0,42 zł wyższy niż w roku poprzednim, dlatego płatności obszarowe będą wyższe. Dodał, że pojawiają się informacje, że po 2013 r. rolnicy będą otrzymywać płatności SPS, czyli średnią z ostatnich trzech lat, jaką otrzymywał na gospodarstwo. Do końca nie jest wiadome czy propozycja ta będzie obowiązywać, ponieważ w niektórych krajach „starej UE” obowiązuje system SPS, a inne mają system mieszany. Poinformował, że obecnie trwają dyskusje nad PROW na lata 2014-2020, jednak mimo zabiegów Ministra Rolnictwa i eurodeputowanych płatności obszarowe nie zostaną zrównane, natomiast więcej środków ma zostać przeznaczone na działania związane z restrukturyzacją rolnictwa. Z PROW na lata 2007-2013 pieniądze się kończą i nie będzie już rent strukturalnych, pomocy dla młodego rolnika, a obecnie trwa nabór na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym. W związku z otrzymywaniem płatności obszarowych rolnicy muszą spełniać pewne wymogi w zakresie produkcji rolniczej. Od 2009 r. rolnicy musieli rejestrować i ewidencjonować zwierzęta, zgłaszać do ARiMR każdy ruch zwierząt oraz właściwie dbać o środowisko. Od 1.01.2011 r. obowiązki rolników są bardziej rozszerzone i rolnicy muszą spełniać wymogi w zakresie produkcji żywności, produkcji i obrotu pasz oraz o zdrowie publiczne. Od 1.01.2013 r. rolnicy będą musieli zapewnić utrzymywanym zwierzętom właściwych warunków, czyli odpowiedniej wentylacji i stanowiska. Dodał, że pewni rolnicy będą musieli po 2013 r. zrezygnować z produkcji zwierzęcej, ponieważ nie posiadają odpowiedniej ilości środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych zmian, a za nie spełnienie wymogów będą obowiązywały surowe punkty karne w postaci obniżenia płatności obszarowych uzależnione od szkodliwości dla środowiska, zdrowia publicznego i zwierząt. Rolnictwo znacznie zanieczyszcza wody powierzchniowe, a w Gminie Rogoźno nad czystością wód czuwa Rejonowy Zakład Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakład ten na podstawie badań i dokumentacji wykreśla na obszarze swego działania obszary OSN – obszary szczególnie narażone na spływ azotu pochodzenia rolniczego. Gmina Rogoźno nie jest w tych obszarach, co stanowi pewną korzyść dla rolników, ponieważ gdyby została objęta OSN wówczas rolnicy musieliby przeprowadzić dodatkowe inwestycje – wybudować płyty obornikowe. Obecnie rolnicy nie muszą posiadać płyty obornikowej, natomiast od 1.01.2011 r. muszą mieć zbiornik na płynne odchody zwierzęce – gnojówkę i gnojowicę. Na obszarach tzw. OSN-ach wymóg obowiązuje zarówno obornik, jak i płynne nawozy naturalne w wielkości pozwalającej na ich przechowywanie przez okres 6 m-cy. Obecnie zbiorniki na przechowywanie płynnych nawozów naturalnych muszą mieć objętość pozwalającą na ich przechowywanie przez okres 4 m-cy. Dodał, że jeśli rolnicy będą źle gospodarować i zanieczyszczą wody azotem pochodzenia rolniczego, wówczas wojewódzki zarząd zaliczy naszą Gminę do obszarów szczególnie narażonych.

Radny H. Janus poinformował, że w poprzednich latach GOPS wypłacał po 1.000 zł na każdego gospodarstwo niezależnie od jego powierzchni, które zostało dotknięte klęską suszy. Zapytał jaki sposób w tym roku przebiegała ta forma pomocy?

M. Tyrakowski odpowiedział, że po 1.000 zł w Gminie Rogoźno otrzymywali tylko sadownicy, ponieważ nie prowadzą oni produkcji zwierzęcej, a straty w sadach były duże. Straty były obliczane wartościowo, jako średnia z trzech ostatnich lat i jeżeli strata była powyżej 30%, to wówczas pomoc należała się rolnikowi.

Radny H. Janus zapytał czy wszystkie stawki były takie same?

M. Tyrakowski odpowiedział, że Urząd Wojewódzki podawał średnią wartość i średnie plonowanie dla wszystkich gospodarstw w województwie. Jeżeli rolnik posiadałby dokumentację na podstawie której komisja mogłaby stwierdzić, że plony były wyższe a cena niższa, wówczas można by przyjąć te wartości. Jednak w praktyce takich dokumentów nie ma.

Radny H. Janus zapytał czy z produkcji roślinnej byli tacy rolnicy?

M. Tyrakowski odpowiedział, że nie było takich rolników, mimo, że w produkcji roślinnej ponieśli duże straty. Dodał, że jeżeli do straty w produkcji roślinnej doliczyło się produkcję zwierzęcą, wówczas strata miała wartość dodatnią, czyli nie było straty. Stratę trudno się szacuje, ponieważ należy odnieść ją do czegoś, a o stracie nie decyduje wyłącznie czynnik pogodowy, a wpływ ma kultura gleby, poziom nawożenia, terminowość wykonania zabiegów agrotechnicznych, odmiana rośliny i inne. Parlamentarzyści dostrzegają te problemy, dlatego wszelkie podejmowane przez nich działania zmierzają do tego by uprawy zostały objęte ubezpieczeniem. W zasadzie istnieje obowiązek objęcia upraw ubezpieczeniem od jednego kataklizmu na powierzchni 50% upraw zbóż, rzepaku i kukurydzy. W tej sytuacji firmy ubezpieczeniowe zajmą się szacowaniem strat.

Radny M. Połczyński zapytał o sytuację rolników dzierżawiących ziemię od ANR? Rolnicy ci mają zwrócić dzierżawioną ziemię, a następnie będą mogli wystąpić o jej kupno. 

M. Tyrakowski odpowiedział, że zna ten problem , jednak ziemia, którą ANR może sprzedać to będzie sprzedawała do 2013 r., aby rolnicy mogli skorzystać z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. Problem stanowią grunty obecnie dzierżawione co do których roszczenia wnoszą byli właściciele. Z nieoficjalnych wiadomości wiadomo, że ANR zamierza wystawić te grunty do sprzedaży informując byłego właściciela, który wnosi roszczenie, że może ten grunt kupić po cenie pochodzącej z wyceny tego gruntu.

Radny A. Nadolny dodał, że zakup ten dokonywany będzie po cenie ogłaszanej przez GUS.

Burmistrz Rogoźna dodał, że jeśli podmiot roszczący nie kupi ziemi, wówczas dotychczasowemu dzierżawcy będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Jeśli dotychczasowy dzierżawca nie skorzysta z tego prawa, to zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

M. Tyrakowski dodał, że nie wie czy faktycznie tak będzie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wg Dyrektora ANR, gdyby nie sprawa wiatraków to grunty położone w Siernikach zostałyby sprzedane.

M. Tyrakowski zapytał jaki wpływ na sprzedaż ziemi mają wiatraki? Zapytał czy elektrownie wiatrowe trudno się wycenia?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na terenie Gminy był rzeczoznawca i potrafił wycenić wiatraki, dlatego nie wie co na myśli miał Dyrektor ANR.

M. Tyrakowski zaznaczył, że źle się stało, że sprawa gruntów nie została ostatecznie uregulowana stosowną ustawą, ponieważ wielu rolników poczyniło znaczne inwestycje w związku z dzierżawionymi gruntami. Rolnicy mieli nadzieję, że będą mieli prawo pierwokupu tych gruntów, a obecnie nie jest wiadomo jak sprawy dalej się potoczą, zwłaszcza, że ma zostać zniesione ograniczenie sprzedaży gruntów obcokrajowcom.

Radny A. Nadolny dodał, że ograniczenie ma zostać zniesione w 2016 r.

M. Tyrakowski zaznaczył, że wartość ziemi w Polsce jest niższa, aniżeli w innych krajach Europy Zachodniej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy zgodnie z ustawą rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 300 ha będzie musiał oddać 20% gruntów z nadwyżki ponad 300 ha, czy 20% posiadanych gruntów będzie musiał zwrócić do ANR?

M. Tyrakowski odpowiedział, że nie zna dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Wie, że zamierzeniem ustawy było uwolnienie gruntów i przekazanie ich mniejszym gospodarstwom.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski dodał, że poniekąd chciano zobowiązać dotychczasowych dzierżawców do kupna gruntów na preferencyjnych  warunkach.

M. Tyrakowski odpowiedział, że nie chce się wypowiadać, ponieważ nie zna tej sprawy dokładnie.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że podstawowa płatność obszarowa wzrosła, a bezpośrednia płatność obszarowa zmalała w stosunku do 2010 r. Zapytał z czego wynikają te zmiany?

M. Tyrakowski odpowiedział, że wzrost podstawowej płatności obszarowej spowodowany był zmianą kursu złotówki w stosunku do euro. Zmiana wysokości bezpośredniej płatności obszarowej spowodowana jest zapisami w Traktacie Przedakcesyjnym. W 2005 r. Polska miała płatności na poziomie 60% płatności wynikających z plonu referencyjnego, a do 100% była dopłata uzupełniająca, która pochodziła z budżetu krajowego. Płatność JPO do 2013 r. miała wzrastać o 10% każdego roku do osiągnięcia 100%, a płatność uzupełniająca miała odpowiednio maleć.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski z czego wynika przedział oprocentowania kredytów klęskowych od 0,1 – 3,85%.

M. Tyrakowski odpowiedział, że w kredytach klęskowych funkcjonują dwie linie kredytowe:

- jedna kredytuje stratę wynikającą z utraty majątku trwałego i wówczas oprocentowanie kredytu wynosi 0,1%,

- druga linia kredytuje stratę w majątku obrotowym i w plonie i wówczas oprocentowanie kredytu jest na poziomie 2%.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy dopłata cukrowa i dopłata do skrobi ziemniaczanej zostanie nadal utrzymana w budżecie na lata 2014-2020?

M. Tyrakowski odpowiedział, że dyskusje w tych sprawach nadal się toczą i nie są znane ostateczne rozstrzygnięcia. Dodał, że kwota mleczna ma zostać zlikwidowana.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy prawdą jest, że profilaktyczne zabiegi ochrony roślin będą zakazane?

M. Tyrakowski odpowiedział, że ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie nie są znane, a zintegrowana ochrona roślin ma stanowić jedno z działań osi drugiej PROW na lata 2014-2020. zintegrowana ochrona roślin ma się sprowadzać do tego by rolnik podejmował wszelkie działania by zużywać jaj najmniej środków ochrony roślin. Dodał, że należy szukać takich odmian roślin i takiego zmianowania, aby jak najmniej stosować środków ochrony roślin.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy rozwiązaniem tej kwestii mają być rośliny GMO?

M. Tyrakowski odpowiedział, że rośliny GMO nie stanowią rozwiązania tej sprawy. Dodał, że zintegrowana ochrona roślin jeśli stanie się jednym z działań w Wspólnej Polityce Rolnej to wówczas rolnicy będą mieli zapłacone za jej wdrożenie w swoich gospodarstwach.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy proponowane stawki dopłat będą wystarczającymi rekompensatami utraconych dochodów?

M. Tyrakowski odpowiedział, że na chwilę obecną trudno jest jednoznacznie to określić, ponieważ szczegóły nie są jeszcze znane, ale prace nad tym działaniem trwają. Dodał, że ma własne uwagi co do obecnego kształtu WPR i trwającego bumu na rośliny energetyczne. Zaznaczył, że podstawowym celem rolnictwa jest produkcja żywności dla społeczeństwa.

A. Jóźwiak zapytał czy nie jest to degradacja gleb?

M. Tyrakowski powiedział, że są to rośliny które wytwarzają dużą masę organiczną, a ostatecznym działaniem byłoby zalesienie pewnych gruntów. Należy jednak pamiętać, że stworzenie gruntu ornego z lasu jest trudne. W przypadku roślin przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin oraz ochrony agrotechnicznej można powrócić do uprawy dotychczasowych roślin.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że informację o stanie rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno została przygotowana przez Kierownika WGNRiOŚ R. Piątkowskiego i poprosił go o zajęcie głosu.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że materiał w ww. temacie został przekazany radnym, dlatego prosi o zadawanie pytań.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że w materiale przekazanym przez Z. Zająca znalazła się informacja, że tylko 9 rolnikom zostały uznane straty w plonach w wysokości powyżej 30%, mimo, że wnioski złożyło ponad 60 rolników. Zapytał M. Tyrakowskiego z czego wynika rozbieżność między złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy, a faktycznie uzyskanym wsparciem?

M. Tyrakowski odpowiedział, że wynika to z celowego działania Ministra Rolnictwa, ponieważ wyliczanie straty wartościowo doprowadziło do tego, że po wystąpieniu straty ilościowej i zachowaniu zaproponowanego algorytmu jej obliczania okazywało się, że gospodarstwo uzyskuje wartościowo stratę dodatnią, czyli zysk. Przy szacowaniu straty obowiązkiem było branie pod uwagę wszystkich upraw w gospodarstwie oraz produkcji zwierzęcej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że w rolnictwie nie jest źle, skoro uzyskuje się zyski, a nie straty.

Burmistrz Rogoźna zaznaczył, że straty dotyczyły poszczególnych upraw w gospodarstwie, a nie całego gospodarstwa, skoro straty poniesiono tylko w uprawach rzepaku.

M. Tyrakowski dodał, że z tego powodu na udzielenie pomocy kwalifikowali się tylko sadownicy, a i ona została umniejszona wartościowo z powodu wysokich cen owoców.

Pytań do Kierownika WGNRiOŚ nie było.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 8, tj. omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 przedstawił przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników J. Dolatowski.  Omówił również procedurę według której zostanie przeprowadzone głosowanie.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus zapytał czy Rada będzie wskazywała tylko kandydata?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że uchwała wskarze wyłącznie kandydata.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał jakich podmiotów dotyczy najem tych lokali? Zapytał czy w Parkowie są to pomieszczenia apteki, czy stomatologa?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że o dalszy najem lokali wystapili dotychczasowi najemcy. W Parkowie jest to lokal w którym mieści się stomatolog, a w Rogoźnie jest to lokal poradnii diabetologicznej.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał gdzie dokładnie położona jest ta działka?

Radny A. Nadolny zapytał jaka jest wartość tej działki?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że wartość działki przekracza 10 tys. zł. Działka znajduje się przy tzw. nowej drodze gruntowej, przy skrzyzowaniu z drogą wiodąca do ul. Prusa w Rogoźnie.

Radny H. Janus zapytał o cenę działki?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że Burmistrz ustali cenę wywoławczą przetargu.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno przedstawił Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, która jest to droga?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jest to droga biegneca od skrzyżowania z drogą powiatową.

Radny H. Janus zapytał czy droga ta biegnie do p. Sygneckiego?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że droga ta prowadzi do posesji p. Sygneckiego.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus zapytał czy od przyszłego roku będzie działała poradnia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że poradnia będzie od przyszłego roku jeśli SP ZOZ w Obornikach wygra konkurs?

Radny H. Janus zapytał co się stanie jeśli SP ZOZ w Obornikach nie wygra konkursu, a pieniądze zostaną przekazane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wówczas SP ZOZ w Obornikach będzie bogatszy o 35 tys. zł.

Burmistrz Rogoxna dodał, że jest to przekazanie pieniędzy ze wskazaniem na poradnię chirurgiczną. Dodał, że nie wie co Gmina zrobi jeśli poradnia by nie powstała. Poinformował, że Gmina Rogoźno musi zdążyć wyremontować pomieszczenia dla tej poradni.

Radny H. Janus stawierdził, że jeśli poradni chirurgicznej w Rogoźnie nie będzie to 35 tys. zł przepadnie. Zapytał czy z przekazaniem tych środków można byłoby poczekać do rozstrzygnięcia konkursu?

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie można poczekać z przekazaniem środków, ponieważ warunkiem utworzenia poradni chirurgicznej jest posiadanie ultrasonografu.

Burmistrz Rogoźna dodał, że początkowo ultrasonograf miał kosztować 35 tys. zł, jednak okazało się że potrzebny jest kolorowy ultrasonograf i kosztuje on 70 tys. zł. Szpital zakupi ultrasonograf na raty, a Gmina Rogoxno w tym roku zapłaci połowę wartości ultrasonografu, a resztę rat w przyszłym roku zapłaci SP ZOZ w Obornikach. Zaznaczył, że na moment kontraktowania ultrasonograf musi być w poradni.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli SP ZOZ w Obornikach nie wygra konkursu to zwróci 35 tys. zł Gminie Rogoźno?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pieniądze nie zostaną zwrócone bo ultrasonograf zostanie zakupiony i bedzie znajdował się w poradni chirurgicznej w Obornikach.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że jeśli SP ZOZ w Obornikach nie wygra konkursu, to wówczas co się stanie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wówczas nie będzie poradni chirurgicznej w Rogoźnie.

Radny H. Janus stwierdził, że w takiej sytuacji pieniądze zostaną przekazane do SP ZOZ w Obornikach.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie ma innego wyjścia.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy SP ZOZ w Obornikach może nie wygrać konkursu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Radny H. Janus zapytał co się stanie jeśli konkurs wygra inna firma niż SP ZOZ w Obornikach?

Burmistrz Rogoźna dodał, że jeśli Rada dołożyłaby drugie 35 tys. zł, to wówczas ultrasonograf stanowiłby własność Gminy Rogoźno.

Radny H. Janus powiedział, że SP ZOZ w Obornikach występując o kontrakt na poradnie chirurgiczną musi posiadać ultrasonograf, to inny podmiot, który przystąpiłby do konkursu musi posiadac swoje USG?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że inny podmiot musi posiadac własne USG. Dodał, że nie posiada informacji czy inne podmioty przystąpią do konkursu na poradnię chirurgiczną w Rogoźnie.

Radny A. Nadolny zaznaczył, że trzeba zaryzykować i zakupić ultrasonograf, a właścicielem musi być zakład opieki medycznej, a nie Gmina Rogoźno.

Zastępca Burmistrza dodał, że gdyby Gmina była właścicielem ultrasonografu to wówczas musiałaby ponosić koszty przeglądów, a tak koszty te będzie ponosił SP ZOZ w Obornikach.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus zapytał czy stawki podatku od środków transportowych ulegają podwyższeniu o stopę inflacji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że stawki podatku od środków transportowych ulegają podwyższeniu o 4,2%, czyli o wskaźnik inflacji.

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Burmisrz Rogoźna dodał, że Rada może proponowaną stawkę podwyższyć bądź obniżyć.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. 

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus zapytał czy osoby, które składały deklaracje na podatek od nieruchomości będą musiały ponownie je składać na nowych formularzach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będzie trzeba składać deklaracje na nowych formularzach, jeśli osoby fizyczne będą składać korektę swoich deklaracji i informacji niezależnie od rodzaju podatku.

 

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Jóźwiak zapytał jakie konsekwencje będzie musiał ponieść inkasent, jeśli nie w terminie wpłaci pobrany podatek na konto bankowe Urzędu Gminy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wówczas zostaną naliczone mu karne odsetki.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus zapytał ile w tym roku ma wynieść przychód dla inkasenta tego podatku?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z tego tytułu przychód na 2011 r. został zaplanowany na poziomie 85 tys. zł, a wykonanie na wrzesień wyniosło 62.746 zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy stawki opłaty targowej zostały porównane ze stawkami w sąsiednich gminach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie porównywała tych stawek, ponieważ w każdej gminie inaczej ustalone są stawki, a w Rogoźnie zostały ustalone stawki w trzech pozycjach. Dodała, że standard na targowiskach jest też różny. Poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy targowej sprzedający,który nie uiszcza podatku od nieruchomości to inkasent ma prawo pobierać opłatę za sprzedaż.

Radny H. Janus zapytał o ile wzrosły stawki opłaty targowej w porównaniu ze stawkami z 2010 r.?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że stawki wzrosły o 1 zł, a stawka 5 zł pozostała bez zmian.

Radny H. Janus zapytał czy Gmina posiada informację o stawce opłaty pobieranej przez RKS “Wełna” za rezerwacje miejsca na targowisku?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pieniądze z rezerwacji miejsc na targowisku wpływają bezpośrednio do RKS “Wełna”.

Radny H. Janus powiedział, że stawki za rezerwacje miejsc na targowisku zostały zapisane w regulaminie targowiska.

Skarbnik Gminy powiedziała, że obecnie nie pamięta tych stawek.

Radny H. Janus zapytał czy na targowisku znajduje się jego regulamin.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że regulamin targowiska powinien się na nim znajdować, ale nie wie czy faktycznie on tam jest.

Radny H. Janus zapytał czy Gmina nie ma prawa wiedzieć ile wynoszą wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku, ponieważ targowisko jest gminne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina może wiedzieć ile wynoszą wpływy z tego tytułu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że opłata z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku od lat wpływają na konto RKS “Wełna”. Dodał, że wpływy z tego tytułu będą znane, gdy RKS “Wełna” przedstawi sparwozdanie finansowe.

Radny H. Janus dodał, że opłaty za rezerwację miejsc na targowisku stanowią dodatkowy przychód dla RKS “Wełna” mimo, że nie jest on wykazany w uchwale. Zapytał Skarbnik Gminy czy mogłaby dowiedzieć się ile wynoszą wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku i przekazać mu stosowną informację do posiedzenia sesji.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Nadolny zapytał czy działka w Gościejewie, która została przejęta od Wełny została sprzedana?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przetarg został ogłoszony i zostały wpłacone dwa wadia, jednak na przetarg nikt nie przybył.

Radny H. Janus zapytał o kwotę wywoławczą tej działki?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że kwota wywoławcza wynosiła 472 tys. zł.

Radny A. Nadolny zapytał czy będzie ogłoszony kolejny przetarg?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że prawdopodobnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Radny P. Wojciechowski zapytał w kolejnym przetargu cena działki zostanie obniżona o 10%?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że być może cena zostanie obniżona, ale to Burmistrz podejmuje decyzję.

Skarbnik Gminy poinformowała, że została sprzedana działka na ul. Seminarialnej i po wpływie należności z jej sprzedaży, wpływy z tytułu sprzedaży działek wyniosą 230 tys. zł, a na 2011 r. zaplanowane zostały na poziomie 1,5 mln zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy został ogłoszony przetarg na łąki w obrębie Cieśle?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przetarg będzie ogłoszony. Poinformował, że na rynku panuje zastój i ciężko jest cokolwiek sprzedać. Dodał, że w 2009 r. praktycznie każda działka, na którą był ogłaszany przetarg znajdowała nabywcę.

Radny A. Nadolny stwierdził, że klientów na działki można pozyskać tylko obniżoną ceną.

Skarbnik Gminy powiedziała, że ceny działek Gmina nie może zbyt znacznie obniżyć.

Kierownik WGNRiOŚ zaproponował, czy nie warto byłoby wstrzymać się ze sprzedażą działek rok lub dwa lata i wówczas za te same działki uzyska się wyższą cenę.

Radny H. Janus zapytał o działkę koło kaplicy w Gościejewie?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że działka ta w najbliższym czasie zostanie wystawiona do sprzedaży.

Skarbnik Gminy poinformowała o niekorzystnej sytuacji budżetu Gminy, ponieważ dochody z budżetu państwa są niższe, udziały w podatku są o 10% niższe, środki z PFRON, które do 30 października były przelewane w jednej transzy Gmina otrzymała 48% należnych środków.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Nadolny zapytał czy po zaproponowanych zmianach budżet będzie się bilansował?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym roku raczej nie bedzie miała większych problemów ze zbilansowaniem budżetu, jednak problemy są z opracowaniem i zbilansowaniem budżetu na 2012 r. Dodała, że dotacje z budżetu państwa nie wpływają w terminach, a Gmina musi wypłacać pensje w terminach. Po konsultacjach z dyrektorami placówek oświatowych w przyszłym roku z oświaty zostało zdjęte 3,5 mln zł. Dodała, że zostało zarezerwowane 0,5 mln zł dla Przedszkola Przemysław, ponieważ zgłoszono, że będą mieli 100 dzieci. W społecznym gimnazjum przy LO w Rogoźnie dyrektor planuje utworzenie 4 oddziałów, jednak w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na 75 dzieci, czyli na 3 oddziały.

Radny P. Wojciechowski zapytał z czego wynika wzrost wydatków na podróże służbowe krajowe w budżecie gminy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest planowany ich wzrost. Po przeprowadzeniu symulacji okazało się, że może zabraknąć środków na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu, dlatego zostały zwiększone środki na ten cel.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że z wynagrodzeń w oświacie w szkołach podstawowych i przedszkolach środki zostały zdjęte, natomiast w gimnazjach nastąpił wzrost. Zapytał czy zmiany spowodowane są wzrostem zatrudnienia czy niedoszacowaniem?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmieny spowodowane są niedoszacowaniem.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w szkołach gimnazjalnych zostali przyjęcie nowi pracownicy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nowi pracownicy zostali przyjęcie zgodnie z zatwierdzonym wykazem na 1 września.

Radny P. Wojciechowski zapytał czym spowodowane są zmiany w straży pożarnej?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmiany wynikają z przesunięć środków, ponieważ w grudniu wymagane są do zapłacenia raty ubezpieczenia za samochody.

Radny H. Janus zapytał czy wykaszanie i desykacja poboczy dróg gminnych finansowana jest z działu drogi publiczne gminne. Zapytał czy dział ten jest w pełni wykorzystany.

Skarbnik Gminy potwierdziła, że wykaszanie i desykacja poboczy znajduje się w tym dziele. Dodała, że nie ma w tej chwili wykonania budżetu, dlatego nie może w pełni odpowiedzieć na zadane pytanie, ale zbyt wiele środków się w tym dziale nie pozostało.

Radny H. Janus powiedział, że w budżecie na ten cel zostało zarezerwowane 30 tys. zł.

Skarbnik Gminy potwierdziała, że taka kwota została zarezerwowana, jednak część środków została przesunięta na inne cele.

Radny H. Janus zapytał czy wystarczy środków na finansowanie Gminnej Ligii Piłki Nożnej?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środków na GLPN wystarczy, ponieważ kilka meczy było sędziowanych za darmo przez Zastępcę Burmistrza, więc zaoszczędzono pewne środki.

Radny H. Janus dodał, że on również sędziował kilka meczy za darmo.

Radny P. Wojciechowski zapytał o zakup w przedszkolach na kwotę 16 tys. zł.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki te zostaną przekazane na wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1. Poinformowała, że Gmina musi zwrócić środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ podatnik odwołał się od wydanej decyzji w 2009 r. do Trybunału i sprawę wygrał. Dodała, że wykonanie środków z tego tytułu wynosi -33 tys. zł.

Radny A. Nadolny stwierdził, że są to dochody utracone.

Skarbnik Gminy dodała, że pieniądze te muszą zostać oddane do urzędu skarbowego, ale najpierw musi wpłynąć odpowiednie pismo z uzasadnieniem. Dodała, że Gmina bedzie musiała oddać dochody, a karne odsetki zapłaci budżet państwa, ponieważ urząd skarbowy przegrał sprawę przed Trybunałem.

Radny H. Janus zapytał czy Skarbnik Gminy złożyła wniosek o zwrot funduszu sołeckiego za ubiegły rok?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pieniądze te wpłynęły na rachunek Gminy w miesiącu sierpniu. Dodała, że wzrócone środki zostały przeznaczone na remont pomieszczeń dla chirurga oraz zakup ultrasonografu.

 

Nastepnie przystąpiono do realizacji punktu 9 tj. wolne wnioski i głosy.

Radny H. Janus złożył wniosek o naprawę odcinka drogi nr 11 w obrębie skrzyżowania drogi nr 11 z drogą powiatowa nr 2025P koło miejscowości Wełna.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami “za” w obecności 5 radnych.

Radny H. Janus zaprezentował zdjęcia, które przedstawiały wykonane zabiegi desykacji poboczy dróg gminnych oraz jej efekty. Zapytał o koszt wykonania zabiegu desykacji pobocza drogi na odcinku od miejscowości Owieczki do miejscowości Karolewo?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że może podać koszt tego zabiegu, jednak nie w dniu dzisiejszym ponieważ nie posiada stosownych dokumentów w tej chwili.

Radny H. Janus powiedział, że jego pytania o wykaszanie dróg gminnych spowodowane są tym, że dzięki wykoszonym poboczom dróg zmniejszają się koszty ich odśnieżania, ponieważ wiatr zdmuchuje śnieg z dróg na pola.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wszystkie wydatki zostały wstrzymane ponieważ w budżecie dochody nie zostały wykonane.

Radny H. Janus odpowiedział, że jeśli spadnie śnieg to wówczas środki na odśnieżanie dróg się znajdą i będą wydatkowane. Dodał, że Komisja złożyła dziewiętnaście wniosków do GDDKiA, jednak wnioski wymagają ponownej analizy, ponieważ odpowiedzi na nie są dyskusyjne. Jeden z wniosków dotyczył usunięcia śmieci przez GDDKiA w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11.

Radny H. Janus złożył wniosek o wywiezienie śmieci przed budynkiem nr 4 na działce gminnej przy drodze nr 11 w miejscowości Gościejewo.

Wniosek został przyjęty 4 głosami “za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 5 radnych.

Radny A. Jóźwiak zakomunikował, że Komisja Rewizyjna prosi radnych o składanie do końca listopada propozycji tematów, którymi Komisja mogłaby się zająć w przyszłym roku.

Radny A. Nadolny zapytał na jakim etapie są prace związane z budową kanalizacji? Czy założony na ten rok procent prac zostanie wykonany? Kiedy będą dokonywane płatności za wykonane prace?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym roku nie będzie już płatności za wykonane prace, a w styczniu płatności będą dotyczyły prac wykonanych w IV kwartałe 2011 r.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wykonawcą głónym kanalizacji jest ORLE MONT BUD, a Atatechnik jest podwykonawcą na wykonanie przepompowni i separatorów.

Zastępca Burmistrza powiedział, że od poniedziałku prace będą prowadziły 4 brygady.

Radny A. Nadolny stwierdził, że jeśli nie będzie zimy to wówczas zdążą wykonać zaplanowane prace. Dodał, że po informacjach które przekazała Skarbnik Gminy należy się obawiać o wykonanie budżetu w przyszłym roku.

Skarbnik Gminy dodała, że jeśli budżet państwa nadal będzie narzucał na gminy wykonywanie coraz to większej liczby zadań, to gminy tego nie udźwigną. Dodała, że w przyszłym roku w życie wchodzi nowa ustawa śmieciowa, muszą zostać zarezerwowane środki na dokarmianie bezdomnych kotów oraz gmina będzie płacić za zabrane dzieci do domów dziecka.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Protokół sporządziła P. Grabowska

Rogoźno, dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf