Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 34/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2010 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie.

Protokół nr 34/2010

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2010 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.      Realizacja zadań oświatowych za rok 2009/2010.

4.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na    

         najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.      Podsumowanie pracy Komisji V kadencji.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół z 33 posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Następnie przystąpiono do omówienia realizacji zadań oświatowych za rok 2009/2010.

Sprawozdanie w ww. temacie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pełnomocnik ds. oświaty p. Longina Pijanowska poinformowała radnych, że przedstawiony materiał obrazuje organizację pracy w szkołach. Arkusz pierwszy przedstawia rotację uczniów, kolejny dotyczy nauczania indywidualnego. Pełnomocnik zauważyła, że liczebność dzieci w przedszkolach jest maksymalna, natomiast liczebność dzieci w Szkole Podstawowej w Pruścach i Budziszewku jest niska. W arkuszu piątym przedstawiona została liczebność nauczycieli pełnozatrudnionych. Ponadto Pani Pełnomocnik poinformowała, że przygotowane zostały informacje na temat remontów wykonanych w szkołach oraz dane na temat wyników egzaminacyjnych poszczególnych szkół.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie arkusza dotyczącego zatrudnienia w Zespole Szkół w Gościejewie, a w szczególności w części dotyczącej Szkoły Podstawowej.

Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że zatrudnienie zostało wykazane w pozycji Gimnazjum i obejmuje cały Zespół Szkół.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że ustawa nie określa jakie informacje organ prowadzący szkoły powinien złożyć Radzie, stąd rozszerzony zakres informacji.

Radny Marian Kuszak poprosił o informacje na temat wyników egzaminów.

Pełnomocnik poinformowała, że w porównaniu do powiatu Obornickiego, wynik egzaminów w Gminie Rogoźno był o 12 pkt niższy.

 

Następnie przystąpiono do omówienia sytuacji finansowej Gminy Rogoźno.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że temat ten będzie zreferowany na sesji przez Zastępcę Skarbnika.

 

Następnie przystąpiono do omówienia i zaopiniowania projektów uchwał na najbliższą sesję.

Projekt uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty.

Przewodniczący Komisji wyraził wątpliwości, co do przedstawionego projektu uchwały, w szczególności do kolejności poszczególnych punktów § 4, oraz treści tych punktów, w tym sposób przekazywania środków.

Pani Skarbnik zauważyła, że do końca miesiąca musi zostać złożona informacja, natomiast rozliczenie nastąpi do 10 każdego miesiąca, po złożeniu informacji.

Przewodniczący Rady zapytał czy siedmiodniowy termin powiadomienia o kontroli jest obowiązkowy?

Skarbnik wyjaśniła, że należy powiadomić o planowanej kontroli.

 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty. Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic przedstawił Kierownik Wydziału R. Piątkowski. Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz przedstawił Kierownik Wydziału R. Piątkowski.

Przewodniczący Rady zapytał, jakie były przyczyny sporządzenia planu i kto był wnioskodawcą?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że nie zapytał kto był wnioskodawcą, natomiast przyczyną zmiany  planu jest fakt, iż  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie zaopiniował pozytywnie pierwotnego planu, a obszar , który został wyłączony spod sporządzenia planu przeznaczony został na zbiornik wodny i to właśnie ten teren nie uzyskał pozytywnej opinii.

Burmistrz dodał, że plan został ograniczony tylko do części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

Przewodniczący zapytał kto był wnioskodawcą?

Burmistrz odpowiedział, że p. Kaczor.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji zauważył, że oprócz organizacji, które zostały ujęte w uchwale są również inne działające na terenie Rogoźna, które wyrażają wolę skorzystania z pomieszczenia przy ul. Fabrycznej.

Burmistrz wyjaśnił, że zawarciem umowy dzierżawy zainteresowanych było 5 lub 6 organizacji. Na otwarciu lokalu przedstawiony został regulamin oraz harmonogram i trzy organizacje, którym kończą się umowy na dzierżawę lokalu wystąpiło ze stosownym wnioskiem. Burmistrz dodał, że uchwała została tak późno dostarczona radnym ze względu na oczekiwanie na wnioski również innych organizacji.

Przewodniczący Rady zapytał czy inne organizacje mają ważne umowy?

Burmistrz wyjaśnił, ze skoro nie zostały złożone wnioski, to umowy powinny obowiązywać.

Burmistrz dodał, że na terenie budynku jest zakaz palenia oraz zakaz spożywania alkoholu, przedstawicieli organizacji otrzymali klucze do budynku i potwierdzili ich odbiór.

Przewodniczący Rady zapytał, kto pokrywa koszty ogrzewania?

Burmistrz odpowiedział, że koszty pokrywane są z środków budżetowych.

Przewodniczący Rady zapytał czy dzieje się coś w sprawie chirurga zajmującego pomieszczenia na ul. Fabrycznej?

Burmistrz wyjaśnił, że w tym temacie nic się nie zmieniło, firma, która wynajmowała pomieszczenia dostała odmowę kontraktu. Dodał, że zostało wystosowane pismo do Narodowego Funduszu zdrowia, że jeśli chirurg dostanie kontrakt, to zostanie wypowiedziana umowa z firmą, zajmującą obecnie pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia.

Radny Zdzisław Hinz zauważył, że większość mieszkańców jest zaniepokojona faktem braku chirurga.

Przewodniczący Komisji zauważył, ze zarówno chirurg jak i rehabilitacja jest konieczna.

Przewodniczący Rady poinformował, że Gmina powinna stworzyć takie warunki, zainteresować odpowiedni podmiot medyczny.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego przedstawił Kierownik Wydziału R. Piątkowski.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest użytkownikiem wieczystym?

Kierownik Wydziału odpowiedział, że Państwo Skowrońscy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy nie może być w tym przypadku formy przetargowej?

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że musi być forma bezprzetargowa.

Burmistrz dodał, że podobne uchwały były już podejmowane.

Kierownik Wydziału poinformował, że użytkownik wieczysty posiada wszystkie prawa właściciela, a uchwała ma na celu uregulowanie formy własności.

 

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

Przewodniczący Rady zapytał czy od ostatniej sesji nastąpiły jakieś zmiany w tym temacie?

Burmistrz poinformował, ze jest to ten sam projekt, co na ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady zapytał czy w kwestii ustalenia kwoty za zamianie było to dogadanie między właścicielem a Burmistrzem?

Burmistrz wyjaśnił, że kwota przejęcia dróg wynosiła ok. 67.000 zł, ale pojawiła się propozycja zamiany gruntów, na działkę, którą właściciel dróg sam sobie wyszukał Ponadto zainteresowany wystąpił o warunki zabudowy na przedmiotową działkę.

Kierownik poinformował, że wycena za przedmiotową działkę wynosi 121.000 netto, która będzie zbywana w rozliczeniu za drogi.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła pani Skarbnik.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011 informując, że średnia cena ogłoszona przez GUS wynosi 37, 64 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady zapytał o kwotę opłaty targowej pobieranej przez inkasentów.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w roku bieżącym dochody spadły i wykonanie na miesiąc wrzesień wynosiło 85.000 zł.

Kolejnym przedstawionym projektem był projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie.

Radny Zdzisław Hinz zapytał czy Burmistrz wydaje zezwolenia na sprzedaż środków pirotechnicznych?

Burmistrz wyjaśnił, że zezwolenia są wydawane na strzelanie ww. środkami w określonym terminie.

Sekretarz Gminy dodała, że na sprzedaż wydawana jest koncesja w zależności od siły rażenia.

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania przedstawiła Pani Skarbnik wyjaśniając że uchwała dotyczy gminnych zasobów mieszkalnych, a zarządcy wspólnot mieszkaniowych ustalili stawki dotyczące funduszy remontowych powierzchni wspólnych. Stawki określone w uchwale dotyczącą lokali zarządzanych przez ZAMK, gdyż obecne stawki czynszu nie zawierają opłat pozostałych i nie ma środków, które należy odprowadzić na konto wspólnot za przeprowadzone remonty w części dotyczącej

Gminy.

Radny Z. Hinz zapytał czy uchwała dotyczy tylko tych wspólnot, które są w zarządzie ZAMK-u?

Przewodniczący Komisji zauważył, że uchwała dotyczy tych wspólnot, w których znajdują się mieszkania gminne.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym temacie powinien wypowiedzieć się jeszcze dyrektor ZAMK, gdyż mogą pojawić się jeszcze wątpliwości.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok oraz autopoprawki do projektu przedstawiła Skarbnik Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 dotyczy przeniesienia środków rozdziałami.

Autopoprawka nr 2 dotyczy dotacji celowej związanej z środkami przyznanymi na wybory.

Autopoprawka nr 3 dotyczy dotacji celowej.

Autopoprawka nr 4 dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego przyznanych na budowę świetlic wiejskich.

Autopoprawka nr 5 dotyczy środków na dotację o charakterze socjalnym.

Autopoprawka nr 6 dotyczyła przyznania dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji zapytał, z czym związany jest wzrost kwoty o 45.000 zł w dziale gimnazja?

Skarbnik wyjaśniła, że są to zmiany w ramach już przyznanych środków.

Przewodniczący Komisji zapytał o wydatki na wynagrodzenie w przedszkolach?

Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to przeniesień środków między placówkami.

Pełnomocnik ds. Oświaty podziękowała radnym, że udało się uruchomić oddziały integracyjne w Przedszkolu w Parkowie.

Radny Z. Hinz zapytał ile dzieci jest objętych opieką?

Pełnomocnik odpowiedziała , że ośmioro. 

Następnie przystąpiono do podsumowania działalności Komisji w okresie minionej kadencji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja została powołana 5 grudnia 2006 roku w składzie siedmioosobowym a od 2008 roku, skład Komisji liczył 8  osób. Przez całą kadencję odbyło się 48 spotkań łącznie z posiedzeniami wspólnymi Komisji. Przewodniczący  Komisji zauważył, że posiedzenia przebiegały zgodnie z uchwalonymi planami, w zakresie działalności Komisji

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował wszystkim członkom Komisji za wspaniałą pracę oraz złożył życzenia powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Radny Z. Hinz podziękował Przewodniczącemu za pełnioną funkcję oraz stworzenie atmosfery do pracy Komisji.

Następnie ogłoszono przerwę.

 

Po przerwie przystąpiono do omówienia punktu wolne głosy i wnioski.

W pierwszej kolejności omówiono temat planu organizacji ruchu na ul. Czarnkowskiej. Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych podjęli wniosek podtrzymujący wcześniej podjęte stanowisko w tej sprawie.

Następnie podjęto temat służby zdrowia w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady zauważył, że siedziba pogotowia zostanie w obecnym miejscu, ale nie jest wiadomym, kto będzie obsługiwał pogotowie, gdyż w miesiącu styczniu rozstrzygnięty zostanie przetarg.

Burmistrz zauważył, że istnieje problem z pomieszczeniem dla poradni chirurgicznej.

Radny M. Kuszak stwierdził, że można by sprawdzić ilu pacjentów skorzystało z rehabilitacji a ilu z poradni chirurgicznej.

Radna Renata Tomaszewska zapytała czy osoba prowadząca rehabilitację nie jest zainteresowana nabyciem budynku po rehabilitacji?

Burmistrz poinformował, że koszt nabycia wynosi ok. 500.000 zł.

Przewodniczący Rady zauważył, że na Powiat przeznaczona jest określona ilość usług i podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie usługi świadczył.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że można było podjąć się budowy pomieszczeń przeznaczonych pod służbę zdrowia, w tym pogotowie.

Burmistrz zapytał skąd na takie zadanie wziąć środki.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 5 listopada 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf