Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie i siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie

Protokół nr 4/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie i siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski, Podinspektor UM w Rogoźnie Irena Jabłońska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Kowalska.

 

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Kontrola działalności w zakresie terminowości wydawania dodatków mieszkaniowych.
 4. Kontrola działalności GOPS w zakresie dożywiania dzieci.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Nie było uwag.

 

Protokół z 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Kontrola działalności w zakresie terminowości wydawania dodatków mieszkaniowych.

Kontrolę działalności w zakresie terminowości wydawania dodatków mieszkaniowych przeprowadzono w oparciu o:

 • ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828 ze zmianami),
 • Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr V/24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok,
 • Zarządzenie nr 195/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali zamiennych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych,
 • dokumenty potrzebne o ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (tj. wnioski osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz dowody potwierdzające dochody gospodarstwa domowego, kwestionariusze wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy, oświadczenia o stanie majątkowym, decyzje administracyjne w sprawie dodatku mieszkaniowego, zawiadomienia zarządców budynków w przypadku wystąpienia zaległości w dopłacie do czynszu powstałe w trakcie pobierania dodatku mieszkaniowego lub o dokonaniu uregulowania zaległości, wykazy imienne osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego z wyszczególnieniem kwoty dodatku przysługującego).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych sklasyfikowano w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 – Świadczenia społeczne w wysokości 470.000 zł.

Wykonanie w poszczególnych miesiącach ukształtowało się na poziomie:

 • 39.301,14 zł – styczeń 2011 r.,
 • 39.347,46 zł – luty 2011 r.,
 • 38.251,03 zł – marzec 2011 r.

W celu skontrolowania prawidłowości wydatków na dodatki mieszkaniowe, weryfikacji poddano dokumenty złożone w kontrolowanym okresie przez 3 losowo wybranych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego i stwierdzono:

 1. osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożyły w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego podpisany przez wnioskodawcę oraz przez przyjmującego pracownika;
 2. dane wyszczególnione na wniosku dot. zajmowanego lokalu każdorazowo zostały potwierdzone przez zarządcę domu;
 3. deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, podpisaną przez składającego deklarację oraz pracownika.

 

Na podstawie ww. dokumentów, złożonych przez ubiegających się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego, weryfikacji poddawano, czy wnioskodawca spełnia wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych dot. : posiadania tytułu prawnego do lokalu o odpowiedniej powierzchni normatywnej, która uzależniona jest od liczby członków gospodarstwa domowego oraz wysokości osiąganych dochodów w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego.

 

Z 3 losowo wybranych, poddanych kontroli wniosków wynika, iż wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dodatek posiadali tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Pracownik UM w Rogoźnie obsługuje program komputerowy, który oblicza kwoty należnych dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe przyznawano na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Rogoźna bądź osobę przez niego upoważnioną.

 

Dodatki mieszkaniowe przyznawano na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego wydano terminowo tj. w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w każdej decyzji występowało pouczenie o prawie wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Załączniki do protokołu stanowią:

 • wydruki informacyjne o przyznanych dodatkach mieszkaniowych w kontrolowanym okresie,
 • druk zaświadczenia o dochodach osiągniętych z tytułu stosunku pracy,
 • druk oświadczenia osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy o dochodach,
 • druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • listy wypłat dodatków mieszkaniowych w kontrolowanym okresie.

  

Kontrola działalności GOPS w zakresie dożywiania dzieci.

Dożywianie dzieci następuje zgodnie z Programem Wieloletnim na lata 2010-2013 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na jego podstawie zostało zawarte porozumienie między Burmistrzem Rogoźna, a Wojewodą Wielkopolskim.

 

Komisja Rewizyjna skontrolowała:

1. umowę z 22 grudnia 2010 r. z Szkołą Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolski w Rogoźnie ,

 • termin: 01.01. - 24.06.2011 r.,
 • stawka na poziomie 3,80 zł;

2. umowę z 6 września 2010 r. z Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie,

 • termin: 01.09.-31.12.2010 r.,
 • stawka na poziomie 6,50 zł;

3. umowę z 22 grudnia 2010 r. z Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie,

 • termin: 01.01.-24.06.2011 r.
 • stawka na poziomie 6,60 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

 • poszczególne placówki same ustalają stawki żywieniowe,
 • z dożywiania korzystają również osoby dorosłe, u których występuje niepełnosprawność, długotrwała choroba lub bezrobocie,
 • ogólnie z dożywiania korzysta 249 osób (dorośli i dzieci),
 • w 2010 r. z środków własnych na dożywianie przeznaczono 90.000 zł, z środków zewnętrznych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) 134.884 zł,
 • w 2011 r. plan wydatków na dożywianie ze środków własnych wynosi 93.000 zł, ze środków zewnętrznych 139.500 zł,
 • wykonanie na dzień kontroli wyniosło 68.900 zł,
 • środki z Urzędu Wojewódzkiego GOPS otrzymuje w transzach,
 • wniosek o przyznanie prawa do dożywiania mogą składać rodzice, szkoła, a także może być ono przyznane z Urzędu (na wniosek pracownika socjalnego),
 • kryterium dochodowe nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego według ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

Informacja na temat dożywiania dzieci w szkole stanowi załącznik do protokołu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.00

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR........................................

Wiceprzewodniczący KR...............................

Członek KR.......................................................

 

drukuj pobierz pdf