Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 46/2009 z XLVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 listopada 2009r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 46/2009


z XLVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 listopada 2009r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji: Ocena działalności inwestycyjnej.

XLVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 25 listopada 2009 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Radny M. Połczyński brał udział do godziny 22:50.

 

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski oraz Burmistrz Rogoźna uroczyście wręczyli nowo wybranemu sołtysowi Sołectwa Karolewo p. Piotrowi Krysztofiakowi list gratulacyjny, zaświadczenie oraz legitymację sołtysa.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.Przyjęcie porządku obrad.

 

Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.Wręczenie honorowego Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” Pani Barbarze 

            Budziszewskiej – Sass oraz Panu Mieczysławowi Sass.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady.

9.Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

10.Ocena działalności inwestycyjnej.

11.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 04.11.2009r.),

b/  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 06.11.2009r.),

c/  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 09.11.2009r.),

d/ zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.),

e/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno,

f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.,

g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej,

h/ wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520P Gościejewo – Owieczki,

i/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku,

j/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku,

k/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie.

 

Radny Z. Nowak zaproponował, aby wnieść kolejny podpkt. 11 l) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na odwodnienia ul. Boguniewskiej i Południowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę, że projekt uchwały powinien zostać wprowadzony przed podjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2009 rok, jako podpkt. 11 k), a następujące po tym projekcie uchwały przyjmą litery l) itd.

Radny Z. Nowak zgodził się z sugestią Przewodniczącego Rady.

Propozycja radnego Z. Nowaka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Radny R. Dworzański zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 11 jako podpkt. ostatni, projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych. Dodał, że radni Rady Miejskiej otrzymali list otwarty, podpisany przez Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, mówiący o niekorzystnej sytuacji, która ma nastąpić dla pacjentów i pielęgniarek. Nadmienił, że temat omówiono na Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Radny M. Połczyński zaproponował, aby w pkt. 11 wprowadzić kolejny ppkt. l) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki.

Radny Z. Hinz poprosił o uzasadnienie wprowadzenia ww. projektu uchwały do porządku obrad.

Radny Z. Nowak stwierdził, że nad oba projektami uchwał w sprawie przekazania środków dla Powiatu Obornickiego, będzie dyskusja w określonym miejscu, zgodnie z porządkiem obrad.

Radny Z. Hinz zapytał Przewodniczącego Rady, czy miał prawo zadać takie pytanie radnemu Z. Nowakowi?

Przewodniczący Rady R. Szuberski potwierdził.

Radny Z. Hinz ponownie poprosił o wyjaśnienie motywów wprowadzenia tak nagle projektu uchwały.

Radny M. Połczyński powiedział, że podziela zdanie radnego Z. Nowaka.

Radny Z. Nowak poinformował, że oba projekty uchwał zostały przygotowane przez Klub Radnych Rogoźno – Nasza Gmina.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto podpisze uzasadnienie do uchwały i dlaczego projekty uchwał również nie są opatrzone podpisami?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że uzasadnienie podpisze Przewodniczący Rady.

Radny K. Lis powiedział, że uzasadnienie może być podane w formie słownej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w tym przypadku uzasadnienie jest pisemne, a nie słowne i chciałby wiedzieć kto je podpisze.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Sekretarz Gminy, czy wymogiem jest podpisanie uzasadnienia do projektu uchwały?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że uzasadnienie powinno być podpisane przez osobę, która wnosi projekt uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 3 minutową przerwę w celu uzupełnienia podpisów.

 

 

Po przerwie głos zabrał radny Z. Nowak, który zapytał Sekretarz Gminy, czy podpisy są również wymagane pod projektem uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych? Zauważył, że do tego projektu uchwały nie dołączono uzasadnienia.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały dostała dopiero teraz i faktycznie nie ma uzasadnienia, a tym samym podpisu na uzasadnieniu. Przypomniała, że projekt uchwały w sprawie  wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, został już wprowadzony do porządku obrad.

Radny R. Dworzański przypomniał, że temat był już omawiany na Komisji SSOiK i podjęto wspólną decyzję o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie poparcia dla pielęgniarek i położnych rodzinnych. Dodał, że projekt został skonsultowany z prawnikiem, a uzasadnienie radni znają, bo otrzymali List Otwarty.

Przewodniczący Rady R. szuberski zapytał, czy wysyłając uchwałę ma załączyć List Otwarty jako uzasadnienie?

Radny R. Dworzański zaprzeczył. Dodał, że uchwała jest kierowana do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ i oni już takowy List Otwarty mają. Nadmienił, że jeśli Przewodniczący Rady uważa, że należy załączyć uzasadnienie w postaci Listu Otwartego, który już Minister Zdrowia i Prezes NFZ otrzymali, to niech tak będzie, ale jego zdaniem nie jest to konieczne.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że wszystkie uchwały powinny być równe i stosownie do  § 29 ust. 1. Regulaminu Rady Miejskiej, powinny również mieć pisemne uzasadnienie. W przypadku ich braku nie powinny wejść do porządku obrad.

Radny R. Dworzański pogratulował Wiceprzewodniczącemu Rady bystrości. Dodał, że szkoda iż nie zauważył tego wcześniej, gdyż projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, został już  jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad i teraz dyskusja na ten temat jest zbędna.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że projekt uchwały otrzymał na chwilę przed rozpoczęciem sesji i nie miał możliwości się z nim zapoznać.

Radny Z. Hinz poparł stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa, że Regulamin Rady Miejskiej mówi, że projekty uchwał przed skierowaniem na sesję, powinny zostać zaopiniowane przez właściwe do tego komisje.

Propozycja radnego M. Połczyńskiego dotycząca wprowadzenia w ppkt. 11 l) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki, została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

Radny K. Lis zaproponował wprowadzenie w pkt. 11 ppkt n) i o). Dodał, że ich treść wynikać będzie z wniosku w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie A. Olenderskiego – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przypomniał, że wybór wiceprzewodniczącego następuje w drodze tajnego głosowania, podobnie jak jego odwołanie. Dodał, że wniosek o odwołanie musi złożyć co najmniej ¼ składu ustawowego rady, a w przypadku ww. wniosku było to aż 9 radnych. Poinformował, że ppkt. n) byłby projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego, a w ppkt. o) projekt uchwały w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego.

Radny Z. Hinz zapytał, czy pozostali radni mogą oczekiwać uzasadnienia wprowadzenia tych uchwał?

Radny K. Lis powiedział, że takowe uzasadnienie będzie, ale w momencie omawiania ppkt. n) porządku obrad.

Radny Z. Hinz wyraził przypuszczenie, że sformułowanie uzasadnienia w tej chwili byłoby bardziej zasadne. Dodał, że jeśli teraz ma się odbyć głosowanie za przyjęciem do porządku obrad projektów uchwał, to teraz również powinno być podane uzasadnienie.

Radny K. Lis powiedział, że pozostanie przy swojej propozycji i uzasadni wniosek w momencie obradowania nad projektem uchwały.

Wniosek radnego K. Lisa o wprowadzenie w pkt. 11 n) projektu uchwały w sprawie  odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 3 „wstrzymujących”.

Wniosek  radnego K. Lisa o wprowadzenie w pkt. 11 o) projektu uchwały w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego, został przyjęty 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”.

Innych uwag nie było.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009r. został przyjęty 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV.Wręczenie honorowego Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” Pani Barbarze Budziszewskiej – Sass oraz Panu Mieczysławowi Sass.

Przewodnicząca Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” R. Tomaszewska odczytała uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu Pani Barbary Budziszewskiej – Sass i Pana Mieczysława Sass, które zostało złożone przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Polski”.

W asyście  Burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa i Przewodniczącego Rady Miejskiej R. Szuberskiego dokonała wręczenia Aktów Nadania. Po czym Państwo Sass uroczyście złożyli swoje podpisy w Księdze Pamiątkowej.

 

 

V.Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VI.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Podczas XLV Sesji złożono 3 interpelacje. Burmistrz Rogoźna udzielił na nie pisemnej odpowiedzi i odczytał ich treść.

-odpowiedź na interpelację Nr 1/10/2010(cyt.) złożoną przez radnego M. Połczyńskiego – załącznik nr 5 do protokołu,

-odpowiedź na interpelację Nr 1/10/2009 złożoną przez grupę radnych – załącznik nr 6 do protokołu,

-odpowiedź na interpelację Nr 1/10/2010(cyt.) złożoną przez radnego R. Szuberskiego – załącznik nr 7 do protokołu.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego akurat sekretarza obarcza się obowiązkiem kontroli punktów sprzedających napoje alkoholowe?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że sekretarz wykonuje wszystkie czynności związane z dokumentacją protokołami itp., a trzykrotna zmiana funkcji sekretarza wywołała zamieszanie.

 

VII. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o pkt. 7 – spotkanie dotyczące udrożnienia rzeki Wełny z radnymi Rady Miejskiej w Rogoźnie, przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektoratu WZMiUW w Obornikach, Urzędu Miejskiego oraz kół i stowarzyszeń wędkarskich.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że spotkanie było wynikiem wyjazdu radnych Z. Nowaka i R. Kinacha do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie oczyszczenia i udrożnienia rzeki Wełny na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego w m. Ruda. Efektem wyjazdu był taki, że Dyrektor WZMiUW przyrzekł przeznaczyć dla Gminy kwotę ok. 100.000zł na to zadanie. Dodał, że radni ze swojej strony również zadeklarowali starania , aby taką pomoc uzyskać ze strony Gminy Rogoźno. Przypomniał, że ostatnie czyszczenie rzeki Wełny miało miejsce w 1963 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali  się na posiedzeniu w dniu 16 listopada i jego tematem była kontrola finansowa RCK. Głównie dotyczyła wydatkowania środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz rozliczania delegacji.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 19 listopada i zgodnie z planem pracy jego tematem była działalność GOPS i RCK. W dalszej części omówiono projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. Dodał, że Komisja wyraziła opinię o projekcie budżetu na 2010 rok. Poinformował, że po otrzymaniu pisma p. P. Pokorzyńskiego, odbyła się wizja lokalna Komisji przy budynku w m. Ruda.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała 17 listopada  i głównymi tematami było omówienie projektu budżetu na 2010r. Poinformował o swoim udziale w spotkaniu z przedstawicielami WZMiUW. Dodał, że po swoim spotkaniu z Dyrektor Zofią Tymczuk zaproponował zorganizowanie roboczego spotkania w Rogoźnie. Powiedział, że Komisja do budżetu na 2010r. Zaproponowała przeznaczenie kwoty 150.000zł na zadanie związane z oczyszczaniem rzeki Wełny. Nadmienił, że Burmistrz odniósł się słownie do niego negatywnie. Poinformował, że na dzień jutrzejszy zaplanowano kolejne posiedzenie Komisji, aby ponownie dyskutować nad projektem budżetu na 2010r.

Wiceprzewodniczący Komisji H. Janus poinformował o wnioskach jakie podjęto na posiedzeniu Komisji, dotyczących:

-przestawienia w inne miejsce, wiaty przystankowej w m. Wełna przy drodze powiatowej nr 2025P, przy rzece Wełnie,

-wycięcia krzewów znajdujących się przy drodze gminnej nr 272515P Laskowo – Rogoźno za przejazdem kolejowym linii Rogoźno – Wągrowiec,

-przestawienia znaków w m. Karolewo.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie jest przeciwny zadaniu dotyczącym oczyszczania rzeki Wełny, ale przeciwko sposobowi jego finansowania. Dodał, że radny Nowak, pozostali radni i gazety uporczywie wmawiają, że Burmistrz jest przeciwko temu zadaniu. Dodał, że nie powinna tego Gmina finansować, tylko WZMiUW, który ma na to środki. Poprosił, aby radny Z. Nowak sprostował swoją wypowiedź. Powiedział, że w m.in. radnej Tomaszewskiej gazetce uporczywie jest podawane, że Burmistrz jest przeciwko zadaniu, a tak nie jest.

Radny Z. Nowak powiedział, że Burmistrz Rogoźna nie widzi związku między rzeką Wełną, a miastem Rogoźno. Dodał, że nie ma zamiaru niczego prostować.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wypowiadał się na temat związku rzeki Wełny z miastem, ale nie będzie tego komentował, bo nie ma to sensu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że kilkakrotnie już padało stwierdzenie, że radna R. Tomaszewska jest właścicielem kilku już gazet. Poprosił radną o podanie tytułów tych gazet.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie mówił iż radna jest jej właścicielem tylko, że jest to „radnej gazetka”.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że po raz kolejny oświadcza, że nie ma i nie jest właścicielem żadnej gazety i nigdy nim nie była.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nigdy nie użył stwierdzenia, że radna jest właścicielem jakiejś gazety i poprosił, aby mu tego nie wmawiać.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał ile ma kosztować całe zadanie dotyczące oczyszczania rzeki Wełny?

Radny Z. Nowak powiedział, że Gmina miałaby dać 150.000zł, a WZMiUW – 100.000zł. Dodał, że szacunkowy koszt oczyszczania tego odcinka ma kosztować do 400.000zł. Powiedział, że zazwyczaj jest tak, że te rzeczywiste koszty kształtują się na poziomie ok. 50%. Powiedział, że Pan Francuzik na spotkaniu tłumaczył, że można zejść do 250.000zł i wtedy pieniędzy starczyłoby na 2010r. Jeśli nie to, konserwacja może zostać rozłożona na rok 2011.

Radny K. Lis powiedział, że jeden z pracowników WZMiUW w Poznaniu szacował, że koszt oczyszczania rzeki Wełny na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej, do mostu na ul. Lipowej, technologią koparki pływającej to koszt ok. 380.000zł. Mówił również, że oczyszczania można dokonać inną, tańszą technologią za kwotę, o której wstępnie jest mowa.

 

VIII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 9 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 10 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29.10.2009r.do 24.11.2009r. - załącznik nr 11 do protokołu.

 

Radny Z. Hinz zapytał o:

1.szczegóły  spotkania z potencjalnym nabywcą bloku w Słomowie,

2.spotkanie z Panią Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej,

3.spotkanie z  właścicielami gruntów przy ul. Długiej – podział i wykup gruntów  pod budowę drogi.

Radny Z. Nowak powiedział, że również chciał zapytać o spotkanie z potencjalnym nabywcą bloku w Słomowie. Powiedział, że z tego co mu wiadomo, to jest on prywatny. Zapytał, czy Gmina ma wejść do jakieś spółki i dlaczego Burmistrz był na tym spotkaniu?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o:

4.spotkanie z Komendantem PPSP w Obornikach,

5.spotkanie z firmą deweloperską zainteresowaną budową bloków w Rogoźnie.

 

Odnośnie pytania nr 1, Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie musi się nikogo pytać o spotkanie, tym bardziej, że spotkanie odbyło się w Rogoźnie w Urzędzie Miejskim. Powiedział, że wszyscy wiedzą, że to nie jest własność Gminy, tylko prywatna. Pojawiła się pewna osoba, która chce to nabyć i wykończyć. Pytała czy uzyska pozwolenie na dalszą budowę i czy ze strony Gminy będą ku temu jakieś przeszkody. Padła też propozycja odsprzedania Gminie po 2.000zł/m² mieszkania. Dodał, że Gmina nie będzie robiła mu tych przeszkód i warunki zabudowy na pewno otrzyma.

Odnośnie pytania nr 4, Burmistrz Rogoźna powiedział, że Komendant PPSP przybył, aby podziękować za wsparcie w postaci 29.000zł, które dostał na zakup samochodu. W związku z tym, że Rada zmniejszyła środki, które zostały wcześniej zaproponowane o 21.000zł, nie można było wyposażyć samochodu, tak jak to zaplanowano, komendant złożył wczoraj pismo z prośbą o kolejne 10.000zł.

Odnośnie pytania nr 2, Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że między nim, a Panią Prezes Spółdzielni żadnych zatargów nie ma, a spotkanie dotyczyło budowy drogi na osiedlu przy ul. Kościuszki i w projekcie  chodniki w pewnych miejscach przebiegają przez teren Spółdzielni i uzgadniano finansowanie tego zadania. Kwotę ok 8.000-9.000 z całego zadania pokryłaby Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dodał, że cześć dróg była w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni i Pani Prezes spodziewała się, że dostanie w zamian inne działki, bądź ewentualnie za nie otrzyma pieniądze. Okazało się, że Spółdzielnia wystąpiła o rozwiązanie wieczystych umów i takie akty notarialne się odbyły. Obecnie zostały jeszcze 2 działki na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, które są własnością Spółdzielni i chcieliby za te drogi ewentualnie odszkodowania, albo inne działki.

Odnośnie pytania nr 5, Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkanie odbyło się z firmą Lepiko z Poznania i są zainteresowani budową bloków wielorodzinnych. Chcieli się zapoznać z planami przestrzennymi, które tereny się do tego nadają, do kogo należą. Dodał, że ta sama firma kończy właśnie budowę bloków w Obornikach.

Odnośnie pytania nr 3, Burmistrz Rogoźna powiedział, że zgodnie z planem przestrzennym w pewnym momencie powinna przebiegać droga, która jest potrzebna tym, którzy już zaczęli się budować. Droga od ul. Południowej właściwie jest, ale jest bardzo zarośnięta i trudno przejezdna. Dosyć zawiły problem, dotyczy Pana Szuberskiego, Pana Jarmolińskiego, ale wydaje się, że zostanie rozwiązany. Obecnie geodeta wraz z pracownikiem Urzędu A. Bartol, przygotują projekt podziału, a nie jest to łatwe. Działki częściowo wchodzą w drogę, a właściciele nie wyrażają zgody na zapłatę za nie, tylko chcą innych działek. Ze strony Urzędu zostanie przygotowana propozycja, która będzie przedstawiona stronom, aby w końcu wytyczyć tą drogę.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że na poprzedniej komisji radni nie wiedzieli ile inne gminy dołożyły do samochodu PPSP w Obornikach. Dodał, że Gmina Ryczywół przekazała 10.000zł, a Gmina Oborniki, przy prawie podwójnym budżecie, 30.000zł.

 

IX. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Radny K. Lis poprosił radnych Rady Powiatu, aby przekazali Staroście Obornickiemu prośbę,  dotyczące uporządkowania oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego  w rejonie wyremontowanego chodnika przy ul. W. Poznańskiej (odcinek od LO w Rogoźnie do skrzyżowania z ul. Boguniewską).

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Starosta Obornicki bierze w tej chwili udział w posiedzeniu jednej z Komisji i nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję.

Radny Rady Powiatu E. Kuźniak powiedział, że dzisiaj pojawiła się informacja od Marszałka, że prawdopodobnie powstanie spółka Koleje Wielkopolskie, a chodzi o dojazd do Poznania. Poprosił radnych Rady Miejskiej i Burmistrza o wsparcie działań, żeby Rogoźno nie zostało w tym pominięte. Sprawa nie dotyczy tylko dojazdu, ale i udogodnień, jakie ta koncepcja przewiduje. Chodzi o tzw. bilet aglomeracyjny, który pozwala dojechać do samego Poznania i się po nim poruszać komunikacją miejską. Poprosił o wystosowanie jakiegoś pisma do Marszałka w tej sprawie, aby jakiś ślad pozostał. Nadmienił, że staranie Burmistrza Obornik są bardzo zaawansowane i można skorzystać z jej doświadczenia. Radny E. Kuźniak powiedział, że Rada Powiatu stara się o spotkanie z Marszałkiem m.in. w tej sprawie.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny podziękował Radzie Miejskiej w Rogoźnie za udzieloną pomoc finansową Powiatowi Obornickiemu.

 

X. Ocena działalności inwestycyjnej.

Informację z działalności inwestycyjnej złożył Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny K. Lis zapytał o stan realizacji następujących zadań:

-budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynku nr 22, 23 z ul. Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego,

-budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odnośnie pierwszego zadania to trwa procedura przetargowa do wyłonienia wykonawcy, a budowa kanalizacji czeka na kolejny rok. Dokumentacja i kosztorysy są gotowe, ale radni zagłosowali za przesunięciem tego zadania na 2011 i dziwi go, że teraz radni pytają się o poziom zaawansowania prac w związku z tym zadaniem.

Radny K. Lis wyjaśnił, że na komisji p. T. Zygmunt powiedział, że zadanie: budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynku nr 22, 23 z ul. Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego, jest na etapie procedury przetargowej. Natomiast zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo, jest na etapie przygotowywania dokumentacji, którą zlecono projektantowi. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego tyle emocji wywołało spotkanie z mieszkańcami, że ktoś zabrał pieniądze mieszkańcom Józefinowa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że emocji nie było z jego strony, tylko z mieszkańców. Dodał, że po spotkaniu rozeszło się, że Rada przesunęła środki z budowy kanalizacji w Parkowie i Józefinowie, w zamian na drogę na ul. Paderewskiego, gdzie bloki stoją od 2 lat. Dodał, że szkoda, iż radnego nie było na spotkaniu, bo usłyszałby argumenty mieszkańców.

Rady J. Witt powiedział, że dziwią go trochę pytania radnych, bo rozmawiali z mieszkańcami i przyznawali im rację, to nie rozumie dzisiejszych zarzutów. Zapytał, czy cześć z radnych zmieniła zdanie?

Radny K. Lis powiedział, że nie tytułował się Państwem i wypowiadał się w swoim imieniu. Poprosił, aby uwagi kierować do osób, które były obecne na spotkaniu.

Radny J. Witt powiedział, że pytanie skierował do radnych, a nie do radnego K. Lisa, gdyż nie było go na spotkaniu z mieszkańcami i uwagi skądś musiał dostać, a z nim samym i radną W. Wiśniewską nie rozmawiał, a podejrzewa, że z członkami Klubu, którzy przekazali mu swoje opinie i swoje zdanie, bo radny K. Lis nie był i nie może mieć swojego zdania.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radny K. Lis uzyskał szczegółowe informacje od niej, ze spotkania z mieszkańcami, których radny J. Witt przyprowadził. Dodała, że w kuluarowych rozmowach z mieszkańcami radni dowiedzieli się, w jaki sposób mieszkańcy są wprowadzani w błąd. Nadmieniła, że mieszkańcy ubolewali nad tym, że radny J. Witt niewiele dla nich zrobił.

Radny J. Witt stwierdził, że pewne uwagi są nie na miejscu i jest to sesja Rady Miejskiej, a jeśli ma mu coś do powiedzenia, to zaprasza. Zapytał, kiedy jako radny wprowadził kogoś w błąd i czego on dotyczył? Dodał, że to radna R. Tomaszewska podczas spotkania z mieszkańcami wprowadziła ich w błąd, podając iż środki z budowy kanalizacji w Józefinowie, zostały przekazane na budowę ul. Długiej, ul. Nowej i ul. Seminarialnej. Powiedział, że jako radnej nie przystoi robić, takich pomyłek. Zapytał, czy radna może po prostu się przejęzyczyła?

Randa R. Tomaszewska powiedziała, że radny J. Witt nie do końca zrozumiał jej wypowiedź. Dodała, że na spotkaniu tłumaczyła mieszkańcom, że w Rogoźnie są potrzeby priorytetowe jak. np. ul. Nowa, ul. Długa i ul. Seminarialna, czy ul. Kochanowskiego, ul. Reja, albo nawet ul. Paderewskiego, które są ulicami w centrum miasta i ludzie od wielu lat nie mogą doczekać się realizacji. Nadmieniła, że radny J. Witt wprowadza ludzi w błąd, bo nie mówi mieszkańcom iż kanalizacja jest na etapie sporządzania projektu i nikt nie mógł pieniędzy zabrać i dać komuś innemu, bo takiej możliwości po prostu nie było.

Radny J. Witt poprosił T. Zygmunt o wyjaśnienia w sprawie etapu realizacji zadania: budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pamięta zebranie w Parkowie i to radna R. Tomaszewska wprowadziła w błąd mieszkańców, wraz z pozostałymi obecnymi radnymi. Radni mówili, że jak Burmistrz wszystko przygotuje i zaproponuje, to poprą zadanie. Nadmienił, że radna bardzo się starała, aby udobruchać mieszkańców na spotkaniu, że nie ona, tylko inni głosowali za ściągnięciem tego zadania. Dodał, że ściągnięcie zadania, było zrobione na złość radnym z Parkowa, przed wyborami i przeznaczenie środków na ul. Paderewskiego, gdzie radna A. Pasternak pół roku temu kupiła mieszkanie. Burmistrz dodał, że radna R. Tomaszewska siebie wybieliła, a winnymi są inni radni. Nadmienił, że fakt jest taki, że kanalizacja Parkowo – Józefinowo została przesunięta na 2011 rok, a budowa ul. Pederewskiego będzie robiona w 2010r.

Radny J. Witt przypomniał, że radna R. Tomaszewska mówiła mieszkańcom, że jeśli będzie tylko możliwość wprowadzenia zadania związanego z budową kanalizacji w Parkowie, to oczywiście będzie to wykonane. Nadmienił, że radna po spotkaniu miała pretensje, że gdyby radni wiedzieli jaka jest sytuacja w Józefinowie, to by w życiu nie zdjęli środków z jej budowy.

Radna A. Pasternak powiedziała, że mieszka na ul. Paderewskiego 4 rok.

Radna R. Tomaszewska zapytała, komu radni zrobili na złość budując drogę w Parkowie, poszerzając tam drogę, budując zatoczkę i chodniki w Wełnie? Dodała, że inwestycje w rejonie Parkowa są jednymi z większych poczynionymi w Gminie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że budowę drogi w Parkowie sam zaproponował, a radni to poparli. Dodał, że jest to wspólna inwestycja, ale w tej chwili dyskusja dotyczy kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo.

Radny J. Witt przeprosił wszystkich gości i pozostałych radnych, którzy nie są zainteresowani. Zaproponował, aby w czasie przerwy spotkał się z radną R. Tomaszewską i nie zajmował innym więcej czasu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że z przyjemnością to uczyni.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że za przesunięciem środków z zadań nie głosowali tylko radni z Klubu, ale również radny R. Dworzański. Dodał, że był na szkoleniu i Prezes RIO mówiła, że gazyfikacja jest zadaniem własnym Gminy i może nadal być budowana na terenach wiejskich.

Radna A. Pasternak powiedziała, że budowa drogi na ul. Paderewskiego nie ma biec do jej domu, tylko droga do 5 bloków, gdzie mieszka ok.100 rodzin.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o rzeczywisty problem z wcześniejszym opracowaniem dokumentacji. Przypomniał, że pierwsze środki na opracowanie takowej dokumentacji radni przeznaczyli w lutym 2007r.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że umowę na wykonanie projektu na ul. Nową, ul. Długą i ul. Seminarialną podpisano w grudniu 2008r. z terminem wykonania do końca sierpnia br. Projektant nie wywiązał się z terminu zawartego w umowie i wystąpił z pismem o jego przesunięcie na listopad. Nie wyrażono na to zgody, ale mimo to projekt nie został wykonany na czas i będą naliczone kary umowne projektantowi. Projekt ostatecznie wpłynął i dzisiaj geodeta przywiózł mapy. Gmina nie jest właścicielem wszystkich działek. Dzisiaj została podpisana umowa notarialna na wykup udziałów jednej z ostatnich działek, których Gmina nie była właścicielem. Jedna z działek nie jest uregulowana, gdyż jest 15 spadkobierców i odbyło się z spotkanie z osobami mieszkającymi w Rogoźnie i gromadzą potrzebne dokumenty do sądu. Nie wiadomo kiedy zostanie to rozstrzygnięte, bo Gmina nie może wystąpić do sądu, tylko może to zrobić rodzina. Jeśli sąd orzeknie spadkobierców, to wtedy zostaną podpisane umowy na dysponowanie gruntem, aby jak najszybciej wejść na plac budowy. Jeśli postępowanie spadkowe przebiegnie szybko, to będzie można na wiosnę wejść, ale czy tak się stanie, to ciężko powiedzieć.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że spowalniacz na ul. Gościnnej nie spełnia swojej funkcji, jest za niski i prawie w ogóle nie odczuwalny.

Radny Rady Powiatu E. Kuźniak poprosił o zastanowienie się nad objazdem np. ul. Południową dla pojazdów uprzywilejowanych np. karetek, bądź dla innych pojazdów w razie wypadku na nowym rondzie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że są  środki w wysokości 7.800.000zł na lata 2009-2011 na budowę ul. Nowej, ul. Długiej i ul. Seminarialnej i będzie to realizowane, tylko w tej chwili trzeba rozwiązać problem ze spadkobiercami. Kraksy mogą w każdym momencie się wydarzyć

Radny K. Lis powiedział, że ma przed sobą dokument o nazwie: Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2009r. (stan na 10.11.2009r.) i informacja do zadania nr 43 (dokumentacja  kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo) brzmi: Dokumentację projektową opracowuje Biuro Projektowe Pana Macieja Poznańskiego z Chodzieży za kwotę 40.000zł. Zwrócił uwagę na sformułowanie „opracowuje”. Natomiast opis do zadania nr 23 (budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynku nr 22, 23 z ul. Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego), brzmi: aktualnie przygotowana jest procedura mająca na celu wybór wykonawcy zadania. Czyli na 10.11.2009r. była już gotowa dokumentacja na to zadanie.

Burmistrz Rogoźna poprosił Kierownika T. Zygmunta, aby wyjaśnił szczegóły zadania radnym i wreszcie zakończyć dyskusję na ten temat.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że na spotkaniu z mieszkańcami Burmistrz powiedział, że tego zadania nie wykona w późniejszym czasie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zaproponował budowę kanalizacji w Józefinowie na 2010r. Znając ciężką sytuację mieszkańców tej części Gminy. Dodał, że już kiedyś mówił, iż jeśli uda się poczynić oszczędności na jakiś inwestycjach, to ta kwota zostanie zaproponowana na zejście z deficytu budżetowego. Nadmienił, że kwota zaproponowanego deficytu to 10.000.000zł, a kwota zadłużenia 12.000.000zł na przyszły rok. Powiedział, że to go najbardziej martwi.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy bez projektu można to zadanie wykonać?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie wie jak radna bez dokumentacji wyobraża sobie budowę kanalizacji. Musi być wykonany projekt, pozwolenie na budowę itd. Poprosił, aby nie wprowadzać ludzi w błąd mówiąc im, że Burmistrz chce budować kanalizację bez dokumentacji, bo jest to nieprawdą.

Kierownik T. Zygmunt powiedział, że zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo, jest na etapie projektowania. Dodał, że sztuką jest uzgodnienie dokumentacji, a nie jej opracowanie. Właściwie jest ona gotowa, ale teraz odbywają się uzgodnienia. Jest wydawana decyzja o warunkach zagospodarowania terenu, a ponieważ jest to specyficzny rodzaj inwestycji, to musi być sporządzone oddziaływanie na środowisko i inne decyzje. Nadmienił, żeby wystąpić o takie coś musi być gotowa dokumentacja. Powiedział, że gdyby nie było dokumentacji, to nie posiadano informacji o kosztach realizacji tego zadania. Przyznał, że na 2009r. zadanie zapisane jest jako opracowywanie dokumentacji i tak została zawarta umowa. T. Zygmunt powiedział, że ma nadzieję, że wszystkie uzgodnienia, przez które przechodzi dokumentacja, zostaną  w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa i będzie to miało miejsce do końca roku. Dodał, że mając gotową dokumentację, można wystąpić o pozwolenie na budowę i przygotować dalszy ciąg procesu inwestycyjnego, m.in. projektowanie i wykonawstwo. Poinformował o wystąpieniu o pozwolenie na budowę łącznika ul. Paderewskiego z ul. Nową. Dodał, że złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, było równoczesne z przygotowywaniem postępowania przetargowego, ale jeszcze bez jej publikacji. Wyjaśnił, że w momencie uzyskania informacji ze Starostwa o braku uwag do złożonej dokumentacji, na stronach internetowych pojawi się ogłoszenie o postępowaniu przetargowym. Kierownik T. Zygmunt wyjaśnił, że wykonawca spowalniacza na ul. Gościnnej, nie zgłosił zakończenia tego zadania. Dodał, że tak jak wszystkie zadania drogowe, również to zadanie zostało wykonane w oparciu o sporządzoną dokumentację, która została wcześniej zatwierdzona m.in. przez Policję. Jeśli wykonawca zgłosi koniec prac, to odbędzie się odbiór i ocena czy zadanie zostało wykonane prawidłowo. Nadmienił, że wysokości spowalniaczy są określone w przepisach.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy dokumentację na spowalniacze na nowej drodze w Parkowie robił ktoś inny? Czy Gmina płacąc za wykonanie danej inwestycji, przyjmuje lub nie przyjmuje danego progu?

Kierownik T. Zygmunt powiedział, że prawo w Polsce dopuszcza właściwie 3 rodzaje progów zwalniających. Jedne są bardziej płaskie i długie, inne są progami wyrzutowymi. Dodał, że w tej chwili nie pamięta, jak zostało to zapisane w dokumentacji na ul. Gościnnej, ale ustosunkują się do tego, jak zakończenie robót zostanie zgłoszone.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nie jest to wina wykonawcy, bo postępuje on zgodnie z projektem, sporządzonym przez projektanta.

Kierownik T. Zygmunt powiedział, że będzie mógł się ustosunkować do całej sprawy po informacji o zakończaniu prac.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że od kilku lat powtarza się sytuacja, iż budżet przyjmowany jest w grudniu, a oświetlenie montowane jest na Boże Narodzenie przyszłego roku i później pojawiają się kłopoty z rozliczeniem z energetyką. Zapytał, dlaczego dopiero w listopadzie dokumenty z Urzędu na dodatkowe punkty świetlne, są zawożone do Chodzieży? Czy nie można tego zrobić w I kwartale.

Kierownik T. Zygmunt wyjaśnił, że najpierw odbywa się objazd z przedstawicielem energetyki, a rok bieżący był rokiem trudnym. Była tylko jedna osoba wyznaczona do tego, mianowicie Pan Krzyścin. Tak się złożyło, że po objeździe wszystkich zawnioskowanych punktów, dopiero została rozpoczęta procedura. W tej chwili zostały podpisane umowy przyłączeniowe, które przekazano do energetyki. Wyraził nadzieję, na realizację tych zadań w tym roku.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że sytuacja powtarza się od 5 lat. Zapytał, dlaczego wcześniej nie można było się umówić z Panem Krzyścienem?

Kierownik T. Zygmunt powiedział, że od marca rozmowy z Panem Krzyścinem, dotyczyły umowy o płatności za energię elektryczną i ten temat Pan Krzyścin stawiał jako priorytetowy. Dopiero we wrześniu, kiedy się znowu pojawił, można było oddzielić zadania, które mają być robione metodą inwestycją i bezinwestycyjną.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że budżet obejmuje cały rok, a nie jest podzielony na miesiące.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że wynikają później problemy płacenia faktur za oświetlenie i inne inwestycje, które robi się w grudniu.

Radna A. Pasternak zapytała o termin usunięcia usterki na ul. Seminarialnej przy szkole.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że elektryk wymieniał dzisiaj bezpieczniki na nowe na rondzie i jeśli to one były powodem to oświetlenie powinno działać, jeśli nie, to nie wiadomo co jest powodem awarii.

Radny M. Połczyński powiedział, że radni powinni być dobrej myśli, że dodatkowe punkty oświetlenia zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Radna L. Kolanowska poinformowała, że właśnie otrzymała wiadomość, że ul. Seminarialna jest oświetlona.

Radny Z. Nowak stwierdził, że w grudniu 2008r. uchwalono bardzo ambitny budżet z 50 inwestycjami i była to największa ilość w przeciągu ostatnich lat. Podziękował wszystkim pracownikom Urzędu i Burmistrzowi, że stanęli na wysokości zadania i widać pewne przyspieszenie w realizacji tych inwestycji. Dodał, że budowa ul. Nowej, Długiej, Seminarialnej, jest długo realizowana i Burmistrz wszystkim tłumaczy, że to nie jest jego wina. Również spowalniacze w Studzieńcu są zupełnie inne niż na ul. Gościnnej. Nadmienił, że urzędnicy decydują o tym, jak ma wyglądać próg zwalniający. Radny powiedział, że nic nie zrobiono w związku z budową nowej i modernizacją istniejącej Promenady oraz budową ośrodka sportów wodnych na przystani KŻ Kotwica i winą obarcza się na radnego i członków KŻ Kotwicy. Stwierdził, że w związku z budową targowiska, nikt się nie pofatygował, aby dowiedzieć się co jest w Księgach Wieczystych, a jest to podstawą.

 

Następnie ogłoszono 30 minutową przerwę.

 

XI.   Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnycyh.

 

 

b/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnycyh.

 

 

 

c/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została podjęta jednogłośnie15 głosami „za” w obecności 15 radnycyh.

 

 

d/ zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.) - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny Z. Nowak w imieniu Klubu Radnych „Rogoźno – Nasza Gmina” poprosił o przygotowanie ekspertyzy prawnej i ponownie skierowanie uchwały do prac komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy jest to wniosek formalny?

Radny Z. Nowak potwierdził.

Burmistrz Rogoźna zapytał jakiego tematu ma dotyczyć opinia prawna?

Radny Z. Nowak powiedział, że najpierw jest uchwała, teraz przygotowano uchwałę zmieniającą treść pierwotnej uchwały i jeszcze do projektu przygotowano autopoprawkę. Dodał, że nie wiadomo o co chodzi w uchwale. Nadmienił, że na komisji Kierownik Wydziału GNRiOŚ i Burmistrz mówili, że zmianę wprowadza się dla jednej osoby, dla jednego lokalu mieszkalnego, bo gdzieś się jakiś problem pojawił. Radny Z. Nowak powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż jeśli jest 1 lokal w budynku, to trzeba go inaczej traktować. Dodał, że ekspertyza prawna jest niezbędna, aby nie powtórzyła się sytuacja, w której Prokuratura zarzuci jej niezgodność z prawem i nic się nie stanie jeśli projekt zostanie przesunięty o 1 miesiąc. Stwierdził, że od roku 1993 uchwała jest stosowana i nigdy nie było z nią problemów.

Radny K. Lis przypomniał, że zarówno Kierownik Wydziału GNRiOŚ i Burmistrz zapewniali na komisji, że ich intencją jest to, aby wprowadzić zapis do uchwały, który w sytuacjach, gdy następuje jednoczesny wykup lokali to daje się bonifikatę najwyższą, ale nie znajduje to uzasadnienia w treści uchwały. Dodał, że rozumie ich intencje, ale nie mają one odzwierciedlenia w treści uchwały, że bonifikata ma być przyznana osobą, które kupują lokale jednocześnie i zapis w projekcie uchwały takiej sytuacji nie ujmuje. Dodał, że popiera wniosek radnego Z. Nowaka.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że autopoprawka nie zmienia projektu tylko dopisuje zapis dotyczący 90% bonifikaty. Dodał, że radny Z. Nowak nie odpowiedział na jego pytanie, w jakim temacie ma być przygotowana ekspertyza prawna. Zapytał, czy chodzi o to, czy może być zapis 60%, 90%? Nadmienił, że referent prawny podpisał się pod treścią uchwały. Dodał, że zapis odnośnie 90% bonifikaty jest sprecyzowany dokładnie. Powiedział, że w projekcie uchwały w pkt. 1 jest  dopisywany zapis: „z wyłączeniem przypadków, gdzie przedmiotem sprzedaży jest lokal będący jedynym lokalem mieszkalnym w budynku”. Burmistrz Rogoźna powiedział, że na komisji już podawał podobne przypadki Gościejewa, Wojciechowa. Poinformował, że w pkt 2 otrzymałby brzmienie: „60% w przypadku sprzedaży za gotówkę” i nic poza tym. Poprosił radnego Z. Nowaka, o podanie tematu opinii prawnej, czy ekspertyzy prawnej, która ma być sporządzona.

Radny K. Lis powiedział, że poprzednią uchwałę Rada również podjęła zaopiniowaną przez radcę prawnego, a stan prawny nie zmienił się w tym zakresie. Zmiana treści uchwały jest w pewnym sensie wolą, którą Burmistrz i Kierownik Wydziału GNRiOŚ próbują przekazać. Dodał, że tej woli nie potrafią obronić. Powiedział, że nie prawdą jest, iż w pkt. 1 projektu coś się dopisuje, gdyż w pkt 1 zostaje usunięty i zastąpiony przez nowy zapis.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zwrócił uwagę jest to już kolejna zmiana z 2003r. i nie zostanie ona umieszczona w Dz. U. Woj. Wlkp. jako tekst jednolity, tylko będzie informacja o zmianach uchwały z 2003r.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeden lokal w budynku to też jest wszystkie, bo innych po prostu nie ma. Zapytał, czy tak nie należy tego interpretować? Dodał, że jego zdaniem jest to główne sedno sprawy.

Wniosek radnego Z. Nowaka i radnego K. Lisa został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących”.

 

e/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLVI/324/2009Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r. -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Dodał, że w stosunku do uchwały będzie wskazane stwierdzenie zgodności przez Radę treści zmiany planu z obowiązującym studium  i nastąpi to łącznie z głosowaniem nad uchwałą.

Radny K. Lis poprosił o odczytanie zgodności ze studium.

Kierownik R. Piątkowski odczytał stwierdzenie zgodności ze studium – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny K. Lis podziękował za wyczerpującą informację.

 

 

 

                Uchwała  Nr XLVI/325/2009Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r. została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

 

 

G/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej -  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że Burmistrz nie uwzględnił uwag, które wpłynęły od Pana K. Osiejewskiego. Następnie poddał pod głosowanie poszczególne rozstrzygnięcia.

Uwagę nr 1 – przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

Radny Z. Hinz zapytał, czym kierował się Burmistrz Rogoźna nie uwzględniając uwagi Pana K. Osiejewskiego.

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że 20 m pas ochronny wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa, które określają wymagania zachowania minimum 20m pasa ochronnego od linii kolejowej, tudzież bocznicy. Dodał, że Burmistrz uwagi Pana K. Osiejewskiego po prostu nie mógł.

„Za” nieuwzględnieniem uwagi głosowało 3 radnych, 8 radnych „wstrzymało” się od głosowania.

 

Uwagę nr 2  – przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

Kierownik R. Piątkowski dodał, że ustawa nie rozróżnia właścicieli torów kolejowych, ani bocznic.

Pan K. Osiejewski powiedział, że przedmiotowa bocznica nie jest kolejowa, tylko jest bocznicą Urzędu, a poprzednio należała do Rofamy. Dodał, że ma odpowiedź z Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu, które poinformowało, że wyznaczenie pasa ochronnego leży w gestii Urzędu Miasta i Gminy w Rogoźnie, sporządzającego plan zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że chodzi o sprawiedliwe rozwiązanie sprawy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli radni będą podejmą uchwałę niezgodnie z prawem, to Wydział Nadzoru Wojewody może uchwałę uchylić rozstrzygnięciem nadzorczym.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy przepisy ustawy dotyczą jednocześnie bocznic PKP i bocznic leżących na terenach gminnych?

Kierownik R. Piątkowski potwierdził. Dodał, że w ustawie o transporcie kolejowym art. 2 mówi, że zapisy ustawy stosuje się do bocznik kolejowych. Ustawa nie rozróżnia własności. Dodał, że pismo na które powoływał się Pan K. Osiejewski, jest zgodne z prawdą, ale kolejny przepis mówi, że strefa nie może być mniejsza niż 20m, a nawet zalecane jest, aby była większa.

Radny Z. Hinz zapytał, czy Kierownik konsultował się wcześniej z innymi osobami w sprawie interpretacji przepisów prawa?

Kierownik R. Piątkowski powiedział, że radca prawny podpisał się pod uchwałą i temat był omawiany już niejednokrotnie. Dodał, że osoba która plan konstruowała i też czerpała wiedzę z przepisów i zobowiązana jest je stosować.

„Za” nieuwzględnieniem uwagi głosowało 5 radnych, 8 radnych „wstrzymało” się od głosowani, na 13 radnych.

 

Uwagę nr 3  – przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że w tej chwili w miastach nie buduje się rowów, a nawet gdyby takie coś miało miejsce, to wymagałaby to szeregu kolejnych rozwiązań np. odprowadzenie tej wody do jakiegoś zbiornika, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego itd. jeśli ulica zostanie objęta programem inwestycyjnym, to będzie uzbrojona z całą pewnością w sieć kanalizacji deszczowej. Realizacja rowu jest nie na miejscu.

Pan K. Osiejewski powiedział, że za przejazdem nie ma żadnego rowu odwadniającego i zwracał się w tej sprawie 3 razy do Burmistrza, aby nie było za późno. W przypadku dużych śniegów woda nie będzie miała gdzie odpływać i powstaną straty z tego tytułu. Dodał, że chodzi o sprawiedliwość i życzliwość.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przesunięcie o 5m wiąże się z tym, że trzeba będzie wykupić więcej gruntu od Pana Osiejewskiego. Dodał, że 10m wystarczy na drogę i nawet na rów miałby być i byłyby problemy z odwodnieniem działek. Nadmienił, że uwaga nie została uwzględniona złośliwie, czy też niesprawiedliwie.

„Za” nieuwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych, 1 radny był „przeciwny”nieuwzględnieniu i 8 radnych „wstrzymało” się od głosowania, na 13 radnych.

 

 

Uwagę nr 4  – przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

„Za” nieuwzględnieniem uwagi głosowało 4 radnych, 1 radny był „przeciwny”nieuwzględnieniu i 8 radnych „wstrzymało” się od głosowania, na 13 radnych.

 

 

                Uchwała  Nr XLVI/326/2009Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

H/ wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520P Gościejewo – Owieczki - projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt. Dodał, że wniosek o dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, nie został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego, tylko jest kompletowany. Dodał, że elementarnym załącznikiem do wniosku jest opinia Rady, jak również aktualna kopia mapy ewidencyjnej, potwierdzona przez Starostwo, aktualny wypis z rejestrów gruntów i aktualny wypis z KW. Dodał, że w uchwale powinno się powołać na datę we wniosku, który został sformułowany.

Radny Z. Nowak przypomniał, że prosił na komisji ksero wniosku dla radnych.

 

 

                Uchwała Nr XLVI/327/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

I/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Radny K. Lis poprosił, aby projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku oraz projekt w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku, rozpatrzyć na sesji budżetowej. Powiedział, że cześć radnych dostała dokumenty związane z budżetem w piątek, a część w poniedziałek. Dodał, że komisja była już 17.11. i okres był zbyt krótki, a materiałów za dużo. Nadmienił, że co roku programy są uchwalane razem z budżetem na kolejny rok.

Radny Z. Hinz zapytał, dlaczego oba punkty nie zostały wycofane wcześniej z porządku obrad i nie zgłoszono takich uwag? Dodał, że nie kwestionuje ich zasadności, tylko ma wątpliwości, czy od strony formalnej zostało jest to właściwie postępowanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jego zdaniem radny może w każdej chwili taką decyzję podjąć i taki wniosek złożyć.

Sekretarz Gminy powiedziała, że porządek obrad został zatwierdzony i prawdopodobnie można nie podjąć uchwały, ale powinna być ona przedmiotem obrad.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że oba projekty uchwał zostały wprowadzone, gdyż wpłynęły one już do Biura Rady pod koniec października i nie było powodów, aby nie podejmować, tego wcześniej.

Radny Z. Hinz powiedział, że w dalszym ciągu ma wątpliwości, czy wniosek formalny może dotyczyć tych kwestii.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy bardziej zasadne byłoby przegłosowanie uchwał na „nie”, niż wycofanie ich z porządku obrad?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni nie powinni pytać się Sekretarza, czy mają głosować nad uchwałą, czy nie.

Radny K. Lis powiedział, że już wcześniej zdarzały się sytuacje, że w trakcie prac nad uchwałą, stwierdzano, że jest jeszcze potrzebny czas na dokładniejszą analizę. Dodał, że Sekretarz Gminy nie powiedziała jednoznacznie, że wniosek o wycofanie powinien być złożony wcześniej.

Radny R. Dworzański powiedział, że Statut mówi iż można odesłać projekt uchwały do ponownego rozpoznania przez komisje.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że projekt został przygotowany wcześniej przez Komisję, aby jeszcze w listopadzie został przyjęty i mieć więcej czasu w grudniu. Projekty uchwał zostały dostarczone w terminie, zgodnie z Regulaminem Rady. Ponadto obie komisje się odbyły, a dopiero dzisiaj radny K. Lis zgłasza, że się nie przygotował.

Radny K. Lis powiedział, że jego zdaniem okres pomiędzy otrzymaniem dokumentów okołobudżetowych, do momentu komisji, był za krótki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni dostali projekty zgodnie z Regulaminem i nie przekroczono żadnego z terminów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że radnemu K. Lisowi chodzi o dużą ilość materiałów i nie dało się odpowiednio przygotować. Dodał, że na komisji było dużo wątpliwości.

Radny K. Lis powiedział, że nie użył w żadnym momencie stwierdzenia, że ktoś nie dotrzymał terminu dostarczając zbyt późno dokumentację, tylko część radnych dostała materiały 13.11. a pozostali 16.11. i terminy zostały zachowane. Natomiast był to zbyt krótki okres, aby zapoznać się z wszystkimi dokumentami.

Wniosek radnego K. Lisa w sprawie przesunięcia projektu uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku, 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących”, został przesunięty do ponownego rozpatrzenia przez komisje na miesiąc grudzień.

 

 

j/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku.

Projekt uchwały 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących”, został przesunięty do ponownego rozpatrzenia przez komisje na miesiąc grudzień.

 

k/ wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na odwodnienia ul. Boguniewskiej i Południowej – projekt przedstawił radny Z. Nowak.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLVI/328/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na odwodnienia ul. Boguniewskiej i Południowej została podjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

L/ wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Radny R. Dworzański na Komisji SSOiK dyskutowano o potrzebie zakupu kserokopiarki dla Biblioteki i RCK. Dodał, że w Parkowie również kserokopiarka ledwie działa. Zaproponował, aby wygospodarować jeszcze jakieś pieniądze (kolejne 10.000zł) i Urząd zakupiłby 5 kserokopiarek dla zarówno instytucji kultury, jak i dla szkół, w których potrzeba kserokopiarek najpilniej.

Radny Z. Nowak powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby radny R. Dworzański zgłosił poprawkę do zmian w budżecie. Dodał, że przedmiotowa uchwała dotyczy pomocy dla Powiatu Obornickiego.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie chciałby, aby była to pomoc dla Powiatu, tylko zakup kserokopiarki i przekazanie darowizny na rzecz Gimnazjum Nr 2. można by wycofać projekt uchwały, jako pomoc finansową dla Powiatu, tylko podjąć uchwałę o zakupie 5 kserokopiarek, w tym jedna z nich na rzecz Gimnazjum Nr 2.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że zgadza się z radnym Z. Nowakiem.

Radny R. Dworzański powiedział, że chciałby najpierw przedyskutować swoją propozycję, a jeśli będzie miał jakieś zmiany do budżetu, to w pierwszej kolejności przedstawi je na komisji.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że niemożliwe i niepotrzebne jest, aby Urząd kupił kserokopiarki i później je oddał szkołom. Dodał, że każdy z dyrektorów ma zaplanowany budżet, podobnie jak RCK. Przyznał, że pewnie każdy z dyrektorów chciałby nową kserokopiarkę za 15.000zł. Nadmienił, że można ewentualnie porozmawiać w najbliższym czasie z dyrektorami, gdzie są największe potrzeby i wprowadzić zakup kserokopiarek do budżetu.

Pełnomocnik ds. Oświaty podziękowała za zainteresowanie wyposażeniem szkół, ale z wiedzy, którą posiada to każdy z dyrektorów zaplanował swoje wydatki na sprzęt. Nadmieniła, że jeśli będą w jakiejś szkole problemy, to skieruje wniosek w tej sprawie. Dodała, że trudno jest jej w tej chwili powiedzieć, która z szkół jest w takiej sytuacji.

 

 

 

                Uchwała Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki została podjęta 9 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

 

Ł/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 4 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 5 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 6 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 7 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 8 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 9 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 10 została przyjęta 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus złożył w imieniu Klubu Radnych Rogoźno – Nasza Gmina, następujące wnioski, do projektu budżetu na 2009r. - stanowią załączniki od nr 14 do nr 18 do protokołu:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000zł w dz.600, rozdz.60016 w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)”,

- zwiększa się wydatki o kwotę 4.000zł w dz.600, rozdz. 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: Odnowienie skrzyżowania ulicy Boguniewskiej i Południowej.

Wniosek nr 1 został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000zł w dz.600, rozdz.60016 w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)”,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000zł w dz.801, rozdz.80110, § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Wniosek nr 2 został przyjęty 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

- zmniejsza się  wydatki o kwotę  16.000zł w dz.600, rozdz.60016 w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)”,

- zwiększa się wydatki o kwotę 9.000zł w dz.926, rozdz. 92695, w § 4300  - Zakup usług pozostałych, na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego oraz montaż dwóch sitek za bramkami przy ul. Różanej,

- zwiększa się wydatki o kwotę 7.000zł w dz.926, rozdz. 92695, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na zakup: karuzeli Bąk, huśtawki Koniki oraz ławek, na placu zabaw przy ul. Różanej.

Wniosek nr 3 został przyjęty 10 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

- zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000zł w dz. 900, rozdz.90095, w § 6050 – wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych, z zadania: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Słomowie,

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł w dz. 900, rozdz.90095, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zakup dwóch kosiarek samobieżnych dla Sołectwa Karolewo i Sołectwa Gościejewo.

Radny J. Witt zapytał, czy po przetargu na zadanie związane z budową chodnika w Słomowie, zostały środki?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że Kierownik T. Zygmunt na komisji mówił, że na chodnik było ok. 160.000zł, a zostało ok 54.000, z czego 20.000zł zdjęto autopoprawką i będzie jeszcze nadmiar.

Wniosek nr 4 został przyjęty 10 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

- zmniejsza się wydatki  o kwotę  10.000zł w dz.600, rozdz.60016 w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)”,

- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000zł w dz.754, rozdz.75411, w §6620 -  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na doposażenie w sprzęt i urządzenia wykrywczo – pomiarowe, które będą służyć do wykrywania zagrożeń chemiczno – ekologicznych.

Radny J. Witt zapytał, czy są to dokładnie te same pieniądze, które część radnych zdjęła w poprzednim miesiącu dla PPSP w Obornikach?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na poprzedniej sesji zdjęto 21.000zł, a nowe pismo Komendanta PPSP dotyczy kwoty 10.000zł.

Wniosek nr 5 został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Radna R. Tomaszewska w imieniu Klubu Radnych Rogoźno – Nasza Gmina zgłosiła wniosek o 5 minut przerwy.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

 

                Uchwała Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została podjęta jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

 

m/ wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – projekt przedstawił radny R. Dworzański.

Uwag nie było.

 

 

 

                Uchwała Nr XLVI/331/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Radny K. Lis powiedział, że miał uwagę do projektu uchwały, gdyż jest pewna niekonsekwencja w tytule i brzmieniu §1, gdyż raz jest mowa o uchwale, a za chwilę o postawieniu. Dodał, że nie zdążył tego zgłosić, gdyż zajmował go Wiceprzewodniczący Rady.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że projekt uchwały konsultował z referentem prawnym i rada może podjąć oświadczenie, stanowisko itd. Przyjęto, że następuje to w formie uchwały.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że już kilkakrotnie podejmowano podobne uchwały.

 

 

 

n/ w sprawie odwołania radnego Andrzeja Olenderskiego z  funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny Z. Nowak zgłosił kandydaturę radnej A. Pasternak.

Radna L. Kolanowska zgłosiła kandydaturę radnego K. Lisa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zgłosił kandydaturę radnego R. Dworzańskiego.

 

Radna A. Pasternak, radny K. Lis oraz radny R. Dworzański 14 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” weszli w skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Radny Z. Hinz poprosił o zabranie głosu przez radnego K. Lisa.

Radny K. Lis powiedział, że jest to dla niego trudna chwila i zarazem trudna decyzja. Powiedział, że postara się przybliżyć historię. Przypomniał, że radnych Rady Miejskiej wybrano w 2006r. i wraz z radnym A. Olenderskim startował z tej samej drużyny – tz. byli członkami PO. Powiedział, że na I Sesji Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę A. Olenderskiego na Przewodniczącego Rady, który uzyskał wtedy 5 głosów, a zwycięzca radny Z. Hinz – 9. Powiedział, że był to dla niego super wynik, gdyż A. Olenderski zostaje pokonany przez takiego „wyjadacza” jak Z. Hinz i uzyskuje aż 5 głosów. Dodał, że bardzo się z tego cieszył, ale jego radość trwała ok. roku. Radny K. Lis powiedział, że obserwował radnego A. Olenderskiego na komisjach, podziwiał jak walczy o swoje sprawy, jak przygotowuje się do każdej komisji, do każdej sesji, jak dokładnie analizuje materiały. Powiedział, że cieszył się iż ma takiego „kumpla” w swojej drużynie i będzie mógł  z nim pracować do końca kadencji. Poinformował, że przyszedł moment w którym musiał swoją radość przytłumić i zweryfikować bardzo dobre zdanie o A. Olenderskim. Wyjaśnił, że w marcu/kwietniu 2008r. podczas uchwalania studium otrzymywał „dziwne telefony”, zaczynające się od słów: „Wie Pan, ja w sprawie studium. Jest taki  teren w Międzylesiu, który jest częścią sporną”. Odpowiadał na te telefony słowem zaczynającym się na literę „s...” i odkładał słuchawkę. Dodał, że wytrzymał całą atmosferę do czasu aż uchwalono studium. Powiedział, że wiadomo jak kto głosował. Nadmienił, że był to pierwszy moment, kiedy jego dobre zdanie o A. Olenderskim zostało zachwiane. Radny K. Lis powiedział, że tłumaczył to sobie tym, że każdemu może zdarzyć się jedna wpadka, dlatego pracował z radnym A. Olenderskim dalej. Przyznał, że podczas uchwalania budżetu na 2009r.przypomniał mu się dowcip w wykonaniu satyryka Jachimka o tym, jak można trafić do żołądka swojego szefa. Dodał, że podczas tamtej sesji był zdruzgotany do tego stopnia, że miał ochotę na wymioty. Powiedział, że był to drugi potężny cios, jaki A. Olenderski, wydał w jego kierunku. Szalę, która zdecydowała, że podpisał się pod wnioskiem o odwołanie, przechyliło to, iż wyborcy próbowali się dowiedzieć w jaki sposób mogą odwołać swojego radnego w trakcie trwania kadencji i pokazywali palcem, tego radnego. Dodał, że to był moment w którym przelało się to, co miał dobrego dla A. Olenderskiego. Nadmienił, że po uchwaleniu studium, czyli w kwietniu 2008r., złożył rezygnację członkostwa z partii, z której obaj startowali. Powiedział, że to dzięki radnemu A. Olenderskiemu tak się stało.

Radny Z. Hinz zapytał, czy Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zechciałby się ustosunkować do wypowiedzi radnego K. Lisa?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że wnioskodawcy mają nad nim przewagę, gdyż zdążyli się przygotować do jego odwołania, natomiast sam jest zaskoczony tą sytuacją. Dodał, że kultura wymagałaby, żeby dać jakiś sygnał, jeśli już nie miał nikt z wnioskodawców odwagi tego zrobić. Nadmienił, że nie jest mu łatwo w tej chwili zebrać myśli. Powiedział, że padły teraz pod jego adresem zarzuty i już wcześniej od wielu radnych, ale przemilczał ten temat. Dodał, że cały czas jest w kręgu podejrzeń związanym ze studium. Poprosił o dokładne zapisanie jego słów w protokole, bo nie wie, czy nie będzie musiał bronić swojego dobrego imienia. Powiedział, że wydawanie wyroków, bez jakichkolwiek dowodów, nie jest dobrą metodą. Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że każdy ma prawo zmienić zdanie odnośnie głosowania, a on to uczynił, wcześniej uzasadniając. Powiedział, że było mówione o nagraniach jego osoby, ale nie musi się tego obawiać, bo jeśli padło jakieś słowo, które by go obciążało, to jest w stanie się z tego wytłumaczyć. Dodał, że nie miał z tego tytułu dostarczonych jakichkolwiek korzyści. Pismo od Pana Senatora dostała cała Rada, aby pomóc mieszkańcom jeśli jest to możliwe. Powiedział, że nie wiedział, iż ci ludzie borykali się z poprzednimi samorządami. Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że każdy ma prawo walczyć w takiej, czy innej formie. Dodał, że nie ślubował radnym z Klubu, tylko ślubował mieszkańcom. Stwierdził, że radnym z Klubu może nie podobało się, że prosił Burmistrza o ujęcie zadań w budżecie na 2009r. Powiedział, że był opluwany w różny sposób i jego opinia została zepsuta w środowisku rogozińskim. Dodał, że żałuje iż stało się to za przyczyną osób tutaj obecnych. Powiedział, że dzisiaj nie będzie wszystkiego wyciągał, bo być może sprawa będzie potrzebna w innych okolicznościach, aby mówić o szczegółach. Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że takie prawa ma demokracja, aby móc zmienić Wiceprzewodniczącego. Dodał, że opinie mieszkańców do niego nie dotarły, a cokolwiek dzieje się w tym środowisku (jeśli chodzi o Rudę, Garbatkę i pozostały okręg)to wie o tym, bo bywa tam często. Jeśli jest informacja na jego temat, bądź kogokolwiek innego to i tak się tego dowie. Dodał, że nie wszyscy mają zwolenników i może coś takiego miało miejsce. Wyraził zdziwienie, że takie sygnały nie dotarły bezpośrednio do niego. Powiedział, że radni, jeśli już chcą go odwołać, to powinni zrobić to zgodnie z prawem. Dodał, że oprotestowuje uchwałę i nie chodzi o to, aby nadal był wiceprzewodniczącym.

Radny K. Lis powiedział, że wypowiadając się wcześniej ważył każde słowo, aby nie powiedzieć za dużo, a Wiceprzewodniczący A. Olenderski coś wspomniał o jakiś nagraniach.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że pozostanie w sferze domysłów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Lis wyjaśnił, że głosowanie odbywa się w sposób tajny. Każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania z zapytaniem czy jest za odwołaniem radnego A. Olenderskiego i ma możliwość postawienia znaku „X” tylko w jednej kratce: „za”, „przeciw” „wstrzymuję się”.

Następnie odbyła się procedura głosowania, po której ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytał jej przewodniczący Kazimierz Lis:

Głosowało 15 radnych, głosów ważnych oddano 15, za odwołaniem opowiedziało się 10 radnych, przeciw było 5 radnych wstrzymał się od głosowania 1 radny.

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

 

                Uchwała Nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie odwołania radnego Andrzeja Olenderskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została podjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

Radny A. Olenderski podziękował wszystkim radnym za miniony okres. Dodał, że takie są prawa demokracji, a sam będzie czuł się bardziej wolny, zwolniony z wielu obowiązków i będzie mógł poświęcić więcej czasu dla społeczeństwa. Stwierdził, że nie czuje się winny zarzutom, które przedstawił radny K. Lis. Dodał, że swoje postępowanie uważa za szlachetne, prawe, czyste i jest z tego dumny. Nadmienił, że każdy ma prawo do innego zdania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski w imieniu całej Rady Miejskiej podziękował radnemu A. Olenderskiemu za współpracę podczas sprawowania funkcji wiceprzewodniczącego rady.

Radny A. Olenderski zauważył, że § 29,  Rozdziału III Statutu mówi, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem składa się Przewodniczącemu nie później niż 10 dni przed planowanym terminem sesji (ust.1), projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez organy administracji publicznej lub władze statutowe organizacji społecznych lub zawodowych w przypadkach określonych w przepisach szczególnych (ust. 2), przed skierowaniem projektu uchwały na sesję, Przewodniczący przedstawia projekt do zaopiniowania właściwej komisji i Burmistrzowi (ust. 3), projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego (ust. 4), Rada w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1-3 (ust.5).

Radny A. Olenderski poinformował, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały, aby mieć możliwość jej oprotestowania. Dodał, że po porozumieniu się z prawnikami okaże się jaka jest możliwość jej zaskarżenia. Powiedział, że chodzi tylko o to, aby procedura odbyła się zgodnie z prawem.

Radny K. Lis poprosił radnego A. Olenderskiego o powtórne odczytanie ostatniego punktu z przywołanego § 29 i powinno to wszystko wyjaśnić.

Radnego A. Olenderski zapytał, który punkt chodzi?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że chodzi o punkt, który dotyczy uzasadnionych przypadków.

Radny A. Olenderski powiedział, że nie wie o który punkt chodzi.

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

 

o/ wyboru wiceprzewodniczącego V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny Kazimierz Lis zgłosił kandydaturę radnej Renaty Tomaszewskiej. Uzasadniając radny K. Lis  wyjaśnił, że radna R. Tomaszewska jest osobą odpowiedzialną, które swoje racja przedstawia mądrymi, rozsądnymi i spokojnymi argumentami. Dodał, że przez 3 lata zrobiła wiele dobrego i należy dać jej szansę, aby jeszcze przez rok, działała wspólnie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady.

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy radna Renata Tomaszewska wyraża zgodę na kandydowanie?

Radna R. Tomaszewska wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, by Komisję Skrutacyjną pozostawiono w tym samym składzie.

Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kazimierz Lis przypomniał sposób głosowania: każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania z zapytaniem czy jest za wyborem radnej R. Tomaszewskiej na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej i ma możliwość postawienia znaku „X” tylko w jednej kratce: „za”, „przeciw” „wstrzymuję się”.

W dalszej kolejności przeprowadzono procedurę głosowania, po której ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

W związku z niejasnościami co do treści brzmienia uchwały ogłoszono 5 minut przerwy na ustalenie wersji ostatecznej.

 

 

                Uchwała Nr XLVI/333/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie została podjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska podziękowała za zaufanie jakim została obdarzona. Dodała, że będzie współpracowała dla dobra całej gminy. Nadmieniła, że jeśli zdarzy się sytuacja iż będzie odwoływana ze stanowiska, to odejdzie z godnością.

Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski poinformował, że zmianie uległy terminy zawarte w Karcie Nauczyciela i uchwała, którą podjęli radni m.in. z Rogoźna przyczyniła się do tego.

Pan J. Grabowski wyjaśnił, że sprawa dotyczy parkowania na ul. Różanej. Przypomniał, że Burmistrz wydał decyzję zezwalającą na posadzenie krzewów. Nadmienił, że chodnik został położony za wysoko, gdyż do posesji musi zjeżdżać na dół. Poinformował, że w gazecie „Kurier Rogoziński” jest opisany podobny przypadek. Pan J. Grabowski zwrócił uwagę na wjazd na ul. Krótką do banku. Ludzie, mimo dużego parkingu obok, parkują samochody w miejscu, które jest dla pieszych. Są wygodni i nie chce im się chodzić. Dodał, że również w pobliżu stał samochód Straży Miejskiej i zapewne w czasie pracy, prywatne sprawy załatwiali. Zauważył, że przy TESCO i Biedronce wyznaczono miejsca dla inwalidów. Powiedział, że jego sprawa nie ruszyła i od jutra zacznie znowu pisać do „Gońca Rogozińskiego”. Nadmienił, że spodziewał się czegoś więcej od Przewodniczącego Rady. Dodał, że zastanawia się nad pisaniem do „Ziemi Obornickiej”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Pan Grabowski rozmawiał z nim po ostatniej sesji i treść rozmowy przekazał również Burmistrzowi. Dodał, że nie jest to kompetencja Rady.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że Pan Grabowski mógł się najpierw do niej zgłosić i przedstawić swój problem i na pewno starałaby się pomóc go rozwiązać. Poinformowała, że na jednej z Komisji poruszała zaistniały problem na ul. Kochanowskiego, gdyż gdyby nie krzaczki, roślinki, mieszkańcy mogli by poruszać się na większej powierzchni suchego terenu. Dodała, że Burmistrz powiedział, że nie będzie tego wyrywał.

Pan J. Grabowski powiedział, że najwyższą instytucją w Gminie jest Rada i mogłaby Burmistrza chociaż namówić do zmiany decyzji.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLVI Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 23.05.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 23 grudnia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf