Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr XVII/149 /2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 września 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku i Uchwałą nr XVI/136/2019 z dnia 10 września 2019 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 555.337,87 i ustala się na kwotę 82.370.103,88 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 82.370.103,88 zł z tego:

1)        Dochody bieżące w kwocie 77.695.132,55 zł w tym:

a)        dochody na projekty finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł

2)        Dochody majątkowe w kwocie 4.674.971,33 zł

a)      dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1  niniejszej uchwały.

 

2.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 555.337,87 zł i ustala się na kwotę 84.399.359,99 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 84.399.359,99 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  niniejszej uchwały.

 z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 77.504.017,46 zł w tym:

      a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 6.895.342,53 zł w tym:

  a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3  niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

Uzasadnienie

 

DOCHODY  

 1. W dziale 600 - Transport i łączność  zwiększa się dochody o kwotę 163.954,08 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminna”, paragraf 2460 Wprowadzono zmianę na podstawie Umowy nr INTZ.033.1.2019 pomiędzy Gmina Rogoźno a Nadleśnictwem Oborniki. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi publicznej położonej w obrębie ewidencji 301602_5.0005 Gościejewo w Gminie Rogoźni.
 2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 35.000,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”paragraf 6300 - Umowa nr 15/BOIN/2019 dotyczy „Zakupu skutera ratowniczego z możliwością holowania platformy ratowniczej ( dofinansowanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 50%). Całkowity koszt  zakupu wyniesie 70.000,00 zł.
 3. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 210.489,83 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,Paragraf 2030 zwiększono o 83.531,50zł, paragraf 6300 o kwotę 13.713,57 zł   na podstawie pisma Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 ( zwiększenie dotacji na 2019 rok powyższe środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku), zwiększono także paragraf 6680  o 113.244,76 zł na realizację  zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 272514P w Gościejewie od drogi Krajowej nr 11 do drogi 23520P(środki finansowe z niewykorzystanych wydatków).
 4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie  zwiększa się dochody o kwotę 25.218,96 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 80153, paragraf 2010 zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-I.3111.303.2019.7 z dnia 27 sierpnia 2019 roku Wojewody Wielkopolskiego. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 5. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 120.000,00 zł  Zwiększenie dotyczy rozdział 85203, paragraf 6310 zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.215.2019.6 ( Rozbudowa Sali Domu Samopomocy w Rogoźnie).
 6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody  o kwotę 675,00 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 85415, paragraf 2040 zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 roku na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji, opieki wychowawczej w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna”.
 7. W dziale 855 - Rodzina  dokonano przeniesienia między rozdziałami 85501 a 85503 na kwotę (+/-) 250,00 ) Karta Dużej Rodziny).

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 555.337,87 zł

 

WYDATKI  

 1. W dziale 600 - Transport i łączność  zwiększono wydatki o kwotę 288.730,34 zł W rozdziale 60016, paragraf 4300  zwiększono o 163.954,08 zgodnie z zawartą umową nr INTZ.033.1.2019 na realizację zadania pn. „Remont drogi publicznej położonej w obrębie ewidencji 301602_5.0005 - Nadleśnictwo Oborniki,. Dokonano zwiększenia  na kwotę 113.244,76 na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze nr 272514P w Gościejewie od drogi Krajowej nr 11 do drogi 273520P” oraz na realizację zadań bieżących na kwotę 11.531,50.
 2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 13.713,57 zł na zakup nieruchomości gruntowych.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna    zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł oraz dokonano  przeniesień między paragrafami w ramach planu finansowego 2019 rok na kwotę (+/-) 17.780,00. Zmiany dotyczą korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 75023  oraz przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.
 4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 35.000,00 zł (Zakup skutera ratowniczego z możliwością holowania platformy ratowniczej - dofinansowanie przez Marszalka Województwo wielkopolskiego).
 5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę  25.218,96 zł. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2019.7 z dnia 27 sierpnia 2019 roku oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach planu finansowego na 2019 rok na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Dokonano również przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektora CUW  w ramach planu finansowego na 2019 rok na kwotę (+/-) 148,947,21 zł
 6. W dziale 852 - Pomoc społeczna  dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 120.000,00 zł
 7. W dziale 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza  dokonano zwiększenia w planie wydatków  o kwotę  675,00 zł - środki w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” oraz dokonano przeniesień między paragrafami  w ramach  plan finansowego wydatków w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.
 8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększono wydatki o kwotę 6.000,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 zwiększenie dotacji celowej na 2019 rok.
 9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększono wydatki o kwotę 31.000,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 zwiększenie dotacji celowej na 2019 rok.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 555.337,87 zł

 

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

 • nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ” Dokonano zwiększono dochodyo kwotę 555.337,87 zł
 • nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok” Dokonanozwiększono wydatki  o kwotę 555.337,87 zł
 • nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy” Dokonano zmian w nazwie zadania „ Zakup nieruchomości od SM w Obornikach”na zadanie pn. Zakup nieruchomości gruntowych od SM w Obornikach. Wprowadzono dwa nowe zadania majątkowe na kwotę 233.244,76 zł  oraz wprowadzono zmiany w planie finansowym na 2019 rok na kwotę 47.114,57 zł. Wprowadzono poprawne zapisy zgodnie z Uchwałą Nr 19/1165/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2019 roku.
 • Nr 4 „ „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok. Dokonano zwiększenia o kwot 145.218,96 zł .
 • Nr 5 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” Dokonano zwiększenia o kwotę 1.531,50 zł oraz poprawiono błędne zapisy zgodnie z Uchwałą Nr 19/1165/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2019 roku
 • Nr 6 „ „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok” Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach  Planowanych kwot w 2019 roku. Sołectwo Owczegłowy zmiana (+/-) 4.720,87,00 złSołectwo Pruśce zmiana (+/-) 1.500,00 zł

 
Dokumenty do pobrania:
Zalacznik do Uchwaly Nr XVII.149.2019 RM.x
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-03 12:20:19)
rozmiar pliku: 311.1Kb

drukuj pobierz pdf