Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 lutego 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 13 /2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 lutego 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje za rok 2015).
  6. Sprawy bieżące
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie .

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Ad.5 Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych

Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje za rok 2015).

Jako pierwsza głos zabrała pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek, która poinformowała komisję, że jako pierwsze stowarzyszenie będzie omawiane Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek”.

Pani przewodnicząca zapytała pana Jarosława Dolatowskiego, czy były zawierane umowy o dzieło? Pan Dolatowski odpowiedział, że były to umowy wolontariackie. Natomiast pani przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie terminu umowy „wolontariackie” i różnicę pomiędzy zwykła umową o dzieło.

Pan Dolatowski odpowiedział, że umowy o dzieło sa umowami odpłatnymi, natomiast umowa wolontariacka jest nieodpłatna, z tymże musi być określona wartość świadczenia wolontariackiego. Wolontariusz za świadczenie takiej pracy nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kolejne pytanie pani przewodniczącej dotyczyło, jak zostaje powoływana komisja konkursowa, na jakiej zasadzie?

Pan Dolatowski odpowiedział, że główna podstawą jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który przyjmowany jest corocznie w formie uchwały, ostatnio taki program został przyjęty przez Radę Miejską w grudniu zeszłego roku, w jednej z części tego programu są opisane zasady oceny tych organizacji, a w pierwszej części jest opisane to - w jakiej formie gmina będzie współpracowała, więc jest to wsparcie w drodze ogłaszania konkursu – wsparcie finansowe, ponieważ wsparcie rzeczowe nie jest praktykowane. Ostatnią częścią tego programu jest obligatoryjna ocena wpływających ofert. Jest to komisja powołana przez pana burmistrza w formie uchwały, a dopełnieniem tego jest zarządzenie które mówi o tym jakie są konkretne zasady działania tej komisji. Liczba członków takiej komisji może być różna, a osoby biorące w niej udział niekończenie muszą być związane z organizacjami pozarządowymi, może być to osoba zaufania publicznego. Następuje jedynie wyłączenie osoby z komisji jeśli jest powiązana rodzinnie, lub reguluje to postanowienie KPA.

Pani Erenc – Szpek zapytała panią skarbnik o sposób w jaki jest dokonywany podział środków na dofinansowanie?

Pani skarbnik odpowiedziała, że rada decyduje. Burmistrz proponuje w projekcie budżetu podział środków na poszczególne zadania, np. sport, czy profilaktyka i rada decyduje czy pozostawia taka kwotę, czy nie. W ramach tego są następnie ogłaszane konkursy, spływają oferty i komisja opiniuje burmistrzowi wnioski, czy są do zatwierdzenia czy nie.

Pan Perlicjan zapytał, czy zdarzyło się dotychczas czy jakieś wnioski zostały odrzucone?

Pan Dolatowski odpowiedział radnemu, że w zeszłym roku tak się nie stało, żeby któryś z wniosków został odrzucony, wszystkie oferty które wpłynęły były akurat na zadania takie, które były opisane w statucie tych organizacji – ponieważ to jest też warunek, że musi to być zadanie którym organizacja statutowo się zajmuje.

Pan wiceprzewodniczący Perlicjan zapytał z czego wynika udział w dotacji do pozostałych środków, czy to jest umówienie się pomiędzy gmina a wnioskodawcą, czy są inne kryteria?

Pan Dolatowski odpowiedział, że zainteresowany składając ofertę określa jaki będzie koszt całkowity zadania i stowarzyszenie musi przewidzieć udział środków własnych bo taki jest warunek z wyjątkiem dwóch zadań np. obsługę plaż. Może być tak, że gmina może dać pieniądze na dofinansowanie działania, np. jeżeli organizacja będzie miała min, 20% wkładu własnego. Ustawa nie reguluje podziału środków, dlatego gmina w konkursie ofert też tego nie precyzuje i pozostaje otwarta droga dla organizacji i jest poddawany ocenie całokształt zadania. Kolejne pytanie radnego dotyczyło sprawozdania częściowego do którego wzywa zleceniodawca, czy były już takie przypadki?

Pan Dolatowski odpowiedział, że jest to standardowy wzór umowy i w każdej umowie jest taka klauzula spisana, ale gmina dotychczas z tego nie korzystała dlatego, że są w miarę krótkie terminy realizacji tych umów – krótsze niż rok. Jeżeli taka umowa trwałaby 3 lata i więcej, to takie sprawozdania częściowe miałyby sens, bo w połowie trwania tej umowy częściowo można by było skontrolować wydatkowanie tych środków.

Fundacja pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna” – brak pytań.

Klub Sportowy Wełna” – swoje pierwsze pytanie zadał pan Perlicjan, który zapytał, czy delegacje dla zawodników są wystawiane imiennie, czy są one zbiorcze?

Pa Dolatowski wraz z panią skarbnik po analizie dokumentów z klubu poinformowali komisję, że dokumentacja przedstawiona nie zawiera takiej informacji. Po dłuższej analizie przedstawionych dokumentów radni komisji poprosili o wyjaśnienie wysokich kwot za wynagrodzenia m. in. w dokumentach oznaczonych numerami:

- 1/2015 – kwota 2.250 zł – kwota powtórzona trzykrotnie

- 1/2015 – kwota 3000 zł

- poz 160 1/2015 – 2.250 zł

- poz 167 2/2015 – 2.250 zł

- poz 171 3/2015 – 2.250 zł

- poz 181 4/2015 - 2.250 zł

- poz 192 2/2015 – 2.670 zł

- poz 194 umowa zlecenie 16.400

Jednak pani skarbnik zwróciła uwagę komisji, że lista płac nie może być włączona do dokumentacji rozliczeniowej ze względu na dane wrażliwe.

Następnie pani Kolanowska zapytała o kwestie opłaty sędziowskiej w poz 98 na kwotę 491 zł, czy to był jeden sędzia, czy kilku?

Pani Kolanowska nie uzyskała odpowiedzi na zadane pytanie.

Kolejna kwestią okazały się trudne do zweryfikowania kwoty za dojazdy zawodników i tak, wybrane pozycje:

- 197 – 1826,71 zł

- 200 – 831,60

- 201 – 959,58

Również nie zostały wyjaśnione z powodu braku spójności w dokumentacji.

W związku z powyższym wniosek formalny Komisji Rewizyjnej skierowany do pana burmistrza Szuberskiego dotyczy zlecenie kontroli wewnętrznej w Klubie Sportowym Wełna – wniosek podjęty jednogłośnie.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”.

Pan Dolatowski przekazał do wglądu fv pani radnej Lonii Kolanowskiej, zaznaczył że w tym klubie były dwa zadania tenis stołowy oraz piłka siatkowa na wesoło. Wynagrodzenie trenerów to wolontariat, a koszt 2 tys zł jest to wycena pracy.

 

Ad. 6 Sprawy bieżące

Brak

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwsza głos zajęła pani Lonia Kolanowska zwracając się do pana burmistrza z informacją, że w poprzedniej kadencji zwracała się kilkakrotnie z wnioskiem o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Konieczyńskich na wysokości wjazdu na ul. Szarych Szeregów – czy cos w tej sprawie zostało albo zostanie zrobione?

Pan burmistrz odpowiedział radnej, że priorytetem jest ul. Fabryczna – gmina czeka na środki z zewnątrz, jeżeli ich gmina nie otrzyma to wtedy dopiero można ewentualnie pomyśleć o progach zwalniających. Pani Erenc – Szpek również w tym temacie poprosiła o możliwość założenia progu zwalniającego przy ul. Kościuszki do wjazdu gdzie znajduje się gabinet pani Gędek. Jednak pani skarbnik wyjaśniła, że nie jest to droga aż tak często uczęszczana, poza tym ludzie bardziej skarżą się na progi zwalniające niż na ich brak, a pani burmistrz Tomaszewska dodała, że progi są niebezpieczne ponieważ kierowcy zamiast przejeżdżać przez próg omijają je chodnikiem. Pani radna Erenc – Szpek zapytała pana burmistrza, czy istnieje możliwość wyrównania terenu przed garażami w tym samym miejscu na ul. Kościuszki przy bloku pani Długosz? Pani skarbnik odpowiedziała radnej, że to nie jest teren gminny tylko prywatny i nie ma gmina takiej możliwości.

Kolejną kwestię poruszyła pani Ewa Wysocka pytając burmistrza najpierw o sprawę wycinki krzaków a potem o sprawę braku nowego przystanku autobusowego w Międzylesiu? Pan burmistrz odpowiedział, że co do wycinki to będzie ona zrobiona a druga kwestia to - firma u której takie przystanki zostały zamówione nie wywiązała się z tego przedsięwzięcia i będzie to wykonane w tym roku.

Na zakończenie pan radny Perlicjan zapytał, czy istnieje możliwość zabrania porozrzucanych śmieci przez ludzi pod lasem przy wjeździe do Jaracza , oraz czy Gmina ma wpływ na wyegzekwowanie od firm organizujących spływy aby śmieci były sprzątane na odcinku rzeki gdzie przepływają , ponieważ kajakarze też pozostawiają bardzo dużo śmieci? Pan burmistrz odpowiedział, że oczywiście istnieje taka możliwość oraz w związku z tym że tereny w niektórych miejscach są monitorowane, łatwiej będzie takie osoby złapać. Natomiast jeśli chodzi o przepływy kajakarskie to z tym jest większy problem, ponieważ zarządcą rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a można by ewentualnie postawić jakieś znaki, lub wysłać kontrole straży miejskiej.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.20, protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf