Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 45/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 września 2010r. w siedzibie Rogozińskiego Centrum Kultury oraz w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 45/2010

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 września 2010r. w siedzibie Rogozińskiego Centrum Kultury oraz w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Tematy posiedzenia:

 

1.                   Kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r.,

2.                   Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Lis.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Burmistrz Rogoźna B. Janus, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Zastępca Dyrektora RCK P. Szturmiński oraz Główna Księgowa RCK U. Jessa.

 

Kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r.

Główna Księgowa wyjaśniła, że swoją funkcję pełni dopiero od 1 czerwca br. Ponadto odbyła się kontrola wewnętrzna w RCK, ale jak do tej pory nie ma jeszcze protokołu.

Przewodniczący KR K. Lis stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna zwrócić się do Pana Burmistrza o przedstawienie wyników tej kontroli. Poinformował, że nie wie, czy nie powinien być wyłączony z udziału w części obrad dotyczącej RCK, gdyż prowadząc działalność gospodarczą wystawiał na tą jednostkę faktury.

Zastępca Dyrektora RCK powiedział, że nie rozumie dlaczego Przewodniczący KR miałby być wyłączony, gdyż wszystko odbywało się zgodnie z prawem i były to tylko faktury za pojedyncze usługi, nie rzutujące na wykonanie budżetu RCK.

Radny Z. Nowak stwierdził, że jeśli Komisja będzie podejmowała jakieś stanowisko lub wniosek w tej sprawie, to wtedy Przewodniczący nie powinien brać udziału w głosowaniu.

Główna Księgowa nadmieniła, że rachunki nie opiewały na więcej niż 500-600zł.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy wykonanie przychodów własnych przez Bibliotekę na poziomie 0%, wynika z tego, że nie uruchomiono punktu, gdzie można by skserować fragment książki lub innego dokumentu, o którym mówił kiedyś Dyrektor RCK?

Zastępca Dyrektora RCK powiedział, że prawnie nie wolno kserować książek i RCK nie może prowadzić działalności usługowej w tej kwestii ze względu na prawa autorskie.

Przewodniczący KR K. Lis zwrócił uwagę, że w Muzeum, Bibliotece i Ośrodku Kultury widać przekroczenie na paragrafie związanym z zakupem energii. Do końca roku są jeszcze miesiące, gdzie trzeba liczyć się z wydatkami na ogrzewanie i w związku z tym, czy były przymiarki do tego, aby zmienić w tych paragrafach budżet?

Główna Księgowa wyjaśniła, że jeśli środków będzie brakować na tych paragrafach to zrezygnują z któregoś wyposażenia, aby dokonać korekty planu.

Zastępca Dyrektora RCK zwrócił uwagę na wzrost cen za energię itp.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, z czego wynika 38,21 % wykonanie wydatków w Ośrodku Kultury na § - wynagrodzenia bezosobowe.

Zastępca Dyrektora RCK wyjaśnił, że wynagrodzenia bezosobowe w tym rozdziale wiążą się przede wszystkim z wynagrodzeniem członków Orkiestry, które są aktywne bardziej w I półroczu.

Główna Księgowa wyjaśniła, że ten paragraf dotyczy umów zleceń z instruktorami Orkiestry, z samą Orkiestrą, z uczniami oraz inne umowy zlecenia dotyczące Ośrodka Kultury. Założenie w planie było takie, ponieważ niektóre zespoły zapraszane przez RCK na imprezy, prowadzą działalność i wystawiają rachunki, a z niektórymi są umowy zlecenia. Na początku roku nie było wiadomo, jak zespoły będą rozliczane i stąd takie założenia w planie. Przekroczenia powyżej 50% na paragrafie 430 wynikają właśnie z tego faktu. RCK korygując plan w najbliższym czasie, będzie musiała to przenieść. Nadmieniła, że Dyrektor RCK M. Galczewski prawdopodobnie od poniedziałku będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym z powodu złamania ręki i nie wiadomo, jakie będzie miał założenia związane z planem.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy niskie wykonanie w §4270 – zakup usług remontowych wynika z faktu, że rozliczenie remontu w Ośrodku Kultury nastąpi głównie w II półroczu?

Zastępca Dyrektora RCK potwierdził.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o wysokie wykonanie §4530 – podatek VAT.

Główna Księgowa wyjaśniła, że paragraf ten dotyczy podatku VAT, który nie podlega odliczeniu. RCK ma prawo do takiego odliczenia, ponieważ Muzeum prowadzi działalność statutową, zwolnioną i opodatkowaną.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o niskie wykonanie §4720 – amortyzacja.

Główna Księgowa powiedziała, że nie wie dlaczego plan zakładał taką kwotę na amortyzację, ale będzie to skorygowane w najbliższym czasie.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy na wykonanie remontu w Ośrodku Kultury był przetarg?

Zastępca Dyrektora RCK potwierdził.

Radny Z. Nowak zapytał, na jaką kwotę?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że Rada przeznaczyła na remont 70.000zł, kosztorys był na kwotę większą, w wykonawca zrealizował zadanie na kwotę mniejszą, tj. 60.000zł. Zrobiono jeszcze część robót dodatkowych, nieujętych w kosztorysie tj. zrobiono dodatkowo jeszcze jedno pomieszczenie, zabudowano rury.

Radny Z. Nowak zapytał, na jaką kwotę kosztorys był sporządzony?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że na prawie 90.000zł.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy z zaoszczędzonych środków nie można by wyremontować sali gwoździowej?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że poza kosztorysem były jeszcze inne rzeczy jak np. remont szatni, zakup luster itd. i nie ma szans na remont sali gwoździowej.

Radny Z. Nowak zapytał, w jaki sposób wybrano firmę, która zdjęła drewniane elementy w Ośrodku Kultury?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że z tego co wie, to Dyrektor skierował oferty do różnych firm, że jest takie zadanie do zrobienia i zgłosiła się firma Pana Kruga, pewnie jako jedyna.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o powód wysokiego wykonania §4440 – odpis na ZFŚS we wszystkich trzech instytucjach.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawowo do maja trzeba przelać 75% funduszu i zaliczyć w koszty, natomiast do końca września trzeba zrobić pozostały odpis i przelać na rachunek FŚS.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, jak rozdysponowywany jest ten fundusz?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że każdy ma swoje wewnętrzne przepisy, które to regulują rozdysponowywanie środków.

Radny Z. Nowak zapytał, czego dotyczy kwota 11.111 zł w §4300 pod nazwą eksploatacja lokali w Bibliotece?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że są to opłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że Spółdzielnia płaci do Gminy podatek od nieruchomości, a Gmina na swoje potrzeby dzierżawi część tego budynku.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina nie jest dzierżawcą, tylko ma własnościowe prawo do lokalu. Jeśli Gmina ma takie prawo to nie może płacić więcej, niż normalni członkowie, kosztów eksploatacyjnych.

Główna Księgowa RCK powiedziała, że na fakturze, za wywóz nieczystości jest osobna pozycja i za eksploatacje lokalu jest osobna pozycja. RCK powinno wynegocjować ten punkt, dotyczący eksploatacji. Spółdzielnia ani tego obiektu nie pilnuje i dopiero w razie jakichś napraw np. remontu dachu, Spółdzielnia mogłaby obciążać RCK. Dodała, że Biblioteka ma swoje liczniki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli dobrze się orientuje, to można by tak obciążać,  gdyby Gmina miała wyodrębnioną własność, czyli kupiłaby cząstkę gruntu. Można by wystąpić do Spółdzielni o wyodrębnienie i wówczas byłby akt notarialny, jakby wyodrębniający ze Spółdzielni. Nie można wyodrębnić samego lokalu, który zajmuje Biblioteka. Wówczas płacono by na tej samej zasadzie, jak płacą wszyscy członkowie, mimo że mają wyodrębnioną własność. Dodała, że na koszty eksploatacji składa się również fundusz remontowy. Jako członkowie, Gmina ma prawo prosić o ewidencje, jakie koszty zostały poniesione np. na remonty lub w ramach tego funduszu domagać się  wymiany np. części okien. Skarbnik Gminy nadmieniła, że z tego co pamięta, to kiedyś było tak, że jeśli ktoś miał własnościowe prawo do lokalu, to nie mógł płacić więcej kosztów eksploatacyjnych jak zwykły członek.

Zastępca Dyrektora RCK powiedział, że największe koszty Biblioteka ponosi za eksploatacje lokali, gdzie stawki zostały ustalone na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Nadmienił, że traktują oni Bibliotekę jako lokal użytkowy.

Radny Z. Nowak zapytał, kto płaci podatek od nieruchomości?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Spółdzielnia.

Radny Z. Nowak zapytał, czy płaci za lokale użytkowe czy mieszkalne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że za użytkowe. Jak Gmina będzie miała wyodrębnione prawo własności, to będzie sama sobie płaciła podatek, a jeżeli jest własnościowe prawo do lokalu to za te lokale płaci Spółdzielnia Mieszkaniowa, która wkalkulowała ten podatek w koszty eksploatacyjne. Nadmieniła, że rozmawiała już o tym z Dyrektorem i trzeba by było wystąpić do Rady, gdyż okazuje się, iż połowa lokalu jest instytucji kultury, a połowa Gminy. Dodała, że taki stan już zastała jak zaczęła pracować w Urzędzie i są to zaszłości z lat poprzednich. Gdzieś w dokumentach na pewno jest jakaś umowa użyczenia na korzystanie z tego, ponieważ koszty eksploatacyjne obciążają RCK, a nie Gminę. Jednak w księgach rachunkowych pół Biblioteki jest RCK, a pół Gminy.

 

 

                Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 3 głosami opowiedzieli się „za” skierowaniem do Burmistrza Rogoźna wniosku o następującej treści: wnosi się  o uporządkowanie spraw własności lokali zajmowanych obecnie przez Bibliotekę Publiczną w Rogoźnie.

 

 

                 Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 3 głosami opowiedzieli się „za” skierowaniem do Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury wniosku, w sprawie podjęcia negocjacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową na temat zmiany zasad odpłatności za pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Rogoźnie, na bardziej korzystne.

 

 

Radna A. Pasternak zapytała, z czego wynikają zobowiązania w paragrafie dotyczącym zakupu energii?

Główna Księgowa wyjaśniła, że termin płatności za faktury to zazwyczaj 14 dni i są one płacone w następnym miesiącu, po wystawieniu faktury za miesiąc poprzedni.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że jest zaniepokojony wysokim wykonaniem §4260 – zakup energii i niskim wykonaniem §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na poziomie 12,59%.

Główna Księgowa wyjaśniła, że w Bibliotece przez prawie 2 miesiące trwała kompleksowa inwentura książek i po jej zakończeniu, w sierpniu i we wrześniu książki zostały zakupione.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o niskie wykonanie §4750 – szkolenia pracowników.

Główna Księgowa odpowiedziała, że nie wie, dlaczego jest takie niskie wykonanie na tym paragrafie.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o niskie wykonanie §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w Muzeum Regionalnym oraz czy skład Kuriera Rogozińskiego wykonywany jest przez firmy zewnętrzne, czy robi to ktoś z pracowników?

Główna Księgowa powiedziała, że kwota wykazana w zestawieniu musiała być skorygowana, ponieważ przez pomyłkę została zaksięgowana faktura niedotycząca składu. Jest to w tej chwili sprostowane i kwota wynosi 1.024 zł.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że należałoby docenić staranne planowanie wynagrodzeń w  trzech placówkach składających się na RCK oraz zachowanie dyscypliny budżetowej w pozostałych paragrafach.

Radny Z. Nowak zapytał, który z zaproszonych zespołów był najdroższy?

Zastępca Dyrektora RCK odpowiedział, że Happy End na kwotę ok. 10.000zł na Dni Rogoźna.

 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że Gmina jest jednostką budżetową i powinno się dążyć do tego, aby jak najmniejsza była różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą zrealizowanych wydatków. Dodał, że Gmina jest dla niego w tej chwili w trudnej sytuacji, ponieważ ma środki na koncie w dużej wysokości, a z drugiej strony ma zadłużenie, które jest stopniowo spłacane i ponoszone są koszty z tytułu obsługi tego długu. Nadmienił, że zastanawia go, czy jest to dobra sytuacja, czy nie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można założyć, iż budżet będzie się bilansował za I półrocze. Dodała, że dobrze się stało, iż wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu, ponieważ Gmina miałaby kłopot. Poinformowała, że umowy dotyczące przekazania środków np. dla Powiatu, czy też Województwa, są przelewane dopiero po zawiadomieniu o rozpoczęciu inwestycji. Wyjaśniła, że na stan środków pieniężnych (6.000.000 zł) składają się  również środki niewygasające (1.686.000zł). Do 30 czerwca nie mogły być one ani zwrócone do budżetu, ani wydane na co innego.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że budowa ul. Paderewskiego i Kościuszki również była w środkach niewygasających i po przetargu było wiadomo, że kwota realizacji będzie niższa niż założono. Zapytał, w którym momencie środki te zostały zwrócone do budżetu?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po rozstrzygnięciu przetargu środki zostały zwrócone. Wyjaśniła, że nie mogła trzymać pieniędzy na koncie środków niewygasających dłużej, niż określał to termin ujęty w uchwale Rady Miejskiej. Nie można było wydać tych środków na inny cel niż ten określony w uchwale. Po rozstrzygnięciu przetargu, na najbliższej sesji środki były zdejmowane.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, jak to jest możliwe, że ktoś z osób opracowujących dokumentacje ocenił, iż wartość kosztorysowa zadania jest na poziomie 1.100.000zł, a wartość przetargu wyszła ok. 500.000zł?

Skarbnik Gminy powiedziała, że z tego co pamięta 998.000zł wyniósł kosztorys inwestorski, który wykonała ta sama osoba, co robiła projekt tej drogi. Są specjalne przepisy, katalogi i wytyczne, jak sporządzić kosztorys inwestorski. Oferty wpłynęły na to zadanie i wyłoniono wykonawcę, który zaoferował najniższą kwotę. Dodała, że była oferta, która opiewała na kwotę wyższą niż kosztorys.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy nie wynikało to z tego, że przetarg został ogłoszony, w okresie, w którym na rynku jest niedobór ofert, czyli jest większa podaż niż popyt. Zapytał, w którym momencie w roku ogłoszono ten przetarg?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z tego co pamięta to na początku roku, około stycznia, lutego. Dodała, że nie można ogłaszać przetargu nie mając pełnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę. Ponadto, jeżeli nie ma jakiegoś dokumentu w terminie to wpływa to na opóźnienie się kolejnych kroków.

Przewodniczący KR K. Lis stwierdził, że właśnie w takich sytuacjach, w których widzimy, że mamy pełną dokumentacje np. na koniec czerwca, początek sierpnia, to w tym momencie nie powinno się w ogóle, tego zadania uruchamiać, skoro wiadomo, iż będzie ono trwało np. 3, 4, 5,6 miesięcy. Powinno zrobić się wszystko, aby przekonać radnych, że przenoszone jest to zadanie na rok następny i uruchamia się przetarg w roku następnym. Można by wtedy duże pieniądze zaoszczędzić. Jak Gmina przystępuje do przetargu w lipcu, kiedy jest dużo firm, które mają roboty i nie znajdzie się taniej firmy, która zrobi takie duże zadanie jak np. budowa ul. Długiej i Nowej. Gdyby przetarg udało się ogłosić w lutym lub marcu tego roku, to takie możliwości były. Stwierdził, że dokumentacja na ul. Nową, Długą i Seminarialną tworzona jest od ok. 3 lat.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekt był gotowy już na początku roku, ale nie było pozwolenia na budowę i podziału działek, które musiały być dokonane zgodnie z nową spec ustawą, przez Starostwo. Dlatego wszystko się tak przedłużało.

Przewodniczący KR K. Lis stwierdził, że gdyby ogłoszono przetarg np. w grudniu, cena byłaby znacznie niższa. Ogłoszenie przetargu w nieodpowiednim momencie powoduje, że są ogromne kwoty przetargów.

Skarbnik Gminy przyznała radnemu rację przypominając, że niejednokrotnie zadania były wnoszone razem z projektem w miesiącu wrześniu, październiku.

Przewodniczący KR K. Lis potwierdził.

Skarbnik Gminy dodała, że trzeba było wtedy poszukać wykonawce itd.,a nie jest on w stanie wykonać projektu przez miesiąc, tym bardziej, że przygotowuje całą dokumentację, łącznie z pozwoleniem na budowę. Dodała, że jeśli zadania są w WPI to powinno się rozstrzygać przetargi w grudniu i umowę podpisać w styczniu, taką która realizację zadania rozpoczyna w momencie sprzyjających warunków pogodowych.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że można by zawrzeć taki zapis w umowie, że jeśli warunki są niesprzyjające, to można przedłużyć realizację bez konsekwencji.

Skarbnik Gminy zauważyła, że taki zapis powinien być już w przetargu.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że wszyscy, razem z Panem Burmistrzem i radnymi, powinni się uderzyć w pierś za taką sytuację, do której doprowadzono, że jak coś się pojawiało w budżecie, to było tak, że i dokumentacja i wykonanie, natychmiast musiało być realizowane w tym roku. Nie potrafiono nawzajem wypracować takiej drogi, w której w jednym roku przygotowana jest dokumentacja i wszystko jest gotowe, a w roku następnym już od stycznia uruchamiano by przetarg.

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że zabrakło w działaniach również asertywności, polegającej na przeciwstawieniu się Burmistrzowi i radnym.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jednokrotnie próbowała, ale nie słuchano jej. Skarbnik swoje, radni swoje.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy wysokość depozytów na rachunkach Gminy jest oznaką dobrego gospodarowania, czy też złego? Jeśli np. na koniec roku zostaje wolnych środków określona kwota, to lepiej, że w jednostce budżetowej jest mniej środków, czy lepiej jak jest ich więcej.

Skarbnik Gminy powiedziała, że pod warunkiem, iż nie jest zaciągany kredyt to jest to zdrowa sytuacja. Nadmieniła, że środki, które były na rachunku 30 czerwca są odzwierciedleniem różnicy między dochodami a wydatkami i nadwyżką z poprzedniego roku. Dodała, że kwota 6.104.248,59 zł to stan środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych wszystkich jednostek, a na lokatach dotyczących tylko i wyłącznie budżetu 2010r.  było 3.980.000zł. Pozostała kwota są to wydatki niewygasające. Dodała, że nigdzie nie jest powiedziane, że wykonanie na paragrafach musi być 50%. Są takie paragrafy, gdzie na koniec czerwca wykonanie wynosi 75%, 100%, albo 10%.

Przewodniczący KR K. Lis zaproponował omówienie wykonania budżetu za I półrocze od wyjaśnień najniższych wykonań na poszczególnych paragrafach, w odniesieniu do dochodów i wydatków.

Radny Z. Nowak powiedział, że jest niepokojące wykonanie w dochodach od osób fizycznych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wykonanie kształtuje się na ogólnym poziomie 53,87% i jest dobre. Niskie wykonanie dotyczy opłaty targowej (39,39%), a na podatek od czynności cywilnoprawnych Gmina nie ma wpływu, gdyż środki są przekazywane przez Urząd Skarbowy. Nadmieniła, że wykonanie w odniesieniu do osób prawnych również jest na dobrym, bo 53,71 % poziomie.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czego dotyczą wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75814 – rożne rozliczenia finansowe?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to zwrot z wydatków niewygasających i częściowo zwrot podatku VAT. Dodała, że kwota 1.600.000 zł musiała zostać zwrócona po upływie 7 dni od 30 czerwca (termin w uchwale Rady) do budżetu i zostało to dokonane 4 lipca, dlatego nie ma jej w dochodach I półrocza. Wyjaśniła, że najniższe wykonanie dochodów dotyczy działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa (22,48%)  i jest związane z zaplanowanymi środkami na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Są to środki zabezpieczone na przejęcie gruntów pod drogami. Obecnie trwają negocjacje z 2 osobami i prawdopodobnie pieniędzy na tym paragrafie zabraknie do końca roku, jeśli dojdzie do transakcji tj. wypłaty odszkodowania.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o niskie wykonanie w dz. 710 – działalność usługowa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że §4300 niskie wykonanie związane jest z zatwierdzeniem i wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Z. Nowak zapytał o wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych na poziomie 40,38 %.

Skarbnik Gminy przyznała, że wskaźnik wykonania jest niski i już przy wyliczeniach w sprawozdaniu sierpniowym brakuje ok. 10 %.  Dodała, że podatek od osób prawnych jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i trudno jest go oszacować.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o wydatki na dowóz uczniów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 284.000zł jest po przetargu, zobowiązania 62.000zł, a rezerwy jest 10.000zł. ZEAPO przygotuje stosowne przeniesienia, ale trzeba dołożyć środków, ponieważ konieczne jest podpisanie umowy na odpłatność do Tarnowa Podgórnego, gdzie uczęszcza jeden uczeń do przedszkola i do jeszcze jednej miejscowości, gdzie uczęszcza kolejny mieszkaniec Gminy. Konieczne będzie pokrycie zwrotu kosztów w tych przedszkolach niepublicznych. Kwota ok. 10.000 zł zostanie przeniesiona.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o finansowanie działalności niepublicznego Przedszkola na ul. Seminarialnej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wystąpiono o środki gminne i ponad 200.000zł na rok będzie im przekazywane. Dodała, że tak wynika z wyliczeń ZEAPO.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o niskie wykonanie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wynika to z tego, iż od września będzie nowy oddział. Nadmieniła, że po sesji 22 września, na której zdjęto część środków wpłynęło pismo o przyjęciu jeszcze jednego ucznia do Gimnazjum i kwota 1.545zł będzie musiała zostać dołożona.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał jaka kwota przypada na 1 gimnazjalistę?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 368 zł miesięcznie.

Radny Z. Nowak zapytał o wykonanie § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdz.75023 – urzędy gmin.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że paragraf ten dotyczy m.in. umowa z radcami prawnymi.

Radny Z. Nowak zapytał o 0% wykonania w §4270 – zakup usług remontowych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że chodzi o zadanie głoszone na sesji czerwcowej przez radnych, dotyczące OSP Budziszewko.

Radny Z. Nowak zapytał o 0% wykonania w §4280 – zakup usług zdrowotnych w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na jesień minął termin badań strażaków i już wpłynął rachunek za owe badania. Dodała, że okres ich ważności to rok i kończą się one zawsze we wrześniu, a nie na początku roku. Nadmieniła, że 121 strażaków zostało przebadanych.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że planując budżet na rok następny i prognozę długu na lata następne, można by coś w niej zmienić, gdyby dokonać zmiany spłaty części kredytów. Zapytał, czy którakolwiek z umów pozwalałaby na to, aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytów? Jaki miałoby to wpływ na prognozę długu i czy jest taka możliwość?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że musiałaby sprawdzić umowy, bo nie pamięta tego. Być może poprawiłoby to trochę wskaźniki. Dodała, że musiałoby się to odbyć za zgodą Rady i konieczne byłoby aneksowanie umów z bankami.

Przewodniczący KR K. Lis stwierdził, że obsługa zadłużenia jest wyższa niż zysk z utrzymania lokat.

Skarbnik Gminy powiedziała, że takiego taniego kredytu już nie dostanie jaki jest.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, jaki na dzień dzisiejszy jest stan środków pieniężnych na rachunkach, na lokatach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na lokatach  w poniedziałek było ok. 2.500.000 zł.

Przewodniczący KR K. Lis stwierdził, że dla niego jest to mała kwota, skoro na dzień 30 czerwca była kwota 6.104.000zł i nie ciążyły nad Gminą żadne płatności z tytułu inwestycji, które w I półroczu nie były realizowane.

Skarbnik Gminy powiedziała, że tam były dochody realizowane w połowie, ponieważ były już 2 raty podatku, a teraz są 3. Jest jeszcze jedna rata płatności. Dodała, że na lokatach w poniedziałek miała ok. 2.500.000zł, a w tej chwili jest ta kwota niższa, ponieważ zapłacono dzisiaj 732.000zł I raty kredytu do ING BŚ, również dzisiaj 103.000zł zdejmuje BS Czarnków.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy ok 1.000.000zł by zostało?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy ta kwota zostanie do dyspozycji na rok następny?

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po przygotowaniu sprawozdania za III kwartały będzie widać, jakie jest zagrożenie. Jeśli wydatków będą szły sowim planem, a dochody nie będą zrealizowane, to będzie się zwiększał deficyt. Dodała, że nie może blokować teraz środków, ponieważ płace muszą być realizowane, inwestycje są na ukończeniu i umowy zostały podpisane, dlatego niedużo zostanie pieniędzy. Nadmieniła, że odpłatności za przedszkola powinny ulec zmianie, tak jak to się stało w innych gminach.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że był taki projekt przygotowany, ale radni oddali go do ponownych prac Komisji.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał o wysokość kredytów i pożyczek na koniec br.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ok. 8.000.000 zł będzie stan na koniec grudnia.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że będąc na kontroli w RCK uzyskano informacje o zakończeniu kontroli wewnętrznej w tej jednostce. Zapytał, czy wyniki tej kontroli mogłyby zostać udostępnione Komisji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że protokół pokontrolny leży jeszcze u niego.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy do końca kadencji będzie gotowy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pewnie tak.

Przewodniczący KR K. Lis poprosił, jeśli jest taka możliwość, o udostępnienie go Komisji Rewizyjnej, jak tylko będzie on skończony.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie kiedy to będzie, gdyż protokół leży już prawie 2 miesiąc i nie ma czasu się z nim zapoznać.

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy regulamin kontroli wewnętrznej nie mówi w jakim okresie powinien być on sporządzony i zatwierdzony?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że musi się z nim zapoznać, ale nie miał na to czasu.

Przewodniczący KR K. Lis powiedział, że chciałby się zapoznać z tym protokołem do końca kadencji.

 

 

Komisja Rewizyjna wniosła do Burmistrza Rogoźna, aby do 21.10.2010r. udostępniono protokół z kontroli wewnętrznej w Rogozińskim Centrum Kultury.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

Przewodniczący KR K. Lis zapytał, czy oprócz kontroli w RCK były przeprowadzane w roku bieżącym inne kontrole wewnętrzne?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że odbyły się kontrole w ZAMK i Wydziale GNRiOŚ.

 

Komisja Rewizyjna wniosła do Burmistrza Rogoźna, aby protokoły z wszystkich kontroli wewnętrznych jakie odbyły się w tym roku zostały udostępnione radnym do najbliższego posiedzenia Komisji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Przewodniczący Komisji..................................

                                              

Zastępca Przewodniczącego.............................

               

Członek Komisji...............................................

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.45

Rogoźno, dnia 06.10.2010r.

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

drukuj pobierz pdf