Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr XVIII/151/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 października 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 roku, Uchwałą nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.260.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.276.2019 Burmistrza Rogoźnia z dnia 14 października 2019 roku  wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. 1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 499.966,52 i ustala się na kwotę 84.524.697,90 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84.524.697,90 zł z tego:

1)        Dochody bieżące w kwocie 79.849.726,57 zł w tym:

a)        dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł

 

2)        Dochody majątkowe w kwocie  4.674.971,33 zł

a)      dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1  niniejszej uchwały.

 

 1. 2.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 499.966,52 zł i ustala się na kwotę 86.553.954,01 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 86.553.954,01 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  niniejszej uchwały.

 

 z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 79.658.611,48 zł                

      w tym:

      a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł

 

2)   wydatki majątkowe w wysokości 6.895.342,53 zł w tym:

      a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3  niniejszej uchwały.

 

 1. 3.    § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

         „§ 8 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”:

zgodnie z załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4  niniejszej uchwały.

 

 1. 4.    § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12 „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  346.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410.249,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 5.500,00 zł. „

zgodnie z załącznikiem  nr 5 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5  niniejszej uchwały.

 

 1. 5.    § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 410.655,11 zł”

zgodnie z załącznikiem  nr 6 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6  niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

 

DOCHODY  

 1. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 424.669,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego”.Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymaną informacją  Ministra Finansów (Pismo nr ST.5.4750.8.2019.g  na kwotę 349.669,00 zł z  przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli  oraz pisma nr ST.5.4751.7.2019.5g na kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
 2. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 75.297,52 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 85230 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-I.3111.371.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 499.966,52 zł

 

WYDATKI  

 1. W dziale 600 - Transport i łączność W rozdziale 60016, dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 1.000,00 zł między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu w 2019 rok.
 2. W dziale 750 - Administracja publiczna W rozdziale 75023 i 75075 dokonano przeniesienia na kwotę (+/-)30.000,00 zł między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu  w 2019 roku.
 3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 424.669,00 zł (Pismo nr ST.5.4750.8.2019.g  na kwotę 349.669,00 zł z  przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli  oraz pisma nr ST.5.4751.7.2019.5g na kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
 4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia W rozdziale 85154 dokonano  przeniesień między paragrafami na kwotę (+/-) 9.000,00 zł w  celu bieżącej realizacji budżetu.
 5. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 75.297,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90026, dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 5.000,00 zł między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu w 2019 roku.
 7. W dziale 926 - Kultura fizyczna W rozdziale 92601 dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 1.000,00 zł między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu w 2019 rok.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 499.966,52 zł

 

 

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

 • nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ”Dokonano zwiększenia  dochodówo kwotę 499.966,52 zł
 • nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok ”Dokonanozwiększenia  wydatków  o kwotę 499.966,52 zł
 • nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy” Dokonano zmian w nazwie zadania „Rozbudowa Sali Domu Samopomocy”na zadanie pn. Rozbudowa Sali rehabilitacyjnej i stołówki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.
 • Nr 4 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 9.000,00 zł .
 • Nr 5 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „. Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach  planowanych kwot w 2019 roku.
 • Nr 6 „ „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok” Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach  planowanych kwot w 2019 roku.Sołectwo Nienawiszcz zmiana (+/-)1.000,00 zł,Sołectwo Ruda zmiana (+/-) 1.000,00 zł.

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki XVIII.151.2019-1.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-29 10:59:31)
rozmiar pliku: 499.5Kb

drukuj pobierz pdf