Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XIV/2015 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XIV/2015

z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu17lipca 2015 r. o godz.7.15

 

z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 17 lipca 2015 r. o godz.7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. P. Wojciechowskiego na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a)      Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek” w Rogoźnie,

b)      Wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/4 położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno.

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwał.

5. Wolne głosy i informacje.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej H. Janus zaproponował autopoprawkę:

 W pkt. 5 rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, w pkt. 6 interpelacje i zapytania i w pkt. odpowiedzi i zapytania, dalej pkt. 7 byłby wolne głosy i informacje, pkt 8 zamknięcie obrad.   

 

Autopoprawka zgłoszona przez Przewodniczącego H. Janusa została przyjęta jednogłośnie 15 głosów „za”w obecności 15 radnych.

 

III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a)      Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek” w Rogoźnie – projekt przedstawił P. Andrzejczak,

b)      Wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/4 położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno.

 

IV Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwał.

Radny P. Wojciechowski zapytał odnośnie uchwały ,,Mój Rynek”, iż w poprzedniej uchwale było, iż zabrania się sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych jak to wygląda na obecną chwilę?

P. Andrzejczak wyjaśniła, że ustawa mówi, iż zabrania się sprzedaży na targowiskach, na którą jest potrzebna koncesja.

Przystąpiono do głosowania uchwał w sprawach:

a)      Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek” w Rogoźnie

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Stanowi ona załącznik nr3 do protokołu.

b)      Wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/4 położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Stanowi ona załącznik nr4 do protokołu.

 

V Rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie – projekt omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

DOCHODY

 1. W dziale Różne rozliczenia  zwiększa się dochody o kwotę 111.816,39 zł  z tytułu:

ü otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 27.000 zł. Pismo MF nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku.

ü należnej refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku z funduszu sołeckiego
w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ogólnej kwocie 84.816,39 zł.

 1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę     17.500,00 zł z tytułu:

ü zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu  naliczone od zwrotu należności głównej za lata 2007-2008),

ü zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zwrot za lata 2007-2008 – dokonany w dniu 07 lipca 2015 roku),

ü dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne z powiatu
obornickiego w wysokości 2.000 zł,

ü otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą- 3.500 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I3111.240.2015.8 z dnia 09 lipca 2015 roku.

 1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody
  o kwotę   1.575,00 zł na podstawie decyzji Fundacji  Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży o dofinansowaniu projektu wymiany pozaszkolnej  w 2015 roku – 1.575 zł.
 2. W dziale Kultura fizyczna wprowadza się dochody  w kwocie 15.750,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty (wpisowe) za udział uczestników w I Rogozińskim półmaratonie Przemysła II.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 146.641,39 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa ulicy Cypriana Norwida w Rogoźnie”
 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i zakupów inwestycyjnych (zmniejszono środki własne o kwotę 84.816,39 zł, zwiększono o tą samą kwotę wydatki pokryte z dotacji celowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 rok z funduszu sołeckiego).
 3. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.000 zł.
 4. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 22.683,61 zł w tym:

ü zwiększono wydatki na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne szkół podstawowych – (+) 27.000 zł,

ü zmniejszono planowane wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – (-) 49.683,61 zł (przedszkole MOTYLEK (-) 33.000 zł; PRZEMYSLAW (+) 3.000 zł; Akademia Małych Odkrywców (-) 19.683,61 zł).

 1. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na:

ü zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6.000 zł,

ü zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich,
a wypłaconych z dotacji celowej – 6.000 zł,

ü udzielenie zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia
losowego – 2. 000 zł,

ü wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów związanych z jego
wypłatą – 3.500 zł (zadanie zlecone).

Dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach zaplanowanych środków na łączną kwotę +/- 100.000 zł  w tym na zadaniu zleconym
+/-72.000 zł.

 1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na:

ü zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania zieleni na terenie miasta i sołectwa
Ruda – ( +)12.000 zł,

ü wykonanie modernizacji oświetlenia na ulicy Kotlarskiej i Kościuszki – (+) 50.000 zł,

ü zmniejszono wydatki po rozstrzygniętym postępowaniu na zadaniu „Budowa oświetlenia w m.  Parkowo – Jaracz” – (-) 30.000 zł.

 1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki  o kwotę 72.075,00 zł z przeznaczeniem na:

ü realizację programu wymiany młodzieży polsko- niemieckiej – (+) 1.575 zł,

ü dotację podmiotową dla instytucji kultury (RCK) – (+) 65.000 zł

ü remont dachu przybudówki przy świetlicy w Parkowie – (+) 5.500 zł.

 1. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę       27.750,00 zł z przeznaczeniem na:

ü rekultywację boiska sportowego w sołectwie Ruda (+) 8.000 zł,

ü zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Kaziopole – (+) 8.000 zł,

ü organizację I Rogozińskiego półmaratonu Przemysła II – (+) 15.750 zł,

ü zmniejszenie zaplanowanych środków na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w związku z brakiem ofert na dwukrotnie ogłoszony konkurs – (-) 4.000 zł,

dokonano również przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę        146.641,39 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3    „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015” zwiększono planowane wydatki o kwotę  60.000 zł.

Nr 4    „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok”  zwiększono  o 3.500 zł oraz dokonano  przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  na łączną kwotę +/- 72.000 zł.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono
o kwotę 84.816,39 zł.

Nr 6    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku” zwiększono udzielone dotacje
na zadania bieżące o kwotę 11.316,39 zł.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał o wolne środki czy w tym roku można będzie wykorzystać i jak wygląda planu dochodów w obecnym budżecie głównie ze sprzedaży majątków zaplanowane na 1,5 ze sprzedaży?

Kierownik R. Piątkowski częściowo odpowiedział, że dużo działek jest za planowych do sprzedaży na miesiąc wrzesień.

 

Skarbnik odpowiedziała, że pozostało wolnych środków 1.799.287,99 zł.

 

Radny B. Perlicjan wniósł autopoprawkę do pkt 8 aby zmienić sołectwo na Kaziopole, gdyż w Kaziopolu jest już potrzeba koszenia natomiast na chwile obecną w Rudzie będzie dopiero robiona rekultywacja boiska.

Burmistrz zaproponował, że kosiarka zakupiona na Rogoźno będzie wspólna ze Sołectwem Ruda. Nie widzi żadnych przeszkoda żeby była przechowywana w sołectwie.

 

Radny H. Kuszak zapytał czy pomysł zamiany sołectwa wyszedł wcześniej czy w dniu sesji?

Radny B. Perlicjan odpowiedział, że pomyślał o zmianie nazwy sołectwa w dzień sesji, a uzasadnienie tak jak wspomniał wyżej.

 

Radny H. Kuszak zapytał o zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych czy wiadomo do jakich szkół?

Skarbnik odpowiedziała, że:

- SP nr 2 - 9.000

- SP nr 3 – 3.000

- ZS Parkowo – 6.000

- ZS Gościejewo – 3.000

- SP Pruśce – 6.000

 

Radny J. łatka zapytał o dotację dla RCK na kwotę 6.500?

Burmistrz odpowiedział, że szczegółowy terminarz przedstawi dyrektor RCK w sierpniu.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Stanowi ona załącznik nr5 do protokołu.

 

Radny P Wojciechowski opuścił obrady o godz. 8.40.

 

VI Interpelacje i zapytania i w pkt. odpowiedzi i zapytania.

Brak interpelacji.

 

Radny H. Kuszak zapytał czy jest konieczność odczytywania interpelacji, gdyż było mało czasu na zapoznanie się odpowiedzi.

Radny H. Kuszak wniósł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad o nie czytanie odpowiedzi na interpelacje.

 

Przystąpiono do głosownia.

 

7 radnych ,,za”, 7 radnych ,,przeciw”, w obecności 14 radnych.

 

Odpowiedzi odczytał radny M. Kuta.

 

I Odpowiedź na interpelację radnego J. Łatki.

 

,,W odpowiedzi na interpelację informuję się co następuje:

 1. Zakończenie zadania polegającego na poszerzeniu oraz montażu bramy wjazdowej do remizy OSP w Parkowie nastąpiło 26.06.2015 roku.
 2.  Za wykonanie poszerzenia otworów bramowych oraz montażu bram zapłacono 29.941,11 zł.

Z uwagi na kolizję prowadnic bramowych z przebiegiem istniejącej instalacji elektrycznej oraz oświetleniem w obiekcie dodatkowo w ramach koniecznych przeróbek instalacji zapłacono za ich wykonanie kwotę 2.952,00 zł. Tak więc za wykonane roboty urząd zapłacił 32.893,11 zł.

 1. Na wykonanie poszerzenia otworów bramowych i montażu bram urząd przeprowadził postępowanie, w ramach którego do złożenia ofert zaproszonych zostało 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z terenu miasta i gminy. W przeprowadzonym postepowaniu nie została złożona żadna oferta . W celu wykonania zadania w planowanym terminie ( przed obchodami rocznicy powstania OSP w Parkowie) podjęte zostały poszukiwania dostawcy wraz z montażem bram oraz wykonawcy robrów budowalnych w zakresie przygotowania otworów bramowych z osobna.

I tak, spełnienie przedstawionych warunków w zakresie dostawy wraz z montażem bramy zaoferowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe YAAKKO Sebastian Wojnowski z Poznania, a w zakresie przygotowania otworów bramowych – Zakład Blacharsko – Dekarski Marian Muszyński z Rogoźna.

Konieczne do wykonania roboty elektryczne wykonała firma K POWER Karol Ignasiak z Rogoźna.

Wszyscy wykonawcy wykonanych na obiekcie robót zastali wybrani zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzaniem nr OR.0050.1.91.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 roku.”

 

Radny J. łatka zapytał jaka została zabezpieczona kwota w budżecie?

Skarbnik odpowiedziała, że 30.000 tys..

Radny J. Łatka zapytał z czego została zapłacona różnica?

Skarbnik wyjaśniła, że 30 tys., jest na montaż bram, a nie na energię, natomiast nie na energię. Energia zostanie zapłacona z usług.

Burmistrz dodał, że w związku z tym, iż kwota przekraczała to 6.700 zostało zapłacone ze środków OSP Parkowo.

 

II Odpowiedź na interpelację radnego K. Nikodema

,,W odpowiedzi na interpelację 4/2015 z dnia 29.06.2015r., ( data wpływu 2.07.2015 r.) autorstwa radnego Krzysztofa Nikodema dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy Rogoźno kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej dal sołectwa Ruda informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie przedstawię radnym propozycję zmiany budżetu i wprowadzeniu kwoty 8.000 zł przeznaczonej na zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek na potrzeby sołectwa Ruda oraz na potrzeby Gminy Rogoźno w tym, dla utrzymania zieleni na Targowisku Miejskim ,,Mój Rynek” w Rogoźnie”.

 

III Odpowiedź na interpelację radnego K. Nikodema

,,W odpowiedzi na interpelację 5/2015 z dnia 29.06.2015r. ( data wpływu 2.07.20154 r.) autorstwa radnego K. Nikodema dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy Rogoźno kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekultywacji murawy boiska w miejscowości Ruda, informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie przedstawię radnym propozycję zmiany w budżecie i wprowadzeniu kwoty 8.000 zł przeznaczonej na wykonanie rekultywacji istniejącego boiska położonego w miejscowości Ruda”.

 

IV Odpowiedź na interpelację radnego H. Kuszaka.

W odpowiedzi na pismo nr BR. 0003.20.2015.ŚD dotyczące interpelacji nr 7/2015 r. autorstwa radnego Rady Miejskiej Pana Huberta Kuszaka informuję:

- Całkowity koszt cateringu wyniósł: 5.600,01 zł.

- Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dla zamówień o wartości do 5 000 euro nie przeprowadza się postępowań. Wszystkie zamówienia publiczne poniżej szacunkowej wartości zamówienia 30 000 euro zwolnione są ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146 i poz. 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

W celu przeprowadzenia analizy ofert zaproszono trzech Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia do przedstawienia swoich propozycji cateringu.

 

Do złożenia oferty zaproszono następujące firmy:

 

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy

Przemysław Czarnecki

ul. Za Jeziorem

64-610 Rogoźno

 

Zakład Usługowy

Witold Piaścik

ul. Gościnna 9

64-610 Rogoźno

 

P.P.H.U. Gold Baron

Elwira Nowak

ul. Osada 69

85-351 Bydgoszcz

 

Wykonawcy zobowiązani zostali do przygotowania ofert zawierających następujące pozycje daniowe wraz z wyszczególnieniem tych pozycji:

- Szwedzki stół,

- Dania na ciepło,

- Dania na zimno,

- Napoje,

- Kawa,

- Herbata, oraz dodatkowo prosiliśmy o przygotowanie oferty zawierającej tort okolicznościowy na 200 osób.

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 ważne oferty. Jedna oferta nie zawierała specyfikacji oferowanych potraw i w związku z powyższym nie spełniała wymagań nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawców.

 

- Za przygotowanie materiałów promocyjnych w formie broszury odpowiedzialny był Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie. W/w Wydział przygotował broszurę na 25-lecie samorządu w Gminie Rogoźno na odstawie folderu z 2010 roku, który opracowany został przez następujące osoby:    

- mgr Romana Szuberskiego,

- inż. Bogusława Janusa,

- mgr Renatę Tomaszewską,

- mgr Błażeja Cisowskiego,

- Adrianę Potocką.

Przygotowanie broszury polegało na uzupełnieniu folderu z 2010 roku o skład osobowy VI i VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wraz z wykazem sołtysów. Przy okazji jego uzupełniania poprawiono kilka błędów, które zostały dostrzeżone podczas prac. Przygotowanie aktualizacji i folderu powierzono Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz pracownikom WRGiP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Koszt wydruku oraz oprawy folderów wyniósł 1 414,50 zł brutto, natomiast koszt przygotowania butonów dla uczestników uroczystości wyniósł 307,50 zł brutto.

 

V Odpowiedź na interpelację radnego H. Kuszaka.

,,W odpowiedzi na interpelację nr 6/2015 r. autorstwa radnego Rady Miejskiej Pana Huberta Kuszaka informuję:

 1. Koszty organizacji imprezy Dni Przemysława wyniosły: 67.485,07 zł. Na ww. koszty złożyły się:

- Koszty wynajęcia sceny, nagłośnienia i oświetlenia, ochrona imprezy, koszty występujących zespołów + ZAIKSS, montaż przyłącza elektrycznego, wynajem kabin sanitarnych, wynajem i transport ogrodzenia zabezpieczającego,, zabezpieczenie medyczne, wyposażenie namiotów, ubezpieczenie imprezy, pozostałe koszty / art. spożywcze, środki czystości, delegacje, obsługa sprzątająca. Szczegółowe zestawienie kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma).

 1. Przychody z organizacji imprezy Dni Przemysła wyniosły 1.090,00 zł.

Na ww. przychody złożyły się opłaty za wynajem powierzchni gruntowej (teren targowiska ) pod stoiska handlowe.

 

VI Odpowiedź na interpelację radnego K. Nikodema.

 1. ,,W odpowiedzi na pismo nr BR. 0003.20.2015. ŚD dotyczące interpelacji nr 7/2015r. autorstwa radnego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Nikodema informuję:

W skald delegacji na Litwę weszli:

- Roman Szuberski – burmistrz Rogoźna

- Bartosz Perlicjan – radny Rady Miejskiej oraz sołtys sołectwa Jaracz

- Błażej Boks – sołtys sołectwa Kaziopole

 1. Dobór składu delegacji i cel wyjazdu – wyjazd na Litwę był pozytywną odpowiedzią na zaproszenie burmistrza Marijampola na organizowanie przez tamtejszy magistrat święto miasta ,,City Days 2015”. Zaproszenie dla trzyosobowej delegacji z Rogoźna skierowane zostało na ręce burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej delegował na ten wyjazd radnego Bartosza Perlicjan, a Burmistrz Rogoźna, Błażeja Boks, sołtysa sołectwa Kaziopole.

 1. Całościowe koszty wyjazdu i pobytu delegacji wyniosły: 1.258,74 zł.

Na kwotę w powyższej wysokości złożyły się następujące koszty:

a)    Koszty transportu delegacji do Marijampola (tam i z powrotem) 1.086,54 zł – przejazd odbył się samochodem własnym radnego Bartosza Perlicjan i rozliczony został według obowiązujących zasad ( trasa tam i z powrotem 1.300 km x 0,8358 = 1.086,54 zł)

b)   Zakup zdjęć Rogoźna z lotu ptaka, na płótnie wraz z wykonaną ramą, które przekazano gminie partnerskiej Marijampole na Litwie – 172,20 zł.

 1. Wyjazd delegacji Gmin6y Rogoźno na Litwę były kontynuacją wcześniej podjętej współpracy obu gmin w ramach zawartego porozumienia partnerskiego z Mariampolem. Dzięki tej wizycie zacieśniono współpracę pomiędzy Mariampolem, a Rogoźnem. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń z gminą partnerską oraz wymiany kulturalnej z zaprzyjaźnioną gminą. Podczas   City Days 2015” w Mariampolu zasadzono również drzewka – symbol współpracy z miastem partnerskim”. 

 

VII Wolnegłosyiinformacje.

Radny Z. Chudzicki zapytał jak daleko wyglądają prace związane z rewitalizacją Pl. K. Marcinkowskiego i budową hali widowiskowo – sportowej oraz kiedy będzie zamontowana lampa za Orlikiem?

Kierownik T. Zygmunt odpowiedział, że jest kwestia podłączenia lampy do oświetlenia Orlika, z tym, że lampa będzie obciążała koszty szkoły lub czy podłączyć do systemu systemowego wówczas będzie w systemie tak jak zegary załączają. Dodał, że bardziej brany pod uwagę drugi wariant i może na jesień uda się zamontować.

Natomiast jeżeli o pozostałe pytania to na chwilę obecną jest na tym etapie jak było.

Radny K. Nikodem zaapelował o nie zadowolenie z usług równania dróg, że jest bardzo wykonywanie nie dokładnie.

Radny J. Łatka zapytał czy Burmistrz przewiduje zamontowanie barierek na Promenadzie?

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że to zdanie jest już zlecone.

Radny J. Łatka zapytał o wyrażenie opinii przez Radę odnośnie zaproszenie na otwarcie Szpitala w Obornikach, iż na zaproszeniu było brak herbu Rogoźna?

Burmistrz wyjaśnił, że odbyły się rozmowy z Starostą i intencją było to, że chcieli umieścić tych, którzy byli ofiarodawcami. Dodał, że spotkał się Przewodniczącym Rady i osobiście nie pojedzie burmistrz tylko wytypuje pracownika zajmującego się promocją zdrowia. Po czym burmistrz odczytał list gratulacyjny, który miał zostać przekazany, podkreślił, że w liście zaznaczył, iż w latach 2002 -2015 Gmina Rogoźno wsparła  Szpital Powiatowy kwotę 518,078. Dodał również, że każdy radny dostał indywidualne zaproszenie i nie będzie ingerował w decyzję radnych.     

 

VI Zamknięcie obrad.

Posiedzenie zakończono o godz. 10.00

Protokół sporządziła D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 7 sierpnia 2015 r.

 

 

drukuj pobierz pdf