Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 (obręb GOŚCIEJEWO)

 

UCHWAŁA NR XXVII/261/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 (obręb GOŚCIEJEWO)

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.), w związku z art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz.817 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Rogoźno od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 25/11 o pow.0,1300ha, położonej w obrębie GOŚCIEJEWO, gm. Rogoźno, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00034140/3.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXVII/261/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 (obręb GOŚCIEJEWO)

 

 

               

 W oparciu o art. 24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.” Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 25/11 (obręb Gościejewo) przeznaczona została pod drogę gminną. Obecnie działka 25/11 faktycznie wykorzystywana jest pod drogę, która stanowi drogę dojazdową do posesji mieszkalnych Gościejewo 63 i 64.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf