Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 października 2020 r.

 

w sprawie:    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie.

 

§ 2.

Granice obszaru, o którym mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załacznik

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIX/353/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 października 2020 r.

 

 

Sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w miejscowości Międzylesie.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza wykazała, że brak planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru uniemożliwia zrównoważony rozwój całej miejscowości. Celem planu miejscowego będzie zatem określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy, a także określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, obsługi komunikacyjnej
i wyposażenia infrastrukturalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”.

Niniejsza uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Miejskiej w Rogoźnie w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

 

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-11-06 08:47:46)
rozmiar pliku: 328.4Kb

drukuj pobierz pdf