Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 24/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 24/2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny H. Kuszak uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.30, a radna R. Tomaszewska od godz. 17.00. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu do godz. 18.00.  

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

                a) wystąpienie Kierownika GOPS,  

                b) dyskusja.

  1. Informacja o realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi:

                a) wystąpienie przedstawiciela gminy.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Protokół nr 23/2013 został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 5 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Pomoc społeczna, zgodnie z intencją ustawodawcy jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wg ustawy o pomocy społecznej pomoc klientom najczęściej udzielana jest z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. Praca socjalna jest to interdysyplinarna działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz stworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Kryterium dochodowe, aby uzyskać zasiłek rodzinny wynosi odpowiednio 539,00 zł na osobę w rodzinie oraz 623,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Ośrodek wypłaca również dodatki do zasiłku rodzinnego – są to:

- zasiłek wychowawczy – kwota 400,00 zł,

- zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego – kwota 170,00 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne kwota ta wynosi 250,00 zł – wymagany stopień niepełnosprawności dziecka,

- zasiłek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka do 5 roku życia – 60,00 zł, powyżej 5 roku życia kwota 80,00 zł – wymagany stopień niepełnosprawności dziecka,

- zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 100,00 zł – przyznawany raz na rok w miesiącu wrześniu,

- zasiłek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania dziecka – kwota 50 zł,

- zasiłek na dojazdy do szkoły, gdy dziecko uczy się i przebywa w internacie – kwota 90,00 zł,

- zasiłek pielęgnacyjny – kwota 153,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne – kwota 520,00 zł + 100,00 zł – świadczenie tylko dla dzieci, od kwietnia 2013 r. + 200,00 zł = 820,00 zł – nie ma kryterium dochodowego,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 520,00 zł – dotyczy tylko osób dorosłych, kryterium dochodowe do 623,00 zł na osobę w rodzinie - wymagany wywiad środowiskowy; osoba opiekująca się chorym musi udokumentować rezygnację z pracy na rzecz opieki nad chorym,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – kwota 1.000,00 zł – matka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza ginekologa, że była z wizytą u lekarza przed 10 tygodniem ciąży i w każdym trymestrze była chociaż raz z wizytą u lekarza – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 1.922,00 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – kwota 1.000 zł – warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, tj. 539,00 zł na osobę w rodzinie, a także zaświadczenie lekarskie jw.

Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć 725,00 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Ośrodek nie ponosi żadnej odpłatności za osoby bezdomne z naszego terenu znajdujące się w ośrodkach Monar i Markot w Gościejewie i Rożnowicach.

W roku ubiegłym z firmy Dendro ośrodek otrzymał kwotę 50.000,00 zł na zakup opału dla podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 198 rodzin. W roku bieżącym forma Dendro zasponsoruje zakup książek dla ubogich dzieci w kwocie 16.000 zł, a także przekaże 16.000 zł na turnus rehabilitacyjny dla 13 dzieci wraz z opiekunami.

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Obecnie usługi świadczone są w 22 środowiskach przez opiekunki środowiskowe zatrudnione na umowę o pracę w liczbie 5 osób i 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Ośrodek ponosi opłaty za skierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem obowiązkowym gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych. W 2013 r. ośrodek ponosi odpłatność za pobyt w DPS 12 osób.

Ośrodek często uczestniczy w przekazywaniu darów rzeczowych, tj. sprzętu AGD, RTV, mebli. W 2012 r. taką pomoc otrzymało 21 rodzin.

W 2013 r. na Święta Wielkanocne zebrano 212 kg żywności, która została przekazana 56 rodzinom. Od 2011 r. przekazywana jest mieszkańcom gminy żywność unijna pobierana z Pilskiego Banku Żywności. W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny, który pozostaje w użytku 40 osób. Za pośrednictwem ośrodka w 2012 r. 11 osób uzyskało z NFZ w Poznaniu karty zapotrzebowania miesięcznego na pielucho-majtki. W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, w którym brało udział 17 osób – 13 kobiet i 4 mężczyzn. W dniu 1.08.2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W 2012 r. zespół spotkał się 15 razy, a w 2013 r. zespół spotkał się już 8 razy. Ośrodek prowadzi również Klub Seniora, który organizuje czas wolny seniorom. Od 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta określa zakres, zasady i formy wspierania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także reguły sprawowania pieczy zastępczej. W związku z powyższym gmina zobowiązana została do zatrudnienia asystenta rodziny oraz do ponoszenia odpłatności w wysokości 10% i 30% kosztów utrzymania dziecka w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej – w zależności od czasu pobytu dziecka.  

 

b) dyskusja.

Radny R. Dworzański zapytał czy jeżeli mieszkaniec gminy przebywa w ośrodku Monar-Markot, to czy Gmina Rogoźno musi ponosić odpłatność?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że Gmina Rogoźno ma podpisane porozumienie z ośrodkiem Markot w Rożnowicach, o nieodpłatnym przyjmowaniu mieszkańców gminy. Dodała, że z ośrodkiem Monar w Gościejewie żadne porozumienie nie zostało podpisane.

Radny R. Dworzański powiedział, że niepokojący zjawiskiem jest wzrastająca liczba osób korzystających z pomocy opieki społecznej.

Kierownik GOPS poinformowała, że z różnych form pomocy ośrodka korzysta obecnie 700 rodzin.

Radny R. Szuberski zapytał ile osób w okresie od grudnia 2012 r. zwróciło się o pomoc po odbyciu kary w zakładzie karnym i jakiej pomocy im udzielono?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie zna dokładnej liczby osób, które opuściły zakład karny i udzielono im pomocy. Dodała, że większość osób po odbyciu kary wraca do swoich domów rodzinnych.

Radny R. Szuberski zapytał czy problem bezdomności osób, które opuściły zakład karny jest duży?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że po wyjściu z zakładu karnego bezdomnymi pozostaje bardzo niewiele osób.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ilu pracowników i w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudnionych jest GOPS? Zapytał czy posiadana baza lokalowa jest wystarczająca dla potrzeb ośrodka?

Kierownik GOPS poinformowała, że baza lokalowa ośrodka jest zła. Ośrodek ma swoją siedzibę na parterze oraz na II-im, do którego osoby starsze lub niepełnosprawne nie mają możliwości dotrzeć, dlatego pracownicy socjalni obsługują tych interesantów na parterze. Remontu wymagają nie tylko biura, ale również klatka schodowa, jednak budynek nie stanowi własności gminy. W ośrodku zatrudnionych jest łącznie 26 osób, w tym:

- pracownicy socjalni – 8 osób, w tym 6 osób z wykształceniem wyższym,

- księgowe – 2 osoby,

- zajmujące się świadczeniami rodzinnymi – 4 osoby, w tym 2 osoby z wykształceniem wyższym,

- asystent rodziny – 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe,

- opiekunki środowiskowe – 5 etatów,

- kasjerka – 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe,

- administracja – 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe,

- pracownik obsługujący klub seniora – zatrudniony na ½ etatu, posiada wykształcenie średnie,

- prawnik – 1 osoba, z wykształceniem wyższym,

- sprzątaczka – zatrudniona na ½ etatu, posiada wykształcenie średnie.

Radny R. Szuberski zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna o rozważenie możliwości przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do siedziby odpowiadającej wymogom.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – informacja o realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Informację z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski.

Inspektor WRGiP poinformował, że Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012, został przyjęty Uchwałą nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 r. Uchwalenie programu przez Radę Miejską poprzedzały zgodnie z odpowiednimi przepisami konsultacje społeczne, w toku których do projektu programu wpłynęła jedna propozycja zmian. Głównym celem zapisanym z programie współpracy na rok 2012, było włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej. Z kolei do zadań szczegółowych należały między innymi:

- wspieranie organizacji w ich codziennym działaniu,

- budowanie partnerstwa między Gminą Rogoźno, a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,

- rozwój aktywności fizycznej i propagowanie zdrowego stylu życia,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zgodnie z założeniami współpraca Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy. W ramach współpracy o charakterze finansowym, zgodnie z zapisami ustawy zlecano organizacjom realizację zadań publicznych. Organizacje wyłaniane były w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina w formie wsparcia udzielała dotacji na wykonywanie tych zada oraz czuwała nad zgodnym z podpisaną umową wykorzystaniem przekazanych środków. Program współpracy na 2012 r. wyznaczał zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania, do których należały zadania w zakresie: „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Ratownictwa i ochrony ludności” oraz „Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”. W 2012 r. odbyły się odbyły się trzy otwarte konkursy na realizację zadań w wymienionych zakresach, tj. 13.01.2012 r., 2.03.2013 r. i 16.05.2012 r. Do rozpatrzenia ofert Burmistrz Rogoźna powołał komisje konkursowe, których pracom przewodniczył każdorazowo Zastępca Burmistrza K. Ostrowski. Zadaniem komisji było sprawdzenie oraz zaopiniowanie złożonych przez organizacje ofert. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonał zgodnie z zapisami programu współpracy Burmistrz Rogoźna, który w pełni przychylił się do opinii komisji w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych. W 2012 r. łącznie zawarto 18 umów na realizację zadań publicznych. Na realizację wszystkich zadań przekazano w 2012 r. z budżetu gminy kwotę 173.000 zł, z czego niewykorzystane zostało 5.370,81 zł i kwota ta wróciła do budżetu Gminy Rogoźno.

Radny H. Kuszak zapytał dlaczego UKS „Libero” zwrócił środki w wysokości ponad ¼ przyznanej dotacji?

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że w przypadku organizacji zawsze istnieje ryzyko iż nie wykorzystają przyznanych środków. Dodał, że środki finansowe muszą być wykorzystane zgodnie ze złożoną przez organizację ofertą.

Przewodniczący Z. Chudzicki dodał, że zwrócona kwota w ofercie zaplanowana była na rejestrację w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej i środków tych nie było można przeznaczyć na inny cel.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeżeli nie zgadzano się z rozstrzygnięciem nadzorczym, to należało je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnąłby sprawę.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że znalazła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionujący rozstrzygnięcie nadzorcze, po terminie, w którym można było je zaskarżyć.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016 przedstawił Burmistrz Rogoźna B. Janus.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał dlaczego w planowanych inwestycjach zostało ujęte odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie, ul. Kościuszki i Paderewskiego, o wartości 242.665 zł?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że przedsiębiorstwo p. Dąbrowskiego wystąpiło do spółki o przejęcie sieci kanalizacyjnej i przepompowni.

Radny R. Szuberski zapytał czy firma p. Dąbrowskiego wcześniej występowała o przejęcie sieci kanalizacyjnej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie posiada wiedzy w tym zakresie.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy planowana jest budowa marketu „Czerwona Torebka”?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że pojawiła się informacja iż tego typu obiekt handlowy ma powstać, jednak bezpośrednio z wniosku to nie wynika.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jaką powierzchnię ma mieć planowany punkt handlowy?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że obiekt ma mieć powierzchnię 700m².

Radny H. Kuszak powiedział, że uważa iż dobrze się stało iż poprzednio uchwała nie została podjęta. Zapytał czy firma BBS Projekt sp. z o.o. ma prawo wystąpić z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie będąc właścicielem gruntów, które ma on obejmować?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że zagadnienia z zakresu planowania miejscowego są zadaniem własnym gminy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy mający nawet hipotetyczny interes prawny, wystąpił o sporządzenie rozwiązania planistycznego dla określonego obszaru.

Radny H. Kuszak zapytał czy osoba niebędąca właścicielem działek, może złożyć wniosek o sporządzenie miejscowego planu przestrzennego, a gmina sporządzi odpowiedni projekt uchwały?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że decyzję o przygotowaniu lub nieprzygotowaniu projektu uchwały podejmuje Burmistrz, a Rada Miejska podejmuje lub nie podejmuje uchwałę. Dodał, że inicjatywa wystąpienia o sporządzenie miejscowego planu przestrzennego nie jest przypisana do właściciela gruntu.

Radny H. Kuszak zapytał czy wnioskodawca nie musi przedstawiać umowy przedwstępnej?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że wnioskodawca nie musi przedstawiać umowy przedwstępnej.

Radny H. Kuszak powiedział, że uważa iż Kierownik WGNRiOŚ nie ma racji w tym zakresie i poprosił o sprawdzenie tej kwestii do najbliższej sesji. Dodał, że może dojść do sytuacji iż właściciel działki może nie wiedzieć, że jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący jego nieruchomość.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podawana jest do publicznej wiadomości. Następnie przeprowadzana jest procedura planistyczna oraz wyłożenie planu, w trakcie którego można się z nim zapoznać oraz złożyć protesty i odwołania. Dodał, że były sytuacje gdy właściciele nieruchomości nie byli zadowoleni z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony na ich obszarze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie trzeba być właścicielem gruntu, aby wystąpić o wydanie warunków zabudowy, dla określonego terenu.

Radny H. Kuszak powiedział, że wszyscy byli zwolennikami wybudowania na skrzyżowaniu ronda i nie można pozwolić na to, aby ktoś mógł wybudować dowolne skrzyżowanie. Dodał, że zaskoczony jest iż wnioskodawca zastrzega sobie możliwość podziału działek objętych planem.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że o możliwość podziału działek została zawarta w złożonym wniosku.

Radny H. Kuszak powiedział, że może dojść do sytuacji, gdy przy powstałym obiekcie handlowym, może zostać przeprowadzony podział działek i złożony wniosek o budowę stacji benzynowej.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na obszarze objętym planem nie będzie możliwości budowy stacji benzynowej na wskazanym obszarze.

Radny H. Kuszak powiedział, że uważa iż w uzasadnieniu błędnie wpisano iż „inwestycja obejmuje: obiekt usługowy o powierzchni sprzedaży do 700 m²,”, a winno być: „inwestycja obejmuje: obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży do 700 m²”, ponieważ handel nie jest usługą.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że kwestia ta była już rozstrzygną i w przypadku planowania przestrzennego handel również jest usługą.

Radny H. Kuszak zapytał co oznacza sformułowanie „z dachem dowolnym”?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że w/w sformułowanie dotyczy bryły geometrycznej dachu budynku. Dodał, że podjęcie uchwały Rada wyraża wolę iż w wyznaczonym obszarze będzie realizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Końcowy efekt planu będzie kształtowany poprzez szereg uzgodnień, a więc nie musi być od zgodny ze złożonym wnioskiem. Uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie określała szczegóły dla przedmiotowego rozwiązania planistycznego.

Radny H. Kuszak powiedział, że analizował losy różnych marketów i w Inowrocławiu po uchwaleniu planu przez Radę, nastąpiła sprzedaż części działki, na której została wybudowana stacja benzynowa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli na działce objętej planem miałaby powstać stacja benzynowa, to wówczas trzeba byłoby wystąpić o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny H. Kuszak zapytał jak do budowy marketu o pow. 700 m² odnosi się ustawa z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jeżeli dobrze pamięta to przepis ten został uchylony. Dodał, że szczegółowej odpowiedzi udzieli na najbliższej sesji.

Radny R. Dworzański zapytał czy działalnością handlową jest sprzedaż paliw? Zapytał jakie skutki może nieść niepodjęcie uchwały w odniesieniu do sformułowania: „sporządzenie planu spowoduje skrócenie procedury administracyjnej planowanej zabudowy”?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że w/w kwestii nie zgadza się z wnioskodawcą, ponieważ w przypadku planu przestrzennego procedura planistyczna trwa ok. roku, w zależności od czasu trwania uzgodnień. Po nie podjęciu uchwały potencjalny inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Radny R. Dworzański powiedział, że obecnie teren ten posiada wiodącą funkcję mieszkaniowo-usługową, a zgodnie ze złożonym wnioskiem ma powstać obiekt usługowy.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest możliwość kategorycznego zabronienia budowy stacji benzynowej. Jeżeli wnioskodawca wystąpi o wydanie warunków zabudowy i jeżeli jego wniosek spełni wymagania formalne, to Burmistrz nie możliwości odmówić ich wydania. Jeżeli Burmistrz odmówiłby ich wydania, to wnioskodawca może zaskarżyć decyzje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w większości przypadków kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Radny R. Szuberski zapytał czy działki są własnością jednego właściciela?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jeżeli dobrze pamięta to działki które obejmuje plan są własnością jednej osoby.

Radny H. Kuszak powiedział, że radni mają do podjęcia bardzo ważną decyzję, bo po uchwaleniu planu przez Radę wartość przedmiotowej nieruchomości wzrośnie.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że budowa nowego punktu handlowego pozwoliłaby na stworzenie nowych miejsc pracy, jednak trzeba pamiętać o lokalnych przedsiębiorcach. Dodał, że radni mają do podjęcia bardzo trudną decyzję.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o wydanie przez Komisję Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opinii w sprawie pisma p. W. Michalskiego, z dn. 11.03.2013 r.

Radny R. Szuberski powiedział, że właściwym organem do rozpatrzenia pisma p. W. Michalskiego jest Starosta Obornicki. Dodał, że Rada Miejska nie posiada kompetencji do zajmowania się wewnętrznymi sprawami organizacji pozarządowych.

Radny R. Dworzański powiedział, że Przewodniczący Rady Miejskiej powinien poinformować p. W. Michalskiego, iż pismo zgodnie z kompetencją zostało przekazane do Starostwa Powiatowego w Obornikach. 

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że w dniu 3.04.2013 r. został poinformowany o skreśleniu go z listy członków RKS „Wełna”. W dniu 10.03.2013 r. Komisja Rewizyjna klubu wystąpiła o wydanie dokumentacji, którą chciała skontrolować wydatkowanie środków finansowych. Poinformował, że termin kontroli został wyznaczony na dzień 9.04.2013 r., jednak dokumentacja nie została udostępniona przez Zarząd Klubu. Ponadto Prezes RKS „Wełna” otrzymał pismo od starosty Obornickiego, który nałożył na niego karę ostrzeżenia. Po powrocie do domów członkowie Komisji Rewizyjnej klubu otrzymali pisma od Zarządu Klubu informujące o skreśleniu ich z dniem 3.04.2013 r. z listy członków stowarzyszenia, jednak nie podano uzasadnienia podjęcia takiej decyzji. Skreśleniu członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali zaproszenie na Walne Nadzwyczajne Zebranie RKS „Wełna”, które odbędzie się 26.04.2013 r. i w jego porządku nie ujęto punktów, o które wnioskowała Komisja Rewizyjne. Nadmienił, że sytuacja w klubie jest bardzo trudna. Ponadto poinformował, że Burmistrz Rogoźna wystąpił z inicjatywą spotkania się Zarządu Klubu z tzw. grupą opozycyjną, jednak do ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce, uważa iż odbycie tego spotkania za bezzasadne.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady odbył spotkanie z grupą osób skupionych wokół Prezesa Klubu. Wówczas zaproponował aby przeciwne strony odbyły wspólne spotkanie. Dodał, że otrzymał pismo, w którym osoby przeciwne działaniom Prezesa Klubu informowały, że nie widzą możliwości odbycia spotkania.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że członkowie Klubu bez uzasadnienia są skreślani z listy członków.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że nie jest właściwą osobą ro rozstrzygania spornych kwestii dotyczących Klubu. Dodał, że chciał doprowadzić do spotkania zwaśnionych stron. Wolę spotkania wyraził Zarząd Klubu RKS „Wełna”.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że nie może zrozumieć dlaczego od 10.03 uniemożliwia się Komisji Rewizyjnej dokonanie swych statutowych czynności.

Radny R. Szuberski zapytał jakie jest prywatne odczucie Pana Burmistrza w działalności RKS „Wełna”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej sprawie ma swoje prywatne zdanie i nie będzie go publicznie prezentował. Dodał, że próbowano nakłonić zwaśnione strony do odbycia spotkania, jednak to się nie udało. Nadmienił, że Zarząd Klubu poinformował iż termin kontroli dokumentów przez Komisję Rewizyjną została ustalona na 18.04.2013 r.

Radna R. Tomaszewska zapytała do kiedy Burmistrz Rogoźna był członkiem Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna”.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że członkiem Komisji Rewizyjnej był do poprzedniego Walnego Zebrania Klubu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Burmistrz Rogoźna jako członek Komisji Rewizyjnej Klubu nie wykrył żadnych nieprawidłowości, dlatego nie ma żadnych powodów, aby nie udostępnić dokumentów. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w jego czasie gdy zasiadał w Komisji Rewizyjnej Klubu, jednokrotnie kontrolował dokumenty. Wówczas nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy nadzwyczajne walne zgromadzenia, zwołane z inicjatywy Zarządu, pomimo spełnienia warunków §5 Regulaminu, zostało odwołane zgodnie z prawem przez Prezesa Klubu bez wskazania przyczyn. Dodał, że uniemożliwiono również uiszczenia zaległych składek członkowskich osobom będącym w świetle §13 członkami Klubu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trudno jest mu stwierdzić. Dodał, że są to wewnętrzne sprawy Klubu. Zwrócił uwagę, że jest członkiem Klubu jako osoba fizyczna – Bogusław Janus, a nie jako Burmistrz Rogoźna.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy Burmistrzowi Rogoźna podoba się to, co dzieje się w Stowarzyszeniu?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Klub przyznaną przez Gminę Rogoźno dotację rozliczył prawidłowo. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatu Obornickiego. Dodał, że problemy w Klubie zaczęły się w momencie, gdy została ustalona odpłatność za jedno dziecko. Sponsor Klubu – firma Dendro postawiła warunek, że będzie przekazywać środki finansowe, jeżeli rodzice będą partycypowali w kosztach treningów dzieci.

Radny R. Dworzański powiedział, że uważa iż treść pisma p. W. Michalskiego powinna zostać przekazane wg kompetencji, czyli do Starosty Powiatu Obornickiego. 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury podziela stanowisko, iż właściwym organem do rozpatrzenia pisma p. W. Michalskiego, które adresowane jest do Rady Miasta i Gminy Rogoźno, jest Starosta Powiatu Obornickiego.

Stanowisko zostało przyjęte 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Radny M. Kutka zapytał czy wiadomo kiedy ma zostać wybudowany w Rogoźnie Lidl?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że pozwolenie na budowę zostało wydane i Urząd nie posiada innych informacji w tej sprawie.

Radny H. Kuszak powiedział, że na dyżurze radnego mieszkańcy zgłosili potrzebę utwardzenia ul. Kwarcowej. W budżecie zostały przeznaczone środki finansowe na zakup płyt. W odpowiedzi Burmistrz informuje iż nie nastąpi utwardzenie, ze względu na brak środków w budżecie na ten cel.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie są środki wyłącznie na zakup płyt i utwardzenie chodnika, a nie drogi.

Radny H. Kuszak powiedział, że na wszystkie sprawy zgłaszane na dyżurach radnych nie udzielane odpowiedzi. Złożył wniosek o naprawę zagłębienia poziomu jezdni na drodze wojewódzkiej nr 241, zlokalizowanego przy budynku Cechu Rzemiosł Różnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Kuszak złożył wniosek o sfrezowanie nalewki asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 241, na odcinku ul. Kotlarskiej od posesji nr 2 do posesji nr 3.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny R. Dworzański złożył wniosek o sfrezowanie kolein na drodze wojewódzkiej nr 241, na ul. II Armii Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od ronda J. Melzera do ul. Seminarialnej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Kuszak poinformował, że na ul. Kościelnej ktoś wkłada kije w studzienki kanalizacyjne, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Zastępca Burmistrza powiedział, że zajmie się tą sprawą.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że na skrzyżowaniu ul. Seminarialnej i ul. II Armii Wojska Polskiego jest wyłamana część studzienki telekomunikacyjnej, co stwarza zagrożenie dla pieszych – zwłaszcza dzieci. Dodała, że sprawa była wielokrotnie zgłaszana, jednak studzienka nie została dotąd naprawiona.

Zastępca Burmistrza powiedział, że zajmie się tą sprawą.

Radny R. Szuberski zapytał jaki jest stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej? Zwrócił uwagę, że wiele studzienek kanalizacyjnych jest znacznie zaniżonych do powierzchni jezdni.

Zastępca Burmistrza poinformował, że stan realizacji budowy kanalizacji wynosi ok. 94% i nie ma żadnego zagrożenia dla jej terminowego zakończenia. Regulacja poziomu studzienek zostanie przeprowadzona, gdy będzie lany nowy asfalt na jezdniach.

Radny R. Szuberski zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ul. Długą?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przetarg będzie ogłoszony na początku maja lub jeszcze w miesiącu kwietniu.

Radny R. Dworzański zapytał jaki zakres ma być wykonany na II-iej części ul. Długiej?

Zastępca Burmistrza powiedział, że kwota 400 tys. zł nie wystarczy na wybudowanie kanalizacji burzowej na całej ulicy. Dodał, że najprawdopodobniej prace zostaną rozpoczęte od ul. Seminarialnej. Nadmienił, że rozpoczęto równanie dróg gruntowych na terenie gminy.

Radny H. Kuszak zaproponował, żeby prace rozpocząć od ul. Nowej w kierunku ul. Seminarialnej.

Radny M. Kutka zgłosił, że na drodze prowadzącej do marketu Biedronka znajduje się zapadnięta studzienka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kiedy zostanie przeprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki, o którą wnioskowała Komisja. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że rozważane jest wprowadzenie na ul. Kościuszki strefy zamieszkania, a nie jak proponowała Komisja ustawienie znaku zatrzymywania się. Dodał, że

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf