Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/345/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku

Uchwała Nr XLVIII/345/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz.473 ze zmianami),

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

 

      2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

 

Załącznik do

Uchwały Nr XLVIII/345/2009

                                                                                                                                          Rady Miejskiej w Rogoźnie

                                                                                                                                          z dnia  30 grudnia 2009 roku

 

 

 

 

Gminny Program

 

Profilaktyki

 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

na rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

               I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2010

 

I. Preliminarz

 

                        DOCHODY

 

Dział 

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

 

 

Rozdział 75618                  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

 

§ 0480                                  Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

                                                                          OGÓŁEM                            237.000 zł

 

                                               WYDATKI

                  

Dział  754                     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa      15.000,-

Rozdział 75404                  Komendy wojewódzkie Policji                                                            15.000,-

§ 3000                                  Wpłaty od jednostek na fundusz celowy    15.000,-

Dział 851        Ochrona zdrowia                222.000,-

 

Rozdział  85154                 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

w tym :

 

§ 2830                                  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych  w tym:                                                                                                                                   20.000,-

 

- ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników                                                                                              3.000,-

- szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży                                                                                                                      3.000,-

- organizacja imprez „ Dzień Dziecka”                                                                                                                        1.000,-

- nieobozowa akcja letnia dla harcerzy                                                                                                                       4.000,-

- wakacyjne warsztaty twórczości                                                                                                                                4.000,-

- wakacyjne warsztaty dla dzieci

  z rodzin wielodzietnych                                                                                                                                                 3.000,-

- program wspierania rodziny                                                                                                                                        2.000,-

 

§ 4110                                   Składki na ubezpieczenie społeczne         4.000,-

 

§ 4120                                   Składki na fundusz pracy          300,-

 

 § 4170                                  Wynagrodzenia bezosobowe      120.510,-

- za udział w pracach komisji      24.600,-

- sprzątanie pomieszczeń w budynku

   na ul. Fabrycznej 5                                                                                                                                                       6.000,-

- punkt Informacyjno -Konsultacyjny ds.

   Uzależnień i Przemocy     12.960,-

   ( prawnik, psycholog)

- grupa wsparcia młodzieży chorej    6.600,-

- grupa dla dzieci z rodzin

  dysfunkcyjnych      4.600,-

- grupa dla dzieci które doznały

  Przemocy    4.600,-

- akcja letnia    10.550,-

- programy profilaktyczne

  w placówkach oświatowych  10.000,-

- świetlice opiekuńczo-wychowawcze  39.000,-

- zimowisko - parafia św. Wita   1.600,-

 

§ 4210                                   Zakup materiałów i wyposażenia    14.440,-

                                               - materiały do realizacji programów

                                               Profilaktycznych i GKRPA  

                                               /nagrody na festyn rodzinny /    5.000,-

                                               - materiały informatyczno – edukacyjne,

                                                  dla grup wsparcia  2.000,-

                                                  środki czystości       740,-

                                               - zakup artykułów dla świetlic

                                                 opiekuńczo wychowawczych       3.500,-

                                               - zakup książek dla biblioteki    3.000,-

                                               - zimowisko      200,-

 

§ 4220                                  Zakup środków żywności      11.600,-

                                               - akcja letnia  3.800,-

                                               - świetlice  7.300,-

                                                 zimowisko  500,-

 

§ 4260                                   Zakup energii      8.000,-

                                                               (centralne ogrzewanie, zimna woda, kanalizacja,

                                                               energia elektryczna )

 

§ 4270                                   Zakup usług remontowych    11.000,-

 

§ 4300                                  Zakup usług pozostałych      27.550,-

                                                - wycieczki dla grup wsparcia

                                                   i dzieci chorych  1.500,-

                                                - wycieczki dla dzieci dysfunkcyjnych                                    1.500,-

                                                - imprezy trzeźwościowe dofinansowanie

                                                   Dni Skupienia grup abstynenckich    3.500,-

                                                - utrzymanie budynku na ul .Fabrycznej   1.000,-

                                                - wycieczki dzieci z rodzin wielodzietnych

                                                   GOPS -u )    4.000,-

                                                - inne usługi/obiady ,sąd/      5.000,-

                                                - szkolenia, konferencje    8.000,-

                                                - wycieczki szkolne/ Gościejewo,Budziszewko/   3 050,-

 

§ 4370                                   Zakup usług telefonii stacjonarnej    1.500,-

 

§ 4350                                   Usługi internetowe     600,-

 

§ 4410                                   Podróże służbowe krajowe       2.500,-

 

OGÓŁEM :                 237.000,-

II            Diagnoza, zasoby, główne kierunki działań oraz wynagrodzenia członków   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

               

                Wszystkie dane zebrane zostały na dzień 22. 09.2008 roku.

 

1.                   Diagnoza problemów alkoholowych występujących na terenie miasta i gminy Rogoźno

 

-                                      Dane szacunkowe dotyczą  liczby osób dotkniętych problemem alkoholowym w gminie Rogoźno na podstawie danych szacunkowych

 

-                     osoby uzależnione stanowią przeciętnie 2-3 % dorosłej populacji, co przeliczając na liczbę mieszkańców gminy Rogoźno stanowi 330 osób

-                      osoby nadużywające alkoholu stanowią 12 % tj. 1600 osób

-                       osoby współuzależnione to 3-5 % tj. 440 osoby

-              uczniowie różnych typów szkół upijający się 1,5 % tj. 350 osób

-                                      bite kobiety stanowią w Polsce przeciętnie 18 %, z tym ,że w małych gminach miejskich wskaźnik ten rośnie do 25 % tj. 1080 osób w Rogoźnie  i gminie)

-                                      na każde 100 tys. dzieci w Polsce 250-300 dzieci jest maltretowanych tj. około 135 dzieci w naszym środowisku

-                      około 15 % uczniów upija się tj. 350 uczniów w gminie Rogoźno

 

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie ( stan za 2008r.) wynika, że we wszystkich przypadkach podjętych interwencji stwierdzono, iż osoby, w stosunku do których interwencję podjęto, były pod wpływem alkoholu.

                       Dane te są następujące:

                       Ilość przeprowadzonych interwencji                                                                                      638

                                       -interwencje domowe                                                                                                      254

                                       -interwencje w miejscach publicznych                                                         384

                       Ilość osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Poznaniu                   71

                                       -z interwencji domowych                                                                                51

                                       -z interwencji w miejscach publicznych                                                       20

                       Ilość prowadzonych spraw o kierowanie w stanie nietrzeźwym

                                       -samochodem art. 178a § 1 KK                                                                                   66

                                       -rowerem art. 178a § 2 KK                                                                                            34

                        Ilość prowadzonych spraw o fizyczne i moralne znęcanie się              8                                               art.207§1 KK

                                       - zakończonych aktem oskarżenia                                               3               

                               - umorzonych (sprawy wycofane)                                              5

               

Ilość nieletnich względem, których skierowano materiały do Sądu Rodzinnego i Nieletnich         

                               -ilość nieletnich                                                                                                                 53

                               -ilość czynów popełnionych przez nieletnich                                              53

 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie (2008 r.) pomocą socjalną objęto   1561osób 

 (tj. w stosunku do liczby mieszkańców 13,74%), żyjących w rodzinach otrzymujących pomoc z powodu:

ubóstwa                                               407 rodzin

bezrobocia                                           253 rodzin

długotrwałej choroby        370 rodzin

bezradności                                         122 rodzin

niepełnosprawności           204

bezdomności                       84 osób ( Markot)

alkoholizmu                                        85 rodzin

trudności                                              22 osoby

w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK   

narkomanii                                          14 osoby (Monar)

 

 

Z opisu działań merytorycznych GOPS-u wynika ,że alkoholizm nadal jest tematem wstydliwym, często przez rodziny ukrywanym, dlatego też przyznawanie pomocy wprost z powodu alkoholizmu bywa utrudnione (choć w bieżącym roku 25 rodzin więcej niż w poprzednim roku objęto pomocą) . Wieloletnie skutki nadużywania alkoholizmu bywają już przyczynami  takich problemów jak : niepełnosprawność , długotrwała choroba  czy w konsekwencji również bezdomność . Większość rodzin niepełnych, ale również wielodzietnych objętych pomocą socjalną GOPS-u doświadczyła wcześniej konfliktów na tle nadużywania przez partnerów alkoholu.

Oceniając pod względem jakościowym powyższe wyniki, stwierdzić również należy, że zwiększa się problemowość rodzin.

Podobnym ,wciąż aktualnym problem w naszym środowisku jest przemoc w różnych jej wymiarach tj.

        -              przemoc domowa ( fizyczna, seksualna, psychiczna, krzywdzenie                                                      emocjonalne dzieci)

        -              przemoc w szkole ( chociaż wciąż  w naszym środowisku mało rozpoznana )

    -          ilość czynów popełnionych przez nieletnich (więcej o 21 spraw)

        Potwierdzają to dane CBOS-u z 2005 roku , które mówią, że :

                6 % Polaków w rodzinie spotyka się z przemocą

                12 % było przynajmniej 1 raz bitych

                co 5 Polak mówi, że bił własne dzieci

W porównaniu z poprzednimi badaniami problem przemocy nieco  zmniejszył się w naszej polskiej rzeczywistości, jednak jej przejawów nadal nie można bagatelizować!

 

Aktualne badania naukowe dane MENiS , mówią o następujących zagrożeniach i zachowaniach problemowych dzieci i młodzieży:

-              istnieje powszechność stosowania substancji psychoaktywnych w kolejności:

                Nikotyna              ( 31 %)

                Alkohol                 ( 15% )

                Leki i narkotyki

-              nastąpił wzrost chorób psychicznych u dzieci i młodzieży ( depresje, lęki, schizofrenie, inne zaburzenia emocjonalne, zaburznia odżywiania)

-              utrzymują się nadal samouszkodzenia i próby samobójcze

-              coraz częściej występują uzależnienia dzieci i młodzieży ( również dorosłych) od Internetu i gier hazardowych

-              dysfunkcjonalność rozwoju seksualnego ( prostytucja u dziewcząt i chłopców)

-              agresje oraz inne zachowania antyspołeczne

 

                Aktualne badania przeprowadzone wśród 15 - latków przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (przeprowadzone w ramach programu WHO – 5 edycja) potwierdziły, że w badanych placówkach:

- 22%  uczniów palą okazjonalnie

- 17%  uczniów pali codziennie

- 7,3% uczniów upiło się

- 18,3% uczniów używało marihuany

- 19 %  uczniów nie czuje się bezpiecznie w szkole

Wykorzystując analizy wielowymiarowe zaobserwowano ochronną rolę pozytywnego środowiska psychofizycznego szkoły, w przypadku współistnienia kilku negatywnych czynników w środowisku np.: ubóstwa, występowania zachowań ryzykownych, nieprawidłowości w zakresie zdrowia psychicznego itp.

.

W najmniejszym stopniu  zaś poprawia się jakość relacji społecznych uczeń - uczeń, uczeń – nauczyciel (stąd proponujemy kontynuację  programu Treningu Zastępowania Agresji oraz kontynuowanie bezpośrednich zajęć profilaktycznych wychowawców i nauczycieli ze swoimi wychowankami.) Dane z konferencji Sandomierz –wrzesień 2009 poświęconej promowaniu zdrowia psychicznego potwierdzają wysoki stopień skuteczności programów profilaktycznych realizowanych przez nauczycieli i wychowawców. Natomiast wszelkie kampanie profilaktyczne, czy realizacja programów przez osoby przychodzące z zewnątrz do placówek wykazały niską skuteczność.

 

 

Na podstawie analizy pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie za rok szkolny 2008/9, stwierdzono, iż do placówek oświatowych uczęszcza aktualnie 519 uczniów wymagających różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie trudności szkolnych tj. dostosowanie wymagań edukacyjnych  z uwagi na obniżony poziom rozwoju intelektualnego , dysleksję rozwojową, zaburzenia mowy i wymowy, wymagających zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć dydaktycznych -wyrównawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Z danych nadzoru pedagogicznego wynika, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona uczniom w szkołach i placówkach jest niewystarczająca z uwagi na  m.in. brak środków umożliwiających uruchomienie zajęć dla dzieci i młodzieży ( Dz.U. Nr 13 z 2001r. o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Z całą pewnością można stwierdzić , iż brak dostatecznej pomocy dzieciom i młodzieży w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych ( takich dzieci jest około 20-30 %), powoduje już bardzo wcześnie zaburzenia zachowania w tym zaburzenia emocjonalne, lęki przed szkołą a także zachowania antyspołeczne oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych..

Profilaktyką tych zachowań jest wczesna diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych.

 

 

 

2         Zasoby

 

 

2.1.              Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

       w skład której wchodzą:

Pedagog

Psycholog

Pracownik Socjalny

Pracownicy Urzędu Miejskiego

 

W 2008 r. Komisja  zapoznała się z 86 przypadkami osób zgłaszanych przez rodzinę, sąsiadów policję, prokuraturę. 12 osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte ( Charcice, Złotów, Gniezno i Piecewo). Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym opiniowanie programów profilaktycznych, organizowanie szkoleń i konferencji, analiza stopnia realizacji programów profilaktycznych, przygotowanie materiałów dla Komisji Rewizyjnej. Komisja spotkała się 23 razy.

Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:

- Prokuraturą ( Wągrowiec, Oborniki)

- Sądami (Wągrowiec, Oborniki)

- Kuratorami sądowymi Społecznymi i biegłymi

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Policją

- Placówkami Służby Zdrowia

- Placówkami Oświatowymi

- Parafiami

- Organizacjami Pozarządowymi

 

 

2.2.        Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy mieszczący się w budynku na ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie.

 

 

W miejscu tym  :

-              pełni dyżur prawnik – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca po 2 godz.

-              pełni dyżur psycholog – w każdy poniedziałek 5 godz. tygodniowo który diagnozuje , udziela porad, a także  prowadzi terapię grupową

-              spotykają się następujące grupy wsparcia:

          dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy i innymi problemami w rodzinie – (prowadzi psycholog)

-              grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci młodsze)

-              grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci starsze)

-              grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej.

-              spotykają się grupy samopomocowe AA

( Przemysław i Odnowa ,  ALANON)

-              2 x w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu  AA – wtorek  9.00- 11.00

                                                                                                                                                                                                                               Piątek   15.00 – 17.00

 

W 2008 r. z pomocy psychologicznej skorzystały 184 osób

w tym : 

-  64 osoby uzależnione

-  8 osób współuzależnionych

-  15 osób  z przemocy ( głównie domowej)

- 53 osoby z problemami (chorób psychicznych, kryzysami rodzinnymi, próbami samobójczymi, zdiagnozowanych dla różnych celów  w tym rentowych)

Udzielono 31 porad prawnych dotyczących min. następujących problemów:

 rozkładu życia   małżeńskiego, świadectw pracy, alimentacji, spłaty zobowiązań innych banków i wierzycieli itp.

-  Odbyło  się 40 dyżurów AA przyjęto 44 osoby.

Ponadto konsultowano prace licencjackie (4) , prace podyplomowe (2) w zakresie choroby alkoholowej,

Ponadto prowadzono następujące formy terapii grupowej:

-      Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami – 30 godzin mgr Bronisława Domagalska (17 osób)

-      Jak skutecznie zadbać o siebie- Minimalny program antystresowy – 15 godzin mgr Maria Stachowiak – dla osób współuzależnionych (14 osób)

 

W  2008 roku działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

            Poniedziałek -  Rodzinna Grupa Wsparcia (dyżur psychologa i prawnika)

            Wtorek – Dyżur AA (rano), grupa terapeutyczna dla dzieci małych, grupa ALANON

            Środa – Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, ,Grupa AA Odnowa

            Czwartek – Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych. Grupa AA Odnowa

            Piątek – Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, dyżur AA ( popołudniu)

Razem więc w Punkcie Konsultacyjnym działa 7 grup samopomocowych

 

2.3.        Zasoby instytucjonalne:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Policja i Straż Miejska

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biblioteka

Rogozińskie Centrum Kultury

Służba zdrowia

Parafie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizacje pozarządowe

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  ProVita

Ośrodek Markot -  Monar Rożnowice

 

 

Ponadto GKRPA przeprowadziła i dofinansowała  następujące szkolenia i spotkania:

 

- XII Środowiskowe Spotkanie na Rzecz Profilaktyki – „Bezpieczeństwo w szkole” : osoby prowadzące: prof. Irena Obuchowska, Mirosława Abreu Diaz dyrektor Wydziału Edukacji i opieki w kuratorium Oświaty w Poznaniu, ST. Orłowski, psycholog trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Maria Stachowiak (wzięło udział 120 osób)

- Warsztat (kontynuacja) TRENING Zastępowania Agresji dla 24 nauczycieli prowadzący St. Orłowski 20 godz.

- warsztat dla kuratorów sądowych „Kompetencje merytoryczne i osobowościowe kuratora sądowego) M. Stachowiak (18 osób, 10 godz.)

- Przeprowadzono 2 spotkania z realizatorami GPPiRPA na 2008 r

- Dofinansowano wyjazdy grup  AA na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu i Lednicy (czerwiec, lipiec, sierpień 3x54 osoby)

- dofinansowano szkolenia 4 osób – nieprofesjonalistów pełniących dyżury AA

- dofinansowano zakup podręczników dla osób prowadzących TZA

-dofinansowano spotkania integracyjne grup wsparcia:

·         3 dniowy pobyt w Gębicach dla młodzieży chorej i niepełnosprawnej M. Stachowiak

·         5 lecie istnienia Grupy wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych

·         Sierpień Miesiącem Trzeźwości – ruch trzeźwościowy Rogoźna 180 osób

·         Dni Skupienia w Gostyniu wrzesień 2008 ( 200 osób, udział AA z powiatu obornickiego, prowadzący M. Stachowiak)

·         Mityngi otwarte AA

 

 

3.      Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

3.1          Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom , przeciwdziałanie             przemocy w rodzinie na rok 2010

-                  Działalność Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających przemocy

-                  Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

-                  „ Pomarańczowa Linia” – telefon zaufania dla rodziców dzieci , które                                               piją

-                  „ Niebieska Linia „- dla osób , które doznają przemocy

-                  Rodzinna grupa wsparcia dla osób współuzależnionych oraz osób , które doświadczyły przemocy domowej

-                  Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy w ramach interwencji domowej

                       ( procedura Niebieska Karta)

-                   Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego pomagającego osobom   krzywdzonym

-            Reedukacja dla sprawców przemocy

-                  Działalność 9 świetlic: opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (dożywianie, zajęcia opiekuńcze i programy terapeutyczne, pogotowia lekcyjne)

-         Działalność 2 grup terapeutycznych dla dzieci, które doznały przemocy oraz dla dzieci z problemami rodzinnymi

 

 

3.2          Działania profilaktyczne i edukacja publiczna

 

-                  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach

                      - terapia psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

                      - Trening Zastępowania Agresji                 - Goldsteina – kolejna edycja we wszystkich szkołach)

-                                  Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych

-                  Półkolonie terapeutyczne i obozy

-                  Szkolenia grup zawodowych z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym , ich rodzinom i ofiarom przemocy

-                  Prowadzenie zdrowego stylu życia , trzeźwości, wspieranie działań służących rekreacji, zabawie bez używek

-                  Zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno (min. kontrola miejsc w których przebywają nieletni, poprawienie skuteczności działań o charakterze prewencyjnym)

-                  Realizacja programów profilaktycznych obejmujących pozalekcyjne zajęcia sportowe

-                  Wspieranie wolontariatu w zakresie działań na rzecz dziecka i rodziny

-                  Współpraca z mediami

-                  Zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania rodziny

-           Zorganizowanie XV Środowiskowej Konferencji o tematyce prorodzinnej

 

3.3          Kontrola przestrzegania zasad obrotu i zakazu reklamy napojów alkoholowych

 

3.4          Wspieranie organizacji i stowarzyszeń prowadzących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

-              Wspieranie działań Abstynenckich Grup Samopomocowych

-              Współorganizowanie imprez promujących trzeźwość dla środowiska abstynenckiego oraz dla środowiska lokalnego (w tym ogólnopolskie spotkania AA w Częstochowie i Licheniu, Rekolekcje i Dni Skupienia w Gostyniu i Rokitnie, Górce Klasztornej  „Sierpień - Miesiącem Trzeźwości” – pierwszy tydzień sierpnia 2010, w Rogoźnie,  Spotkania Wigilijne i rocznice AA

-           Organizowanie letniego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

-         Współpraca z Ośrodkiem Markot – Monar w ramach Kampanii Przeciw                             

                              Ubóstwu

        -          Kontynuowanie remontu budynku przy ulicy Fabrycznej 5

 

3.5 Poprawa bezpieczeństwa terenów szczególnie zagrożonych  poprzez zwiększenie patroli

 

 

4.      Zasady wynagradzania członków Komisji

 

                Członkowie Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie podpisanych        umów zleceń w następujących wysokościach brutto zł miesięcznie.

          Wynagrodzenia członków komisji pozostają bez zmian.

 

                     Przewodnicząca -                                                                                                                                             450

                za prowadzenie GKRPA i koordynowanie działań, przygotowywanie

          sprawozdań

 

                Zastępca przewodniczącej                                                                                                             400

                za pracę w GKRPA, koordynowanie i nadzorowanie programów

                profilaktycznych w szkołach i organizacjach pozarządowych,

         przygotowanie umów dla realizatorów

 

                Sekretarz                                                                                                                                                           400

                prowadzenie dokumentacji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu

                przygotowywanie przedmiotowych  pism, przygotowywanie

                postanowień dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

                członek                                                                                                                                              400

                monitorowanie  wydatków budżetowych, sporządzanie sprawozdań,

                finansowych, odpowiedzialność księgowa

 

                członek                                                                                                                                              400

praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przygotowywanie wywiadów i dokumentacji osób uzależnionych oraz

 innych kierowanych do komisji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

 

 

5.  Zarządzanie monitoring, ewaluacja programu

 

§  Za realizację programu odpowiada

- GKRPA składająca się z 5 osób tj. psychologa pedagoga pracujących w PPP w Rogoźnie oraz dwóch pedagogów pracujących GOPS w Rogoźnie i pracownika Urzędu Miasta odpowiadającego za sprawy finansowe.

Komisja współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy w tym z policją , służbą zdrowia oraz placówkami oświatowymi.

§  Monitoring – realizację programu monitoruje na bieżąco przewodnicząca Komisji oraz wice przewodnicząca sprawdzając min. Dzienniki zajęć, hospitując zajęcia, analizując sprawozdania realizatorów programu.

§  Ewaluacja

Ewaluacji dokonuje się w systemie półrocznym, rocznym lub po zakończeniu programu i przedstawia się Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej

III           Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010  oraz harmonogram ich realizacji

 

1.    Podstawy prawne programu:

 

-      Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

        ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 147 poz. 1231  z  póź.zm.)

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

        Z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz.U.Nr 180 poz. 1493 z 2005r.)

 

-      Ustawa o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Publicznych Przedszkolach , Szkołach i Palcówkach ( Dz.U. Nr 13 z 2001r.)

 

-      Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich ( Dz. U. Nr 11 poz. 109 z 2002r.)

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r)

 

-      Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami ( Dz. U. Nr 26 z 2003r.)

 

-      Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24.04.2003r.

 ( Dz.U.Nr 96 poz. 874 )

- Program MEN „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”

 

 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  prowadzenie działań związanych  z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własny gminy.

Środki finansowe na realizację zadań określi Rada Miejska w ramach Uchwały w sprawie budżetu gminy Rogoźno.

Realizacja programu odbywa się we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, parafiami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconych im zadań.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych jest Programem Profilaktyki Środowiskowej to znaczy, że realizatorami programu jest wiele instytucji działających na terenie Rogoźna, a oferty trafiają do osób potrzebujących..


 

 

2. Zadania programu

 

2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych ` środków odurzających

 

               Formy pracy

               Metody pracy

               Odpowiedzialny

         realizator

               Miejsce realizacji

               Termin

2.1.1  .Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych, dzieci i młodzieży )                                   z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie

Diagnozowanie

Orzekanie

Porady prawne

Pomoc indywidualna

Grupy samopomocowe

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania

Psycholodzy

Pedagodzy

Prawnik

Członkowie Komisji, służba zdrowia

 

 

 

 

Fabryczna 5

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów

 

       Rozmowy

       Wywiady

        Wczesne interwencje

Porady

Warsztaty

terapia zajęciowa

zgodnie z programem

 

 

 

    

          -//-

 

        

 

Komisja

 

 

Realizatorzy

Indywidualni

(programy autorskie)

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

           Fabryczna 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

2.1.3 Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych

2.1.4 Zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla osób współuzależnionych

 

 

2.1.5. Zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

2.1.6. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się     profilaktyką problemów uzależnień i przemocy

 

Konsultacje

 

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne , Pomoc Społeczna

cały rok – w zależności od potrzeb

2.1.7. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym , w tym wsparcie w wychodzeniu z bezdomności

 porady

 Informacje

 spotkania edukacyjne

 

MARKOT

Rożnowice

Gościejewo

GOPS

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

 Gmina Rogoźno

Caly rok

 

 

2.2. Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy, alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,

                               a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

2.2.1.         Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w tym podejmowanie działań w ramach systemu  „Niebieska Linia”

 

Porady

Wsparcie

Konsultacja

Terapia wstępna

Telefony zaufania

Psycholog

Pedagog

Prawnik

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

 

Fabryczna 5

 

cały rok

2.2.2.         Prowadzenie wczesnej interwencji przez policję i GKRPA w sytuacjach kryzysowych

Wywiad

Interwencje

Rozmowy

Mediacje

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

Cały rok

2.2.3. Inicjowanie pomocy materialnej osobom           uzależnionym i członkom ich rodzin

 

 

Wywiad

Składanie wniosków

 

Pomoc społeczna

Członkowie Komisji

Prawnik

Komisja ,GOPS

Cały rok

2.2.4           Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych w szczególności dla osób dotkniętych przemocą i kryzysami w rodzinie

Metody aktywne

Psycholodzy

Terapeuci

Fabryczna 5

Cały rok

2.2.5.         Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych

 

Zajęcia wychowawcze

Warsztaty

Realizacja programów profilaktycznych

 

Dyrektorzy Szkół

w Słomowie –Realizator z programu autorskiego

SP nr 2 Rogoźno

SP nr 3 Rogoźno

SP Budziszewko, Gościejewo SPPruśce

Zespół Szkół w Parkowie

Świetlica Słomowo

Świetlica w Studzieńcu

Świetlica w Owczegłowach

Cały rok

2.2.6.         Różne formy wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych

 

Zajęcia wychowawcze

Programy terapeutyczne

Programy wycieczkowe

Dyrektorzy Szkół

Parafia św. Wita

GOPS

Organizacje pozarządowe

Gmina

Zima/Lato 2010

2.2.7.         Działalność telefonu Zaufania dla osób szczególnie dla dzieci wobec których stosowana jest przemoc

Porada

Wsparcie

Informacja

Punkt informacyjno konsultacyjny

Ul. Fabryczna 5

Cały rok

2.2.8.         Prowadzenie grupy korekcyjno terapeutycznej dla dzieci które doznały przemocy

Warsztaty

Organizacje pozarządowe -

program autorski

Fabryczna5

Cały rok

2.2.9.         Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy w ramach interwencji domowej

Porady

 

GKRPA, Policja, PPP, GOPS

Gmina

Cały rok

                    2.2.10. Funkcjonowanie miejsca do   bezpiecznych                                                                                                                    przesłuchań  dla ofiar przestępstw zwłaszcza dla ofiar przemocy domowej

 

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

Cały rok

 

                    

 

                   Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

2.3.1.  Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

WEDŁUG PUNKTU IV PROGRAMU

 

2.3.2. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki w środowisku lokalnym za pomocą mediów

    Artykuły w prasie

     Informacje

      Ulotki

Szkoły

Członkowie Komisji

Prasa

Służba zdrowia

Urząd  Miejski

Komisja

 

Cały rok

2.3.3.Zorganizowanie XV Środowiskowego Spotkania na Rzecz Profilaktyki

 

Wykłady

Warsztaty

Grupy problemowe

 

Komisje Rogoźno, Budzyń, Ryczywół

PPP Rogoźno, Starostwo Powiatowe Oborniki

RCK Rogoźno

X 2010

2.3.4.         Rozpowszechnianie literatury fachowej nt. uzależnień

 

Świat Problemów

Remedium

Karan

Niebieska Linia

Komisja, Szkoły.

GOPS

gmina

Cały rok

2.3.5.         Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ” Sierpień miesiącem trzeźwości ”

 

Festyn

Msza św.

Spotkania integracyjne

GKRPA

Grupy AA

RCK

 sierpień 2010

Wrzesień 2010

 

 

 

 

I

2.3.6.          Współpraca z instytucjami powiatowymi ( Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR  w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. uzależnień , przemocy domowej etc.

Szkolenia

m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej

GKRPA

Fabryczna 5

Cały rok

2 szkolenia w roku

2.3.7.         Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie

Wycieczki

Akcja letnia

Realizatorzy szkoły Organizacje Pozarządowe, Parafie

gmina

Zima/Lato 2010

2.3.8.         Zajęcia  dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania

Wycieczki

Festyny

 

Świetlice Biblioteka

Grupy wsparcia, Szkoły,

Parafia św. Witta

gmina

Cały rok

2.3.10. Działania profilaktyczno - edukacyjne                     skierowane do dziewcząt szkół ponadgminazjalych i kobiet w ciąży, pedagogów szkolnych, katechetów, wychowawców dot. Promowania rodziny

Lekcje edukacyjne

Programy profilaktyczne

GKRPA, PPP, szkoły

Szkoły

Cały rok

 

 

2.4.     Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a także zakazu reklamy

 

2.4.1.          Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad obrotu oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Straż Miejska Policja

Urząd Miejski

Cały rok

2.4.2.         Kontrola placówek ubiegających się o zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Placówki handlujące alkoholem

Cały rok

2.4.3.         Rozpatrywanie skarg na działalność placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Spotkania

Wywiad

GKRPA

 

Cały rok

2.4.4.         Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia

Spotkania

GKRPA

gmina

Cały rok

2.4.5.         Działania kontrolno - interwencyjne wobec sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim

Kontrola

Interwencja

GKRPA, Policja, Straż Miejska

gmina

Cały rok

 

2.5.     Wspieranie działań  instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

 

                        2.5.1.  Pomoc w organizacji imprez wspierających abstynencję dla osób uzależnionych i ich rodzin min : spotkania rocznicowe,  imprezy okolicznościowe tj. , opłatek , spotkania integracyjne dofinansowywanie innych spotkań integracyjnych

Spotkania

Pielgrzymki (Częstochowa , Licheń,Lednica)

wycieczki

 

GKRPA,

Gmina

Cały rok

2.5.2.  Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień  kontaktu oraz pracy z osobami uzależnionymi . ich rodzinami w tym ofiarami i sprawcami przemocy

     Konferencja – „XV    Środowiskowe spotkanie na rzecz profilaktyki dot. Problematyki rodzinnej”, Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, Trening Zastępowania Agresji,

Seminaria- „Diagnoza przemocy wobec dzieci.” „Praca z trudnym klientem”

   I inne

 GKRPA

Powiat

Cały rok

                        2.5.3.  Współpraca z istniejącymi środowiskami abstynenckimi oraz istniejącymi grupami wsparcia ( 8 grup)

    Spotkania integracyjne

     Mitingi otwarte

 

 

GKRPA

Gmina

Cały rok

 

 

 

 

 

 

IV.  Programy Profilaktyczne i świetlice opiekuńczo wychowawcze

 

1.       Programy profilaktyczne w placówkach szkolnych

 

 

 

                

               Placówka

                

               Program profilaktyczny

tytuł

 

                

               Koszt

 

 

 

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie

               Trening zastępowania agresji

                

1000

 

 

 

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie

               Trening zastępowania agresji

                

               1000

 

 

 

               Przedszkole w Parkowie

               Trening zastępowania agresji

                  

                

               1000

 

 

 

 Szkoła Podstawowa w Pruścach

 

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 300

 

 

 

Zespół Szkół w Gościejewie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 300

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 300

 

Płace 3000

Dożywianie 500

Materiały 200

 

Szkoła Podstawowa nr 2

W Rogoźnie

 Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

 

 

Płace 9000

Dożywianie 1200

Materiały 300

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

Płace 9000

Dożywianie 1200

Materiały 300

 

 

 

 

Gimnazjum Nr 1

w Rogoźnie

      Trening zastępowania agresji

 

Place 1000

 

 

 

Gimnazjum nr 2

w Rogoźnie

 

Place 1000

 

 

 

    Trening zastępowania Agresji

 

 

 

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

 Trening zastępowania Agresji

 

Place 1000

 

 

 

Zespół Szkół Agrobiznesu

w Rogoźnie

   

       Trening zastępowania agresji

 

                 Place 1000

 

 

 

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

     1.  Od niemowlaka do przedszkolaka – program profilaktyczny z zakresu wczesnej diagnozy i wczesnej interwencji (praca z psychologiem i logopedą)

 

3000,-

 

 

 

 

Swietlica w Słomowie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 400

 

 

 

Świetlica Studzieniec

 

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 400

 

 

 

Świetlica Owczegłowy

 

 

Płace 3000

Dożywianie 700

Materiały 900

 

 

 

ZS Parkowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

 

         Płace 3000

          Dożywianie 700

           Materiały 300

 

 

 

 

Razem                                                                                          Płace         39.000,00

                                                                                                     Dożywianie 7 .300,00

                       Materiały        3 .500,00

 

 

 

 

               Akcja  zimowa i letnia

 

Placówka

 

Liczba dzieci

Koszt

 

Szkoła Podstawowa nr 2- półkolonia

 

50

3925,-

+ dożywianie 1.200,-

Szkoła Podstawowa nr 3

W Rogoźnie półkolonia

50

3925,-

+ dożywianie 1.200,-

 

Zespół Szkół w Parkowie

40

1700,-

+ dożywianie 700,-

Szkoła Podstawowa Pruśce

25

                                1000 zł

                      + dożywianie 700,-

GOPS – program wycieczkowy dla dz. Z rodzin z problemem alkoholowym

40

                             4000 zł

Zespół Szkół w Gościejewie- wakacyjny program wycieczkowy

                                  30

                             1 500

                    

SP Budziszewko

                                20

                                1050

Parafia św. Witta – zimowe warsztaty twórczości dla dz. rodzin wielodzietnych

                                30

                              Płace 1600

                        + dożywianie 500

                        + materiały 200

                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                          Razem 23,200,00

                                                                                          

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf