Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/370/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr XXXIX/370/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333), art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Rogoźnie:

1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2. określa inkasentów ww. podatków;

3.wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.

Zarządza się na terenie Gminy Rogoźno pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 4.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XX/163/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

    

 

 

 Załącznik do

Uchwały Nr XXXIX/370/2020

    Rady Miejskiej w Rogoźnie

      z dnia 30 października 2020 r.

 

Na inkasentów wyznacza się sołtysów dla obszaru sołectwa:

1.

Sołectwo Boguniewo

Broniszewski Tomasz

2.

Sołectwo Budziszewko

Witt Szymon

3.

Sołectwo Cieśle

Witt-Kapuścińska Kinga

4.

Sołectwo Garbatka     

Nikodem Krzysztof

5.

Sołectwo Gościejewo

Skibiński Ludwik

6.

Sołectwo Jaracz

Szymczak Krystian

7.

Sołectwo Józefinowo

Nowak Grzegorz

8.

Sołectwo Karolewo

Kita Robert

9.

Sołectwo Kaziopole

Boks Błażej

10.

Sołectwo Laskowo

Gracz Daniel

11.

Sołectwo Nienawiszcz

Pyssa Krystyna

12.

Sołectwo Owczegłowy

Gromanowska Krystyna

13.

Sołectwo Owieczki

Stefański Władysław

14.

Sołectwo Parkowo

Bartol - Baszczyńska Justyna

15.

Sołectwo Pruśce

Karaś Henryk

16.

Sołectwo Ruda

Hedeszyńska Anna

17.

Sołectwo Słomowo

Krakowiak Kazimierz

18.

Sołectwo Studzieniec

Wysocka Ewa

19.

Sołectwo Tarnowo

Promiński Marek

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXXIX/370/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

 

Z uwagi na utworzenie nowego sołectwazasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

drukuj pobierz pdf