Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXIV/753/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR LXXIV/753/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15.12.2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40, 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U.2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/181/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.,.

 

 

Załacznik

 

UZASADNIENIE do uchwały Nr LXXIV/753/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022

 

Proponowana zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno do aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm). Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z zastrzeżeniem, aby w § 4 ust. 4 określić częstotliwość okresowego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów. W terminie od 15.11.2022 r. do 14.12.2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany Regulaminu. W terminie do 30.11.2022 r. nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

drukuj pobierz pdf