Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXVIII/646/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/3, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), w trybie przetargowym

 UCHWAŁA NR LXVIII/646/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– Wełna 7/3, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), w trybie przetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku Wełna 7 , gm. Rogoźno (obręb PARKOWO) o pow. użytkowej 53,34m2 składającego się z 2 (dwóch) pokoju, ubikacji, spiżarni, korytarza, skrytki i kuchni położony na poddaszu z przynależnym pomieszczeniem o pow. użytkowej 24,40m2,tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 2g, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW PO1O/00038959/5 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 7774/33315 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 717 o pow.0,1771ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00036294/1.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXVIII/646/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– Wełna 7/3, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), w trybie przetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno, sprzedaż nastąpi w trybie przetargowym.

Działka gruntu nr 717 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Działka 717 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.33.2015.BR z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne wraz z przebudową na terenie działki o nr ewid. 717 położonej w miejscowości Wełna, obręb Parkowo, gmina Rogoźno.

Działka nr 717 położona jest w granicach chronionego krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka.

Wartość ww. nieruchomości lokalowej przewyższa kwotę 10.000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf