Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 października 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie i w dniu 10 listopada 2011 r. w siedzibie GKRPA przy ul. Fabrycznej 5

PROTOKÓŁ 10/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 października 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie i w dniu 10 listopada 2011 r. w siedzibie GKRPA przy ul. Fabrycznej 5

 

Temat posiedzenia:

 1. Analiza wykorzystania środków przeznaczonych na Program GKRPA za trzy kwartały 2011 r.
 2. Informacja Burmistrza o wydatkach na promocje Gminy w 2011 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Członek GKRPA M. Filipiak, Podinspektor UM B. Cisowski, Zastępca Przewodniczącej GKRPA M. Kasprzak.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Analiza wykorzystania środków przeznaczonych na Program GKRPA za trzy kwartały 2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydatkach na promocje Gminy w 2011 r.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby zmienić kolejność w porządku obrad, tj. punkt 3 otrzymuje brzmienie: Informacja Burmistrza o wydatkach na promocje Gminy w 2011 r., a punkt 4 otrzymuje brzmienie: Analiza wykorzystania środków przeznaczonych na Program GKRPA za trzy kwartały 2011 r.

Innych uwag nie było.

 

Protokół 9/2011 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3, tj. informacja Burmistrza o wydatkach na promocje Gminy w 2011 r.

W imieniu Burmistrza informację o wydatkach na promocję Gminy w 2011 r. przedstawił B. Cisowski.

B. Cisowski poinformował, że wydatki na promocję Gminy Rogoźno zawierają się w trzech paragrafach rozdział promocja, które stanowią część składową działu administracja publiczna wg klasyfikacji budżetowej. Wspomniane trzy paragrafy, to:

- paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie na dzień 30.09.2011 r. 1.650 zł, przy planie 1.700 zł,

- paragraf 4210 – zakup materiałów – wykonanie na dzień 30.09.2011 r. 16.744,42 zł, przy planie 23.000 zł,

- paragraf 4300 – usługi pozostałe – wykonanie na dzień 30.09.2011 r. 29.528,74 zł, przy planie 40.800 zł.

Ogółem wydatki w analizowanym okresie wyniosły 47.923,16 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

a) paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:

- wykonanie przez artystę-rzeźbiarza M. Koguta ludowych rzeźb wielkopolskich z herbem Rogoźna – upominków dla delegacji francuskiej- kwota 1.650,00 zł;

Radny A. Jóźwiak zapytał o liczbę wykonanych rzeźb?

B. Cisowski odpowiedział, że zostało wykonanych 50 szt., które zostały przekazane członkom delegacji francuskiej oraz Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego podczas Święta Ogórka.

b) paragraf 4210 – zakup materiałów:

- zakup fajerwerków na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwota 1.000,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – 3.513,59 zł,

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o uszczegółowienie tej pozycji?

B. Cisowski odpowiedział, że wśród materiałów promocyjnych znalazły się m. in. długopisy oraz tablice promocyjne z herbem Rogoźna dla delegacji, które przybyły na Dożynki 2011.

Radny A. Jóźwiak zapytał o dokładną liczbę wykonanych tablic?

B. Cisowski odpowiedział, że zostało wykonane ok. 10 tablic, jednak były one dość drogie.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że tablice były przekazywane dla każdej delegacji, a nie dla poszczególnych członków.

- zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami – kwota 3.956,00 zł,

- zakup artykułów na zakończenie V kadencji sołtysów – kwota 1.008,66 zł,

- zakup artykułów na Dzień Dziecka – kwota 1.056,15 zł,

- zakup artykułów – delegacja z La Trimouille – kwota 854,89,

- zakup artykułów – delegacje na dożynkach 920,97 zł,

- zakup artykułów – festyn ROD im. K. Marcinkowskiego – 741,45 zł,

- wyjazd delegacji do Marijampola 373,10 zł,

- zakup artykułów – spotkanie noworoczne PZERiI Koło Rofama – kwota 501,72 zł,

- zakup artykułów – bal niepełnosprawnych w Parkowie – kwota 495,72 zł,

- zakup artykułów – Dzień Matki i Inwalidy PZERiI Koło Rofama – kwota 301,31 zł,

- książki dla najlepszych absolwentów – kwota 684,20 zł,

- zakup artykułów – spotkanie informacyjne ZKBWPiOR RP – kwota 207,62 zł,

- kartki wielkanocne – kwota 524,02 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych – kwota 305,02 zł,

- zakup głośnika dla zespołu wokalnego z Gościejewa – kwota 300,00 zł;

c) paragraf 4300 – usługi pozostałe:

- Gminne Spotkanie Noworoczne – kwota 2.916,00 zł,

- wykonanie zdjęć lotniczych gminy – kwota 800,00 zł,

Radny A. Jóźwiak zapytał czy zdjęcia wykorzystywane są do celów promocyjnych?

B. Cisowski odpowiedział, że są wykorzystywane do promocji. Są umieszczane na stronie internetowej, w wydawnictwach promocyjnych i publikacjach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy prawa autorskie przeszły na Gminę Rogoźno?

B. Cisowski odpowiedział, że zdjęcia podpisywane są nazwiskiem ich autora, jednak mogą być wykorzystywane do różnych celów wg potrzeb Gminy Rogoźno.

- wykonanie teczek z herbem Rogoźna – kwota 1.328,40 zł,

- konserwacja zegara na dachu dawnego Ratusza – kwota 676,50 zł,

- uroczystość z okazji zakończenia V kadencji sołtysów – kwota 440,00 zł,

- pobyt delegacji miast partnerskich na Dożynkach 2011 – kwota 11.193,70 zł,

- pobyt delegacji z La Trimouille w Rogoźnie – kwota 5.517,20 zł,

- wyjazd delegacji gminy Rogoźno do Czorsztyna – kwota 2.766,53 zł,

- realizacja filmu dot. budowy kanalizacji – kwota 971,70 zł,

Radny A. Jóźwiak poprosił o podanie okoliczności w jakich powstał film?

B. Cisowski odpowiedział, że film został nakręcony gdy Gmina podpisywała umowę na wykonanie kanalizacji. Film został zamieszczony na stronie internetowej telewizji Wągrowiec.

Radny A. Jóźwiak zapytał z czego wynikała tak wysoka kwota realizacji filmu?

B. Cisowski odpowiedział, że film został zrealizowany przez dziennikarzy telewizji Poznań, którzy prowadzą firmę. W filmie zostały przedstawione warunki środowiskowe oraz gdzie będzie przebiegać budowa kanalizacji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy film stanowi własność Gminy Rogoźno?

B. Cisowski odpowiedział, że film jest własnością Gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie czynników, które decydują, że poczęstunek kwalifikowany jest do usług pozostałych.

B. Cisowski odpowiedział, że poczęstunek klasyfikowany jest do usług pozostałych jeśli firma cateringowa go przygotowuje i dostarcza do określonego miejsca. Jeśli organizacje kupują produkty spożywcze i same przygotowują poczęstunek to wówczas poniesione wydatki klasyfikowane są do zakupu materiałów.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że wydatki na pobyty delegacji w Gminie Rogoźno stanowią ponad 50% wszystkich kosztów w §4300. Zapytał w jaki sposób wydatki te przekładają się na promocje Gminy Rogoźno i jakie wynikają z tego korzyści?

B. Cisowski odpowiedział, iż prestiżem jest, że gmina, w której mieszka 18 tys. mieszkańców posiada tak wiele gmin partnerskich. Posiadanie gmin partnerskich stanowi podstawę dla wspierania wymiany młodzieży oraz daje możliwość mieszkańcom naszej Gminy poznanie innych miejsc.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy z współpracą z gminami partnerskimi związana jest wymiana dzieci i młodzieży szkolnej? Jeśli tak to kiedy takie wymiany były i z jakimi gminami?

B. Cisowski odpowiedział, że kilkakrotnie dzieci przebywały na zielonych szkołach w Czorsztynie.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy były wymiany uczniów z zagranicznymi miastami partnerskimi?

B. Cisowski poinformował, iż w ramach współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi odbył się wyjazd 50-cio osobowej delegacji naszej Gminy do La Trimouille oraz delegacja z tego miasta była u nas. Podczas wizyty rogozińskie zespoły artystyczne brały udział w miejscowym przeglądzie artystycznym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że rok 2011 był szczególny pod względem ilości delegacji miast partnerskich, które przybyły na organizowane Gminne Dożynki. Na dożynki przybyły delegacje z wszystkich miast, z którymi Gmina Rogoźno ma podpisane umowy o współpracy.

Zastępca Burmistrza poinformował, że przybycie delegacji ze wszystkich miast partnerskich w pewnym stopniu obniżyło koszty. Dodał, że w przyszłym roku młodzież z naszej Gminy ma być zaproszona do Marijampola, ponieważ miasto to bierze udział w programie unijnym, w którym ma uczestniczyć drużyna młodych piłkarzy.

B. Cisowski poinformował, że wpłynął list od mera La Trimouille, który zaproponował rozpoczęcie współpracy szkolnej i chciałby gościć młodzież z naszej Gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wspomniał, że przed dwoma lub trzema laty delegacja Grupy „To My” była na występach w Marijampolu. Dodał, że promocję jest trudno wycenić, ale należy ją prowadzić.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w przyszłym roku do Rogoźna ma przyjechać francuska orkiestra, która sama opłaci swój pobyt i uświetni obchody, któregoś święta. Dodał, że orkiestra francuska chciałaby gościć rogozińską orkiestrę i planują opłacić jej pobyt.

B. Cisowski dodał, że współpraca z La Trimouille jest bardzo korzystna dla naszej Gminy, ponieważ podczas naszej wizyty ponieśliśmy tylko koszty podróży. Delegacja La Trimouille goszcząc w Gminie Rogoźno opłaciła zakwaterowanie w hotelu, przejazdy. Wykazany koszt pobytu tej delegacji stanowią wyłącznie wydane dwa obiady z siedmiu, ponieważ delegacja przebywała w Polsce tydzień.

Zastępca Burmistrza dodał, że po Dożynkach wpłynęło zaproszenie na wyjazd do Tulczyna, jednak ze względów finansowych odmówiono przybycia.

Następnie B. Cisowski wymienił kolejne pozycje kosztów:

- ogłoszenia prasowe – kwota 848,70 zł,

- pokaz pirotechniczny „Wianki 2011” – kwota 800,00 zł,

- Dzień Kobiet –poczęstunek – kwota 270,00 zł,

- Dzień Matki, Ojca i Inwalidy PZERiI – poczęstunek – kwota 800,00 zł,

- spotkanie Zw. Niewidomych – poczęstunek – kwota 200,01 zł.

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych:

-         Faktura VAT Nr 33/2011 za wykonanie usługi (PKWU/PKOB 60.22.12)  „Wynajem samochodu pasażerskiego z kierowcą po trasie Rogoźno – Siomowce – Rogoźno wystawioną Gminie Rogoźno przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GAMA” M. Baczyński – załącznik nr 2 do protokołu;

-         Faktura VAT Nr 009143/2011/0328/1 za zakup aparatu Nikon D5100 Body i obiektywu Nikkor AF18-105/3,5 – 5,6 ED VR wystawioną Gminie Rogoźno przez FOTOJOKER sp. z o. o. - załącznik nr 3 do protokołu;

-         Faktura VAT Nr 005783/2011/0346/1 za zakup obiektywu NIKKOR AF-S DX 18-55/3,5-5,6 GEDII, karty SDHC8GB EXTREME HD VIDEO HA90858 oraz Torby TAMRAC 3325 czarna/szara wystawioną Gminie Rogoźno przez FOTOJOKER sp. z o.o. - załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że faktury są prawidłowo opisane. Zapytał czy na zakup aparatu fotograficznego został ogłoszony przetarg czy był to zakup z wolnej ręki.

B. Cisowski odpowiedział, że nie był ogłaszany przetarg na zakup aparatu, ponieważ jego cena stanowiła kwotę poniżej 3.500 zł. zakup został dokonany na zasadzie rozeznania ceny.

Radny A. Jóźwiak zapytał co stało się z poprzednim aparatem.

B. Cisowski odpowiedział, że aparat służy dalej i został przekazany Głównemu Specjaliście ds. Budowy Oczyszczalni

Ścieków i Kanalizacji, który wykorzystuje go do dokumentowania przebiegu prac.

Radny A. Jóźwiak zapytał Burmistrza Rogoźna w jaki sposób wizyty delegacji z Gminy Rogoźno przekładają się na promocję Gminy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wyjazdy takie przekładają się na promocję gminy. Dodał, że radna R. Tomaszewska zarzuca mu wyjazdy i chce, żeby było ich jak najmniej. Wyjątkowo w tym roku zaproszenie na Dożynki przyjęły wszystkie gminy partnerskie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji w jaki sposób została nawiązana współpraca z Tulczynem.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że współpraca nawiązała się podczas spotkania zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z samorządami z obwodu winnickiego. Gmina Tulczyn została wybrana między innymi dlatego, że znajduje się tam dawna rezydencja Potockich. Gmina Tulczyn zaprosiła następnie delegacje naszej Gminy na obchody 40-lecia miasta Tulczyn.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy Gmina Tulczyn jest ostatnią gminą z którą została nawiązana współpraca?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ostatnią gminą z którą nawiązała się współpraca jest Kalisz Pomorski, jednak z tą gminą nie została podpisana umowa o współpracy. Dodał, że Kalisz Pomorski jest zaprzyjaźnioną gminą. Następnie poinformował o pierwszej wizycie w Gminie Tulczyn, o zorganizowanej zbiórce darów dla jej mieszkańców oraz o wizycie księdza z polskiej parafii w Tulczynie. 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że najdłużej trwa współpraca z Gminą Czorsztyn. Dodał, że tradycją stało się, że Gmina Rogoźno zapraszana jest na Konkurs Jadła Lokalnego do Czorsztyna, natomiast Gmina Rogoźno zaprasza ich na Dni Rogoźna lub na Dożynki.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 4, tj. analiza wykorzystania środków przeznaczonych na Program GKRPA za trzy kwartały 2011 r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w zastępstwie Przewodniczącej GKRPA w posiedzeniu uczestniczy Zastępca Przewodniczącej M. Kasprzak i poprosił o przedstawienie materiałów przygotowanych na posiedzenie komisji.

M. Kasprzak powiedziała, że na posiedzenie Komisji przygotowała programy i wnioski dotyczące dofinansowania przez GKRPA szkół i placówek oświatowych w ramach programów profilaktycznych, wykaz przyznanych środków GKRPA uchwalonych przez Radę Miejską, sprawozdania z realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Dodała, że posiada część sprawozdań z wykonania programów profilaktycznych, ponieważ placówki mogą je rozliczać do końca listopada.

M. Kasprzak powiedziała, że w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono pomocy 347 osobom. W okresie do 30.09.2011 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjny na ul. Fabrycznej działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

- poniedziałek – Rodzina Grupa Wsparcia (dyżur psychologa i prawnika),

- wtorek – Dyżur AA (rano), grupa terapeutyczna dla dzieci małych, grupa ALANON,

- środa – Grupa AA Odnowa, dyżur prawnika popołudniu,

- czwartek – Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych, Grupa AA Odnowa,

- piątek – dyżur psychologa od 9 do 11-tej, dyżur AA (popołudniu),

- sobota – Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, otwarte mityngi AA.

Razem w Punkcie Konsultacyjnym działa 7 grup samopomocowych, które działają wg ustalonego harmonogramu.

W ramach orzekania przez GKRPA o konieczności leczenia, motywowania do leczenia, ustalenia miejsca i terminu leczenia Komisja spotkała się 12 razy, by pomóc zgłaszanym i zgłaszającym się osobom.

W ramach pomocy rodzinom, w których występował problem uzależnień i przemocy domowej wskaźnikami wykonania tego zadania były:

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

- pomoc prawna,

- inicjowanie pomocy finansowej w GOPS,

- pomoc medyczna,

- pomoc osób duchownych,

-dofinansowanie udziału osób w ruchu AA w szkoleniach przeznaczonych dla ruchu samopomocowego (osoby, które prowadzą dyżur w ruchu AA nie mają ich opłacanych, natomiast mają opłacane szkolenia przeznaczone dla ruchu samopomocowego),

- kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w szkołach – z tej formy skorzystało 243 dzieci. W szkołach podstawowych w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są zajęcia z treningu zastępowania agresji ARTEM. Szkoły ponad gimnazjalne realizują wyłącznie trening zastępowania agresji. Ze środków GKRPA dofinansowywana jest również akcja letnia, w której udział wzięło 627 dzieci. Dodała, że zapotrzebowanie na tego typu akcje jest większe, jednak GKRPA ma ograniczone środki finansowe, a wszystkie zadanie, które narzuca ustawa o wychowaniu w trzeźwości muszą zostać należycie wykonane.

M. Kasprzak poinformowała, że tegorocznym celem jej działań była kontrola wszystkich prowadzonych świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Z przeprowadzonej kontroli wypłynął wniosek, aby więcej środków przeznaczać na dożywianie dzieci, ponieważ nierzadko jest tak, że głównym motywem przyjścia dzieci jest otrzymanie ciepłego posiłku. Poinformowała, że we wszystkich kontrolowanych świetlicach zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że na jednym z późniejszych posiedzeń Komisji Rewizyjnej zostanie przeprowadzona kontrola dzienników z świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

M. Kasprzak poinformowała, że szkoły składając sprawozdanie z prowadzenia świetlicy załączają do niego dzienniki.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kontrola dzienników oraz sprawozdań szkół z prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych zostanie przeprowadzona, gdy wszystkie dzienniki zostaną złożone do GKRPA. Powiedział, że z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie wynika, że w akcji letniej miało wziąć 245 dzieci, a udział wzięło 627 dzieci na kwotę 36.685,40 zł. Zapytał z czego wynika ta różnica?

M. Kasprzak wyjaśniła, że różnica wynika z tego, że poza GKRPA inne podmioty również dofinansowują akcję letnią. W tabeli zostały przedstawione zbiorcze dane z prowadzenia całej akcji letniej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o kryteria, jakimi kieruje się GKRPA dofinansowując poszczególne programy oraz czy kryteria te obejmują podmioty ubiegające się o dofinansowanie?

M. Kasprzak odpowiedziała, że GKRPA przyjęła za kryterium przeliczanie środków na jedno dziecko w szkole. Wnioski o dofinansowanie są na różne kwoty, ponieważ obejmują również inne zadania, natomiast GKRPA może wybrać te wnioski, które spełniają kryteria ustalone na określony rok.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy GKRPA określa kryteria jakie powinien spełniać podmiot, który chce realizować zadania z zakresu profilaktyki, aby program opracowany przez ten podmiot mógł uzyskać dofinansowanie.

M. Kasprzak odpowiedziała, że GKRPA ma opracowane wzory wniosków, które wypełniają podmioty ubiegające się o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętym wzorem wniosku, każdy podmiot przesyła swój wniosek, natomiast przyznawane środki są różne uzależnione od rodzaju realizowanego programu. Stawka za godzinę pracy nauczyciela w świetlicy została ustalona na 30 zł/h i jest ona zgodna z założeniami Gminnego Programu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzańskie zapytał czy GKRPA prowadzi protokólarz swoich posiedzeń?

M. Kasprzak odpowiedziała, że z każdego spotkania Komisji spisywany jest protokół – zarówno ze spotkań z osobami, które przychodzą do GKRPA, jak i ze spotkań, na których opracowywane są programy. W GKRPA protokołami zajmuje się D. Lis i znajdują się one na ul. Fabrycznej 5.

Radny A. Jóźwiak zapytał od czego uzależnione są przyznawane środki na programy realizowane w szkołach.

M. Kasprzak odpowiedziała, że wysokość przyznanych środków na realizację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych uzależniona jest od liczby dzieci w szkole.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jaki sposób przyznawane są środki na realizację zadań w szkołach średnich?

M. Kasprzak odpowiedziała, że szkoły średnie i przedszkola otrzymują dofinansowanie programu profilaktycznego zastępowania agresji w kwocie 1.200 zł. 

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że w tym przypadku wysokość przyznawanych środków nie jest proporcjonalna od liczby dzieci w szkole, np. Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym, Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

M. Kasprzak wyjaśniła, że w szkołach tych zajęcia profilaktyczne realizowane są w określonej grupie dzieci.

M. Filipiak dopowiedziała, że środki oddzielnie przyznawane są oddzielnie dla Gimnazjum nr 2 i oddzielnie dla Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego. W ten sam sposób przyznawane są środki dla LO i gimnazjum społecznego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że naliczanie środków w zależności od liczby dzieci nie jest najwłaściwszym rozwiązaniem, a powinno być uzależnione od wartości realizowanego programu. Dodał, że trudno porównywać poszczególne szkoły, ponieważ realizacja programów w szkołach wiejskich może być bardziej potrzebna niż w szkołach miejskich. Każdy program powinien mieć określone najważniejsze kryteria, które musi spełniać, aby mógł uzyskać dofinansowanie.

M. Kasprzak poinformowała, że we wszystkich szkołach gminy realizowany jest ten sam program.

Radny A. Jóźwiak poprosiło o przedstawienie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza świetlicy w Owczegłowach.

M. Kasprzak poinformowała, że świetlica w Owczegłowach jest wyjątkowa, ponieważ w świetlicy tej przebywają dzieci od lat 3 do 15. Świetlica wymaga nakładów, ale pani prowadząca świetlicę bardzo dobrze organizuje dzieciom czas, wyjeżdża z dziećmi na wycieczki, organizuje zajęcia w czasie gdy rodzice mają pracę przy żniwach.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że wskazał tą świetlicę ponieważ jest ona bardzo dobrze prowadzona, a pani, która ją prowadzi wykonuje wręcz pracę organiczną. W przypadku tej świetlicy z pewnością nie są to zmarnowane pieniądze.

M. Filipiak dodała, że pani, która prowadzi świetlicę w Owczegłowach jest społecznikiem w pełnym słowa znaczeniu.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy osoba prowadząca świetlicę musi być nauczycielem, czy wystarczy by posiadała przygotowanie pedagogiczne.

M. Kasprzak odpowiedziała, że wystarczy by osoba prowadząca posiadała przygotowanie pedagogiczne. Dodała, że jeśli świetlica prowadzona jest w szkole to wówczas zajęcia prowadzi nauczyciel.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy zajęcia muszą odbywać się wyłącznie w szkołach.

M. Kasprzak odpowiedziała, że zajęcia nie muszą odbywać się wyłącznie w szkole.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że w Szkole Podstawowej w Puścach pomocą objętych zostało 56 dzieci, a zajęcia prowadzone są przez 8 nauczycieli, czyli praktycznie w zajęciach bierze udział cała szkoła. M. Kasprzak powiedziała, że w szkole opieką objęte są prawie wszystkie dzieci, ponieważ wiele z nic dojeżdża do szkoły i czekają na autobus.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy wszyscy członkowie GKRPA mają podpisane umowy?

M. Filipiak odpowiedziała, że członkowie GKRPA mają podpisane umowy zlecenia. Przewodnicząca Komisji ma podpisaną umowę na 450 zł brutto, a pozostali członkowie mają podpisane umowy na 400 zł brutto miesięcznie. Umowy zlecenia podpisane zostały na okres jednego roku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy w umowach został określony zakres zadań?

M. Filipiak odpowiedziała, że zakres zadań w każdej umowie został zamieszczony.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę, że np. kontrolę punktów sprzedaży alkoholu w zakresie obowiązków wpisane ma wyłącznie sekretarz GKRPA. Czy GKRPA przeprowadziła kontrolę punktów sprzedaży alkoholów i czy kontrolą zajmuje się sam sekretarz czy cała GKRPA?

M. Kasprzak odpowiedziała, że GKRPA nie posiada uprawnień do kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Aby kontrola mogła zostać przeprowadzona musi być wydane zarządzenie Burmistrza powołujące jednostkę do przeprowadzenia kontroli w wyznaczonych przez niego punktach. W kontroli punktów sprzedaży alkoholu uczestniczy zawsze członek GKRPA oraz pracownik policji, bądź straży miejskiej. Protokoły z przeprowadzonych kontroli gromadzi sekretarz GKRPA.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o liczbę przeprowadzonych kontroli?

M. Kasprzak odpowiedziała, że nie pamięta ile podmiotów zostało skontrolowanych i nie posiada w chwili obecnej zestawienia z przeprowadzonych kontroli.

Zastępca Burmistrza zapytał czy Komisja zajmuje się również problemem narkomanii?

M. Kasprzak odpowiedziała, że w programie GKRPA znajdują się także programy związane ze zwalczaniem narkomanii.

Zastępca Burmistrza zapytał o wysokość środków, które przeznaczanych na walkę z narkomanią?

M. Filipiak odpowiedziała, że na program związany ze zwalczaniem narkomanii zostało przeznaczone 7.600 zł.

Zastępca Burmistrza zapytał o działania jakie w ramach tych środków zostały podjęte?

M. Kasprzak odpowiedziała, że kwestia narkotyków jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ nikt dobrowolnie nie chce zgłosić się na terapię. W ramach realizacji programu zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji udzielono pomocy tylko trzem osobom. Tak niska liczba wskazuje, że temat narkotyków jest ukryty w naszym środowisku. Pomocy prawnej udzielono także rodzinom, których członkowie mają problem z narkotykami. GKRPA współpracuje z ośrodkiem w Wierzenicy, jednak nikt z naszej Gminy nie skorzystał z tej formy pomocy. W ramach programu profilaktycznego realizowana jest szkoła dla rodziców – 20 godzinny cykl spotkań dla rodziców głównie ze wskazań GOPS. W ramach programu profilaktycznego rozprowadzane są również ulotki, które trafiły do szkół.

M. Filipiak dodała, że z tych środków prowadzone były również prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz odbyło się spotkanie z księżmi, które miało służyć przeciwdziałaniu narkomani.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w ośrodku w Wierzenicy przebywają dwie osoby z terenu Rogoźna. Dodał, że zgłosiła się kolejna pani, która prosiła o pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku, jednak w tym samym ośrodku nie mogą przebywać osoby, które się znają. Zapytał czy jest lista ośrodków do których mogłyby trafić kolejne osoby?

M. Kasprzak odpowiedziała, że aby móc pomóc jakiejś osobie, najpierw musi się ona zgłosić na dyżur na ul. Fabryczną 5. Po zgłoszeniu się danej osoby wszczynana jest procedura umieszczenia jej w odpowiednim ośrodku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że zakaz używania narkotyków jest trudny do egzekwowania.

M. Kasprzak dodała, że GKRPA prowadzi działania profilaktyczne w tej kwestii.

Zastępca Burmistrza powiedział, że rozumie, że można kierować rodziców do punktu konsultacyjnego, gdzie uzyskają odpowiednią pomoc.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy terapia może być prowadzona w ośrodku w Rożnowicach?

M. Kasprzak odpowiedziała, że w Rożnowicach może być udzielona pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, ale musi zostać wdrożona procedura NFZ, ponieważ GKRPA nie ma uprawnień do kierowania osób na terapię. Sprowadza się to do uzyskania skierowania od lekarza na leczenie.

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała losowej kontroli dokumentów i umów zlecenia członków GKRPA. Wspomniał, że na prośbę Komisji Rewizyjnej przygotowano zestawienie analityczne realizacji planowych zadań na 2011 r. z GKRPAiRPA z wykonaniem na 30 czerwca br.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał na jakiej podstawie są sporządzane umowy zlecenia?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że umowy zlecenia sporządzane są na podstawie wykazów godzin, które opracowywane są przez Przewodniczącą GKRPA, która potwierdza godziny na podstawie dzienników.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy środki, które otrzymują członkowie GKRPA stanowią wynagrodzenie miesięczne.

M. Filipiak wyjaśniła, że jest to wynagrodzenie miesięczne uzależnione od liczby godzin odbytych dyżurów w określonym miesiącu. Środki wypłacane są po przedstawieniu rachunków.

Radny A. Jóźwiak zapytał kto weryfikuje dzienniki Przewodniczącej GKRPA?

M. Filipiak odpowiedziała, że Przewodnicząca GKRPA potwierdza rachunki członkom GKRPA, a Przewodnicząca nie może sama sobie potwierdzać godzin.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pewne zadania powinny realizować same szkoły, a środki z GKRPA stanowią dofinansowanie pewnych działań, a nie ich finansowanie.

Radny A. Jóźwiak zapytał o liczbę godzin, które zostały przyznane pani prowadzącą świetlicę w Owczegłowach?

M. Filipiak odpowiedziała, że ma przyznane 30 godzin.

Skarbnik Gminy dodała, że pani ta pracuje zawodowo i zbyt wiele godzin, nie mogłaby przyjąć.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jest prowadzona ewidencja liczby osób korzystających z pomocy?

M. Filipiak odpowiedziała, że ewidencja prowadzona jest w dziennikach, które znajdują się na ul. Fabrycznej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał dlaczego wykonanie środków w punkcie konsultacyjnym w pierwszym półroczu było poniżej 50%?

M. Filipiak wyjaśniła, że zarządzeniem Burmistrza została zdjęta część środków, które przeznaczone były na remonty.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał z czego wynika niskie wykonanie środków przeznaczonych na porady prawnika. Planowana kwota na 2011 r. wynosiła 7.200 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 1.575 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że została zawarta umowa na zwiększoną liczbę godzin od maja, a wykonanie na czerwca wynika z poprzedniej niższej liczby godzin.

M. Filipiak dodała, że osoby prowadzące dyżury wystawiają rachunki na koniec miesiąca, dlatego stan na koniec czerwca oznacza, że ostatnie rachunki były wystawione za maj. Oznacza to, że faktyczne wykonanie jest za 5 miesięcy.

Następnie Komisja dokonała wyrywkowej kontroli wystawianych rachunków przez osoby, które prowadzą dyżury w punkcie konsultacyjnym. Losowo zostały wybrane umowy zlecenia zawarte z członkami GKRPA i osobami prowadzące dyżury, które odbywają się w ramach działania GKRPA. Skontrolowano umowy zlecenia zawarte z: M. Filipiak, D. Lis, M. Stachowiak, E. Kowalska, K. Szpek-Erenc.

M. Filipiak poinformowała, że p. Kaczmarek i p. Stachowiak wystawiają rachunki, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą, a pozostałe osoby, które prowadzą dyżury w punkcie konsultacyjnym przedstawiają wykaz godzin, który jest zatwierdzany i opisywany przez Przewodniczącą GKRPA.

Komisja stwierdziła zgodność wystawianych rachunków z zawartymi umowami.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w najbliższym czasie Komisja dokona kontroli dzienników, które znajdują się w siedzibie GKRPA na ul. Fabrycznej 5, aby skontrolować faktyczną liczbę przepracowanych godzin na podstawie zawartych umów w Punkcie Konsultacyjnym. O terminie kontroli członkowie zostaną poinformowani po uzgodnieniu go z Z-cą Przewodniczącej GKRPA.

 

W dniu 10 XI 2011 r. o godz. 11.00 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dzienników, które prowadzone są w GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym, na ul. Fabrycznej 5. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu KR od godziny 11.50. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie GKRPA i PN: Z-ca Przewodniczącej GKRPA  M. Kasprzak, sekretarz D. Lis, członek E. Kowalska.

Zestawienie zawartych umów zlecenia w GPPiRPA 2011 i PN obejmuje:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Fabrycznej 5 (9 umów),

- prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach (19 umów),

- finansowanie pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną (29 umów, łącznie z zajęciami z zakresu Treningu Zastępowania Agresji – ART),

- funkcjonowanie GKRPA (5 umów),

- narkomania – prowadzone są dwa programy: Szkoła dla rodziców (4 umowy) oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej (2 umowy).

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że prowadzenie programów profilaktycznych zakończyło się w miesiącu październiku i dzienniki sukcesywnie spływają do GKRPA. Z tego powodu ich kontrola zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli GKRPA, która zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z pięciu osób: dwóch pracowników GOPS, pracownik Urzędu Miejskiego, przewodnicząca GKRPA oraz pedagog, natomiast aktualny skład Komisji składa się z dwóch pracowników Urzędu i jednego z GOPS. Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał na jakiej podstawie został zmieniony skład osobowy GKRPA?

M. Kasprzak odpowiedziała, że skład GKRPA został zmieniony zarządzeniem Burmistrza.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał dlaczego w Programie GPPiRPA przyjętym przez Radę Miejską jest zapisany zakres obowiązków skoro skład jest tak mało liczny i praktycznie każdy wykonuje wszystkie zadania.

M. Kasprzak odpowiedziała, że prawdą jest iż skład GKRPA jest tak mała, że każdy z jej członków wykonuje te same zadania.

Przewodniczący Komisji Rew. R. Dworzański zapytał o liczbę odbytych posiedzeń GKRPA w okresie do końca września 2011 r.

Sekretarz GKRPA odpowiedział, że Komisja się 12 razy.

Przewodniczący Komisji Rew. R. Dworzański zapytał czy na posiedzeniach odbywa się podsumowanie pracy Komisji?

Sekretarz Komisji odpowiedział, że jeśli na początku posiedzenia nie ma wszystkich członków to są omawiane bieżące sprawy.

Przewodniczący Komisji Rew. R. Dworzański zapytał o pracę GKRPA w terenie, czyli o prowadzone kontrole punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych?

Sekretarz GKRPA wyjaśnił, że dotychczas odbyło się 5 kontroli punktów sprzedaży wyrobów alkoholowych, które zasięgiem objęły teren całej Gminy Rogoźno. W sumie zostało skontrolowanych 29 sklepów z 85 posiadających zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Przewodniczący Komisji zapytał o wnioski z przeprowadzonych kontroli?

Sekretarz GKRPA odpowiedział, że zdarzają się sytuacje, gdy przyjeżdża kontrola i osoby w popłochu chowają piwo.

Radny A. Jóźwiak zapytał o liczbę nałożonych mandatów?

M. Kasprzak wyjaśniła, że na miejscu przeprowadzane są rozmowy z takimi osobami lub osoby te są zapraszane na rozmowy do GKRPA na ul. Fabryczną 5.

Sekretarz GKRPA dodał, że mandaty wystawiają policjanci lub strażnicy miejscy, którzy również burą udział w kontrolach. Dodał, że trudno jest ukarać właściciela sklepu za otwarcie piwa w sklepie.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy właściciele sklepów przychodzą na spotkania do GKRPA?

Sekretarz GKRPA odpowiedział, że właściciele sklepów przychodzą na rozmowy do GKRPA.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jaki sposób przyjmowane są uwagi?

Sekretarz GKRPA odpowiedział, że właściciele sklepów przyjmują je na zasadzie zaprzeczenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał w jaki sposób GKRPA może ukarać sprzedawcę alkoholu?

M. Kasprzak odpowiedziała, że GKRPA nie może wystawiać mandatów, ponieważ nie posiada taryfikatora mandatów. Najwyższą karą dla sprzedawcy może być odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Radny A. Jóźwiak zapytał o wysokość wystawianych mandatów dla osób spożywających alkohol na terenie sklepu?

Sekretarz GKRPA odpowiedział, że na ogół były to mandaty w wysokości 100 zł. W sklepach nie stwierdzono, aby tabliczki informujące nie byłyby wywieszone.

W dalszej części posiedzenia dokonano kontroli w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie sprawdzono dziennik grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dziennik dyżur poradnictwa i interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz umowy dotyczące prowadzenia szkoły dla rodziców.

M. Kasprzak wyjaśniła, że w ramach szkoły dla rodziców zostały zawarte cztery umowy, ponieważ zajęcia odbywały się w czterech grupach, dla każdej z grup. Program zakładał 20 godzin warsztatów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał w jaki sposób dobierana jest kadra do przeprowadzania szkoleń?

M. Kasprzak odpowiedziała, że warsztaty prowadzą panie pedagog, które mają skończony kurs z zakresu szkoły dla rodziców. Dodała, że osoby te same zgłosiły się do prowadzenia tych warsztatów.

Komisja Rewizyjna w sposób losowy dokonała kontroli zawartych umów na prowadzenie dyżuru poradnictwa, interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania pomocy oraz na prowadzenie dyżuru prawnego, sprawdzając zgodność umów pod względem merytorycznym – kontrolowanym miesiącem był miesiąc październik. Umowa na prowadzenie dyżuru prawnika w Punkcie Konsultacyjnym opiewała na 21 godzin, a według dziennika rejestrowego Komisja Rewizyjna stwierdziła odbycie dyżurów na łączną liczbę 20 godzin. Na prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy według zawartych umów dyżur prowadzą dwie osoby po 2 godz./tydzień – czyli zostały zawarte dwie umowy po 8 godzin. Według dziennika dyżur prowadzą dwie osoby, po 2 godz./tydzień. Kontroli poddane zostały zawarte również umowy na prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Według dziennika stwierdzono, że w miesiącu październiku odbyło się 12 godzin dyżurów i zawarta umowa opiewała na 12 godzin.

Ponadto Komisja stwierdziła, iż:

 1. W zakresie określonych zasad wynagradzania członków Komisji określono, iż członkowie Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie podpisanych umów – zlecenia w określonych wysokościach. Przyjęte ogólne zasady wynagradzania z ogólnym przypisaniem mierników (w skali umowy) stwarza trudności w zakresie kontroli prawidłowego wywiązywania się członków Komisji z realizacji zadań nałożonych umową.
 2. W zakresie zawartych umów zlecenia na realizację programów wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbyt ogólnikowo określono zadania.

 

Załączniki do protokołu stanowią:

- zestawienie analityczne realizacji planowanych zadań na 2011 rok z GPPiRPA – załącznik nr 5,

- zestawienie analityczne realizacji zadań z Gminnego Programu Narkomanii na 2011 rok – załącznik nr 6,

- zestawienie wydatków dotyczących GPPiRPAiN na 30.09.2011 r. - załącznik nr 7,

- informacja opisowa do zestawienia wydatków zrealizowanych w ramach GPPiRPA na 30.09.2011 r. - załącznik nr 8. 

 

Protokół sporządziła P. Grabowska

Rogoźno, dnia 18 listopada 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ………………………..

Wiceprzewodniczący ………………….

Członek …………………………………

 

 

drukuj pobierz pdf