Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 22/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 22/2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu od godz. 16.20.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno. Ocena pod kątem stanu technicznego i wymogów NFZ:

                a) wystąpienie przedstawiciela gminy,  

                b) wystąpienia zaproszonych gości,

                c) dyskusja.

  1. Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

                a) wystąpienie Kierownika GOPS.

  1. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.
  2. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 21/2012 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno; ocena pod kątem stanu technicznego i wymogów NFZ.

a) Informacje o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Inspektor UM w Rogoźnie J. Dolatowski.

b) wystąpienia zaproszonych gości,

Informacje o usługach medycznych (finansowanych ze środków publicznych) dla mieszkańców powiatu obornickiego w 2013 r. przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach R. Szuberski.

Informacje o stanie technicznym obiektów komunalnych przeznaczonych na działalność służby zdrowia przedstawił Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłek.

Informację o działalności Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny” w 2012 r. przedstawił Dyrektor Przychodni J .E. Teska.

 

c) dyskusja.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy można rozwiązać problem odbierania telefonów w przychodni? Dodała, że bardzo trudno jest się dodzwonić i zarejestrować telefonicznie na wizytę.

J. E. Teska wyjaśnił, że problem dodzwonienia się do przychodni, nie dotyczy wyłącznie przychodni, której jest dyrektorem. Problem z odbieraniem telefonów wynika z zmian organizacji pracy, związanej z realizacją procedur wymaganych przez NFZ i dużej liczby pacjentów przyjmowanych w przychodni. Nadmienił, że przychodnia nie będzie współfinansować wymiany okien, ponieważ musi zostać przeprowadzona cyfryzacja przychodni.

Przewodniczący Z. Chudzicki przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji, które poświęcone było służbie zdrowia p. U. Bak – Naczelnik Starostwa Powiatowego w Obornikach zapewniała iż zostanie uruchomiony gabinet chirurga w Rogoźnie. Jednak okazało się iż kontraktu na poradnię chirurgiczną nie można podzielić na Rogoźno i Oborniki. Zapytał czy istnieje jakakolwiek szansa aby poradnia chirurgiczna została utworzona w Rogoźnie i kiedy mogłoby to nastąpić?

Z-ca Naczelnika R. Szuberski wyjaśnił, że poradnia chirurgiczna nie została otwarta w Rogoźnie, ponieważ nie zostały spełnione warunki przewidziane kontraktem, czyli brak rentgena w miejscu świadczenia usług. Jeżeli poradnia chirurgiczna miałaby zostać zlokalizowana na ul. Fabrycznej, wówczas musiałby zostać przeniesiony na tą ulicą rentgen. Prezes NFZ w zarządzeniu zapisał, iż rentgen musi znajdować się w siedzibie. Dodał, że względy formalne spowodowały iż w Rogoźnie nie ma poradni chirurgicznej. Gdyby poradnia chirurgiczna powstała w pomieszczeniach, które zajmował rehabilitant, to wówczas wniosek zostałby rozpatrzony pozytywnie. Zwrócił uwagę, że kontrakty były zawierane na 5 lat, i jeżeli jakiś podmiot zniknie z rynku, wówczas będzie można ponownie ubiegać się o kontrakt.

Przewodniczący Z. Chudzcki poinformował, że SP ZOZ Oborniki w piśmie jakie skierował do Rady Miejskiej w Rogoźnie poinformował iż: „Otwarcie poradni specjalistycznych wiązało się ze spełnieniem warunków koniecznych. O wymogach dotyczących kontraktowania Dyrekcja SP ZOZ informowała Burmistrza Gminy Rogoźno od czerwca 2010 roku. Zbyt późne podjęcie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń spowodowało, że członkowie komisji konkursowej kontrolując stan pomieszczeń przeznaczonych pod poradnie specjalistyczne zastali pomieszczenia te w trakcie remontu. Nie mieli zatem możliwości potwierdzenia danych zawartych w formularzu ofertowym złożonym przez SP ZOZ w Obornikach. Stanowiło to powód odrzucenia oferty. Proces kontraktowania został zamknięty i ponowne „podejście” do tematu będzie możliwe za cztery lata. Niezależnie od powyższego Dyrekcja SP ZOZ w Obornikach kilku krotnie spotykała się z Dyrekcją WOW NFZ w Poznaniu w 2011 i 2012 roku podejmując rozmowy na temat ewentualnego ogłoszenia dodatkowego konkursu na świadczenia specjalistyczne na terenie Gminy Rogoźno. Rozmowy kończyły się bez podjęcia zobowiązania na powyższe ze strony Funduszu.”

Z-ca Naczelnika R. Szuberski powiedział, że w tej sprawie wypowie się przedstawiciel szpitala, ponieważ SP ZOZ przygotowywał wniosek. Przypomniał, że przed dwoma laty w sesji uczestniczył przedstawiciel NFZ i rozmawiano o konkursie na stanowisko stomatologa oraz skierował kilka pism w tej sprawie, co doprowadziło do ogłoszenia konkursu na usługi stomatologiczne, jednak żaden z podmiotów nie przystąpił do konkursu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że okulistka przyjmująca pacjentów w budynku Cechu Rzemiosł Różnych od maja będzie miała swój gabinet w na ul. Fabrycznej. Dodał, że w roku ubiegłym był na spotkaniu z Dyrektorem NFZ w Poznaniu, który obiecał ogłoszenie konkursu, jednak tak się nie stało. Poinformował, że budynek był remontowany pod koniec roku, jednak Dyrektor SP ZOZ zapewniała iż wystarczy iż członkowie komisji konkursowej obejrzą budynek w trakcie remontu oraz zapoznają z dokumentacją remontu, która została uzgodniona z sanepidem. W tym roku planuje przeznaczyć dotację dla ZAMK, który przeprowadziłby remont pomieszczeń jakie zajmowała rehabilitacja.

Z-ca Naczelnika R. Szuberski powiedział iż zawieranie kontraktów na okres 5 lat daje stabilność lekarzom i podmiotom medycznym. Dla Rogoźna jest to złe, ponieważ uniemożliwia uzyskanie kontraktu w najbliższym czasie. Dodał, że uważa iż dobrze się stało iż został ustalony niski czynsz od pomieszczeń zajmowanych przez rentgena.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że na ubiegłorocznej sesji p. U. Bak mówiła, iż dla chirurga wymagane jest USG, a dla ortopedy aparat rentgenowski. Dodał, że takie same informacje na spotkaniach przekazywała Dyrektor SP ZOZ.

J. E. Teska powiedział, że dla mieszkańców Gminy Rogoźno najbardziej potrzebnym lekarzem specjalistą jest chirurg. W budynku obecnej przychodni zdrowia swój gabinet miał chirurg, jednak na skutek zachodzących zmian w służbie zdrowia, doszło do likwidacji poradni. Dodał, że szansa na ponowne funkcjonowanie poradni chirurgicznej jest niewielka, ponieważ NFZ zobligowany jest do zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej na poziomie powiatu, a nie gminy.

Radny H. Kuszak przypomniał, że gmina zakupiła aparat USG, które obecnie znajduje się w szpitalu w Obornikach. Zapytał czy jest potrzeba aby w przychodni „Zdrowie Rodziny” był aparat USG?

J.E. Teska odpowiedział, że w przypadku podstawowej opieki medycznej nie ma wymogu, aby aparat USG był na wyposażeniu.

Radny R. Dworzański powiedział, że samorząd Gminy Rogoźno powinien nadal podejmować działania, aby lekarz chirurg przyjmował pacjentów w Rogoźnie. Zwrócił uwagę, że tylko apteka w Obornikach jest czynna w nocy. Zwrócił uwagę, że na stronie internetowej Starostwa powinna znaleźć się informacja o nocnych dyżurach aptek w Wągrowcu.

J. E. Teska powiedział, że potrzeba uruchomienia nocnych dyżurów aptek w Rogoźnie jest niewielka, ponieważ apteki dyżurują do godz. 22.00. Zwrócił uwagę, że pomoc medyczna w godzinach nocnych udzielana jest w Obornikach.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę na zły stan techniczny chodnika prowadzącego do przychodni oraz potrzebę montażu barierek przy wejściu do budynku przychodni. Zapytał czy istnieje możliwość rozbiórki garaży, w których stacjonowały karetki pogotowia ratunkowego? Uzyskany teren z ich rozbiórki można by przeznaczyć na miejsca parkingowe.

Dyrektor ZAMK powiedział, że budynki garażów są puste, a niewątpliwie miejsca parkingowe przy przychodni są potrzebne.

Z-ca Naczelnika R. Szuberski zwrócił uwagę, że do NFZ zostały złożone dwie oferty na gabinet chirurga. Jeżeli w umowie nie znajduje się zapis mówiący o podziale kontraktu, to wówczas raczej nie można go podzielić.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Dyrektor NFZ w Poznaniu pisemnie poinformował Dyrektor SP ZOZ w Obornikach, iż nie można podzielić kontraktu na Rogoźno i Oborniki bo byłoby to ominięcie warunków przetargu.

Przewodniczący Z. Chudzicki przypomniał, że podczas ubiegłorocznej sesji poświęconej służbie zdrowia p. U. Bak złożyła obietnicę iż w Rogoźnie chirurg będzie przyjmował pacjentów od kwietnia.

Z-ca Naczelnika R. Szuberski powiedział, że w czasie obowiązywania pięcioletnich kontraktów z pewnością jakieś podmioty medyczne wypadną z rynku i wówczas należy posiadać pomieszczenia, które będą spełniać wszystkie wymogi.   

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy. 

   

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 – informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno.

Informację o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska. 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – wyrażenie opinii w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

Wniosek Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jaką opinię w przedmiotowej sprawie wydała Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Zastępca Burmistrza poinformował, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa była przeciwna zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że opinia została przyjęta w obecności 4 członków Komisji.

Radna R. Tomaszewska zapytała po co ma być wydawana opinia w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli Gmina Rogoźno nie przejmie budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu, to wówczas budynek będzie stał pusty i podupadał. W przeszłości podjęto określoną decyzję dotyczącą budynku byłego ośrodka zdrowia, który obecnie jest jednym z najpiękniejszych budynków w Rogoźnie. Dodała, że przypuszcza iż jeżeli Burmistrz nie porozumie się ze Starostą to budynek będzie niszczony przez wandali, gdyż będzie niezagospodarowany.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wnioskodawca zwrócił się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowił zwrócić się do każdej z Komisji, aby wydały opinię czy widzą potrzebę zmiany mpzp. Dodał, że uważa iż zmiana mpzp na wskazanym terenie jest niepotrzebna oraz, że negocjacje z Starostwem Powiatu Obornickiego obecnie nie są prowadzone. 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

„Za” wydaniem pozytywnej opinii głosowało 2 radnych, „za” wydaniem negatywnej opinii zagłosowało 4 radnych, a jeden radny „wstrzymał się” od głosu.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Szuberski ocenił proponowaną zmianę za zasadną, ponieważ zgłoszona przez niego poprawka spowodowałaby znaczny wzrost kosztów. Dodał, że zgłoszona poprawka w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowej była właściwa.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej we Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Kuszak zapytał dlaczego proponuje się 5-cio letni okres dzierżawy, a nie dzierżawę na czas nieoznaczony?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, iż we wniosku określono 5-cio letni okres dzierżawy.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał za co zostało przyznane odszkodowanie?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że odszkodowanie dotyczy dróg w Owczegłowach, które zostały wydzielone zgodnie z mpzp z 1997 r. Właścicielowi dróg udało się wyegzekwować odszkodowanie, które gmina zobowiązana jest uiścić.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.                                         

Przewodniczący Z. Chudzicki odczytał treść odpowiedzi Burmistrza Rogoźna na wnioski Komisji podjęte na poprzedni posiedzeniu.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę, że wpłynęło pismo od Grupy wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej z prośbą o dofinansowanie w kwocie 300 zł na wyjazd. Dodała, że członkowie grupy są mocno zaangażowani w treningi, dlatego powinni udać się na zawody do Zielonej Góry.

Zastępca Burmistrza przypomniał o wyjeździe reprezentacji samorządu Rogozińskiego na zawody radnych w tenisie stołowym w Witkowie.

Radny M. Kutka zapytał czy na Garbatce planowana jest budowa drukarni?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nic nie wie w tej sprawie. Dodał, że teren Garbatki objęty jest planem przestrzennym, więc być może prywatny podmiot złożył dokumenty o pozwolenie na budowę.    

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.25

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 13 marca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf