Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

PosiedzenieKomisjiotworzyłaiposiedzeniuprzewodniczyłaPrzewodniczącaKomisji K. Erenc – Szpek.

PrzewodniczącyK. Erenc – Szpek stwierdziła,żena4członkówKomisjiwobradachbierzeudział 4 członkówKomisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Kontrola zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w pierwszym półroczu 2015 roku.
  6. Kontrola zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego i wydatkowanie środków finansowych w ramach konkursu ofert w zakresie sportu za rok 2015.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Ad. 5 Kontrola zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła Panią Skarbnik Marię Kachlicką o zajęcie głosu.

Pani Skarbnik poinformowała, że w pierwszym półroczu 2015 roku wydano decyzji na 32640 ze wszystkich podatków i opłat lokalnych. Skutki finansowe z wydanych decyzji na 30 czerwca 2015 roku wynosiły 29 331, 60zł  i jest zgodne ze sprawozdaniem RB27S za pierwsze półrocze 2015 roku.

Podatki od nieruchomości rolnych i leśnych spośród wszystkich wydanych decyzji wyniosły 26 693 zł, środki transportowe 4387 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1560zł. Zwolnienia podatkowe są to zwolnienia ustawowe i na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zwolnienia podatkowe z tytułu nabycia gruntu wydano decyzję w pierwszym półroczu 2015 roku na kwotę 20 325 zł, a skutki finansowe 1338,04 zł. W przedstawionej specyfikacji dotyczącej zwolnień podatkowych od nieruchomości znajdują się sołectwa, OSP, kluby sportowe. Decyzje wydane na podstawie uchwał ogółem to 233 552,51 zł, a skutki finansowe z tych zwolnień to kwota 116 806,28 zł. Również zgodne ze sprawozdaniem RB27S.

Rozłożenie na raty i odroczenia terminów płatności w pierwszym półroczu 2015 roku wydano decyzji na 98194, a skutki finansowe z wydanych decyzji na 30 czerwca 2015 roku wyniosły 50 569,00 zł.

Przystąpiono do zadawania pytań.

Z-ca przewodniczącej B. Perlicjan zapytał o zwolnienia ustawowe z tytułu nabycia gruntu czy w drugim półroczu możemy spodziewać się większych skutków finansowych z wydanych decyzji.

Pani Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że skutki finansowe to rata płatności. Decyzja wydawana jest jako całość, a płatności są rozłożone w czasie.

Czy decyzje o umorzeniu podatkowym podejmuje Burmistrz? Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco wyjaśniając całą procedurę.

Następnie członek Komisji pani Longina Kolanowska zapytała czy rozłożenia na raty musi wpłynąć do końca roku 2015?

Pani Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że wszystko zależy od tego jak złożono wniosek. To podatnik wnioskuje na ile rat chciałby rozłożyć zaległość podatkową. Dodatkowo od złożenia wniosku nie są naliczane odsetki, a nieterminowa wpłata skutkuje tym, że wydana decyzja traci moc.

Ponownie Z-ca  przewodniczącej B. Perlicjan zapytał, jaka jest tendencja, spadkowa czy wzrostowa w stosunku do poprzedniego roku?

Pani Skarbnik  M. Kachlicka przedstawiła kwoty skutków finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku podsumowując, że jest tendencja spadkowa.

Przewodnicząca Komisji Pani  Katarzyna Erenc – Szpek zapytała o decyzję z lipca 2015 roku dotyczącej sołectwa Garbatka otrzymując wyjaśnienie od Pani Skarbnik M. Kachlickiej, że informację na temat kwoty znajdzie w sprawozdaniu w drugim półroczu 2015 roku.

Następnie członek Komisji pani Longina Kolanowska zapytała czego dotyczy uchwała de mininis. W odpowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła kopię uchwały wyjaśniając, że to pomoc dla przedsiębiorstw, rolników w podatkach od nieruchomości, którzy korzystają z pomocy publicznej oraz realizują zadania inwestycyjne.

 

Ad. 6  Kontrola zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego i wydatkowanie środków      finansowych w ramach konkursu ofert w zakresie sportu za rok 2015

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła Pana Jarosława Dolatowskiego o zajęcie głosu.

Część zadań własnych takich jak festyny, zawody, zajęcia dodatkowe Gmina realizuje w ramach konkursu przy pomocy organizacji pożytku publicznego. W 2015 roku odbyły się 3 konkursy gdzie wpłynęło 20 ofert. W zakresie wspierania kultury i sportu zostały zrealizowane zadania w zakresie organizacji zajęć z piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa, WOPR w zakresie kąpielisk tenisa stołowego i jazdy konnej. Klub Sportowy „Wełna” otrzymał dotację 141 tys, UKS Olimpijczyk otrzymał 4 tys, na zajęcia żeglarskie Klub sportowy „Dwójka”otrzymał 11 tys, Klub Żeglarski „Kotwica”  otrzymał 35 tys, na zajęcia piłki siatkowej Klub Sportowy Olimpijczyk 10 tys, na zajęcia tenisa stołowego Klub Sportowy Olimpijczyk 2 500 zł. W kolejnym konkursie za zajęcia piłki koszykowej Klub Sportowy „Dwójka” otrzymał 8 200zł, na zajęcia piłki siatkowej dziewcząt dla Stowarzyszenia Junior 10 tys zł, środki dla WOPR 20 tys.

Przystąpiono do zadawania pytań.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek zadała pytanie w jaki sposób kontrolowane są organizacje pożytku publicznego z wykorzystywanych środków otrzymanych w ramach zleconych zadań.

Każda organizacja pożytku publicznego musi zdać sprawozdanie z wykonywanych zadań tj. lista obecności uczestników, umowy z trenerami, wydane środki ujęte w kosztorysie.

Z-ca przewodniczącej B. Perlicjan zapytał co decyduje o realizacji wniosków jeśli wpłynie ich za dużo?

Pan Jarosław Dolatowski odpowiedział, że o realizacji wniosków jeśli jest ich więcej niż środki na to pozwalają decyduje data wpłynięcia, która jest określona w konkursie. Ponadto stosuje się kryteria formalne i kryteria merytoryczne, które na podstawie punktacji określa czy dany wniosek będzie realizowany w całości lub częściowo np. na jedno wybrane zadanie organizacji.

Pani Longina Kolanowska zapytała o wgląd do faktur z zadań Klubu Sportowego „Wełna”.

Pani Skarbnik M. Kachlicka poinformowała, że można tylko sprawdzić czy Gmina przekazała organizacji w terminie środki, czy jest zawarta umowa, a rozliczenie dopiero w lutym bądź marcu 2016 roku.

 

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 17:30

Protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf