Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

BURMISTRZ ROGOŹNA

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: ochrona środowiska lub pokrewne,
 2. minimum 2-lata stażu pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska,
 3. dobry stan zdrowia, umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. umiejętność obsługi pakietów biurowych (Word, Excel, Power Point),
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadane obywatelstwo polskie,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. prawo jazdy kat. B,
 11. znajomość przepisów związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, w tym ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa Prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobre zarządzanie czasem pracy,
 2. umiejętność współpracy z innymi,
 3. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 4. zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących usunięcia drzew (krzewów) z terenu nieruchomości, w tym:
  1. naliczanie opłat za usuwanie drzew,
  2. wymierzanie kar za usuwanie drzew (krzewów) bez zezwolenia oraz niszczenie zieleni,
  3. decyzje na nieodpłatne usuwanie drzew i krzewów,
 2. prowadzenie spraw związanych z uznawaniem i ochroną parków miejskich oraz spraw dotyczących pomników przyrody,
 3. współpraca z Lasami Państwowymi oraz innymi organami w sprawach leśnictwa,
 4. opiniowanie lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska, w tym wydawanie decyzji środowiskowych,
 5. kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 6. współpraca w zakresie realizacji programów gminnych,
 7. planowanie i organizowanie edukacji ekologicznej,
 8. prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego pozostających w zakresie działania gminy, w tym:
  1. ugody w sprawie zmian stosunków wodnych,
  2. melioracje wodne,
  3. opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem gminnego składowiska odpadów,
 10. opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym:
  1. wydawanie opinii w sprawie o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
  2. uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin,
  3. wydawanie opinii w postępowaniu o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,
  4. uzgadnianie wygaszenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin lub wygaszenie koncesji,
 11. współpraca z organami ochrony przyrody i środowiska w zakresie obszarów chronionych oraz nadzoru nad obiektami chronionymi,
 12. nadzór nad jeziorami Nienawiszcz Duży i Mały,
 13. współtworzenie Rejestru Informacji o Środowisku,
 14. współdziałanie w sprawach gospodarki wodnej oraz nadzór nad procesami rekultywacji jezior,
 15. zaangażowanie i kontrola wykonania wydatków w ramach planu finansowego roku budżetowego w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności,
 16. elektroniczny obieg dokumentów
 17. obsługa urządzeń komputerowych i poligraficznych w Urzędzie,
 18. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 19. zastępstwo pracowników z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 20. inne czynności zlecone przez przełożonych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo),
 2. godziny pracy Urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,
 3. usytuowanie i dostęp do miejsca pracy:
  1. jednostka zajmuje pomieszczenia na czterech kondygnacjach budynku,
  2. pomieszczenia biurowe jednostki nie są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 4. cechy wykonywanej pracy:
  1. praca wymagająca biegłego posługiwania się językiem polskim w bezpośrednich kontaktach z interesantami, umiejętności obsługi komputera, samodzielności w redagowaniu pism i stosowaniu przepisów prawa,
  2. praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz oświadczenia dostępny na stronie BIP Urzędu www.bip.rogozno.pl w zakładce Urząd Miejski/nabór na stanowiska urzędnicze),
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu, potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą w Rogoźnie, ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno (email: um@rogozno.pl).
 2. W UM w Rogoźnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@rogozno.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 4. Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z uwzględnieniem trzech miesięcy, w których Burmistrz Rogoźna ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
 6. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych.
 7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące numeru telefonu będą wykorzystywane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.
 8. Udostępnione dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy złożyć do: 19 listopada 2019 r., w zamkniętej kopercie.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

z dopiskiem „oferta pracy - stanowisko ds. ochrony środowiska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 785 009 404, 785 009 405lub 785 009 420.

 

Rogoźno, dnia 04 listopada 2019  r.

 

drukuj pobierz pdf