Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 16/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30 w formie zdalnej.

PROTOKÓŁ nr 16/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30 w formie zdalnej.

 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że łącznie na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdań z działalności finansowej GOPS, ZAMK, CUW, CIS i RCK.
 4. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego została wniesiona zmiana, a mianowicie pan Przewodniczący zaproponował aby pkt 3 zastąpić zmiana planu pracy KGFiR na miesiąc marzec. Wniosek został przyjęty 6 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

 

Porządek po zmianie :

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zmiana planu pracy KGFiR na miesiąc marzec
 4. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 3 Zmiana planu pracy KGFiR na miesiąc marzec.

Pan przewodniczący Perlicjan złożył wniosek, który mówił o przeniesieniu tematu z marca na miesiąc maj, jednak wniosek nie uzyskal większości, dlatego też radni do tematu nie wrócą.

 

Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W tym punkcie członkowie Komisji przeanalizowali poniższe uchwały, a każdą uchwałę przedstawiła osoba odpowiedzialna za jej przygotowanie.

a) możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej

b) zmiany Statutu Gminy Rogoźno,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2020,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/11 położonej w Rogoźnie,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 2004/5 położonej w Rogoźnie,

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 65/11 położonej w Jaraczu,

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 118 położonej w Rogoźnie,

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/11 położonej w Rogoźnie,

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 83 położonej w Rogoźnie,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Gościejewo 68/1, w trybie bezprzetargowym,

k) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2187/7 – obręb ROGOŹNO,

l) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2437 – obręb ROGOŹNO,

m) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

n) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/6 położonej w Rogoźnie

o) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/12 położonej w Rogoźnie

p) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 1921/14 położonej w Rogoźnie

r) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Rogoźno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

s) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

t) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020.

u) o udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Pruścach),

w) o udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i Św. Małgorzaty w Parkowie),

x) o udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (barokowa oficyna pałacowa – Michał Zimmerman),

 

W uchwałach dotyczących udzielenia dotacji Kościołom i Oficynie w Wełnie pan radny Adam Nadolny złożył wniosek o podzielenie środków po równo na kościoły, odrzucając wniosek pana Michała Zimmermana.

Wniosek został przyjęt 5 głosami „za”, przy 2 „brakach głosu”.

 

Ad. 5 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie pana radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek o zabezpieczenie studzienki w Dziewczej Strudze na lewo od krzyża – wniosek został przyjęty jednoglośnie,

Drugi wniosek radnego Henryka Janusa w sprawie naprawy bruku droga 272553P przed budynkiem nr 17 również został przyjęty do realizacji.

 

Ad. 6 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 21.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf