Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 3/2012 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół im. H. Cegielskieg

PROTOKÓŁ nr 3/2014

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Andrzej Olenderski.

Radny H. Janus uczestniczył w posiedzeniu od godz. 14.20. Radny Z. Hinz uczestniczył w posiedzeniu do godz. 15.35.

Radny H. Kuszak obecny do godz. 16.30. radny R. Kinach obecny do godz. 17.25.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenie Komisji Stałych.
  4. Analiza porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Zarządem Powiatu Obornickiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Gimnazjum nr 2:

a) dyskusja. 

  1. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)      wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,

b)      dyskusja.

  1. Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego:

a)      wystąpienie Dyrektora ZAMK,

b)      dyskusja.

  1. Analiza umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. 
  3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 15 członków Komisji w obradach bierze udział 14 członków – Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 członków Komisji.

Protokół nr 2/2011 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – analiza porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Zarządem Powiatu Obornickiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Gimnazjum nr 2.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia został wprowadzony do planów pracy Komisji Rady Miejskiej przez radną R. Tomaszewską.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że porozumienie zawarte przez Burmistrza Rogoźna i Zarząd Powiatu Obornickiego w dniu 2.08.2011 r., postawiło Gimnazjum nr 2 w złej sytuacji. Dotychczas nie została podjęta uchwała w sprawie likwidacji lub przeniesienia Gimnazjum nr 2, a zbliża się okres rozpoczęcia rekrutacji nowych uczniów, dlatego Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół chciałaby otrzymać informację dotyczącą dalszych losów szkoły. Na mocy zawartego porozumienia od roku szkolnego 2012/2013 nie ma być prowadzony nabór do klasy pierwszej. Dodała, iż na mocy zawartego porozumienia Zespół Szkół w Rogoźnie ma funkcjonować do roku szkolnego 2013/2014. Poinformowała, że Rada Pedagogiczna w kierowanych pismach podważa prawomocność przytoczonych zapisów.

Radca prawny Ł. Czarny wyjaśnił, iż utworzenie zespołu, w skład którego wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu. Dodał, że art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, iż owe porozumienie i kompetencje z tym związane należą do organów wykonawczych: wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zarządu powiatu. Wspomniane organy wykonawcze upoważnione są do przeprowadzenia zmian owego porozumienia, jak i jego rozwiązania. Poinformował, że innym pojęciem jest podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie reorganizacji, likwidacji lub przeniesienia siedziby szkoły – kompetencje przypisane do właściwości rady gminy. Dotychczas żadna uchwała w tej kwestii nie została podjęta. Poinformował, że na mocy porozumienia z 2000 r. organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 był Powiat Obornicki. Ponadto szkoła funkcjonuje w nieruchomości, która jest własnością Powiatu Obornickiego. W sytuacji, gdy Powiat nie widzi dalszej możliwości funkcjonowania Zespołu Szkół w swoim budynku, Burmistrz Rogoźna w zasadzie nie miał wyjścia w przedmiocie podpisania porozumienia o rozwiązaniu Zespołu Szkół. W zawartym porozumieniu strony określiły, iż rozwiązanie Zespołu nie nastąpi w sposób natychmiastowy, tylko będzie rozłożone w czasie.

Radny M. Połczyński zapytał na jakiej podstawie ograniczono nabór do I-szej klasy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nabór został ograniczony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Rogoźna i Starostą Powiatu Obornickiego.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy skoro nie została podjęta uchwała o likwidacji szkoły, to czy można nie prowadzić do niej naboru? Zapytała na jakiej podstawie prawnej można zakazać naboru do istniejącej szkoły? Zapytała jakie przesłanki zdecydowały o zakazie naboru do szkoły, jeżeli nie została podjęta uchwała o likwidacji szkoły?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Starosta Powiatu Obornickiego zwrócił się o dofinansowanie Gimnazjum nr 2. W sytuacji, gdy Burmistrz Rogoźna odmówił wyższego dofinansowania szkoły, postanowiono aby każdy z organów prowadzących prowadził szkoły według właściwości. W zaistniałej sytuacji zostało podpisane porozumienie z dnia 2.08.2011 r. W sytuacji gdy Zarząd Powiatu przygotowuje się do przeniesienia Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to w jednym budynku będą mieścić się trzy szkoły. Powołana przez Powiat komisja, stwierdziła iż w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego nie będzie wystarczająco dużo miejsca. W tej sytuacji pojawiła się koncepcja przeniesienia Gimnazjum nr 2 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Burmistrz Rogoźna nie wchodzi w kompetencje Rady Miejskiej w Rogoźnie, mówiąc iż nie przeznaczy pieniędzy na Gimnazjum nr 2? Dodała, że radni zostali wybrani przez społeczeństwo, po to aby dzielić publiczne pieniądze. Burmistrz jest organem wykonawczym, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej. Nadmieniła, że jako radna uważa iż należy przeznaczyć pieniądze na szkołę, ograniczając wydatki na inne cele. Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, iż inicjatorem zmian w budżecie jest on, a nie radna R. Tomaszewska. Na mocy zawartego porozumienia w 2014 r. ma zostać rozwiązany Zespół Szkół w Rogoźnie. Do tego czasu Gmina Rogoźna zobowiązała się przekazywać do tego czasu dodatkowo kwotę 110.000 zł rocznie. Zwrócił uwagę, że nie chciałby prowadzić dyskusji, które gimnazjum na terenie gminy jest najlepsze.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę, iż nie użyła sformułowania „iż to gimnazjum jest najlepsze”. Powiedziała, iż na chwilę obecną jest to najlepsze miejsce dla szkoły, ponieważ owy budynek został zbudowany jako szkoła i jest w pełni przygotowany do funkcjonowania w nim placówki oświatowej. Dodała, że budżet gminy dzielony jest wspólnie przez radnych. Zapytała skąd w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej, pojawiły się zapisy o wydawaniu pieniędzy przed uchwaleniem przez Radę Miejską w Rogoźnie zmian w budżecie?

Radny A. Nadolny zapytał czy któryś z decydentów występował do Rady Pedagogicznej o opinię w sprawie zawartego porozumienia? Dodał, że uważa iż najpierw należałoby wystąpić o wydanie opinii, a następnie podejmować decyzję o zawarciu porozumienia.

Burmistrz Rogoźna poinformował iż §5 porozumienia stanowi, iż organ wypełniający zadania organu prowadzącego (Starostwo Powiatu Obornickiego) na 6 miesięcy przed rozwiązanie zespołu zobligowanie jest zawiadomić rodziców uczniów, redę pedagogiczną i kuratora oświaty o zamiarze rozwiązania zespołu.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy jeżeli Rada Miejska nie podejmie uchwały o przeniesieniu szkoły, a jeżeli przeznaczy dodatkowe środki dla Gimnazjum nr 2, to  czy Starosta wypowie Gminie Rogoźno prowadzenie szkoły?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, od czasu zawarcia porozumienia w 2000 r., zdezaktualizowały się zapisy dotyczące ponoszonych nakładów finansowych na funkcjonowanie szkół. Od 2006 r. przekazywana przez gminę część subwencji oświatowej nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z Gimnazjum nr 2. W dniu 5.05.2011 r. zwrócił się do Burmistrza Rogoźna z informacją iż przekazywane środki finansowe nie są wystarczające. W odpowiedzi Burmistrz Rogoźna stwierdził że ze względu na brak możliwości finansowych nie może przekazać więcej pieniędzy. W zaistniałej sytuacji pojawiła się koncepcja rozwiązania porozumienia z 2000 r., ponieważ Powiatu nie stać na finansowanie szkoły. Aby uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w Gimnazjum nr 2 mogli ją zakończyć w tej placówce, postanowiono iż Zespół Szkół w Rogoźnie zostanie rozwiązany z dniem 31.08.2014 r. Do dnia rozwiązania Zespołu Szkół gmina będzie rekompensować wszystkie poniesione przez Powiat Obornicki wydatki rzeczowe. Zwrócił uwagę, że pojęcie likwidacji szkoły różni się od pojęcia rozwiązania zespołu szkół. Decyzję o likwidacji szkoły może podjąć wyłącznie rada miejska – w tej kwestii Rada Miejska w Rogoźnie nie podjęła żadnej decyzji. Do czasu podjęcia wspomnianej uchwały, problem Gimnazjum nr 2 nie zostanie rozwiązany. Nadmienił, że dopóki Rada Miejska nie podejmie uchwały w przedmiocie likwidacji szkoły, to nie będzie można zabronić prowadzenia do niej naboru.

S. Korybalska zapytała czy będzie prowadzony nabór uczniów na rok szkolny 2012/2013? Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że do rozpoczęcia naboru na rok szkolny 2012/2013 jest jeszcze czas. Dodał, że podejmowane przez niego decyzję w głównej mierze determinowane są sytuacją finansową gminy oraz oświaty. W 2003 r. na ucznia Gimnazjum nr 1 gmina dołożyła 540 zł, a w 2010 r. była to kwota 3.240 zł/ucznia. W 2003 r. do Gimnazjum nr 1 uczęszczało 429 uczniów, a w 2010 r. – 207 uczniów. Powiedział, że nie zgadza się ze zdaniem radnego R. Szuberskiego, że jeżeli gmina dopłaca poza subwencją do Gimnazjum nr 1, to może też dopłacać do Gimnazjum nr 2. Nadmienił, że wszystkie działania jakie dotychczas podejmował zmierzały do poprawy sytuacji finansowej gminnej oświaty. Nadmienił, że w okresie gdy jest pełni funkcje Burmistrza Rogoźna prowadzona była reorganizacja gminnych szkół i dotychczas żaden z nauczycieli nie stracił pracy.

S. Korybalska powiedziała, że w piśmie z dnia 19.01.2011 r. napisano, iż „Powiat będący właścicielem tej nieruchomości ze swej strony nie widzi dalszej możliwości funkcjonowania Zespołu Szkół w swoim budynku”. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, Starosta informował że jeżeli
Gmina Rogoźno przekaże pewne środki finansowe, to Gimnazjum nr 2 nadal będzie mogło funkcjonować w budynku Zespołu Szkół. Zapytała czy tańszym jest dołożenie do Gimnazjum nr 2 pewnej kwoty pieniędzy, czy też przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w najbliższy wtorek Rada Powiatu Obornickiego będzie podejmowała decyzję i wówczas pewne kwestie zostaną wyjaśnione. Jeżeli decyzję nie zostaną podjęte, to wówczas będzie trzeba zmienić omawiane porozumienie. Zwrócił uwagę, że nie jest znana wysokość dopłaty, jaką Gmina Rogoźno miała by wpłacić w kolejnym roku szkolnym. Jeżeli miała by to być kwota ponad 200 tys. zł, to lepiej byłoby gdyby organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 była Gmina Rogoźno. Poinformował, ze w poprzednich latach Zespół Szkół nie przekazywał informacji dotyczących funkcjonowania Gimnazjum nr 2.

Radny A. Nadolny zapytał czy Starostwo rozpatrywało w aspekcie logistycznym możliwość funkcjonowania w budynku Zespołu Szkół trzech różnych placówek oświatowych, tj. Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego i Zespołu Szkół Agrobiznesu?

P. Drewicz wyjaśnił, że Starosta Obornicki powołał Komisję, której zadaniem była ocena możliwości funkcjonowania trzech placówek oświatowych w jednym budynku. Pod względem ilości sal dydaktycznych budynek Zespołu Szkół dysponuje odpowiednią ich liczbą. Dodał, że analizując plany zajęć poszczególnych szkół problemem w godzinach między trzecią, a piątą godziną lekcyjną zapewnienie odpowiedniej liczby pracowni komputerowych. Problem może być zapewnienie dla każdej z jednostek osobnych pomieszczeń administracyjno-biurowych. Zwrócił uwagę, że w kolejnych latach liczba oddziałów w szkołach spada, a więc liczba potrzebnych sal dydaktycznych będzie spadała. Radny A. Jóźwiak zapytał czy rozpatrywano w jakim systemie szkoła ma prowadzić zajęcia? P. Drewicz odpowiedział, że zajęcia mają być prowadzone w systemie jednozmianowym. Radna R. Tomaszewska zapytała czy Zespół Szkół im. H. Cegielskiego planowo przekazuje arkusze organizacji i inne wymagane sprawozdania?

P. Drewicz odpowiedział, iż sprawozdania są przekazywane terminowo.

Radna R. Tomaszewska zapytała na jakiej podstawie Dyrektor Szkoły ma obowiązek przekazywać sprawozdania do dwóch organów? Nadmieniła, że chciałaby zobaczyć kopie pism jakimi Burmistrz Rogoźna zwracał się do Dyrektora Zespołu Szkół o przedstawienie arkusza organizacji zajęć i innych sprawozdań. W zawartym porozumieniu Dyrektor Zespołu Szkół nie został zobligowany do przekazywania wspomnianych informacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 jest Powiat Obornicki, i do niego były przekazywane sprawozdania. Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty zwracał się z prośbami o udzielenie informacji, jednak nie były one udzielane.

S. Korybalska zapytała czy Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska zwracała się z prośbą o przedłożenie sprawozdań lub planów organizacyjnych? Poinformowała, że w przeszłości Zespół Szkół był zapraszany na spotkania z dyrektorami szkół. Gdy Dyrektor R. Tomaszewska byłą „niewygodna Panu Burmistrzowi” zaprzestano od ok. 3 lat zapraszać Zespół Szkół.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że należy rozgraniczyć kompetencje powiatu i gminy w zakresie oświaty. Porozumienie z 2000 r. było bardzo korzystne dla Gminy Rogoźno i wiele kompetencji zostało przekazane Powiatowi. Obecnie Gmina Rogoźno pełni tylko rolę płatnika. Jeżeli Gmina Rogoźno przekazuje środki finansowe na funkcjonowanie Gimnazjum nr 2,  to chciałaby mieć wgląd do dokumentów. Poinformowała, że w 2011 r. wystąpiła do Starosty o arkusz lub wyciąg z arkusza, aby móc określić poziom zatrudnienia w placówce. Poinformowała, że przygotowując informację o sytuacji oświaty w Gminie Rogoźno wielokrotnie zwracała się do Zespołu Szkół z prośbą o udzielenie informacji, to były one przekazywane. Nadmieniła, że obecnie bardzo rzadko organizowane są narady z dyrektorami placówek oświatowych. Zwróciła uwagę, że gdy były kierowane zaproszenia na narady do p. S. Korybalskiej, wówczas odpowiadano iż Dyrektorem Zespołu Szkół jest p. R. Tomaszewska. W statucie zapisano iż Wicedyrektor Zespołu Szkól, jest Dyrektorem Gimnazjum nr 2. Jeżeli reorganizacja sieci szkół nie zostanie przeprowadzona, to zapis porozumienia mówiący o nie przeprowadzaniu naboru do Gimnazjum nr 2 jest niewłaściwy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że § 3 pkt 3 porozumienia stanowi, iż zespół ze środków przekazanych będzie się rozliczał poprzez sprawozdania składane co kwartał w Urzędzie Gminy w Rogoźnie oraz Starostwie Powiatowym w Obornikach.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Starostwo pisemnie informuje w jakich terminach mają być składane wymagane sprawozdania. Zapytała kiedy pismo o podobnej treści skierował Burmistrz Rogoźna?

Radny H. Janus powiedział, że Rada w 2011 r. nie przegłosowała uchwały o pomocy finansowej do Gimnazjum nr 2, gdyż owego projektu uchwały nie było. Zapytał jakie środki finansowe będzie potrzebowała Gmina Rogoźno, aby prowadzić Gimnazjum nr 2 w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu? Zapytał czy jeżeli Zespół Szkół Agrobiznesu zostanie przeniesiony do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to czy wówczas koszt utrzymania budynku nie zmniejszy się, i czy wówczas Gmina Rogoźno będzie musiała dopłacać do Gimnazjum nr 2?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina otrzymała sprawozdania Starosty Obornickiego dotyczące utrzymania budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. Jeżeli Starosta Obornicki będzie w stanie prowadzić trzy szkoły w ramach subwencji oświatowej, to będzie to korzystne dla Gminy Rogoźno.

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że w ramach subwencji Gmina Rogoźno na Gimnazjum nr 2 przekazała 1.286.533 zł, a koszt prowadzenia placówki wyniósł 1.585.532 zł, z tego wynagrodzenia 1.286.042 zł. Ponadto do kosztów gimnazjum należy doliczyć fundusz socjalny nauczycieli – ok. 80 tys. zł oraz wydatki rzeczowe – ok. 220 tys. zł. Powiat zwrócił się do Gminy Rogoźno, z prośbą o przekazanie kwoty 300 tys. zł, jednak gdy poinformowano o braku możliwości przekazania żądanej kwoty, podjęto z Burmistrzem Rogoźna rozmowy dotyczące renegocjacji zawartego porozumienia.

Radny R. Szuberski zapytał czy został zakończony audyt szkół? Zapytał czy budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu jest odpowiedni dla Gimnazjum nr 2? Powiedział, iż w Gminie Rogoźno polityka oświatowa nie jest odpowiednio prowadzona. Dodał, że nie był zwolennikiem utworzenia gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie, gdyż już wówczas liczba uczniów systematycznie spadała. Poinformował, że w Gminie Budzyń wszystkie szkoły utrzymują się z subwencji oświatowej, a w Gminie Rogoźno z budżetu dopłaca się do oświaty znaczne środki finansowe. Zwrócił uwagę, że obecnie problem stała się szkoła, która pochłania najmniej środków budżetowych. Uznał, iż zapis § 8 omawianego porozumienia za niefortunny. Powiedział, iż Burmistrz Rogoźna zawierając porozumienie ze Starostą Powiatu Obornickiego przed podjęciem uchwały przez organ stanowiący samorządu, naruszył kompetencje Rady Miejskiej. Zwrócił uwagę, że pismo Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego z dnia 27.20.2011 r., powinno być rozpatrywane w trybie skarg i wniosków.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że audyt szkół został zakończony, jednak nie dotyczył on Zespołu Szkół Agrobiznesu. Gmina Budzyń jest gminą wiejską i otrzymuje wyższą subwencję oświatową na ucznia, aniżeli Gmina Rogoźno. Zapytał dlaczego p. R. Tomaszewska i p. S. Korybalska są przeciwne koncepcji by w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego funkcjonował Zespół Szkół Agrobiznesu, a Gimnazjum nr 2 działało w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu? Dodał, że rozumie obawy nauczycieli iż mogą stracić pracę.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że nauczyciele pracujący w Gimnazjum nr 2, zatrudnieni są również w szkole ponadgimnazjalnej. Grono pedagogiczne składa się z 54 nauczycieli, z czego tylko dwie osoby zatrudnione są wyłącznie w Gimnazjum nr 2. Zwróciła uwagę, że Gimnazjum nr 2 od początku swego istnienia funkcjonuje w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego. Ponadto nawiązała do reportażu dotyczącego Gimnazjum nr 2 i powiedziała, że „szkoła to coś więcej aniżeli ekonomia”. Obecnie w oświacie kreuje się tendencję polegającą na tworzeniu zespołów szkół, która pozwala nauczycielom utrzymać zatrudnienie i jest to korzystne ekonomicznie. Ponadto nauczyciele chcą posyłać uczniów do Gimnazjum nr 2, dlatego należy stać na stanowisku aby szkołą nadal istniała.

B. Skrętna zapytała czy Burmistrz Rogoźna w najbliższym czasie zamierza zająć się reorganizacją sieci szkół w Gminie Rogoźno? Podkreśliła, że pod względem ekonomicznym Gimnazjum nr 2 jest najtańszą placówką.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że obecnie prowadzony jest jeden rejestr, który dotyczy zarówno skarg, jak i wniosków. Pismo Rady Pedagogicznej zgodnie z rzeczowym wykazem akt zostało zakwalifikowane pod numerem 1510 – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio.

Radny R. Szuberski zapytał czy sposób załatwienia sprawy zgłoszonej przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego był właściwy?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pismo Rady Pedagogicznej zostało potraktowane jako wniosek, a nie jako skarga.

Radca prawny Ł. Czarny wyjaśnił, że wspomniane pismo zostało potraktowane jako wniosek, ponieważ Rada Pedagogiczna prosiła o rozwiązanie lub anulowanie zawartego porozumienia – co wskazuje iż chodzi o załatwienie sprawy. Nadal sprawa Gimnazjum nr 2 nie została ostatecznie załatwiona, dlatego porozumienie będzie musiało zostać dostosowane do aktualnego stanu faktycznego i prawnego.

Radny R. Szuberski powiedział, iż w piśmie Rada Pedagogiczna stawa zarzut naruszenia kompetencji, dlatego uważa iż pismo powinno być rozpatrywane jako skarga.

S. Korybalska powiedziała, że nauczyciele obawiają się iż po przeniesieniu Gimnazjum nr 2 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu, Burmistrz stwierdzi iż Gimnazjum nr 2 jest zbyt drogą placówką. W konsekwencji czego wcieli Gimnazjum nr 2 do Gimnazjum nr 1. Zapytał czy w takiej sytuacji zapewni wszystkim nauczycielom pracę?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że obawy grona pedagogicznego są przedwczesne, ponieważ trzeba dobrej woli dyrektorów, by nauczyciele nie stracili pracy. W przeszłości połączono szkoły w Gościejewie i Tarnowie, i wówczas żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty zwróciła uwagę, aby nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Gdyby organ chciał połączyć gimnazja, to najpierw musi nastąpić likwidacja jednostki, która dokonywana jest uchwałą Rady Miejskiej. Jeżeli Zespół Szkół Agrobiznesu zostanie przeniesiony do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to wówczas miasto będzie miało problem z opustoszałym budynkiem. Podkreśliła, że aby scalić dwie jednostki Rada Miejska musi podjąć w tej sprawie uchwałę. 

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w sytuacji gdy Gmina ma dołożyć środki finansowe do Gimnazjum nr 2 mówi się, że jest to placówka gminna, natomiast w kwestiach organizacyjnych uważa się iż Gimnazjum nr 2 nie jest placówką gminną. Jeżeli Gimnazjum nr 2 zostałoby przeniesione do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu, to nauczyciele nadal mogli by pracować w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

B. Skrętna powiedziała, że jako pedagog szkolny uważa iż możliwe jest funkcjonowanie trzech szkół w jednym budynku. Zapytała radnego Z. Hinza czy nie należałoby się zająć całą siecią szkół w Gminie Rogoźno, ze szczególnym uwzględnieniem małych szkół wiejskich? Radny Z. Hinz powiedział, że uważa iż Burmistrz Rogoźna i Starosta Powiatu Obornickiego mieli prawo podpisać omawiane porozumienie – działali w dobrej wierze i dla dobra samorządu. Szybkie rozwiązanie problemu oświaty w gminie i powiecie, będzie dobrem dla uczniów i nauczycieli. Powiedział, że uważa iż radni nie powinni rozstrzygać, czy strona prawna zawartego porozumienia została należycie dochowana. Przewidywana reorganizacja szkolnictwa gimnazjalnego, przy założeniu że Rada Powiatu przeniesie Zespół Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego spowoduje, że:

- Gmina Rogoźno jako organ odpowiedzialny za szkolnictwo gimnazjalne, miała by możliwość decydowania o wszystkich sprawach organizacyjnych placówki i zadaniach ustawowo jej przypisanym;

- placówka w czytelny sposób będzie finansowana i kontrolowana;

- uniknie się zbędnych sporów i formalności.

Powiedział, że uważa iż planowana reorganizacja odbędzie się z korzyścią dla uczniów Gimnazjum nr 2, gdyż będą funkcjonować w mniejszej grupie rówieśniczej i unikną wielu trudnych sytuacji, które mają miejsce w wielu społecznościach szkolnych. Powiedział, że z własnego doświadczenia wie z jakimi problemami borykają się większe placówki edukacyjne. Poprosił nauczycieli o wskazanie przypadku, gdy nauczyciel został zwolniony nie z jego winy. Zwrócił uwagę, że jako radny nie może brać pod uwagę tylko dobra nauczycieli. Podkreślił, że musi brać pod uwagę dobro całej gminy i wszystkich jej mieszkańców. Nauczyciele w Karcie nauczyciela mają zagwarantowane stałe, roczne podwyżki, natomiast pracownicy innych administracji nie mają takich gwarancji i z powodu braków środków nie otrzymują wyższych wynagrodzeń. Podkreślił, że Rada Miejska nie działa wyłącznie w interesie określonej grupy ludzi, tylko w interesie gminy i jej mieszkańców. Dodał, że temat reorganizacji szkół jest „nabrzmiały”

K. Lis poprosił radcę prawnego o odczytanie zapisów art. 5c i art. 62 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Radca prawny Ł. Czarny powiedział, że art. 62 ust. 6 ustawy o systemie oświaty stanowi, że utworzenie zespołu szkół, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami; porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązana zespołu. Art. 5 c stanowi, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 62 ust. 6 – wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

K. Lis powiedział, że w 2000 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Gimnazjum nr 2. w tym samym roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2. W obu uchwałach zapisano, że aby mógł powstać Zespół Szkół musi zostać zawarte porozumienie przez Zarząd Gminy Rogoźno i Zarząd Powiatu Obornickiego. Poprosił o wskazanie w ustawie o systemie oświaty zapisu, mówiącego że wymienione wcześniej organy mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu zespołu szkół.

P. Drewicz wyjaśnił, że art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty określa tryb prowadzenia zespołu szkół, w skład którego wchodzą szkoły prowadzone przez ten sam organ prowadzący. W przypadku zespołu szkół, dla którego są różne organy prowadzące nie jest wymagane podjęcie uchwały przez organ prowadzący.

P. Sitek zwrócił uwagę, że posiedzenie komisji poświęcone jest analizie zawartego porozumienia. Jeśli Rada Miejska w Rogoźnie nie podejmie uchwały w przedmiocie likwidacji Gimnazjum nr 2, to kwestii funkcjonowania szkolnictwa nic się nie zmieni.

Radny A. Nadolny zapytał Zastępcę Burmistrza Rogoźna o jego zdanie w kwestii likwidacji Gimnazjum nr 2?

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że nikt nie mówi o likwidacji Gimnazjum nr 2. Powiedział, że jeżeli Rada Powiatu Obornickiego zdecyduje o przeniesieniu Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to uważa iż najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty podkreśliła, że nikt nie bierze pod uwagę likwidacji Gimnazjum nr 2. Najlepszym rozwiązaniem byłoby uporządkowanie kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Nadmieniła, że uczniami gimnazjum jest młodzież w wieku 13-16 lat i która miałaby uczęszczać do szkoły oddalonej o ok. 200 m od obecnej lokalizacji placówki oświatowej. Podkreśliła, że przy ewentualnej reorganizacji placówki brane jest pod uwagę dobro ucznia i nauczyciela.

Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 powiedziała, że Burmistrz Rogoźna i Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie nie biorą pod uwagę opinii rodziców uczniów Gimnazjum nr 2. Zapytała ile będzie kosztowało przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu? Powiedziała, że rodzice chcą aby ich dzieci uczęszczały do Gimnazjum nr 2, które funkcjonuje w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego. Rodzice i uczniowie ufają nauczycielom uczącym w Gimnazjum nr 2. Zaproponowała, aby Burmistrz Rogoźna podjął działania, które spowodują obniżenie kosztów funkcjonowania innych placówek oświatowych w gminie.

Radny R. Szuberski zapytał czy gdyby Zespół Szkół Agrobiznesu został przeniesiony do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to czy wówczas Gimnazjum nr 2 mogłoby utrzymać się z przekazywanej przez Gminę Rogoźno subwencji oświatowej?

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że przekazywana subwencja oświatowa wystarcza na wynagrodzenia nauczycieli. Jeżeli placówka nie jest zapełniona uczniami, to wówczas wysokie są koszty jej funkcjonowania.

P. Sitek powiedział, że Gimnazjum nr 2 jest najtańszą placówką dla gminy. Powiat na każdego ucznia gimnazjum musi dopłacać, dlatego w jego interesie jest aby uczniów gimnazjum było jak najmniej.

K. Lis zapytał co się stanie jeżeli Zespół Szkół Agrobiznesu nie zostanie przeniesiony do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego?

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że jeżeli Rada Powiatu nie podejmie uchwały w sprawie przeniesienia Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, to wówczas Zespół Szkół Agrobiznesu pozostanie w dotychczasowym budynku.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile Powiat dopłaca do szkół ponadgimnazjalnych?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że wydatki ponad subwencję w 2010 r. wyniosły 441 tys. zł., w 2011 r. była to kwota ponad 479 tys. zł. W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedniego subwencja oświatowa została obniżona o kwotę 314 tys. zł, subwencję wyrównawczą obniżono o kwotę 350 tys. zł, fundusz na prowadzenie spraw administracyjnych został obniżony o kwotę 150 tys. zł. Zwrócił uwagę, że w 2012 r. Powiat musi spłacić ratę kapitałową w wysokości 1.150 tys. zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 850 tys. zł. Poinformował, że w 2010 r.:

- Zespół Szkół Agrobiznesu dopłacono kwotę 635 tys. zł,

- Zespół Szkół w Kowanówku wypracował nadwyżkę w kwocie 286 tys. zł,

- Zespół Szkół im. H. Cegielskiego wypracował nadwyżkę w kwocie 61 tys. zł,

- Zespół Szkół w Objezierzu dopłacono kwotę 496 tys. zł,

- Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby wypracował nadwyżkę w kwocie 527 tys. zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie dopłacono kwotę 228 tys. zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Obornikach dopłacono kwotę 155 tys. zł.

Powiedział, że w programie najbliższej sesji Rady Powiatu Obornickiego jest projekt uchwały w sprawie likwidacji technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu oraz przeniesienia kształcenia w określonych zawodach do techników wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Zarząd Powiatu przegłosował wariant, w którym w Zespole Szkół w Objezierzu odbywałoby się kształcenie w zawadach rolniczych, działa nadal internat i ograniczona została administracja. Natomiast Rogoźnie została zachowana tożsamość szkoły, z tym że Zespół Szkół Agrobiznesu ma działać w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Poinformował, że prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Obornik w sprawie przejęcia przez Gminę Oborniki Zespołu Szkół w Objezierzu.

 

Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 – informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.  

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych B. A. Jeran.

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg przedstawił Podinspektor UM w Rogoźnie P. Andrzejczak.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na akcję zima w sezonie 2011/2012 wydano ok. 30 tys. zł, natomiast na zimę w sezonie 2010/2011 wydano ok. 50 tys. zł.

Radny H. Janus zapytał czy kategorie dróg gminnych do odśnieżania corocznie są zmieniane?

Podinspektor UM w Rogoźnie poinformował, że na prośbę Straży Miejskiej została zmieniona kolejność odśnieżania dróg.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracji Mienia Komunalnego.

Informację o organizacji i funkcjonowaniu Zarządu Administracji Mienia Komunalnego w Rogoźnie przedstawił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy są zainteresowane osoby nabywaniem nieruchomości pozostających w zasobach ZAMK? Zapytał czy osoby zadłużone zainteresowane są zmniejszaniem swego długu wobec ZAMK?

Dyrektor ZAMK poinformował, że liczba sprzedawanych mieszkań drastycznie spadła. W roku ubiegłym sprzedano tylko jedno mieszkanie. Poinformował, że budynek o najwyższym standardzie będący w zasobach ZAMK jest najbardziej zadłużony. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – analiza umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno.

Treść proponowanej umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny M. Połczyński zapytał jakie wydatki ponosi gmina na konserwację oświetlenia drogowego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w 2011 r. zapłacono 186 tys. zł i dotyczyła ona 1.172 punktów świetlnych. W 2012 r. opłata ma dotyczyć 1.679 punktów oświetleniowych posadowionych na majątku Enea.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wg stawki zaproponowanej przez Enea wymiana słupa oświetleniowego ma kosztować 6 tys. zł, natomiast prywatne przedsiębiorstwa tą samą usługę wykonują o połowę taniej.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że w umowie powinien znaleźć się zapis dotyczący terminowości usuwania zgłaszanych awarii.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w omawianym projekcie umowy zapisano iż Enea w ciągu 10 dni od zgłoszenia zobowiązana jest do usunięcia awarii.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zlecenia naprawy punktów świetlnych będzie mógł składać wyłącznie Urząd, a nie mieszkańcy gminy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 8 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny H. Janus zapytał czy wszystkie tego rodzaju uchwały podejmowane są na czas nieokreślony?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że umowy zawierane są na czas nieokreślony, ponieważ są one korzystniejsze dla gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny H. Janus zapytał czy gmina z własnej inicjatywy przystępuje do sporządzenia przedmiotowego planu przestrzennego?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że gmina przystępuje do opracowania planu na wniosek inwestora. Inwestorem jest Profi-Kurs sp. z o.o. z Poznania.

Radny A. Nadolny przypomniał, że wraz z radnym A. Jóźwiakiem wskazywali aby w pobliżu lasu nie przewidywać funkcji mieszkaniowej. Dodał, że do rozwiązania pozostaje kwestia dojazdu mieszkańców do własnych posesji.

 

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010-2012 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że w przedstawionym planie nie została ujęta modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Sierniki. W okresie letnim są znaczne problemy z dostarczaniem wody na wyższe kondygnacje budynku wielorodzinnego.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że w przedłożonym planie inwestycja ta nie została uwzględniona. Modernizacja wspomnianego wodociągu planowana jest na lata 2013-2016. W przedłożonym planie nie zostały wprowadzone żadne nowe inwestycje.

Radny Z. Chudzicki zapytał w jakim miesiącu planowana jest budowa sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że inwestycja ma być realizowana w okresie lipiec-sierpień.

Radny H. Janus zapytał dlaczego trzeba budować wodociąg Rogoźno-Ruda, skoro do Rudy wodę dostarcza wodociąg z Kaziopola?

Prezes „Aquabellis” poinformował, że do wybudowania pozostał odcinek wodociągu przebiegający pod drogą krajową nr 11.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile wyniósł koszt budowy studni głębinowej?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że wyniósł ok. 70-80 tys. zł.

Radny M. Połczyński zaproponował, aby na 2012 r.  wpisać budowę sieci wodociągowej w m. Sierniki.

Prezes „Aquabellis” zwrócił uwagę, że w 2012 r. planuje się dokończenie rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji. Na 2012 r. przewidziane jest opracowanie projektu wodociągu Rogoźno-Cieśle, aby w planie na lata 2013-2016 umieścić kosztorysową wartość inwestycji. 

 

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus zapytał o skład poprzedniej Rady Muzeum?

Sekretarz Gminy poinformowała, że ostatnia zmiana składu Rady Muzeum miała miejsce w 2010 r. W skład Rady wchodzili: p. L. Bełch, p. J. Buszko, p. Cz. Gruszka, p. M. Gruszka, p. B. Hurnowicz, p. R. Lewandowski, p. Z. Nowak, p. A. Pasternak, p. D. Pioch, p. W. Płotkowiak, p. W. Ruks, p. J. Ruta, p. R. Szuberski, p. R. Tomaszewska, p. M. Winiecki.

Radny H. Janus powiedział, że skoro Rada Muzeum kończy kadencję dnia 30 stycznia, to dlaczego uchwała ma wchodzić w życie z dniem podjęcia. Zwrócił uwagę, że uchwała powinna wchodzić w życie z dniem 1.02.2012 r. Do Rady Muzeum zgłosił kandydaturę radnej R. Tomaszewskiej.

Radny M. Połczyński zgłosił kandydaturę radnego R. Szuberskiego.

Radny Z. Chudzicki zgłosił kandydaturę radnego P. Wojciechowskiego.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego A. Jóźwiaka.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny, aby kandydatami Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa do Rady Muzeum byli: radna R. Tomaszewska i radny R. Szuberski.

Przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek, aby poddać pod głosowanie wszystkie zgłoszone kandydatury. Zapytał radnych czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady Muzeum.

Kandydaci wyrazili zgodę.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych. 

 

Projekt uchwały w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno przedstawił Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji P. Andrzejczak.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek o oczyszczenie Kanału Parkowskiego na odcinku od oczyszczalni ścieków do drogi krajowej S11. Poinformował, że Kanał Parkowski podlega pod Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Radny M. Połczyński zapytał czy sprawę słupa oświetleniowego położonego w sąsiedztwie nieruchomości p. Laube została wyjaśniona?

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawą słupa zajmował się już zakład energetyczny. Radny H. Janus poruszył sprawę pisma z dnia 10.01.2012 e. dotyczące udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Kierownik WGNEiOŚ wyjaśnił, że spółdzielnia spożywców nie jest w stanie ponieść obliczonej wartości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tego powodu spółdzielnia odstąpiła od możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i zwróciła się z wnioskiem o anulowanie toczącego się postępowania.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek o zwrócenie się do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2013. z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. II Armii Wojska Polskiego, na odcinku od  skrzyżowania z ul. Polną do posesji nr 35.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby wniosek rozszerzyć o budowę chodnika na odcinku od ul. Kotlarskiej do wirażu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.  

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek o zamontowanie słupa energetycznego z lampą oświetleniową na boisku w m. Sierniki.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.55

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 27 czerwca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf