Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/348/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie

UCHWAŁA NR XXXIX/348/2020

 RADY Miejskiej w Rogoźnie

 

z dnia 30 października 2020 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie

 

 

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Rogoźnie po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, u c h w a l a co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Marcina W. z dnia 14 września 2020r., która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Rogoźnie w dniu 15 września 2020r. na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu 14.09.2020 r. do Burmistrza wpłynęło pismo Pana Marcina W. zwanego dalej Skarżącym, stanowiące skargę. Przedmiotem skargi jest wyłączenie kierownika GOPS od udziału w postępowaniu w sprawie Skarżącego. Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest Rada Miejska.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, skarga została przyjęta i nadano jej bieg, poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze oraz do sporządzenia uzasadnienia uwzględniającego stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co do jej zasadności.

 

Podniesione w skardze zarzuty związane z wyłączeniem pani Kierownik ze sprawy Skarżącego zostały dokładnie wyjaśnione i określono, iż organem właściwym do zbadania i wyjaśnienia sprawy jest sąd. Skarżący nie odniósł się do swoich zarzutów ze względu na brak jego obecności na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf